Månedsrapport for august 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for august 2011"

Transkript

1 Månedsrapport for ust 2011 Markedskommentar Svake makroøkonomiske indikatorer gir lite håp om videre sykeloppgang. Resesjonscenariet prises inn på aksjebørser rundt i verden. Få tegn til konstruktive løsninger på Europas gjeldssituasjon. Videre fall i lange renter sier noe om hva som inndiskonteres av vekst fremover. For råvareeksponerte Oslo Børs, vil særlig prisen på olje være retningsgivende i en verden med lave vekstforventninger. Rentekedene I ust har nøkkeltall og økonomiske indikatorer fortsatt sin svake utvikling, både i Europa og USA. Fokuset er fortsatt på høy gjeld og budsjettunderskudd. Det ser ikke ut som politikerne er i stand til å finne noen god løsning i løpet av kort tid. Sentralbanken i USA har signalisert lave renter frem til sommeren Markedene forventer at det kommer mer kvantitative lettelser (QE3), men det må også tas kraftige finanspolitiske grep for å få kontroll på krisen. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 10 års rente i % Norge Europa USA Japan All uroen har ført til fallende lange og korte renter både internasjonalt og i Norge. Våre pengekedsfond har gitt en tilfredsstillende avkastning i ust. De norske obligasjonsfondene har som følge av fallende renter også gitt en god avkastning. Fondenes referanseindekser inneholder kun statspapirer, mens porteføljene har et betydelig innslag av kredittpapirer. I ust ble rentefallet størst for statspapirer. Dette medførte at noen av obligasjonsfondene tapte relativt til sine referanseindekser denne måneden OECD ledende indikator Globalt Den 9. ust holdt som ventet den amerikanske sentralbanken (FED) renten uendret på 0,13 prosent. Sentralbanken sier at den økonomiske utviklingen så langt i år har vært langt svakere enn antatt. Arbeidskedet har svekket seg de siste månedene og arbeidsløsheten har steget til 1,9 prosent. Boligkedet er svakt og virker depressivt. Inflasjonen har vært høy, men har moderert seg ettersom råvareprisene har kommet noe ned fra de høyeste nivåene. På bakgrunn av dette valgte sentralbanken å holde renten uendret. De signaliserte også at renten vil bli holdt eksjonelt lav

2 minst frem til midten av Det er ikke vanlig at FED signaliserer nivået for en så lang periode. Markedene hadde ventet signaler om en ny runde med kvantitative lettelser (QE3), men de kom ikke. I slutten av ust holdt sentralbanksjef Bernanke en tale om kortsiktige og langsiktige utsikter for amerikansk økonomi. Her kom det heller ingen nye signaler om QE3, samtidig som synet på økonomien ble opprettholdt. Det ble til slutt inngått forlik om heving av gjeldstaket og sparetiltak for å få ned gjelden. USA unngikk dermed mislighold av statsgjelden, men et av ratingbyråene nedgraderte gjelden til AA+. Dersom man ikke får orden på de store budsjettunderskuddene vil de andre ratingbyråene sannsynligvis følge etter. I i var inflasjonen uendret på 3,6 prosent på årsbasis, mens kjerneinflasjonen økte til 1,8 prosent. Sentralbanken vektlegger at det er økningen i råvareprisene som trekker inflasjonen opp, og de antar at dette vil avta på sikt. Boligkedet i USA sliter etter at diverse stimulerende tiltak er faset ut. Prisene steg noe frem til sommeren 2010, men begynte deretter å falle. Prisfallet startet etter at myndighetene avviklet skatterabatter for kjøp av nye og brukte boliger. De siste 12 månedene har boligprisene i gjennomsnitt falt 4,5 prosent. Prisene er nå like lave som de var på det laveste i Etter at sentralbanken har sagt at de vil holde renten eksjonelt lavt minst frem til midten av 2013 har kedet lagt seg på disse forventningene. Svake forventningsindikatorer underbygger dette, og mange er redd for en ny resesjon. Markedet tror fortsatt at det vil komme ytterligere tiltak i form av kvantitative lettelser. Den 4. ust holdt som ventet den europeiske sentralbanken (ECB) renten uendret på 1,50 prosent. I pressemeldingen ble det påpekt at de siste nøkkeltallene indikerer at veksten har avtatt noe etter den sterke veksten i 1. kvartal. Det ventes fortsatt en svak vekst fremover, selv om usikkerheten er stor. Det er fortsatt press oppover på prisene. Dagens pengepolitikk gir god støtte til den økonomiske aktiviteten, og det er viktig at den ikke fører til inflasjonspress. Markedene fokuserer fortsatt på gjelden og budsjettunderskuddene til eurolandene. Det ser ikke ut til å være noen kortsiktig og enkel løsning på problemene. Kuttes budsjettunderskuddene for mye vil veksten stoppe opp og skatter og avgifter falle slik at budsjettunderskuddene kan risikere å øke istedenfor å falle. Man må finne en langsiktig løsning på krisen hvor man opprettholder veksten samtidig som budsjettunderskuddene kommer under kontroll. Så må gjelden kuttes gradvis. Det er ikke lett å overbevise kedene om at dette vil la seg løse uten at det kommer en gjeldsanering. Arbeidsledigheten i EUlandene er uendret på 9,9 prosent. I Tyskland og Italia falt ledigheten, mens i Frankrike og Spania steg ledigheten noe. Veksten i pengemengden er fortsatt lav og har nå en årlig vekstrate på 2,2 prosent. Husholdningene fortsetter å øke gjeldsnivået, mens bedriftene økte dette kun ginalt. Det første anslaget for prisveksten i ust viste en årsvekst på 2,5 prosent. Økningen er sannsynligvis drevet av høyere energi og matvarepriser. Kjerneinflasjonen er på 1,6 prosent. Etter at ECB signaliserer at neste økning kan komme i ober, har senere uttaleser fra sentralbanken moderert dette. På neste møte i tember vil man sannsynligvis heller indikere at veksten ser svakere ut. Markedene forventer ingen flere økninger i år etter all uroen med budsjettunderskudd og høy gjeld hos flere av medlemslandene. 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Kredittspread CDX Kreditt Den negative utviklingen i kredittkedet som startet i fortsatte med full styrke i ust. Rentedifferansen mellom KLP Obligasjon Global I sin referanseindeks og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid svekket seg med 0,52 prosentpoeng og endte på 2,05 prosent. Dette er 0,57 prosentpoeng høyere enn hva den var ved inngangen til året og er den største økningen av risikopåslag i kredittkedet siden ober Kredittspread CDX

3 For Europas del var i preget av stadig minsket risikoappetitt for papirer i Italia og Spania. Denne skepsisen og stadig økende lånekostnader fulgte landene inn i ust, hvor den europeiske sentralbanken (ECB) til slutt tok beslutningen om å støttekjøpe statsgjeld til begge landene. Dette for å holde landenes finansieringskostnader på et håndterlig nivå, men også for å sørge for at Italia og Spania i det hele tatt har fortsatt tilgang til finansiering gjennom statsobligasjonskedet. Støttekjøpene fortsatte utover måneden og selv om det fikk en effekt på rentene på statsobligasjoner, viste investorene i kredittobligasjonskedet en stigende negativ holdning og sørget for økt rentepåslag mellom stats og selskapsobligasjoner i Europa. I USA gikk det samme veien i ust, godt hpet av S&Ps nedgradering av kredittkvaliteten til USA og makrotall som viser tegn på en negativ utvikling i den økonomiske aktiviteten. Også de pund og yendenominerte kedene hadde en økning i risikopåslag, men i noe mindre grad enn det euro og dollardenominerte. Som i de foregående månedene ble finanssektoren hart rammet av risikoaversjonen denne måneden. Dårligst ut kom bankene, selv om samtlige sektorer hadde en negativ endring fra i. Selskaper med lavest kredittkvalitet måtte finne seg i det største påslaget i lånekostnader. Som de foregående månedene var antall nyutstedelser av selskapsobligasjoner lavt i ust, også sammenlignet med sommermånedene et år tilbake i tid. I euro var kedet for alle praktiske formål stengt for nyutstedelser. I løpet av hele ust kom det bare en liten emisjon fra en europeisk utsteder. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 3 mnd rente i % Norge Europa USA Japan Norge Den 10. ust holdt Norges Bank renten uendret på 2,25 prosent. Markedene var på forhånd usikre på hva sentralbanken ville gjøre etter at de ved forrige møte hadde signalisert at renten skulle opp. I pressemeldingen ble det påpekt at beslutningen må særlig ses på bakgrunn av forsterket uro i finanskedene og klare signaler om svakere vekt internasjonalt. Det er god vekst i norsk økonomi, og utviklingen her hjemme har vært om lag som ventet. Dette taler fortsatt for en høyere rente. På den annen side er inflasjonen lav. Utviklingen hos handelspartnerne ser ut til å bli svakere enn ventet, noe som vil påvirke utsiktene her hjemme. Konsumprisindeksen steg til 1,6 prosent på årsbasis i i. Kjerneinflasjonen steg til 1,2 prosent, noe under Norges Banks anslag på 1,3 prosent. Sentralbanken har lagt vekt på en konsumpris som måler trendveksten på energipriser. Den viser en vekst på 1,3 prosent. I ust har kronen styrket seg fra 7,77 til 7,73 mot euro, og styrket seg fra 93,83 til 92,79 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville kjøpe valuta til Statens pensjonsfond utland for 500 millioner kroner pr dag i tember. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,8 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer, en oppgang på personer. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidskedet viser nå en flat trend, og utviklingen er ikke like sterk som Norges Bank legger til grunn. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB, falt til 3,3 prosent. Kredittveksten økte til 6,3 prosent i i. Husholdningenes kredittvekst har økt gradvis og er nå 7.1 prosent. Bedriftenes lånevekst er mer volatil fra måned til måned, men fortsetter å øke og er nå kommet opp i 3,6 prosent på årsbasis. Detaljhandelen falt i i. Disse tallene er volatile, og kan ha blitt påvirket av terroren og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser fortsatt en oppgang, og sesongjustert er årsveksten på 1,2 prosent. Etter at Norges Bank avlyste renteøkningen i ust er kedene blitt mer usikre på når neste renteøkning kommer. Det er ingen tvil om at rentebanen blir nedrevidert når neste Pengepolitiske rapport blir lagt frem i ober. Dersom den siste tids uro internasjonalt vedvarer vil det sannsynligvis ikke komme noen ytterligere renteøkning i inneværende år.

4 Aksjekedene 1 600, , , ,0 800,0 Europa, USA og Japan ut i en ny resesjon. KLP AksjeNorden sin relativavkastning i måneden var 0,01 prosent. Den relative avkastningen kom fra svak aksjeplukking innen telecom og utilities, mens aksjeplukkingen innen konsum og helse bidro positivt. De aksjene som bidro mest negativt til fondets resultat var overvektene i SEB, Storebrand og Lindab samt undervekten i Nokia. De som bidro mest positivt var overvektene i Detnor og Astrazeneca samt undervektene i Swedbank og Volvo. 600,0 400,0 200,0 Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 Norge og Norden Globalt Verdens børser falt kraftig i ust. Mens verdensindeksen MSCI endte måneden 7 prosent lavere, var flere store keder i den vestlige verden ned betydelig mer (Dow Jones i USA 16%, Dax i Tyskland 19% og CAC 40 i Frankrike 11%). Børser i fremvoksende økonomier falt mindre en dette. I Europa ligger nå banksektoren 30 prosent under nivået ved inngangen til året. Råvare og bilsektorene ligger på de neste plassen på taperlisten i år. Hovedtemaet som preger kedene er fortsatt de svake statsfinansene i Europa og skepsisen til at denne usikre tilstanden kan løses på annet enn en smertefull måte. De mest positive scenariene nå sier at veksten blir lav lenge, de mest negative, at eurosabeidet ryker. Det man kan si på den lyse siden, er at dersom vi kommer oss i gjennom med det positive scenariet, ser mange aksjer billige ut. I løpet av kvartalsrapporteringen for tredje kvartal vil vi få se i hvor stor grad selskapene har blitt rammet av lavere aktivitet. Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 11,0 prosent i i i norske kroner. I lokal valuta gjorde det finske kedet det best med en avkastning på 6,3 prosent. Dank var det svakeste kedet i løpet av måneden med en avkastning på 13,4 prosent. Måneden har vært dominert av stor børsuro, og den svake avkastningen er på tross av en sterk avslutning av måneden. S&P nedgraderte amerikansk statsgjeld for første gang i historien tidlig i måneden. Det har kommet fornyet uro rundt gjeldssituasjonen i Europa, og det har blitt satt nye spørsmålstegn ved hvorvidt euroen vil overleve. Makroindikatorene har vært svake både i Europa og USA. Det er ikke lenger tvil om at veksten har bremset opp, og spørsmålet alle stiller seg nå er hvorvidt vi skal 300,0 200,0 100,0 Norge Frykten for at gjeldskrisen i PIIGS landene skal føre til en kollaps i Eurosabeidet sammen med svake makrotall fra USA bidro som sagt til at ust ble en svak måned for verdens aksjekeder. Oslo Børs falt også kraftig og var ved månedens utgang ned med ca 17 prosent hittil i år målt ved Fondsindeksen. I forhold til flere verdivurderingsmetoder ser nå aksjer billige ut, men det er stor usikkerhet om hva som blir den fremtidige inntjeningen for selskapene. USA og EU må sannsynligvis vise en klar vei ut av sine gjeldsproblemer for at aksjekedene skal stabilisere seg igjen. KLP AksjeNorge hadde en noe svakere utvikling enn Fondsindeksen med et fall på 10,9 prosent i ust. Fondet er nå i større grad enn tidligere posisjonert for en eventuell oppgang i aksjekedene. De største positive bidragsyterne var overvekten i oljeselskapet Det norske, overvekten i riggselskapet Aker Drilling og undervekten i oljeserviceselskapet Aker Solutions. De største negative bidragsyterne i måneden var undervekten i gjødselselskapet Yara, undervekten i telekommunikasjonsselskapet Telenor og overvekten i gruveselskapet Northland Resources. Norge OSEFX Norden VINX 30

5 KLPfondene Avkastningsinformasjon per 31. ust 2011* Note Avkastning ust Avkastning hittil i år Ref.indeks Rentefond Fond Ref.indeks Diff. Fond Ref.indeks Diff. KLP Pengeked 0,23 % 0,24 % 0,01 % 1,92 % 1,62 % 0,29 % ST1X KLP Aktiv Rente 0,22 % 0,24 % 0,02 % 1,95 % 1,65 % 0,30 % 1mnd Nibor 0.15% KLP Rentefond II 0,27 % 0,47 % 0,20 % 2,10 % 2,01 % 0,09 % ST3X KLP Pensjon 0,65 % 1,02 % 0,37 % 3,65 % 3,92 % 0,28 % ST4X KLP Pensjon II 0,84 % 0,76 % 0,07 % 4,87 % 6,46 % 1,59 % ST5X KLP Statsobligasjon I 0,76 % 0,80 % 0,03 % 5,24 % 5,38 % 0,14 % DnB Benchk Stat Alle KLP Obligasjon I 0,62 % 0,75 % 0,13 % 3,97 % 4,23 % 0,26 % 50%BSA og 50%3 års swap KLP Obligasjon Global I 0,42 % 0,01 % 0,41 % 5,52 % 5,12 % 0,40 % Barclays Glob Agg** KLP Obligasjon Global II 0,43 % 0,01 % 0,42 % 5,58 % 5,12 % 0,46 % Barclays Glob Agg** Aksjefond Fond Ref.indeks Diff Fond Ref.indeks Diff KLP AksjeNorge 10,93 % 10,43 % 0,50 % 17,20 % 16,76 % 0,44 % OSEFX KLP AksjeNorden 11,01 % 11,02 % 0,01 % 20,23 % 18,87 % 1,36 % VINXFNOK KLP A ksjeglobal Indeks I 1,2 8,01 % 8,02 % 0,02 % 11,87 % 11,90 % 0,04 % KLP World KLP A ksjeglobal Indeks II 1,2 6,72 % 6,71 % 0,02 % 6,15 % 6,16 % 0,02 % KLP World val.sikr KLP A ksjeglobal Indeks III 1,2 6,70 % 6,71 % 0,00 % 6,16 % 6,16 % 0,00 % KLP World val.sikr KLP A ksjeglobal Indeks IV 1,2 6,75 % 6,71 % 0,05 % 6,30 % 6,16 % 0,13 % KLP World val.sikr KLP A ksjefm Indeks I 4 3,16 % 2,84 % 0,32 % 3,16 % 2,84 % 0,32 % KLP EMERGIN KLP A ksjefm Indeks II 5 1,52 % 1,54 % 0,02 % 1,52 % 1,54 % 0,02 % KLP EMERGIN KLP A ksjev erden Indeks 5 1,00 % 1,01 % 0,01 % 1,00 % 1,01 % 0,01 % KLP ALLWRLD KLP A ksjenorge Indeks 9,28 % 9,38 % 0,11 % 13,81 % 13,93 % 0,12 % OSEBX KLP A ksjenorge Indeks II 9,21 % 9,38 % 0,17 % 13,70 % 13,93 % 0,23 % OSEBX KLP A ksjeeuropa Indeks I 1,2 10,79 % 10,84 % 0,05 % 12,77 % 13,02 % 0,25 % KLP Europa KLP A ksjeeuropa Indeks II 1,2 9,70 % 9,69 % 0,01 % 11,29 % 11,51 % 0,21 % KLP Europa val.sikr KLP A ksjeusa Indeks USD 1,2 5,67 % 5,74 % 0,07 % 2,28 % 2,30 % 0,02 % KLP USA KLP A ksje USA Indeks II 1,2 5,46 % 5,50 % 0,03 % 1,26 % 1,29 % 0,03 % KLP USA val. sikr. KLP A ksjea sia Indeks I 1,2 8,13 % 8,10 % 0,02 % 15,13 % 14,80 % 0,32 % KLP Asia KLP AksjeAsia Indeks II 1,2 7,12 % 7,10 % 0,02 % 11,65 % 11,31 % 0,34 % KLP A sia val.sikr. Kombinasjonsfond Fond Ref.indeks Diff. Fond Ref.indeks Diff. KLP Kombinasjon 3 4,12 % 4,56 % 0,44 % 4,12 % 4,23 % 0,11 % VK Indeks KLP Kombinasjon M 3 4,13 % 4,56 % 0,43 % 4,14 % 4,23 % 0,09 % VK Indeks Rentefond Eff. Rente Durasjon KLP Pengeked 2,91 % 0,16 KLP Aktiv Rente 2,92 % 0,25 KLP Rentefond II 3,49 % 0,86 KLP Pensjon 3,16 % 2,60 KLP Pensjon II 3,88 % 4,46 KLP Statsobligasjon I 2,45 % 4,10 KLP Obligasjon I 3,53 % 3,19 KLP Obligasjon Global I 5,37 % 5,02 KLP Obligasjon Global II 5,37 % 5,02 1) The KLP World Equity Index, the KLP USA Equity Index, the KLP Europe Equity Index and the KLP Asia Equity Index are custom indices calculated by M SCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCIstarts with the MSCIWorld Developed Index, the MSCIUSA Index, the MSCIEurope Index and the MSCIPacific Free Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCIhas no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCIWorld Developed Index, the M SCI USA Index, the M SCI Europe Index and the M SCI Pacific Free Index by KLP to create the KLP World Equity Index the KLP USA Equity Index, the KLP Europe Equity Index and the KLP Asia Equity Index 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCInor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCIdata (the "MSCI" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the M SCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCIParties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages. 3) Oppstart ) Oppstart ) Oppstart

6 OPPLYSNINGER OM KLPFONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 958, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 958, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1.020, ,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente 1.045, ,15 0,00/0, KLP Rentefond II 1.045, ,20 0,00/0, KLP Pensjon 1.071, ,20 0,00/0, KLP Pensjon II 1.268, ,20 0,00/0, KLP Statsobligasjon I 1.043, ,12 0,20/0,20 10 mill KLP Obligasjon I 1.046, ,25 0,35/0,35 10 mill KLP Obligasjon Global I 1.108, ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1.142, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 3.119, ,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden 1.699, ,75 0,20/0,20* KLP AksjeGlobal Indeks I 1.040, ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1.075, ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1.070, ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 976, ,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1.031, ,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1.015, ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 1.010, ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1.180, ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1.026, ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 721, ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 822, ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 1.185, ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 891, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 743, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 603, ,13 0,05/0,05 10 mill Totalvolum * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 34 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for september 2011

Månedsrapport for september 2011 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for juli 2011

Månedsrapport for juli 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Bekymring for ny resesjon i USA. Fokus flyttet til Spania og Italias gjeldssituasjon og statsfinanser. Lange renter falt siste måned, mens kredittpåslaget økte

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Månedsrapport for april 2016

Månedsrapport for april 2016 Månedsrapport for il 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i il Det amerikanske og europeiske arbeidskedet fortsetter å bedre seg i arbeidskedet, men ser at

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Beslutningen til den amerikanske sentralbanken, Fed, om å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp i januar 2014

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 Makrokommentar Det har lenge vært en forventning om at den europeiske sentralbanken ville sette i gang kvantitative lettelser, ofte omtalt som pengetrykking.

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer