Kategori Infotype Tekst Rettleiing og døme Namn på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kategori Infotype Tekst Rettleiing og døme Namn på"

Transkript

1 Kategori Infotype Tekst Rettleiing og døme Namn på Masterprogram i nordisk studieprogrammet, nynorsk Navn på Masterprogram i nordisk studieprogrammet, bokmål Name of the Master s Programme in Scandinavian Studies?? programme of study, English Namn på grad Name of qualification SP_GRADEN Master i nordisk Sjå kapittel 2 i UiB si Studieforskrift for reglar for oppbygging av namn på gradar, også i engelsk omsetjing. Omfang og studiepoeng ECTS credits SP_OMFANG Masterprogrammet i nordisk har eit omfang på 120 studiepoeng og er normert til to års fulltidsstudium. Døme: Bachelorprogrammet i X har eit omfang på 180 studiepoeng og er normert til 3 år. Fulltid/deltid Full-time/part-time SP_FULLDEL Fulltid Informasjon om dette er eit krav i Diploma Supplement. Til dømes kan eit studieprogram normert til 3 år leggjast til rette for å gjennomførast på 6 år. Det er då eit deltidsstudium med 50% studieprogresjon. Undervisningsspråk Language of instruction Studiestart - semester 1 SP_SPRAK Norsk, ev. dansk og svensk, på dei fleste emne. Engelsk kan verte brukt på NOFI-emne og LINGMET. SP_START Haust og vår Døme: Haust. Vår. Før opp undervisningsspråket/undervisningspråka for emna i studieløpet.

2 Semester Mål og innhald Objectives and content SP_INNHALD Masterprogrammet i nordisk skal gi kunnskapar og ferdigheiter på avansert nivå i utvalde vitskaplege disiplinar i nordistikken. Felles for alle studentane er at dei skal skrive ei masteroppgåve, og før den studerer dei eit prosjektførebuande emne som mellom anna skal føre fram til ei individuell skisse der studenten gjer greie for planane for masteroppgåva. Programmet har to studieretningar: (1) nordisk språk og litteratur og (2) norrøn filologi. Haust og/eller vår. Gi ei kort oversikt over faginnhaldet Ein skal ikkje beskrive organisering og oppbygging av alle emna i programmet. Dette gjer ein under følgjande kategoriar nedanfor: Innføringsemne, Obligatoriske emne, Spesialisering/fordjupning og Tilrådde valemne. Studieplanar er ikkje rekrutteringsinformasjon. Ein brukar derfor ikkje du-form. Studieretning i nordisk språk og litteratur Studiet i nordisk språk og litteratur skal gi kunnskapar på avansert nivå i utvalde vitskaplege disiplinar innanfor nordistikken. Nordistikken femner om litteratur og språk frå både eldre og yngre tid. Til fagområdet høyrer òg nordisk fagdidaktikk og norsk som andrespråk. Studentane har ein høg grad av valfridom. Studiet tilbyr ei rekkje språklege og litterære emne som dels går att med jamne mellomrom, dels er eingongstilbod, jf. oversyn nedanfor. Studentane kan velje å konsentrere seg om berre litteratur eller berre språk, eller dei kan kombinere litterære og språklege emne. Studieretning i norrøn filologi Studiet i norrøn filologi skal kvalifisere kandidatane til forsking, undervisning og formidling i norrøn filologi og tilstøytande emne. Studiet har som mål å formidle vitskapleg teori og metode og historia til faget, og dei studerande skal under studiet utvikle ei sjølvstendig og kritisk haldning til kjeldemateriale og vitskaplege framstillingar. Studiet er eit forskingsretta studium med høve til konsentrasjon kring språklege, litterære eller kulturhistoriske emne - t.d. diakrone eller synkrone Døme: Bachelorprogram i petroleumsteknologi Programmet kombinerer dei klassiske realfaga fysikk, matematikk og kjemi med geologi og geofysikk for å gje eit solid fagleg fundament for å kunne arbeide i oljeindustrien. Programmet er serleg retta mot reservoarbeskriving og modellering inklusiv studiar av fleirfasestrøyming i porøse medier. I starten av studiet blir det lagt stor vekt på å gje studentane eit godt grunnlag i dei basisfaga som skal til for å gje ei djupare forståing for dei fysiske og kjemiske prosessane som er knytt til olje- og gassutvinning. Siste halvdel av studiet er også tverrfagleg, sjølv om det her også vert opna for valmoglegheiter som gjev spesialisering mot meir spesifikke fysiske, kjemiske eller geologiske problemstillingar innan petroleumsteknologien. 2

