Stjørdal Kommune. Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stjørdal Kommune. Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn"

Transkript

1 Stjørdal Kommune Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn Flyfoto Stjørdal Sentrum Mai 2008

2 Styringsgruppe: Torstein Mørseth, Stjørdal Næringsforum Sverre Myrvold, Børstad Transport Jan Håvard Selseng Stjørdal Kommune Rolf Aarland, Trondheim Havn Torben Gjertsen, Spirit Air Cargo Jonny Trosdahl, Norplasta, Per Olav Gilstad, Kjelstad Bruk Knut Røkke, produsent Viola Nyeng Svendsen, Ole Vig vgs. Deltakende bedrifter: Bedrift Glen Dimplex Nordic as (Nobø) Contiga as Norplasta as Microplast as Vikaune Fabrikker as Glava as Westgaard Renovasjon as Byggmaker Aasen og Five Kjelstad Sagbruk og Høvleri AS Treco as Aunes Karosseri as Franzefoss Pukk as A-K Maskiner Imek Tore Ligaard (inkl Trh) Hellsenteret Coop Byggmix Stjørdal Interiør Trondheim Lufthavn Vikan Gartneri AS Rica Hell Hotell Kontaktperson Håvard Størseth Stein Bostrøm Jan Tovsdal Leif Erik Prestmo Terje Garden Arnfin Beistad Bjørn Ivar Hage Jan Mauseth Per Olav Gilstad Ove Øyen Siv Bente Flønes, Olav Aune Rune Midtsjø Trond Swan Tore Ligaard Lene Buan Dybvad Svein Jensen Gunnar Børstad Håvard Veimo Lars Vikan Bjørgvin Thorsteinsson Vedlegg til rapporten: 1. Spørreskjema 2. Evalueringsnotat fra Ole Vig - 2 -

3 Forord Næringslivet på Stjørdal er avhengig av gode transport - og logistikkløsninger og vareeierne er opptatt av dette. Stjørdal mangler i likhet med de fleste kommuner en oversikt over godsstrømmer til og fra regionen. I 2006 gjennomførte Trondheim Havn (TIH) i samarbeid med Stjørdal Kommune en trafikktelling i de sentrale kryssene på Stjørdal. Basert på tellingen har det vært et ønske å få kartlagt hva næringslivet legger vekt på i forhold til transportutfordringer. For region Midt-Norge er Stjørdal et tilnærmet ideelt geografisk logistikknutepunkt med sentral plassering nært Trondheim, gode vegforbindelser både mot øst, sør og nord samt nær lokalisering til Værnes flyplass. Stjørdal Næringsforum og Stjørdal Kommune har i samarbeid med TIH initiert prosjektet Kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn. Hensikten er å få bedre kjennskap til næringstransporter i og rundt Stjørdal og øke kunnskapen om varestrømmene. Undersøkelsen viser at det er et stort potensiale for å effektivisere varetransporter. Dette gjelder i forhold til både kostnader og leveringspålitelighet knyttet til transporten, samt at selve vareflyten kan bli bedre. Rapporten er en oppsummering av forstudien som ble gjennomført januar-februar 2008, basert på en intervjurunde med 20 utvalgte bedrifter i Stjørdalsområdet. Rapporten kan også betraktes som et innspill for å vurdere om det er aktuelt med etablering av en terminal på Stjørdal som kan koordinere varestrømmene der det er naturlig. Et knutepunkt på Stjørdal må utvikles i samarbeid med eksisterende transportører og vareeiere, og framstå som ledd i effektive og samordnede varestrømmer tilpasset øvrige logistikk-kjeder. Et slikt knutepunkt må ikke forveksles med et regionalt logistikkknutepunkt for båt, bane og bil. Problemstillinger knyttet til utvikling mot regionalt knutepunkt er ikke behandlet i denne rapporten. Fagansvarlig for kartleggingen har vært markedssjef Rolf Aarland (TIH) i samarbeid med Astrid Bjørgen Sund (TIH). Den praktiske gjennomføringen er utført i samarbeid med elever fra Ole Vig vgs, avd. transport og logistikkfag. Prosjektet har i tillegg fungert som en undervisnings-, nettverk og læringsoppgave med avdelingsleder Viola Nyeng Svendsen som ansvarlig. Rapporten ble presentert og behandlet i Styringsgruppen 4. juni Trondheim, Rolf Aarland Markedssjef Astrid Bjørgen Sund Rådgiver - 3 -

4 Innholdsfortegnelse Styringsgruppe. 2 Deltakende bedrifter. 2 Forord 3 1. Innledning 5 2. Dagens situasjon Vareflyt i Stjørdal Trafikkbildet Godsutvikling havna Utbedringstiltak veg Kartlegging metode Resultater fra kartleggingen Konklusjon Transportkostnad Infrastruktur, trafikkvekst og godsstrømmer Terminal samdistribusjon Vegen videre. 15 vedlegg 1: Spørreskjema 16 vedlegg 2: Evalueringsnotat fra Ole Vig

5 1. Innledning Næringsforeningen på Stjørdal har sammen med lokale aktører og TIH gjennomført en kartlegging blant vareeiere med tanke på å se på næringslivets transportutfordringer og få kjennskap til godsstrømmer. Formålet med kartleggingen er å avdekke hvilke krav og forventninger virksomheter i Stjørdal stiller til transportopplegg, kartlegge mulighetene for samordning av distribusjon og avdekke eventuelle muligheter for etablering av en terminal på Stjørdal med lokale transportører som kan bygge opp et samordnet distribusjonsnett. Trondheim Havn etablerte for fem år siden konseptet Trøndelagterminalen, et varestrømskonsept for Midt-Norge/Midt-Norden som omfatter båt, bane og bil. Formålet er å betrakte og behandle godsstrømmer og transportutfordringer på en helhetlig måte. Dette er et samarbeidsprosjekt med Trondheim kommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket, transportører og vareeiere med hensikt å betrakte varestrømmene basert på vareeiers forventninger i et regionalt perspektiv. Det er derfor helt i tråd med intensjonene i Nasjonal Transportplan (NTP), fylkeskommunale og kommunale planer. Det er utarbeidet en mulighetsstudie for Trøndelagterminalen. TIH har i strategiplan definert samferdsel som et område av strategisk betydning. Begrunnelsen ligger i at havner må utvikles i grensesnittet mot bil og bane. Dette i kombinasjon med ønske om å legge til rette for næringsvekst i regionen gjennom å bidra til å skape konkurransefordeler til næringslivet. Stjørdal Havn er fra 2007 med i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS, og ble dermed en integrert del av konseptet Trøndelagterminalen. Skissen i figur 1 viser at Stjørdal er sentral i transportmønstret i Midt-Norge. Fig 1. Stjørdal som knutepunkt Næringsaksen Stjørdal Trondheim Orkanger blir ofte benyttet i diskusjon om næringsareal. For vareeiere som utvikler og /eller etablerer seg i aksen vil transport- og logistikk ha stor betydning. Dette må derfor sees i sammenheng. TIH har gjennom varestrømskonseptet Trøndelagterminalen kontaktet Stjørdal Næringsforum og Stjørdal kommune. Det var interesse for å få fram helhetlige og - 5 -

6 lokale betraktninger på transportutfordringene. Etter initiativ fra Stjørdal Næringsforum og Stjørdal Kommune ble det i møte med næringslivet i mai 2007 diskutert om og hvordan arbeidet skulle organiseres. Det ble konkludert med at behovet for å kartlegge varestrømmene burde gjennomføres. Prosjektet er finansiert av regionalt Næringsfond for Meråker og Stjørdal. Stjørdal Næringsforum er prosjekteier for prosjektet. Etter ønske fra Stjørdal Næringsforum har TIH stått for opplegg og gjennomføring av kartleggingen. Elever fra Ole Vig har vært delaktige med den praktiske gjennomføringen med besøk til flere av bedriftene. 2. Dagens situasjon Næringslivet på Stjørdal har utfordringer med transport og logistikk på lik linje med virksomheter i Midt-Norge for øvrig. Lange avstander til hovedmarkedene er av stor betydning for transport- og logistikkostnadene. Stjørdal ligger sentralt plassert i Midt-Norge med bane både nordover, sydover og østover. Stjørdal har egen havn med utbyggingsmuligheter og gode vegsystemer med E-6 og E-14. Som knutepunkt for transport og logistikkaktiviteter kan Stjørdal egne seg på flere måter. Det er kort avstand til Trondheim (30 km). Havna kan utvikles med flere direkte båtanløp forutsatt at det er ønskelig fra kommunen samt at det er godsmengder som kan overføres til båt. Dette gjelder konvensjonell last (stykkgods og partilaster) så containerhavn er ikke tema for utviklingsmulighetene. Midt-Norges hovedflyplass Trondheim Lufthavn Værnes, ligger sentralt i Stjørdal. Den har stor betydning for kommunens utvikling. Tilgjengeligheten med fly til aktuelle byer og tettsteder i Norge er god med over 100 avganger og ankomster daglig. Det er lite næringstransporter med fly via Værnes i dag. 2.1 Varesflyt i Stjørdal Et knutepunkt innen transport for næringslivet på Stjørdal må ha forankring og lokalisering på Stjørdal. Det bygges opp et tilsvarende knutepunkt på Orkanger i regi av Orkdal Transport som representanter fra Stjørdal er kjent med. Formålet med denne undersøkelsen er å avdekke hvilke krav og forventninger virksomheter i Stjørdal har til transport- og logistikkløsninger. Når det ikke er direkte trafikk (dør-dør) blir varer til/fra Stjørdal distribuert i forhold til terminaler i Trondheim. Det foregår ingen samordning av denne type distribusjon i dag. Globaliseringen gjør at transport føres over lange avstander og det er viktig å forstå sammenhengen og helheten i dette. Gods inn med bil, bane, båt Omlasting Terminalhåndtering: Lossing Splitting Bufferlagring Varemottak Sammenstilling Returhåndtering Pallettering Cross docking Fellesterminal Omlasting Gods ut med bil, bane, båt Distribusjon til lager eller butikk Fig 2. Logistikk/transportkjede vareflyt for vareeier på Stjørdal - 6 -

7 Figur 2 viser at Stjørdal er et ledd i en større logistikkjede. Varestrømmene i en kjede beveger seg på ulike måter, og vareeiere på Stjørdal må forholde seg til dette. Det er imidlertid store muligheter for samarbeid og effektivisering, for på den måten å redusere kostnadene og dermed øke konkurransekraften for vareeiere og transportører i Stjørdalsområdet. En terminal slik vi diskuterer for Stjørdal kan plasseres som et effektivt ledd i kjeden. Forutsetningen er en terminal som gir merverdi for vareeierne på Stjørdal. Samtidig kan en slik terminal ha et spesifikt ansvar for bestemte tjenester. Terminalen må skape merverdi for kundene ved å tilrettelegge for effektiv utnyttelse av ressurser, personell, utstyr, systemer og organisasjoner. En slik terminal skal ikke komme i tillegg til samlastterminaler i Trondheim, men samarbeide med disse. Kartleggingen har sett på mulighetene for samordning av distribusjon, hvor det via en terminal på Stjørdal og med lokale transportører kan bygges opp et samordnet distribusjonsnett. Som eksempel kan nevnes at de store samlasterne (Tollpost Globe, DHL, Nor Cargo og Schenker) kjører sine egne ruter flere ganger hver dag med utgangspunkt i en terminal i Trondheim. Det vil være mulig med en viss samordning av distribusjon med basis i en lokal transportør. Dersom dette i tillegg knyttes sammen med en lokal terminal (knutepunkt) kan fleksibiliteten øke for vareeierne i Stjørdalsområdet. Det gir mulighet for 24 timers service, korttidslagring, oppfanging av retur og skadde varer, splitting av varer osv. Det er tatt utgangspunkt i de konkrete transporter som foregår, ikke eventuelle regionale muligheter. Det må imidlertid nevnes at det er startet et regionalt arbeid med tanke på et framtidig logistikknutepunkt for regionen for båt, bane og bil, i regi av Trondheim kommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Trondheim Havn og Fylkeskommunen. Arbeidet omfatter lokalisering år fram i tid. Illustrasjon i figur 3 viser Stjørdals plassering i forhold til sentrale transportakser. Syd-Norge Kontinentet Veg - bane Trondheim Veg - bane Sverige/ Finland Veg - bane Stjørdal Transportknutepunkt? Veg - bane Nord-Norge Fig 3. Stjørdal som knutepunkt for bil - båt og bane (HUB) Stjørdal omfatter naturlige akser til Levanger og Meråker. En terminal på Stjørdal kan fungere som samlastingspunkt, sørge for reduserte kostnader på distribusjon og leveringsservice ved gjenstående gods, returer o.l. Knutepunktterminal kan også - 7 -

8 fungere som et ledd for dagligvarekjeder hvor godset ankommer Trondheim med bane eller båt på container som er dedikert til Stjørdal. Det kan være av interesse å føre godset lengst mulig fram til sluttleddet for derpå å splitte en container og levere i butikk. 2.2 Trafikkbildet Kartleggingen bekrefter at vegnettet er en flaskehals for deler av transporten til bedriftene. Spesielt i rushtida oppleves mye kø og ventetid i Stjørdal sentrum og de sentrale E6-kryssene. Trafikkveksten er langt over forventet og vegsystemene klarer ikke å ta unna denne veksten i dag. Uansett løsning vil vegsystemet være viktig og noen ganger avgjørende for trafikkflyten, og uavhengig av om godset kommer med bil, båt eller bane. Fra 1960 har Stjørdals innbyggertall økt fra ca innbyggere til i På E6 var døgntrafikken (ÅDT - ÅDT omfatter både næringstransport, persontransport og kollektivtrafikk) i 1960 ca kjøretøy mens den i dag er på ca På E14 er tilsvarende tall en økning fra til kjøretøy; befolkningsveksten bidrar til en akselererende trafikkvekst. Det ble i 2006 gjennomført trafikktellinger i E6-kryssene (uke 33, i tidsrommet ). Stjørdal kommune var ansvarlig for gjennomføringen og TIH bistod i struktur og tilrettelegging. Registreringen omfattet næringstransportkjøretøy som semitrailer, bil/henger, distribusjonsbil og varebil og ga et bilde på trafikkbelastningen i de sentrale kryssene på Stjørdal. I tillegg kommer personbil og kollektivtrafikken. Figur 4 viser vegsystemene i og rundt Stjørdal med trafikkbelastning i samlet årsdøgntrafikk og andel næringstransporter i to sentrale kryss. til/fra havna 1150 næringstransporter E6 / E næringstransporter E ÅDT E ÅDT Fig 4. Kart over Stjørdal sentrum vegsystemene og trafikkbelastning I krysset E6/E14 ble 2390 næringstransporter registrert pr døgn i den aktuelle perioden, med tilnærmet lik retningsbalanse øst-vest. Dersom vi tar endringen på landsbasis for næringstransporter som de siste årene har økt med ca 10%, vil det gi 2890 biler i 2008 eller i snitt en bil per 30 sekund over døgnet i E6/E14-krysset. Over et normaldøgn sannsynligvis en bil per sekund dersom vi ser på trafikken på dagtid

9 I krysset Havnegata/E6 ble det registrert hhv 991 på E6, nordgående og 1269 på E6 sørgående. Til/fra havna ble det registrert 1150 næringstransporter i samme periode. En økning tilsvarende 10% per år vil det også være for disse punktene, og dette gjelder bare næringstransporter. Trafikken ble registrert over ett døgn på ulike sentrale kryss for å få med heile bildet på næringstransporter. Skjematisk ser dette slik ut: E14 mot Sverige E14 mot E6 Innherredsveien INN Innherredsveien UT bil/ distribusjonsbil bil/ distri- bil/ distri- bil/ distri- varebil semi henger busjonsbil varebilsemi henger busjonsbil varebil semi henger busjonsbil varebil semi henger Fig 5. Trafikkbelastning E14/Innherredsveien E6 Nord E6 Sør Havneveien mot Stjørdal Havneveien mot havna bil/ distribusjonsbil varebil semi henger busjonsbil varebilsemi henger busjonsbil varebil semi henger busjonsbil bil/ distri- bil/ distri- bil/ distri- semi henger varebil Fig 6. Trafikkbelastning E6/Havneveien Godsutvikling havna TIH har registrert utviklingen på havna for Stjørdal siden 2006, da Stjørdal kommune ble med i det interkommunale havneselskapet. Registreringen viser en positiv utvikling for godsomsetningen spesielt for bulktransport. Salt, sand, gass og papir er produktene som representerer de største mengdene. Våtbulk Tørrbulk Stykkgods Totalt Fig 7. Godsutvikling i tonn over Stjørdal Havn De totale godsmengdene over Stjørdal havn har økt med 18,7% fra 2006 til Økt godsomsetningen over Stjørdal havn gir økt biltrafikk inn mot havnekrysset. Samtidig som det også bidrar til og gir grunnlag for økt næringsaktivitet i Stjørdalsregionen. Fig 8. Flyfoto Stjørdal Havn - 9 -

10 2.4 Utbedringstiltak - veg På stamvegnettet vil gjennomføringen av ny E6 fra 2008 og framover skape en vesentlig høyere kvalitet, både trafikk- og miljømessig. E14 vil i liten grad bli endret på kort sikt, men planer om nye kryss og utvidelse av kjørefelt vil etter hvert bedre adkomsten til/fra sentrum østover. Ny ringveg Nord vil avlaste trafikken inn til E14 og eventuell framtidig ringveg sør (på idestadiet) vil i betydelig grad bedre trafikksituasjonen. Mye av interntrafikken i sentrum vil bli endret med ny sentrumsplan som nettopp er vedtatt (Kommunestyret sak 06/1636). Gjennomføringen av ny E6 mellom Værnes og Kvithammer med ny forbindelse Ringveg Nord, samt en trinnvis tilrettelegging av E14 som hovedtilførsel basert på rundkjøringskryss og fire felts strekningskapasitet vil høyne biltilgjengeligheten til/fra sentrum samt de sentrale næringsområdene. Deler av disse tilakene kan ligge relativt langt fram i tid. Havnekrysset er en del av vegprosjektet E6 Trondheim-Stjørdal. Byggestart av Havnekrysset er nå muliggjort av lokal forskottering. Samferdselsdepartementet godkjente 11. mars at Stjørdal kommune, sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune og lokalt næringsliv, kunne forskuttere inntil 48 millioner kroner for å framskynde utbyggingen. Fig 9. Nytt Havnekryss i Stjørdal sentrum En rundkjøring på hele 56 meter i diameter skal ta over for dagens kryss, som er en flaskehals for trafikantene. Inn mot rundkjøringen skal europavegen utvides fra to til fire felt på en kort strekning I følge Statens vegvesen sine registreringer har E6 ved Havnekrysset en gjennomsnittlig trafikk på ca kjøretøy i døgnet. Mens arbeidet med Havnekrysset pågår blir det etablert en midlertidig trearmet rundkjøring ca.500 meter sør for Havnekrysset. I tillegg skal det bygges et midlertidig trearmet lyskryss like øst før Havnekrysset. Etter at den permanente rundkjøring er ferdig skal de midlertidige vegløsningene fjernes. Det nye Havnekrysset skal stå ferdig i slutten av Det vil gi en bedre vegkryssløsning for næringstrafikk til og fra havna og industriområdet på Sutterø samt lette tryllet for personbiltrafikken i rushtida. I forbindelse med omlegging av ny E6 gjennom Stjørdal er planen at E6 skal gå i kulvert forbi Stjørdal sentrum og dermed åpne sentrum mot industriområdet på Tangen. Stjørdal kommune ønsker med det å bedre infrastrukturen for næringslivet i regionen, frigjøre areal til å videreutvikle Tangen som næringspark og legge til rette for mer grøntareal

11 3. Kartlegging - metode Som grunnlag for forstudien utarbeidet Stjørdal Næringsform en liste over bedrifter i Stjørdalsregionen som var aktuelle i en slik kartlegging. Kartleggingen omfatter 20 utvalgte bedrifter (se oversikt først i rapporten). Disse ble besøkt av TIH ved undertegnede eller elever fra Ole Vig. Trelastindustrien, bedrifter innen betong, maskin og kjøretøy samt produksjonsbedrifter er representert i tillegg til bedrifter innen handels- og vareindustrien. Samla representerer disse bedriftene ca 2,0 mrd i omsetning og 1000 ansatte. Dette tallet er noe høgt da flere av bedriftene ikke skilte på ansatte og omsetning på Stjørdal og organisasjonen for øvrig. I kommunen er det over 1300 bedrifter og næringsdrivende i Stjørdal som samlet sysselsetter vel 8000 arbeidstakere. Per 1. januar 2008 var innbyggertallet I sentrumsområdet bor ca av kommunens innbyggere. En bredere kartlegging ville naturlig gitt et bedre grunnlag for å vurdere de skisserte problemstillingene. 4. Resultater fra kartleggingen Besvarelser fra 20 bedrifter gir et begrenset omfang, men vi mener dette signaliserer indikasjoner som kan representere et bredere næringsliv i Stjørdal. Hovedtrekkene i besvarelsene omtales punktvis. Kostnader Transportkostnader er av stor betydning for virksomhetene. I % av omsetning varierer transportkostnadenes andel fra 2% - 15%, med et gjennomsnitt rundt 7%, dvs at en virksomhet med omsetning på kr 100 mill har kr 7. mill i transportkostnader. Dette er høyere enn gjennomsnittet i Norge som er 5,5%. Omsetning Transportkostnad i % i mill kr 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % Fig 10. Transportkostnadens andel av omsetning Kostnadseffektivisering på transport- og logistikk på 10% vil slå direkte ut i resultatet. Det er absolutt mulig å redusere transportkostnader for vareeierne i området. Transportkostnadene er ofte fritt levert inn til virksomhetene på Stjørdal. For utgående transport ble kostnadene oftest innbakt i vareprisen og betalt av mottaker. De totale transportkostnadene er derfor høyere enn det som kommer fram i undersøkelsen

12 Leveringsservice Leveringsservice har stor betydning for næringslivet og forutsigbarhet er det viktigste kravet. Leveringsservice er en sammensatt variabel av kostnad, tid og kvalitet på transport- og logistikktjenestene. Det er leveringspålitelighet som har størst betydning; varene levert til rett tid i rett mengde på rett sted. Her vil et knutepunkt på Stjørdal kunne ha stor betydning. Godsstrømmer De fleste bedriftene har god oversikt over transportvolum og vareslag både på inn- og utgående. Det indikerer at man i en eventuell neste fase kan gå nærmere inn på de enkelte bedriftene for å få ytterligere kjennskap til transportstrømmene til/fra Stjørdal. Storparten av godset blir transportert med bil til/fra Stjørdal, enten direkte fra leverandør eller via terminal i Trondheim. Fordelingen på dette er ikke kartlagt. Noe gods kommer med bane til Trondheim og omlastes der før videredistribusjon Stjørdal. Det anbefales å gjøre en dypere kartlegging på dette fordi oversikt på godsutviklingen er helt nødvendig for å planlegge. Stjørdal Havn Flere bedrifter uttrykker ønsker om å kunne benytte Stjørdal havn og båttransport. Båttransport må ha en frekvens på minimum en gang per uke, helst 2 eller flere. TIH har ikke utredet utvidelse av Stjørdal havn. Direktelevering For mange av bedriftene leveres varene direkte fra produsent på Stjørdal til kunde uten omlast. I noen tilfeller evt. at varene i forkant er produsert for lager på Stjørdal før sending til kunde. Framføringsmetode varierer i stor grad med type produkt Transportoppleggene Virksomhetene er stort sett fornøyd med transportoppleggene til/fra bedriftene som i all hovedsak tilskrives pålitelige og fleksible transportører. Dette kan imidlertid tilskrives at det ikke er gått inn på mulighetene til forbedringer av transportopplegget. Det kan være behov for å se på alternative transportløsninger. Terminalknutepunkt på Stjørdal Flere av de som deltok i undersøkelsen uttrykte seg positive til ideen om å utvikle et knutepunkt på Stjørdal basert på lokale transportører. Muligheter for samordning av transportopplegg til/fra terminaler i Trondheim samt egne distribusjonsruter til/fra Stjørdal ble framhevet som viktige. Utvikling av terminal på Stjørdal som logistikknutepunkt vil være ett bidrag til å forbedre næringslivets konkurransesituasjon. En knutepunktsterminal kan tilby koordinering av returvarer, koordinering av bil, -bane, -båtgods i tillegg til flygods samt tilgang til felles terminal som på en effektiv og fleksibel måte kan tilby kortidslagring av varer (bufferlager). Oppsummering og trender Resultatene fra forstudien må sees opp i mot de generelle trendene som nå preger transportmarkedet. Transport er et område som i økende grad har betydning for effektiviteten innen bedriftenes forsyningskjeder, og dermed deres lønnsomhet

13 Utviklingen innen transportsektoren må sees med bakgrunn i de hovedtrendene som preger logistikk i nasjonal og internasjonal sammenheng. Internasjonal samhandel er blitt en naturlig del av hverdagen, og logistikk og transport må ses i et større globalt perspektiv. Vareeiere legger stor vekt på effektive forsyningskjeder fordi det er så viktig for deres konkurransekraft. Følgende trender påvirker og preger i stor grad vareeierne og transportørenes krav og forventninger til logistikkløsninger: Transport er en viktig faktor for næringslivet både i forhold til kostnader og i forhold til konkurransesituasjonen. Leveringspålitelighet er viktigere enn leveringstid. Varene føres lengre fram mot sluttleddet og distribusjonsmønstrene i byer og tettsteder endres. Samhandling med andre i logistikkjeden øker. Bransjen er mer åpen for samarbeid og endringer i transportmønster. Det viktigste skiftet som har skjedd er overgangen fra en situasjon med konstant overskuddskapasitet i transportsektoren til en situasjon med økende grad av kapasitetsknapphet. Fortsetter denne utviklingen vil det på sikt kunne føre til problemer i form av økte kostnader og vanskeligere leveringssituasjon. Økende restriksjoner på lastebiltransport, økt skattlegging av veibruk, kjøre- og hviltidsbestemmelsene i det nye EU-direktivet er med og forsterker utfordringene for biltransporten. I tillegg til å se på mulighetene for å spre godsmengdene over døgnet må bane- og båttransport ta sin naturlige del av volumveksten og se på mulige samarbeidsområder mellom bane og båt og se på samarbeidsmuligheter mellom transportmidlene. 5. Konklusjon Hovedinntrykket fra kartleggingsrunden er at bedriftene uttrykte tilfredshet med næringstransportene. Imidlertid er det uttrykt frustrasjon i fht privatbilismen og køkjøring til og fra arbeidsplassen, spesielt i ettermiddagsrushet. Det er et klart framkommelighetsproblem i denne perioden både i Stjørdal sentrum samt E6-kryssene. Det er valgt å oppsummere resultatene fra kartleggingen i tre punkter, hhv med fokus på transportkostnad, infrastruktur, godsstrømmer og samdistribusjon. 5.1 Transportkostnad Næringslivet på Stjørdal har utfordringer med transport og logistikk på lik linje med virksomheter i Midt-Norge for øvrig. 7% transportkostnad av omsetning er høyt. Det er store muligheter for samarbeid og effektivisering for på den måten å redusere kostnadene og derigjennom øke konkurransekraften for vareeiere og transportører i Stjørdalsområdet. Reduksjon i transportkostnader vil slå direkte ut på bunnlinja. Ofte er det slik at bedriftene ikke har god nok oversikt over sine transportkostnader og hvordan de er bygd opp. Leveringspålitelighet har størst betydning; varene levert til rett tid i rett mengde på rett sted. Her vil et knutepunkt på Stjørdal kunne ha stor betydning. Transport blir viktigere for næringslivet. Vareeierne kjenner ikke godt nok til mulighetene, men er fornøyd ut fra det transportørene leverer

14 5.2 Infrastruktur, trafikkvekst og godstrømmer Trafikkveksten både innen næringstransport og personbiltransport er langt over forventet og vegsystemene vil ikke greie å ta unna denne veksten framover. Uavhengig av om mer av transportene går over på bane og båt vil vegsystemet være viktig og avgjørende for trafikkflyten. Basert på tellingen som ble gjennomført i 2006 har vi framskrevet veksten av næringstransporter med 6% økning per år og får følgende størrelser (trafikkveksten i % er justert ned sammenlignet med 10% årlig vekst på landsbasis de siste årene). Næringstransporter - kjøretøy til/fra Årstall Havnekrysset E6 / E Fig 11. Framskriving av trafikkbildet - næringstransporter med 6% årlig trafikkvekst I løpet av en tiårsperiode får vi en dobling av antall kjøretøy i dette trafikkbildet. Vegnettet vil da kunne bli en flaskehals for deler av transporten til bedriftene. Spesielt i rushtida oppleves mye kø og ventetid i Stjørdal sentrum og de sentrale E6-kryssene. Godsstrømmer ble ikke kartlagt godt nok. Vi anbefaler at det blir foretatt en mer grunnleggende kartlegging av godsstrømmene og at dette blir foretatt av erfarne konsulenter. Flere bedrifter uttrykker ønsker om å kunne benytte Stjørdal havn og båttransport om havna utvikles. Båttransport må ha en frekvens på minimum en gang per uke. Dette må ikke forveksles med containerhavn og storstilt utbygging. Velfungerende infrastruktur for næringslivet og spesielt oppgradering av vegsystemet ble understreket av flere bedrifter som nødvendig. Infrastruktur i denne sammenheng er et ansvar som ligger på Stjørdal kommune, fylkeskommunen og vil være avhengig av statlige bevilgninger. 5.3 Terminal - samdistribusjon Med en terminal på Stjørdal og med lokale transportører kan det bygges opp et samordnet distribusjonsnett. Det være seg lokal distribusjon i Stjørdalsområdet eller distribusjon til/fra terminaler i Trondheim. Terminalens viktigste funksjon vil være å: Bidra til koordinering av varestrømmer til/fra Stjørdal og etablere felles distribusjonsruter mellom Trondheim og Stjørdal samt i distriktet rundt Stjørdal. Virke som en buffer/korttidslager for både inn og utgående last. Muligheter for cross-docking (splitting og utkjøring av containere). Kartleggingen indikerer at næringslivet generelt uttrykker seg positive til å gå videre på mulighetene for samordnet distribusjon. Imidlertid bør det foretas en grundigere

15 kartlegging av bedriftenes behov og vilje til å endre på transportopplegget. En knutepunktterminal for Stjørdal kan være et godt utgangspunkt. 6. Vegen videre Basert på kartleggingen og de resultater som er beskrevet i rapporten tillater vi oss å oppsummere og skissere følgende anbefalinger for det videre arbeidet: Grunnlaget er godt nok til å si at det er potensial til forbedring av bedriftenes transport-og logistikkopplegg. Terminal Stjørdal bør startes opp i samarbeid med samlastere og vareeiere Det bør gjennomføres et grunnleggende kartleggingsarbeid på godsstrømmer. Det er en markant godsøking som bidrar til konsekvenser for vegsystem og infrastruktur. Avklare hva kommunen ønsker i forhold til næringstransporter. Rapporten kan benyttes som grunnlag for diskusjoner i for eksempel workshops

16 Vedlegg 1: Spørreskjema

17 - 17 -

18 - 18 -

19 Vedlegg 2: Evalueringsnotat fra Ole Vig, Viola Svendsen, EVALUERING TRØNDELAGSTERMINALEN Vi har i dag avsluttet prosjektet kartlegging av varestrømmer i Stjørdal og omegn og har gjort følgende evaluering. Prosjektet har tatt for mye tid av skolearbeidet. Dette skyldes først og fremst at elevene hadde vanskeligheter med å få til avtaler/møte noen som ville svare på spørsmålene. De ble ofte henviste fra den ene til den andre og veldig få kjente til dette prosjektet. Elevene som gikk i gang med dette med stor lyst, kom noe slukkøret tilbake og vist ikke helt hva de skulle gjøre. Tar med et sitat fra en konklusjon fra et prosjekt som egentlig taler for seg selv: Oppgaven har egentlig vært ganske vanskelig. Det er på grunn av at det har vært vanskelig og fått kontakt med firmaene, eller at de har vært meget avvisende. At de ikke har villet snakket med oss. Det ble liksom ingen reaksjon før en av lærerne ringte til dem. Så derfor har det tatt veldig lang tid for å få ferdig prosjektet, Samtidig som at bedriftene ikke hadde noe og svare med. Derfor ble det ikke noe skikkelig ut av spørreundersøkelsen heller. Deriblant Eik Senteret som hadde alt av regnskap og lignende liggende i Oslo Men på tross av store startvansker kom elevene i mål og konklusjonen er at de syns det var spennende, de ble godt kjent i området samt at de lærte mye om firmaene. De syns oppgaven var spennende på tross av motgang og de sier selv at de lærte mye av det. Så konklusjonen på dette må være at skal noe lignende gjøres senere, så må noen voksne ringe å gjøre avtalene. Det var alt for lett å avvise elevene. Stjørdal,

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Økt virkestransport på jernbane

Økt virkestransport på jernbane Utredning til Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet Statens landbruksforvaltning og Jernbaneverket November - 2010 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks-

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi

Godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi Godstransport på bane Jernbaneverkets strategi 1 Innhold Forord 3 Sammendrag 4 1. Bakgrunn 12 2. Formål 13 3. Overordnede mål og strategier 14 4. Godstransport på bane utfordringer og muligheter 15 5.

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer