Planarbeid i Troms fylkeskommune Plan- og byggesakskonferansen Rica Ishavshotell 28. november 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planarbeid i Troms fylkeskommune Plan- og byggesakskonferansen Rica Ishavshotell 28. november 2013"

Transkript

1 Planarbeid i Troms fylkeskommune Plan- og byggesakskonferansen Rica Ishavshotell 28. november 2013

2 Regional planstrategi Ny pbl av plikt til å utarbeide RP Eneste obligatoriske element i regional planlegging Overordnede planverktøyet i Troms Vedtatt av FT og godkjennes gjennom Kong. Res. Består av to dokumenter: Kunnskapsgrunnlaget Regional planstrategi Regionale planer med prosesskrav etter pbl. 8-3 Regionale strategidokumenter/meldinger/utredninger uten prosesskrav etter pbl.

3 Fylkesplan for Troms Raimo Valle Spesialrådgiver

4 Hvorfor ny Fylkesplan ? Behov for overordnet plan Langsiktige strategiske utviklingsprioriteringer Rollen som regional utviklingsaktør Fokus på næring, ikke velferd

5 Kapitlene i planutkastet Nordområdene Næringsstrategier, FoU og kompetanse Senterstrategi Areal- politikk og forvaltning (inkl retningslinjer) Folkehelse Urfolksdimensjonen Tannhelse og videregående opplæring Handlingsprogram (vedlegg)

6 Handlingsprogrammet Skal rulleres årlig Behandles av fylkestinget Erstatter dagens fireårige RUP Integrert i 2014, egne dokument fra 2015 Består av mål og strategier i kapitlene

7 Nordområdene Være koblet på den nasjonale nordområdepolitikken og gi denne et regionalt uttrykk, der nærings-, infrastruktur- og kompetanseutvikling i Troms understøtter vårt bidrag til å sikre velferd og utvikling i Norge.

8 Næring, FoU og kompetanse Være konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt og trekke til oss kompetent arbeidskraft, kapital og nyskapende virksomheter.

9 Senterstrategi Velfungerende sentra som motorer for regional utvikling.

10 Regional plan for landbruk Synnøve Lode plansjef

11 Hvorfor regional plan for landbruk? Landbruket i Troms Ryggraden i mange bygdesamfunn Nedgang i antall bruk og produksjon Kritisk masse? Formål Verktøy for å styrke landbruket Landbruket på den politiske dagsorden Arktisk landbruk satsing i Nord-Norge

12 Fremdrift Når Hva Status Sept 2012 Oppstartsmøte med kommuner og næring fase 1 Gjennomført Nov 2012 Opprettet styringsgruppe Gjennomført Des 2012 Møte med referansegruppa Gjennomført Jan-Febr 2013 Utvidete møter med regionrådene Gjennomført Mars-April 2013 Utkast til planprogram på høring og offentlig ettersyn Gjennomført Mai Oppstartsmøte med arbeidsgrupper og utarbeidelse av SWOT-analyse fase 2 Gjennomført Juni 2013 Planprogram vedtatt Gjennomført 30. sept Mål og strategier ferdig fra arbeidsgruppene Gjennomført Februar/mars 2014 Juni 2014 Utkast til plan med handlingsprogram på høring/offentlig ettersyn Vedtak i fylkestinget

13 Plantema 1. Matproduksjon - tradisjonelt landbruk, lokal mat, matspesialiteter (arktisk landbruk), økologisk 2. Skogbruk og klimatiltak i skogen 3. Bygdenæringer - Inn på tunet, Grønt reiseliv, bygdeservice 4. Eiendoms-, areal- og boligpolitikk 5. Rekruttering 6. Kompetanse 7. Rovvilt 8. Landskapsressurser og produksjon av fellesgoder kulturlandskap miljøtiltak, utmarksressurser, verneområder 9. Landbrukets rolle i samfunnssikkerhet og beredskap

14 Regional plan for handel og service Synnøve Lode Plansjef,

15 Regional plan for handel og service Dagens situasjon: Gjeldende fylkesdelplan for kjøpesenter vedtatt i Vekst/endring i byer og tettsteder i fylket Kommunene ønsker Større kommunalt handlingsrom Utvidelse og redefinering av sentrumsbegrepet Oppdatering av definerte sentrumsområder og avlastningssentre handelsetableringer - med bakgrunn i arbeidsplasser, næringsliv etc. Kommunene møtes med innsigelser til planer som er i strid med gjeldende fylkesdelplan for kjøpesenter (FM) Behov for en ny regional plan!

16 Hvorfor styre handelsutvikling i fylket? Hindre utarming/sentrumsspredning Effektiv arealbruk, unngå nedbygging av dyrkamark fortetting også i næringsareal Miljøvennlig transport, mer kollektiv, gang og sykkel Mindre bilavhengighet Regional plan med entydige og forutsigbare rammer som grunnlag for kommunale planer.

17 Regional handelsanalyse Befolkningsutviklings betydning for fremtidig kjøpekraftsutvikling, handlemønster og handelslekkasjer? Endringer i detaljhandelsomsetningen? Handelstilbud, etterspørsel og dekningsgrad? Handelsregioner og handelsomland i Troms?

18 Samferdselsetaten Regional Transportplan Bjørn Kavli, Etatssjef Troms fylkeskommune

19 Samferdselsetaten Status - prosess Planprogram Samarbeid med SVV Tidlig møte med fylkesmann i Troms Møter med Finnmark og Nordland fylkeskommune Møter med kommuner, KS og næringsliv (sjømat og transportbransjen) Møte transportetatene Offentlig ettersyn Vedtatt juni 2013 Plan mål og strategi Samarbeid med SVV og øvrige transportetater Møter med kommuner Felles planseminar for regionale planer Seminar miljøvennlig transport i Tromsø Offentlig ettersyn Fylkestinget des 2013 Handlingsplan Samarbeid med SVV og Troms Fylkestrafikk Dialogmøte og høringsmøte med kommunene i januar Fylkestinget mars 2014

20 Samferdselsetaten RTP Forslag til strategisk transportpolitikk Hovedmål: Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode vilkår for utvikling og markedstilgang. Arbeide for å øke de økonomiske rammene for transportnettet og kollektivtransport i Troms. Sikre vedlikehold av og reinvestering i eksisterende vegnettet slik at vegkapitalen ikke forringes. Helhetsvurderinger og samordning av ressurser til veg og kollektivtransport. Investering Forfall og vedlikehold Kollektiv transport

21 Samferdselsetaten Samferdsel og senterstruktur Drift og vedlikehold på eksisterende fylkesvegnett, samt kollektivtilbudet i byene prioriteres. Hensynet til robust samfunnsutvikling, senterstruktur og reduserte avstandsulemper for å styrke næringslivets konkurransekraft vektlegges. Innenfor sentrene på nivå 1 og 2 (Tromsø, Harstad og Finnsnes) skal det tilrettelegges for bedre fremkommelighet, trafikksikkerhet og kollektivtransport, gang og sykkel. For øvrige sentre skal det arbeides for å bedre trafikksikkerhet og sørge for god helårlig standard på vegnett. Det må utarbeides kriterier for hvordan forfallet på fylkesvegene skal innhentes gjennom en forfalls- og utbedringsstrategi. Strategien må ta utgangspunkt i senterstruktur og de ulike transportbehov mellom sentre, og internt i senter eller boog arbeidsmarked, med sikte på et sikkert og effektivt vegnett og forutsigbar kollektivtransport med god standard.

22 Samferdselsetaten Ivareta regionale funksjoner Bedre næringslivets konkurransekraft: Sjømatnæring, reiseliv, landbruk og industri Binde sammen fylke og utvikle effektive knutepunkt for kollektivtransport regionsentra

23 Samferdselsetaten Samordning med nasjonale prosesser 10-årig RTP 10-årig NTP Planprogram for RTP Retningslinjer for arbeid med rullering av NTP Regional prosess og utredninger Transportetatenes planforslag (m/utredninger) Regional transportplan Høring/ Politisk prosess 4-årige handlingsplaner St. meld NTP Neste planperiode 4-årige handlingsplaner

24 Regional plan for tromsfylke.no friluftsliv, vilt og innlandsfisk

25 Ønske om at planen skal bidra til å: synliggjøre egenverdien og helsegevinsten ved friluftsliv øke fysisk aktivitet i befolkningen synliggjøre behovet for friluftslivsarealer, med særlig vekt på nærmiljø tilrettelegge for infrastruktur til både et tradisjonelt og et moderne friluftsliv synliggjøre potensialet for natur- og kulturminnebaserte opplevelser utvikle en strategi for forvaltning av høstbare vilt- og innlandsfiskearter.

26 Framdriftsplan Når Hva Status februar 2013 Dialogmøte med interkommunale friluftsråd og FNF i Troms. Gjennomført 12. mars 2013 Orienteringssak for kultur- og helsekomiteen. Gjennomført Juni 2013 Innspill til planprogrammet fra fylkeskommunale etater. Gjennomført Primo juli 2013 Høring og offentlig ettersyn, planprogram. Gjennomført august 2013 Orientering og innspillrunde i forbindelse med fagsamling om spillemidler for kommunene i Troms. Gjennomført 5. september 2013 Høringsfrist planprogram. Gjennomført Oktober-desember 2013 Januar 2014 Regionvise høringsmøter. Møte i referansegruppa Høring og offentlig ettersyn, regional plan. Gjennomført

27 Plantema 1. Friluftslivsområder 2. Friluftslivsaktiviteter 3. Fysisk tilrettelegging 4. Natur- og kulturminnebaserte opplevelser 5. Forvaltning av høstbare vilt- og innlandsfiskarter

28 Friluftsliv i Troms til topps! tromsfylke.no

29 Regional plan for idrett og anlegg

30 Ønske om at planen vil bidra til: synliggjøre helsegevinsten ved fysisk aktivitet og idrett øke fysisk aktivitet i befolkningen øke satsningen på ungdomsidrett sikre idretten gode rammebetingelser legge til rette for regionale, nasjonale eller internasjonale idrettsarrangement legge til rette for kompetanseutvikling innen idretten, både knyttet til aktivitet, ledelse og anlegg legge til rette for talentutvikling og toppidrett prioritere større og/eller kostnadskrevende anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Troms i forhold til bruk av spillemidler og eventuelt andre økonomiske virkemidler til slike formål tilrettelegge for nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv.

31 Framdriftsplan Når Hva Status august 2013 Orientering og innspillrunde i forbindelse med fagsamling om spillemidler for kommunene i Troms. Gjennomført Oktober-november 2013 Høring og offentlig ettersyn, planprogram. Gjennomført Høst oktober oktober november november 2013 Regionvise høringsmøter avholdes: Tromsø, kommunestyresalen i Tromsø Rådhus, kl Finnsnes, Kunnskapsparken, kl Harstad, Rica Grand Nordic Hotell, kl Nordreisa, Reisafjord Hotell, Sørkjosen, kl Gjennomført November 2013 januar 2014 Mars 2014 Møte referansegruppen Høring og offentlig ettersyn, regional plan. Medio juni 2014 Plan vedtas i fylkestinget.

32 Plantema 1. Idretten i Troms 2. Arrangement 3. Kompetanse 4. Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

33 Tromsidretten skal ha gode og tidsriktige idrettsanlegg for alle!