Ås kommune. Kommuneplan ROS-analyse for nye utbyggingsområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ås kommune. Kommuneplan 2015-2027. ROS-analyse for nye utbyggingsområder 13.04.2015"

Transkript

1 Ås kommune Kommuneplan ROS-analyse for nye utbyggingsområder

2 Innhold Innledning... 8 Bolig Arealinnspill 23 - HOLTEVEIEN... 9 Risikoanalyse... 9 Sjekkliste... 9 Risikovurdering...11 Tiltaksvurdering...13 Konklusjon Arealinnspill 65 - TIURÅSEN...14 Risikoanalyse...14 Sjekkliste...14 Risikovurdering...16 Tiltaksvurdering...19 Konklusjon Arealinnspill 34 BREKKEVEIEN 19A og 19B...20 Risikoanalyse...20 Sjekkliste...20 Risikovurdering...22 Tiltaksvurdering...24 Konklusjon Arealinnspill 47 - ÅSMÅSAN VEST...24 Risikoanalyse...25 Sjekkliste...25 Risikovurdering...27 Tiltaksvurdering...29 Konklusjon Arealinnspill 55 BREKKEVEIEN Risikoanalyse...31 Sjekkliste...31 Risikovurdering...32 Tiltaksvurdering...35 Konklusjon Arealinnspill 64 BREKKEVEIEN Risikoanalyse

3 Sjekkliste...36 Risikovurdering...37 Tiltaksvurdering...40 Konklusjon Arealinnspill 22 SØNDRE HOLSTAD GÅRD...41 Risikoanalyse...41 Sjekkliste...41 Risikovurdering...43 Tiltaksvurdering...45 Konklusjon Arealinnspill 24 VOLLSKOGEN...46 Risikoanalyse...46 Sjekkliste...46 Risikovurdering...48 Tiltaksvurdering...50 Konklusjon Arealinnspill 52 - SØRÅSJORDET ØST...51 Risikoanalyse...52 Sjekkliste...52 Risikovurdering...53 Tiltaksvurdering...55 Konklusjon Arealinnspill 4 - DYSTERBRÅTEN...56 Risikoanalyse...57 Sjekkliste...57 Risikovurdering...58 Tiltaksvurdering...60 Konklusjon Arealinnspill 32 - RUSTADPORTEN...61 Risikoanalyse...61 Sjekkliste...61 Risikovurdering...63 Tiltaksvurdering...66 Konklusjon Arealinnspill 25 TEIGEN

4 Risikoanalyse...67 Sjekkliste...67 Risikovurdering...69 Tiltaksvurdering...72 Konklusjon Arealinnspill 28 ASKEHAUG GÅRD...72 Risikoanalyse...73 Sjekkliste...73 Risikovurdering...74 Tiltaksvurdering...77 Konklusjon Arealinnspill 35 LIAHØI...78 Risikoanalyse...78 Sjekkliste...78 Risikovurdering...80 Tiltaksvurdering...82 Konklusjon Arealinnspill 42 - BEKK...83 Risikoanalyse...84 Sjekkliste...84 Risikovurdering...85 Tiltaksvurdering...88 Konklusjon Arealinnspill 44 KAKSRUDBEKKEN...88 Risikoanalyse...89 Sjekkliste...89 Risikovurdering...90 Tiltaksvurdering...93 Konklusjon...94 Risikoanalyse...94 Sjekkliste...94 Risikovurdering...96 Tiltaksvurdering...98 Konklusjon Arealinnspill 7 - ISRANDVEIEN

5 Risikoanalyse...99 Sjekkliste...99 Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Arealinnspill 29 HOLSTADMARKA Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Arealinnspill 37 ARNEBORG/ELDORHAGEN Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Arealinnspill 48 SAGAVEIEN Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Arealinnspill 60 LANGBAKKEN Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Arealinnspill 61 GRENSEVEIEN Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon

6 24. Arealinnspill 59 SENTRUM ØST Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Arealinnspill 58 SØRÅSJORDET LANGS FV Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Arealinnspill 9 KORSEGÅRDEN Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Arealinnspill 5 VINTERBRO NÆRINGSPARK Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Arealinnspill 46 EGGET Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Arealinnspill 10 NYGÅRDSKRYSSET Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering

7 Konklusjon Arealinnspill 40 MYRFARET Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Arealinnspill 14 NØSTVEDT DEPONI Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Arealinnspill 21 VINTERBRO PUKK Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Arealinnspill 31 SJØSKOGENVEIEN Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Arealinnspill 62 NORDBY, ØST FOR ASKEHAUGTJERNET Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Arealinnspill 63 KOLLEKTIVNETT SJØSKOGEN Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering

8 Tiltaksvurdering Konklusjon Arealinnspill 66 - SOLBERG Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Konsekvensutredning nye hensynsoner Åsgård Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Konsekvensutredning nye hensynsoner Sørhellinga Risikoanalyse Sjekkliste Risikovurdering Tiltaksvurdering Konklusjon Langbakken H820_

9 Innledning Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er et verktøy kommunale og private aktører benytter seg av for å kartlegge risiko og sårbarhet forbundet med uønskede hendelser. Uønskede hendelser er definert som hendelser som medfører tap av er, deriblant menneskers liv og helse, miljø, materielle er eller omdømme. ROS-analyser kan benyttes på et overordnet nivå, eller for et geografisk avgrenset område. Generell fremgangsmåte for utarbeidelse av risikovurderinger i ROS-analyser er beskrevet i NS 5814:2008 «Krav til risikovurderinger». Det er krav i plan- og bygningslovens 4-3 om utarbeidelse av ROS-analyser for alle arealplaner. Sårbarheten vurderes ut ifra mulige hendelser. De ulike hendelsene vil bli vurdert ut fra sannsynlighet og konsekvens. Risiko defineres som produktet av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. Hendelsene som er analysert er i hovedsak basert på kommunens sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyser, samt gjennom samtaler med kommunens referansegruppe. Plan- og utviklingsavdelingen ved Miljøvernrådgiver Arealplanlegger/arkitekt Arealplanegger/landskapsarkitekt Teknisk avdeling ved VAR-seksjonen Metodikk Fremgangsmåte for utarbeidelse av risikovurderinger er beskrevet i NS 5814:2008 «Krav til risikovurderinger». ROS-analysen er utarbeidet etter metodikk beskrevet i Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskaps veileder «Samfunnssikkerhet i Arealplanlegging» utgitt Risiko defineres som produktet av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. Risikoen forbundet med uønskede hendelser skal sammenlignes med gitte akseptkriterier for å vurdere om risikoen ved en uønsket hendelse bør reduseres, og hvilke tiltak som innen vil redusere sannsynligheten for eller konsekvensen av hendelsen. Omfanget av tiltaket skal vurderes innenfor rimelighetens grenser. Videre skal ROS-analyser på kommuneplannivå utføres på et overordnet nivå. Det forutsettes at mer detaljerte ROSanalyser utføres ved utarbeidelse av reguleringsplan. 8

10 Plan Kart Forslag Bolig Kroer 1. Arealinnspill 23 - HOLTEVEIEN Område Kroer Adresse Holteveien 40 og 44 Gårds- og bruksnummer Deler av 94/2 Skolekrets Kroer Forslagstiller Grunneier Per Killingmo Dagens bruk Skog Områdets størrelse i dekar (daa) 3 Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF H570_4 Bevaring kulturmiljø Bolig, utskillelse av tre boligtomter Risikoanalyse Sjekkliste 23 - HOLTEVEIEN Del av Gnr/Bnr 94/2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: sårbarhet Ras/skred stein, jord, leire, snø Ja Tykk marin avsetning. Flom Radon/stråling Ja Moderat risiko for radon i hus. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? 9

11 Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Virksomhets -basert sårbarhet Infrastruktur Tørkeutsatt Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ja Storsalamander er registrert i dammen på eiendommen. Verneområder Ja H570_4 Bevaring kulturmiljø Fornminne/kulturminne Ja Kulturlandskap med nasjonal. Området omfatter meldepliktige SEFRAK-bygninger. Friluftsområder Bebygd, få eller ingen konflikter med friluftsinteresser. Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd Kabelpåvisning dersom (elektrisitetsforsynings-område)? nødvendig. Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Må trolig bygges noe ut, med adkomst fra fylkesvei. Jernbane? 10

12 Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. 11

13 I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Sårbar K1 GRØNN Storsalamander er flora/fauna B: Miljø K2 GUL registrert i dammen på S3 K2 GRØNN eiendommen. 2. Fornminne/kulturm inne B: Miljø K1 K1 GRØNN GRØNN H570_4 Bevaring S3 Hendelse Tema S- 3. Radon/stråling K2 GUL B: Miljø K1 GRØNN K1 GRØNN kulturmiljø. Kulturlandskap med nasjonal. Området omfatter meldepliktige SEFRAKbygninger. K- Risiko Kommentar/tiltak K3 GUL Moderat risiko for radon i hus. Tiltakshaver bør utføre målinger og evt. gjennomføre avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 4. K3 GUL Vil medføre økt trafikk i Veitrafikk/transport B: Miljø K1 GRØNN nærområdet. Må trolig nett? K1 GRØNN bygges noe ut, med adkomst fra fylkesvei. 5. Ras/skred? B: Miljø K3 K1 GUL GRØNN Tykk marin avsetning. Grunnundersøkelser ved ordinær K1 GRØNN søknadsprossess skal vurderes. 6. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? B: Miljø K2 K1 GRØNN GRØNN Overvannstiltak skal K3 GUL gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. 12

14 De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 1,2 - Middels 3,4,5,6 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Sårbar flora/fauna Storsalamander er registrert i dammen på eiendommen. Avbøtende tiltak skal vurderes. 2. Fornminne/kulturminne H570_4 Bevaring kulturmiljø. Området er markert som kulturlandskap med nasjonal, og området omfatter meldepliktige SEFRAK-bygninger. Innspillet, som til sammen utgjør tre eneboligtomter, er i tråd med etablert bebyggelsesmønster i området. Konsekvenser for kulturlandskapet skal dokumenteres og vurderes ved ordinær søknad. 3. Radon/stråling Tiltakshaver bør utføre målinger og evt. gjennomføre avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 4. Veitrafikk/transportnett? Vil medføre økt trafikk i nærområdet. Veinettet må trolig bygges noe ut, med adkomst fra fylkesvei. 5. Ras/skred? Tykk marin avsetning. Grunnundersøkelser ved utarbeidelse av reguleringsplan skal vurderes. 6. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold snø)? til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon Arealinnspillet omfattes av kulturlandskap med nasjonal. Innspillet utgjør ca. 3 dekar og ønskes bebygd med eneboliger i tråd med omkringliggende bebyggelsesstruktur. Konsekvensene for kulturlandskapet vurderes derfor som begrenset. Avbøtende til naturmangfold (storsalamander) skal vurderes ved ordinær søknadsprosess. I området er det registrert tykk marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak skal vurderes. 13

15 Plan Kart Forslag Arealinnspill 65 - TIURÅSEN Område Nordre Eldor/danskerud Adresse Tiuråsen i Kroer Gårds- og bruksnummer Gnr. 50 Bnr. 2 Gnr. 50 Bnr. 3 G.nr. 75. Bnr. 1 Skolekrets Kroer/Rustad Forslagstiller SV Dagens bruk LNFR, jordbruk skogbruk friluftsområde Områdets størrelse i dekar (daa) 387 daa (ca. 260 daa til bolig og 127 daa til grønnstruktur) Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF Bolig Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 65 TIURÅSEN Gnr. 50 Bnr. 2 Gnr. 50 Bnr.3 Gnr 75. Bnr.1 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre miljøbasert sårbarhet Ja risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, snø Bart fjell, tynn marin avsetning, tynn humus /torvdekke. Tykk marin avsetning. Flom Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i 14

16 Virksomhets -basert sårbarhet henhold til overvannsveileder Radon/stråling Ja Moderat forekomst av radon. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Ja Ja Myr. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Større utbyggingsområde. Konsekvenser vedrørende endret lokalklima skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ja Innenfor området er det registrert trekkvei for elg og rådyr, kritisk truet Åkerikse og småsalamander ved Eldor nordre. Verneområder Fornminne/kulturminne Ja I området like sør for Ødegården er det kulturminner med uavklart status. Friluftsområder Ja Meget viktig og hyppig brukt friluftsområde for innbyggere på bl.a. Dyster, Blåfjellet og Danskerud. Skiløyper, turveier og en sykkelrute passerer gjennom området. Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i Ja Ja luftledning/høyspentledning sørvest i planområdet Det kreves kabelpåvisning. Luft/høyspent i området 15

17 Infrastruktur forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Tiltaket vil gi svert stor økning i biltrafikk i nærmiljøet. Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader K1: Liten konsekvens C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. K2: Middels konsekvens A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor 16

18 S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Ras/skred K3 GUL Bart fjell, tynn marin stein, jord, leire, B: Miljø K1 GRØNN avsetning, tynn humus snø K1 GRØNN /torvdekke. Tykk marin avsetning. 2. Flom B: Miljø S3 K1 K1 GRØNN GRØNN Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. K2 GUL 3. Radon/stråling K3 GUL Moderat forekomst av B: Miljø K1 GRØNN radon. Avbøtende tiltak K1 GRØNN i henhold til gjeldende TEK. 4. Nedbørsutsatt K1 GRØNN Myr. Overvannstiltak over tid (flom, B: Miljø K1 GRØNN skal gjennomføres i S3 overvann, snø)? K2 GUL henhold til overvannsveileder. 5. Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av B: Miljø K1 K1 GRØNN GRØNN Større utbyggingsområde. Konsekvenser vedrørende endret vegetasjonssoner, plassering av lokalklima skal vurderes ved bygninger som gir ugunstig vindforhold)? K1 GRØNN utarbeidelse av reguleringsplan. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 17

19 6. Sårbar K1 GRØNN Innenfor området er det flora/fauna B: Miljø K3 RØD registrert trekkvei for elg og rådyr, kritisk truet Åkerikse og S3 K1 GRØNN småsalamander ved Eldor nordre. Tiltak som ivaretar dette må vurderes. 7. K1 GRØNN I området like sør for Fornminne/kulturm B: Miljø K1 GRØNN Ødegården er det inne kulturminner med K3 GUL uavklart status. Dette skal undersøkes. 8. Friluftsområder K4 RØD Meget viktig og hyppig B: Miljø K4 RØD brukt friluftsområde for innbyggere på bl.a. Dyster, Blåfjellet og S4 K1 GRØNN Danskerud. Skiløyper, turveier og en sykkelrute passerer gjennom området. 9. Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Elektrisitet/ledning sbrudd (elektrisitetsforsyni ngs-område)? B: Miljø K1 GRØNN S3 K3 RØD luftledning/høyspentled ning i planområdet Det kreves kabelpåvisning. K1 GRØNN Luft/høyspent i området 10. Veitrafikk/transport nett? B: Miljø S4 K4 K3 RØD GRØNN Tiltaket vil gi svert stor økning i biltrafikk i nærmiljøet. K1 GRØNN De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor 8,10 18

20 S3 - Stor 2 6, 9 - Middels 5 1,3,4, 5, 7 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Ras/skred stein, jord, leire, snø Bart fjell, tynn marin avsetning, tynn humus /torvdekke. Tykk marin avsetning. Grunnundersøkelser skal vurderes 2. Flom Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. 3. Radon/stråling Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 4. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Det er delvis myr i området. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. 6. Sårbar flora/fauna Det er det registrert trekkvei for elg og rådyr, kritisk truet Åkerikse og småsalamander. Tiltak må vurderes. 7. Fornminne/kulturminne Kulturminner med uavklart status. Arkeologisk registrering må påregnes. 8. Friluftsområder Meget viktig friluftsområde mellom Eldor nordre og Danskerud berøres. For å ivareta skiløypene er det foreslått å legge inn grønne korridorer langs veien. Tiltak påkreves. 9. Elektromagnetisk felt fra kraftledninger Luft/høyspentledning tilgrensende (helsefare) planområdet. Målinger må gjennomføres. 10. Veitrafikk/transportnett Tiltaket vil gi svert stor økning i biltrafikk i og rundt området. Det skal utarbeides en trafikkanalyse i forbindelse med reguleringsplan. Konklusjon I området er det registrert bart fjell, tynn marin avsetning, tynn humus /torvdekke og tykk marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. Det er delvis myr i området. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder og undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Innspillet vil medføre økt trafikkbelastning på veinettet, både i og rundt området. Det skal utarbeides en trafikkanalyse i forbindelse med reguleringsplan. Det er luftledning/høyspentledning i planområdet. Målinger må gjennomføres. Det er i dag et meget viktig friluftsområde mellom Eldor nordre og Danskerud som blir sterkt berørt av 19

21 Plan Kart Forslag forslaget. Tiltak påkreves. Området har kulturminner med uavklart status. Arkeologisk registrering må påregnes. 3. Arealinnspill 34 BREKKEVEIEN 19A og 19B Område Brekkeveien 19 a og 19 b Gårds- og bruksnummer 54/85 Skolekrets Åsgård Forslagstiller Ås bygg og trelast AS Dagens bruk Næring Områdets størrelse i dekar 17,6 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål Næring Bolig Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 34 BREKKEVEIEN 19A og 19B Gnr/Bnr 54/85 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, Ja Tynn marin avsetning. snø Flom Radon/stråling Ja Moderat risiko for radon i hus. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, Ja Overvannstiltak skal 20

22 Virksomhets -basert sårbarhet Infrastruktur overvann, snø)? gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Verneområder /Se nedenfor Fornminne/kulturminne Ja Registret automatisk fredede kulturminner med uavklart vernestatus. Friluftsområder Bebygd areal Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Ja Har vært pulverlakkeringsvirksomhet på eiendommen. Det skal utføres kabelpåvisning Fly/helikopterulykke Ja Helikopter har ved enkelte anledninger landet ved Moer sykehjem. Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Ja Har vært pulverlakkeringsvirksomhet på eiendommen og er registrert i Miljødirektoratets grunnforurensnings-database med mistanke om forurensning. Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett Ja Det vil trolig bli økt trafikkbelastning på Brekkeveien som følge av utbygningen. 21

23 Jernbane Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. 22

24 Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. K1 GRØNN Registret automatisk Fornminne/kulturm B: Miljø K1 GRØNN fredede kulturminner S3 inne K2 GUL med uavklart vernestatus. 2. K4 GUL Helikopter har ved Fly/helikopterulykk B: Miljø K4 GUL enkelte anledninger S1 e K1 GRØNN landet ved Moer sykehjem 3. K3 GUL Det vil bli noe økning i Veitrafikk/transport B: Miljø K2 GRØNN trafikken som følge av S3 nett K1 GRØNN utbygningen. 4. Radon/stråling K3 GUL Det skal utføres B: Miljø K1 GRØNN målinger av radon. K1 GRØNN Avbøtende tiltak mot radon i henhold til gjeldende TEK. 5. Forurenset K3 RØD Mistanke om forurenset grunn B: Miljø K3 RØD grunn. Skal S3 K1 GRØNN undersøkes. Tiltak er nødvendig. 6. Ras/skred K3 GUL Tynn marin avsetning. B: Miljø K1 GRØNN Grunnundersøkelser K2 GUL ved utarbeidelse av reguleringsplan skal vurderes. 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? B: Miljø K1 GRØNN K3 GUL K2 GRØNN Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se 23

25 F o r s l a g vannets bevegelser ved større nedbør. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 5, - Middels 1,3,4,6,7 S1 - Liten 2, Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Fornminne/kulturminne Registret automatisk fredede kulturminner med uavklart vernestatus må avklares. 2. Fly/helikopterulykke Helikopter har ved enkelte anledninger landet ved Moer sykehjem. 3. Veitrafikk/transportnett Det vil bli økt trafikkbelastning som følge av utbygningen. 4. Radon/Stråling Moderat risiko for radon. Det skal utføres målinger av radon. Avbøtende tiltak mot radon i henhold til gjeldende TEK. 5. Forurenset grunn Mistanke om forurenset grunn. Skal undersøkes. Tiltak er nødvendig. 6. Ras/skred Tynn marin avsetning. Grunnundersøkelser ved utarbeidelse av reguleringsplan skal vurderes. 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold snø) til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon Arealinnspillet omfatter automatiske fredede kulturminner. Arkeologiske registeringer må påregnes. Videre er planområdet registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase med mistanke om forurensning. Undersøkelser skal utføres, og tiltak iverksettes. I området er det registrert tynn marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. 4. Arealinnspill 47 - ÅSMÅSAN VEST Område Åsmåsan vest 24

26 Plan Kart Gårds- og bruksnummer 42/1-7, 42/1-192, 42/1-221, 42/279, 42/282 Skolekrets Åsgård Forslagstiller Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) Dagens bruk Skogsområde, friluftsliv, boligbebyggelse Områdets størrelse i dekar 287 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF Hensynssone H570_9 - Bevaring kulturmiljø Bolig Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 47 ÅSMÅSAN VEST Gnr/Bnr 42/1-7, 42/1-192, 42/1-221, 42/279, 42/282 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre miljøbasert sårbarhet Ja risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, snø Deler av innspillet er tykk strandavsetning. Resten er markert som torv og myr. Flom Ja Radon/stråling Ja Moderat risiko for radon i hus. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Tørkeutsatt? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder 25

27 Virksomhets -basert sårbarhet Infrastruktur Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Ja Større utbyggingsområde. Innebærer fjerning av skog/vegetasjon. Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ja Registrerte lokaliteter nær truet - sølvasal (busk/tre) og fagerbolle (sopp), sårbar - sanglerke (fugl) Verneområder Ja H570_9 - Bevaring kulturmiljø Fornminne/kulturminne Friluftsområder Ja Viktig friområde for lokalbefolkningen. Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Det kan kreves kabelpåvisning. Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett Ja Vil gi økt belastning på veinettet i nærliggende boligområder, avhengig av 26

28 Jernbane hvordan tilkjøring til eiendommen legges. Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL 27

29 Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Sårbar K1 GRØNN Registrerte lokaliteter flora/fauna nær truet - sølvasal B: Miljø K3 RØD (busk/tre) og S4 fagerbolle (sopp), K2 GRØNN sårbar - sanglerke (fugl). 2. Verneområder K1 GRØNN Hensynssone B: Miljø K1 GRØNN kulturmiljø. Tilstøtende Frydenlund. Tiltak S3 K2 GUL som anses som rimelige gjennomføres. 3. Friluftsområder K1 GUL Viktig friområde for B: Miljø K1 GUL lokalbefolkningen. S4 K1 GUL 4. Veitrafikk/transport nett B: Miljø K3 K1 RØD GRØNN Vil gi økt belastning S3 K1 GRØNN på veinettet i nærliggende boligområder, avhengig av hvordan tilkjøring til eiendommen legges. 5. Radon/stråling K3 GUL Moderat risiko for B: Miljø K1 GRØNN radon. Avbøtende K1 GRØNN tiltak i henhold til gjeldende TEK. 6. Ras/Skred B: Miljø K3 K1 GUL GRØNN Deler av innspillet er tykk strandavsetning. Resten er markert 28

30 K1 GRØNN Hendelse Tema S- K- Risiko 7. Endret K1 GRØNN Større lokalklima B: Miljø K1 GRØNN S1 K1 GRØNN som torv og myr. Grunnundersøkelser ved utarbeidelse av reguleringsplan skal vurderes. Kommentar/tiltak utbyggingsområde. Innebærer fjerning av skogsområde. Konsekvenser vedrørende endret lokalklima skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 8. Flom K1 GRØNN Utbygging vil medføre B: Miljø K3 RØD flomfare nedstrøms ved Hogstvedtbekken. S3 K3 RØD Vann som i dag blir tilbakeholdt i myra må fordrøyes i området. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K1 GRØNN Skal vurderes ved B: Miljø K3 RØD utarbeidelse av S3 K3 RØD reguleringsplan. 9. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø) De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor 3 1 S3 - Stor 2 4,8,9 - Middels 5,6 S1 - Liten 7 Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Sårbar flora/fauna Registrerte lokaliteter nær truet - sølvasal (busk/tre) og fagerbolle (sopp), sårbar - sanglerke (fugl) Tiltak er nødvendig. 2. Verneområder Hensynsone H570_9 - Bevaring kulturmiljø. Området vil gå tapt som følge av utbygging. 29

31 Forslag Avbøtende tiltak kan være å sikre tilstrekkelig grøntareal innenfor utbyggingsområdet. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. 3. Friluftsområder Området er i dag et viktig friområde for lokalbefolkningen. Avbøtende tiltak, eksempelvis sammenhengende grøntareal, må vurderes i reguleringen. 4. Veitrafikk/transportnett Vil gi økt belastning på veinettet i nærliggende boligområder, avhengig av hvordan tilkjøring til eiendommen legges. Tiltak er nødvendig. 5. Ras/skred Deler av innspillet er tykk strandavsetning. Resten er markert som torv og myr. Grunnforhold og områdestabilitet skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 6. Radon/stråling Moderat risiko for radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 8. Flom Utbygging vil medføre flomfare nedstrøms ved Hogstvedtbekken. Vann som i dag blir tilbakeholdt i myra må fordrøyes i området. 9. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø) Skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon Arealinnspillet omfattes av hensynsone kulturmiljø. Området slik det er i dag vil gå tapt som følge av utbygging. Naturmangfold skal dokumenteres og avbøtende tiltak skal vurderes. I området er det registrert tykk strandavsetning. Grunnundersøkelser og stabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Innspillet dekker også områder med torv og myr. Utbygging vil medføre flomfare nedstrøms ved Hogstvedtbekken. Vann som i dag blir tilbakeholdt i myra må fordrøyes i området og overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. Utbygging av området vil gi vesentlig økt belastning på veinettet, og trafikkanalyser skal vurderes utarbeidet. Analysen må omhandle konsekvenser for tilstøtende områder utenfor planområdet. 5. Arealinnspill 55 BREKKEVEIEN 43 Område Brekkeveien 43 Gårds- og bruksnummer 44/19 44/25 Skolekrets Åsgård Forslagstiller Follo Futura AS Dagens bruk Næring Områdets størrelse i dekar 12 daa 30

32 Plan Kart Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål Næring. Bolig Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 55 BREKKEVEIEN 43 Gnr/Bnr 44/19, Gnr/Bnr 44/25 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: sårbarhet Ras/skred stein, jord, leire, Ja Tynn marin avsetning. snø Flom Radon/stråling Ja Moderat risiko for radon i hus. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ingen registreringer Verneområder 31

33 Virksomhets -basert sårbarhet Infrastruktur Fornminne/kulturminne Ingen registreringer Friluftsområder Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - Ja Industri i dag. Må brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Ja Ja Ja undersøkes nærmere. Industri i dag. Må undersøkes nærmere. Industri i dag. Må undersøkes nærmere. Det kan kreves kabelpåvisning. Tidligere næringstomt som bør undersøkes for mulig forurensning. Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Det vil bli økt trafikkbelastning på Brekkeveien som følge av utbygningen. Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. 32

34 Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Radon/stråling K3 GUL Moderat risiko for B: Miljø K1 GRØNN stråling i hus. K1 GRØNN Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK kreves. 2. Forurenset K3 GUL Tidligere næringstomt 33

35 grunn B: Miljø K3 GUL som må undersøkes for mulig forurensning. K1 GRØNN 3. Ras/skred K3 GUL Tynn marin avsetning. B: Miljø K1 GRØNN Grunnundersøkelser K2 GRØNN ved utarbeidelse av reguleringsplan skal vurderes. 4. Industrianlegg - brann/eksplosjon K4 GUL Tidligere B: Miljø K3 GRØNN S1 K3 GRØNN Hendelse Tema S- 5. Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme 6. Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter B: Miljø K3 GUL K3 GUL næringseiendom. Tidligere bruk må redegjøres for og nødvendige undersøkelser må utføres. K- Risiko Kommentar/tiltak K2 GRØNN Tidligere næringseiendom. Tidligere bruk må redegjøres for og nødvendige undersøkelser må utføres. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K2 GRØNN Tidligere B: Miljø K3 GUL næringseiendom som bør undersøkes for K3 GUL mulig forurensning. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K2 GRØNN Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold B: Miljø K1 GRØNN til overvannsveileder. Undersøkelser må K3 GUL gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS 34

36 Forsl ag K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor - Middels 1,2,3,5,6,7 S1 - Liten 4, Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Radon/stråling Moderat risiko for forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK kreves. 2. Forurenset grunn Tidligere næringstomt som må undersøkes for mulig forurensning. 3. Ras/skred Tynn marin avsetning. Grunnundersøkelser ved utarbeidelse av reguleringsplan skal vurderes. 4. Industrianlegg - brann/eksplosjon Tidligere næringseiendom. Tidligere bruk må redegjøres for og nødvendige undersøkelser må utføres. 5. Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og Tidligere næringseiendom. Tidligere bruk andre forurensninger kan forekomme må redegjøres for og nødvendige 6. Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø) undersøkelser må utføres. Tidligere næringseiendom som bør undersøkes for mulig forurensning. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon I området er det registrert tynn marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. Arealinnspillet innebærer omdisponering fra næring til bolig. Tidligere bruk må dokumenteres og tiltak vedrørende bl. a. forurensning skal vurderes. Innspillet vil medføre økt trafikkbelastning på veinettet. Konsekvenser av omdisponeringen må sees i sammenheng med en mulig omdisponering av Brekkeveien 61, og behovet for trafikkanalyse skal vurderes i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. 6. Arealinnspill 64 BREKKEVEIEN 61 Område Brekkeveien 61 Gårds- og bruksnummer 52/6 52/1 35

37 Plan Kart Skolekrets Forslagstiller Dagens bruk Områdets størrelse i dekar Åsgård Arkitekt Knut H. Knudsen på vegne av Brekkeveien 61 AS Industri 8 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål Næring. Bolig Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 64 BREKKEVEIEN 61 Gnr/Bnr52/6 Gnr/Bnr 52/1 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, Ja Tynn marin avsetning. snø Flom Radon/stråling Ja Moderat risiko for radon. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, Ja overvann, snø)? Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder 36

38 Virksomhets -basert sårbarhet Infrastruktur plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ingen registreringer Verneområder Fornminne/kulturminne Friluftsområder Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - Ja Tidligere næringseiendom. brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Ja Ja Ja Må vurderes nærmere. Tidligere næringseiendom. Må vurderes nærmere. Tidligere næringseiendom. Må vurderes nærmere. Det kan kreves kabelpåvisning. Tidligere næringseiendom. Må vurderes nærmere. Veitrafikk/transportnett? Ja Økt trafikkbelastning på Brekkeveien som følge av utbygningen. Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. 37

39 : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 38

40 1. Radon/stråling K3 GUL Moderat risiko for stråling i hus. B: Miljø K1 GRØNN Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende K1 GRØNN TEK kreves. 2. Forurenset K3 GUL Tidligere næringstomt grunn B: Miljø K3 GUL som må undersøkes for K1 GRØNN mulig forurensning. 3. Ras/skred K23 GUL Tynn marin avsetning. B: Miljø K1 GRØNN Grunnundersøkelser K2 GRØNN ved utarbeidelse av reguleringsplan skal vurderes. 4. Industrianlegg - brann/eksplosjon K4 GUL Tidligere B: Miljø K3 GRØNN S1 K3 GRØNN Hendelse Tema S- K- Risiko 5. Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre B: Miljø K3 GUL forurensninger kan forekomme K3 GUL Hendelse Tema S- K- Risiko 6. Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? næringseiendom. Tidligere bruk må redegjøres for og nødvendige undersøkelser må utføres. Kommentar/tiltak K2 GRØNN Tidligere næringseiendom. Tidligere bruk må redegjøres for og nødvendige undersøkelser må utføres. Kommentar/tiltak K2 GRØNN Tidligere næringseiendom som bør undersøkes for mulig forurensning. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K2 GRØNN Overvannstiltak skal B: Miljø K1 GRØNN gjennomføres i henhold til overvannsveileder. K3 GUL Undersøkelser må 39

41 8. Veitrafikk/transport nett? gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Kommentar/tiltak Hendelse Tema S- K- Risiko K3 GUL Økt trafikkbelastning på B: Miljø K1 GRØNN Brekkeveien som følge K1 GRØNN av utbygningen. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor - Middels 3,6 1,2,5,7,8 S1 - Liten 4 Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Radon/stråling Moderat risiko for forekomst av radon. Det vil kreves avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 2. Forurenset grunn Tidligere næringstomt som må undersøkes for mulig forurensning. 3. Ras/skred Tynn marin avsetning. Grunnundersøkelser ved utarbeidelse av reguleringsplan skal vurderes. 4. Industrianlegg - brann/eksplosjon Tidligere næringseiendom. Tidligere bruk må redegjøres for og nødvendige undersøkelser må utføres. 5. Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Tidligere næringseiendom. Tidligere bruk må redegjøres for og nødvendige undersøkelser må utføres. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. 8. Veitrafikk/transportnett Økt trafikkbelastning på Brekkeveien som følge av utbygningen 40

42 Plan Kart Forslag Konklusjon I området er det registrert tynn marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. Arealinnspillet innebærer omdisponering fra næring til bolig. Tidligere bruk må dokumenteres og tiltak vedrørende bl. a. forurensning skal vurderes. Innspillet vil medføre økt trafikkbelastning på veinettet. Konsekvenser av omdisponeringen må sees i sammenheng med en mulig omdisponering av Brekkeveien 43, og behovet for trafikkanalyse skal vurderes i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. 7. Arealinnspill 22 SØNDRE HOLSTAD GÅRD Område Søndre Holstad gård Gårds- og bruksnummer 15/3 15/4 Skolekrets Brønnerud Forslagstiller Arkitekt Knut H. Knudtsen på vegne av grunneiere Terje Wold/Birgit og Øyvind Fredriksen Dagens bruk Skog, dyrket jord Områdets størrelse i dekar 30 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF Gnr/bnr 15/3 omfattes av H570_3 Bevaring kulturmiljø Bolig (21 boligtomter) Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 22 SØNDRE HOLSTAD GÅRD 41

43 Gnr/Bnr 15/3 15/4 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: sårbarhet Ras/skred stein, jord, leire, Ja Tykk marin avsetning. snø Flom Radon/stråling Moderat risiko for radon i hus. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering Ja Større utbyggingsområde. Innebærer fjerning av skog/vegetasjon. av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ingen registreringer i naturtypekart. Verneområder /Se nedenfor Fornminne/kulturminne Ja Kulturlandskap med nasjonal. Virksomhets -basert sårbarhet Arkeologiske funn. Friluftsområder Få eller ingen interesser berøres. Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - Ingen kjente farer brann/eksplosjon? Virksomheter hvor Ingen registrerte kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Flere ulykker med lettere skade på Drøbaksveien. Vann/ledningsbrudd? ja Ledningstrase gjennom utbyggingsområde. Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke Det skal utføres kabelpåvisning 42

44 Infrastruktur Forurenset grunn og Ingen kjente sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett Ja Det vil bli noe økt trafikk i nærmiljøet som følge av tiltaket. Jernbane Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. 43

45 SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1.Ras/skred K3 GRØNN Tykk marin avsetning. stein, jord, leire, B: Miljø K1 GRØNN Grunnundersøkelser snø K2 GUL ved utarbeidelse av reguleringsplan skal vurderes. 2.Nedbørsutsatt K1 GRØNN Overvannstiltak skal over tid (flom, B: Miljø K1 GRØNN gjennomføres i henhold overvann, snø) K3 GUL til overvannsveileder 3.Utsatt med K1 GRØNN Større hensyn til endret B: Miljø K1 GRØNN utbyggingsområde. lokalklima K1 GRØNN Innebærer fjerning av skog/vegetasjon. 4.Fornminne/kultur K1 GRØNN Kulturlandskap med minne B: Miljø K1 GRØNN nasjonal. S3 K2 GUL Arkeologiske funn. 5.Veitrafikk/transp K3 GUL Det vil bli noe økt ortnett B: Miljø K1 GRØNN trafikk i nærmiljøet som K1 GRØNN følge av tiltaket 6.Radon K3 GUL Moderat risiko for radon B: Miljø K1 GRØNN i hus. Avbøtende tiltak i K1 GRØNN henhold til gjeldende 44

46 TEK kreves. 7. K1 GRØNN Vann- og vann/ledningsbrud d B: Miljø K1 GRØNN pumpeledning avløp igjennom utbyggingsområdet. Rørtrase må forandres K3 GUL eller utbygging må forholde seg til dagens trase De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 4 - Middels 1 1,2,5,6,3 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Ras/skred stein, jord, leire, snø Tykk marin avsetning. Grunnundersøkelser ved utarbeidelse av reguleringsplan skal vurderes. 2. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold snø) til overvannsveileder. 4. Fornminne/kulturminne Kulturlandskap med nasjonal. Arkeologiske funn. Arkeologisk registreringer må påregnes. 5. Veitrafikk/transportnett Det vil bli noe økt trafikk i nærmiljøet som følge av tiltaket. 6. Radon Moderat risiko for radon i hus. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK kreves. 7. Vann/ledningsbrudd Vann- og pumpeledning avløp igjennom utbyggingsområdet. Rørtrase må forandres eller utbygging må forholde seg til dagens trase Konklusjon Området er registrert med tykk marin avsetning. Grunnundersøkelser ved utarbeidelse av reguleringsplan skal derfor vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Området er registrert som kulturlandskap med nasjonal og det er gjort arkeologiske funn i området. Det må derfor gjennomføres arkeologisk registrering. Det skal gjennomføres målinger av radon og avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK kreves. 45

47 Plan Kart Forslag Vann- og pumpeledning avløp igjennom utbyggingsområdet. Rørtrase må flyttes, eller utbygging må forholde seg til dagens trase. 8 Arealinnspill 24 VOLLSKOGEN Område Vollskogen, vest for pentagon Gårds- og bruksnummer Deler av 36/1 og 36/3 Skolekrets Brønnerud Forslagstiller Grunneier Hans Tore Heir og Lorenz Erik Colberg Dagens bruk Landbruk Områdets størrelse i dekar 175 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF/Bolig (delvis disponert i gjeldende KPA). Bolig Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 24 - VOLLSKOGEN Gnr/Bnr Deler av 36/1 og 36/3 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: sårbarhet Ras/skred stein, jord, leire, Ja Tykk marin avsetning, tykk strandavsetning og bart fjell snø Flom Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Radon/stråling Ja Moderat risiko for radon i hus. Vær, vindeksponering. Er området: 46

48 Virksomhets -basert sårbarhet Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering Ja Større utbyggingsområde. Innebærer fjerning av skog/vegetasjon. av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ja Nordøst i området er det markert et viktig yngleområde for gråhegre. Innspillet vil ha en stor negativ konsekvens for naturmangfoldet. Verneområder /Se nedenfor Fornminne/kulturminne Ja Den sørligste delen av området (ca. 70 % av totale arealet) er markert som kulturlandskap med arkeologiske funn. Friluftsområder Ja Skiløypa går over eiendommen. Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Ingen kjente Elektromagnetisk felt fra 200 meter vest for området kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? ja Hoved ledningstrase gjennom utbyggingsområde. Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Det skal utføres kabelpåvisning Fly/helikopterulykke Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? 47

49 Infrastruktur Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett Ja Det vil bli økt trafikk i nærområdet som følge av utbyggingen Jernbane Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD 48

50 S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1.Ras/skred stein, jord, leire, snø B: Miljø K3 K1 GUL GRØNN Tykk marin avsetning, tykk strandavsetning og delvis bart fjell. K2 GRØNN Grunnundersøkelser ved utarbeidelse av reguleringsplan skal vurderes. 2.Nedbørsutsatt K2 GUL Overvannstiltak skal over tid (flom, B: Miljø K2 GUL gjennomføres i henhold S3 overvann, snø) K2 GUL til overvannsveileder 3.Radon/stråling K3 GUL Moderat risiko for radon B: Miljø K1 GRØNN i hus. K1 GRØNN 4.Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning B: Miljø K1 K1 GRØNN GRØNN Større utbyggingsområde. Innebærer fjerning av av vegetasjonssoner, K1 GRØNN skog/vegetasjon. plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? 5.Fornminne/kultur minne K1 GRØNN Den sørligste delen av B: Miljø K1 GRØNN området (ca. 70 % av totale arealet) er S3 K2 GUL markert som kulturlandskap med arkeologiske funn. 49

51 6.Friluftsområder S3 K3 GRØNN Skiløypa går over B: Miljø K1 GRØNN eiendommen. K2 GUL 7.Veitrafikk/transp ortnett B: Miljø K3 K1 GUL GRØNN Det vil bli økt trafikk i nærområdet som følge av utbyggingen K1 GRØNN 8.Sårbar flora/fauna B: Miljø K1 K3 GRØNN RØD Nordøst i området er det markert et viktig yngleområde for S3 K1 GRØNN gråhegre. Innspillet vil ha en stor negativ konsekvens for naturmangfoldet. 9. vann/ledningsbrud d B: Miljø K1 K2 GRØNN GRØNN Vann- og S3 K4 RØD pumpeledning avløp igjennom utbyggingsområdet. Rørtrase må forandres eller utbygging må forholde seg til dagens trase. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 2,5, Middels 4 1,3,7 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse 1.Ras/skred stein, jord, leire, snø Beskrivelse/tiltak Tykk marin avsetning, tykk strandavsetning og delvis bart fjell. Grunnundersøkelser ved 50

52 Forslag Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø) 3.Radon/stråling 5.Fornminne/kulturminne 6.Friluftsområder 7.Veitrafikk/transportnett 8.Sårbar flora/fauna utarbeidelse av reguleringsplan skal gjennomføres. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Moderat risiko for radon i hus. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK kreves. Den sørligste delen av området (ca. 70 % av totale arealet) er markert som kulturlandskap med arkeologiske funn. Arkeologisk registrering må påregnes Skiløypa går over eiendommen. Avbøtende tiltak skal vurderes. Det vil bli økt trafikk i nærområdet som følge av utbyggingen. Nordøst i området er det markert et viktig yngleområde for gråhegre. Innspillet vil ha en stor negativ konsekvens for naturmangfoldet. Avbøtende tiltak skal vurderes. 9. Vann/ledningsbrudd Vann- og pumpeledning avløp igjennom utbyggingsområdet. Rørtrase må forandres eller utbygging må forholde seg til dagens trase. Konklusjon Området er registrert med tykk marin avsetning, tykk strandavsetning og delvis bart fjell. Grunnundersøkelser ved utarbeidelse av reguleringsplan skal derfor gjennomføres. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Områder er registrert med moderat risiko for radon i hus. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK kreves. Den sørligste delen av området (ca. 70 % av totale arealet) er markert som kulturlandskap med arkeologiske funn. Arkeologisk registrering må påregnes og avbøtende tiltak skal vurderes. Skiløypa går over eiendommen. Avbøtende tiltak skal vurderes. Det vil bli økt trafikk i nærområdet som følge av utbyggingen. Trafikkbegrensende tiltak skal vurderes. Nordøst i området er det markert et viktig yngleområde for gråhegre. Innspillet vil ha en stor negativ konsekvens for naturmangfoldet. Avbøtende tiltak skal vurderes. Vann- og pumpeledning avløp igjennom utbyggingsområdet. Rørtrase må flyttes, eller utbygging må forholde seg til dagens trase. 9. Arealinnspill 52 - SØRÅSJORDET ØST Område Søråsjordet Gårds- og bruksnummer 43/2-1 Skolekrets Brønnerud/Åsgård Forslagstiller Grunneier Jørn Tomter Dagens bruk Dyrket jord Områdets størrelse i dekar 93 daa 51

53 Plan Kart Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF Bolig Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 52 SØRÅSJORDET ØST Gnr/Bnr 43/2-1 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, Ja Tykk marin avsetning. leire, snø Flom Radon/stråling Ja Moderat risiko for radon i hus. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Ja Noe vindutsatt jorde. Dette vil endres ved utbygging. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: 52

54 Virksomhets -basert sårbarhet Infrastruktur Sårbar flora/fauna Åkerrikse (kritisk truet) og Tyrkerdue (sårbar) er registret like nord for området. Verneområder Fornminne/kulturminne Ingen registrerte. Friluftsområder Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd Det kan kreves kabelpåvisning. (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Økt trafikkbelastning som følge av utbyggingen Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. 53

55 : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere enn en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 54

56 1. Ras/skred K3 GUL Tynn marin avsetning. B: Miljø K1 GRØNN Grunnundersøkelser K2 GRØNN ved utarbeidelse av reguleringsplan skal vurderes. 2. Radon/stråling K3 GUL Moderat risiko for B: Miljø K1 GRØNN radon. Avbøtende tiltak K1 GRØNN i henhold til gjeldende TEK. 3. Vindutsatt K1 GRØNN Noe vindutsatt i dag. Dette vil trolig endre B: Miljø K1 GRØNN seg ved utbygging. S3 Tiltak som anses som K1 GRØNN rimelige gjennomføres. 4. Veitrafikk/transport K2 RØD Det vil bli en vesentlig nett B: Miljø S4 K1 GUL K1 GUL økning av trafikk i boligområdet som følge av utbyggingen. Trafikkbegrensende tiltak skal vurderes. 5. Nedbørsutsatt K2 GRØNN Overvannstiltak skal over tid (flom, overvann, snø)? B: Miljø K1 GRØNN gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må K3 GUL gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor - Middels 1,2,5 4, S1 - Liten 3, Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. 55

57 Plan Kart Forslag Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Ras/skred Tynn marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet ved utarbeidelse av reguleringsplan skal vurderes. 2. Radon/stråling Moderat risiko for radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 4. Veitrafikk/transportnett Det vil bli en vesentlig økning av trafikk i boligområdet som følge av utbyggingen. Trafikkbegrensende tiltak skal vurderes. 5. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold snø) til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon I området er det registrert tynn marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. Innspillet vil medføre økt trafikkbelastning på veinettet i boligområdet. Behovet for en trafikkanalyse skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Trafikkbegrensende tiltak skal vurderes. 10. Arealinnspill 4 - DYSTERBRÅTEN Område Dysterbråten Gårds- og bruksnummer Liten del av 55/1-2 Skolekrets Rustad Forslagstiller Grunneier Tove og Johan Bjørneby Dagens bruk Skog Områdets størrelse i dekar 6,4 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF. Bolig 56

58 Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 4 DYSTERBRÅTEN Liten del av Gnr/Bnr 55/1-2 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, Ja Tykk strandavsetning. leire, snø Flom Radon/stråling Ja Moderat risiko for radon. Virksomhets -basert sårbarhet Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid Ja (flom, overvann, snø)? Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Åkerrikse (kritisk truet) registret i åkrene vest for det foreslåtte området. Verneområder /se under Fornminne/kulturminne Ja Området er markert som kulturlandskap med lokal og muligheter for arkeologiske funn. Friluftsområder Ja Området grenser til turløype/skiløype Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner,. 57

59 Infrastruktur bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk Det kan kreves kabelpåvisning. (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Begrenset utbygging på 5-6 eneboliger. Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. 58

60 K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Ras/skred K3 GUL Tykk strandavsetning. B: Miljø K1 GRØNN Grunnundersøkelser K2 GRØNN ved utarbeidelse av reguleringsplan skal vurderes. 2. Radon/stråling K3 GUL Tiltakshaver bør utføre B: Miljø K1 GRØNN målinger og evt. K1 GRØNN gjennomføre tiltak mot radon. 3. K1 GRØNN Området er markert S3 Fornminne/kulturm som kulturlandskap 59

61 inne B: Miljø K1 K2 GRØNN GUL med lokal og potensial for arkeologiske funn. Arkeologiske registeringer må påregnes. 4. Friluftsområder K1 GRØNN Området grenser til B: Miljø K1 GRØNN turløype/skiløype. Tiltak S3 K1 GRØNN ikke nødvendig. 5. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? B: Miljø K2 K1 GRØNN GRØNN Overvannstiltak skal K3 GUL gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 4 3, - Middels 2,3,5 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Ras/skred Tykk strandavsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 2. Radon/stråling Det skal utføres målinger og evt. gjennomføre tiltak mot radon i henhold til gjeldende TEK. 3. Fornminne/kulturminne Området er markert som kulturlandskap med både lokal og arkeologiske funn. Arkeologiske registeringer må påregnes. 5. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold snø)? til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. 60

62 Plan Kart Forslag Konklusjon I området er det registrert tykk marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Arealinnspillet omfatter en begrenset utbygging. Forhold til kulturlandskapet bør likevel vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. I området er det potensial for arkeologiske funn. Arkeologisk utgraving må påregnes. 11. Arealinnspill 32 - RUSTADPORTEN Område Rustad Gårds- og bruksnummer 73/1-1, 74/1-1 Skolekrets Rustad Forslagstiller Asplan Viak AS/Svend T. Kvarme på vegne av grunneiere Tonje Kvarme og Harriet Aakre Dagens bruk Skog Områdets størrelse i dekar 270 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF. Bolig Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 32 RUSTADPORTEN Gnr/Bnr 73/1-1, Gnr/Bnr 74/1-1 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: sårbarhet Ras/skred stein, jord, leire, snø Ja Tykk marin avsetning. Tykk strandavsetning. Flom Dagens bekkeløp opprettholdes 61

63 Virksomhets -basert sårbarhet Radon/stråling Ja. Moderat radonforekomst. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Ja Større utbyggingsområde. Innebærer fjerning av skog/vegetasjon. Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ja Trekkvei for elg og rådyr over området. Verneområder /se Fornminne/kulturminne under Fornminne/kulturminne Ja Fornminne/kulturminne. Automatisk fredet kulturminne ved Haugsten. Friluftsområder Ja Skiløype krysser den østre delen av området. Forurensing, luft og støy Ja Kroerveien og Stenerudveien er markert med rød sone, jf. Støyretningslinjen T Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Ja Luft/høyspentledning over planområdet. Trafikkulykker? Ja Flere mindre ulykker (lettere skadd og en alvorlig) langs Kroerveien. Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Ja Luft/høyspent ledning. 62

64 Infrastruktur Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Tiltaket vil føre til vesentlig økning av biltrafikk i området. Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD 63

65 S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Sårbar K1 GRØNN Trekkvei for elg og flora/fauna B: Miljø K3 RØD rådyr over området. K1 GRØNN Konsekvens må S4 utredes. En utbygging vil kunne få konsekvenser for trekkveien. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 2. Verneområder B: Miljø K1 GRØNN S3 K1 K2 GRØNN GUL Østligste delen av området er markert som kulturlandskap med arkeologiske funn. Tiltak må vurderes. 3. K1 GRØNN Automatisk fredet Fornminne/kulturm kulturminne ved inne B: Miljø K1 GRØNN Haugsten. S3 Arkeologiske registreringer K2 GUL vurderes. Avbøtende tiltak må vurderes. 4. Friluftsområder K1 GRØNN Skiløype krysser den B: Miljø K1 GRØNN østre delen av K2 GRØNN området. 5. Forurensing, luft og støy B: Miljø S3 K2 K1 GUL GRØNN Kroerveien og Stenerudveien er markert med rød K1 GRØNN sone, jf. Støyretningslinjen T- 64

66 Hendelse Tema S- K- 6. K4 Veitrafikk/transport nett B: Miljø K1 Hendelse Tema S- 7. Ras/skred K1 Risiko RØD GRØNN GRØNN B: Miljø K1 GRØNN Avbøtende tiltak bør vurderes. Kommentar/tiltak Flere mindre ulykker (lettere skadd og en alvorlig) langs Kroerveien. Tiltaket vil føre til vesentlig økning av biltrafikk til området. Tiltaket vil bla. gi økt belastning for overgangsfelt ved Rustad skole. Tiltak er nødvendig. Kommentar/tiltak K- Risiko K3 GUL Deler av innspillet er tykk strandavsetning, og deler tykk strandavsetning. K1 GRØNN Grunnundersøkelser ved utarbeidelse av reguleringsplan skal vurderes. 8. Radon/stråling K3 GUL Moderat risiko for B: Miljø K1 GRØNN radon. Avbøtende K1 GRØNN tiltak i henhold til gjeldende TEK. Hendelse Tema S- 9. Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? K- Risiko B: Miljø K1 GRØNN Kommentar/tiltak K2 GRØNN Større utbyggingsområde. Innebærer K1 GRØNN Hendelse Tema S- K- Risiko 10. Elektromagnetisk B: Miljø K1 GRØNN felt fra kraftledninger K1 GRØNN (helsefare)? Hendelse Tema S- K- Risiko fjerning av skog/vegetasjon Kommentar/tiltak K3 GUL Luft/høyspentledning over planområdet. Kommentar/tiltak 65

67 11. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? K2 B: Miljø K1 K3 GRØNN GRØNN GUL Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor 1 S3 - Stor 2,3,5, - Middels 4,9 7,8,10,11, 6 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Sårbar flora/fauna Trekkvei for elg og rådyr over området. En utbygging vil kunne få konsekvenser for trekkveien. 2. Verneområder Østligste delen av området er markert som kulturlandskap med arkeologiske funn. Tiltak må vurderes. 3. Fornminne/kulturminne Automatisk fredet kulturminne ved Haugsten. Arkeologisk registering må påregnes. Avbøtende tiltak skal vurderes. 5. Forurensing, luft og støy Kroerveien og Stenerudveien er markert med rød sone, jf. Støyretningslinjen T Avbøtende tiltak skal vurderes. 6. Veitrafikk/transportnett Utbygging vil innebære en betydelig økt trafikkbelastning. Tiltaket vil bla. gi økt belastning for overgangsfelt ved Rustad skole. Avbøtende tiltak skal vurderes. 7. Ras/skred Deler av innspillet er tykk strandavsetning, og deler tykk strandavsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 8. Radon/stråling Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 10. Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare) 11. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø) Luft/høyspentledning over planområdet. Målinger skal utføres. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se 66

68 Plan Kart Forslag vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon I området er det registrert tykk strandavsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. Innspillet vil medføre vesentlig økt trafikkbelastning på veinettet. Behovet for en trafikkanalyse skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Videre er Kroerveien og Stenerudveien markert med rød sone, jf. Støyretningslinjen T Avbøtende tiltak skal vurderes. Luft/høyspentledning over planområdet. Målinger skal utføres. 12. Arealinnspill 25 TEIGEN Område Teigen Gårds- og bruksnummer 99/4 99/10 99/11 99/ /31 Skolekrets Nordby Forslagstiller Grunneiere Karin A. E. Granberg, Geir H. Syversen, Thor-Arne Weydahl, Harald Tettum Dagens bruk Skog Områdets størrelse i dekar 63 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF. Bolig Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 67

69 25 TEIGEN Gnr/Bnr: 99/4, 99/10, 99/11, 99/12-2, 99/31 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Virksomhets -basert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, snø Ja Hovedsakelig tynn marin avsetning. Flom Radon/stråling Ja Moderat forekomst av radon. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering Ja Større utbyggings-område. Innebærer trolig fjerning av skog/vegetasjon. av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ingen registreringer Verneområder /se under Fornminne/kulturminne Ja Ligger i et område registret både som kulturlandskap med mulige arkeologiske funn og kulturlandskap med lokal. Friluftsområder Planområdet er ikke markert som turområde, men er en del av et større friluftsområde tilknyttet Årungen. Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra Ja kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd Ja Det kan kreves Luft/høyspentledning over deler av området. 68

70 Infrastruktur (elektrisitetsforsyningsområde)? kabelpåvisning. Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Eksisterende veier er av lav kvalitet. Planforslaget vil trolig innebære økt trafikkbelastning. Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. 69

71 K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. K1 GRØNN Ligger i et område registret både som B: Miljø K1 GRØNN kulturlandskap med arkeologiske funn og S3 K2 GUL kulturlandskap med lokal. Krav om arkeologisk registrering må påregnes. K4 RØD Eksisterende veier er av lav kvalitet. Må B: Miljø K1 GRØNN vurderes hvorvidt det er nødvendig med K1 GRØNN utbedring ved ytterligere belastning. K3 GUL Hovedsakelig tynn marin avsetning. B: Miljø K1 GRØNN Grunnundersøkelser ved utarbeidelse av K1 GRØNN reguleringsplan skal Fornminne/kulturm inne 2. Veitrafikk/transport nett? 3. Ras/skred stein, jord, leire, snø

72 vurderes. 4. K3 GUL Moderat risiko for Radon/stråling B: Miljø K1 GRØNN radon. Avbøtende K1 GRØNN tiltak i henhold til gjeldende TEK. 5 Utsatt med hensyn til endret lokalklima B: Miljø K2 K1 GRØNN GRØNN Større utbyggingsområde. Innebærer trolig fjerning av (fjerning av vegetasjonssoner, K1 GRØNN skog/vegetasjon som kan endre plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? lokalklimaet. 6 Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Elektrisitet/ledning sbrudd (elektrisitetsforsyni ngs-område)? 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? K3 RØD Luft/høyspentledning B: Miljø K1 GRØNN over deler av K1 GRØNN området. Målinger skal vurderes. S3 Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K2 GRØNN Overvannstiltak skal B: Miljø K1 GRØNN gjennomføres i henhold K3 GUL til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor Middels,5 7,3,4 2, S1 - Liten 71

73 Forslag Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Fornminne/kulturminne Ligger i et område registret som kulturlandskap med potensial for arkeologiske funn og kulturlandskap med lokal. Arkeologisk registrering må påregnes. 2. Veitrafikk/transportnett? Eksisterende veier er av lav kvalitet. Må vurderes hvorvidt det er nødvendig med utbedring ved ytterligere belastning. 3. Ras/skred stein, jord, leire, snø Hovedsakelig tynn marin avsetning. Grunnundersøkelser ved utarbeidelse av reguleringsplan skal vurderes. 4. Radon/stråling Moderat risiko for radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 6. Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare) 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø) Luft/høyspentledning over deler av området. Målinger skal vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon Ligger i et område registret som kulturlandskap med potensial for arkeologiske funn og kulturlandskap med lokal. Arkeologisk registrering må påregnes. I området er det registrert tynn marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. Innspillet vil medføre økt trafikkbelastning på veinettet i boligområdet. Behovet for en trafikkanalyse skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Luft/høyspentledning over deler av området. Målinger skal vurderes. 13. Arealinnspill 28 ASKEHAUG GÅRD Område Nordby Gårds- og bruksnummer 113/1-4 Skolekrets Nordby Forslagstiller Grunneiere Erik Vegge og Jens Fortun Dagens bruk Tidligere massedeponi Områdets størrelse i dekar 63 daa 72

74 Plan Kart Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF. Bolig Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 28 ASKEHAUG GÅRD Gnr113/Bnr1-4 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, Ja Delvis tynn marin avsetning/bart fjell. leire, snø Flom Radon/stråling Ja Hovedsakelig moderat forekomst av radon. Noe høy forekomst i ytterkant av planområdet. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ingen registreringer 73

75 Verneområder Fornminne/kulturminne Ja Området er markert som kulturlandskap med lokal. Automatisk fredet kulturminne midt på området. Kulturminne med uavklart vernestatus. Virksomhets -basert sårbarhet Infrastruktur Friluftsområder Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor Ja kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra Ja kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Økt biltrafikk i området. Jernbane? Området har tidligere blitt benyttet til massedeponi. Luft/høyspentledning tilgrensende planområdet. Det kan kreves kabelpåvisning. Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. 74

76 : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 75

77 1. Fornminne/kulturm inne B: Miljø K1 K1 GRØNN GRØNN Området er markert som kulturlandskap med lokal. K2 GUL Automatisk fredet kulturminne midt på S3 området. Kulturminne med uavklart vernestatus. Arkeologiske registreringer må påregnes. 2. Forurenset K3 GUL Området har vært grunn og sjøsedimenter i B: Miljø K3 GUL benyttet som massedeponi. forbindelse med Undersøkelser kan planlagt endret K1 GRØNN kreves. bruk av tidligere industritomter? 3. K2 GUL Økt biltrafikk i området. Veitrafikk/transport B: Miljø K1 GRØNN Tiltak skal vurderes. S3 nett? K1 GRØNN 4. K3 GRØNN Delvis tynn marin Ras/skred stein, avsetning/bart fjell. jord, leire, snø B: Miljø K2 GRØNN Grunnundersøkelser skal vurderes ved K1 GRØNN utarbeidelse av reguleringsplan. 5. Radon/stråling 6. Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? B: Miljø K1 GRØNN S3 K3 GUL Hovedsakelig moderat forekomst av radon. Noe høy forekomst i ytterkant av K1 GRØNN planområdet. Det kreves avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K4 RØD Luft/høyspentledning B: Miljø K1 GRØNN tilgrensende K1 GRØNN planområdet. 76

78 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? K2 GRØNN Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold B: Miljø K1 GRØNN til overvannsveileder. Undersøkelser må K3 GUL gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 1,3, - Middels 2,4,5,7 6 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse 1.Fornminne/kulturminne 2. Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Beskrivelse/tiltak Området er markert som kulturlandskap med lokal. Automatisk fredet kulturminne midt på området. Kulturminne med uavklart vernestatus. Ytterligere registreringer kan vurderes. Området har vært benyttet som massedeponi. Undersøkelser kan kreves. 3. Veitrafikk/transportnett? Utbygging vil føre til økt biltrafikk i området. Tiltak skal vurderes. 4. Ras/skred stein, jord, leire, snø Delvis tynn marin avsetning/bart fjell. Grunnundersøkelser skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 5. Radon/stråling Hovedsakelig moderat forekomst av radon. Noe høy forekomst i ytterkant av planområdet. Det kreves avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 6. Elektromagnetisk felt fra kraftledninger Luft/høyspentledning tilgrensende (helsefare)? 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? planområdet. Målinger må gjennomføres. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. 77

79 Plan Kart Forslag Konklusjon I området er det registrert delvis tynn marin avsetning. Området er et tidligere massedeponi. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Innspillet vil medføre økt trafikkbelastning på veinettet. Behovet for en trafikkanalyse skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Området er markert som kulturlandskap med lokal. Innenfor området er det automatisk fredet kulturminne samt kulturminne med uavklart vernestatus. Arkeologiske registeringer må påregnes. I ytterkant av området er det luft/høyspentledning. Målinger bør gjennomføres ved utarbeidelse av reguleringsplan, og avbøtende tiltak vurderes. Hovedsakelig moderat forekomst av radon, men noe høy forekomst i ytterkant av planområdet. Det kreves avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 14. Arealinnspill 35 LIAHØI Område Nordby østre Gårds- og bruksnummer Deler av 105/1-9 Skolekrets Nordby Forslagstiller Drøbak Arkitektkontor AS på vegne av grunneier Ole Fredrik Nordby Dagens bruk Skogsområde Områdets størrelse i dekar 85 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF H570_1 Bevaring kulturmiljø Bolig/forretning (det oppgis ca. 180 enheter) Risikoanalyse Sjekkliste 35 LIAHØI RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 78

80 Deler av Gnr/Bnr 105/1-9 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: sårbarhet Ras/skred stein, jord, leire, snø Ja Delvis bart fjell og tynn marin avsetning. Flom Radon/stråling Ja Moderat forekomst av radon Vær, vindeksponering. Er området: Virksomhets -basert sårbarhet Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret Ja Større utbyggingsområde. lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ja Området ligger tett inntil Kirkerudtjernet som er en svært viktig naturtype: Rik kulturlandskaps-sjø. Verneområder Ja Ligger i et område markert både som kulturlandskap med arkeologiske funn og kulturlandskap med nasjonal. Fornminne/kulturminne Ja Det er gjort arkeologiske funn i området. Friluftsområder Ja Friluftsområdet rundt Vardåsen berøres. Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Det kan kreves kabelpåvisning. 79

81 Infrastruktur Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Tiltaket vil gi økt biltrafikk i nærmiljøet Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. 80

82 Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Sårbar K1 GRØNN Området ligger tett inntil flora/fauna B: Miljø K3 RØD Kirkerudtjernet som er S4 K2 RØD en svært viktig naturtype: Rik kulturlandskapssjø. 2. Verneområder K1 GRØNN Ligger i et område B: Miljø K1 GRØNN markert både som kulturlandskap med K3 GUL arkeologiske funn og kulturlandskap med nasjonal 3. Fornminne/kulturm inne 4. Ras/skred stein, jord, leire, snø K1 GRØNN Det er gjort arkeologiske B: Miljø K1 GRØNN funn i området. K3 GUL Arkeologiske registeringer må påregnes. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K3 GUL Delvis bart fjell og tynn B: Miljø K2 GRØNN marin avsetning. Grunnundersøkelser K1 GRØNN skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 5. K3 GUL Moderat forekomst av 81

83 Radon/stråling B: Miljø K1 GRØNN radon. Avbøtende tiltak i K1 GRØNN henhold til gjeldende TEK. 6. Utsatt med hensyn til endret lokalklima B: Miljø K2 K1 GRØNN GRØNN Større K1 GRØNN utbyggingsområde. Konsekvenser vedrørende endret lokalklima skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 7. Friluftsområder K1 GRØNN Friluftsområdet rundt B: Miljø K1 GRØNN Vardåsen berøres. K3 RØD S3 8. K4 RØD Tiltaket vil gi økt biltrafikk Veitrafikk/transport B: Miljø K1 GRØNN i nærmiljøet. Tiltak skal nett? K1 GRØNN vurderes. 9. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? B: Miljø K2 K1 GRØNN GRØNN Overvannstiltak skal K3 GUL gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor 1 S3 - Stor 7 - Middels 6, 2,3, 5,4,9 8 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Sårbar flora/fauna Området ligger tett inntil Kirkerudtjernet som er en svært viktig naturtype: Rik 82

84 Forslag kulturlandskapssjø. Tiltak må vurderes 2. Verneområder Ligger i et område markert både som kulturlandskap med potensial for arkeologiske funn og kulturlandskap med nasjonal.. Boligbebyggelse her kan komme i konflikt med kulturlandskapsene i området. 3. Fornminne/kulturminne Det er gjort arkeologiske funn i området. Arkeologisk registrering må påregnes. 4. Ras/skred stein, jord, leire, snø Delvis bart fjell og tynn marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 5. Radon/stråling Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 7. Friluftsområder Friluftsområdet rundt Vardåsen berøres. Tiltak må vurderes. 8. Veitrafikk/transportnett? Tiltaket vil gi økt trafikkbelastning i området. Tiltak må vurderes. 9. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon Ligger tilstøtende Kirkerudtjernet som er en svært viktig naturtype. Avbøtende tiltak i forbindelse med utbygging skal vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. I området er det registrert tynn marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Innspillet vil medføre økt trafikkbelastning på veinettet. Behovet for trafikkanalyse skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. I området er det registrert arkeologiske funn. Arkeologiske registeringer må påregnes. 15. Arealinnspill 42 - BEKK Område Bekk/Bæk Gårds- og bruksnummer 112/1 Skolekrets Nordby Forslagstiller Stiftelsen byggfag AS Dagens bruk Landbruk, grøntområde Områdets størrelse i dekar 85 daa 83

85 Plan Kart Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF Bolig Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 42 BEKK Gnr112/Bnr1 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, Ja Tynn marin avsetning. leire, snø Flom Radon/stråling Ja Moderat forekomst av radon. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid Ja Overvannstiltak skal gjennomføres (flom, overvann, snø)? i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til Ja Større utbyggingsområde. endret lokalklima Konsekvenser vedrørende endret (fjerning av lokalklima skal vurderes ved vegetasjonssoner, utarbeidelse av reguleringsplan. plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ja Store deler av området ligger innenfor to viktige naturtyper: Rik edellauvskog og Gammel barskog. Den sårbare arten Pelsblæremose 84

86 Virksomhets -basert sårbarhet Infrastruktur er registrert i området. Verneområder Ja Rikspolitisk retningslinje for Oslofjorden. Fornminne/kulturminne Friluftsområder Ja Friluftsområdet som ligger like ved eksisterende boliger på Bekk. Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra Det kan kreves kabelpåvisning. kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Tiltaket vil gi økt trafikkbelastning i området. Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. 85

87 S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. Hendelse Tema S- 1. Sårbar flora/fauna S3 K- Risiko Kommentar/tiltak K1 GRØNN Store deler av området ligger 86

88 B: Miljø K3 K2 RØD GRØNN innenfor to viktige naturtyper: Rik edellauvskog og Gammel barskog. Den sårbare arten Pelsblæremose er registrert i området. K1 GRØNN Friluftsområdet som B: Miljø K1 GRØNN ligger like ved K3 GUL eksisterende boliger på Bekk. K3 GUL Tiltaket vil gi økt B: Miljø K2 GRØNN biltrafikk i nærmiljøet. K1 GRØNN Tiltak bør vurderes. K4 RØD Tynn marin avsetning. B: Miljø K1 GRØNN Grønnundersøkelser K1 GRØNN skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan 2. Friluftsområder/ Verneområder 3. Veitrafikk/transport nett 4. Ras/skred stein, jord, leire, snø Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K3 GUL Moderat forekomst av B: Miljø K1 GRØNN radon. Avbøtende K1 GRØNN tiltak i henhold til gjeldende TEK. K2 GRØNN Større B: Miljø K1 GRØNN utbyggingsområde. K1 GRØNN Konsekvenser vedrørende endret lokalklima skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan 5. Radon/stråling 6. Utsatt med hensyn til endret lokalklima Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K2 GRØNN Overvannstiltak skal B: Miljø K1 GRØNN gjennomføres i henhold K3 GUL til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? 87

89 Forslag De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 1 - Middels 6 2,3,5,7 4 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Sårbar flora/fauna Store deler av området ligger innenfor to viktige naturtyper: Rik edellauvskog og Gammel barskog. Den sårbare arten Pelsblæremose er registrert i området. 2. Friluftsområder Tilstøtende eksisterende boliger på Bekk. 3. Veitrafikk/transportnett Tiltaket vil gi økt biltrafikk i nærmiljøet. Tiltak skal vurderes. 4. Ras/skred stein, jord, leire, snø Tynn marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 5. Radon/stråling Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold snø) til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon I området er det registrert delvis tynn marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Innspillet vil medføre økt trafikkbelastning på veinettet. Behovet for en trafikkanalyse skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. I området finnes det to viktige naturtyper. Utbygging vil trolig medføre at området for naturtypene går tapt. 16. Arealinnspill 44 KAKSRUDBEKKEN Område Kakserudbekken Gårds- og bruksnummer 116/4-1 Skolekrets Nordby Forslagstiller Kakserud eiendom AS Dagens bruk Landbruk, grøntområde Områdets størrelse i dekar 413 daa 88

90 Plan Kart Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF. Bolig Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 44 KAKSRUDBEKKEN Gnr116/Bnr4-1 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, Ja Bart fjell, men stor høydeforskjell. leire, snø Flom Radon/stråling Ja Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til Ja Større utbyggingsområde. endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: 89

91 Virksomhets -basert sårbarhet Infrastruktur Sårbar flora/fauna Ja Verneområder Ja Rikspolitisk retningslinje for Oslofjorden. Fornminne/kulturminne Ja Historisk veianlegg med uavklart vernestatus i den nordlige delen av området. Sentrale deler av området er markert som kulturlandskap med lokal - vestlige og østlige delene er markert som kulturlandskap med nasjonal. Friluftsområder Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd Det kan kreves kabelpåvisning. (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Tiltaket vil føre til økt trafikk i nærområdet. Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. 90

92 S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 91

93 1. Sårbar flora/fauna B: Miljø K3 RØD Hendelse Tema S- 2. Fornminne/kulturm inne B: Miljø K1 GRØNN S3 S3 K1 GRØNN Nordvestlige halvdelen av området ligger innenfor den viktige naturtypen - gammel barskog. Det er registret strekt truede K2 GRØNN arter i området. Utbygging vil ha negativ konsekvens for naturmangfoldet. K- Risiko Kommentar/tiltak K1 GRØNN Historisk veianlegg med uavklart K3 RØD vernestatus i den nordlige delen av området. Sentrale deler av området er markert som kulturlandskap med lokal - vestlige og østlige delene er markert som kulturlandskap med nasjonal. Arkeologisk registrering skal utføres. Kommentar/tiltak Hendelse Tema S- K- Risiko 3 K3 RØD Tiltaket vil føre til økt Veitrafikk/transport B: Miljø K1 GRØNN trafikk i nærområdet. S3 nett? K1 GRØNN 4. Ras/skred K4 RØD Bart fjell, men stor stein, jord, leire, snø B: Miljø K2 GRØNN 5. Utsatt med hensyn til endret lokalklima høydeforskjell. Grønnundersøkelser skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan K4 RØD Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K2 GRØNN Større B: Miljø K1 GRØNN utbyggingsområde. K1 GRØNN Konsekvenser vedrørende endret lokalklima skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 92

94 6. Verneområder K1 GRØNN Rikspolitisk B: Miljø K2 GUL retningslinje for S3 K1 GRØNN Oslofjorden. 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø) B: Miljø K2 K1 GRØNN GRØNN Overvannstiltak skal K3 GUL gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 1,2,3 - Middels 5 6,7 4, S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Sårbar flora/fauna Nordvestlige halvdelen av området ligger innenfor den viktige naturtypen - gammel barskog. Det er registret strekt truede arter i området. Utbygging vil ha negativ konsekvens for naturmangfoldet. 2. Fornminne/kulturminne Historisk veianlegg med uavklart vernestatus i den nordlige delen av området. Sentrale deler av området er markert som kulturlandskap med lokal - vestlige og østlige delene er markert som kulturlandskap med nasjonal. Tiltak må vurderes 3. Veitrafikk/transportnett? Tiltaket vil føre til økt trafikk i nærområdet. Tiltak må vurderes. 4. Ras/skred stein, jord, leire, snø Bart fjell, men stor høydeforskjell. Grønnundersøkelser skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan 6. Verneområder Rikspolitisk retningslinje for Oslofjorden. 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold 93

95 Plan Kart Forslag snø)? til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon Hovedsakelig bart fjell, men relativ stor høydeforskjell innenfor området. Grunnforhold skal dokumenteres. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Innspillet vil medføre økt trafikkbelastning på veinettet. Behovet for en trafikkanalyse skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. I området er det registrert truete arter og en viktig naturtype. Naturmangfoldet må dokumenteres, og avbøtende tiltak skal vurderes. Utbygging vil trolig medføre at naturtypen går tapt. Gjennom området går et historisk veifar. Arkeologisk registrering må påregnes, og avbøtende tiltak må vurderes. Området omfattes av RPR Oslofjorden. Konsekvenser for friluftslivet m.m. må redegjøres for. 17. Arealinnspill 6 ØSTRE SOLBERG Område Tilstøtende Nordbyveien Gårds- og bruksnummer 102/1 Skolekrets Solberg Forslagstiller Aktiv Follo AS på vegne av grunneier Arne Viggo Johannessen Dagens bruk Landbruk Områdets størrelse i dekar 17 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF. Bolig Risikoanalyse Sjekkliste 6 SOLBERG ØSTRE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 94

96 Gnr102/Bnr1 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: sårbarhet Ras/skred stein, jord, leire, snø Ja Hovedsakelig tykk strandavsetning samt randmorene. Flom Radon/stråling Ja Høy forekomst av radon. Virksomhets -basert sårbarhet Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ingen registreringer Verneområder Fornminne/kulturminne Ja Historisk veifar (Gamle Nordbyvei) gjennom området Friluftsområder Dyrket jord, få eller ingen interesser berøres. Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Ja En stor del av området ligger innenfor gul sone og rød sone, jf. Støyretningslinjen T Trafikkulykker? Ja En ulykke med alvorlig skade i nærheten av planområdet. Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Det kan kreves kabelpåvisning. 95

97 Infrastruktur Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Tiltaket vil gi noe økt biltrafikk i nærmiljøet Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. 96

98 Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Hendelser i grønne felt: Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 1. K1 GRØNN Historisk veifar (Gamle Fornminne/kulturm B: Miljø K1 GRØNN Nordbyvei) gjennom S3 inne K2 GUL området Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 2. Forurensing, luft K3 RØD En stor del av området og støy B: Miljø K1 GRØNN ligger innenfor gul sone S3 K1 GRØNN og rød sone, jf. Støyretningslinjen T Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 3. Ras/skred stein, jord, leire, snø K3 GUL B: Miljø K1 GRØNN K1 GRØNN Hovedsakelig tykk strandavsetning samt randmorene. Grunnundersøkelser skal vurderes Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 4. K3 RØD Høy forekomst av radon. Radon/stråling B: Miljø K1 GRØNN Avbøtende tiltak i S3 K1 GRØNN henhold til gjeldende TEK. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 5. K4 RØD En ulykke med alvorlig Veitrafikk/transport B: Miljø K1 GRØNN skade i nærheten av nett? K1 GRØNN planområdet. Tiltaket vil Trafikkulykker? gi økt biltrafikk i 97

99 nærmiljøet. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 6. Nedbørsutsatt K2 Overvannstiltak skal over tid (flom, overvann, snø)? B: Miljø K1 GRØNN gjennomføres i henhold til overvannsveileder. GRØNN Undersøkelser må K3 GUL gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 2,4, - Middels 1,3,6 5 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Fornminne/kulturminne Historisk veifar (Gamle Nordbyvei) gjennom området 2. Forurensing, luft og støy En stor del av området ligger innenfor gul sone og rød sone, jf. Støyretningslinjen T Tiltak må vurderes. 3. Ras/skred stein, jord, leire, snø Hovedsakelig tykk strandavsetning samt randmorene. Grunnforhold og områdestabilitet skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 4. Radon/stråling Høy forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 5. Veitrafikk/transportnett? Tiltaket vil gi økt biltrafikk i nærmiljøet. Konklusjon I området er det registrert hovedsakelig tykk strandavsetning samt randmorene. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Innspillet vil medføre økt trafikkbelastning på veinettet. Behovet for en trafikkanalyse skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Videre ligger en stor del av området innenfor gul sone og rød sone, jf. Støyretningslinjen T Tiltak må vurderes. Gjennom området går et historisk veifar. Arkeologisk registrering må påregnes, og avbøtende tiltak må vurderes. 98

100 Plan Kart Forslag Arealinnspill 7 - ISRANDVEIEN Område Nord for Nordbyveien - Israndveien Gårds- og bruksnummer Del av 102/2 Skolekrets Solberg Forslagstiller Aktiv Follo AS på vegne av grunneier Kirsten Solberg Dagens bruk Landbruk, skogsareal Områdets størrelse i dekar 22 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF H560_1 Bevaring naturmiljø Bolig Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 7 - ISRANDVEIEN 102/2 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, Ja Tykk marin avsetning. leire, snø Flom Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Radon/stråling Ja Høy forekomst av radon i området Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt Nedbørsutsatt over tid Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i (flom, overvann, snø)? henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima 99

101 Virksomhets -basert sårbarhet Infrastruktur (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ingen registreringer. Verneområder Ja H560_1 Bevaring naturmiljø Fornminne/kulturminne Ingen registeringer. Friluftsområder Dyrket jord, få eller ingen interesser berøres. Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - Ingen kjente brann/eksplosjon? Virksomheter hvor Ingen kjente kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser Ingen kjente (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Ja En ulykke med alvorlig skade i nærheten av planområdet. Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Det kan kreves kabelpåvisning. Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Tiltaket vil gi noe økt biltrafikk i nærmiljøet Jernbane? 100

102 Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. 101

103 I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 1.Ras/skred K3 GUL Tykk marin avsetning. stein, jord, leire, B: Miljø K1 GRØNN snø K1 GRØNN Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 2. Radon/stråling K3 RØD Høy forekomst av radon i B: Miljø K1 GRØNN området S3 K1 GRØNN Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 3.Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø) B: Miljø K3 K1 GUL GRØNN Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder K2 GRØNN Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 4.Verneområder K1 GRØNN Hensynsone. Bevaring B: Miljø K1 GRØNN naturmiljø S3 K2 GUL Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 5.Trafikkulykker/ Veitrafikk/transport nett? B: Miljø K3 K1 GUL GRØNN Tiltaket vil gi noe økt K1 GRØNN biltrafikk i nærmiljøet på Nordbyveien. Det er registrert en ulykke med alvorlig skade på Nordbyveien. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor Middels 1,3,5 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. 102

104 Plan Kart Forslag Hendelse Beskrivelse/tiltak 1.Ras/skred stein, jord, leire, snø Tykk marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 2. Radon/stråling Høy forekomst av radon i området. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 3.Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til snø)? overvannsveileder 4.Verneområder Hensynsone bevaring av naturmiljø. Tiltak må vurderes 5.Trafikkulykker? Tiltaket vil gi noe økt biltrafikk i nærmiljøet og Veitrafikk/transportnett? ved påkjøring til Nordbyveien. Konklusjon Området består av tykk marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Det er høy forekomst av radon på området. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK må gjennomføres. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Området ligger under hensynsone for bevaring av naturmiljø. Tiltak må vurderes. Utbygging vil gi noe økt biltrafikk i nærmiljøet og ved påkjøring til Nordbyveien. Tiltak må vurderes. 19. Arealinnspill 29 HOLSTADMARKA Område Holstadmarka Nord for Sørlieåsen Gårds- og bruksnummer Mindre del av 101/1 Skolekrets Solberg Forslagstiller Grunneier Thorvald Sverderup Dagens bruk Skog, friluftsliv Områdets størrelse i dekar 100 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF. Bolig 103

105 Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 29 HOLSTADMARKA Mindre del av Gnr101/Bnr1 og gnr 102 bnr 118 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre miljøbasert sårbarhet Ja Virksomhets -basert sårbarhet risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, snø Hovedsakelig tykk strandavsetning samt randmorene. Flom Radon/stråling Ja Moderat forekomst av radon. Et areal på ca. 2 daa nord på 102/118 har høy sannsynlighet for radon i bygg. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Verneområder Fornminne/kulturminne Ja Området er markert som kulturlandskap med potensial for arkeologiske funn. Kreves arkeologisk registering. Friluftsområder Ja I konflikt med friluftsinteresser da innspillet medfører nedbygging av Holstadmarka. Forurensing, luft og støy Ja Østre delen av eiendommen langs Søndre Tverrvei ligger innenfor gul og rød sone, jf. Støyretningslinjen T Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige 104

106 stoffer lagres? Infrastruktur Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Det kan kreves kabelpåvisning. Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Tiltaket vil gi økt biltrafikk i nærmiljøet. Jernbane?. Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. 105

107 K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Sårbar K1 GRØNN Dyrkbar skog med høy flora/fauna B: Miljø S3 K1 GRØNN bonitet. K1 GRØNN 2. K1 GRØNN Området er markert som Fornminne/kultu B: Miljø K1 GRØNN kulturlandskap med rminne S3 arkeologiske funn. K3 RØD Arkeologisk registrering må påregnes. 3. K1 GRØNN I konflikt med Friluftsområder B: Miljø K1 GRØNN friluftsinteresser da S4 innspillet medfører K3 RØD nedbygging av Holstadmarka. 4. S3 K3 RØD Tiltaket vil gi økt biltrafikk i 106

108 Veitrafikk/transp B: Miljø K1 GRØNN nærmiljøet. ortnett? K1 GRØNN 5. Ras/skred K4 GUL Hovedsakelig tykk stein, jord, leire, B: Miljø K1 GRØNN strandavsetning samt snø S1 K1 GRØNN randmorene. Grunnundersøkelser skal vurderes. 6. K4 RØD Moderat forekomst av Radon/stråling B: Miljø K1 GRØNN radon. Et areal på ca. 2 daa nord på 102/118 har høy K1 GRØNN sannsynlighet for radon i bygg. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 7. K2 GRØNN Overvannstiltak skal Nedbørsutsatt over tid (flom, B: Miljø K1 GRØNN gjennomføres i henhold til overvannsveileder. overvann, snø)? Undersøkelser må K3 GUL gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak 8. Støy B: Miljø K2 K1 GUL GRØNN Østre delen av S3 K1 GRØNN eiendommen langs Søndre Tverrvei ligger innenfor gul og rød sone, jf. Støyretningslinjen T Tiltak bør vurderes. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 8 3,4 3 - Middels 7 6 S1 - Liten 1 5 Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 2. Fornminne/kulturminne Området er markert som kulturlandskap med 107

109 Forslag arkeologiske funn. Tiltak er nødvendig 3. Friluftsområder I konflikt med friluftsinteresser da innspillet medfører nedbygging av Holstadmarka. Arealet en del av Holstadmarka som er et populært friluftsområde. Deler av Holstadmarka vil også bli omdisponert i forbindelse med E18-utbyggingen. 4. Veitrafikk/transportnett? Tiltaket vil gi økt biltrafikk i nærmiljøet. Tiltak må vurderes 5. Ras/skred stein, jord, leire, snø Hovedsakelig tykk strandavsetning samt randmorene. Grunnundersøkelser skal vurderes. 6. Radon/stråling Moderat forekomst av radon. Et areal på ca. 2 daa nord på 102/118 har høy sannsynlighet for radon i bygg. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø) Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. 8. Støy Østre delen av eiendommen langs Søndre Tverrvei ligger innenfor gul og rød sone, jf. Støyretningslinjen T Tiltak bør vurderes. Konklusjon Området er registrert som kulturlandskap I området er det registrert hovedsakelig tykk strandavsetning samt randmorene. Grunnforhold og stabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Utbygging av området vil gi økt belastning på veinettet, og behovet for trafikkanalyser skal vurderes. Analysen må omhandle konsekvenser for tilstøtende områder utenfor planområdet. Friluftsområdet Holstadmarka vil berøres. Adkomst til friluftsområdet må sikres. 20. Arealinnspill 37 ARNEBORG/ELDORHAGEN Område Hogstvetveien Gårds- og bruksnummer 50/17 55/366 Skolekrets Åsgård Forslagstiller Olai Eiendom AS Dagens bruk Landbruk Områdets størrelse i dekar 34,1 daa 108

110 Plan Kart Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål Bolig Kombinert bebyggelse og anlegg (bolig og tjenesteyting) hvorav 1,1 daa til servering/næring Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 34 BREKKEVEIEN 19A og 19B Gnr/Bnr 54/85 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, Ja Tykk marin avsetting snø Flom Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Radon/stråling Ja Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, Ja Overvannstiltak skal overvann, snø gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? 109

111 Virksomhets -basert sårbarhet Infrastruktur Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ingen registreringer Verneområder Fornminne/kulturminne Ingen registreringer Friluftsområder Få eller ingen interesser berøres Forurensing, luft og støy Ja Støy fra jernbanen Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Ja Ledningstrase i Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung utbyggingsområde. Det skal utføres kabelpåvisning trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett Ja Tiltaket vil gi økt biltrafikk i nærområdet og på Hogstvedtveien Jernbane Ja Nær jernbanen Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. 110

112 S4: Svært stor sannsynlighet Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Radon/stråling K3 GUL Moderat forekomst av B: Miljø K1 GRØNN radon. Avbøtende tiltak K1 GRØNN i henhold til gjeldende TEK 111

113 2.Ras/skred K3 GUL Tykk marin avsetting, stein, jord, leire, B: Miljø K1 GRØNN Hellende terreng. snø K3 GUL 3.Nedbørsutsatt K2 GRØNN Overvannstiltak skal over tid (flom, B: Miljø K1 GRØNN gjennomføres i henhold overvann, snø)? K3 GUL til overvannsveileder. 4. støy fra K2 GUL Området grenser til Jernbanen B: Miljø K1 GRØNN jernbanen. S3 K1 GRØNN 5.Veitrafikk/transp K3 GUL Tiltaket vil gi økt ortnett B: Miljø K1 GRØNN biltrafikk i nærområdet K1 GRØNN og på Hogstvedtveien 6. vann/ledningsbrud d B: Miljø K1 K1 GRØNN GRØNN Vann og avløp går K3 GUL igjennom utbyggingsområdet. Rørtrase må forandres eller utbygging må forholde seg til dagens trase. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 4 - Middels 6 1,2,3,5 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Radon/stråling Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK 112

114 Kart Forslag Ras/skred stein, jord, leire, snø Tykk marin avsetting, Hellende terreng. Grunnforhold og områdestabilitet skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 3. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold snø) til overvannsveileder. 4. Støy fra jernbanen Området grenser til jernbanen. Tiltak må vurderes. 5. Veitrafikk/transportnett Tiltaket vil gi økt biltrafikk i nærområdet og på Hogstvedtveien. Tiltak må vurderes. 6. Vann/ledningsbrudd Vann og avløp går igjennom utbyggingsområdet. Rørtrase må forandres eller utbygging må forholde seg til dagens trase. Konklusjon Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak må vurderes i henhold til gjeldende TEK. Området består av tykk marin avsetting på hellende terreng. Grunnforhold og områdestabilitet skal derfor vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Området ligger nær jernbanen, det må derfor vurderes hvilke tiltak som er nødvendig med tanke på støy. Vann og avløp går igjennom utbyggingsområdet. Rørtrase må Flyttes eller utbygging må forholde seg til dagens trase. 21. Arealinnspill 48 SAGAVEIEN 3 Område Søråsteigen Gårds- og bruksnummer 42/64 Skolekrets Åsgård Forslagstiller Grunneiere Lisbeth og Truls Wetterhus Dagens bruk Næring, tidligere pensjonat Områdets størrelse i dekar 1,8 daa 113

115 Plan Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål Næring. Kombinert bebyggelse og anleggsformål (Næring - Bolig - Kontor) Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 48 SAGAVEIEN 3 Gnr42/Bnr64 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Virksomhets -basert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, snø Ja Hovedsakelig tykk strandavsetning. Flom Radon/stråling Ja Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Verneområder Fornminne/kulturminne Friluftsområder Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp Ikke registrert og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, Ikke registrert havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra Det kan kreves kraftledninger (helsefare)? kabelpåvisning. Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? 114

116 Infrastruktur Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsynings-område)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Uendret, eller mindre endring Jernbane?. Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. 115

117 SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Ras/skred K2 GRØNN Hovedsakelig tykk stein, jord, leire, B: Miljø K1 GRØNN strandavsetning. snø K2 GRØNN Grunnundersøkelser kan vurderes. 2. K3 GUL Moderat forekomst av Radon/stråling B: Miljø K1 GRØNN radon. Avbøtende K1 GRØNN tiltak i henhold til gjeldende TEK. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor - Middels 1, 2 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 2. Radon/stråling Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 116

118 Plan Kart Forslag Konklusjon Arealinnspillet gjelder endring av formål. Dersom eiendommen skal ytterligere bebygges bør grunnforhold og områdestabilitet dokumenteres, og avbøtende tiltak vurderes. 22. Arealinnspill 60 LANGBAKKEN Område Langbakken Gårds- og bruksnummer 61/23, 61/25, 61/27, 61/33, 61/38, 61/42, 61/54, 61/79, 61/78, 61/77, 61/76, 61/75,61/74, 61/165, 61/170, 61/199, 61/204,61/205, 61/206, 61/215, 61/217, 61/220, 61/221, 61/224, 61/227, 61/229, 61/230, 61/228, 61/229, 61/236, 61/241, 61/244, 61/248, 61/250, 61/251, 61/252, 61/263, 61/282 Skolekrets Åsgård Forslagstiller Rådmannen Dagens bruk Verksted, industri, kontor, bolig m.m. Områdets størrelse i dekar 50 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål Industri, bolig, grønnstruktur. Hensynsone Hensynsone 820 Krav om felles planlegging - Formål kombinert bebyggelse og anleggsformål Underformål Bolig/forretning/kontor Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 59 LANGBAKKEN Gnr/Bnr: 61/23, 61/25, 61/27, 61/33, 61/38, 61/42, 61/54, 61/79, 61/78, 61/77, 61/76, 61/75,61/74, 61/165, 61/170, 61/199, 61/204,61/205, 61/206, 61/215, 61/217, 61/220, 61/221, 61/224, 61/227, 117

119 61/229, 61/230, 61/228, 61/229, 61/236, 61/241, 61/244, 61/248, 61/250, 61/251, 61/252, 61/263, 61/282 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, snø Ja Tykk strandavsetning, Tykk marin avsetning og torv/myr. Flom Radon/stråling Ja Moderat/høy forekomst av radon Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret Ja Større utbyggingsområde. lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ja På gnr/bnr 61/221 er det registrert rødlistet trearter Storlind (kritisk truet) og Mandelpil (sårbar). Verneområder Fornminne/kulturminne Ingen registreringer Friluftsområder Forurensing, luft og støy Ja Området eller deler av området forventes å være utsatt for støy fra jernbanen. Virksomhets -basert sårbarhet Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - Ja brann/eksplosjon? Virksomheter hvor Ja Opems Pulverlakkering kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, Ja Må undersøkes. havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd Det kan kreves (elektrisitetsforsynings-område)? kabelpåvisning. Fly/helikopterulykke? Ukjent Forurenset grunn og Ja Området benyttes i dag til sjøsedimenter i forbindelse med verksted, industri, kontor mm. 118

120 Infrastruktur planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Tiltaket kan føre til økt biltrafikk i nærområdet Jernbane? Ja Området grenser til jernbanen Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD 119

121 S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Sårbar K1 GRØNN På gnr/bnr 61/221 er det flora/fauna B: Miljø K3 GUL registrert rødlistet trearter Storlind (kritisk truet) og Mandelpil (sårbar). Innspillet har K1 GRØNN potensielt negativ konsekvens for artene. Avbøtende tiltak bør inngå ved regulering. 2. Forurensing, luft og støy B: Miljø K3 K1 RØD GRØNN Området eller deler av området forventes å være utsatt for støy fra S3 K1 GRØNN jernbanen. Avbøtende tiltak bør inngå ved regulering. 3. Forurenset grunn og sjøsedimenter i B: Miljø K3 K3 GUL GUL Området benyttes i dag til verksted, industri, kontor mm. forbindelse med planlagt endret K1 GRØNN bruk av tidligere industritomter? 4. K3 GUL Tiltaket kan føre til økt Veitrafikk/transport B: Miljø K1 GRØNN biltrafikk i nærområdet. nett? K1 GRØNN 5. Jernbane S3 K4 RØD Området grenser til 120

122 B: Miljø K1 GRØNN jernbanen. Tiltak skal K2 RØD vurderes 6. Ras/skred K3 RØD Tykk strandavsetning, stein, jord, leire, B: Miljø K1 GRØNN Tykk marin avsetning og snø torv/myr. S3 K3 RØD Grunnundersøkelser skal vurderes 7. Radon/stråling K3 RØD Moderat/høy forekomst B: Miljø K1 GRØNN av radon. Avbøtende S3 K1 GRØNN tiltak i henhold til gjeldende TEK 8. Utsatt med hensyn til endret lokalklima B: Miljø K1 K1 GRØNN GRØNN Større 9. Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? K1 GRØN utbyggingsområde. Konsekvenser vedrørende endret lokalklima skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K3 RØD Opems Pulverlakkering B: Miljø K3 RØD (tidligere eiendom K3 GRØNN Gnr61/Bnr229 /mistanke om forurensning S3 Ø-V koordinat (m) N-S koordinat (m) Tiltak skal vurderes. Hendelse Tema S- 10. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? B: Miljø K1 GRØNN K- Risiko Kommentar/tiltak K2 GRØNN Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må K3 GUL gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor 121

123 S4 - Svært stor S3 - Stor 2,6,7,9 5 - Middels 8 1,3,4,10 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Sårbar flora/fauna På gnr/bnr 61/221 er det registrert rødlistet trearter Storlind (kritisk truet) og Mandelpil (sårbar). Innspillet har potensielt negativ konsekvens for artene. Avbøtende tiltak bør inngå ved regulering. 2. Forurensing, luft og støy Området eller deler av området forventes å være utsatt for støy fra jernbanen. Avbøtende tiltak bør inngå ved regulering. 3. Forurenset grunn og sjøsedimenter i Området benyttes i dag til verksted, industri, forbindelse med planlagt endret bruk av kontor mm. Det er ukjent om dette har tidligere industritomter? medført forurensning i grunnen. 4. Veitrafikk/transportnett? Tiltaket kan føre til økt biltrafikk i nærområdet. Dersom det forventes en økning i trafikk må tiltak vurderes. 5. Jernbane Området grenser til jernbanen. Tiltak for å ivareta sikkerhet må vurderes. 6. Ras/skred stein, jord, leire, snø Tykk strandavsetning, Tykk marin avsetning og torv/myr. Grunnundersøkelser skal vurderes. 7. Radon/stråling Moderat/høy forekomst av radon. Avbøtende 9. Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme 10. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø) tiltak i henhold til gjeldende TEK Opems Pulverlakkering (tidligere eiendom Gnr61/Bnr229 /mistanke om forurensning Ø-V koordinat (m) N-S koordinat (m) Tiltak skal vurderes og det må undersøkes hvorvidt det er andre kjemikalieutslipp i området. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon Arealinnspillet omfatter eldre industriområde. Tidligere bruk skal dokumenteres, og avbøtende tiltak vurderes. Det er registrert rødlistet arter. Avbøtende tiltak vedrørende naturmangfold skal vurderes. I området er det registrert tykk marin avsetning og torv/myr. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. 122

124 Plan Kart Forslag Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. Omregulering av området kan føre til økt trafikkbelastning på veinettet. Behovet for en trafikkanalyse skal vurderes. Analysen skal omhandle forhold utenfor området, og foreslå avbøtende tiltak. 23. Arealinnspill 61 GRENSEVEIEN Område Grenseveien Gårds- og bruksnummer 102/229, 102/237, 102/238, 102/239, 102/316, 102/318, 102/319, 102/370 Skolekrets Solberg Forslagstiller Rådmannen Dagens bruk Verksted, industri, m.m. Områdets størrelse i dekar 50 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål Industri. 61 nord Hensynsone 810 Krav om felles planlegging Formål kombinert bebyggelse og anlegg Underformål bolig/forretning/kontor 61 sør Formål kombinert bebyggelse og anlegg Underformål bolig/forrentning/kontor Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 61 GRENSEVEIEN Gnr/Bnr: 102/229, 102/237, 102/238, 102/239, 102/316, 102/318, 102/319, 102/370 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre 123

125 miljøbasert sårbarhet risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, snø Ja Hovedsakelig tykk strandavsetning samt tykk marin avsetning. Flom Radon/stråling Ja Høy forekomst av radon. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Verneområder Fornminne/kulturminne Friluftsområder Forurensing, luft og støy Ja Areal like ved Nordbyveien ligger innenfor både rød- og gulsone jfr. planretningslinjer for støy. Virksomhets -basert sårbarhet Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra Ja Ja Ja Området benyttes i dag til verksted industri. Området benyttes i dag til verksted industri. Grunnundersøkelser skal vurderes Området benyttes i dag til verksted industri. kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Ja Mange ulykker med lettere skade ved utkjøring til Nordbyveien. Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsynings-område)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Ja Det kan kreves kabelpåvisning. Transport av farlig gods/tung Ikke kjent Området benyttes i dag til verksted industri. 124

126 Infrastruktur trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Kan føre til økt biltrafikk i nærmiljøet Jernbane Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD 125

127 - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Forurensing, luft K3 GUL Areal like ved og støy Nordbyveien ligger B: Miljø K1 GRØNN innenfor både rød- og K2 GRØNN gulsone jfr. planretningslinjer for støy. 2. Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? B: Miljø K3 GUL K3 GUL Området benyttes i dag til verksted/ industri. Grunnforurensning ikke kjent. K1 GRØNN 3. Veitrafikk/transport nett? B: Miljø K4 K1 RØD GRØNN Kan føre til økt biltrafikk i nærmiljøet. Mange ulykker med lettere K1 GRØNN skade ved utkjøring til Nordbyveien. 4. Ras/skred stein, jord, B: Miljø K3 K2 GUL GRØNN Tykk strandavsetning samt tykk marin avsetning. K1 GRØNN Grunnundersøkelser skal vurderes 5. Radon/stråling K3 RØD Høy forekomst av B: Miljø K1 GRØNN S3 K1 GRØNN radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 126

128 6. Utsatt med hensyn til endret lokalklima B: Miljø K2 K1 GRØNN GRØNN Større utbyggingsområde. Konsekvenser vedrørende endret K1 GRØNN lokalklima skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? B: Miljø K2 K1 GRØNN GRØNN Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. K3 GUL Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 5, - Middels 6 1,2,4,7 3 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Forurensing, luft og støy Areal like ved Nordbyveien ligger innenfor både rød- og gul sone jfr. planretningslinjer for støy. Tiltak må vurderes 2. Forurenset grunn og sjøsedimenter i Området benyttes i dag til verksted/ industri. forbindelse med planlagt endret bruk av Grunnforurensning ikke kjent. Undersøkelser tidligere industritomter? kan vurderes. 3. Veitrafikk/transportnett? Kan føre til økt biltrafikk i nærmiljøet. Tiltak må vurderes. 4. Ras/skred stein, jord, Tykk strandavsetning samt tykk marin avsetning. Grunnundersøkelser skal vurderes 5. Radon/stråling Høy forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 127

129 Plan Kart Forslag Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon Arealinnspillet omfatter eldre industriområde. Tidligere bruk skal dokumenteres, og avbøtende tiltak vurderes. Areal like ved Nordbyveien ligger innenfor rød- og gul støysone. Tiltak må vurderes. I området er det registrert tykk marin avsetning og tykk strandavsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. Omregulering av området kan føre til økt trafikkbelastning på veinettet. Behov for trafikkanalyse skal vurderes. Analysen skal omhandle forhold utenfor området, og foreslå avbøtende tiltak. 24. Arealinnspill 59 SENTRUM ØST Område Mellom husrekke Gamleveien og fv. 152 Drøbaksveien Gårds- og bruksnummer 55/3, 55/5, 55/6, 55/7, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/20, 61/21, 61/55, 61/64, 61/65 61/70, 61/71, 61/122, 61/123, 61/124, 61/125, 61/127, 61/128, 55/229, 61/258, 61/259, 61/280 Skolekrets Åsgård Forslagstiller Rådmannen Dagens bruk Bolig, forretning, kontor, offentlig privat tjenesteyting, grøntareal Områdets størrelse i dekar 35 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Sentrumsformål Bolig. 128

130 Foreslått formål Sentrumsformål Underformål: Offentlig/privat tjenesteyting Forretning (detaljhandel) Kontor Boligbebyggelse Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 59 SENTRUM ØST Gnr/Bnr: 55/3, 55/5, 55/6, 55/7, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/20, 61/21, 61/55, 61/64, 61/65, 61/70, 61/71, 61/122, 61/123, 61/124, 61/125, 61/127, 61/128, 55/229, 61/258, 61/259, 61/280 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: sårbarhet Ras/skred stein, jord, leire, snø Ja Tykk marin avsetning og tykk strandavsetning. Flom Radon/stråling Ja Høy forekomst av radon. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ja Rødlistefugleart Tyrkerdue (sårbar) er registrert på området. Virksomhets -basert sårbarhet Verneområder Fornminne/kulturminne Friluftsområder Forurensing, luft og støy Ja Deler av arealet ligger innenfor både rød- og gul sone jfr. planretningslinjer for støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? 129

131 Infrastruktur Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Ja Ulykker med lettere skade og alvorlig skade på tilgrensende veier. Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd Kan kreves kabelpåvisning. (elektrisitetsforsynings-område)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Tiltaket kan føre til økt trafikkbelastning i nærmiljøet. Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. 130

132 K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1 Sårbar K1 GRØNN Rødlistefugleart flora/fauna B: Miljø K2 GUL Tyrkerdue (sårbar) er S3 K1 GRØNN registrert på området. 2. Forurensing, luft og støy B: Miljø K3 K1 GUL GRØNN Deler av arealet ligger innenfor både rød- og gul sone jfr. K1 GRØNN planretningslinjer for støy K3 RØD Ulykker med lettere B: Miljø K1 GRØNN skade og alvorlig skade på tilgrensende veier S3 K1 GRØNN Tiltaket kan føre til økt biltrafikk i nærmiljøet. Tiltak må vurderes Veitrafikk/transport nett?

133 4. Ras/skred K3 GUL Tykk marin avsetning stein, jord, leire, B: Miljø K2 GRØNN og tykk snø K1 GRØNN strandavsetning. Grunnundersøkelser skal vurderes 5. K3 RØD Høy forekomst av Radon/stråling B: Miljø K1 GRØNN radon. Avbøtende tiltak S3 K1 GRØNN i henhold til gjeldende TEK. 6. Nedbørsutsatt K2 GRØNN Overvannstiltak skal over tid (flom, overvann, snø)? B: Miljø K1 GRØNN gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må K3 GUL gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 1 3,5 - Middels 2,4,6 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Sårbar flora/fauna Rødlistefugleart Tyrkerdue (sårbar) er registrert på området. Tiltak kan vurderes. 2 Forurensing, luft og støy Deler av arealet ligger innenfor både rød- og gul sone jfr. planretningslinjer for støy. Tiltak må vurderes. 3. Veitrafikk/transportnett? Tiltaket kan føre til økt biltrafikk i nærmiljøet. Tiltak må vurderes 4. Ras/skred stein, jord, leire, snø Tykk marin avsetning og tykk strandavsetning. Grunnundersøkelser skal vurderes 5. Høy forekomst av radon. Avbøtende tiltak i Radon/stråling henhold til gjeldende TEK. 6. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold 132

134 Plan Kart Forslag snø)? til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon Det er registrert sårbar art innenfor området. Avbøtende tiltak med tanke på naturmangfold må vurderes. I området er det registrert tykk marin avsetning og tykk strandavsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. Innspillet vil medføre økt trafikkbelastning på veinettet i boligområdet, og deler av arealet ligger innenfor både rød- og gul sone. Behovet for en trafikkanalyse skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Innenfor området er det registrert høy forekomst av radon. Avbøtende tiltak skal utføres i henhold til gjeldende TEK. 25. Arealinnspill 58 SØRÅSJORDET LANGS FV. 152 Område Søråsjordet Gårds- og bruksnummer 42/1 Skolekrets Brønnerud Forslagstiller Dagens bruk Områdets størrelse i dekar Rådmannen Landbruk Idrettsanlegg 93 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Næring Offentlig/privat tjenesteyting Friområde LNF. 133

135 Foreslått formål Sentrumsformål Underformål Offentlig/privat tjenesteyting Forskning/kontor Hotell/bevertning Forretning Boligbebyggelse (Storebrand stadion foreslås beholdt som i dag) Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 58 SØRÅSJORDET LANGS FV. 152 Gnr/Bnr 42/1 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, snø Ja Tykk morene, Tykk strandavsetning, Flom Radon/stråling Ja Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret Ja Større utbyggingsområde. lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ja Rødlistefugleart Åkerrikse (kritisk truet) er registrert på området. Verneområder Fornminne/kulturminne Ingen registreringer Friluftsområder Ja Skiløype over Søråsjordet. Skøytebane ved Storebrand er mye brukt av lokal befolkningen. Forurensing, luft og støy Ja En del av arealet like ved Drøbakveien ligger innenfor rød sone jfr. planretningslinjer 134

136 Virksomhets -basert sårbarhet Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? for støy. Infrastruktur Trafikkulykker? Ja Flere ulykker med lettere skade og alvorlig skade på tilgrensende veier. Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsynings-område)? Fly/helikopterulykke? Ukjent Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Det kan kreves kabelpåvisning. Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Tiltaket kan føre til økt trafikkbelastning i området Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. 135

137 K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Sårbar K1 GRØNN Rødlistefugleart flora/fauna B: Miljø K3 GUL Åkerrikse (kritisk truet) K2 GRØNN er registrert på området. 2. Friluftsområder K1 GRØNN Skiløype over Søråsjordet. B: Miljø S3 K1 GRØNN Skøytebane ved Storebrand er mye K3 RØD brukt av lokal 136

138 befolkningen. 3. Forurensing, luft K2 GUL En del av arealet like og støy B: Miljø K1 GRØNN ved Drøbakveien ligger S3 K1 GRØNN innenfor rød sone jfr. planretningslinjer for støy. 4. Veitrafikk/transport nett 5. Ras/skred stein, jord, leire, snø B: Miljø K1 GRØNN K1 GRØNN K4 RØD Tiltaket vil føre til økt biltrafikk i nærområdet. Flere ulykker med lettere skade og alvorlig skade på tilgrensende veier. Tiltak bør vurderes. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K3 GUL Tykk morene, Tykk B: Miljø K1 GRØNN strandavsetning, tykk K1 GRØNN marin avsetning. Grunnundersøkelser skal vurderes 6. Radon/stråling K3 GUL Moderat forekomst av B: Miljø K1 GRØNN radon. Avbøtende tiltak K1 GRØNN i henhold til gjeldende TEK. 7. Utsatt med hensyn til endret lokalklima B: Miljø K2 K1 GRØNN GRØNN Større utbyggingsområde. Konsekvenser K1 GRØNN vedrørende endret lokalklima skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 8. Nedbørsutsatt K2 GRØNN Overvannstiltak skal over tid (flom, overvann, snø)? B: Miljø K1 GRØNN gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må K3 GUL gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. 137

139 F o r s l a g De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 3, 2 - Middels 7 1,5,6,8 4 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Sårbar flora/fauna Rødlistefugleart Åkerrikse (kritisk truet) er registrert på området. 2. Friluftsområder Skiløype over Søråsjordet. Skøytebane ved Storebrand er mye brukt av lokal befolkningen. Tiltak må vurderes. 3. Forurensing, luft og støy En del av arealet like ved Drøbakveien ligger innenfor rød sone jfr. planretningslinjer for støy. Tiltak kan vurderes. 4. Veitrafikk/transportnett? Tiltaket vil føre til økt biltrafikk i nærområdet. Flere ulykker med lettere skade og alvorlig skade på tilgrensende veier. Tiltak bør vurderes. 5. Ras/skred stein, jord, leire, snø Tykk morene, Tykk strandavsetning, tykk marin avsetning. Grunnundersøkelser skal vurderes 6. Radon/stråling Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. 8. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon Det er registrert sårbar art innenfor området. Utbygging vil trolig fortrenge arten fra dette området. I området er det registrert tykk marin avsetning, tykk strandavsetning og tykk morene. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. Innspillet vil medføre økt trafikkbelastning på veinettet i boligområdet. Behovet for en trafikkanalyse skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 26. Arealinnspill 9 KORSEGÅRDEN Område Korsegården 138

140 Plan Kart Gårds- og bruksnummer 27/1-1 Skolekrets Brønnerud Forslagstiller Grunneier Karine Heggholmen Dagens bruk Planteutsalg om sommeren og landbruk Områdets størrelse i dekar 18,5 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF. Næring Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 9 KORSEGÅRDEN Gnr27/Bnr1-1 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, snø Ja Tykk marin avsetning og tykk strandavsetning, Flom Radon/stråling Ja Moderat forekomst av radon. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid Ja (flom, overvann, snø)? Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder 139

141 Virksomhets -basert sårbarhet Infrastruktur vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ja Åkerrikse som er kritisk truet er registrert på eiendommen. Verneområder Fornminne/kulturminne Ja Korsegården hovedbygning er SEFRAK-registrert. Kulturlandskap med både nasjonal og arkeologiske funn. Friluftsområder Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger Ja Ja Ja Deler av eiendommen ligger innenfor rød sone, jf. Støyretningslinjen T Bensinstasjon på Korsegården nord for planområdet. Tomt benyttet til div industri og tjenesteyting i sør. Bensinstasjon på Korsegården (helsefare)? Trafikkulykker? Ja Alvorlige og mindre alvorlige ulykker på tilgrensende veier. Eiendommer grenser til E6 Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Ja Det kan kreves kabelpåvisning. Nærhet til E6 Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Tiltaket vil føre til økt trafikk i nærmiljøet. 140

142 Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig. 141

143 Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Sårbar K1 GRØNN Åkerrikse som er kritisk flora/fauna B: Miljø K3 GUL truet er registrert på K2 GRØNN eiendommen. 2. Forurensing, luft K3 RØD Deler av eiendommen og støy B: Miljø K1 GRØNN ligger innenfor rød S3 K1 GRØNN sone, jf. Støyretningslinjen T Fornminne/kulturm inne 4. Veitrafikk/transport nett? S3 K1 GRØNN Korsegården B: Miljø K1 GRØNN K3 RØD hovedbygning er SEFRAK-registrert. Kulturlandskap med både nasjonal og arkeologiske funn. Arkeologisk registrering skal gjennomføres. Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K4 RØD Tiltaket vil føre til økt B: Miljø K1 GRØNN trafikk i nærmiljøet. Alvorlige og mindre S3 K1 GRØNN alvorlige ulykker på tilgrensende veier. Eiendommer grenser til E6 Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K3 GUL Tykk marin avsetning B: Miljø K1 GRØNN og tykk K1 GRØNN strandavsetning, Grunnundersøkelser skal vurderes 5. Ras/skred stein, jord, leire, snø 6. Radon/stråling K3 GUL Moderat forekomst av B: Miljø K1 GRØNN radon. Avbøtende tiltak K1 GRØNN i henhold til gjeldende 142

144 TEK 7. Utsatt med K2 GRØNN Større hensyn til endret B: Miljø K1 GRØNN utbyggingsområde. lokalklima (fjerning K1 GRØNN Konsekvenser av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? vedrørende endret lokalklima skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 8. Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Hendelse Tema S- 9. Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? B: Miljø K4 RØD K4 RØD Bensinstasjon på Korsegården nord for planområdet. Tomt benyttet til div industri K1 GRØNN og tjenesteyting i sør. K- Risiko Kommentar/tiltak K3 RØD Bensinstasjon på Korsegården B: Miljø S3 K3 RØD K1 GRØNN Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K4 RØD Bensinstasjon på Korsegården nord for B: Miljø K1 GRØNN planområdet. Tomt benyttet til div industri K1 GRØNN og tjenesteyting i sør. Nærhet til E6 Tiltak må vurderes. 10. Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K2 GRØNN Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold B: Miljø K1 GRØNN til overvannsveileder. Undersøkelser må K3 GUL gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. 11. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: 143

145 SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 2,3 4, - Middels 7 1,5,6,9,11 8,10 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Sårbar flora/fauna Rødlistefugleart Åkerrikse (kritisk truet) er registrert på området. 2.. Forurensing, luft og støy Deler av eiendommen ligger innenfor rød sone, jf. Støyretningslinjen T Eiendommen er belastet av støy og støv fra E6. Tiltak skal vurderes 3. Fornminne/kulturminne Korsegården hovedbygning er SEFRAKregistrert. Kulturlandskap med både nasjonal og arkeologiske funn. Tiltak må vurderes 4. Veitrafikk/transportnett? Tiltaket vil føre til økt trafikk i nærmiljøet og belastning i krys. Det er ingen tilrettelegging for gående og syklende. Tiltak må vurderes 5. Ras/skred stein, jord, leire, snø Tykk marin avsetning og tykk strandavsetning, Grunnundersøkelser skal vurderes 6. Radon/stråling Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK 8. Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og Bensinstasjon på Korsegården nord for andre forurensninger kan forekomme? planområdet. Tomt benyttet til div industri og tjenesteyting i sør. 9. Lagringsplasser (industrianlegg, havner, Bensinstasjon på Korsegården bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? 10. Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? 11. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Bensinstasjon på Korsegården nord for planområdet. Tomt benyttet til div industri og tjenesteyting i sør. Nærhet til E6 Tiltak må vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon Det er registrert sårbar art innenfor området. Utbygging av området vil trolig fortrenge arten fra dette området. Korsegården hovedbygning er SEFRAK-registrert. Kulturlandskap med nasjonal og potensial for arkeologiske funn. Arkeologisk registering må påregnes. Innspillet ligger tilstøtende bensinstasjon. I området er det registrert tykk marin avsetning og 144

146 Plan Kart Forslag tykk strandavsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. Innspillet vil medføre økt trafikkbelastning på veinettet. Behovet for en trafikkanalyse skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 27. Arealinnspill 5 VINTERBRO NÆRINGSPARK Område Vinterbro næringspark Gårds- og bruksnummer 104/1-14, 104/16, 104/25, 104/26, 104/27, 104/33, 115/1 Skolekrets Nordby Forslagstiller Reli Vinterbro AS Dagens bruk Friområde, skog Områdets størrelse i dekar 340 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF Vei Næring. Næring - Lager Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 5 VINTERBRO NÆRINGSPARK Gnr/Bnr: 104/1-14, 104/16, 104/25, 104/26, 104/27, 104/33, 115/1 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre miljøbasert risiko for: 145

147 sårbarhet Ras/skred stein, jord, leire, snø Ja Tynn humusdekke over berggrunnen, tynn marin avsetning, randmorene. Bart fjell og torv/myr. Flom Radon/stråling Ja Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK Vær, vindeksponering. Er området: Virksomhets -basert sårbarhet Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret Ja Større utbyggingsområde.. lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ja Like nord for Kirkerudåsen er det registret den sårbare arten Sanglerke. På Kirkerudåsen er det registrert en lokalt viktig naturtype: Gammel barskog. Verneområder Fornminne/kulturminne Ja Flere automatisk fredet kulturminner gnr./bnr. 104/1 og 104/27. Kulturlandskap med nasjonal. Friluftsområder Ja svært viktig friluftsområde med nærhet til skoler, barnehage og befolkningssentra. Forurensing, luft og støy Ja Tiltaket vil gi økt trafikk, støy og støv i området. Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Ja/ukjent Punktet må redegjøres for i planforslaget. Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Ja Ja/ukjent Ja Grenser til områder regulert til industri. Grunnundersøkelser kan vurderes Punktet må redegjøres for i planforslaget. Luftledning/høyspentledni ng i planområdet. Større område for trafo i nærhet til området. 146

148 Infrastruktur Trafikkulykker? Ingen registrerte. Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsynings-område)? Det kreves kabelpåvisning. Luft/høyspent i området samt større område med trafo. Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Ja Grenser til områder regulert til industri. Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Vil føre til økt trafikk i området. Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. 147

149 K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1.Sårbar K1 GRØNN Like nord for flora/fauna B: Miljø K4 RØD Kirkerudåsen er det registret den sårbare arten Sanglerke. S3 K1 GRØNN På Kirkerudåsen er det registrert en lokalt viktig naturtype: Gammel barskog. 2. Fornminne/kulturm inne K1 GRØNN Flere automatisk fredet B: Miljø K1 GRØNN kulturminner gnr./bnr. S3 K3 RØD 104/1 og 104/27. Kulturlandskap med nasjonal. 3. Friluftsområder K1 GRØNN svært viktig B: Miljø K2 GRØNN friluftsområde med S4 K3 RØD nærhet til skoler, barnehage og befolkningssentra. 148

150 4. Forurensing, luft K3 RØD Tiltaket vil gi økt trafikk, og støy B: Miljø K1 GRØNN støy og støv i området. S3 K1 GRØNN 5. K3 RØD Vil føre til økt trafikk i Veitrafikk/transport B: Miljø K1 GRØNN området. S3 nett? K1 GRØNN 6. Ras/skred stein, jord, leire, snø B: Miljø K3 K1 RØD GRØNN Tynn humusdekke over S3 K1 GRØNN berggrunnen, tynn marin avsetning, randmorene. Bart fjell og torv/myr. Grunnundersøkelser skal vurderes 7. Radon/stråling K3 GUL Moderat forekomst av B: Miljø K1 GRØNN radon. Avbøtende tiltak K1 GRØNN i henhold til gjeldende TEK 8. Utsatt med hensyn til endret lokalklima B: Miljø K2 K1 GRØNN GRØNN Større Hendelse Tema S- 9. Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Industrianlegg - brann/eksplosjon? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? K1 K- GRØNN Risiko B: Miljø K4 RØD S3 utbyggingsområde. Konsekvenser vedrørende endret lokalklima skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Kommentar/tiltak K4 RØD Grenser til områder regulert til industri. K1 GRØNN Grunnundersøkelser kan vurderes Punktet må redegjøres for i planforslaget. 149

151 Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Hendelse Tema S- 10. Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? K- Risiko Kommentar/tiltak K3 RØD luftledning/høyspentled B: Miljø K1 GRØNN ning i planområdet S3 K1 GRØNN Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K2 GRØNN Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold B: Miljø K1 GRØNN til overvannsveileder. Undersøkelser må K3 GUL gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. 11. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor 3, S3 - Stor 2,4,5,6,10, 1,9, - Middels 8 11,7 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse 1.Sårbar flora/fauna Beskrivelse/tiltak På Kirkerudåsen er det registrert en lokalt viktig naturtype: Gammel barskog. Vesentlig produktiv skog med høy og middels bonitet, derav ca. 75 dekar dyrkbar skog Like nord for Kirkerudåsen er det registret den sårbare arten Sanglerke. 2 Fornminne/kulturminne Flere automatisk fredet kulturminner gnr./bnr. 104/1 og 104/27. Kulturlandskap med nasjonal. 3. Friluftsområder Fra planbeskrivelse med konsekvensutredning datert : For friluftsliv knyttes de negative konsekvensene til at utbyggingen vil gjennomføres i et svært viktig friluftsområde med nærhet til skoler, barnehage og befolkningssentra. En åpen furukolle kalt Kirkerudåsen vil i sin helhet bli liggende 150

152 Forslag innenfor planområdet. Dette området er preferert naturområde for Nordby barneskole og frekventeres hyppig også av barnehagene og ungdomsskolen. Byggegrensene i planområdet er forsøkt flyttet slik at området ikke blir direkte berørt og det vil settes igjen en vegetasjonsbrem på ca. 30 meter mellom ytterkant av Kirkerudhøgda og nærmeste bygg. Dette avhjelper situasjonen, men konsekvensen for området vurderes likevel å bli middels negativ. 4. Forurensing, luft og støy Vil føre til økt trafikk/støy i området. 5. Veitrafikk/transportnett? Vil føre til økt trafikk i området. 6. Ras/skred stein, jord, Tynn humusdekke over berggrunnen, tynn marin avsetning, leire, snø randmorene. Bart fjell og torv/myr. Grunnundersøkelser skal vurderes 7. Radon/stråling Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til 9. Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Industrianlegg - Brann/eksplosjon? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Transport av farlig gods/tung trafikk 10. Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? 11. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? gjeldende TEK Punktene må redegjøres for i planforslaget. luftledning/høyspentledning i planområdet Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon Det er registrert sårbar art og viktig naturtype i området. Avbøtende tiltak med tanke på naturmangfold må vurderes. Berørt naturtype vil trolig gå taps som følge av utbygging. I området er markert som kulturlandskap med nasjonal og potensial for arkeologiske funn. Arkeologisk registering må påregnes. Avbøtende tiltak med tanke på kulturlandskapet skal vurderes. I området er det registrert tynn marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Del av industriområde. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. Innspillet vil trolig medføre økt trafikkbelastning på veinettet. Dette gjelder særlig tungtransport. Behovet for en trafikkanalyse skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 28. Arealinnspill 46 EGGET Område Egget Gårds- og bruksnummer 100/5 Skolekrets Nordby Forslagstiller Grunneier Øyvind Arnesen Dagens bruk Skog 151

153 Plan Kart Områdets størrelse i dekar 3 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF. Næring Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 46 EGGET Gnr/Bnr: 100/5 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, snø Ja Tykk strandavsetning Flom Radon/stråling Ja Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder 152

154 Sårbar flora/fauna Ingen registreringer i naturtypekart. Virksomhets -basert sårbarhet Infrastruktur Verneområder Fornminne/kulturminne Ja Området er markert som kulturlandskap med lokal og arkeologiske funn. Friluftsområder Få eller ingen interesser berøres. Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Ja/ukjent Punktet må redegjøres for Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Ja/ukjent Ja/ukjent i planforslaget. Grenser til områder regulert til industri. Grunnundersøkelser kan vurderes Punktet må redegjøres for i planforslaget. Trafikkulykker? Ja Ulykke med alvorlig skade registrert på fylkesveien Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsynings-område)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Ja/ukjent Punktet må redegjøres for i planforslaget. Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Ja/ukjent Grenser til områder regulert til industri. Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja En utvidelse av næringseiendommen vil medføre økt trafikk i eksisterende avkjørsel som i dag er utflytende og ikke tilfredsstiller vegnormalens krav. Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. 153

155 S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. 154

156 I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1.Veitrafikk/transp K4 RØD En utvidelse av ortnett? Transport av farlig B: Miljø K4 GRØNN næringseiendommen vil medføre økt trafikk i gods/tung trafikk. eksisterende avkjørsel som i dag er utflytende S3 K1 GRØNN og ikke tilfredsstiller vegnormalens krav. Ulykke med alvorlig skade registrert på fylkesveien 2. Radon/stråling K3 GRØNN Moderat forekomst av B: Miljø K1 GRØNN radon. Avbøtende tiltak K1 RØD i henhold til gjeldende TEK 3.Ras/skred K3 GUL Tykk strandavsetning stein, jord, leire, B: Miljø K1 GRØNN snø K3 GUL 4.Nedbørsutsatt K2 GRØNN Overvannstiltak skal over tid (flom, B: Miljø K2 GRØNN gjennomføres i henhold overvann, snø)? K3 GUL til overvannsveileder 5.Industrianlegg - K4 RØD Punktet må redegjøres brann/eksplosjon? B: Miljø K1 GRØNN for i planforslaget. K1 GRØNN Lagringsplasser (industrianlegg, havner, B: Miljø K4 K4 RØD RØD Grenser til områder regulert til industri. Grunnundersøkelser bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? K1 GRØNN kan vurderes 155

157 De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor - Middels 2 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse 1.Veitrafikk/transportnett? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Beskrivelse/tiltak Statens Vegvesen karakteriser Kongeveien som stedvis smal med krappe kurver og stigninger, og den aktuelle strekningen preges av randbebyggelse med mange private avkjørsler. En utvidelse av næringseiendommen vil etter deres vurdering medføre økt trafikk i eksisterende avkjørsel som i dag er utflytende og ikke tilfredsstiller vegnormalens krav. Vegvesenet frarådet derfor kommunen å gi dispensasjon. 2. Radon/stråling Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK 3.Ras/skred stein, jord, Tykk strandavsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal leire, snø vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 4.Nedbørsutsatt over tid Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til (flom, overvann, snø)? overvannsveileder. 5.Industrianlegg - Må redegjøres for i planforslaget. brann/eksplosjon? 6. Lagringsplasser hvor Grenser til områder regulert til industri. Temaene må farlige stoffer lagres? redegjøres for i planforslaget. Grunnundersøkelser kan Virksomheter hvor vurderes. kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Konklusjon En utvidelse av næringseiendommen vil etter deres vurdering medføre økt trafikk i eksisterende avkjørsel som i dag er utflytende og ikke tilfredsstiller vegnormalens krav. Tiltak må gjennomføres. Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK kan vurderes. Området består av tykk strandavsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Det skal redegjøres for temaene brann/eksplosjon og for hvorvidt området er, eller har vert benyttet til lagring av farlige stoffer. Det skal også redegjøres for om det i området er virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme. 156

158 Kart Forslag Arealinnspill 10 NYGÅRDSKRYSSET Område Solberg Gårds- og bruksnummer 105/1-7 Skolekrets Sjøskogen Forslagstiller Ole Fredrik Nordby Dagens bruk Tilstøtende veiareal Områdets størrelse i dekar 1,1 daa Gjeldene kommuneplan : 157

159 Plan Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone gjeldende k-plan Ønsket formål Vei H290_ Næring Bensinstasjon/veiserviceanlegg Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 10 - NYGÅRDSKRYSSET Gnr105/Bnr1-7 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, Ja Hovedsakelig tykk marin 158

160 snø avsetning Flom Ja Radon/stråling Ja Moderat forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK. Virksomhets -basert sårbarhet Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, Ja overvann, snø)? Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Verneområder Fornminne/kulturminne Friluftsområder Forurensing, luft og støy Ja Området ligger i umiddelbar nærhet til E6 Deler av arealet ligger innenfor både rød- og gul sone jfr. planretningslinjer for støy. Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Ja/ukjent Ja/ukjent Ja/ukjent Må redegjøres for i planforslaget Må redegjøres for i planforslaget Må redegjøres for i planforslaget Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Ja Flere ulykker på tilgrensende veier. Ulykke med alvorlig skade på E18. Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og Kan kreves kabelpåvisning. 159

161 Infrastruktur sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Ja Nærhet til E18 Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja sannsynligvis i konflikt med ombygging av rundkjøringen i Nygårdskrysset. Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. 160

162 SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Forurensing, luft og støy B: Miljø K2 K1 GUL GRØNN Området ligger i umiddelbar nærhet til E6 Deler av arealet S3 K2 GRØNN ligger innenfor både rød- og gul sone jfr. planretningslinjer for støy. 2. Veitrafikk/transport nett? B: Miljø K1 GRØNN S3 K1 GRØNN Arealet kommer K3 RØD sannsynligvis i konflikt med ombygging av rundkjøringen i Nygårdskrysset. Når hastigheten skal øke fra 80 km/t til 110 km/t, blir det andre utformingskrav til rampene og sannsynligvis må rundkjøringen bygges om på grunn av dette. 3. Flom K1 GRØNN Fare for flom i bekk i B: Miljø K1 GRØNN tomtegrense. S3 K3 RØD Utbygging må skje høyere opp på tomten. 4. K1 GRØNN Fare for flom i bekk i Nedbørsutsatt over B: Miljø K2 GRØNN tomtegrense. tid (flom, overvann, K3 GUL Utbygging må skje 161

163 snø) høyere opp på tomten. 5. Ras/skred K2 GRØNN Hovedsakelig tykk stein, jord, leire, B: Miljø K1 GRØNN marin avsetning snø K1 GRØNN Grunnundersøkelser skal vurderes 6. Radon/stråling K1 GRØNN Moderat forekomst av B: Miljø K2 GRØNN radon. Avbøtende tiltak K2 GRØNN i henhold til gjeldende TEK. Hendelse Tema S- 7. Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Industrianlegg - brann/eksplosjon? B: Miljø K1 GRØNN K- Risiko Kommentar/tiltak K4 RØD Må redegjøres for i planforslaget K1 GRØNN Hendelse Tema S- K- Risiko Kommentar/tiltak K2 GRØNN Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold B: Miljø K1 GRØNN til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med K3 GUL tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. 8. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 1 2,3 - Middels 5,6, 4,8 7 S1 - Liten 162

164 Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Forurensing, luft og støy Området ligger i umiddelbar nærhet til E6 Deler av arealet ligger innenfor både rød- og gul sone jfr. planretningslinjer for støy. 2. Veitrafikk/transportnett? Det er innhentet uttalelse fra Statens vegvesen, ved seksjon for veg- og gateplanlegging, region øst: Arealet kommer sannsynligvis i konflikt med ombygging av rundkjøringen i Nygårdskrysset. Når vi skal øke hastigheten fra 80 km/t til 110 km/t, blir det andre utformingskrav til rampene og vi må sannsynligvis bygge om rundkjøringen på grunn av dette. Nøyaktig hvor mye av eiendommen som blir berørt, er vanskelig å si før planforslaget er klart. Planforslaget for E18 skal etter planen legges ut til offentlig ettersyn i februar Flom Fare for flom i bekk i tomtegrense. Utbygging må skje høyere opp på tomten. 4. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø) Fare for flom i bekk i tomtegrense. Utbygging må skje 5. Ras/skred stein, jord, leire, snø høyere opp på tomten. Hovedsakelig tykk marin avsetning Grunnundersøkelser skal vurderes 7. Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Industrianlegg - brann/eksplosjon? 8. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Må redegjøres for i planforslaget Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør Konklusjon I området er det registrert tynn marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. Det foreslås å anlegge bensinstasjon/veiserviceanlegg på området. Innspillet vil trolig medføre noe økt trafikkbelastning på veinettet. Behovet for en trafikkanalyse skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Det må utarbeides en analyse med tanke på forurensing og eksplosjon/brann m.m. 163

165 Plan Kart Forslag Arealinnspill 40 MYRFARET Område Myrfaret Gårds- og bruksnummer 102/237 Skolekrets Solberg Forslagstiller Catch eiendom AS Dagens bruk Industri/verksted/etc. Områdets størrelse i dekar 2,8 daa Formål i gjeldene kommuneplan Næring Hensynssone. Ønsket formål Forretning - og ønsker at BYA økes fra 30 % til 40 % av eiendommens nettoareal. Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 40 MYRFARET Gnr102/Bnr237 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, snø ja Tykk marin avsetning og tykk strandavsetning- Flom Radon/stråling Ja Høy forekomst av radon. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, Ja overvann, snø)? Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til 164

166 Virksomhets -basert sårbarhet Infrastruktur overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ingen registreringer Verneområder Fornminne/kulturminne Ingen registreringer Friluftsområder Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - Ja/ukjent Må redegjøres for i brann/eksplosjon? planforslaget Virksomheter hvor Ja/ukjent Må redegjøres for i kjemikalieutslipp og andre planforslaget forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Ja Flere mindre alvorlige ulykker ved utkjøring til Nordbyveien. Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd Kan kreves kabelpåvisning. (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Ja Området er i dag brukt til industri/verksted mm. Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Kan føre til økt trafikk i nærmiljøet Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. 165

167 S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. 166

168 I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Forurenset grunn og sjøsedimenter i B: Miljø K3 K1 GUL GRØNN Området er i dag brukt til industri/verksted mm. Undersøkelser kan forbindelse med planlagt endret K1 GRØNN vurderes. bruk av tidligere industritomter? 2. Veitrafikk/transport nett? B: Miljø K1 GRØNN K3 GUL Kan føre til økt trafikk i nærmiljøet. Tiltak kan vurderes. Flere mindre alvorlige ulykker ved K1 GRØNN utkjøring til Nordbyveien. 3. Ras/skred K3 GUL Tykk marin avsetning stein, jord, leire, B: Miljø K1 GRØNN og tykk strandavsetning snø K1 GRØNN Grunnundersøkelser skal vurderes 4. Radon/stråling K3 RØD Høy forekomst av B: Miljø K1 GRØNN radon. Avbøtende tiltak S3 K1 GRØNN i henhold til gjeldende TEK 5. Virksomheter K3 GUL Må redegjøres for i hvor planforslaget kjemikalieutslipp B: Miljø K1 GRØNN og andre forurensninger kan K1 GRØNN forekomme? Industrianlegg - brann/eksplosjon? 6. Nedbørsutsatt K2 GRØNN Overvannstiltak skal over tid (flom, overvann, snø)? B: Miljø K1 GRØNN gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må K3 GUL gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. 167

169 Forslag De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 4 - Middels 1,2,3,5,6 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Forurenset grunn og sjøsedimenter i Området er i dag brukt til industri/verksted forbindelse med planlagt endret bruk av mm. Undersøkelser kan vurderes. tidligere industritomter? 2. Veitrafikk/transportnett? Kan føre til økt trafikk i nærmiljøet. Tiltak kan vurderes. 3. Ras/skred stein, jord, leire, snø Tykk marin avsetning og tykk strandavsetning Grunnundersøkelser skal vurderes 4. Radon/stråling Høy forekomst av radon. Avbøtende tiltak i henhold til gjeldende TEK 5. Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og Må redegjøres for i planforslaget andre forurensninger kan forekomme? Industrianlegg - brann/eksplosjon? 6. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør Konklusjon Omfatter eldre industriområde. Tidligere bruk skal dokumenteres, og evt. avbøtende tiltak vurderes. Høy forekomst av radon. Tiltak i henhold til gjeldende TEK. I området er det registrert tykk marin avsetning og tykk strandavsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Utbygging av området vil gi økt belastning på veinettet, og trafikkanalyser skal vurderes utarbeidet. Analysen bør omhandle konsekvenser for tilstøtende områder utenfor planområdet. 31. Arealinnspill 14 NØSTVEDT DEPONI Område Nøstvedt Gårds- og bruksnummer 107/1, 107/2, 107/8 Skolekrets Sjøskogen Forslagstiller Golder Ass. på vegne av grunneier F.H. Juul/Lars Juul 168

170 Planområde Dagens bruk Områdets størrelse i dekar Skogsdrift hvorav deler av skogen er hugget 220 hvorav 160 daa vil utgjøre selve massedeponiet. Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 14 NØSTVEDT DEPONI Gnr/Bnr: 107/1, 107/2, 107/8 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre miljøbasert sårbarhet Ja risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, snø Bart fjell og tynn marin avsetning, samt tynt humus/torvdekke. Tilførsel av ny masse. 169

171 Flom Radon/stråling Moderat forekomst av radon, ikke relevant for deponiet. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres. Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Tilstøtende områder: I Tjuvdalen er det registrert en viktig naturtype: Rik sumpskog. Det har blitt registrert Myrstjerneblom (sterkt truet) og Nikkebrønsle (sårbar) i området. Verneområder Ja H560_1 Bevaring naturmiljø Virksomhets -basert sårbarhet Østre delen av planområdet ligger innenfor et kulturlandskap med lokal, den nordligste delen innenfor et kulturlandskap med nasjonal. Fornminne/kulturminne Undersøkt av Akershus fylkeskommune. Ingen registeringer innenfor planområdet. Friluftsområder Ja Med tanke på naturer og nærhet til Gjersjøen, har området et flott potensial for friluftsliv. Forurensing, luft og støy Ja Deler av eiendommen som ligger i tilknytning til E6/E18 og fv. 156 ligger enten i rød sone eller gul sone, jf. Støyretningslinjen T-144. Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor Ja Foreslått massedeponi kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Ja Mange ulykker på tilgrensende vei, også dødsulykker. Konsekvenser vedrørende endret 170

172 Infrastruktur ekstra belastning for avkjøring skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd Kan kreves kabelpåvisning. (elektrisitetsforsynings-område)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Ja Tiltaket vil innebære tilkjøring med tungtransport. Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Tiltaket vil gi økt trafikk i nærområdet. Reguleringsområdet ligger over Nøstvettunnelen, Det må undersøkes hvorvidt dette har betydning for planforslaget. Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. K1: Liten konsekvens K2: Middels konsekvens A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. 171

173 K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Verneområder B: Miljø K1 K1 GRØNN GRØNN H560_1 Bevaring naturmiljø: Østre delen av K3 RØD planområdet ligger innenfor et S3 kulturlandskap med lokal, den nordligste delen innenfor et kulturlandskap med nasjonal. 2. Friluftsområder K1 GRØNN Med tanke på naturer og nærhet B: Miljø K1 GRØNN til Gjersjøen, har S3 området et flott K3 RØD potensial for friluftsliv. 172

174 3. Forurensing, luft K1 GRØNN Deler av eiendommen og støy B: Miljø K1 GRØNN som ligger i tilknytning til E6/E18 og fv. 156 S3 ligger enten i rød sone K1 GRØNN eller gul sone, jf. Støyretningslinjen T Ras/skred K4 RØD Bart fjell og tynn marin stein, jord, leire, B: Miljø K1 GRØNN avsetning, samt tynt snø K1 GRØNN humus/torvdekke. Tilførsel av ny masse. Grunnundersøkelser og områdestabilitet skal vurderes 5. K4 RØD Foreslått massedeponi, Virksomheter hvor ligger i nedslagsfeltet til kjemikalieutslipp B: Miljø K4 RØD drikkevannskilde. og andre Rensetekniske forurensninger kan K1 GRØNN løsninger kreves. Krav forekomme? til vannkvalitet. 6. Trafikkulykker/ Veitrafikk/transport nett B: Miljø K1 GRØNN S1 K4 GUL Tiltaket vil gi økt trafikk i nærområdet. Planområdet ligger K1 GRØNN over Nøstvettunnelen. Det må undersøkes hvorvidt dette har betydning for planforslaget. Mange ulykker på tilgrensende vei, også dødsulykker. Konsekvenser vedrørende endret ekstra belastning for avkjøring skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 7. Nedbørsutsatt K3 GUL Overvannstiltak skal over tid (flom, overvann, snø)? B: Miljø K3 GUL gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må K1 GRØNN gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. 173

175 De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 3 1,2 - Middels 7 4, 5 S1 - Liten 6 Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Verneområder H560_1 Bevaring naturmiljø Østre delen av planområdet ligger innenfor et kulturlandskap med lokal, den nordligste delen innenfor et kulturlandskap med nasjonal. Området skal tilbakeføres til LNF/skog. Avbøtende tiltak skal vurderes i anleggsfasen. 2. Friluftsområder Med tanke på naturer og nærhet til Gjersjøen, har området et flott potensial for friluftsliv. Avbøtende tiltak skal vurderes ved regulering. 4. Ras/skred stein, jord, leire, snø 5. Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Bart fjell og tynn marin avsetning, samt tynt humus/torvdekke. Tiltaket vil medføre tilførsel av masser som kan endre områdestabiliteten. Grunnundersøkelser skal vurderes Foreslått massedeponi, ligger i nedslagsfeltet til drikkevannskilde. Rensetekniske løsninger kreves. Det har blitt utført en innledende undersøkelse av Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Deres konklusjon: «Faren for at avrenningsvannet fra Nøstvedt deponi slik driftsplanene nå er utformet, under deponeringsfasen og etter at deponiet er avsluttet, skal kunne påvirke råvannskvaliteten for Oppegård vannverk anser vi som meget liten. Med bakgrunn i den deponeringsløsningen som er lagt til grunn og de rensetekniske løsningene som er foreslått for å holde tilbake steinslam fra deponiet, skulle dette ikke skape uønskede problemer for vannverket. Det er også lagt opp til en tett overvåkning og kontroll av drensvannets vannkvalitet før det forlater de to fang- dammene med sedimentasjonsbasseng og våtmarksfiltre. Miljømyndighetene vil her sette relevante krav til vannkvaliteten, og det er om nødvendige mulig å supplere med ekstra rensetrinn ved behov for å tilfredsstille disse. Vurderinger som er gjort for drensvannet i forbindelse med Follobanen og aktivitetene ved Roås og Ski stasjon underbygger også vår vurdering av at avrenningen fra Nøstvedt deponi ikke vil ha noen 174

176 Kart Forslag Trafikkulykker? Veitrafikk/transportnett? 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? markert betydning for vannkvaliteten i Gjersjøen hvis forutsetningene som er lagt til grunn følges.» Tiltaket vil gi økt trafikk i nærområdet. Reguleringsområdet ligger over Næstvedtunnelen, Det må undersøkes hvorvidt dette har betydning for planforslaget. Mange ulykker på tilgrensende vei, også dødsulykker. Konsekvenser vedrørende endret ekstra belastning for avkjøring, skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør Konklusjon Områdets som friluftsområde bør vurderes. I området er det registrert bart fjell, tynn marin avsetning, samt tynt humus/torvdekke. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Innenfor nedbørsfeltet til drikkevannskilde. Tiltak skal gjennomføres for å sikre vannkvaliteten på drikkevannskilden. Innspillet kan medføre økt trafikkbelastning på veinettet. Behovet for en trafikkanalyse skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. 32. Arealinnspill 21 VINTERBRO PUKK Område Vinterbro pukk Gårds- og bruksnummer 107/1 Skolekrets Sjøskogen Forslagstiller Franzefoss AS Dagens bruk Skog Områdets størrelse i dekar 75 daa 175

177 Plan Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål LNF H560_1 Bevaring naturmiljø Råstoffutvinning Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 21 VINTERBRO PUKK Gnr107/Bnr1 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert sårbarhet Virksomhets -basert sårbarhet Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: Ras/skred stein, jord, leire, snø Ja Bart fjell, delvis med tynt humus torvdekke. Flom Radon/stråling Ja Moderat forekomst av radon. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Stort naturinngrep. Konsekvenser vedrørende endret lokalklima skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Ja Sørlige delen av planområdet ligger innenfor en viktig naturtype: Gammel barskog. Verneområder Fornminne/kulturminne Ja Kulturlandskap med lokal. Friluftsområder Ja Skogsområde med skogs-/turveier. Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Ja Ja Ja/ukj ent Planlagt råstoffutvinning innebærer sprengning. Nedslagsfelt til drikkevannskilde Råstoffutvinning kan innebære oppbevaring av sprengstoff. Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Ja Mindre alvorlige trafikkulykker i området. 176

178 Infrastruktur Vann/ledningsbrudd? Ja Hovedvannledning fra Oppegård vannverk går gjennom området. Elektrisitet/ledningsbrudd Kan kreves kabelpåvisning. (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Anlegget benytter avkjøringsrampe, som går til fylkesvei 156 Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader K1: Liten konsekvens C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. K2: Middels konsekvens A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. K3: Stor konsekvens A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. 177

179 K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Sårbar K1 GRØNN Svært stor flora/fauna B: Miljø K2 RØD sannsynlighet for S4 K1 GRØNN inngrep i viktig naturtype (konsekvens vurderes til middels). 2. K1 GRØNN Stor sannsynlighet for Fornminne/kulturm B: Miljø K1 GRØNN inngrep i kulturlandskap inne S3 K1 GRØNN med lokal, men konsekvens vurderes som liten. 3. Friluftsområder K2 GRØNN Skogsområdet noe B: Miljø K1 GRØNN brukt til friluftsliv, men K1 GRØNN ingen regulerte turveier. 4. K4 RØD Bart fjell, delvis med Ras/skred stein, B: Miljø K2 GRØNN tynt humus torvdekke. jord, leire, snø K1 GRØNN Grunnundersøkelser skal vurderes 178

180 5. K2 GRØNN Anlegget benytter Veitrafikk/transport B: Miljø K1 GRØNN avkjøringsrampe, som nett? K1 GRØNN går til fylkesvei K3 RØD Hovedvannledning fra Vann/ B: Miljø K2 GUL Oppegård vannverk går ledningsbrudd S3 K3 RØD gjennom området. Det tillates ikke sprenging i nærheten av ledningen. 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? B: Miljø K1 GRØNN S3 K3 RØD Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med K2 GUL tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør og om det kan være fare for forurensning av drikkevann. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor 1 S3 - Stor 2 6,7 - Middels 3,5 4 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Sårbar flora/fauna Svært stor sannsynlighet for inngrep i viktig naturtype (konsekvens vurderes til middels). 4. Ras/skred stein, jord, leire, snø Bart fjell, delvis med tynt humus torvdekke. Grunnundersøkelser skal vurderes 6. Vann/ledningsbrudd Hovedvannledning fra Oppegård vannverk går gjennom området. Det tillates ikke sprenging i nærheten av ledningen. 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvann, snø)? overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større 179

181 Plan Kart Forslag nedbør. Konklusjon Det er registrert viktig naturtype i området. Registeringer må gjøres og evt. avbøtende tiltak med tanke på naturmangfold må vurderes. I området er det registrert bart fjell, tynn marin avsetning, samt tynt humus/torvdekke. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Innenfor nedbørsfeltet til drikkevannskilde. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. Hovedvannledning fra Oppegård vannverk går gjennom området. Det tillates ikke sprenging i nærheten av ledningen. 33. Arealinnspill 31 SJØSKOGENVEIEN 2 Område Vinterbro Gårds- og bruksnummer 108/478 Skolekrets Sjøskogen Forslagstiller Spor arkitekter på vegne av Vinterbro Utvikling AS Dagens bruk Grøntområde/skog Områdets størrelse i dekar 9 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål Næring. Forretning - dagligvarehandel Risikoanalyse Sjekkliste 31 SJØSKOGENVEIEN 2 Gnr108/Bnr478 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 180

182 Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og miljøbasert Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for: sårbarhet Ras/skred stein, jord, leire, snø Ja Tynn marin avsetning. Flom Radon/stråling Ja I følge NGUs radonkart har området høy risiko for radon i bygg. Vær, vindeksponering. Er området: Virksomhetsbasert sårbarhet Infrastruktur Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Verneområder Fornminne/kulturminne Friluftsområder Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Ja Planområdet grenser til bensinstasjon Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Ja Ja Planområdet grenser til bensinstasjon Planområdet grenser til bensinstasjon Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Ja Flere mindre alvorlige og alvorlige ulykker på Rv 156. Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsynings-område)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: 181

183 Veitrafikk/transportnett? Ja Av/påkjøring til skoleveien må redegjøres for i reguleringsplanen. Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader K1: Liten konsekvens C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. K2: Middels konsekvens A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL 182

184 Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Radon/stråling B: Miljø K1 K2 GRØNN GUL Høy sannsynlighet for at radon kan forekomme. Ettersom S3 K1 GRØNN ønsket formål er dagligvarehandel, settes konsekvens til middels. 2. K3 GUL Tynn marin avsetning. Ras/skred stein, B: Miljø K1 GRØNN Grunnundersøkelser jord, leire, snø K1 GRØNN skal vurderes 3. K4 RØD Planområdet grenser til Industrianlegg - B: Miljø K4 RØD bensinstasjon brann/eksplosjon? K1 GRØNN 4. Virksomheter hvor K4 RØD Planområdet grenser til bensinstasjon kjemikalieutslipp B: Miljø K4 RØD og andre forurensninger kan forekomme? K1 GRØNN 5. Lagringsplasser K4 RØD Planområdet grenser til bensinstasjon (industrianlegg, B: Miljø K4 RØD havner, bensinstasjoner) K1 GRØNN hvor farlige stoffer lagres? 6. Trafikkulykker? K4 RØD Flere mindre alvorlige og alvorlige ulykker på B: Miljø K1 GRØNN Rv 156. Det må 183

185 K1 GRØNN Hendelse Tema S- K- Risiko 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? B: Miljø K4 RØD redegjøres for hvordan tiltaket vil påvirke trafikkbildet. Kommentar/tiltak K2 GRØNN Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold K3 GUL til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Spesielt viktig med tanke på nærhet til bensinstasjon De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor 1 - Middels 2 3,4,5,6,7 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1. Radon/stråling Høy sannsynlighet for at radon kan forekomme. Ettersom ønsket formål er dagligvarehandel, settes konsekvens til middels. 2. Ras/skred stein, jord, leire, snø Tynn marin avsetning. Grunnundersøkelser skal vurderes 3. Industrianlegg - brann/eksplosjon? Planområdet grenser til bensinstasjon 4. Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og Planområdet grenser til bensinstasjon andre forurensninger kan forekomme? 5. Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? 6. Trafikkulykker? 7. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Planområdet grenser til bensinstasjon Flere mindre alvorlige og alvorlige ulykker på Rv 156. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Spesielt viktig med tanke på nærhet til 184

186 Plan Kart Forslag bensinstasjonen. Konklusjon I området er det registrert tynn marin avsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. Innspillet vil medføre økt trafikkbelastning på veinettet. Behovet for en trafikkanalyse skal vurderes ved utarbeidelse av reguleringsplan. Videre grenser planområdet til bensinstasjon. Nærmere risikovurdering skal gjøres ved utarbeidelse av reguleringsplan. Tiltak mot radon i bygg i henhold til gjeldende TEK. 34. Arealinnspill 62 NORDBY, ØST FOR ASKEHAUGTJERNET Område Gårds- og bruksnummer Skolekrets Forslagstiller Dagens bruk Områdets størrelse i dekar Nordby 113/63 - hjemmelshaver Ås kommune Nordby Rådmannen Skogsområde 7 daa Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Foreslått formål Idrettsanlegg. Offentlig tjenesteyting - barnehage. Risikoanalyse Sjekkliste RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE, SJEKKLISTE 62 Nordby, øst for Askehaugtjernet Gnr113/Bnr63 Hjemmelshaver Ås kommune Tema Aktuelle spørsmål Aktuelt Kommentar Natur- og Ras/skred/flom /grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen medføre miljøbasert risiko for: 185

187 sårbarhet Virksomhets -basert sårbarhet Ras/skred stein, jord, leire, snø Ja Tykk strandavsetning. Grunnundersøkelser skal vurderes Flom Radon/stråling Ja I følge NGUs radonkart har området høy risiko for radon i bygg. Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt? Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? Tørkeutsatt? Utsatt med hensyn til endret lokalklima (fjerning av vegetasjonssoner, plassering av bygninger som gir ugunstig vindforhold)? Ja Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til overvannsveileder Natur- og kulturområder: Sårbar flora/fauna Verneområder Fornminne/kulturminne Ja Eiendommen ligger enten helt eller delvis innenfor kulturlandskapsområder med hhv. nasjonal- og lokal og med arkeologiske funn. Friluftsområder Forurensing, luft og støy Er det i planområdet fare mht.: Industrianlegg - brann/eksplosjon? Virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme? Lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres? Elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)? Trafikkulykker? Vann/ledningsbrudd? Elektrisitet/ledningsbrudd (elektrisitetsforsyningsområde)? Fly/helikopterulykke? Forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere 186

188 Infrastruktur industritomter? Transport av farlig gods/tung trafikk (spesielle traséer)? Medfører planforslaget risiko i forbindelse med: Veitrafikk/transportnett? Ja Tiltaket kan føre til økt trafikk i området. Jernbane? Risikovurdering Sannsynlighet for at en hendelse oppstår er rangert i fire nivåer, S1-S4. S1: Lite sannsynlig Hendelsen er ukjent. : Middels sannsynlig S3: Stor sannsynlighet S4: Svært stor sannsynlighet Tilsvarende anlegg har opplevd at hendelsen har inntruffet de siste 5 år. Hendelsen kan forekomme årlig. Tilsvarende anlegg har opplevd enkeltstående hendelser. Hendelsen vil forekomme oftere en gang per år. Konsekvenser vurderes etter konsekvens for mennesker, miljø eller materielle er, og er rangert i fire nivåer, K1-K4. A) Mennesker: Ingen personskader B) Miljø: Ingen miljøskader K1: Liten konsekvens C) Materielle er: Omdømme ikke truet. Systembrudd uvesentlig. K2: Middels konsekvens A) Mennesker: Få og små personskader. B) Miljø: Mindre miljøskader C) Materielle er: Omdømme truet. Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes. K3: Stor konsekvens K4: Svært stor konsekvens A) Mennesker: Få men alvorlige personskader. B) Miljø: Omfattende skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme kortvarig tapt. System settes ut av drift over lengre tid. Alvorlig skade på eiendom. A) Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død. B) Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. C) Materielle er: Omdømme langvarig tapt. Systemet settes varig ut av drift. Uopprettelig skade på eiendom. Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles i en risikomatrise. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor GUL RØD RØD RØD S3 - Stor GRØNN GUL RØD RØD 187

189 - Middels GRØNN GRØNN GUL RØD S1 - Liten GRØNN GRØNN GRØNN GUL Hendelser i røde felt: Hendelser i gule felt: Hendelser i grønne felt: Tiltak er nødvendig. Tiltak vurderes ut fra en kostnad-nytteanalyse. Tiltak som anses som rimelige gjennomføres. I tilfeller hvor svaret på om hendelsen er aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens. 1. Radon/stråling K3 RØD Høy sannsynlighet for B: Miljø K1 GRØNN at radon kan forekomme i kombinasjon med at S3 K1 GRØNN barn kan bli utsatt gjør at risiko settes som stor. Vurdere bruk av radonsperre e.l. tiltak. 2.Fornminne/kultur minne K1 GRØNN Tiltaket er ikke av et B: Miljø K1 GRØNN S3 K2 GUL omfang som forventes å ha store konsekvenser for kulturlandskapet. Arkeologisk registrering. 3. Ras/skred K3 GUL Tykk strandavsetning. stein, jord, leire, B: Miljø K1 GRØNN Grunnundersøkelser snø K1 GRØNN skal vurderes. 4. K3 GUL Tiltaket kan føre til økt Veitrafikk/transport B: Miljø K1 GRØNN trafikk i området. nett? K1 GRØNN 5. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, snø)? B: Miljø K2 K2 GRØNN GRØNN Overvannstiltak skal K3 GUL gjennomføres i henhold til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved 188

190 Forslag større nedbør. De ulike hendelsene oppsummert i en risikomatrise: SANNSYNLIGHET KONSEKVENS K1 - Liten K2 - Middels K3 - Stor K4 - Svært stor S4 - Svært stor S3 - Stor Middels 3,4,5 S1 - Liten Tiltaksvurdering På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Tiltakene fremkommer også for noen av punktene gjennom risikovurderingene. Mer utfyllende opplysninger kan derfor finnes der. Hendelse Beskrivelse/tiltak 1.. Radon/stråling Høy sannsynlighet for at radon kan forekomme i kombinasjon med at barn kan bli utsatt gjør at risiko settes som stor. Vurdere bruk av radonsperre e.l. tiltak. 2. Fornminne/kulturminne Tiltaket er ikke av et omfang som forventes å ha store konsekvenser for kulturlandskapet. Arkeologisk registrering. 3. Ras/skred stein, jord, leire, snø Tykk strandavsetning. Grunnundersøkelser skal vurderes. 4. Veitrafikk/transportnett? Tiltaket kan føre til økt trafikk i området. 5. Nedbørsutsatt over tid (flom, overvann, Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold snø)? til overvannsveileder. Undersøkelser må gjennomføres med tanke på flom, for å se vannets bevegelser ved større nedbør. Konklusjon I området er det registrert tynn strandavsetning. Grunnforhold og områdestabilitet skal dokumenteres, og avbøtende tiltak må vurderes. Arkeologisk registrering må påregnes i dette området. Overvannstiltak skal gjennomføres i henhold til gjeldende overvannsveileder. Det er høy risiko for radon i bygg. Tiltak i henhold til gjeldende TEK skal utføres. Tiltaket forventes å medføre økt trafikk i området, særlig i morgenrush/ettermiddagsrushet. Behovet for en trafikkanalyse skal vurderes i forbindelse med regulering. 35. Arealinnspill 63 KOLLEKTIVNETT SJØSKOGEN Område Vinterbro Gårds- og bruksnummer 108/2, 108/13, 108/144, 108/172, 119/15 Skolekrets Sjøskogen Forslagstiller Ruter Dagens bruk Vei Områdets størrelse i dekar108/2 12 daa 189

191 Plan Foreslått løsning K1 Kart Kulturminne i rødt, med sikringssone skravert. Formål i gjeldene kommuneplan Hensynssone Ønsket formål Kollektivnett - innsigelse. Kollektivnett 190

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse ÅS KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Utarbeidet av: Magnus Ohren, Rådgiver, Ås kommune 07.09.2015 1 Innledning 1.1 Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser

Detaljer

Ås kommune. Kommuneplan Oppdatert ROS-analyse for nye utbyggingsområder

Ås kommune. Kommuneplan Oppdatert ROS-analyse for nye utbyggingsområder Ås kommune Kommuneplan 2015-2027 Oppdatert ROS-analyse for nye utbyggingsområder 13.12.2015 Innhold 1 Innledning... 6 1.1 Om ROS-analyser... 6 1.2 Metodikk... 6 2 Samlet risikovurdering revidert planforslag...

Detaljer

Forhold til føringer i planprogram Utredningsbehov

Forhold til føringer i planprogram Utredningsbehov Vedlegg 1 Kommuneplanrullering 2009-2017 Siling av innspill til arealendringer ift føringer i planprogrammet Orientering for formannskapet 14.juni 2006 med rettinger pr. 15.juni 2006 BOLIGER Føringer i

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fortau i Eikeliveien i Ski kommune. Dato Innledning.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fortau i Eikeliveien i Ski kommune. Dato Innledning. Risiko- og sårbarhetsanalyse for fortau i Eikeliveien i Ski kommune Dato 11.03.11. Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må vi

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato 14.07.16 SAMFUNN Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan «Bratholt skog II» Lunner

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan «Bratholt skog II» Lunner ROS- ANALYSE DOKUMENTINFORMASJON VEDLEGG 9 Oppdragsgiver: Paal og Halvard Lunder Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av 109/15 Lunner Utgave/dato: 1 / 30.5.2016 Arkivreferanse:

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen»

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen» DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Gustav Sverdrup- Thygeson, Merete Agnes Kuhle- Hansen, Hege Sverdrup- Thygeson og Ulrik Sverdrup- Thygeson Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 SAMFUNN Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage,

Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage, - og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage, Ski kommune Dato 1382012 Revidert 912013 Innledning Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: PRO 3484 AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03. Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS Vestveien 44 1400 Ski Org. nr.: 998 012 325 Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.2013 Innledning. Samfunnet

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Adkomst Svinesundparken Utarbeidet av: Sundt & Thomassen AS Tiltakshaver: Fredriksten utvikling AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Fana, gnr. 40 bnr. 378 mfl.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Fana, gnr. 40 bnr. 378 mfl. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Fana, gnr. 40 bnr. 378 mfl. «STØLSFLATEN» Utarbeidet av : Tiltakshaver: BERGEN PROSJEKTUTVIKLING AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 7 20.02.2013 Forslag til detaljert reguleringsplan for Dunihagen 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR EIGERSUND MOTORSPORTSSENTER Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for kommunale risiko

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 2. Vestvågøy kommune Plan og teknikk RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Kommunedelplan areal for: Ballstad planid.2012 03 Stamsund planid.2012 04 Bøstad planid.2012 05 LeknesGravdal planid.2012

Detaljer

Arealer for bebyggelse og anlegg

Arealer for bebyggelse og anlegg Arealer for bebyggelse og anlegg Nye arealer til boligbebyggelse Framtidige områder for boligbebyggelse Avklart B2 Brekkeveien 61 Åsgård Avklart B3 Brekkeveien 43 Åsgård Avklart B4 Brekkeveien 19A/B Åsgård

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jønsjøsaga, Gnr/bnr 14/21 Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for videreutvikling av virksomheten for

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Arealer for bebyggelse og anlegg

Arealer for bebyggelse og anlegg Arealer for bebyggelse og anlegg Nye arealer til boligbebyggelse Framtidige områder for boligbebyggelse Kart Område Skolekrets Merknad 1. Boligformål Boligformål B2 Brekkeveien 61 Åsgård 2. Boligformål

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Metode og forutsetninger Plandato:16.05.2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020394 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. 20 -????, Gamleveien 3C Gårds- / bruksnummer 103/24 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, innenfor et område

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HONNE 11.05.2016 Vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 sak 124/16 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune Sammendrag/konklusjon E01 2016-05-23 Oversendt Ringebu kommune PEHKI OYVPE PEHKI Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. ADRESSELISTE: FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes

Detaljer

Detaljregulering for Bekkeberget Hage Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato :

Detaljregulering for Bekkeberget Hage Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato : IG. QUAMME AS ARKIT EK T- O G IG E IØR TJEESTER GÅRDSVEIE 18 O 3230 SADEFJORD TELEFO : 33 48 98 15 E-POST : quamme@kvalitetshus.no WEB : www.quamme.no ORG. R. : 916 825 390 BAK : 1280.28.46647 Dato : 21.06.2017

Detaljer

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-analysen er utført av Gullik Gullilksen landskapsarkitekter mnla AS, 27.04.2015. Det er hentet informasjon fra brannvesen og netteier for høyspent og brukt kartressurser

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r023730000 25.09.2017, Pir II Oslo AS BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TYNSET KOMMUNE Tynset, 24.02.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse av planer for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRANNSTASJON Sist revidert:01.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536058 Arkivsak: 16/1071 DETALJREGULERING BRANNSTASJON FEIL! BOKMERKE ER

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak ROS-VURDERING VED IGANGSETTING AV PLANARBEID Detaljregulering av området «Kveldro» 13/24 - Edøy 1 Området og planlagte tiltak Planområdet utgjør 101 daa, og planlegges utnyttet til blandet utnyttelse som

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Hurdal Hagetun Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Detaljregulering: Tollskogvegen 24, Vallermyrene Plan Id 382 Utarbeidet av: Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Søndergaard Rickfelt

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse side 1 av 5 - OG SÅRBARHETSANALYSE TEGLVERKSTOMTA, HASLE gnr./bnr. 122/1 m.fl. VEDLEGG TIL PLANFORSLAG Innledning I henhold til plan- og bygningslovens 4-3 skal det gjennomføres

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Rådyrvegen studentboliger Ros-vurderingen i kommuneplanen tar tak i uønskede hendelser, innenfor et planområde og vurdere heten for at de

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSENDRING KATTAMYRE PLANNR 19880006_01, Eigersund kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsendring for Idrettens hus Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å detaljregulere for frittliggende småhusbebyggelse innenfor

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Gravarsveien 11, gnr. 39 bnr. 1526 Sandnes kommune Konklusjon Det er ikke funnet unormale risikosituasjoner som følge av planlagt tiltak / regulering. Det

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Naustgjerdet Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg til planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for Nedre Storgate 61 m.fl. Utarbeidet av : Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: 1 Nedre Storgate 61 AS Solli

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SOLHAUGJORDET Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS - AN ALYSE DETALJPLAN. Djupvikhaugen 2, Rissa kommune

ROS - AN ALYSE DETALJPLAN. Djupvikhaugen 2, Rissa kommune ROS - AN ALYSE DETALJPLAN Djupvikhaugen 2, Rissa kommune Oppdragsgiver: Karl Idar Frengen Utarbeidet av: Datert: 03.11.2016 PlanI D: 2016004 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE Reguleringsplan, detaljplan Djupvikhaugen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID 201403. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter detaljreguleringsplan for steinbrudd

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR OTHILIES HAGE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Detaljregulering Hornåsen trinn 3. Evje og Hornnes kommune. Forslagsstiller BoligPartner AS

ROS-ANALYSE. for Detaljregulering Hornåsen trinn 3. Evje og Hornnes kommune. Forslagsstiller BoligPartner AS 1 ROS-ANALYSE for Detaljregulering Hornåsen trinn 3 i Evje og Hornnes kommune Forslagsstiller 28.01.2014 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Hornåsen er det utarbeidet en

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSAALYSE Emne: Innspill reguleringsplanforslag Felt 1, Langåsen - Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Jon Døviken, WSP orge AS Prosjektnr: Rapportnavn: ROS analyse Felt

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

RI SI KO OG SÅRBARH ETSAN ALYSE

RI SI KO OG SÅRBARH ETSAN ALYSE RI SI KO OG SÅRBARH ETSAN ALYSE REGULERINGSPLAN FOR GRUA KIRKEGÅRD Dato: 5.11.2015 Bakgrunn I forbindelse med regulering for utvidelse av Grua kirkegård, skal det, i henhold til p lan - og bygningslovens

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl.

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H.

Detaljer