3 Læringsutbytte SP_UTBYTTE språklege emne, islandske soger, norrøn mytologi og religion eller nordisk faglitteratur i mellomalderen og tidleg moderne tid. Samtidig skal studiet gjennomførast innanfor eit breitt og interdisiplinært fagspektrum, t.d. i samband med studiar i mellomalderlatin. Studiet skal gje kandidatane grunnlag for å halde fram med kompetanseutvikling og spesialisering på eiga hand. skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse: Studieprogrammet skal utnytte forsking og ekspertise i fysikk, matematikk, kjemi, geofysikk og geologi til å utdanne kandidatar med teknologisk kompetanse i petroleumsteknologi, samt danne grunnlag for vidare spesialisering (mastergrad). Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (NKR) definerer læringsutbytte slik: Required learning outcomes Kunnskap: - har avansert kunnskap innanfor nordisk og spesialisert innsikt i det emnet han eller ho har skrive masteroppgåve om - har inngåande kunnskap om vitskaplege teoriar og metodar i nordistikken - kan bruke kunnskapen på nye område av nordistikken Læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i stand til å gjere som eit resultat av ein læringsprosess. (s. 39) Læringsutbyttet skal beskrivast i kategoriane kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse. Beskrivinga skal vere generell og i notid (* Bruk verb i presens.) - kan analysere faglege problemstillingar med utgangspunkt i nordistikkens tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet Ferdigheiter: Informasjon om krav til innhald i beskrivingane for høvesvis Bachelor- og Masternivå finn ein på: - kan analysere teoriar, metodar og fortolkingar innanfor nordisk og kan arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing - kan bruke nordistikkens metodar for forsking og fagleg utviklingsarbeid på ein sjølvstendig måte Bruk ei slik form at beskrivinga kan overførast direkte til vitnemålet og Diploma Supplement. 3 - kan analysere og drøfte språklege og litterære primær- og sekundærkjelder

4 kritisk og bruke dei til å strukturere og formulere faglege resonnement - kan gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt i nordisk under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer - kan skrive ein lengre vitskapleg tekst i samsvar med krav til godt språk, klare resonnement og god tekststruktur - skriv korrekt og godt og brukar språket på måtar som er tilpassa føremålet Generell kompetanse: - kan analysere fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar - kan bruke kunnskapane og dugleikane sine på nye område for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver og prosjekt - kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid og meistrar dei uttrykksformene som høyrer nordistikken til - kan kommunisere om faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor nordisk, både med spesialistar og allmenta - kan bidra til nytenking og innovasjon, særleg på felt der språk, litteratur eller filologi står sentralt Studieretning i nordisk språk og litteratur Kunnskap: - har avansert kunnskap innanfor nordisk språk og litteratur og spesialisert 4

5 innsikt i det emnet han eller ho har skrive masteroppgåve om - har inngåande kunnskap om vitskaplege teoriar og metodar i nordistikken - kan bruke kunnskapen på nye område av nordisk språk og litteratur - kan analysere faglege problemstillingar med utgangspunkt i nordistikkens tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet Ferdigheiter: - kan analysere teoriar, metodar og fortolkingar innanfor nordisk språk og litteratur og kan arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing - kan bruke nordistikkens metodar for forsking og fagleg utviklingsarbeid på ein sjølvstendig måte - kan analysere og drøfte språklege og litterære primær- og sekundærkjelder kritisk og bruke dei til å strukturere og formulere faglege resonnement - kan gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt i nordisk språk og litteratur under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer - kan skrive ein lengre vitskapleg tekst i samsvar med krav til godt språk, klare resonnement og god tekststruktur - kan skrive bokmål og nynorsk korrekt og godt og bruke språket på måtar som er tilpassa føremålet Generell kompetanse: 5

6 - kan analysere fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar - kan bruke kunnskapane og dugleikane sine på nye område for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver og prosjekt - kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid og meistrar dei uttrykksformene som høyrer nordistikken til - kan kommunisere om faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor nordisk språk og litteratur, både med spesialistar og allmenta - kan bidra til nytenking og innovasjon, særleg på felt der språk og litteratur står sentralt Studieretning i norrøn filologi Kunnskap - har solid kunnskap om historia til den norrøne litteraturen og dei systematiske hovudområda i den norrøne filologien - har djuptgåande kunnskapar innanfor eige spesialfelt (masteroppgåva) - har omfattande og god kunnskap om mellomalderfilologiske teoriar og forskingsmetodar - har god forståing for dei vitskapsteoretiske problemstillingane i norrønfilologien - kjenner til den aktuelle debatten om sentrale problemstillingar innanfor fagområdet 6 - har grunnleggjande kjennskap til forskings- og yrkesetiske spørsmål

7 innanfor filologi og mellomalderforsking Ferdigheiter - kan planleggje og gjennomføre eit større sjølvstendig forskingsprosjekt under rettleiing - kan bruke aktuelle teoriar og metodar til sjølvstendig forsking innanfor fagområda i den norrøne filologien - kan analysere og granske kritisk etablerte mellomalderfilologiske teoriar, metodar og forståingsrammer - kan analysere og ha ei kritisk haldning til både norrøne kjeldetekstar og vitskaplege arbeid om dei - kan formidle innsikt i alle grunnleggjande delar av den norrøne filologien, både språklege og litterære emne; kan undervise og rettleie elevar, studentar og andre Generell kompetanse - kan uttrykkje seg klart, terminologisk korrekt og velstrukturert om faglege emne, både skriftleg og munnleg - kan lese faglitteratur på skandinaviske språk og engelsk, har også kompetanse i å lese tekstar på andre språk enn desse - kan drøfte mellomalderfilologiske problemstillingar og ta sjølvstendig standpunkt - kan halde fram med kompetanseutvikling og spesialisering på eiga hand 7

8 - kan kommunisere med både spesialistar og ålmenta om faglege problemstillingar frå norrøn filologi og i ein viss grad frå relaterte felt innanfor mellomalderforskinga Opptakskrav Admission requirements SP_OPPTAK Opptak til masterprogram i nordisk, studieretning i nordisk språk og litteratur, krev bachelorgrad med spesialisering i nordisk språk og litteratur eller tilsvarande utdanning. Opptak til masterprogram i nordisk, studieretning i norrøn filologi, krev bachelorgrad med spesialisering i norrøn filologi eller tilsvarande utdanning. Ta óg med eventuelle spesielle opptakskrav. Bruk ei slik form at beskrivinga kan overførast direkte til vitnemålet og Diploma Supplement. Karakteren C eller betre i gjennomsnitt på dei emna som inngår i spesialiseringa. Studentar som ønskjer å søkje opptak til programmet på anna grunnlag, må søkje fakultetet om godkjenning på førehand, seinast innan 1. mai. Slike søknader må innehalde karakterutskrift/vitnemål, pensumliste og beskriving av dei emna søkjaren meiner skal erstatte ei ordinær spesialisering. Ei eventuell godkjenning må leggjast ved søknaden til masterprogrammet. Tilrådde forkunnskapar Recommended previous knowledge 8 SP_ANBFORK Studieretning i nordisk språk og litteratur Gode leseferdigheiter i engelsk og skandinaviske språk. Studieretning i norrøn filologi Gode leseferdigheiter i engelsk og skandinaviske språk. Det er ein fordel med gode leseferdigheiter i tysk. Kan fyllast ut ved behov for å seie kva fagbakgrunn ein student bør ha for å ha eit godt grunnlag til studiet. Døme: Bachelor: Gode forkunnskapar i matematikk er ein føremon. Vi tilrår matematikk på 3.

9 klasse nivå frå vidaregåande skole. Innføringsemne Introductory courses Obligatoriske emne Compulsory units SP_INNFORI SP_OBLIGAT Studieretning i nordisk språk og litteratur NOLISP300 NOLISP350 Tre av desse emna: NOLI311, NOLI321, NOLI322, NORAN320, NOSP312, NOSP313, NOSP315, NOSP316. Alternativt kan ein byte ut eitt av emna på lista med eitt av desse emna: ALLV303, LINGMET, NOFI300, NOFI302, NOLI213, NORAN200. Master: Tilrådde emne frå bachelornivå er: Berre for bachelorprogram. Ein fører opp dei innføringsemna som er obligatoriske for studieprogrammet i tillegg til ex. phil., som ex. fac. eller andre innføringsemne. Sjå UiBs studieforskrift for informasjon om krava til innhald og omfang. Jf UiBs Studieforskrift for krav til innhald og omfang. Spesialisering SP_SPESIAL Studieretning i norrøn filologi NOLISP300 NOFI300 NOFI302 NOFI303 NOFI350 Jf UiBs Studieforskrift. Specialisation Tilrådde valemne SP_VALGFRI Jf UiBs Studieforskrift. Recommended electives Rekkefølgje for emne i studiet SP_REKKEFO Oppgitte rekkjefølgjer er tilrådde, men ikkje obligatoriske. Dei alternative valemna på studieretning i nordisk språk og litteratur er ikkje tekne med her Rekkefølgja må gå fram av studieplanen. 9

10 Sequential requirements, courses (sjå Obligatoriske emne). Studieretning i nordisk språk og litteratur Ved oppstart om hausten 1. semester (haust): to av desse emna: NOLI311, NOLI322, NORAN320, NOSP313, NOSP semester (vår): NOLISP300 og eitt av desse emna: NOLI321, NORAN320, NOSP312, NOSP og 4. semester (haust og vår): NOLISP350 Ved oppstart om våren 1. semester (vår): to av desse emna: NOLI321, NORAN320, NOSP312, NOSP semester (haust): NOLISP300 og eitt av desse emna: NOLI311, NOLI322, NORAN320, NOSP313, NOSP og 4. semester (vår og haust): NOLISP350 Studieretning i norrøn filologi 1. semester (haust/vår): NOLISP300 og eitt av desse emna: NOFI300, NOFI302, NOFI semester: eitt av desse emna: NOFI300, NOFI302, NOFI semester: eitt av desse emna: NOFI300, NOFI302, NOFI til 4. semester: NOFI350 Delstudium i utlandet SP_DELSTUD HER MÅ SIGNE SUPPLERE Avtalar med partnarar tilrådde av fakultetet, skal takast med her, - også for studium ved UNIS. Study period abroad Arbeids- og undervisningsformer Teaching and learning methods SP_ARBUND (Erstatter SP_UNDMETO ) Undervisninga har form av førelesingar og seminar der det er forventa at studentane deltek aktivt. På somme emne har studentane ansvar for avgrensa delar av undervisninga eller for å lage kortversjonar av pensum til deling med medstudentar (som obligatorisk aktivitet). Rettleiing på semesteroppgåver og på masteroppgåva. Generell beskriving av kva for arbeidsog undervisningsformer som hovudsakleg vert brukte i studietilbodet. Her tar ein utgangspunkt i arbeids- og undervisningsformene i emnebeskrivingane for emna i studieløpet. 10

11 Døme: Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer som leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes problembasert læring, feltarbeid og oppgåver som studentane må løyse saman med ein eller fleire medstudentar. Undervisninga omfattar og førelesingar og seminarundervisning i mindre grupper - kombinert med tilbakemelding frå undervisar og/eller medstudentar på skriftlege og munnlege arbeid undervegs i studiet. Vurderingsformer Assessment methods Litteraturliste Reading list SP_VURDERI På programmet brukar ein følgjande vurderingsformer: rettleidde semesteroppgåver rettleidde masteroppgåver skriftlege skuleeksamenar munnlege eksamenar heimeeksamenar prøveførelesingar Litteraturlister vert kunngjorde på Mitt UiB for dei ulike undervisningsemna. Dersom pensumet på eit emne vert fastsett av fagmiljø/faglærar, vil lista Dersom det finst krav om praksis, tar ein det med her. Gi ei oversikt over vurderingsformene som blir brukte for å vurdere om det definerte læringsutbyttet er oppnådd. Her tar ein utgangspunkt i vurderingsformene i emnebeskrivingane for emna i studieløpet. Døme: Emna som inngår i studieløpet, nyttar hovudsakleg ulike kombinasjonar av følgjande vurderingsformer: heimeeksamen, skriftleg skoleeksamen og munnleg eksamen. 11

12 vere klar innan 1. juni eller 1. januar for det kommande semesteret. På somme emne vel studentane sjølv heile eller delar av pensumet innan fastsette fristar. Karakterskala Grading scale SP_KSKALA Bokstavkarakterar på alle emne Ved UiB er det to typar karakterskalaer: «bestått» / «ikkje bestått» Bokstavkarakterar med skalaen A, B, C, D, E, F Bokstavkarakterar er mest utbreidde. Sjå elles UiBs Studieforskrift. Vitnemål og vitnemålstillegg SP_VITNEM Vitnemål blir skrive ut etter at graden er fullført. Døme: Emna som inngår i det tilrådde studieløpet vert karaktersett med bokstavkarakterar (A-F). Diploma and Diploma Supplement Grunnlag for vidare studium Access to further studies Relevans for arbeidsliv SP_KOMPETA SP_ARBLREL Masterprogram i nordisk, begge studieretningar, kan gi grunnlag for opptak til ph.d.-studium. Masterprogram i nordisk, studieretning i nordisk språk og litteratur, gir grunnlag for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning, under føresetnad av at studenten har 60 studiepoeng i eit anna skulefag enn norsk/nordisk. For vidare studium på masternivå gjeld paragraf i UiBs Studieforskrift (om Opptak og opptaksbehandling). Sjå óg Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg. Oversikt over ulike, moglege yrkesvegar. Employability Evaluering SP_EVALUER Bachelorprogrammet blir kontinuerleg evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. Emne- og programevalueringar finn ein på Evaluation kvalitetsbasen.uib.no. Skikkavurdering og SP_AUTORIS Der dette er aktuelt. 12 Gjer greie for dei evalueringsformene som vanlegvis blir brukte på program- og emnenivå.

13 autorisasjon Suitability and authorisation Programansvarleg Programme committe Administrativt ansvarleg SP_FAGANSV SP_ADMANSV Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet. fakultet v/. institutt har det administrative ansvaret for studieprogrammet. Døme: Suitability assessment is required. Dersom fakultetet brukar ei anna nemning for same funksjonen, set ein inn den nemninga. Administrative responsibility Kontaktinformasjon Contact information SP_KONTAKT Tlf xx xx 13

14 Mal for forside til studieplanar ved UiB: Studieplan for. (Namn på studieprogrammet, nynorsk). (Navn på studieprogrammet, bokmål). (Name of the programme of study, English) Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret: Programstyret:.(dd.mm.år).(dd.mm.år).. fakultet:..(dd.mm.år) Studieplanen vart justert:.(dd.mm.år) Evaluering: Studieprogrammet vart sist evaluert:.(dd.mm.år) Neste planlagde evaluering:.(dd.mm.år) 14

Bachelorprogrammet i nordisk har eit omfang på 180 studiepoeng og er normert til tre år.

Bachelorprogrammet i nordisk har eit omfang på 180 studiepoeng og er normert til tre år. Kategori Infotype Tekst Namn på studieprogrammet, Bachelorprogram i nordisk nynorsk Navn på studieprogrammet, Bachelorprogram i nordisk bokmål Name of the programme of Bachelor s Programme in Scandinavian

Detaljer

Studieplan for. (Namn på bachelorprogrammet, nynorsk)

Studieplan for. (Namn på bachelorprogrammet, nynorsk) Studieplan for. (Namn på bachelorprogrammet, nynorsk) Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret:.(dd.mm.år) Det matematisknaturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk.

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk. Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen - Course Plan Eit studieprogram inneheld fleire emne. Ei emnebeskriving er ein detaljert plan for eitt av emna i eit studieprogram. Krav til studiar

Detaljer

Studieplan for. (Namn på bachelorprogrammet, nynorsk)

Studieplan for. (Namn på bachelorprogrammet, nynorsk) Studieplan for. (Namn på bachelorprogrammet, nynorsk) Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret:.(dd.mm.år) Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus)

Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) 8.2.17 Kategori Infotype Tekst Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang NOSP106 Nordisk: Den nordiske språkgreina Nordisk: Den nordiske språkgreina

Detaljer

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB Unn-Doris K. Bæck UiT Norges arktiske universitet Februar 2017 PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB INNLEDNING Dette dokumentet utgjør min første programsensorrapport

Detaljer

Vår Kategori Infotype Tekst

Vår Kategori Infotype Tekst 8.2.17 Kategori Infotype Tekst Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) NOSP104 Nordisk: Moderne norsk Nordisk:

Detaljer

Studieplan for. (Namn på masterprogrammet, nynorsk)

Studieplan for. (Namn på masterprogrammet, nynorsk) Studieplan for. (Namn på masterprogrammet, nynorsk) Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret:.(dd.mm.år) Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

Studieplan for. (Namn på masterprogrammet, nynorsk)

Studieplan for. (Namn på masterprogrammet, nynorsk) Studieplan for. (Namn på masterprogrammet, nynorsk) Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret:.(dd.mm.år) Det matematisknaturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald side 1 av 9 Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 15/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald Dokumenter i saken Oversendelsesbrev

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar

Detaljer

Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer Interactive teaching by means of response systems

Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer Interactive teaching by means of response systems Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang UPED633 Interaktiv undervisning med bruk av responssystemer Interactive teaching by means of response systems

Detaljer

Godkjenning: Evaluering:

Godkjenning: Evaluering: Emnebeskriving for Matematikkens historie matematikken i nyare tid. Matematikkens historie matematikken i nyere tid. History of Mathmatics mathematics in modern times.... Godkjenning: Emnebeskrivinga er

Detaljer

Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk: Masteroppgåve i nordisk språk og litteratur

Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk: Masteroppgåve i nordisk språk og litteratur Kategori Infotype Tekst Tekst Tekst Emnekode NOLISP300 NOLISP300-L NOLISP350 Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoen g, omfang Nordisk: Prosjektførebuande emne Nordisk:

Detaljer

Kategori Infotype Tekst

Kategori Infotype Tekst 8.2.17 Kategori Infotype Tekst Emnekode Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng, omfang EB_POEN G ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) EB_NIVA Bachelor NOSP105

Detaljer

Godkjenning: Evaluering:

Godkjenning: Evaluering: Emnebeskriving for Matematikkens historie matematikken i oldtida.. Matematikkens historie matematikken i oldtiden History of Mathmatics mathematics in the ancient times.. Godkjenning: Emnebeskrivinga er

Detaljer

Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus)

Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

Emnebeskriving for Reell analyse. (Namn på emnet, nynorsk) Reell analyse. (Navn på emnet, bokmål) Real Analysis. (Name of the course, English)

Emnebeskriving for Reell analyse. (Namn på emnet, nynorsk) Reell analyse. (Navn på emnet, bokmål) Real Analysis. (Name of the course, English) Emnebeskriving for Reell analyse. (Namn på emnet, nynorsk) Reell analyse. (Navn på emnet, bokmål) Real Analysis. (Name of the course, English) Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar

Detaljer

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312.

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. UUI-sak 11/12 Vedlegg NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet Emneplanar for NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. Saksomtale: NOLI211 har felles undervisning og vurdering

Detaljer

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi 1 Studieplan Mastergradsprogram i filosofi UiT Noregs arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning Gjeld frå og med hausten 2012 V-6. Sist justert 22.03.2017 2 Tittel

Detaljer

Studieplan for Bachelorprogrammet i nanoteknologi

Studieplan for Bachelorprogrammet i nanoteknologi Vedlegg 2 Studieplan for Bachelorprogrammet i nanoteknologi Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret: 24.09.14 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

Nordisk: Språkleg masteremne A Nordisk: Språkleg masteremne B Nordisk: Språkleg masteremne C Nordisk: Språkleg masteremne D

Nordisk: Språkleg masteremne A Nordisk: Språkleg masteremne B Nordisk: Språkleg masteremne C Nordisk: Språkleg masteremne D Kategori Infotyp Tekst Tekst Tekst Tekst Rettleiing og døme e Emnekode NOSP312 NOSP313 NOSP315 NOSP316 Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Namn på emnet, engelsk Studiepoeng EB_PO, omfang ENG

Detaljer

29/17 Godkjenning av møtereferat fra programstyremøte 23. august 2017 (vedlegg 1)

29/17 Godkjenning av møtereferat fra programstyremøte 23. august 2017 (vedlegg 1) Innkalling og saksliste Dato: 18. oktober 2017 Tid: kl. 12:15-14 Sted: Rom 400, HF-bygget Saksliste: 28/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 29/17 Godkjenning av møtereferat fra programstyremøte 23.

Detaljer

Studieplan for Bachelorprogram i fysikk

Studieplan for Bachelorprogram i fysikk Studieplan for Bachelorprogram i fysikk Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret: 14.10.2014 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år) Studieplanen

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Undervisninga går over 12 veker i høstsemesteret, og tolv veker i vårsemesteret.studiet gir 30 studiepoeng Forkunnskapar Studiet krev

Detaljer

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester TYS100H Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Emnet er ope for lærarstudentar

Detaljer

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Avdelingsleder Dato: 01.08.2004 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram i klassisk filologi

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram i klassisk filologi Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 13/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram i klassisk filologi Dokumenter i saken Forslag til studieplan Utklipp fra «Veiledning

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Ordinær eksamen hausten 2016, nordisk

Ordinær eksamen hausten 2016, nordisk Ordinær eksamen hausten 2016, nordisk November/desember 2016 Viktig informasjon om eksamen og innlevering: OBLIGATORISK ARBEID (r, utkast o.l.) Om ikkje anna er spesifisert, skal obligatorisk arbeid leverast

Detaljer

Studieplanendringer for spansk

Studieplanendringer for spansk Studieplanendringer for spansk Gjeldende fra og med våren 2018 ÅRHF-SPLA Primært språklige endringer Ny mal med standardformuleringer BAHF-SPLA Ny mal med standardformuleringer Reduksjon i antall undervisningsuker

Detaljer

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse Vedlegg 6 Emnekode ENGDI101 Namn på emnet, nynorsk Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Namn på emnet, bokmål Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Course Title, English

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi

Studieplan. Mastergradsprogram i filosofi 1 Studieplan Mastergradsprogram i filosofi UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning Gjeld frå og med hausten 2015 15.06.2015 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

FS-rader Overskrift Standardsetningar og rettleiing

FS-rader Overskrift Standardsetningar og rettleiing FS-rader Overskrift Standardsetningar og rettleiing Namn på studieprogrammet - bokmål - nynorsk Name of the programme of study Standard: Bachelorprogram i biologi Bachelorprogram i biologi Norsk English

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Studieplan for Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi

Studieplan for Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi Studieplan for Bachelorprogram i meteorologi og oseanografi Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret: september 2012.(dd.mm.år) Det matematisk-naturvitskaplege

Detaljer

Overskriftene i ny mal for studieplan (studieprogramelementene) Ny mal

Overskriftene i ny mal for studieplan (studieprogramelementene) Ny mal Overskriftene i ny mal for studieplan (studieprogramelementene) Ny mal Overskrift Innhold Navn på studieprogrammet Navn på grad Mål og innhold Beskrivelse av mål for studiet og omfang av studiet (antall

Detaljer

Studieplan for Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk

Studieplan for Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Studieplan for Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret:.(22.09.14) Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader.

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader. Møtereferat, programstyremøte i italiensk Dato: 16. november 2016 Tilstede på møtet: Reidar Magne Veland (fagkoordinator), Camilla Erichsen Skalle, Marco Gargiulo og Hanne Svanholm Misje (sekretær) 06/16

Detaljer

Studieplan for Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi (Namn på bachelorprogrammet, nynorsk)

Studieplan for Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi (Namn på bachelorprogrammet, nynorsk) Studieplan for Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi (Namn på bachelorprogrammet, nynorsk) Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret: 15.10.2014

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken, ny versjon: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 1 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med stp språk

Detaljer

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Emnekode SPLA100 Emnenamn Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Engelsk emnenamn Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Kurset skal og gje deltakarane ei forståing av kva læring er, og kva som fremmer læring.

Kurset skal og gje deltakarane ei forståing av kva læring er, og kva som fremmer læring. Emnekode Course code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course title, English Studipoeng, omfang ECTS credits Studienivå (studiesyklus) Level of study Fulltid/deltid Full-time/Part-time Undervisningsspråk

Detaljer

Studieplan for MASTERPROGRAMMET I GEOVITSKAP: Studieretning: GEOKJEMI OG GEOBIOLOGI

Studieplan for MASTERPROGRAMMET I GEOVITSKAP: Studieretning: GEOKJEMI OG GEOBIOLOGI Studieplan for MASTERPROGRAMMET I GEOVITSKAP: Studieretning: GEOKJEMI OG GEOBIOLOGI Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret:....(dd.mm.år) Det matematisknaturvitskaplege

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Norsk 2 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Opptakskrav fritekst Norsk 2 Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester S1(H) 2NO224-2 Norsk 2 - Litterær

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015.

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

. (Navn på emnet, bokmål) . (Name of the course, English)

. (Navn på emnet, bokmål) . (Name of the course, English) Kontinuumsmekanikk Emnebeskriving for. (Namn på emnet, nynorsk) Kontinuumsmekanikk. (Navn på emnet, bokmål) Continuum mechanics. (Name of the course, English) Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Studieprogram: masterprogram i molekylærbiologi

Studieprogram: masterprogram i molekylærbiologi Studieplan for masterprogram i molekylærbiologi Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret:.(dd.mm.år) Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013 ÅRSENHET I SPESIALPEDAGOGIKK STUDIEPROGRAM Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - Årsenhet Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Etablering av Vesentlig endring

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Kategori Infotype Tekst

Kategori Infotype Tekst Obs: Ser ut til at en del ny tekst ikke er markert i rødt. Kategori Infotype Tekst Namn på studieprogrammet, nynorsk Navn på studieprogrammet,bokmål Name of the programme of study, English Namn på grad

Detaljer

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar.

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar. Vedlegg 10 UUI 090915 Emnekode ENG332 emne i engelskspråkleg litteratur/kultur II Engelsk emnenamn Selected topic in English Literature and/or Culture II Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Alle fire kursa er godkjente frå før, men har no fått nye kodar (jfr. e-post frå Birthe 1. oktober):

Alle fire kursa er godkjente frå før, men har no fått nye kodar (jfr. e-post frå Birthe 1. oktober): From: Birthe Gjerdevik To: Ingrid W. Solhøy Subject: Til små studieplanendringer fra Skolelaben Date: 14. mars 2016 12:42:47 Attachments: NAT621.docx NAT622.docx NAT623.docx NAT624.docx From: Olaug Vetti

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, NYNORSK, 2011 HØST, versjon 08.aug.201 11:16:26 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Endring i studieplanen for Bachelor i Digital Kultur

Endring i studieplanen for Bachelor i Digital Kultur UUI-sak 8/12 Vedlegg 1 Vedlegg 2 Endring i studieplanen for Bachelor i Digital Kultur Fagomtale for Digital kultur (internt dokument som inneheld emnetabell og definisjon av krav til spesialisering) Studieplan

Detaljer

Studieplanendringer 2015/2015 Institutt for fysikk og teknologi

Studieplanendringer 2015/2015 Institutt for fysikk og teknologi UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2014/8858-GRE 01.10.2014 Studieplanendringer 2015/2015 Forslag til studieplanendringer for emner og studieprogrammer ved

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi

UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi Bergen, 21. november 2011 Studieplanendringar Institutt for biologi nye studieretningar på master Viser til innsendte forslag om studieplanendringer for studieåret

Detaljer

Studieplan for Bachelorprogram i geovitskap: geologi

Studieplan for Bachelorprogram i geovitskap: geologi Studieplan for Bachelorprogram i geovitskap: geologi Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret: 03.10.14 (dd.mm.år) Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

Mal for studieprogram og emner

Mal for studieprogram og emner Mal for studieprogram og emner Hvem leser emne og studieprogrambeskrivelser? Studentene Visninger på HiB sine nettsider i august: 820 361 sesjoner. Forberedelser 244 366 (29.79%) Klagesaker på studieprogramrelaterte

Detaljer

VEDLEGG 6a. Studieplan

VEDLEGG 6a. Studieplan VEDLEGG 6a Studieplan Master in Media Practices Studieprogram: Medieproduksjon Studienivå: Master Studiepoeng: 120 Studielengd: 4 semester Kull: 2017 Studieplassar: 30 per kull Språk: Engelsk Studietype:

Detaljer

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser

NOKUTs rammer for emnebeskrivelser 29. mars 2016 Bakgrunn Dette må betraktes som en prøveforelesning over oppgitt tema. Jeg visste ingenting om NOKUTs rammer for emnebeskrivelser da jeg fikk oppdraget. Bakgrunn Dette må betraktes som en

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Språkpakke for tysk, gjeldende H15

Språkpakke for tysk, gjeldende H15 Språkpakke for tysk, gjeldende H15 Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave og skoleeksamen TYS123 Grunnemne i tysk språk II for lærarstudentar

Detaljer

ALLMENN LITTERATURVITSKAP

ALLMENN LITTERATURVITSKAP 28 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 ALLMENN LITTERATURVITSKAP Allmenn litteraturvitskap gir ei innføring i den vestlege litterære tradisjonen frå oldtida og fram til våre dagar. Sentralt i

Detaljer

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Studieprogram M-PETENG, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av:

Detaljer

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven 27.02.17 Knut Mørken, Ragnhild Kobro Runde, Tone Skramstad BAKGRUNN OG DISKUSJONSPUNKTER Vi er pålagt å gi masteroppgaven en emnebeskrivelse.

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Studieplanendringar for 2017/2018 ved Kjemisk institutt

Studieplanendringar for 2017/2018 ved Kjemisk institutt UNIVERSITETET I BERGEN Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Referanse Dato 2016/9271-UNLA 28.09.2016 Studieplanendringar for 2017/2018 ved Kjemisk institutt Studieplanendringar for

Detaljer

Master i lulesamisk språk

Master i lulesamisk språk NO EN Master i lulesamisk språk Masterutdanning i lulesamisk med fokus på lulesamisk språk. Studiet vil være en fortsettelse av bachelorutdanningen i lulesamisk der kandidatene skal oppnå kunnskap og ferdigheter

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Navn på studieprogrammet

Navn på studieprogrammet Overskrift Navn på studieprogrammet Mål og innhald Innhald Integrert lektorutdanning med master i naturvitskap og matematikk Lektorutdanninga med master i naturvitskap er ei femårig integrert lærarutdanning

Detaljer

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan

Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan Mastergradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Revidert juni 2014 Tittel Bokmål: Mastergradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Mastergradsprogram i religionsvitskap

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Studieplan for Masterprogram i nanovitskap

Studieplan for Masterprogram i nanovitskap Vedlegg 3 Studieplan for Masterprogram i nanovitskap Godkjenning: Studieplanen er godkjend av: Universitetsstyret:.(dd.mm.år) Programstyret: 24.09.14. Det matematisk-naturvitskaplege fakultet:..(dd.mm.år)

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

har grunnleggjande kunnskap om hovudlinjene i Grunnkompetanse moderne tysk grammatikk

har grunnleggjande kunnskap om hovudlinjene i Grunnkompetanse moderne tysk grammatikk Emnekode TYS100H Emnenamn Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Studienivå

Detaljer

Emnebeskriving for MAT243 Mangfoldigheter. MAT243 Manifolds.

Emnebeskriving for MAT243 Mangfoldigheter. MAT243 Manifolds. Emnebeskriving for MAT243 Mangfoldigheter. MAT243 Manifolds. Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.): Programstyret:.(dd.mm.år)

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap 60 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 24.september 2015.

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid 13.04.11 v/ Karin-Elin Berg Innhold Hensikten med kvalifikasjonsrammeverk Europeiske rammeverk Utviklingen av et norsk rammeverk Utfordringer 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer