Bostedsløse i Asker 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bostedsløse i Asker 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse"

Transkript

1 Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Asker 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

2 1 Innhold Tabelloversikt... 2 Figuroversikt Innledning Kartlegging av bostedsløse personer Asker kommune Kjennetegn ved bostedsløse personer i Asker Sivilstatus og familie Oppholdssteder blant bostedsløse personer Problemsituasjoner blant bostedsløse Grupper av bostedsløse i Asker Personer med en psykisk lidelse Personer som er avhengig av rusmidler Personer med samtidig rusavhengighet og psykisk lidelse Bostedsløse under 25 år Bostedsløse barnefamilier... 21

3 2 Tabelloversikt Tabell 2.1 Andel kvinner og menn blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.2 Aldersfordeling blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent... 7 Tabell 2.3 Fødeland/region blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent... 8 Tabell 2.4 Høyeste fullførte utdanning blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.5 Viktigste inntektskilde blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.6 Sivilstatus blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.7 Andel bostedsløse med og uten mindreårige barn i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.8 Former for omsorg og samværsrett med mindreårige barn blant bostedsløse personer i Tabell 2.9 Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Andel bostedsløse med mindreårige barn som er bostedsløse sammen med barna sine i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.10 Oppholdssteder blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.11 Lengde på oppholdet i oppholdsstedet i kartleggingsuken i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.12 Varighet av bostedsløsheten i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.13 Problemsituasjoner blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 3.1 Kjennetegn ved bostedsløse i Asker med en psykisk lidelse og alle bostedløse i Asker. Prosent Tabell 3.2 Bostedsløse med rusavhengighet i Asker og alle bostedsløse i Asker. Prosent... 19

4 Figuroversikt 3 Figur 2.1 Problemsituasjoner blant bostedsløse i Asker og i kommuner med innbyggere og over. Prosent Figur 3.1 Viktigste problemsituasjoner blant personer med samtidig rusavhengighet og psykisk lidelse. Prosent Figur 3.2 Viktigste problemsituasjoner blant unge bostedsløse under 25 år i Asker. Prosent. 21

5 4 1 Innledning Dette notatet omhandler bostedsløse personer i Asker kommune. Analysen av bostedsløse personer i Asker er basert på data samlet inn i forbindelse med den nasjonale kartleggingen av bostedsløse personer i Norge (Dyb og Johannessen 2013) 1. I analysen ser vi nærmere på kjennetegn ved bostedsløse personer i Asker. Profilen på bostedsløsheten ser forskjellig ut i ulike kommunegrupper. Det er flere bostedsløse i de store kommunene og færrest i de små. I analysen av kartleggingen er kommunene delt i fire grupper: 1) De fire store byene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger), 2) Kommuner med innbyggere og over (minus storbyene), 3) kommuner med innbyggere og 4) kommuner med færre enn innbyggere. I dette notatet sammenlignes tallene for Asker med kommunegruppe to, som Asker tilhører, og hele landet. Notatet er disponert som følger: Første del beskriver definisjonen av bostedsløshet og gir en kort beskrivelse av enkelte kjennetegn ved Asker som kan ha betydning for antall og profilen på gruppa bostedsløse i kommunene. Del 2 viser profilen blant bostedsløse personer i Asker og problemsituasjonene de bostedsløse personene som er kartlagt er berørt av. Siste del beskriver ulike undergrupper av bostedsløse i Asker. Alle tabellene er oppgitt i prosent. Der det er fem personer eller færre i en kategori har vi ikke oppgitt prosentandelen. Dette er markert med Kartlegging av bostedsløse personer Data om bostedsløse personer er innhentet gjennom et spørreskjema til instanser i kommuner og statlige og private aktører som har kontakt med, kjenner til eller antas å kjenne til bostedsløse personer. Disse er respondenter i undersøkelsen. Respondentene fyller ut ett skjema for hver bostedsløs person de kjenner til på et gitt tidspunkt, uke Kartleggingen av bostedsløse er en tverrsnittstudie, den viser hvor mange personer som er bostedsløse i en bestemt uke, og kjennetegn ved denne gruppa. Nesten identiske kartlegginger har vært gjennomført fire ganger tidligere; i 2008, 2005, 2003 og Definisjon av bostedsløshet I Norge anvender vi en definisjon på bostedsløshet som tar utgangspunkt i posisjoner på boligmarkedet: Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige botilbud, oppholder seg midlertidig hos 1 Dyb, Evelyn og Katja Johannessen (2013): Bostedsløse i Norge 2012 en kartlegging. NIBR-rapport 2013: 5. Oslo

6 nær slektning, venner eller kjente, personer som befinner seg under kriminalomsorgen eller i institusjon og skal løslates eller utskrives innen to måneder og ikke har bolig. Som bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt. Utdyping: En person regnes i denne undersøkelsen som bostedsløs dersom vedkommende befinner seg i en av følgende situasjoner: Situasjon 1. Personen mangler tak over hodet kommende natt. Herunder regnes personer som sover ute, i skur og lignende løsninger som gir en form for ly. Situasjon 2. Personen er henvist til akutt eller midlertidig botilbud, som for eksempel natthjem, varmestue, hospits, hybelhus uten leiekontrakt, pensjonat, hotell, krisesenter, campingvogn/hytte på campingplass, krise-/overgangsbolig. Situasjon 3. Person under kriminalomsorgen, som skal løslates innen 2 måneder og som ikke har egen eid eller leid bolig. Herunder regnes personer i fengsel og personer i overgangsboliger eller som soner under Friomsorgen. Situasjon 4. Person i institusjon, som utskrives innen 2 måneder og som ikke har egen eid eller leid bolig. Herunder regnes alle typer institusjoner, inkludert personer i barnevernsinstitusjon som utskrives fra/går ut av barnevernets omsorg innen 2 måneder. Situasjon 5. Personen bor midlertidig hos venner, kjente eller slektninger. Som bostedsløs regnes ikke personer som bor i framleid bolig eller bor varig hos pårørende eller nær slektning. Personer under 18 år som er bostedsløse alene, dvs. ikke sammen med foreldre/foresatt, registreres som bostedsløse (Dyb og Johannessen 2013: 35) Antall bostedsløse i Norge Antall bostedsløse i Norge 2012 er personer. Antallet tilsvarer 1,26 pr 1000 innbyggere. Antallet er en meget liten økning fra 2008, men befolkningen i Norge har vokst i denne perioden og andel bostedsløse er knepent under 2008-nivået, som var 1,27 pr 1000 innbyggere. Kartleggingen av bostedsløse gjennomføres i 124 kommuner: I alle kommuner med innbyggere og over og i et representativt utvalg i kommuner med færre enn innbyggere. Bostedsløshet er vanligere i store kommuner enn i små bostedsløse (42 prosent av alle) hører hjemme i en av de fire største byene: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Bostedsløse pr 1000 innbyggere i disse fire byene er 2,23. Samlet antall bostedsløse i kommuner med > innbyggere er bostedsløse og 1,43 pr 1000 innbyggere bostedsløse personer hører hjemme i kommuner med mellom og innbyggere, og bostedsløse målt pr 1000 innbyggere er 1,06. I de minste kommunene med færre enn innbyggere var det i registreringsuken 470 bostedsløse tilsvarende 0,40 pr 1000 innbyggere (Dyb og Johannessen 2013: 14-15). 5

7 6 1.2 Asker kommune Asker er blant de større bykommunene i landet med innbyggere per 1. januar prosent av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. Innvandrer befolkningen representerer 130 ulike nasjonaliteter. Kommunen ligger i det tett befolkede området mellom Oslo og Drammen og er en del Oslo-regionen. Presset i boligmarkedet er noe mindre i Asker enn i Bærum og Oslo Vest, men kommunen vil likevel på grunn av beliggenheten ha en del storbyproblemer. Kommuneplanen for Asker slår fast at kommunen på få år har utviklet seg fra en forholdsvis rik kommune til en kommune med litt over middels inntekt i landsmålestokk. Kommunen har gradvis måttet tilpasse utgiftsnivået til strammere budsjetter. Bostedsløse i Asker kommune Antall bostedsløse i Asker omfattet 108 personer i kartleggingen høsten Antallet tilsvarer 1,91 bostedsløse per 1000 innbyggere. Andelen bostedsløse er om lag på linje med Drammen og høyere enn i nabokommunen Bærum. Tallet på bostedsløse og andelen bostedsløse har økt en god del fra tidligere kartlegginger (2008, 2005 og 2003). Vi finner ikke noen god forklaring på økningen. Det forholdsvis høye antallet bostedsløse i 2012 sammenlignet på tidligere år, tyder på at Asker kommune har gjort en grundig jobb med å kartlegge bostedsløse i 2012 og har et solid og pålitelig tall. Profil og kjennetegn ved bostedsløse i Asker beskrives vider i dette notatet.

8 7 2 Kjennetegn ved bostedsløse personer i Asker Kjennetegn ved bostedsløse personer i Asker kommune Det er interessant for den enkelte kommune å se på kjennetegn ved bostedsløse personer i kommunen. Dette kan lette jobben med å skape spissede hjelpetiltak. I det følgende viser vi ulike kjennetegn ved bostedsløse personer i Asker, i kommunegruppa med innbyggere og over (minus de fire største byene) og hele landet. Vi går ikke inn på enkelte grupper bostedsløse i denne delen, disse blir beskrevet mer utførlig i del tre i dette notatet. Kjønnsfordeling Tabell 2.1 Andel kvinner og menn blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Kjønn Asker > Norge Menn Kvinner Sum prosent av alle bostedsløse personer i Asker er kvinner, og 71 prosent er menn. Dette er likt som kommunegruppa og hele landet. Alder Tabell 2.2 Aldersfordeling blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Alder, år Asker > Norge <25 år år år år >55 år Ubesvart Sum Gjennomsnittsalder Tabell 2.2 viser andelen bostedsløse personer i Asker, kommunegruppa og for hele landet fordelt på fem alderskategorier. Det første tabellen viser er at andelen unge bostedsløse under 25 år er langt høyere i Asker (34 prosent) enn den er i

9 8 kommunegruppa og i landet som helhet (22 og 23 prosent). En av fire bostedsløse i Asker er mellom år. Dette er en litt lavere andel enn i kommunegruppa og landet som helhet der andelen er 29 og 30 prosent. Det er spesielt i aldersgruppa år andelen bostedsløse personer i Asker er lav. Kun 16 prosent av alle bostedsløse personer i Asker er mellom år, mens andelen for kommunegruppa og for landet som helhet er 24 prosent. Åtte prosent av alle bostedsløse personer i Asker er over 55 år. Dette er den samme andelen som i kommunegruppa, og to prosentpoeng høyere enn for landet som helhet. Fødeland/ region Tabell 2.3 Fødeland/region blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Fødeland/ - region Asker > Norge Norge Øvrige Europa inkl. Russland Afrika Asia og Oseania Nord-, Mellom- og Sør-Amerika Vet ikke/ubesvart Sum prosent av alle bostedsløse personer i Asker er født i Norge. Dette er en langt lavere andel enn i kommunegruppa og for landet som helhet, der andelen er henholdsvis 78 og 77 prosent. Den største gruppa som ikke er født i Norge er født i Afrika, blant bostedsløse i Asker. 12 prosent oppgis å være født i Afrika, mens andelen er seks prosent i kommunegruppa og åtte prosent fir hele landet. Utover disse to kategoriene; født i Norge og født i Afrika, ligger Asker tett opp til kommunegruppa og landsgjennomsnittet. Høyeste fullførte utdanning Tabell 2.4 Høyeste fullførte utdanning blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Fullført utdanning Asker > Norge Grunnskole Videregående Høgskole/universitet Vet ikke/ubesvart Sum Blant bostedsløse personer i Asker er det 34 prosent som har grunnskole som høyest fullførte utdanning. Dette er en lavere andel enn i kommunegruppa og for landet som helhet (39 og 38 prosent). Syv prosent har fullført videregående skole. Dette er også lavere enn kommunegruppa der andelen er 11 prosent, og langt lavere enn landsgjennomsnittet som er 15 prosent. Seks prosent har fullført høgskole/universitet. Dette er høyere enn i kommunegruppa og for landet som

10 helhet. Det er imidlertid viktig å huske på at når vi bryter opp tallene for Asker på kategorier, vil få observasjoner kunne gi store prosentvise utslag. På spørsmål om utdanning blant bostedsløse er det en svært høy andel som svarer vet ikke eller ikke svarer på spørsmålet. I Asker er det over halvparten som svarer vet ikke eller ikke svarer på spørsmålet. Dette er en betydelig høyere andel enn for landet som helhet der andelen er 44 prosent. På grunn av den høye andelen som ikke vet, eller ikke svarer, er tallene for utdanning blant de mest usikre tallene vi har for bostedsløse personer. Det er likevel interessant å se på fordelingene da det sier noe om tendenser blant bostedsløse personer. Inntektskilder Respondentene de som fyller ut skjemaet er bedt om å oppgi viktigste inntektskilde. En del personer kan ha andre inntektskilder i tillegg, men det registreres ikke i denne undersøkelsen. Tabell 2.5 Viktigste inntektskilde blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Inntektskilder Asker > Norge Arbeidsinntekt, dagpenger, sykepenger Pensjon: alder/ uføre/annet Studielån/stipend Andre offentlige overføringer Sosialhjelp Ingen kjente inntektskilder, annet, vet ikke/ubesvart Sum Tabell 2.5 viser viktigste inntektskilde for bostedsløse personer i Asker, i kommunegruppa og for landet som helhet. Om vi begynner øverst i tabellen ser vi at andelen som har arbeidsrelatert inntekt er seks prosent i Asker og åtte prosent i kommunegruppa og for landet som helhet. Dernest ser vi at andelen som mottar pensjon (alder, uføre, annet)er 16 prosent i Asker, mot 21 prosent i kommunegruppa og 19 prosent i Norge. Dette kan ha sammenheng med at gjennomsnittsalderen blant bostedsløse personer i Asker er lavere enn den er i kommunegruppa og Norge. Fem prosent av alle bostedsløse i Asker mottar studielån/stipend som sin viktigste inntektskilde. Dette er en markant høyere andel enn for kommunegruppa og for landet som helhet der andelen er en prosent. Selv om det her er få observasjoner, og disse kan medføre store prosentvise utslag, er det en interessant forskjell. 37 prosent har «andre offentlige overføringer» som sin viktigste inntektskilde. I Asker gjelder dette kun Arbeidsavklaringspenger. Andelen som mottar «andre offentlige overføringer» er 33 prosent i kommunegruppa og 28 prosent i hele landet. Andelen som har sosialhjelp som sin viktigste inntektskilde er 27 prosent i Asker og i kommunegruppa, og 32 prosent for hele landet. Om lag en av ti har ingen kjente 2 Arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad

11 10 inntektskilder, svarer vet ikke eller unnlater å svare på spørsmålet i Asker, kommunegruppa og i Norge. 2.1 Sivilstatus og familie I registreringsskjemaet spørres det etter en del kjennetegn ved den bostedsløse personen som kan si noe om familiesituasjonen til vedkommende. Dette er interessant fordi det gir et bredere bilde av hvem de bostedsløse personene er, og like viktig; om det er andre personer enn vedkommende selv som berøres av bostedsløsheten. I det følgende gis en kort beskrivelse av familiesituasjonen til bostedsløse personer i Asker kommune. I den senere tid har det vært en del fokus på barn som er bostedsløse sammen med en forelder (i den nasjonale kartleggingen ble det rapportert inn 679 barn som var bostedsløse med en forelder). I Asker ble det kartlagt 7 foreldre som var bostedsløs sammen med 10 barn i kartleggingsuka. Bostedsløse barnefamilier omtales i den nasjonale kartleggingen som en egen gruppe, men på grunn av det lave antallet i Asker vil vi ikke gi noen egen beskrivelse av gruppa. Sivilstatus Tabell 2.6 Sivilstatus blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Sivilstatus Asker > Norge Enslig Gift/samboende Vet ikke/ubesvart Sum prosent av alle bostedsløse i Asker er gift eller samboende i kartleggingsuka. Dette er en noe høyere andel enn i kommunegruppa og for landet som helhet, der andelen er åtte prosent. 83 prosent er enslige i Asker. Dette er noe lavere enn for kommunegruppa og landet som helhet der henholdsvis 91 og 89 prosent er enslige. Bostedsløse personer med mindreårige barn Tabell 2.7 viser hvor stor andel av alle bostedsløse personer som har mindreårige barn, uavhengig av om de har kontakt med barna eller ikke. Tabell 2.7 Andel bostedsløse med og uten mindreårige barn i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Barn < 18 år Asker > Norge Har barn Har ikke barn Vet ikke/ubesvart Sum

12 Om lag en av fem bostedsløse i Asker har mindreårige barn. Dette er en betydelig lavere andel enn for kommunegruppa (28 prosent) og landsgjennomsnittet (29 prosent). 77 prosent av bostedsløse i Asker har ikke barn. På dette spørsmålet er det en lav andel «vet ikke/ubesvart» hvilket kan tyde på at hjelpeapparatet har god kjennskap til familiesituasjonen til bostedsløse personer. Tabell 2.8 Former for omsorg og samværsrett med mindreårige barn blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Samvær/omsorg med barn Asker > Norge > 18 år Daglig omsorg Delt omsorg Samværsrett Ikke omsorg el. samværsrett Annet/vet ikke Sum I tabell 2.8 har vi delt opp ulike typer for omsorg og samvær bostedsløse personer har med sine mindreårige barn. Fordi det er relativt få bostedsløse personer med mindreårige barn i Asker, blir det få personer i hver kategori i en tabell som denne. En person mer eller mindre i noen av kategoriene kan gi store utslag i tabellen. Men tabellen kan si noe om tendensene i kommunen. I forhold til «daglig omsorg» er det nokså markant forskjell mellom landet som helhet og kommunegruppa. 28 prosent i kommunegruppa og 20 prosent for landet som helhet. Asker ligger midt i mellom de to med 24 prosent som har daglig omsorg for barn mens de er bostedsløse. Det er ellers liten forskjell mellom Asker, kommunegruppa og landet som helhet når det gjelder samvær og omsorg med mindreårige barn blant bostedsløse personer. Tabell 2.9 viser andelen bostedsløse personer som har mindreårige barn, og som er bostedsløse sammen med barna. Grunnlaget for prosenten i tabellen er personer som har mindreårige barn. Tabell 2.9 Andel bostedsløse med mindreårige barn som er bostedsløse sammen med barna sine i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Bostedsløs/ikke bostedsløs Asker > Norge sammen med barna Bostedsløs med barn >18 år Ikke bostedsløs med barn>18 år Ubesvart Sum I Asker er en av tre bostedsløse som har mindreårige barn, bostedsløse sammen med barna. Dette er på nivå med kommunegruppa, men en del høyere enn for landet som helhet.

13 Oppholdssteder blant bostedsløse personer Definisjonen av bostedsløshet tar utgangspunkt i et kontinuum mellom å disponere en egen bolig og å være uten overnattingsmuligheter for kommende natt. Mellom disse to posisjonene kan det spesifiserer konkrete oppholdsformer som enten faller innenfor eller utenfor definisjonen av bostedsløshet. Definisjonen av bostedsløshet tar utgangspunkt i den bostedsløse personens oppholdsform på tidspunktet for registreringen. I det følgende skal vi se på hvor bostedsløse personer i Asker oppholder seg på kartleggingstidspunktet i forhold til sammenlignbare kommuner og hele landet. Registreringsskjemaet har noen flere svaralternativer enn det som framkommer i tabell Vi har slått sammen noen av kategoriene, fordi det blir ganske få personer i noen av kategoriene for Asker. Tabell 2.10 Oppholdssteder blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Oppholdssteder Asker > Norge Uten overnatting/akutt overnatting Midlertidig botilbud inkl. krisesenter Institusjon/fengsel Midlertidig hos venner, kjente, slektninger Annet, vet ikke, ubesvart Sum Færre enn fem personer var uten overnatting eller i akutt overnatting i Asker i kartleggingsuka. En av fem personer oppholdt seg i midlertidig botilbud inkl. krisesenter i Asker kommune. Dette er lavere enn både kommunegruppa (29 prosent) og hele landet (26 prosent). Blant bostedsløse personer i Asker kommune var det 18 prosent som oppholdt seg i institusjon/fengsel på kartleggingstidspunktet. Dette er på nivå med kommunegruppa (17 prosent), men lavere enn for landet som helhet der andelen var 23 prosent. Nær halvparten, 48 prosent, av bostedsløse i Asker oppholdt seg midlertidig hos venner, kjente, slektninger. Dette er en lavere andel enn i kommunegruppa der andelen var 41 prosent, og i hele landet der det var 38 prosent i denne oppholdsformen. I Asker er det en litt høyere andel (13 prosent) som svarer «vet ikke» eller ikke svarer på dette spørsmålet, enn i kommunegruppa og i Norge (8 og 7 prosent).

14 13 Tabell 2.11 Lengde på oppholdet i oppholdsstedet i kartleggingsuken i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Lengde i oppholder Asker > Norge Under tre uker uker 3 mnd mnd. 6 mnd Mer enn 6 mnd Vet ikke/ubesvart Sum Tabell 2.11 viser lengden i de ulike oppholdsstedene som er skissert i forrige tabell (2.10). Litt mer enn en av ti (12 prosent) har vært i oppholdsformen i mindre enn tre uker. Dette er likt for Asker, kommunegruppa og for Norge. Det er heller ingen forskjell mellom de tre når vi ser på opphold mellom tre uker og tre måneder. Totalt er det 38 prosent som har vært i situasjonen i inntil tre måneder i Asker. Tre måneder er en anbefalt for opphold i midlertidig botilbud (kom med nasjonal strategi mot bostedsløshet ). I Asker er det en litt høyere andel (24 prosent) som har vært i oppholdsformen i mellom tre og seks måneder, enn i kommunegruppa (20 prosent) og landet som helhet (18 prosent). Derimot er det en lavere andel som har vært i oppholdsformen i mer enn seks måneder. 31 prosent i Asker mot 37 og 38 prosent i kommunegruppa og i Norge. Tabell 2.12 Varighet av bostedsløsheten i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Varighet av bostedsløsheten Asker > Norge Tilbakevendende over flere år Varighet mer enn et halvt år Et nytt, akutt problem Annet Vet ikke/ubesvart Sum Asker skiller seg lite fra kommunegruppa og landet som helhet når vi ser på bostedsløshetens varighet. Om lag en av tre opplever bostedsløsheten som et tilbakevendende problem i Asker, kommunegruppa og i Norge. 22 prosent av bostedsløse i Asker har vært uten bolig i mer enn seks måneder. Dette er nokså likt kommunegruppa (24 prosent) og for landet som helhet (25 prosent). Bostedsløse personer i Asker og i kommunegruppa opplever oftere bostedsløsheten som ett nytt, akutt problem enn landsgjennomsnittet. 26 prosent i Asker og 27 prosent i kommunegruppa opplever bostedsløsheten som et nytt, akutt problem. I hele landet er andelen 22 prosent. På spørsmålet om bostedsløshetens varighet er det en høy andel som svarer «vet ikke» eller ikke svarer på spørsmålet.

15 Problemsituasjoner blant bostedsløse Undersøkelsen kartlegger problemsituasjoner som kan inngå i livssituasjonen til en bostedsløse person. Spørsmålene er gjengitt i NIBR-rapport 2013:5 3. Tabell 2.13 viser hvordan disse problemsituasjonene fordeler seg i blant bostedsløse i Asker og i kommunegruppa med > innbyggere og hele landet. Figur 2.1 bakerst i kapitlet gir en grafisk illustrasjon på forholdet mellom Asker og kommunegruppa i fordeling av problemsituasjoner. Kommentarene under tar utgangspunkt i tabell Figur 2.13 viser fordelingen av svar på et spørsmålsbatteri om ulike problemsituasjoner i den bostedsløse personens liv. De mest utbredte problemene er, som ellers i landet og kommunegruppa, avhengighet av rusmidler, psykiske lidelser og utkastelse fra bolig. I det følgende skal vi se på hvor Asker skiller seg vesentlig ut fra kommunegruppa og/eller hele landet. Tabell 2.13 Problemsituasjoner blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Problemsituasjon Asker > Norge Ut av barnevernet Veteran Midlertidig i landet Tildelt/vedtak om bolig Trakassering/diskriminering Tapt bolig pga. vold/trusler Løslatt fra fengsel Individuell plan LAR Bortfall av inntekt Kastet ut pga. ubetalt leie/lån Kastet ut pga. av skade/uro Funksjonshemming Venter på behandling Utskrevet fra institusjon Samlivsbrudd/familiekonflikt Høy gjeld/gjeldsoffer Kastet ut av bolig Avhengig av rusmidler Psykisk sykdom Avhengighet av rusmidler og psykisk sykdom er de to vanligste problemsituasjoner blant bostedsløse personer i Norge. I Asker oppgis 55 prosent av alle bostedsløse å ha en psykisk sykdom. Dette er en langt høyere andel psykisk syke enn blant alle bostedsløse personer i Norge. For hele landet er andelen 38 prosent. Det er også langt høyere enn blant bostedsløse personer i kommunegruppa der 41 prosent oppgis å ha en psykisk sykdom. Asker har en høyere andel bostedsløse personer med psykisk 3 s og vedlegg 3 til rapporten Spørreskjema

16 sykdom, men en lavere andel bostedsløse som er avhengig av rusmidler. 46 prosent av bostedsløse i Asker oppgis å være avhengig av rusmidler, mens andelen er 56 prosent i kommunegruppa og 54 prosent for landet som helhet. Nær en av tre er kastet ut av bolig de siste seks månedene. Det er på nivå med kommunegruppa, og litt høyere enn for landet som helhet (26 prosent). 28 prosent av alle bostedsløse i Asker har høy gjeld eller er gjeldsoffer. Dette er markant høyere enn for kommunegruppa (16 prosent), og for landet som helhet (17 prosent). Om lag en av fem av alle bostedsløse personer i Asker har mistet boligen sin på grunn av samlivsbrudd/familiekonflikt. Det er en litt høyere andel enn i kommunegruppa og for landet som helhet der andelen er henholdsvis 16 og 18 prosent. Asker skiller seg litt fra kommunegruppa og landet som helhet i forhold til andel bostedsløse med individuell plan. Kun syv prosent av bostedsløse i Asker har individuell plan, mens andelen i kommunegruppa er 11 prosent og for landet som helhet er andelen 14 prosent. Videre skiller Asker seg ut ved å ha en svært lav andel som har fått tildelt/vedtak om bolig og venter på å flytte inn. Tre prosent av de bostedsløse i Asker er i denne situasjonen versus 13 og 11 prosent i kommunegruppa og for landet som helhet. Figur 2.1 Problemsituasjoner blant bostedsløse i Asker og i kommuner med innbyggere og over. Prosent 15 Psykisk sykdom Avhengig av rusmidler Kastet ut av bolig Høy gjeld/gjeldsoffer Samlivsbrudd/familiekonflikt Utskrevet fra institusjon Venter på behandling Funksjonshemming Kastet ut pga. av skade/uro Kastet ut pga. ubetalt leie/lån Bortfall av inntekt LAR Individuell plan Løslatt fra fengsel Tapt bolig pga. vold/trusler Trakassering/diskriminering Tildelt/vedtak om bolig Midlertidig i landet Veteran Ut av barnevernet Asker >

17 16 3 Grupper av bostedsløse i Asker Av de 108 bostedsløse i Asker vil vi først presentere undergrupper med et visst omfang, det vil si omfatter så pass mange bostedsløse at det gir grunnlag for bryte ned tallene i enda mindre grupper innenfor undergruppene. Det dreier seg om personer med psykiske lidelser og personer som er avhengige av rusmidler. For disse to gruppene lager vi en samletabell over viktige kjennetegn ved gruppene. Mindre grupper blir omtalt, men fordi gruppene omfatter relativt få personer, gir oppdeling enda mindre grupper, for eksempel etter alder, oppholdssteder og så videre, mer usikre tall. Derfor velger vi å gi en mer generell beskrivelse av disse. Disse gruppene er personer med samtidig rusavhengighet og psykisk lidelse, unge under 25 år og bostedsløse barnefamilier. Tabell 3.1 og 3.2 er samletabeller for henholdsvis personer med psykiske lidelser og personer som er avhengig av rusmidler. Disse tabellene er satt sammen av flere enkle tabeller og de summerer derfor ikke til hundre prosent. For eksempel er kjennetegnet Født i Norge hentet fra en tabell som viser hvor alle bostedsløse er født. De som er født i andre land/deler av verden utgjør svært små grupper innenfor de to undergruppene av bostedsløse med psykisk lidelse og rusavhengighet. Vi har derfor utelatt opplysningene om hvilke andre land/verdensdeler personene kommer fra. Dette gjelder også for noen andre kjennetegn. 3.1 Personer med en psykisk lidelse Psykiske lidelser er det mest utbredte problemet blant bostedsløse i Asker. Det er flere bostedsløse med en psykisk lidelse enn med rusavhengighet, hvilket er uvanlig. Avhengighet av rusmidler er det mest utbredte problemet på landsbasis og i de aller fleste kommunene. Tabell 3.1 gir en oversikt over noen kjennetegn ved personer med psykiske lidelser. Gruppa med psykiske lidelser sammenlignes med alle bostedsløse i Asker. 59 bostedsløse personer i Asker er registrert med en psykisk lidelse. Det utgjør 55 prosent av alle bostedsløse i kommunen. Gruppa er derfor et tungt innslag blant hele populasjonen av bostedsløse og forskjellen mellom bostedsløse med en psykisk lidelse og alle bostedsløse i Asker blir derfor ikke svært stor. Men det er noen interessante trekk vi vil rette oppmerksomheten mot. Tabell 3.1 viser at mannsdominansen er anda større blant personer med en psykisk lidelse enn blant alle bostedsløse. Vi ser videre at aldersprofilen blant personer med en psykisk lidelse er enda yngre enn for alle. Her er det viktig å ha i mente at gruppa av bostedsløse i asker er yngre enn den vi finner både blant sammenlignbare kommuner og for landet som helhet (se tabell 2.2 og del 3.x). Nærmere ni av ti er

18 enslige og nærmere to av ti er født i Norge. Andelen født i Norge er høyere blant bostedsløse med en psykisk lidelse enn blant alle bostedsløse i Asker. Tabell 3.1 Kjennetegn ved bostedsløse i Asker med en psykisk lidelse og alle bostedløse i Asker. Prosent. Kjennetegn Personer med Alle i Asker psykisk lidelse Kjønn - Menn Kvinner Alder - Under 25 år år år og over Enslig Født i Norge Inntektskilder - Arbeidsinntekt, sykepenger, dagpenger, studielån Pensjon, alders/uføre evt. annet Arbeidsavklaringspenger Sosialhjelp Ingen kjente innt.kilder, vet ikke, ubesvart - 10 Oppholdssteder - Sover ute/akuttovernatting Midlertidig botilbud Institusjon Fengsel/annet under kriminalomsorgen Midlertidig hos venner, kjente, slekt Annet, vet ikke, ubesvart - 11 Andel som har vært i samme situasjon 3 mnd Lang historie som bostedsløs Problemsituasjoner - Avhengig av rusmidler Høy gjeld/gjeldsoffer Kastet ut av boligen siste 6 mnd Utskrevet fra institusjon siste 6 mnd Venter på å komme i behandling Den viktigste inntektskilden blant bostedsløse med en psykisk lidelse og blant alle i Asker er arbeidsavklaringspenger. Andelen med AAP er klart høyere blant personer med en psykisk lidelse enn blant alle og andelen med sosialhjelp er betydelig lavere enn for hele populasjonen av bostedsløse. Neste del av tabell 3.1 viser oppholdssteder. Ingen bostedsløse med psykisk lidelse og svært få av alle sover ute eller i akuttovernatting (en strek i tabellen betyr fem eller færre, 0 betyr ingen). Gruppa med psykisk lidelse skiller seg først og fremst ut ved at flere er i institusjon. Vi ser videre en tendens til bostedsløse med en psykisk lidelse både er lenger i samme

19 18 situasjon og har en lang historie med bostedsløshet sammenlignet med alle bostedløse i Asker. Nederste del av tabell 3.1 viser de mest framtredende problemsituasjonene blant bostedsløse i Asker. Halvparten av personene med en psykisk lidelse er også avhengig av rusmidler (se del 3.x). En tredel har høy gjeld/er gjeldsoffer. En av fire er utskrevet fra institusjon i løpet av de siste seks månedene. Like mange er kastet ut av boligen sin i samme periode. Her kan vi tilføye at den viktigste årsaken til utkastelse er skade, uro og/eller konflikter (15 prosent), og en av fem av personene med en psykisk sykdom tapt boligen sin på grunn av samlivsbrudd og/eller familiekonflikt (ikke vist i tabellen). Det siste elementet vi har valgt å ta med er andel som venter på å komme i behandling (12 prosent), fordi situasjonen anses å være mer aktuell for personer med en psykisk lidelse enn generelt blant bostedsløse. 3.2 Personer som er avhengig av rusmidler Kartleggingen av bostedsløse har tegnet et bilde av den typiske bostedsløse slik: Mann i årene, enslig, avhengig av rusmidler med sosialhjelp som viktigste inntektskilde. Vi har sett at 46 prosent av alle bostedsløse i Asker er avhengig av rusmidler. Tallet er betydelig lavere enn for landet som helhet og kommuner med tilsvarende størrelse (se tabell 2.13). Antall bostedsløse som er avhengige av rusmidler er 50. Tabell 3.2 beskriver de viktigste kjennetegnene ved bostedløse rusavhengige i Asker. Vi ser at nærmere ni av ti er menn og gruppa er noe eldre enn alle bostedsløse i Asker. 30 prosent er under 25 år versus 35 prosent av alle. Nøyaktig halvparten er mellom 25 og 45 år. De aller fleste er enslige og nesten ni av ti er født i Norge. Arbeidsavklaring er også her den viktigste inntektskilden, men vi ser andelen med sosialhjelp er relativt større for denne gruppa enn blant alle bostedsløse i Asker. Av oppholdssteder dominerer midlertidig opphold hos venner, kjente eller slektninger både blant rusavhengige og blant alle bostedløse, men tabell 3.2 illustrerer at det er betydelig færre blant rusavhengige enn blant alle bostedsløse som er i denne situasjonen. Videre ser vi at langt flere rusavhengige er i institusjon og en del flere er i midlertidig botilbud sammenlignet med alle bostedsløse i Asker. To av tre har vært samme situasjon i mer enn tre måneder. Nærmere en av fem (78 prosent) har en lengre historikk som bostedsløs. Problemsituasjoner gjengitt i siste del av tabell 3.2 avspeiler (som vi ser i tabell 3.1) en betydelig overlapp mellom rusavhengighet og psykisk lidelse blant bostedsløse. Eller er de mest framtredende problemsituasjonen i stor grad som for psykisk syke bostedsløse. En tredel har høy gjeld/er gjeldsoffer, nesten like mange er kastet ut av boligen sin de siste seks månedene. 28 prosent er uskrevet fra institusjon siste seks måneder og en av fire venter på å komme i behandling.

20 19 Tabell 3.2 Bostedsløse med rusavhengighet i Asker og alle bostedsløse i Asker. Prosent Kjennetegn Med rusavhengighet Alle i Asker Kjønn - Menn Kvinner Alder - Under 25 år år år og over Enslig Født i Norge Inntektskilder - Arbeidsinntekt, sykepenger, dagpenger, studielån Pensjon, alders/uføre evt. annet Arbeidsavklaringspenger Sosialhjelp Ingen kjente innt.kilder, vet ikke, ubesvart - 10 Oppholdssteder - Sover ute/akuttovernatting Midlertidig botilbud Institusjon Fengsel/annet under kriminalomsorgen Midlertidig hos venner, kjente, slekt Annet, vet ikke, ubesvart - 11 Andel som har vært i samme situasjon i 3 mnd Lang historie som bostedsløs Vanligste problemsituasjonene - Psykisk lidelse Høy gjeld/gjeldsoffer Kastet ut av boligen siste 6 mnd Utskrevet fra institusjon siste 6 mnd Venter på å komme i behandling Personer med samtidig rusavhengighet og psykisk lidelse Vi har vist at det er et betydelig overlapp mellom rusavhengighet og psykisk lidelse blant bostedsløse i Asker (gjelder for bostedsløse generelt). Men de to gruppene dekker ikke hverandre fullt og helt. I denne delen skal vi derfor se nærmere på personer med samtidig rusavhengighet og en psykisk lidelse ROP-lidelse. Det dreier seg om 30 personer tilsvarende 28 prosent av alle bostedsløse i Asker. Vi skal gi en kort beskrivelse av de viktigste kjennetegnene ved denne gruppa.

21 20 Ni av er menn, en av tre er under 25 år, halvparten er i aldersgruppa mellom 25 og 44 år og de aller fleste er født i Norge. 40 prosent har arbeidsavklaringspenger og 30 prosent har sosialhjelp som viktigste inntektskilder. Den største gruppa, nærmere en av tre oppholder seg i institusjon og den enst største gruppa oppholder seg midlertidig hos venner, kjente og slektninger. To av tre har vært i denne situasjonen i mer enn tre måneder. De aller fleste har en lengre historie som bostedsløs. Vi har valgt å vise de viktigste problemsituasjonene blant bostedsløse med ROP-lidelse i Asker i figuren under. Figur 3.1 Viktigste problemsituasjoner blant personer med samtidig rusavhengighet og psykisk lidelse. Prosent Legemiddelassistert rehabilitering Kastet ut pga skade, uro, konflikt Venter på å komme i behandling Kastet ut av boligen siste 6 mnd. Rus/psyk lidelse Høy gjeld/gjeldsoffer Utskrevet fra institusjon siste 6 mnd Figur 3.1 viser at den viktigste problemsituasjonen blant bostedsløse med ROPlidelse er utskriving fra institusjon 4 de siste seks månedene og høy gjeld/status som gjeldsoffer. Noen færre er kastet ut av boligen i løpet av de siste seks månedene og her er også utkastelse på grunn av skade, uro, konflikt viktigste årsak til utkastelse. En fjerdedel venter på å komme i behandling og omlag like mange er i legemiddelassistert rehabilitering. 3.4 Bostedsløse under 25 år Andel unge bostedsløse under 25 år i Asker er betydelig høyere enn for landet som helhet og sammenlignbare kommuner. Mens andel unge ligger på rundt en fjerdedel av alle i landet for øvrig, er en tredel av bostedsløse i Asker i denne aldersgruppa. Antall unge er 37 personer. Vi skal se på noen av de viktigste kjennetegnene ved denne gruppa av unge bostedsløse. 4 Det kan selvsagt diskuteres om utskriving fra institusjon er en problemsituasjon. Vi har imidlertid valgt å samle alle situasjoner som er problemtiske eller uttrykker en problematisk livssituasjon under en felles betegnelse.

22 Kvinneandelen er noe høyere enn blant alle bostedsløse i Asker: En av tre er kvinner og to av tre er menn. 65 prosent er født i Norge og de andre har opprinnelse fra andre deler av verden. Viktigste inntektskilde blant de unge bostedsløse er sosialhjelp, mens for de andre gruppene vi har sett er viktigste inntektskilde arbeidsavklaringspenger. AAP kommer på andre plass blant de unge og forskjellen er ikke svært stor; henholdsvis 32 og 30 prosent har sosialhjelp og AAP. Den meste utbredte oppholdsformen blant de unge bostedsløse er midlertidig opphold hos venner kjent eller slektninger (62 prosent). To av fem har vært i situasjonen mer enn tre måneder. Over halvparten har en lengre historie med bostedsløshet. En fjerdedel opplever bostedsløshet som et nytt, akutt problem, men det for en del personer er oppgitt vet ikke. Figur 3.2 Viktigste problemsituasjoner blant unge bostedsløse under 25 år i Asker. Prosent 21 Venter på å komme i behandling Høy gjeld/gjeldsoffer Katset ut pga skade, uro, konflikt Tapt bolig pga samlivsbrudd/familiekonflkt Kastet ut av boligen siste 6 mnd. Unge under 25 år Avhengig av rusmidler Psykisk lidelse I figur 3.2 har vi gjengitt de viktigste problemsituasjonene blant unge under 25 år. Vi ser at psykiske lidelser er svært utbredt også blant de yngste bostedsløse. Avhengighet av rusmidler er imidlertid litt mindre utbredt blant de unge bostedsløse i Asker enn blant alle, men her er tallene små og en til to personer fra eller til vil gi klare prosentvise utslag i gruppa unge. Utkastelse fra bolig er også noe de unge opplever i betydelig utstrekning. Vi ser videre at en fjerdedel har tapt boligen sin på grunn av samlivsbrudd eller familiekonflikt. Her vet vi ikke om de har måttet flytte ut av foreldrehjemmet eller et samboerskap. En betydelig andel av de unge har, i likhet med gruppene vi har omtalt over, høy gjeld. Endelig ser vi fra figuren at i underkant av en av fem unge bostedsløse venter på å komme i behandling. 3.5 Bostedsløse barnefamilier En av fem bostedsløse personer i Asker har mindreårige barn. Det er færre en for landet som helhet (tabell 2.9). Dette avsnittet handler om bostedsløse barnefamilier. Som bostedsløs barnefamilie regner vi foreldre som er bostedsløse sammen med et

23 22 eller flere mindreårige barna. Det dreier seg om en tredel av alle bostedsløse som har barn under 18 år og utgjør med andre ord en svært liten gruppe. Gruppa må regnes som svært sårbar og derfor omtale vi den særskilt. Samtidig kreveromtale av gruppa stor aktsomhet for ikke å gjøre situasjonen vanskeligere, for eksempel ved omtale som kan innbære at enkeltpersoner blir identifisert. De aller fleste i denne gruppa er kvinner og de fleste har ett barn. Antall barn er med andre ord ikke vesentlig høyere enn antall forelder. Flertallet kommer fra land utenfor Norge. Den absolutt største gruppa oppholder seg midlertidig hos venner kjente eller slektninger. Om lag halvparten har vært bostedsløse lenge og like mange opplever bostedsløshet som nytt, akutt problem. Problemsituasjoner forekommer i liten utstrekning i denne gruppa av bostedsløse. Ingen er avhengig av rusmidler og ingen har en psykisk lidelse. Vi finner noen tilfeller av utkastelse av ulike årsaker, og noen personer har høy gjeld eller er gjeldsslaver. Sistenevnte kan være en viktig barriere mot å etablere seg i boligmarkedet.

Bostedsløse i Drammen 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

Bostedsløse i Drammen 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Drammen 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse 1 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Kartlegging av bostedsløse personer... 2 1.2 Drammen kommune...

Detaljer

Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse 1 Innhold Tabelloversikt... 2 1 Innledning... 3 1.1 Kartlegging av bostedsløse personer...

Detaljer

Bostedsløse i Sandnes 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

Bostedsløse i Sandnes 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse Katja Johannessen Evelyn Dyb Bostedsløse i Sandnes 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse 1 Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 2 1.1 Kartlegging av bostedsløse personer... 2 Utdyping:...

Detaljer

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR 1 Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR Notatet er en analyse av dataene fra kartleggingen av bostedsløse i 2008 for Drammen kommune. NIBR har tidligere laget et notat med

Detaljer

Bostedsløse i Bærum 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

Bostedsløse i Bærum 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Bærum 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse 1 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Kartlegging av bostedsløse personer... 2 1.2 Bærum kommune...

Detaljer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Konferanse innen boligsosialt arbeid for ansatte i kommuner i Akershus 20. mai 2014 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon

Detaljer

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Den først kartleggingen

Detaljer

Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer

Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer Boligsosial konferanse Kristiansand 6. - 7. februar 2014 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning En bostedsløs person - definisjon

Detaljer

Bostedsløshet i Norge 2012

Bostedsløshet i Norge 2012 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer NOTAT 2013:112 Tittel: Bostedsløshet i Norge 2012. Omfang, kjennetegn og forklaringer

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2016

Bostedsløse i Norge 2016 Bostedsløse i Norge 2016 Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Innlegg på frokostmøte i Husbanken, Drammen 29 august 2017 Evelyn Dyb Tlf. 45023677 Evelyn.dyb@nibr.hioa.no Bostedsløs - definisjon

Detaljer

Bostedsløse Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Rogaland Stavanger 26. september Evelyn Dyb. Tlf.

Bostedsløse Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Rogaland Stavanger 26. september Evelyn Dyb. Tlf. Bostedsløse 2016 Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Rogaland Stavanger 26. september 2017 Evelyn Dyb Tlf. 45023677 Evelyn.dyb@nibr.hioa.no Bostedsløs - definisjon Personer

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer

Bostedsløse i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer Bostedsløse i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer Bolig og tilhørighet Røroskonferansen 20. mai 2014 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Bo og føle seg hjemme - dimensjoner

Detaljer

Bakgrunn Bostedsløshet i Drammen er kartlagt gjennom statlige kartlegginger foretatt av NIBR. Kartleggingene viser at antallet bostedsløse varierer:

Bakgrunn Bostedsløshet i Drammen er kartlagt gjennom statlige kartlegginger foretatt av NIBR. Kartleggingene viser at antallet bostedsløse varierer: Notat Til: Eva Milde Grunvald Fra: John Dutton Dato: 01.09.2014 Bostedsløshet i Drammen. Hensikt Bakgrunnen for notatet er følgende problemstilling: Til tross for kommunens økt fokus på boligsosialt arbeid

Detaljer

For hele landet er antall bostedsløse 1,19 per 1000 innbyggere, mot 1,14 i 2003 og 1,5 per 1000 innbyggere i 1996.

For hele landet er antall bostedsløse 1,19 per 1000 innbyggere, mot 1,14 i 2003 og 1,5 per 1000 innbyggere i 1996. Sammendrag I 2005 ønsket Husbanken å foreta en ny kartlegging av bostedsløse etter modell av 1996- og 2003- kartleggingen. Et hovedmål var å avklare om det har skjedd endringer siden 2003, og i så fall

Detaljer

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018

Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Bostedsløse 2016 Landsomfattende kartlegging av bostedsløse personer Bostedsløse i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 17. januar 2018 Evelyn Dyb OsloMet Storbyuniversitetet i Oslo Tlf. 45023677 Evelyn.dyb@nibr.hioa.no

Detaljer

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene?

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Foredrag på Rusfaglig forum Bergen 15. juni 2012 Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Bostedsløshet noen fakta En bostedsløs person

Detaljer

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Frokostseminar

Detaljer

Bostedsløse i Norge situasjon og utviklingstrekk

Bostedsløse i Norge situasjon og utviklingstrekk Bostedsløse i Norge 2005 - situasjon og utviklingstrekk Thorbjørn Hansen, 1 Kartlegging av bostedsløse 2005 Oppdrag fra Husbanken Gjennomføres etter samme metode som i 2003 og 1996. Hovedsak er sammenligning

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Alle skal bo godt og trygt 1. Innledning I tillegg til foranalysen og øvrig kunnskapsgrunnlag, er det

Detaljer

Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb og Steinar Østerby Bostedsløse i Norge 2005 en kartlegging

Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb og Steinar Østerby Bostedsløse i Norge 2005 en kartlegging Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb og Steinar Østerby Bostedsløse i Norge 2005 en kartlegging 403 Prosjektrapport 2006 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb og Steinar Østerby

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Regionalt kunnskapsmøte, Husbanken region Vest, 19.11.2013 Camilla Lied, Norsk institutt for by- og regionforskning Om rapporten Forklaringer på bostedsløshet Dagens tema:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Mål Kartlegging

Detaljer

Rus og bolig Fagdag, Tromsø kommune 10.september 2015. Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning

Rus og bolig Fagdag, Tromsø kommune 10.september 2015. Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Rus og bolig Fagdag, Tromsø kommune 10.september 2015 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Bostedsløshet og rus Nasjonale kartlegginger av bostedsløse fem i alt 6200 bostedsløse i 2012

Detaljer

Innhold. Samarbeidsrapport NIBR/Byggforsk/KRUS 2006

Innhold. Samarbeidsrapport NIBR/Byggforsk/KRUS 2006 3 Innhold Tabelloversikt...5 Figuroversikt...7 Sammendrag...8 Summary...16 1 Innledning...25 1.1 Den nye bostedsløsheten...25 1.2 Uten bolig versus bostedsløs...28 1.3 Innsattes mange problemidentiteter...30

Detaljer

Bostedsløses kontaktflate

Bostedsløses kontaktflate Steinar Østerby Bostedsløses kontaktflate 86 Byggforsknotat, 2006 Byggforsknotat 86, 2006 Steinar Østerby Bostedsløses kontaktflate Emneord: bostedsløse, kartlegging ISSN 0808 1476 ISBN 82 536 0922 1 Copyright

Detaljer

9. Sosialhjelp blant unge

9. Sosialhjelp blant unge Sosialhjelp blant unge Ungdoms levekår Grete Dahl 9. Sosialhjelp blant unge De unge er sterkt overrepresentert blant sosialhjelpsmottakerne. Av de i alt 126 200 bosatte personene som mottok økonomisk sosialhjelp

Detaljer

På randen av bo. (Mette Mannsåker, Kommunal- og regionaldepartementet, Bustad- og bygningsavdelingen )

På randen av bo. (Mette Mannsåker, Kommunal- og regionaldepartementet, Bustad- og bygningsavdelingen ) På randen av bo (Mette Mannsåker,, Bustad- og bygningsavdelingen ) 1 Tema Bakgrunnsteppe På randen av å bo Kjerneinnsikter 2 Bostedsløshet i Norge Bostedsløshet er en posisjon/situasjon i forhold til boligmarkedet

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning Boligsosialt faktaark Bærum kommune Alle skal kunne bo godt og trygt Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er en ny strategisk satsing fra Husbanken Region øst overfor større kommuner med store boligsosiale

Detaljer

Evelyn Dyb, Ingar Brattbakk, Klaus Bergander og Janne Helgesen Løslatt og hjemløs Bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold

Evelyn Dyb, Ingar Brattbakk, Klaus Bergander og Janne Helgesen Løslatt og hjemløs Bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold 8 Sammendrag Evelyn Dyb, Ingar Brattbakk, Klaus Bergander og Janne Helgesen Løslatt og hjemløs Bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold Prosjektet Bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold er gjennomført

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2003 en kartlegging

Bostedsløse i Norge 2003 en kartlegging Thorbjørn Hansen, Arne Holm og Steinar Østerby Bostedsløse i Norge 2003 en kartlegging 371 Prosjektrapport 2004 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen, Arne Holm og Steinar Østerby

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær 9. I tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført i 1980, 1990 og 2000 ble det registrert hvem man var sammen med når ulike aktiviteter ble utført i løpet av døgnet. Bare i 1990 og 2000 er denne registreringen

Detaljer

9. Tidsbruk og samvær

9. Tidsbruk og samvær Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Tidsbruk og samvær 9. Tidsbruk og samvær I de fire tidsbruksundersøkelsene som ble gjennomført fra 1980 til 2010, ble det registrert hvem man var sammen med n ulike aktiviteter

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

Systematisk arbeid mot bostedsløshet nytter

Systematisk arbeid mot bostedsløshet nytter Side 1 Systematisk arbeid mot bostedsløshet nytter Bergen 31. august 2006 Gunnar Sveri Side 2 Bolig er en forutsetning for et verdig liv Side 3 Bostedsløs i Norge Verdens beste boligstandard En av verdens

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Oslo kommune

Boligsosiale faktaark. Oslo kommune Oslo kommune 2 3 Innledning Husbanken skal sette kommunene og deres samarbeidspartnere i best mulig stand til å gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

RBV- prosjektet Framtidig rapportering på bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet

RBV- prosjektet Framtidig rapportering på bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet RBV- prosjektet Framtidig rapportering på bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet 17. Februar 2010 Liv Kristensen Bakgrunn Strategien På vei til egen bolig En tverrdepartemental og tverretatlig

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

jeg skal prate om: Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Stortingsmelding nr 23 (2003-2004) om boligpolitikken

jeg skal prate om: Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Stortingsmelding nr 23 (2003-2004) om boligpolitikken Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Rusforum Nordland 16 og 17 februar 2010 Marit Iversen, Rådgiver, Husbanken region Bodø jeg skal prate om:! Husbankens rolle og oppdrag!

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Veiviser Bolig for velferd

Veiviser Bolig for velferd Veiviser - et verktøy for kommunene på bolig og tjenesteområdet Gir gjennomføringskraft til strategien og bidrar til bedre måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet lokalt. 07.02.2017 Vanskeligstilte -

Detaljer

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion,

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle Kommunestrukturprosjektet Utredning av tema 12: Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, pendling Oktober 2007 Utreder Nanna Egidius, Lillehammer

Detaljer

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007 Notat tpb, 20. juni 2007 3.1. Arbeidstid over livsløpet Denne analysen av hvordan arbeidstiden skifter over livsløpet vil i hovedsak gjøres ved å bruke tverrsnittsdata fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Detaljer

Foreldrenes situasjon og erfaringer

Foreldrenes situasjon og erfaringer Foreldrenes situasjon og erfaringer Bente Weimand, Bente Birkeland, Kristine Amlund Hagen, Torleif Ruud epost: bente.weimand@ahus.no Bente Weimand, forsker, fou-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / ANALYSESEKSJONEN OG KANALSEKSJONEN. Trafikkflytundersøkelsen på NAV-kontor

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / ANALYSESEKSJONEN OG KANALSEKSJONEN. Trafikkflytundersøkelsen på NAV-kontor ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / ANALYSESEKSJONEN OG KANALSEKSJONEN Trafikkflytundersøkelsen på NAV-kontor 2016 1 Innhold 1. Gjennomføring... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Beskrivelse av undersøkelsen... 4

Detaljer

13. Boliger som kommunen disponerer 2015

13. Boliger som kommunen disponerer 2015 som kommunen har leid inn til fremleie. Herunder innleid fra selskap og 13. Boliger som kommunen disponerer 2015 Opplysninger om kommunen 1. Hva er kommunens navn? 2. Hva er kommunenummeret? 3. Har kommunen

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen 20 VEDLEGG 1. Beskrivelse av totalpopulasjonen Vår populasjon består av personer som er født og bosatt i Norge, og som ved utgangen av 1993 er mellom 25 og 40 år. Disse har grunnskole, videregående skole

Detaljer

BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 10 kommuner i Helse Stavangers område

BrukerPlan. Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR. Kartlegging 2010. 10 kommuner i Helse Stavangers område BrukerPlan Et kartleggingsverktøy utviklet i samarbeid mellom Helse Fonna, IRIS og KORFOR Kartlegging 21 1 kommuner i Helse Stavangers område 16/3-211 Hva er BrukerPlan? Et verktøy for kommuner som ønsker

Detaljer

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009

ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 ØKONOMIRÅDGIVNINGSTELEFONEN; STATUS PR DESEMBER 2009 Christian Poppe, SIFO 1. INNLEDNING Dette er en første og forenklet rapportering av de første innringerne til økonomirådgivningstelefonen. Intervjuene

Detaljer

Unntatt offentlighet Off.l. 14 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester

Unntatt offentlighet Off.l. 14 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester Til Styringsgruppen BrukerPlan 2014 Kopi til: Fra: Arbeidsgruppen BrukerPlan 2014 Dato: 07. oktober 2014 Fagnotat Saksnr.:

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Vurdering av småbåtlovens 23a 25.02.2016 1 Innhold Hovedfunn 1 Båterfaring 4 2 Bruk av flytevest 13 3 Vurdering av 23a 18 3 Vedlegg 1:

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770 Saksnr. Utvalg Møtedato HØRINGSSVAR - ENDRING I FORSKRIFT OM BETALING FOR UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER INNEN PSYKISK HELSE Rådmannens

Detaljer

Veiledning for KOSTRA skjema 11 (SSB11)

Veiledning for KOSTRA skjema 11 (SSB11) Veiledning for KOSTRA skjema 11 (SSB11) Registreringsskjema for sosialhjelp 2014 Det skal fylles ut ett skjema for hver mottaker av økonomisk sosialhjelp i løpet av rapporteringsåret. Med mottaker menes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren

Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren Sammendrag - Omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester i kommunesektoren Hovedformålet med dette arbeidet har vært å gjøre en kartlegging av omfanget av konkurranseutsetting av kjernetjenester

Detaljer

Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug

Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug 27.11.217 Sammendrag Fedrekvotens lengde

Detaljer

5. Lesevaner i endring

5. Lesevaner i endring 5. Lesing er en tradisjonell del av fritida. Nesten hvor vi snur og vender oss er det en tekst som retter seg mot oss og får oss til å lese. Også fjernsynsseing er i stor grad lesing, på samme måte som

Detaljer

Alta kommune søker om endring av gjeldende forskrifter om bostøtte, FOR 2012-11-29-1283. Søknaden gjelder endring av:

Alta kommune søker om endring av gjeldende forskrifter om bostøtte, FOR 2012-11-29-1283. Søknaden gjelder endring av: Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Kommunal- og regionaldepartementet V/ Bolig- og bygningsavdelingen Psotboks 8112 0032 OSLO Deres ref: Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 12490/13 243 &00 13/5293-2/LIOFF

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

1. Aleneboendes demografi

1. Aleneboendes demografi Aleneboendes levekår Aleneboendes demografi Arne S. Andersen 1. Aleneboendes demografi En stor og voksende befolkningsgruppe Rundt 900 000 nordmenn må regnes som aleneboende. Denne befolkningsgruppen har

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby

Notat. Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby v2.2-13.03.2013 Dato: 08.11.2013 Saksnr.: 13/3354-4 Fra: Avdeling økonomi og analyse Saksbehandler: Guri Snøfugl Ansvarlig: Beate Margrethe Huseby Notat Status for kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig

Detaljer

27.09.2012 12:16 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV 2012 Møre og Romsdal

27.09.2012 12:16 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV 2012 Møre og Romsdal Lokal Brukerundersøkelse NAV 2012 Møre og Publisert fra 03.09.2012 til 28.12.2012 49 respondenter (1 unike) Sammenligning: : NAV Møre og Filter: NAV Sula "Kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: Høst 2012

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Beathe With, Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/ BOSTEDSLØSHET KRAGERØ KOMMUNE. Rådmannens forslag til vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Beathe With, Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/ BOSTEDSLØSHET KRAGERØ KOMMUNE. Rådmannens forslag til vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Beathe With, Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/2796-1 BOSTEDSLØSHET KRAGERØ KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kragerø kommune tar

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Troms Fylke Kartlegging 2015 Brukere av helse-

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV

SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV SØKNAD OM SOSIALHJELP OG SOSIALE TJENESTER I NAV Kan fylles ut i samarbeid med sosialtjenesten. Ufullstendig søknad kan medføre forlenget saksbehandlingstid. Fødselsnummer: Etternavn, for- og mellomnavn

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer