LLP Programutvalg Grundtvig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LLP Programutvalg Grundtvig 2009-2010"

Transkript

1 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Møteprotokoll LLP Programutvalg Grundtvig Møtested: Norsk teknologi, Fridtjof Nansens vei 17, Oslo Dato: Tid: 10:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Sturla Bjerkaker LEDER VOFO Guri Bøe NESTL IKVO Arne Gundersen MEDL Nasjonalbibl./ABM-utvikling Svein Harald Larsen MEDL NHO Trygve Natvig MEDL LO Marit Aamodt Nielsen MEDL UHR Åshild Olaussen MEDL UNIO Tarja Tikkanen MEDL SSP Anne Skomedal OBS KD Fra administrasjonen møtte: Navn Marit Lødemel Kari Omdahl 1

2 10/14 Innkalling og sakliste Innkalling og sakliste godkjent. 10/15 Referat fra forrige møte Referat fra møte er godkjent på sirkulasjon av møtedeltakerne. Endelig versjon ble sendt på e- post til medlemmer og varamedlemmer Referatet er også publisert på siu.no/grundtvig. 10/16 Forberedende besøk og kontaktseminarer. Søknader 2010 Kontaktseminar og andre besøk er tiltak som kan benyttes for å treffe fremtidige partnere. SIU skal være mer oppsøkende for å øke deltakelsen, og være målrettet ved utvelgelse av deltakere. 10/17 Etter- og videreutdanning. Søknader 2010 Ekstra søknadsfrist I 2010 har det vært 3 søknadsfrister og SIU har mottatt 45 søknader, av disse er 33 innvilget. Totalt innvilget støtte er euro. 10/18 Studiebesøk og utveksling. Søknader 2010 I 2010 har det vært 3 søknadsfrister og SIU har mottatt 20 søknader, av disse er 10 innvilget. Totalt innvilget støtte er /19 Status - Grundvig partnerskap Av 24 søknader ble 16 partnerskap med norsk deltakelse endelig godkjent for deltakelse i , med totalt Det var ingen norskekoordinerte søknader denne gang. Utvalget mener at SIU burde fått mulighet til å se på hvilke vurderinger som ligger til grunn for behandlingen i koordinatorlandene. Utvalget ønsker å se deltakelse i programmet fordelt på ulike land i Europa. 2

3 10/20 Grundtvig 50 + SIU mottok 1 søknad fra Norges Røde Kors der samarbeidspartner var Røde Kors i Bulgaria. Søknaden ble av slått av det bulgarske nasjonalkontoret pga double funding. Som en konsekvens ble søknaden fra Norges Røde Kors avslått. 10/21 Assistenter. Søknader 2010 Til søknadsfristen mottok SIU ingen søknader. 10/22 Evaluering av SIU rapport fra NIFU STEP i samarbeid med Technopolis Group Evalueringen har høringsfrist En av konklusjonene er behovet for en enklere styringsstruktur når det gjelder programutvalgene. 10/23 Orientering fra medlemmene Svein Harald Larsen Fortsetter i Grundtvig-utvalget. Arne Gundersen Bibliotekavdelingen i ABM-utvikling er flyttet til Nasjonalbiblioteket og AM-utvikling slås sammen med Norsk Kulturråd fra ABM-utvikling opphører å eksistere fra samme dato. Er ikke foreslått representert i neste utvalgsperiode, men en ønsker å få med Nasjonalbiblioteket eller Norsk Kulturråd i det nye Grundtvig-utvalget. Guri Bøe IKVO har hatt landsmøte og fortsetter med Jan Tambs-Lyche som leder. Organisasjonen har valgt at Guri fortsetter som representant i Grundtvig-utvalget. IKVO har i lang tid hatt mye fokus på ordninger med tilskudd til norskopplæring. Nå er tiden for overgangsordningen slutt, og det er bedre anledning for organisasjonen å sette fokus på flere områder. Guri sin arbeidsplass i Bergen skal flytte til andre lokaler. Anne Skomedal KD opptatt med høringer av ulikt slag. Youth on the Move : Grundtvig er med i planene for Europa Satsing på fag- og yrkesopplæring er fortsatt viktig. I forbindelse med St.meld. 44 har det vært en gjennomgang med SSB om hvordan videregående opplæring for voksne blir rapportert, og rutinene er endret. De som ikke har fullfurt videregående skole registreres nå som gjennomført med grunnskole, mens de som er oppført med videregående skole faktisk har fullført videregående utdanning. Konferanse i Ungarn om avtrapping og opptrapping av ny handlingsplan. Adult Education Working Group uvisst kva som skjer etter

4 Trygve Natvik Var til stede på Yrkes-NM på Lillehammer i fag- og yrkesopplæring, og skal også være tilstede på Euroskills i Lisboa i desember. Har deltatt på konferanse i Oppland for kompetansetillitsvalgte. NHO har et prosjekt som skal stimulere til leselyst. Departementet gjennomgår utdanninger for velferdsstaten konferanse om stortingsmelding neste år. Åshild Olaussen Informasjon fra ETUC (European Trade Union Confederation) arbeidsgruppe for livslang læring: EU - Kommisjonen vil legge fram et forslag til en rekommandasjon om ikke-formell og uformell opplæring i løpet av våren/sommeren Målsettingen er at rekommandasjonen skal vedtas under det polske presidentskapet høsten I følge kommisjonen er det viktig å få etablert systemer for anerkjennelse av ikke-formell og uformell opplæring både for å lykkes med livslang læring og økt mobilitet. Kommisjonen vil oppfordre til at man nasjonalt benytter prosessene rundt etableringen av nasjonale kvalifikasjonsrammeverk til å få integrert gode systemer for realkompetansevurdering. VOX skal arrangere kompetanseseminar med partene i arbeidslivet med utgangspunkt i St.meld. 44. Departementet inviterer til kompetansepolitisk toppmøte , og UNIO har gitt innspill til møtet om tilrettelegging for etter- og videreutdanning. Tarja Tikkanen: Jobber midlertidig på Høgskolen Stord/Haugesund. Nordisk Ministerråd har gjennomført en undersøkelse om hvordan arbeidslivsorganisasjonene tar hensyn til eldre arbeidstakere. NHO og LO svarte ikke på undersøkelsen. Rapporten er ferdig og skal presenteres i alle nordiske land. Det er tilsatt ny direktør i SSP. SSP jobber med eldres læring. Marit Aamodt Nielsen Varamedlem i UHR sitt utdanningsutvalg som var på studiebesøk til Stockholm der lifelong learning var på dagsorden. Sturla Bjerkaker Studieforbundet har fått ny lov m/forskrift: Lov om voksnes læring. Loven har seks overordnede mål for studieforbundene, bl.a. demokratiutvikling og aktivt medborgerskap, og skal være supplement til det øvrige utdanningssystemet. Det settes nå krav til antall undervisningstimer pr år som gjør at noen studieforbund må slås sammen, mens andre legges ned. Overgangsordning tom Dialogforum. Representant i fagskolerådet. Verdenskongress om voksenopplæring i Malmø i /24 Orientering fra SIU Oversikt over forslag til nytt Grundtvig-utvalg for ble utdelt i møtet. SIU skal være et service- og kompetansesenter for grunnopplæringen med bakgrunn i St.meld.14. Gjennomgang av rapporten Internasjonalisering i skolesektoren. Internasjonaliseringshåndbok, se: siu.no/skole. SIU arrangerte LLP-konferansen på Gardermoen med frafallsproblematikk som tema. SIU arrangerte oppstart- og erfaringsseminar for Grundtvig partnerskap på Gardermoen. 4

5 10/25 Eventuelt Workshops Utvalget ser på muligheten for å ta initiativ til og legge til rette for å lage en workshop rundt mangfoldet i voksnes læring som en oppfølging av Lillehammer-konferansen. Neste søknadsfrist er i februar Katalog over workshops er tilgjengelig på siu.no/grundtvig. Oppfølging Ny Giv-konferansen på Lillehammer Det er planer om å lage et manifest. 2 av deltakerne på konferansen har laget bok om kompetansereformen som forsvant. Det kom mye nyttig ut av kompetansereformen, og nå er det viktig å ta tak i det som gjenstår; som ordning med kompetansetillitsvalgte, skolering av tillitsvalgte og regionalt samarbeid. Det er vanskelig å drive og vedlikeholde faste møteplasser. Grundtvig-utvalget har og har hatt en slik rolle. PIAAC Norge har vært med i pilotundersøkelsen som ble gjennomført i 2010, og som ble koordinert av NIFU STEP. OECD skal gjennomføre en større undersøkelse i 2011/2012 som skal være ferdig i Det er ikke tatt stilling til om Norge skal være med i denne undersøkelsen. Youth on the Move Åpen høring frem til Neste møte i utvalget Neste møte blir i Bergen, torsdag Bergen, Kari Omdahl utvalgssekretær 5