årsrapport LAR- NETT NORGE (LNN) ER DEN NASJONALE INTERESSE ORGANISSASJONEN FOR OSS SOM ER I LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport LAR- NETT NORGE (LNN) ER DEN NASJONALE INTERESSE ORGANISSASJONEN FOR OSS SOM ER I LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR)"

Transkript

1 2014 årsrapport LAR- NETT NORGE (LNN) ER DEN NASJONALE INTERESSE ORGANISSASJONEN FOR OSS SOM ER I LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR)

2 INNHOLD Forord side 4-5 Historie og struktur side 6 Årsmøte og valg side 7 Medlemmer side 8 Fanesaker side 9-10 Konferanser side 11 LARposten side 12 Digitale medier side 13 Lokalavdelinger og representanter side Kontakt med brukere side 24 Riktig Retning side 25 Regnskap 2014 Vedlegg 1 Revisjonsrapport 2014 Vedlegg 2 Referat årsmøte Vedlegg 3 Konstituering av styret Vedlegg 4

3 TAKK Vi vil få takke alle våre samarbeidspartnere og andre som har bidratt til at LAR-Nett Norge kan fortsette sitt arbeid for LAR brukernes beste. En spesiell takk til Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst, Bergen kommune, Helse Vest og Helse Midt for økonomisk støtte, uten dere hadde det ikke vært mulig å drive en brukerforening. Takk til alle dere som har ønsket å lære av vår brukerkompetanse og har invitert oss til å holde foredrag på konferanser, høyskoler og universitet. Takk til dere som har invitert oss inn som brukerrepresentanter på lik linje med annet fagpersonell. Og sist, men ikke minst - en stor takk til våre medlemmer og aktive, lokale ledere og representanter, som ofrer mye av sin fritid på arbeidet for LNN. Det er dere som gjør dette til en levende brukerorganisasjon. LNN er i dag en viktig brukerorganisasjon for LAR brukerne. Medlemstallet har vokst og vi har også i 2014 bidratt til å sette fokus på saker som vi mener er viktige. Våre lokale representanter har et stort engasjement. De har gjort en innsats for å bedre forholdene for de lokale LAR brukerne, ved å ta opp viktige saker med de Regionale Helseforetakene, lokale LAR sentre og myndigheter. Uten våre lokale representanter ville ikke LNN vært det den er i dag, den største, landsdekkende brukerorganisasjonen for personer som er i LAR. Bidragsytere i 2014 har vært: Helsedirektoratet kr ,- Helse Sør-øst kr ,- Helse Vest kr ,- Helse Midt kr ,- Bergen kommune kr ,- Kontingent LP kr ,-

4 4 LAR-Nett Norge FORORD LAR-Nett Norge arbeider for å synliggjøre problemstillinger vi opplever i LAR behandlingen, og jobber hver dag med å ivareta våre rettigheter og muligheter som LAR brukere. Det er derfor viktig for oss å sette fokus på de regionale forskjeller, til tross for landsdekkende Retningslinjer. Tilbakemeldinger fra brukerne viser at det fremdeles eksisterer store ulikheter. Flere brukere viser til at enkelte steder har utviklet egne lokale versjoner av retningslinjene. Dette skaper også stor frustrasjon hos mange, en frustrasjon som ikke er med på å skape gode relasjoner mellom LAR og bruker. Vi ser frem til de nasjonale retningslinjene for LAR skal evalueres i Vi er opptatt av å hjelpe brukerne, i samråd med fastlege, LAR og NAV i et 4 part samarbeid til å komme frem til gode løsninger. Dette gjør vi ved å bistå brukerne med tips og råd om hvordan de kan sette fokus på sine behov og ønsker for et godt rehabiliteringsforløp. Ved behov følger vi brukerne i deres Ansvarsgruppe (AG). Da opplever de å bli tatt mer på alvor og blir også lettere hørt. God kommunikasjon er et av de viktigste redskapene man har om man ønsker å få til en god rehabilitering. Ved oppstart i LAR er det i dag vanlig å starte opp på Subuxone. Dessverre er det mange som ikke tåler dette medikamentet. Det er derfor viktig at bruker blir tatt på alvor og blir møtt med respekt og gitt tillit. De bør få tilbud om et annet LAR medikament, f.eks. Subutex. Her er det særdeles viktig at brukeren blir hørt (brukermedvirkning). Vår erfaring er så langt at de fleste som blir gitt tillit, også viser seg tilliten verdig. En behandlingsform som møter brukeren med mistillit, fører ofte til at de føler seg provosert og resultatet blir som oftest deretter. Dette er ikke et ønsket senario for noen av de involverte. Derfor ønsker vi at det tas flere medisiner inn i LARbehandlingen, slik at det skal finnes medisiner som kan passe alle. Skal man lykkes i LAR er det svært viktig å ha noe å gå til. Mange LAR brukere sliter med å finne seg arbeid, da de som regel har liten eller ingen arbeidserfaring, og store hull i sin CV. Dessverre ser ikke kommunene alltid behovet for å legge til rette for meningsfulle aktiviteter og tilrettelagte arbeidsplasser for LAR brukerne. Derfor tilbyr flere lokale LNN avdelinger aktiviteter for brukerne. Dette er et kostnadsspørsmål, derfor er det viktig at kommunene bidrar med midler til dette. Den økonomiske gevinst kommunene kan få, kan i det lange løp vise seg å være større enn de investerte midler. Vi får mange telefoner fra brukere som trenger noen å prate med. Ensomhet er et stort problem for mange. Vi får også telefoner fra pårørende og andre som ønsker råd og veiledning. Det forekommer stadig oftere at fagpersoner

5 Org. Nr: fra rusfeltet henvender seg til oss, for å få vår uttalelse i forbindelse med ulike problemstillinger innen LAR behandlingen generelt. Etter mange år har vi opparbeidet oss en stor kompetanse på rus og psykiatri. Vi har etter hvert jobbet med alt fra byggesaker til tombola. På grunn av det store aldersspennet som er blant LAR brukere, er det viktig å ha dette i minne når man skal legge til rette for et godt rehabiliteringsforløp. Alle bør motiveres til å satse på utdanning/arbeid/aktiviteter. Vårt mål er også gode levekår, god helse, gode boliger og riktige medisiner. Følelsen av tilhørighet og inkludering er det som i størst mulig grad vil bidra til et godt og verdig liv for oss alle. Det begynner også å bli mange eldre og syke brukere. De eldste er nå i 70 årene og mange sliter med både psykiske og somatiske plager. Vi ønsker at eldre brukere skal få en verdig og god oppfølging i helsetjenesten, på lik linje med andre eldre og syke i samfunnet. nå i 11 år kjempet LAR brukernes sak. Vi sitter i mange utvalg og råd sentralt og lokalt, hvor vi bidrar med å finne gode løsninger. Når det gjelder skadereduserende tiltak i LAR ønsker vi større fokus på deres helse og boforhold, Housing first metoden, dette gjelder for alle LAR brukere. Fungerende daglig leder Dag Myhre Fastlegens rolle i behandlingen er en annen av våre hjertesaker. Vi ønsker at fastlegen som kjenner sine klienter og treffer klientene oftere en spesialisthelsetjenesten skal få større plass i vår behandling. Derfor ønsker vi kursing og opplæring av disse, slik at de kan gjøre en stor del av den behandlingen spesialisthelsetjenesten gjør i dag. Vi ønsker også at fastlegene skal få større handlerom i behandlingen. LAR-Nett Norge har

6 6 LAR-Nett Norge Historikk LAR-Nett Norge (LNN) ble stiftet 4. oktober 2004 i Oslo. Formell oppstart hadde LNN 11. okt på konferansen Metafor, arrangert av LNN. Dette var den første konferansen i Norge som var rettet spesielt mot LAR-brukere. Stifterne var Lise Aasmundstad og Bente Aker. Hjemmesiden ble startet i mars Senere har vi også etablert en side på Facebook som er meget populær. LNN er den største brukerorganisasjon for personer i LAR og vi kommer med innspill og forslag i saker som angår ruspolitikken. Daglig leder Karen L. Følling, ble ansatt i 100 % stilling fra august 2008 og arbeider ved kontoret i Bergen. Hun har vært sykemeldt store deler av året og Dag Myhre har vært stedfortreder. Dag Myhre er også redaktør for LARposten og vært ansatt siden 2007.Organisasjonssekretær Rita Lund, er ansatt i 80 % stilling ved administrasjonen i Tønsberg. Rita fører regnskapet og vært ansatt siden Vi har mange aktive kontaktpersoner i store deler av landet. Se lenger ned i årsrapporten. Struktur Årsmøte er organisasjonens øverste organ. Alle medlemmer har møterett og stemmerett. Styret velges av årsmøte. Regnskap og revisjonsrapport godkjennes av årsmøte. Styret konstituerer seg selv. Daglig leder rapporterer til styret og det er styret som ansetter daglig leder. Alle medlemmer innmeldes skriftlig, det er gratis å være medlem. Vi har mange kontaktpersoner rundt om i landet. Deres jobb er å jobbe lokalt med LAR-saker. Mange sitter som representanter i ulike brukerutvalg, ressursgrupper, arbeidsgrupper m.m. Også i 2014 fikk vi henvendelser fra ulike studentgrupper, høyskoler og andre som ønsket at vi skulle orientere dem om LAR. Dette er et arbeid vi prioriterer, da vi her har anledning til å gi fremtidige ruskonsulenter, terapeuter og andre et mer nyansert bilde av LAR brukere og LAR behandlingen. Vi informerer dem om vårt arbeid som brukerrepresentanter/likemenn, og hvor viktig det er å lytte til brukernes stemme i behandlingssammenheng. Vi informerer dem om terapeutenes rolle i LAR behandlingen. Vi forklarer studentene hvor viktig det er at R-en i LAR tas på alvor og hvor viktig deres rolle er for å kunne bidra til en god rehabilitering for brukeren. De fleste av våre lokale representanter har vært med oss over flere år. Dette gir god stabilitet og rom for å kunne videreutvikle organisasjonen.

7 Org. Nr: Årsmøte og valg 2014 Fra venstre: Øystein Jørgensen, Ann Heidi Andersson, Dag Myhre, Cathrin Larsen, Kjersti Bratlien På årsmøte 20. mars 2014 ble nytt styre valgt for LNN. Det nye styret består av: Dag Myhre Kjersti Bratlien Cathrin Larsen Øystein Jørgensen Ann-Heidi Andersson Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Det nye styret i LNN samarbeider godt. Daglig leder avlegger rapport om sitt arbeid til styret. Rita Lindholm Lund avlegger økonomisk rapport til styret hver mnd.

8 8 LAR-Nett Norge Medlemmer ÅR 2014 / Pr har vi registrerte medlemmer og støttemedlemmer. Medlemstallet vokser jevnt og trutt, og vi har gjennom ulike fora nå god kontakt med mange medlemmer. Dessverre er det mange som flytter og vi har en stor jobb med å få de nye adressene. Vi oppfordrer alle til å melde fra til LAR-Nett Norge når de flytter. Dette gjøres enkelt på

9 Org. Nr: Fanesaker RETTEN TIL EN MENINGSFYLT AKTIV HVERDAG Alle trenger vi noe meningsfylt å gjøre i hverdagen og på fritiden. Med riktig tilrettelegging tror vi flere kan komme ut i aktivitet. Mange vil tilbake til/prøve seg i arbeidslivet. Arbeid og aktivitet er utrolig viktig, skal man kunne lykkes med sin rehabilitering. På denne måten får man også mulighet til å bygge egne nettverk, knyttet opp mot nye bekjentskaper utenfor rusmiljøet. LNN prøver med de midler vi har til rådighet, å hjelpe brukerne å lykkes med sin rehabilitering. Skal man rehabilitere noen, da er det viktig at man rehabiliterer hele mennesket. Vi jobber for å påvirke politikere til å forstå hvor viktig det er med tilrettelagte arbeidsplasser for LAR brukere som mangler arbeidserfaring. ANSVARSGRUPPE (AG) Et viktig redskap for å få til god rehabilitering i LAR. Det viser seg dessverre at veldig mange har en Ansvarsgruppe som ikke fungerer. Mange brukere gruer seg for å gå i sin egen AG, fordi det er alt for stort fokus på urinprøver. De føler seg små og usynlige i gruppen sin. Enkelte brukere opplever dette som så ille, at de inntar illegale rusmidler før de skal ha møte i sin AG. Dette setter vi fokus på, da vi ønsker en endring på dette. Brukernes kunnskap om egen rolle i AG er for liten, de er usikre på hvilke krav de kan stille til gruppens øvrige medlemmer, har fortsatt lite kunnskap om egne rettigheter, som f.eks. at de har en rett til å være med å bestemme hvem som skal delta i gruppen. Her jobber vi for å bevisstgjøre brukerne og ved behov følger vi dem i deres AG. INDIVIDUELL PLAN (I.P.) Har alle i LAR rett på. Det er derfor viktig at brukerne blir forklart hvorfor det er viktig for dem å takke ja til tilbudet om I.P. De burde også bli kurset i bruken av I.P., slik at de virkelig kan lære å nyttiggjøre seg dette verktøyet. De må informeres om sine klagemuligheter dersom kontrakten, som er en del av brukerens sikkerhet ved å ha IP, ikke følges. IVARETA VÅRE PASIENTRETTIGHETER I 2004 fikk vi fulle pasientrettigheter på lik linje med andre pasientgrupper. Dette fungerer dessverre ikke alltid like tilfredsstillende i praksis og er en problemstilling vi er med å sette fokus på. Alt for få LAR brukere er kjent med sine pasientrettigheter. I LARposten bringer vi ofte artikler som omhandler våre rettigheter som pasientgruppe.

