Bostedsløse i Asker 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bostedsløse i Asker 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse"

Transkript

1 Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Asker 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

2 1 Innhold Tabelloversikt... 2 Figuroversikt Innledning Kartlegging av bostedsløse personer Asker kommune Kjennetegn ved bostedsløse personer i Asker Sivilstatus og familie Oppholdssteder blant bostedsløse personer Problemsituasjoner blant bostedsløse Grupper av bostedsløse i Asker Personer med en psykisk lidelse Personer som er avhengig av rusmidler Personer med samtidig rusavhengighet og psykisk lidelse Bostedsløse under 25 år Bostedsløse barnefamilier... 21

3 2 Tabelloversikt Tabell 2.1 Andel kvinner og menn blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.2 Aldersfordeling blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent... 7 Tabell 2.3 Fødeland/region blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent... 8 Tabell 2.4 Høyeste fullførte utdanning blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.5 Viktigste inntektskilde blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.6 Sivilstatus blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.7 Andel bostedsløse med og uten mindreårige barn i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.8 Former for omsorg og samværsrett med mindreårige barn blant bostedsløse personer i Tabell 2.9 Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Andel bostedsløse med mindreårige barn som er bostedsløse sammen med barna sine i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.10 Oppholdssteder blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.11 Lengde på oppholdet i oppholdsstedet i kartleggingsuken i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.12 Varighet av bostedsløsheten i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 2.13 Problemsituasjoner blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent Tabell 3.1 Kjennetegn ved bostedsløse i Asker med en psykisk lidelse og alle bostedløse i Asker. Prosent Tabell 3.2 Bostedsløse med rusavhengighet i Asker og alle bostedsløse i Asker. Prosent... 19

4 Figuroversikt 3 Figur 2.1 Problemsituasjoner blant bostedsløse i Asker og i kommuner med innbyggere og over. Prosent Figur 3.1 Viktigste problemsituasjoner blant personer med samtidig rusavhengighet og psykisk lidelse. Prosent Figur 3.2 Viktigste problemsituasjoner blant unge bostedsløse under 25 år i Asker. Prosent. 21

5 4 1 Innledning Dette notatet omhandler bostedsløse personer i Asker kommune. Analysen av bostedsløse personer i Asker er basert på data samlet inn i forbindelse med den nasjonale kartleggingen av bostedsløse personer i Norge (Dyb og Johannessen 2013) 1. I analysen ser vi nærmere på kjennetegn ved bostedsløse personer i Asker. Profilen på bostedsløsheten ser forskjellig ut i ulike kommunegrupper. Det er flere bostedsløse i de store kommunene og færrest i de små. I analysen av kartleggingen er kommunene delt i fire grupper: 1) De fire store byene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger), 2) Kommuner med innbyggere og over (minus storbyene), 3) kommuner med innbyggere og 4) kommuner med færre enn innbyggere. I dette notatet sammenlignes tallene for Asker med kommunegruppe to, som Asker tilhører, og hele landet. Notatet er disponert som følger: Første del beskriver definisjonen av bostedsløshet og gir en kort beskrivelse av enkelte kjennetegn ved Asker som kan ha betydning for antall og profilen på gruppa bostedsløse i kommunene. Del 2 viser profilen blant bostedsløse personer i Asker og problemsituasjonene de bostedsløse personene som er kartlagt er berørt av. Siste del beskriver ulike undergrupper av bostedsløse i Asker. Alle tabellene er oppgitt i prosent. Der det er fem personer eller færre i en kategori har vi ikke oppgitt prosentandelen. Dette er markert med Kartlegging av bostedsløse personer Data om bostedsløse personer er innhentet gjennom et spørreskjema til instanser i kommuner og statlige og private aktører som har kontakt med, kjenner til eller antas å kjenne til bostedsløse personer. Disse er respondenter i undersøkelsen. Respondentene fyller ut ett skjema for hver bostedsløs person de kjenner til på et gitt tidspunkt, uke Kartleggingen av bostedsløse er en tverrsnittstudie, den viser hvor mange personer som er bostedsløse i en bestemt uke, og kjennetegn ved denne gruppa. Nesten identiske kartlegginger har vært gjennomført fire ganger tidligere; i 2008, 2005, 2003 og Definisjon av bostedsløshet I Norge anvender vi en definisjon på bostedsløshet som tar utgangspunkt i posisjoner på boligmarkedet: Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig, men som er henvist til tilfeldige eller midlertidige botilbud, oppholder seg midlertidig hos 1 Dyb, Evelyn og Katja Johannessen (2013): Bostedsløse i Norge 2012 en kartlegging. NIBR-rapport 2013: 5. Oslo

6 nær slektning, venner eller kjente, personer som befinner seg under kriminalomsorgen eller i institusjon og skal løslates eller utskrives innen to måneder og ikke har bolig. Som bostedsløs regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt. Utdyping: En person regnes i denne undersøkelsen som bostedsløs dersom vedkommende befinner seg i en av følgende situasjoner: Situasjon 1. Personen mangler tak over hodet kommende natt. Herunder regnes personer som sover ute, i skur og lignende løsninger som gir en form for ly. Situasjon 2. Personen er henvist til akutt eller midlertidig botilbud, som for eksempel natthjem, varmestue, hospits, hybelhus uten leiekontrakt, pensjonat, hotell, krisesenter, campingvogn/hytte på campingplass, krise-/overgangsbolig. Situasjon 3. Person under kriminalomsorgen, som skal løslates innen 2 måneder og som ikke har egen eid eller leid bolig. Herunder regnes personer i fengsel og personer i overgangsboliger eller som soner under Friomsorgen. Situasjon 4. Person i institusjon, som utskrives innen 2 måneder og som ikke har egen eid eller leid bolig. Herunder regnes alle typer institusjoner, inkludert personer i barnevernsinstitusjon som utskrives fra/går ut av barnevernets omsorg innen 2 måneder. Situasjon 5. Personen bor midlertidig hos venner, kjente eller slektninger. Som bostedsløs regnes ikke personer som bor i framleid bolig eller bor varig hos pårørende eller nær slektning. Personer under 18 år som er bostedsløse alene, dvs. ikke sammen med foreldre/foresatt, registreres som bostedsløse (Dyb og Johannessen 2013: 35) Antall bostedsløse i Norge Antall bostedsløse i Norge 2012 er personer. Antallet tilsvarer 1,26 pr 1000 innbyggere. Antallet er en meget liten økning fra 2008, men befolkningen i Norge har vokst i denne perioden og andel bostedsløse er knepent under 2008-nivået, som var 1,27 pr 1000 innbyggere. Kartleggingen av bostedsløse gjennomføres i 124 kommuner: I alle kommuner med innbyggere og over og i et representativt utvalg i kommuner med færre enn innbyggere. Bostedsløshet er vanligere i store kommuner enn i små bostedsløse (42 prosent av alle) hører hjemme i en av de fire største byene: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Bostedsløse pr 1000 innbyggere i disse fire byene er 2,23. Samlet antall bostedsløse i kommuner med > innbyggere er bostedsløse og 1,43 pr 1000 innbyggere bostedsløse personer hører hjemme i kommuner med mellom og innbyggere, og bostedsløse målt pr 1000 innbyggere er 1,06. I de minste kommunene med færre enn innbyggere var det i registreringsuken 470 bostedsløse tilsvarende 0,40 pr 1000 innbyggere (Dyb og Johannessen 2013: 14-15). 5

7 6 1.2 Asker kommune Asker er blant de større bykommunene i landet med innbyggere per 1. januar prosent av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. Innvandrer befolkningen representerer 130 ulike nasjonaliteter. Kommunen ligger i det tett befolkede området mellom Oslo og Drammen og er en del Oslo-regionen. Presset i boligmarkedet er noe mindre i Asker enn i Bærum og Oslo Vest, men kommunen vil likevel på grunn av beliggenheten ha en del storbyproblemer. Kommuneplanen for Asker slår fast at kommunen på få år har utviklet seg fra en forholdsvis rik kommune til en kommune med litt over middels inntekt i landsmålestokk. Kommunen har gradvis måttet tilpasse utgiftsnivået til strammere budsjetter. Bostedsløse i Asker kommune Antall bostedsløse i Asker omfattet 108 personer i kartleggingen høsten Antallet tilsvarer 1,91 bostedsløse per 1000 innbyggere. Andelen bostedsløse er om lag på linje med Drammen og høyere enn i nabokommunen Bærum. Tallet på bostedsløse og andelen bostedsløse har økt en god del fra tidligere kartlegginger (2008, 2005 og 2003). Vi finner ikke noen god forklaring på økningen. Det forholdsvis høye antallet bostedsløse i 2012 sammenlignet på tidligere år, tyder på at Asker kommune har gjort en grundig jobb med å kartlegge bostedsløse i 2012 og har et solid og pålitelig tall. Profil og kjennetegn ved bostedsløse i Asker beskrives vider i dette notatet.

8 7 2 Kjennetegn ved bostedsløse personer i Asker Kjennetegn ved bostedsløse personer i Asker kommune Det er interessant for den enkelte kommune å se på kjennetegn ved bostedsløse personer i kommunen. Dette kan lette jobben med å skape spissede hjelpetiltak. I det følgende viser vi ulike kjennetegn ved bostedsløse personer i Asker, i kommunegruppa med innbyggere og over (minus de fire største byene) og hele landet. Vi går ikke inn på enkelte grupper bostedsløse i denne delen, disse blir beskrevet mer utførlig i del tre i dette notatet. Kjønnsfordeling Tabell 2.1 Andel kvinner og menn blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Kjønn Asker > Norge Menn Kvinner Sum prosent av alle bostedsløse personer i Asker er kvinner, og 71 prosent er menn. Dette er likt som kommunegruppa og hele landet. Alder Tabell 2.2 Aldersfordeling blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Alder, år Asker > Norge <25 år år år år >55 år Ubesvart Sum Gjennomsnittsalder Tabell 2.2 viser andelen bostedsløse personer i Asker, kommunegruppa og for hele landet fordelt på fem alderskategorier. Det første tabellen viser er at andelen unge bostedsløse under 25 år er langt høyere i Asker (34 prosent) enn den er i

9 8 kommunegruppa og i landet som helhet (22 og 23 prosent). En av fire bostedsløse i Asker er mellom år. Dette er en litt lavere andel enn i kommunegruppa og landet som helhet der andelen er 29 og 30 prosent. Det er spesielt i aldersgruppa år andelen bostedsløse personer i Asker er lav. Kun 16 prosent av alle bostedsløse personer i Asker er mellom år, mens andelen for kommunegruppa og for landet som helhet er 24 prosent. Åtte prosent av alle bostedsløse personer i Asker er over 55 år. Dette er den samme andelen som i kommunegruppa, og to prosentpoeng høyere enn for landet som helhet. Fødeland/ region Tabell 2.3 Fødeland/region blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Fødeland/ - region Asker > Norge Norge Øvrige Europa inkl. Russland Afrika Asia og Oseania Nord-, Mellom- og Sør-Amerika Vet ikke/ubesvart Sum prosent av alle bostedsløse personer i Asker er født i Norge. Dette er en langt lavere andel enn i kommunegruppa og for landet som helhet, der andelen er henholdsvis 78 og 77 prosent. Den største gruppa som ikke er født i Norge er født i Afrika, blant bostedsløse i Asker. 12 prosent oppgis å være født i Afrika, mens andelen er seks prosent i kommunegruppa og åtte prosent fir hele landet. Utover disse to kategoriene; født i Norge og født i Afrika, ligger Asker tett opp til kommunegruppa og landsgjennomsnittet. Høyeste fullførte utdanning Tabell 2.4 Høyeste fullførte utdanning blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Fullført utdanning Asker > Norge Grunnskole Videregående Høgskole/universitet Vet ikke/ubesvart Sum Blant bostedsløse personer i Asker er det 34 prosent som har grunnskole som høyest fullførte utdanning. Dette er en lavere andel enn i kommunegruppa og for landet som helhet (39 og 38 prosent). Syv prosent har fullført videregående skole. Dette er også lavere enn kommunegruppa der andelen er 11 prosent, og langt lavere enn landsgjennomsnittet som er 15 prosent. Seks prosent har fullført høgskole/universitet. Dette er høyere enn i kommunegruppa og for landet som

10 helhet. Det er imidlertid viktig å huske på at når vi bryter opp tallene for Asker på kategorier, vil få observasjoner kunne gi store prosentvise utslag. På spørsmål om utdanning blant bostedsløse er det en svært høy andel som svarer vet ikke eller ikke svarer på spørsmålet. I Asker er det over halvparten som svarer vet ikke eller ikke svarer på spørsmålet. Dette er en betydelig høyere andel enn for landet som helhet der andelen er 44 prosent. På grunn av den høye andelen som ikke vet, eller ikke svarer, er tallene for utdanning blant de mest usikre tallene vi har for bostedsløse personer. Det er likevel interessant å se på fordelingene da det sier noe om tendenser blant bostedsløse personer. Inntektskilder Respondentene de som fyller ut skjemaet er bedt om å oppgi viktigste inntektskilde. En del personer kan ha andre inntektskilder i tillegg, men det registreres ikke i denne undersøkelsen. Tabell 2.5 Viktigste inntektskilde blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Inntektskilder Asker > Norge Arbeidsinntekt, dagpenger, sykepenger Pensjon: alder/ uføre/annet Studielån/stipend Andre offentlige overføringer Sosialhjelp Ingen kjente inntektskilder, annet, vet ikke/ubesvart Sum Tabell 2.5 viser viktigste inntektskilde for bostedsløse personer i Asker, i kommunegruppa og for landet som helhet. Om vi begynner øverst i tabellen ser vi at andelen som har arbeidsrelatert inntekt er seks prosent i Asker og åtte prosent i kommunegruppa og for landet som helhet. Dernest ser vi at andelen som mottar pensjon (alder, uføre, annet)er 16 prosent i Asker, mot 21 prosent i kommunegruppa og 19 prosent i Norge. Dette kan ha sammenheng med at gjennomsnittsalderen blant bostedsløse personer i Asker er lavere enn den er i kommunegruppa og Norge. Fem prosent av alle bostedsløse i Asker mottar studielån/stipend som sin viktigste inntektskilde. Dette er en markant høyere andel enn for kommunegruppa og for landet som helhet der andelen er en prosent. Selv om det her er få observasjoner, og disse kan medføre store prosentvise utslag, er det en interessant forskjell. 37 prosent har «andre offentlige overføringer» som sin viktigste inntektskilde. I Asker gjelder dette kun Arbeidsavklaringspenger. Andelen som mottar «andre offentlige overføringer» er 33 prosent i kommunegruppa og 28 prosent i hele landet. Andelen som har sosialhjelp som sin viktigste inntektskilde er 27 prosent i Asker og i kommunegruppa, og 32 prosent for hele landet. Om lag en av ti har ingen kjente 2 Arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad

11 10 inntektskilder, svarer vet ikke eller unnlater å svare på spørsmålet i Asker, kommunegruppa og i Norge. 2.1 Sivilstatus og familie I registreringsskjemaet spørres det etter en del kjennetegn ved den bostedsløse personen som kan si noe om familiesituasjonen til vedkommende. Dette er interessant fordi det gir et bredere bilde av hvem de bostedsløse personene er, og like viktig; om det er andre personer enn vedkommende selv som berøres av bostedsløsheten. I det følgende gis en kort beskrivelse av familiesituasjonen til bostedsløse personer i Asker kommune. I den senere tid har det vært en del fokus på barn som er bostedsløse sammen med en forelder (i den nasjonale kartleggingen ble det rapportert inn 679 barn som var bostedsløse med en forelder). I Asker ble det kartlagt 7 foreldre som var bostedsløs sammen med 10 barn i kartleggingsuka. Bostedsløse barnefamilier omtales i den nasjonale kartleggingen som en egen gruppe, men på grunn av det lave antallet i Asker vil vi ikke gi noen egen beskrivelse av gruppa. Sivilstatus Tabell 2.6 Sivilstatus blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Sivilstatus Asker > Norge Enslig Gift/samboende Vet ikke/ubesvart Sum prosent av alle bostedsløse i Asker er gift eller samboende i kartleggingsuka. Dette er en noe høyere andel enn i kommunegruppa og for landet som helhet, der andelen er åtte prosent. 83 prosent er enslige i Asker. Dette er noe lavere enn for kommunegruppa og landet som helhet der henholdsvis 91 og 89 prosent er enslige. Bostedsløse personer med mindreårige barn Tabell 2.7 viser hvor stor andel av alle bostedsløse personer som har mindreårige barn, uavhengig av om de har kontakt med barna eller ikke. Tabell 2.7 Andel bostedsløse med og uten mindreårige barn i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Barn < 18 år Asker > Norge Har barn Har ikke barn Vet ikke/ubesvart Sum

12 Om lag en av fem bostedsløse i Asker har mindreårige barn. Dette er en betydelig lavere andel enn for kommunegruppa (28 prosent) og landsgjennomsnittet (29 prosent). 77 prosent av bostedsløse i Asker har ikke barn. På dette spørsmålet er det en lav andel «vet ikke/ubesvart» hvilket kan tyde på at hjelpeapparatet har god kjennskap til familiesituasjonen til bostedsløse personer. Tabell 2.8 Former for omsorg og samværsrett med mindreårige barn blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Samvær/omsorg med barn Asker > Norge > 18 år Daglig omsorg Delt omsorg Samværsrett Ikke omsorg el. samværsrett Annet/vet ikke Sum I tabell 2.8 har vi delt opp ulike typer for omsorg og samvær bostedsløse personer har med sine mindreårige barn. Fordi det er relativt få bostedsløse personer med mindreårige barn i Asker, blir det få personer i hver kategori i en tabell som denne. En person mer eller mindre i noen av kategoriene kan gi store utslag i tabellen. Men tabellen kan si noe om tendensene i kommunen. I forhold til «daglig omsorg» er det nokså markant forskjell mellom landet som helhet og kommunegruppa. 28 prosent i kommunegruppa og 20 prosent for landet som helhet. Asker ligger midt i mellom de to med 24 prosent som har daglig omsorg for barn mens de er bostedsløse. Det er ellers liten forskjell mellom Asker, kommunegruppa og landet som helhet når det gjelder samvær og omsorg med mindreårige barn blant bostedsløse personer. Tabell 2.9 viser andelen bostedsløse personer som har mindreårige barn, og som er bostedsløse sammen med barna. Grunnlaget for prosenten i tabellen er personer som har mindreårige barn. Tabell 2.9 Andel bostedsløse med mindreårige barn som er bostedsløse sammen med barna sine i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Bostedsløs/ikke bostedsløs Asker > Norge sammen med barna Bostedsløs med barn >18 år Ikke bostedsløs med barn>18 år Ubesvart Sum I Asker er en av tre bostedsløse som har mindreårige barn, bostedsløse sammen med barna. Dette er på nivå med kommunegruppa, men en del høyere enn for landet som helhet.

13 Oppholdssteder blant bostedsløse personer Definisjonen av bostedsløshet tar utgangspunkt i et kontinuum mellom å disponere en egen bolig og å være uten overnattingsmuligheter for kommende natt. Mellom disse to posisjonene kan det spesifiserer konkrete oppholdsformer som enten faller innenfor eller utenfor definisjonen av bostedsløshet. Definisjonen av bostedsløshet tar utgangspunkt i den bostedsløse personens oppholdsform på tidspunktet for registreringen. I det følgende skal vi se på hvor bostedsløse personer i Asker oppholder seg på kartleggingstidspunktet i forhold til sammenlignbare kommuner og hele landet. Registreringsskjemaet har noen flere svaralternativer enn det som framkommer i tabell Vi har slått sammen noen av kategoriene, fordi det blir ganske få personer i noen av kategoriene for Asker. Tabell 2.10 Oppholdssteder blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Oppholdssteder Asker > Norge Uten overnatting/akutt overnatting Midlertidig botilbud inkl. krisesenter Institusjon/fengsel Midlertidig hos venner, kjente, slektninger Annet, vet ikke, ubesvart Sum Færre enn fem personer var uten overnatting eller i akutt overnatting i Asker i kartleggingsuka. En av fem personer oppholdt seg i midlertidig botilbud inkl. krisesenter i Asker kommune. Dette er lavere enn både kommunegruppa (29 prosent) og hele landet (26 prosent). Blant bostedsløse personer i Asker kommune var det 18 prosent som oppholdt seg i institusjon/fengsel på kartleggingstidspunktet. Dette er på nivå med kommunegruppa (17 prosent), men lavere enn for landet som helhet der andelen var 23 prosent. Nær halvparten, 48 prosent, av bostedsløse i Asker oppholdt seg midlertidig hos venner, kjente, slektninger. Dette er en lavere andel enn i kommunegruppa der andelen var 41 prosent, og i hele landet der det var 38 prosent i denne oppholdsformen. I Asker er det en litt høyere andel (13 prosent) som svarer «vet ikke» eller ikke svarer på dette spørsmålet, enn i kommunegruppa og i Norge (8 og 7 prosent).

14 13 Tabell 2.11 Lengde på oppholdet i oppholdsstedet i kartleggingsuken i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Lengde i oppholder Asker > Norge Under tre uker uker 3 mnd mnd. 6 mnd Mer enn 6 mnd Vet ikke/ubesvart Sum Tabell 2.11 viser lengden i de ulike oppholdsstedene som er skissert i forrige tabell (2.10). Litt mer enn en av ti (12 prosent) har vært i oppholdsformen i mindre enn tre uker. Dette er likt for Asker, kommunegruppa og for Norge. Det er heller ingen forskjell mellom de tre når vi ser på opphold mellom tre uker og tre måneder. Totalt er det 38 prosent som har vært i situasjonen i inntil tre måneder i Asker. Tre måneder er en anbefalt for opphold i midlertidig botilbud (kom med nasjonal strategi mot bostedsløshet ). I Asker er det en litt høyere andel (24 prosent) som har vært i oppholdsformen i mellom tre og seks måneder, enn i kommunegruppa (20 prosent) og landet som helhet (18 prosent). Derimot er det en lavere andel som har vært i oppholdsformen i mer enn seks måneder. 31 prosent i Asker mot 37 og 38 prosent i kommunegruppa og i Norge. Tabell 2.12 Varighet av bostedsløsheten i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Varighet av bostedsløsheten Asker > Norge Tilbakevendende over flere år Varighet mer enn et halvt år Et nytt, akutt problem Annet Vet ikke/ubesvart Sum Asker skiller seg lite fra kommunegruppa og landet som helhet når vi ser på bostedsløshetens varighet. Om lag en av tre opplever bostedsløsheten som et tilbakevendende problem i Asker, kommunegruppa og i Norge. 22 prosent av bostedsløse i Asker har vært uten bolig i mer enn seks måneder. Dette er nokså likt kommunegruppa (24 prosent) og for landet som helhet (25 prosent). Bostedsløse personer i Asker og i kommunegruppa opplever oftere bostedsløsheten som ett nytt, akutt problem enn landsgjennomsnittet. 26 prosent i Asker og 27 prosent i kommunegruppa opplever bostedsløsheten som et nytt, akutt problem. I hele landet er andelen 22 prosent. På spørsmålet om bostedsløshetens varighet er det en høy andel som svarer «vet ikke» eller ikke svarer på spørsmålet.

15 Problemsituasjoner blant bostedsløse Undersøkelsen kartlegger problemsituasjoner som kan inngå i livssituasjonen til en bostedsløse person. Spørsmålene er gjengitt i NIBR-rapport 2013:5 3. Tabell 2.13 viser hvordan disse problemsituasjonene fordeler seg i blant bostedsløse i Asker og i kommunegruppa med > innbyggere og hele landet. Figur 2.1 bakerst i kapitlet gir en grafisk illustrasjon på forholdet mellom Asker og kommunegruppa i fordeling av problemsituasjoner. Kommentarene under tar utgangspunkt i tabell Figur 2.13 viser fordelingen av svar på et spørsmålsbatteri om ulike problemsituasjoner i den bostedsløse personens liv. De mest utbredte problemene er, som ellers i landet og kommunegruppa, avhengighet av rusmidler, psykiske lidelser og utkastelse fra bolig. I det følgende skal vi se på hvor Asker skiller seg vesentlig ut fra kommunegruppa og/eller hele landet. Tabell 2.13 Problemsituasjoner blant bostedsløse personer i Asker, kommuner > innbyggere og hele landet. Prosent. Problemsituasjon Asker > Norge Ut av barnevernet Veteran Midlertidig i landet Tildelt/vedtak om bolig Trakassering/diskriminering Tapt bolig pga. vold/trusler Løslatt fra fengsel Individuell plan LAR Bortfall av inntekt Kastet ut pga. ubetalt leie/lån Kastet ut pga. av skade/uro Funksjonshemming Venter på behandling Utskrevet fra institusjon Samlivsbrudd/familiekonflikt Høy gjeld/gjeldsoffer Kastet ut av bolig Avhengig av rusmidler Psykisk sykdom Avhengighet av rusmidler og psykisk sykdom er de to vanligste problemsituasjoner blant bostedsløse personer i Norge. I Asker oppgis 55 prosent av alle bostedsløse å ha en psykisk sykdom. Dette er en langt høyere andel psykisk syke enn blant alle bostedsløse personer i Norge. For hele landet er andelen 38 prosent. Det er også langt høyere enn blant bostedsløse personer i kommunegruppa der 41 prosent oppgis å ha en psykisk sykdom. Asker har en høyere andel bostedsløse personer med psykisk 3 s og vedlegg 3 til rapporten Spørreskjema

16 sykdom, men en lavere andel bostedsløse som er avhengig av rusmidler. 46 prosent av bostedsløse i Asker oppgis å være avhengig av rusmidler, mens andelen er 56 prosent i kommunegruppa og 54 prosent for landet som helhet. Nær en av tre er kastet ut av bolig de siste seks månedene. Det er på nivå med kommunegruppa, og litt høyere enn for landet som helhet (26 prosent). 28 prosent av alle bostedsløse i Asker har høy gjeld eller er gjeldsoffer. Dette er markant høyere enn for kommunegruppa (16 prosent), og for landet som helhet (17 prosent). Om lag en av fem av alle bostedsløse personer i Asker har mistet boligen sin på grunn av samlivsbrudd/familiekonflikt. Det er en litt høyere andel enn i kommunegruppa og for landet som helhet der andelen er henholdsvis 16 og 18 prosent. Asker skiller seg litt fra kommunegruppa og landet som helhet i forhold til andel bostedsløse med individuell plan. Kun syv prosent av bostedsløse i Asker har individuell plan, mens andelen i kommunegruppa er 11 prosent og for landet som helhet er andelen 14 prosent. Videre skiller Asker seg ut ved å ha en svært lav andel som har fått tildelt/vedtak om bolig og venter på å flytte inn. Tre prosent av de bostedsløse i Asker er i denne situasjonen versus 13 og 11 prosent i kommunegruppa og for landet som helhet. Figur 2.1 Problemsituasjoner blant bostedsløse i Asker og i kommuner med innbyggere og over. Prosent 15 Psykisk sykdom Avhengig av rusmidler Kastet ut av bolig Høy gjeld/gjeldsoffer Samlivsbrudd/familiekonflikt Utskrevet fra institusjon Venter på behandling Funksjonshemming Kastet ut pga. av skade/uro Kastet ut pga. ubetalt leie/lån Bortfall av inntekt LAR Individuell plan Løslatt fra fengsel Tapt bolig pga. vold/trusler Trakassering/diskriminering Tildelt/vedtak om bolig Midlertidig i landet Veteran Ut av barnevernet Asker >

17 16 3 Grupper av bostedsløse i Asker Av de 108 bostedsløse i Asker vil vi først presentere undergrupper med et visst omfang, det vil si omfatter så pass mange bostedsløse at det gir grunnlag for bryte ned tallene i enda mindre grupper innenfor undergruppene. Det dreier seg om personer med psykiske lidelser og personer som er avhengige av rusmidler. For disse to gruppene lager vi en samletabell over viktige kjennetegn ved gruppene. Mindre grupper blir omtalt, men fordi gruppene omfatter relativt få personer, gir oppdeling enda mindre grupper, for eksempel etter alder, oppholdssteder og så videre, mer usikre tall. Derfor velger vi å gi en mer generell beskrivelse av disse. Disse gruppene er personer med samtidig rusavhengighet og psykisk lidelse, unge under 25 år og bostedsløse barnefamilier. Tabell 3.1 og 3.2 er samletabeller for henholdsvis personer med psykiske lidelser og personer som er avhengig av rusmidler. Disse tabellene er satt sammen av flere enkle tabeller og de summerer derfor ikke til hundre prosent. For eksempel er kjennetegnet Født i Norge hentet fra en tabell som viser hvor alle bostedsløse er født. De som er født i andre land/deler av verden utgjør svært små grupper innenfor de to undergruppene av bostedsløse med psykisk lidelse og rusavhengighet. Vi har derfor utelatt opplysningene om hvilke andre land/verdensdeler personene kommer fra. Dette gjelder også for noen andre kjennetegn. 3.1 Personer med en psykisk lidelse Psykiske lidelser er det mest utbredte problemet blant bostedsløse i Asker. Det er flere bostedsløse med en psykisk lidelse enn med rusavhengighet, hvilket er uvanlig. Avhengighet av rusmidler er det mest utbredte problemet på landsbasis og i de aller fleste kommunene. Tabell 3.1 gir en oversikt over noen kjennetegn ved personer med psykiske lidelser. Gruppa med psykiske lidelser sammenlignes med alle bostedsløse i Asker. 59 bostedsløse personer i Asker er registrert med en psykisk lidelse. Det utgjør 55 prosent av alle bostedsløse i kommunen. Gruppa er derfor et tungt innslag blant hele populasjonen av bostedsløse og forskjellen mellom bostedsløse med en psykisk lidelse og alle bostedsløse i Asker blir derfor ikke svært stor. Men det er noen interessante trekk vi vil rette oppmerksomheten mot. Tabell 3.1 viser at mannsdominansen er anda større blant personer med en psykisk lidelse enn blant alle bostedsløse. Vi ser videre at aldersprofilen blant personer med en psykisk lidelse er enda yngre enn for alle. Her er det viktig å ha i mente at gruppa av bostedsløse i asker er yngre enn den vi finner både blant sammenlignbare kommuner og for landet som helhet (se tabell 2.2 og del 3.x). Nærmere ni av ti er

18 enslige og nærmere to av ti er født i Norge. Andelen født i Norge er høyere blant bostedsløse med en psykisk lidelse enn blant alle bostedsløse i Asker. Tabell 3.1 Kjennetegn ved bostedsløse i Asker med en psykisk lidelse og alle bostedløse i Asker. Prosent. Kjennetegn Personer med Alle i Asker psykisk lidelse Kjønn - Menn Kvinner Alder - Under 25 år år år og over Enslig Født i Norge Inntektskilder - Arbeidsinntekt, sykepenger, dagpenger, studielån Pensjon, alders/uføre evt. annet Arbeidsavklaringspenger Sosialhjelp Ingen kjente innt.kilder, vet ikke, ubesvart - 10 Oppholdssteder - Sover ute/akuttovernatting Midlertidig botilbud Institusjon Fengsel/annet under kriminalomsorgen Midlertidig hos venner, kjente, slekt Annet, vet ikke, ubesvart - 11 Andel som har vært i samme situasjon 3 mnd Lang historie som bostedsløs Problemsituasjoner - Avhengig av rusmidler Høy gjeld/gjeldsoffer Kastet ut av boligen siste 6 mnd Utskrevet fra institusjon siste 6 mnd Venter på å komme i behandling Den viktigste inntektskilden blant bostedsløse med en psykisk lidelse og blant alle i Asker er arbeidsavklaringspenger. Andelen med AAP er klart høyere blant personer med en psykisk lidelse enn blant alle og andelen med sosialhjelp er betydelig lavere enn for hele populasjonen av bostedsløse. Neste del av tabell 3.1 viser oppholdssteder. Ingen bostedsløse med psykisk lidelse og svært få av alle sover ute eller i akuttovernatting (en strek i tabellen betyr fem eller færre, 0 betyr ingen). Gruppa med psykisk lidelse skiller seg først og fremst ut ved at flere er i institusjon. Vi ser videre en tendens til bostedsløse med en psykisk lidelse både er lenger i samme

19 18 situasjon og har en lang historie med bostedsløshet sammenlignet med alle bostedløse i Asker. Nederste del av tabell 3.1 viser de mest framtredende problemsituasjonene blant bostedsløse i Asker. Halvparten av personene med en psykisk lidelse er også avhengig av rusmidler (se del 3.x). En tredel har høy gjeld/er gjeldsoffer. En av fire er utskrevet fra institusjon i løpet av de siste seks månedene. Like mange er kastet ut av boligen sin i samme periode. Her kan vi tilføye at den viktigste årsaken til utkastelse er skade, uro og/eller konflikter (15 prosent), og en av fem av personene med en psykisk sykdom tapt boligen sin på grunn av samlivsbrudd og/eller familiekonflikt (ikke vist i tabellen). Det siste elementet vi har valgt å ta med er andel som venter på å komme i behandling (12 prosent), fordi situasjonen anses å være mer aktuell for personer med en psykisk lidelse enn generelt blant bostedsløse. 3.2 Personer som er avhengig av rusmidler Kartleggingen av bostedsløse har tegnet et bilde av den typiske bostedsløse slik: Mann i årene, enslig, avhengig av rusmidler med sosialhjelp som viktigste inntektskilde. Vi har sett at 46 prosent av alle bostedsløse i Asker er avhengig av rusmidler. Tallet er betydelig lavere enn for landet som helhet og kommuner med tilsvarende størrelse (se tabell 2.13). Antall bostedsløse som er avhengige av rusmidler er 50. Tabell 3.2 beskriver de viktigste kjennetegnene ved bostedløse rusavhengige i Asker. Vi ser at nærmere ni av ti er menn og gruppa er noe eldre enn alle bostedsløse i Asker. 30 prosent er under 25 år versus 35 prosent av alle. Nøyaktig halvparten er mellom 25 og 45 år. De aller fleste er enslige og nesten ni av ti er født i Norge. Arbeidsavklaring er også her den viktigste inntektskilden, men vi ser andelen med sosialhjelp er relativt større for denne gruppa enn blant alle bostedsløse i Asker. Av oppholdssteder dominerer midlertidig opphold hos venner, kjente eller slektninger både blant rusavhengige og blant alle bostedløse, men tabell 3.2 illustrerer at det er betydelig færre blant rusavhengige enn blant alle bostedsløse som er i denne situasjonen. Videre ser vi at langt flere rusavhengige er i institusjon og en del flere er i midlertidig botilbud sammenlignet med alle bostedsløse i Asker. To av tre har vært samme situasjon i mer enn tre måneder. Nærmere en av fem (78 prosent) har en lengre historikk som bostedsløs. Problemsituasjoner gjengitt i siste del av tabell 3.2 avspeiler (som vi ser i tabell 3.1) en betydelig overlapp mellom rusavhengighet og psykisk lidelse blant bostedsløse. Eller er de mest framtredende problemsituasjonen i stor grad som for psykisk syke bostedsløse. En tredel har høy gjeld/er gjeldsoffer, nesten like mange er kastet ut av boligen sin de siste seks månedene. 28 prosent er uskrevet fra institusjon siste seks måneder og en av fire venter på å komme i behandling.

20 19 Tabell 3.2 Bostedsløse med rusavhengighet i Asker og alle bostedsløse i Asker. Prosent Kjennetegn Med rusavhengighet Alle i Asker Kjønn - Menn Kvinner Alder - Under 25 år år år og over Enslig Født i Norge Inntektskilder - Arbeidsinntekt, sykepenger, dagpenger, studielån Pensjon, alders/uføre evt. annet Arbeidsavklaringspenger Sosialhjelp Ingen kjente innt.kilder, vet ikke, ubesvart - 10 Oppholdssteder - Sover ute/akuttovernatting Midlertidig botilbud Institusjon Fengsel/annet under kriminalomsorgen Midlertidig hos venner, kjente, slekt Annet, vet ikke, ubesvart - 11 Andel som har vært i samme situasjon i 3 mnd Lang historie som bostedsløs Vanligste problemsituasjonene - Psykisk lidelse Høy gjeld/gjeldsoffer Kastet ut av boligen siste 6 mnd Utskrevet fra institusjon siste 6 mnd Venter på å komme i behandling Personer med samtidig rusavhengighet og psykisk lidelse Vi har vist at det er et betydelig overlapp mellom rusavhengighet og psykisk lidelse blant bostedsløse i Asker (gjelder for bostedsløse generelt). Men de to gruppene dekker ikke hverandre fullt og helt. I denne delen skal vi derfor se nærmere på personer med samtidig rusavhengighet og en psykisk lidelse ROP-lidelse. Det dreier seg om 30 personer tilsvarende 28 prosent av alle bostedsløse i Asker. Vi skal gi en kort beskrivelse av de viktigste kjennetegnene ved denne gruppa.

21 20 Ni av er menn, en av tre er under 25 år, halvparten er i aldersgruppa mellom 25 og 44 år og de aller fleste er født i Norge. 40 prosent har arbeidsavklaringspenger og 30 prosent har sosialhjelp som viktigste inntektskilder. Den største gruppa, nærmere en av tre oppholder seg i institusjon og den enst største gruppa oppholder seg midlertidig hos venner, kjente og slektninger. To av tre har vært i denne situasjonen i mer enn tre måneder. De aller fleste har en lengre historie som bostedsløs. Vi har valgt å vise de viktigste problemsituasjonene blant bostedsløse med ROP-lidelse i Asker i figuren under. Figur 3.1 Viktigste problemsituasjoner blant personer med samtidig rusavhengighet og psykisk lidelse. Prosent Legemiddelassistert rehabilitering Kastet ut pga skade, uro, konflikt Venter på å komme i behandling Kastet ut av boligen siste 6 mnd. Rus/psyk lidelse Høy gjeld/gjeldsoffer Utskrevet fra institusjon siste 6 mnd Figur 3.1 viser at den viktigste problemsituasjonen blant bostedsløse med ROPlidelse er utskriving fra institusjon 4 de siste seks månedene og høy gjeld/status som gjeldsoffer. Noen færre er kastet ut av boligen i løpet av de siste seks månedene og her er også utkastelse på grunn av skade, uro, konflikt viktigste årsak til utkastelse. En fjerdedel venter på å komme i behandling og omlag like mange er i legemiddelassistert rehabilitering. 3.4 Bostedsløse under 25 år Andel unge bostedsløse under 25 år i Asker er betydelig høyere enn for landet som helhet og sammenlignbare kommuner. Mens andel unge ligger på rundt en fjerdedel av alle i landet for øvrig, er en tredel av bostedsløse i Asker i denne aldersgruppa. Antall unge er 37 personer. Vi skal se på noen av de viktigste kjennetegnene ved denne gruppa av unge bostedsløse. 4 Det kan selvsagt diskuteres om utskriving fra institusjon er en problemsituasjon. Vi har imidlertid valgt å samle alle situasjoner som er problemtiske eller uttrykker en problematisk livssituasjon under en felles betegnelse.

22 Kvinneandelen er noe høyere enn blant alle bostedsløse i Asker: En av tre er kvinner og to av tre er menn. 65 prosent er født i Norge og de andre har opprinnelse fra andre deler av verden. Viktigste inntektskilde blant de unge bostedsløse er sosialhjelp, mens for de andre gruppene vi har sett er viktigste inntektskilde arbeidsavklaringspenger. AAP kommer på andre plass blant de unge og forskjellen er ikke svært stor; henholdsvis 32 og 30 prosent har sosialhjelp og AAP. Den meste utbredte oppholdsformen blant de unge bostedsløse er midlertidig opphold hos venner kjent eller slektninger (62 prosent). To av fem har vært i situasjonen mer enn tre måneder. Over halvparten har en lengre historie med bostedsløshet. En fjerdedel opplever bostedsløshet som et nytt, akutt problem, men det for en del personer er oppgitt vet ikke. Figur 3.2 Viktigste problemsituasjoner blant unge bostedsløse under 25 år i Asker. Prosent 21 Venter på å komme i behandling Høy gjeld/gjeldsoffer Katset ut pga skade, uro, konflikt Tapt bolig pga samlivsbrudd/familiekonflkt Kastet ut av boligen siste 6 mnd. Unge under 25 år Avhengig av rusmidler Psykisk lidelse I figur 3.2 har vi gjengitt de viktigste problemsituasjonene blant unge under 25 år. Vi ser at psykiske lidelser er svært utbredt også blant de yngste bostedsløse. Avhengighet av rusmidler er imidlertid litt mindre utbredt blant de unge bostedsløse i Asker enn blant alle, men her er tallene små og en til to personer fra eller til vil gi klare prosentvise utslag i gruppa unge. Utkastelse fra bolig er også noe de unge opplever i betydelig utstrekning. Vi ser videre at en fjerdedel har tapt boligen sin på grunn av samlivsbrudd eller familiekonflikt. Her vet vi ikke om de har måttet flytte ut av foreldrehjemmet eller et samboerskap. En betydelig andel av de unge har, i likhet med gruppene vi har omtalt over, høy gjeld. Endelig ser vi fra figuren at i underkant av en av fem unge bostedsløse venter på å komme i behandling. 3.5 Bostedsløse barnefamilier En av fem bostedsløse personer i Asker har mindreårige barn. Det er færre en for landet som helhet (tabell 2.9). Dette avsnittet handler om bostedsløse barnefamilier. Som bostedsløs barnefamilie regner vi foreldre som er bostedsløse sammen med et

23 22 eller flere mindreårige barna. Det dreier seg om en tredel av alle bostedsløse som har barn under 18 år og utgjør med andre ord en svært liten gruppe. Gruppa må regnes som svært sårbar og derfor omtale vi den særskilt. Samtidig kreveromtale av gruppa stor aktsomhet for ikke å gjøre situasjonen vanskeligere, for eksempel ved omtale som kan innbære at enkeltpersoner blir identifisert. De aller fleste i denne gruppa er kvinner og de fleste har ett barn. Antall barn er med andre ord ikke vesentlig høyere enn antall forelder. Flertallet kommer fra land utenfor Norge. Den absolutt største gruppa oppholder seg midlertidig hos venner kjente eller slektninger. Om lag halvparten har vært bostedsløse lenge og like mange opplever bostedsløshet som nytt, akutt problem. Problemsituasjoner forekommer i liten utstrekning i denne gruppa av bostedsløse. Ingen er avhengig av rusmidler og ingen har en psykisk lidelse. Vi finner noen tilfeller av utkastelse av ulike årsaker, og noen personer har høy gjeld eller er gjeldsslaver. Sistenevnte kan være en viktig barriere mot å etablere seg i boligmarkedet.