10 10 LAR-Nett Norge FORMIDLE KUNNSKAP OM LAR TIL FAGFOLK OG BRUKERE Vi ønsker å være den organisasjonen det er naturlig for fagfolk og politikere å henvende seg til, når de trenger brukerkompetanse om legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Vi deltar derfor på konferanser og høringer, og sitter som brukerrepresentanter i ulike fora og brukerråd. Vi er opptatt av at alle LAR brukere skal få god og riktig kunnskap om det nye rammeverket for LAR som kom i 2011, og har det siste året hatt sterkt fokus på dette arbeidet. Vi er opptatt av at det må ble et likt LAR tilbud i alle RHF i Norge. GODE ROLLEMODELLER Det er meget viktig for oss som brukerorganisasjon at alle som arbeider aktivt i organisasjonen, fremstår som gode rollemodeller. Vi stiller derfor krav om rusfrihet til våre aktive medarbeidere. Vi ønsker å vise andre LAR brukere at det er mulig å leve rusfritt, og informerer brukerne om hvilke muligheter de har til å få til god og tilrettelagt rehabilitering. På Week-end samlingen i desember besluttet vi å ha fokus på følgende temaer i Eldre i LAR 2. Fastlegens rolle 3. Nye medisiner 4. Retningslinjer

11 Org. Nr: Konferanser I 2014 har vi vært godt representert på de største konferansene på rusfeltet. Dette er lærerikt og vi er med å synliggjøre LAR brukerne. Vi informerer om positive og negative sider ved LAR behandlingen og bidrar til å få gitt et nyansert bilde av livet i LAR. Gjennom vår brukerstemme gir vi viktige innspill til fagfeltet og er med på å finne gode løsninger på ulike utfordringer ved dagens LAR behandling. Vår kompetanse er etterspurt og blir ansett som verdifull. Konferansene vi deltar på er med på å heve våre representanters kompetanse og å utvide deres nettverk. Våre representanter sitter i mange arbeidsog referansegrupper, både sentralt og lokalt. LNN er nå en brukerorganisasjon det er naturlig å henvende seg til, når det ønske om brukernes uttalelser i LAR saker.

12 12 LAR-Nett Norge LARposten For å holde kontakt med våre medlemmer, sender vi ut et eget nyhetsblad 3-4 ganger i året. LARposten er det viktigste bindeleddet vi har med våre medlemmer, og vi legger ned mye arbeid i bladet. Her refererer vi fra viktige konferanser vi har deltatt på, tar opp aktuelt stoff om LAR og LAR behandling, gir informasjon om LAR medikamenter m.m. Våre medlemmer har også anledning til å sende inn egne historier til bladet. LARposten sendes ut gratis til våre hovedmedlemmer, dvs. LAR brukere. Våre støttemedlemmer oppfordres til å betale inn et valgfritt beløp for å støtte oss økonomisk. I 2014 ble det innbetalt kr fra støttemedlemmer. Fakta om LARposten Antall eksemplarer: Publiseringsfrekvens: 3-4 pr. år Ønsker du å få din sak publisert i LARposten? Send oss ditt navn og din artikkel på og vi tar kontakt med deg så fort det lar seg gjøre! LARposten administreres fra Tønsberg og Dag Myhre er redaktør. Tilbakemeldinger fra våre medlemmer er positive og de gleder seg til å få bladet tilsendt. De synes vi tar opp mange aktuelle problemstillinger og saker som angår oss. LARposten distribueres også til LAR-sentre, utdelingssteder, fagfolk, kommuner, Helsedirektoratet m.fl.

13 Org. Nr: Digitale medier Nettside LNN fikk ny hjemmeside i Her legger vi ut saker om LAR og henviser til saker i media. Det ligger også relevante opplysninger om LNN her. LARposten kan leses på vår hjemmeside. I tillegg legges det ut viktige linker til andre aktuelle nettsteder som angår rusfeltet. Årsmelding og regnskap ligger i egen fil, helt fra oppstart. All info om våre kontaktpersoner finner du også på vår hjemmeside. LNN på Facebook Vi fikk i 2010 vår egen side på Facebook. Siden er nå svært godt besøkt, og har mange interessante diskusjonstråder. Her legges ut nyhetsstoff om LNN og rusfeltet for øvrig. Vi ser også at flere fagpersoner innen LAR behandlingen er innom og kommenterer saker, hvilket vi setter pris på. Vi har i tillegg fått en egen Facebook side for alle våre representanter og en egen side for våre styremedlemmer, der de holder kontakt og legger ut interne opplysninger mm. I 2014 hadde vi flere konkurranser hvor vi ga bort flotte premier. 2 fiskestenger, 1 telt og 10 data opplæringspakker. Medlem nr ble det gjort litt ekstra stas på.

14 Org. Nr: Lokalavdelinger og lokale representanter Asker og Bærum - Akershus Årsrapport LNN avd. Asker og Bærum/Akershus 2014 Kirsti Lie, som lenge har vært kontaktperson for vår avdeling i Asker, er engasjert med å hjelpe LAR brukerne i sitt distrikt. Hun har også deltatt på konferanser, samt samlinger i regi av LNN. Hun har vært mye syk i 2014, men kommer sterkere tilbake i Asker LAR-Nett Norge avd. Asker og Bærum Kontaktperson: Kirsti Lie Mobil: Mail:

15 Org. Nr: Bergen - Hordaland Årsrapport LNN avd Bergen 2014 Vi ble kontaktet av LAR Helse Bergen som ønsket bruker assistanse i forbindelse med utforming av spørreskjema, samt gjennomføring av undersøkelse av bruker-tilfredshet blant LAR-brukerne i Bergen. Spørreskjema ble sendt hjem til de som ikke henter LAR-medisinen sin på et av byens utdelingssteder. Prosjektansvarlig ønsket å ha med en bruker-representant med til de ulike utdelingsstedene seks i alt så jeg ble med for å snakke med brukerne og for å hjelpe til med å fylle ut spørreskjemaet for de som ønsket det. I samarbeid med LAR i Bergen, ved overlegen ved rusmedisinsk avdeling på Haukeland universitetssykehus, skrev jeg en søknad om prosjektmidler til det vi kalte «likemannsprosjektet i Bergen». Til dette fikk jeg også gode råd fra A-larm i Kristiansand, som har erfaring med likemanns/ likeperson - arbeid for mennesker med rusproblemer. Jeg tok også et to-dagers kurs i prosjektledelse i forbindelse med dette. Jeg har i 2014 vært med i Nav sitt brukerutvalg og LAR sitt brukerutvalg. Jeg ble invitert til en samling for ansatte ved utdelingssteder i Bergen og omegn, hvor jeg hadde et innlegg som ble godt mottatt. Jeg har besøkt utdelingsstedene i Bergen, og snakket med både brukere og ansatte. I løpet av sommeren gjennomførte jeg siste del av likemannskurset. Kunnskap og erfaring med likemannsarbeid har vist seg å være svært nyttig i arbeidet med å hjelpe LAR-brukere generelt, og svært nyttig når jeg har fulgt LAR-brukere i deres ansvarsgruppemøter. Vi ha deltatt i flere slike møter i 2014 og har fått gode tilbakemeldinger fra både LAR-brukerne og de i hjelpeapparatet rundt dem. Jeg opplever kombinasjonen likemannsarbeid/ansvarsgrupper som vårt aller viktigste verktøy for å hjelpe LAR-brukere. Jeg opplever i økende grad at arbeidet med å hjelpe LAR-brukerne foregår utenfor både kontor og kontortid. Dette særlig pr telefon, ofte om kveldene og i helgene. Det er ofte dypt fortvilte mennesker som ringer. Verdien av det vi driver med er stor i disse samtalene. Når jeg legger på, er de som har ringt mer optimistiske og positive. Det oppleves som inspirerende og motiverende. I 2014 har jeg også vært styremedlem i LNN. Bergen LAR-Nett Norge avd. Bergen Kontaktperson: Øystein Jørgensen Mobil: Mail:

16 Org. Nr: Hamar - Hedmark Årsrapport LNN Hamar 2014 Høsten 2014 ble jeg kontaktperson i LNN. Jeg deltok på weekend-samlingen på Gardermoen i desember 2014.Her traff jeg flere andre kontaktpersoner. Jeg lærte masse den helgen, både data og om hva det går ut på å være kontaktperson. Vi avgjorde også hva som skal være LNN sine fanesaker i kommende år. Resten av desember brukte jeg til å opplyse flest mulig LAR-brukere i Hamar & omegn om at de kan ta kontakt med meg om de trenger det. Jeg fikk gjennom Barm-senteret, løfte om å låne et kontor der noen timer i uka. I tillegg til Barm, har jeg også vært på Frelsesarmeen og på Værestedet Arbeideren og snakket med brukere. Hamar LAR-Nett Norges avd. Hamar Kontaktperson: Signe Wiik Mobil: Mail: Sandnes - Rogaland Årsrapport LNN Sandnes 2014 Mitt første møte med LAR-Nett Norge var på den 10. LAR konferansen høsten 2014, dit ble jeg invitert med for å bli nærmere kjent med organisasjonen, for ev. senere å jobbe som kontaktperson i Sandnes. Dette ble en aktiv konferanse med mange gode samtaler i pausene. Deretter ble jeg invitert med på Weekendsamling på Gardermoen 4-7 desember, hvor vi la planer for Jeg fikk oppleve NADA for første gang og fikk nye oppgaver som skal læres. Jeg fikk også et inntrykk av hvor viktig det er å stå sammen over hele Norge. Det ble lagt gode planer og det var et viktig samling. Representanten fra Stavanger og meg har hatt flere møter for å bli bedre kjent og legge planer for videre samarbeid og felles agenda. Jobber med ny brosjyre «NY i LAR» Sandnes LAR-Nett Norges avd. Sandnes Kontaktperson: Solveig Mageland Mobil: Mail:

17 17 LAR-Nett Norge Dokka Oppland Årsrapport LNN Dokka 2014 Helt siden jeg ble likeperson, har jeg jobbet med mange brukere på individuelt plan. Dette har dreid seg om samtaler, i forkant av samarbeids møter (ansvarsgruppemøte), samt at jeg i noen tilfeller har vært til stedet på møtene. Jeg har også fulgt flere til møter i spesialist helsetjenesten, noe som har gitt gode resultater. Jeg har også ved hjelp av LNN, fått muligheten til å jobbe for et sosialt samarbeid mellom våre brukere. Dette har skjedd i form av at vi har fått sponset en dag til sosialt samvær hvor vi var og spilte Paint ball og avsluttet med pizza på Peppes. Videre har vi fått støtte til å dra på mat utlevering, noe som igjen førte til invitasjon til julemiddag på Gjøvik hotell. Det var levende musikk, god mat og masse pakker til alle. Mange fikk for første gang gitt gaver til barn, samt gaver til nevøer og nieser. Har også hjulpet ett par brukere som opplevde et alvorlig brudd på taushetsplikten av ansatte i det offentlige helsevesenet. Dette skjedde i nært samarbeid med Pasient-og brukerombudet. Resultatet ble en personlig unnskyldning, samt skjerpete rutiner på arbeidsplassen. Jeg sitter også i en komite bestående av rus og psykiatri som jobber med planlegging av Lillehammers utvikling på rusfeltet i frem tiden. Prøver å komme inn i en komite som jobber med planlegging av eldre omsorg her på Dokka, ikke like lett å komme i kontakt med de som sitter der, men har ikke tenkt å gi meg. Jeg har hver 14 dag faste møter med ruskonsulenten på Dokka. Temaene er varierte og ikke person relaterte. Målet for samtalene, er å styrke R i LAR. Dokka LAR-Nett Norges avd. Dokka Kontaktperson: Cecilie Slåttvik Mobil: Mail:

18 Org. Nr: Kongsberg - Buskerud Årsrapport LNN Kongsberg 2014 Her på Kongsberg er vi med i ulike brukerutvalg og høringsgrupper, bl.a. i en ressursgruppe som handler om LAR-brukere, hva vi LAR-brukere står for og hvilke rettigheter og plikter vi har. Videre jobber vi opp mot kommunen, for å få til en mer helhetlig rehabilitering innen LAR. Jeg opplever at jeg blir hørt i de ulike fora jeg er med i, og jeg blir ofte spurt om råd. Antall brukere som er aktive i LNN Kongsberg er veldig varierende, et fremmøte kan variere mellom alt fra 2-10 personer. I Drammen sitter vi også i noen brukerutvalg, mye likt det arbeidet jeg driver med i Kongsberg. I tillegg har jeg holdt noen foredrag rundt om på konferanser og i forskjellige andre fora, og da helst i Buskerud. Kongsberg LAR-Nett Norge avd. Kongsberg Kontaktperson: Christer Nysæter Mobil: Mail: Sør Trøndelag Årsrapport LNN Sør Trøndelag 2014 Jeg ble engasjert i oktober 2014, så det var ikke mye jeg rakk å være med på dette året. Jeg fikk med meg den 10. LAR-konferansen, 2 dager i Oslo, Fagrådets konferanse, 2 dager i Trondheim, LAR-leder konferansen 2 dager i Oslo på Ullevål Universitets Sykehus og LAR-Nett Norges samling på Gardermoen i desember, 2 dager. Jeg skrev også et 1,5 siders innlegg i LARposten. Trondheim LAR-Nett Norge avd. Sør Trøndelag Kontaktperson: Siri Getz Sollie Mobil: Mail:

19 19 LAR-Nett Norge Stord Hordaland Årsrapport LNN Stord 2014 Da jeg er i full jobb har jeg ikke tid til å drive et lokalkontor, så jeg har nå en rolle som kontaktperson for brukere i distriktet rundt Stord. Mitt engasjement i LAR-Nett Norge som kontaktperson består av å være et bindeledd for brukere og pårørende opp mot spesialist-helsetjenesten eller pasientombudet. Jeg tar imot telefoner fra brukere som er frustrerte og føler de ikke får den behandlingen de har krav på, eller de føler at Spesialisthelsetjenesten ødelegger livet deres som LAR-X, fordi de får en medisin dosering som er altfor lav til å kunne leve med. Jeg hjelper til med å finne telefonnumre til pasientombudet eller kontaktpersoner i Helse Fonna. Jeg hjelper også til med å finne nyttig informasjon i retningslinjene for LAR, slik at de vet hva de har krav på av behandling og hjelp, og jeg gir råd ut i fra retningslinjen og mine egne erfaringer. Jeg får også telefoner fra frustrerte og redde pårørende som ikke vet hvem de skal kontakte, for å kunne få hjelp til et familiemedlem som sliter med rus, eller har problemer med LAR-senteret og spesialisthelsetjenesten. Jeg er da ofte en person de kan lufte sine frustrasjoner til og jeg forteller dem litt om rettighetene man har i LAR, hvordan man kommer inn i LAR og hvem de kan kontakte, dersom det er aktuelt å gjøre noe mer med situasjonen. Mange brukere og pårørende er redde for sitt eget liv, eller livet til deres familiemedlemmer, spesielt da mange har dødd av overdoser i løpet av de siste årene, etter at LAR-X ble en del av tilbudet for brukerne i Helse Fonna. I slike samtaler er jeg mest et lyttende øre og setter dem i kontakt med Pasientombudet eller Helse Fonna, slik at de kan få mer informasjon. Det har vært et tungt år på Stord. Her er et lite miljø og mange brukere har omkommet av overdoser. Slikt preger alle mennesker. Jeg håper at Helse Fonna og Spesialisthelsetjenesten generelt åpner øynene sine, slik at alle LAR brukere kan få en verdig behandling. Stord LAR Nett Norges avd. Stord Kontaktperson: Øyvind Eikeland Mobil: Mail:

20 20 LAR-Nett Norge Stavanger Rogaland Årsrapport LNN Stavanger 2014 Etter flere personlige utfordringer ble ikke oppstart som kontaktperson i LNN som planlagt. Jeg var svært usikker på om jeg kunne fortsette arbeidet jeg hadde startet på, men bestemte meg for å ta det skritt for skritt. Så på høsten begynte plutselig veldig mye å skje veldig fort, og jeg ble invitert med i dialogmøter som skulle diskutere og sette sammen referanse grupper, det ble opprettet et bruker og pårørende utvalg for Helse Stavanger, der jeg fikk plass. Ellers har jeg deltatt i en gruppe som planlegger et seminar og nytt Informasjonsmateriell for å få kommunene og andre involverte mer engasjerte i IP og bruke dette som et nyttig verktøy. Dette skal være ferdig til april Jeg var på den 10. LAR-konferansen i Oslo, senere på Weekend samling ved Gardermoen, der jeg traff flere av LNN s flotte representanter. Deltok på et seminar på Klepp om psykisk helse og aktivitet, der hadde vi egen stand. Ellers brukte jeg mye tid på å bli kjent med representanter for de andre ulike organisasjonene som er mest involvert i brukerarbeid, samt å gjøre meg og LNN kjente blant fagfolk i kommune, fylke og helseforetak. Dette var nok det viktigste arbeidet da det var med å danne grunnlaget for arbeidet som skal skje i 2015 og videre. Utover dette har jeg snakket med mange brukere, delt ut LARposten, lest mye på nett for å sette meg best mulig inn i det som føles viktigst. For meg har dette hele tiden vært noe langsiktig og noe jeg brenner for. På tross av mye motgang, er jeg veldig fornøyd med det jeg har fått utrettet, og jeg har veldig stor tror på at 2015 kommer til å bli et godt år, og et langt steg videre for LAR-Nett Norge i Stavanger. Stavanger LAR Nett Norges avd. Stavanger Kontaktperson: Yngve Benning Mobil: Mail:

21 Org. Nr: Larvik/Sandefjord Vestfold Årsrapport LNN Larvik/Sandefjord 2014 Vi jobber som lokale representanter for LNN i Larvik (Cathrin) og Sandefjord (Kim). I 2014 har vi deltatt på LNN sine weekend samlinger. Vi deltok også på den 10. LAR-konferansen i Oslo. Cathrin gir ukentlig NADA-akupunktur til LAR-brukere og pårørende. Vi får også mange henvendelser fra brukere og pårørende som får veiledning og råd om LAR-behandling. Videre er Cathrin moderator for vår Facebook gruppe, en side som stadig får nye medlemmer. Kim er ansvarlig for at LARposten blir levert ut til forskjellige institusjoner og andre relevante mottakere av LARposten i vårt distrikt og han bistår brukere med hjelp og råd dersom det er behov for det. Larvik LAR-Nett Norge avd. Larvik/Sandefjord Kontaktpersoner: Cathrin Larsen / Kim Lehmann Mobil: (Cathrin) Mail: Nord Trøndelag Årsrapport LNN Steinkjær 2014 Jeg har etter hvert skaffet meg lang fartstid i LAR-Nett Norge. Jeg er på Felten i Steinkjer 2 dager i uken, et lavterskeltilbud for rusmiddelavhenginge, hvor jeg informerer om LAR. Der kan alle LARbrukere fra hele Trøndelag komme å få råd og veiledning i forbindelse med deres rehabilitering. Jeg ønsker også å komme i gang med ulike aktiviteter som et tilbud til LAR brukerne, da jeg vet mange av dem holder seg hjemme og sliter med den vanlige LAR isolasjonen. Et resultat av at de ikke har jobb eller annet å gå til. En del av jobben min er å være administrator i Facebook gruppa vår, hvor jeg møter mange av våre medlemmer. Jeg brenner for at vi i LAR skal ha en verdig behandling. Lokalt deltar jeg i ulike prosjekt, jeg er ukentlig med i Prosjektgruppe mot rus, og jeg er LNN representant i nettverksmøter. Jeg har tatt likemannskurs og jobber som sertifisert likemann. I tillegg har jeg NADA sertifikat og tilbyr dette til brukerne og pårørende,noe jeg varmt kan anbefale for ulike stress lidelser, søvnforstyrrelser ol. Jeg deltok på den 10. LAR konferansen samt LAR-Nett Norges egne samlinger. Steinkjer LAR-Nett Norge avd. Steinkjer Kontaktperson: Ann Heidi Andersson Mobil: Mail:

22 Org. Nr: Tønsberg Vestfold Årsrapport LNN Tønsberg 2014 I Vestfold og Tønsberg har vi som vanlig hatt et travelt år med masse å gjøre! Vi har i år også sittet i brukerrådet for rus og psykiatri og i brukerutvalget i SIV. Vi har sittet i AU for «Forumet for rus og psykisk helse i Vestfold» og også deltatt i selve Forumet og deltatt og planlagt div. samlinger som har blitt holdt for Forumet gjennom året. Gjennom brukerrådet har vi fått anledning til å komme med et forslag til drømmeutleveringssteder for LAR-brukere, og vi føler at de har hørt på oss og lagt inn mange av våre forslag i de nye utleveringsstedene som skal åpnes i Vi har også vært så heldige å få sitte i en tilsvarende LAR-utleverings arbeidsgruppe i Fredrikstad. LARposten blir satt sammen og pakket i Tønsberg og i dette arbeidet har vi vært veldig engasjert, som en følge av dette arbeidet har vi invitert LAR-brukere som har hjulpet til på Sverige turer med buss fra Tønsberg. I 2014 åpnet det nye rusrehabiliteringsstedet enhet 3, som tar over for Vivestad kollektivet og vi var tilstede på åpningen! Vi ble invitert da vi satt i arbeidsgruppen da dette skulle i gang og det var en prosess som gikk over år! Det har også blitt laget nye retningslinjer for avrusning og nedtrapping, et arbeid der vi har deltatt!2014 var det året vi endelig fikk i gang månedlige samarbeidsmøter med LAR i Vestfold. Med Selvhjelp Norge avd. Vestfold-Telemark har vi også hatt noen samarbeidsmøter. I satt vi med i «utvalget for Sub Tønsberg som er et lavterskeltilbud om substitusjons medisinering fra feltpleien i Tønsberg. Av den grunn ble vi invitert inn til avslutningsmøte når dette tilbudet ble lagt ned i mars Vi har hatt besøk av brukere som har ønsket å sone samfunnsstraff hos oss, vi har svart på utallige telefoner og mail fra brukere og pårørende og fagfolk som angår LAR-behandling på godt og vondt! I Tønsberg har vi også gratis tilbud om NADA - akupunktur til brukere og pårørende som er flittig benyttes. LAR-Nett Vestfold var på besøk hos utleveringssteder både i Stokke og Horten, her har de lenger oppe en gang i uken for å ha samtaledager der de også serverer kaker og kaffe til klientene sine. På disse stedene har vi snakket med klientene og gitt de konkrete råd og opplysninger. Pasient og brukerombudet i Vestfold ba oss inn for å holde et foredrag sammen med prolar om arbeidet med LAR-utleveringsstedene vi lagde for SIV (Sykehuset i Vestfold). Vi deltok på to samlinger som LNN har avholdt, det ene var et rent Likemannskurs og det andre en samling der vi la en strategi for 2015 for hele org. Vi har deltatt i paneldebatter og hatt innlegg på konferanser! LAR-Nett Norge har gjennom et prosjekt som heter «Golf grønn glede» hatt et tilbud til LAR-brukerne i Vestfold et tilbud om gratis golf opplæring i samarbeid med Sidebygningen i Tønsberg.

23 23 LAR-Nett Norge Følgende råd og utvalg har Vestfold sittet i 2014: Brukerrådet for KPR - Dag Myhre, vara John Henrik Larsen Brukerutvalget i SiV (Sykehuset i Vestfold) AU for rus og psykisk helse i Vestfold Forumet for Rus og Psykisk helse i Vestfold Arbeidsgruppe i SIV, retningslinjer for DD i Vestfold AU for utleveringssted av LAR-medisiner for Fredrikstad kommune Kjernegruppe «Tønsberg prosjektet» psykiatritjenester på sykehusplan Arbeidsgruppe Retningslinjearbeid- Avrusning og nedtrapping Helsedirektoratets BrukerROP Arbeidsgruppe KoRUS Øst, Riktig Retning Konferanser vi har deltatt på: Vi har deltatt på alle Forumets 3 fagdager for rus og psykisk helse i Vestfold. Vi har også deltatt på Forumet for rus og psykisk helses tre dagers konferanse i mai Fagrådets to dagers konferanse LAR konferansen med innlegg «Eldre i LAR» Fagrådets konferanse i Trondheim Tønsberg LAR-Nett Norges avd. Tønsberg Kontaktperson: Dag Myhre Mobil: Mail:

24 Org. Nr: LAR-Nett Norge samlinger For å styrke samholdet blant våre representanter, arrangerer vi 2 samlinger i året, der vi tar opp ulike tema som angår oss og organisasjonens videre vekst og satsingsområder. Slike samlinger er utviklende og motiverer til felles innsats for LNN. Vi hadde også en samling med tema Likepersonsarbeid og uteksaminerte 8 nye likepersoner. Kontakt med brukere/medlemmer og pårørende Vi får mange henvendelser fra både brukere og pårørende som ønsker råd og veiledning i forbindelse med egen eller andre familiemedlemmers LAR-behandling. Vi prøver å bistå med hjelp, men i konfliktsaker henviser vi de til Pasient-og brukerombudet. På bakgrunn av dette får vi mange positive tilbakemeldinger, fordi vi har tatt os tid til lytte til deres sak og hjulpet de videre med råd og veiledning. Mange av våre kontaktpersoner bistår brukerne i deres AG, som stort sett er overrepresentert av ansatte i kommune eller LAR. Mange føler de ikke blir hørt i egen AG og syns det er trygt å ha med en likeperson. Det er mye frustrasjon både blant brukere og pårørende grunnet det de opplever som dårlig eller manglende oppfølging, et vanskelig og uoversiktlig behandlingsapparat, med dårlig informasjonsflyt. De pårørende ønsker å hjelpe til, men taushetsplikten gjør dette vanskelig. Spesielt gjelder dette for de yngre LAR brukerne. Vi i LNN ønsker å bidra til at LAR brukerne får en bedre hverdag, men for å klare dette, er det viktig at alle kommuner prioriterer midler til aktiviteter og tilrettelagt arbeid for brukerne.

25 25 LAR-Nett Norge Riktig Retning Sammen med de største brukerorganisasjonene på rusfeltet er LNN representert i brukerorganisasjonenes eget samarbeidsforum Riktig Retning. RR er et samarbeid mellom Marborg, prolar, RIO, FHN og LNN. RR gir oss mulighet til sammen å fronte større viktige saker på rusfeltet og utveksle erfaringer. Fortsatt drift Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av organisasjonens til grunn, ved avleggelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av organisasjonens virksomhet og dets stilling. Arbeidsmiljøet Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeids-plassen i løpet av året. Daglig leder står for oppfølging av våre lokale representanter. Likestilling Ytre Miljø Styret har ut ifra en vurdering av organisasjonens virksomhet, ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Organisasjonens drift forurenser ikke det ytre miljø.

26 Oslo Karen Lise Følling Daglig leder LAR-Nett Norge Kjersti Bratlien Nestleder Dag Myhre Styreleder Cathrin Larsen Styremedlem Øystein Jørgensen Styremedlem Ann-Heidi Andersson Styremedlem

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Av og for folk i LAR - Stiftet November 2007 Vår visjon:

Av og for folk i LAR - Stiftet November 2007 Vår visjon: Av og for folk i LAR - Stiftet November 2007 Vår visjon: prolar skal jobbe aktivt for at pasienter i LAR skal ha de beste forutsetninger til å kunne oppnå en god rehabilitering og få økt sin Medlemmer

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til fagpersonell www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon innen rusfeltet, med særlig fokus på opiatavhengige

Detaljer

rusfeltet Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester Underviser påp

rusfeltet Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester Underviser påp Lynkurs i RIO.. HISTORIKK Brukerorganisasjon Stiftet i 1996 Initiativtakere, tidligere rusmisbrukere Drevet av kun tidligere rusmisbrukere Partipolitisk og religiøst uavhengig Landsdekkende organisasjon

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer

Brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Overordnet mål og strategidokument Retningslinjer Brukermedvirkning - en verdi og en strategi i Helse Stavanger HF Det overordna målet med brukermedvirkning er å styrke

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2015

ROS HANDLINGSPLAN 2015 ROS HANDLINGSPLAN 2015 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Prioritere søknader

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Brukerutvalget NAV Vestfold

Brukerutvalget NAV Vestfold Brukerutvalget NAV Vestfold Referat fra Brukerutvalget NAV Vestfold 1/2016 Utvalgsmøte: Mandag 15. januar 2016, kl. 09.00-12.30 Statens Park, Bygg 1, Tønsberg Tilstede: Fraværende: Referat: Kirsten Bakke

Detaljer

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag BRUKERMEDVIRKNING Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til brukere www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon for deg som er, eller har vært rusavhengig, særlig

Detaljer

LAR Vestfold pr 29.05.15

LAR Vestfold pr 29.05.15 LAR Vestfold pr 29.05.15 Rus- og psykiatriforum 29.05.15 Kjersti Skulstad-Johnsen og Hallbjørg Indgaard Bruu LAR Vestfold Sykehuset i Vestfold, Avdeling for rusbehandling Ansatte pr 01.04.15 18 personer

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015. Nes kommune i Akershus

Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015. Nes kommune i Akershus Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015 Nes kommune i Akershus Forankring i ledelsen i Nes kommune, og informasjonsarbeid innad i virksomheten for

Detaljer

En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar

En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar > En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Klepplandsveien 23

Detaljer

Som man roper i skogen, får man svar. Eller: Når angsten og. Eller: Om å kaste noen og enhver ut med badevannet Dagfinn Haarr 24.08.

Som man roper i skogen, får man svar. Eller: Når angsten og. Eller: Om å kaste noen og enhver ut med badevannet Dagfinn Haarr 24.08. Som man roper i skogen, får man svar Eller: Når angsten og mistilliten tar overhånd Eller: Om å kaste noen og enhver ut med badevannet Dagfinn Haarr 24.08.09 VARSEL: ENSIDIGE OG TENDENSIØSE INNLEGG MED

Detaljer

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007 Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest Årsmelding for 2007 2 1. Sammensetning av utvalget Det regionale brukerutvalget ble vedtatt opprettet av styret for Helse Vest RHF 27. mai 2002. Sammensetningen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket

LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket LMS-RUS som et nettverk og en ressurs i rusforetaket Einar R. Vonstad Prosjektleder LMS-RUS Midt- Norsk Kompetansesenter for Rusfaget Hovedoppgave for Lærings- og mestringssenterene Det skal opprettes

Detaljer

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio)

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående av tidligere rusmisbrukere. Stiftet i 1996 Det eneste absolutte kravet

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Brukerstillinger ved Kafé X

Prosjektbeskrivelse. Brukerstillinger ved Kafé X Tromsø kommune Prosjektbeskrivelse Brukerstillinger ved Kafé X Ustabile eller manglende sosiale nettverk og fritidsproblemer representerer noen av de største problemene med å bli (re)habilitert. Kafé X

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Brukerutvalget NAV Vestfold

Brukerutvalget NAV Vestfold Brukerutvalget NAV Vestfold Referat fra Brukerutvalget NAV Vestfold 2/2015 Utvalgsmøte: Tirsdag 08. september 2015, kl. 12.00-14.50 Statens Park, Bygg D, Tønsberg Tilstede: Fraværende: Referat: Kirsten

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Godkjent 12.10.11 Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 22. september 2011 Tid og sted: Kl. 09.00-13.00, Søsterhjemmet, Ullevål Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

Etablering av Samhandlingsteam

Etablering av Samhandlingsteam 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer

SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 VEDTAK:

SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.01.14 SAK NR 002 2014 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 VEDTEKTER Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 1. ORGANISASJONENS NAVN 1.1 Organisasjonens navn er: A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus & Behandling. Dette kan forkortes

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

ADHD Norge Hordaland 2014

ADHD Norge Hordaland 2014 Årsberetning ADHD Norge Hordaland 2014 Visjon: KOMMUNIKASJON OG MANGFOLD 1 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Hordaland valgt på årsmøte 8 Mars 2014 Leder Christine Fretland Mørner 2014/15 Styremedlem Ruth

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til:

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til: BrukerPlan er et gratis dataverktøy som kartlegger rusmisbruk i kommunen. Resultatene kan danne grunnlag for folkehelseplan, rusplan og individuell plan, men er i seg selv ikke et direkte planverktøy.

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG 1 Hvem er MARBORG for. Stiftet 1. juni 2004 Brukerorganisasjon på rusfeltet

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/ Sandefjord:19 mars Kunnskap og brobygging på ROP- feltet «Hvordan kan behandlingen innrettes slik at pasienten/ brukeren blir i stand til å ta egne valg» Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad

Detaljer

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold 23. oktober 2012 Disposisjon PRESENTASJON KORT

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

BRUKERPERSPEKTIVET. Siv-Elin Reitan- Rio Esben Haldorsen- Marborg

BRUKERPERSPEKTIVET. Siv-Elin Reitan- Rio Esben Haldorsen- Marborg BRUKERPERSPEKTIVET Siv-Elin Reitan- Rio Esben Haldorsen- Marborg Hvem er vi? 2 Rusmisbrukerens interesseorganisasjon består av tidligere rusmisbrukere som på forskjellig måte har kommet ut av avhengigheten

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Årsrapport indviduell plan 2008

Årsrapport indviduell plan 2008 Vedtak / saksbehandling i 2008 Det ble i løpet av 2008 fattet ca 55 nye vedtak på individuell plan Totalt antall individuelle planer aktive: 200 Sakene koordineres av ca 70 koordinatorer Fordeling av vedtak

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011 Studietur Sandefjord LMS 27. April 2011 LMS - Vestfold Samarbeid mellom lærings- og mestringssentrene i Vestfold LMS Sykehuset i Vestfold LMS Psykiatrien i Vestfold LMS Sandefjord kommune Samarbeidsforum

Detaljer

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet.

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet. Stiftelsen Link Lyngen Org.nr. 992 544 963 Statusrapport til Helsedirektoratet 2008 Prosjekt Selvhjelp i Vilje Viser Vei Referanse: 2008006594 STATUSRAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET 2008 Prosjekt Selvhjelp

Detaljer

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Aktivitetshuset Blåmandag Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Hva er Blåmandag? Blåmandag ble dannet som et enmannsforetak i 2008 og er i dag en frivillig

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Årsrapport Kafé X 2013

Årsrapport Kafé X 2013 Årsrapport Kafé X 2013 «Kafé X ble i 2012 gitt mye oppmerksomhet for sitt gode arbeid, dette blant annet ved at kafeen ble løftet frem som eksempel på godt rusfaglig arbeid i stortingsmelding 30, 2011-2012

Detaljer

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre.

Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og / eller rusmisbrukende foreldre. BarnsBeste Departementet besluttet høsten 2007 å opprette et nasjonalt

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer

Høringssvar Stoltenberg rapporten fra LAR-Nett Norge.

Høringssvar Stoltenberg rapporten fra LAR-Nett Norge. Høringssvar Stoltenberg rapporten fra LAR-Nett Norge. LAR-Nett Norge synes Stoltenbergrapporten tar for seg mange viktige spørsmål innenfor norsk rusbehandling. Panelet viser god forståelse av at det trengs

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Vi gir mennesker muligheter Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Bekymring Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold Fylkeskonferanse for Buskerud, Vestfold og

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten 23.09. 2014 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører TSB

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Hvordan er det å bli forsket på og hva ønsker vi at sykehuset skal forske på?

Hvordan er det å bli forsket på og hva ønsker vi at sykehuset skal forske på? Hvordan er det å bli forsket på og hva ønsker vi at sykehuset skal forske på? Innlegg ved sommerseminaret :l Avd for rusbehandling Oslo universitetssykehus ved Tommy Sjå@ell, leder for Brukerrådet og Terje

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon

Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon Asbjørn larsen RIO Rusmisbrukernes interesse organisasjon Sam Stone 1 Kommunikasjon - Wikipedia: Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon overfører informasjon til en annen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer