Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funksjonell sikkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funksjonell sikkerhet"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Håndbok MOVIDRIVE MDX60B/61B Funksjonell sikkerhet Utgave 09/ / NO

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold Innhold 1 Viktig informasjon Hvordan bruke manualen Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Merknader til opphavsrett Dokumentets innhold Tilhørende publikasjoner Integrert sikkerhetsteknikk Sikker tilstand Sikkerhetskonsept Skjematisk visning "Sikkerhetskonsept for MOVIDRIVE B" Sikkerhetsfunksjoner Restriksjoner Sikkerhetstekniske betingelser Godkjente enheter Krav til installasjonen Krav til ekstern sikkerhetsstyring Krav til idriftsetting Krav til drift Oppbyggingsvarianter Generell informasjon Krav Enkeltutkobling Gruppeutkobling Tekniske data Sikkerhetsspesifikasjoner Elektronikkdata : Signalkoblingslist sikkerhetskontakt for STO Indeks Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B 3

4 1 Viktig informasjon Hvordan bruke manualen 1 Viktig informasjon 1.1 Hvordan bruke manualen Manualen er en bestanddel av produktet og inneholder viktig informasjon om installasjon, oppstart, drift og service. Manualen skal benyttes av alle personer som utfører arbeid i forbindelse med installering, oppstart og service på produktet. Manualen skal oppbevares slik at den er lett tilgjengelig og kan leses til enhver tid. Sørg for at personellet som er ansvarlig for anlegget og driften og personer som arbeider med enheten har lest og forstått manualen i sin helhet. Henvend deg til SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon. 1.2 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Sikkerhetsmerknadene i denne driftsveiledningen er bygget opp på følgende måte: Symbol SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. Symbol Signalord Forklaring Følger ved neglisjering Eksempel: FARE! Umiddelbart overhengende fare Livsfare eller alvorlige personskader Generell risiko ADVARSEL! Mulig farlig situasjon Livsfare eller alvorlige personskader FORSIKTIG! Mulig farlig situasjon Lette personskader Spesiell risiko, f.eks. elektrisk støt FORSIKTIG! Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller omgivelsene MERK Nyttig merknad eller tips. Letter håndteringen av drivsystemet. 4 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B

5 Viktig informasjon Garantikrav Garantikrav Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at dokumentene til MOVI- DRIVE følges. Les derfor driftsveiledningen før du starter å arbeide med enheten! Sørg for at dokumentasjonen er tilgjengelig i leselig tilstand for de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt for personer som arbeider med enheten. 1.4 Ansvarsfraskrivelse At driftsveiledningen følges er en grunnleggende forutsetning for en sikker drift av MOVIDRIVE MDX60B/61B og for at produktegenskaper og karakteristiske ytelser skal oppnås. SEW-EURODRIVE påtar seg intet ansvar for personskader, materielle skader eller formuesskader som måtte oppstå fordi driftsveiledningen ikke følges. Produktansvar utelukkes i slike tilfeller. 1.5 Merknader til opphavsrett 2010 SEW-EURODRIVE. Alle rettigneter forbeholdt. Enhver form for kopiering, bearbeiding, publisering og annen bruk også utdragsvis er forbudt. 1.6 Dokumentets innhold Denne publikasjonen inneholder krav og suppleringer for bruk av MOVIDRIVE MDX60B/61B i sikkerhetsrelevante applikasjoner. Systemet består av omformer med vekselstrømsmotor og sikkerhetstestet ekstern utkoblingsinnretning. 1.7 Tilhørende publikasjoner Dette dokumentet supplerer driftsveiledningen MOVIDRIVE MDX60B/61B og begrenser bruksmerknadene tilsvarende angivelsene under. Dette dokumentet må kun brukes i forbindelse med driftsveiledningen for MOVIDRIVE MDX60B/61B. Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B 5

6 2 Integrert sikkerhetsteknikk Sikker tilstand 2 Integrert sikkerhetsteknikk Sikkerhetsteknikken til MOVIDRIVE MDX60B/61B, som er beskrevet nedenfor, er utformet og testet i samsvar med følgende sikkerhetskrav: Kategori 3 i henhold til EN PL d i henhold til EN ISO For dette formålet er det foretatt en sertifisering hos TÜV Nord. Ta kontakt med SEW- EURODRIVE hvis du ønsker kopier av TÜV-sertifikatet og tilhørende rapport. 2.1 Sikker tilstand For sikkerhetsrettet bruk av MOVIDRIVE MDX60B/61B er det utkoblede dreiemomentet fastsatt som sikker tilstand (se sikkerhetsfunksjon STO). Sikkerhetskonseptet er basert på dette. 2.2 Sikkerhetskonsept Potensielle farer/risikoer for maskinen skal fjernes så raskt som mulig i tilfeller som innebærer fare. For bevegelser som innebærer fare er en farefri tilstand vanligvis oppnådd når driften står stille samtidig som muligheten for ny oppstart er blokkert. Omformeren MOVIDRIVE MDX60B/61B utmerker seg ved muligheten til å koble til en ekstern sikkerhetsstyring eller kontaktor / solid state-relé. Kontaktoren/solid statereleet kobler alle aktive elementer (utkobling av den sikkerhetsorienterte 24 V- strømforsyningen til utgangstrinnstyringen) som er nødvendig for generering av pulsrekkekfølgen på effektutgangstrinnet (IGBT), i strømløs tilstand når en tilkoblet kontrollenhet (for eksempel NØDSTOPP-knapp med sperrefunksjon) aktiveres. Ved utkoblingen av den sikkerhetsrettede 24 V-forsyningspenningen sikres avbrytelse av den nødvendige forsyningsspenningen for omformerens funksjon og dermed for genereringen av et dreiefelt av impulsmønstre (som muliggjør genereringen av et dreiefelt). Dermed er automatisk gjenstart ikke lenger mulig. I stedet for å koble driften fra forsyningsnettet galvanisk med kontaktor eller bryter, hindres aktiveringen av effekthalvlederne i omformeren på en sikker måte via den utkoblingen av 24 V-forsyningen som beskrives her. Denne prosessen kobler ut dreiefeltgenereringen for den aktuelle motoren. Den aktuelle motoren kan ikke utvikle noe dreiemoment i denne tilstanden selv om nettspenningen er tilkoblet. 6 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B

7 Integrert sikkerhetsteknikk Skjematisk visning "Sikkerhetskonsept for MOVIDRIVE B" Skjematisk visning "Sikkerhetskonsept for MOVIDRIVE B" Uz+ Uz- [17] [1] SNT HV 24V int. 24V ext. SNT NV 24V int. [2] 24V ext./ 24V int. [7] 24V GND [5] [6] [4] S24V S0V24 GND 24V S0V24 S VI 24 SNT [3] MOVIDRIVE B CAN RS485 Binary IN [9] Binary OUT [16] [8] [10] Analog IN Analog OUT [15] PWM Uz+ M [11] [14] [13 ] Uz- [12] L1 L2 L [1] Høyspennings-switchmodul [2] Lavspennings-switchmodul [3] Kontaktor/solid state-relé eller sikkerhetsstyring (ekstern) [4] Sikkerhetsorientert DC 24 V-spenningsforsyning [5] Sikkerhets-switchmodul (SNT) [6] Potensialskille [7] Sikkerhetskrets [8] Tilbakemelding til prosessorkjerne: Spenningsforsyning for sluttrinnsstyring OK. (ikke i sikkerhetskretsen) [9] Spenningsforsyning for styring av effekttransistorene [10] DC 24 V-sikkerhets-switchmodul utkoblet / brems aktivert (ikke i sikkerhetskretsen) [11] Motor [12] Effektdel [13] Temperaturmåling [14] Posisjonsregistrering [15] Pulsbreddemodulerte signaler for utgangstrinn [16] Prosessorkjerne [17] Feltbusstilkobling Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B 7

8 2 Integrert sikkerhetsteknikk Sikkerhetsfunksjoner 2.4 Sikkerhetsfunksjoner Følgende driftsrelaterte sikkerhetsfunksjoner kan brukes: STO (sikkert utkoblet moment i henhold til EN ) med utkobling av STO-inngangen. Når STO-funksjonen er aktivert, leverer ikke frekvensomformeren energi til motoren som kan generere et dreiemoment. Denne sikkerhetsfunksjonen tilsvarer en ikkestyrt stans i henhold til EN , stoppkategori 0. STO-inngangen må kobles ut med en egnet ekstern sikkerhetsstyring eller kontaktor / solid state-rele. Bildet nedenfor viser STO-funksjonen: v t 1 t v t t 1 Hastighet Tid Tidspunkt som STO utløses på Utkoblingsområde 8 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B

9 Integrert sikkerhetsteknikk Sikkerhetsfunksjoner 2 SS1(c) (sikker stopp 1, funksjonsvariant c i henhold til EN ) med egnet ekstern styring (for eksempel kontaktor / solid state-rele med tidsforsinket utkobling). Følgende prosedyre skal følges: Drivenheten skal retarderes med egnet bremserampe via skal-verdien. Utkobling av STO-inngangen (= utløsing av STO-funksjonen) etter en fastsatt sikkerhetsrettet tidsforsinkelse. Denne sikkerhetsfunksjonen tilsvarer en styrt stans i henhold til EN , stoppkategori 1. Bildet nedenfor tydeliggjør funksjonen SS1(c): v t 1 t t 2 t v t t 1 t 2 Δt Hastighet Tid Tidspunkt som bremserampen innledes på Tidspunkt som STO utløses på Tidsperiode mellom innledning av bremserampe og STO Område for sikker tidsforsinkelse Utkoblingsområde Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B 9

10 2 Integrert sikkerhetsteknikk Restriksjoner 2.5 Restriksjoner Ta hensyn til at det kan finnes etterløp på drivenheten uten mekanisk brems eller ved defekt brems (avhengig av friksjon og systemets massetreghet). Ved last med generatordrift kan drivenheten til og med akselerere. I forbindelse med risikoevalueringen av anlegget/maskinen må dette tas hensyn til og om nødvendig sikres i form av sikkerhetstekniske ekstratiltak (for eksempel sikkerhetsbremsesystem). MOVIDRIVE MDX60B/61B kan ikke brukes alene uten ekstra bremsesystem ved applikasjonsrettede sikkerhetsfunksjoner som krever en aktiv forsinkelse (bremsing) av den farlige bevegelsen. Ved bruk av SS1(c)-funksjonen som beskrevet i kapitlet Sikkerhetsfunksjoner, overvåkes ikke drivenhetens bremserampe med hensyn til sikkerhet. Ved feil er det fare for at nedbremsingen uteblir under forsinkelsen. I verste fall følger en akselerasjon. I dette tilfellet aktiveres STO-funksjonen (se kapitlet Sikkerhetsfunksjoner) først etter at innstilt tidsforsinkelse er utløpt. Faren som resulterer av dette må tas hensyn til ved risikoevalueringen av anlegget/maskinen og om nødvendig sikres i form av sikkerhetstekniske ekstratiltak. FARE! Sikkerhetskonseptet er kun egnet for utføring av mekanisk arbeid på drevne anleggs-/ maskinkomponenter. Når STO-signalet er utkoblet, er nettspenningen fortsatt tilkoblet mellomkretsen til MOVIDRIVE MDX60B/61B. Livsfare eller alvorlige personskader pga. elektrisk støt. Ved alle former for arbeid på drivsystemets elektriske del må forsyningsspenningen kobles fri for spenning via en egnet, ekstern utkoblingsanordning, og de må sikres mot utilsiktet gjeninnkobling av spenningsforsyningen. MERK Når 24 V DC-forsyningsspenningen er koblet sikkerhetsrettet ut på (STO aktivert), aktiveres bremsen alltid. Bremsestyringen i MOVIDRIVE MDX60B/61B er ikke sikkerhetsrettet. 10 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B

11 Sikkerhetstekniske betingelser Restriksjoner 3 3 Sikkerhetstekniske betingelser Forutsetning for sikker drift er at sikkerhetsfunksjonene til MOVIDRIVE MDX60B/61B implementeres korrekt i en applikasjonsrelatert, overordnet sikkerhetsfunksjon. En anleggs-/maskinspesifikk risikoevaluering må i alle tilfeller utføres av anleggs-/maskinprodusenten og tas hensyn til ved bruk av drivsystemet med MOVIDRIVE MDX60B/61B. Driftsansvarlige og produsenten av anlegget eller maskinen er ansvarlige for at relevante sikkerhetsbestemmelser følges for anlegget/maskinen. Ved installasjon og drift av MOVIDRIVE MDX60B/61B i sikkerhetsrettede applikasjoner skal betingelsene nedenfor alltid tas til følge. Kravene er inndelt i følgende: Godkjente enheter Krav til installasjonen Krav til eksterne sikkerhetsstyringer og kontaktorer / solid state-releer Krav til idriftsettingen Krav til driften Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B 11

12 3 Sikkerhetstekniske betingelser Godkjente enheter 3.1 Godkjente enheter For sikkerhetsrettede anvendelser er følgende enhetsvarianter med MOVIDRIVE MDX60B/61B tillatt: MOVIDRIVE MDX60B/61B for V AC -tilkoblingsspenning Ytelse kw Byggstørrelse Antall innstikksplasser Type S 0 MDX60B0005-5A3-4-XX S 0 MDX60B0008-5A3-4-XX 1.1 0M 0 MDX60B0011-5A3-4-XX 1.5 0M 0 MDX60B0014-5A3-4-XX S 2 MDX61B0005-5A3-4-XX S 2 MDX61B0008-5A3-4-XX 1.1 0M 2 MDX61B0011-5A3-4-XX 1.5 0M 2 MDX61B0014-5A3-4-XX 1.5 I 3 MDX61B0015-5A3-4-XX 2.2 I 3 MDX61B0022-5A3-4-XX 3 I 3 MDX61B0030-5A3-4-XX 4 I 3 MDX61B0040-5A3-4-XX 5.5 IIS 3 MDX61B0055-5A3-4-XX 7.5 IIS 3 MDX61B0075-5A3-4-XX 11 II 3 MDX61B0110-5A3-4-XX 15 III 3 MDX61B XX 22 III 3 MDX61B XX 30 III 3 MDX61B XX 37 IV 3 MDX61B XX 45 IV 3 MDX61B XX 55 V 3 MDX61B XX 75 V 3 MDX61B XX 90 VI 3 MDX61B XX 110 VI 3 MDX61B XX 132 VI 3 MDX61B XX 160 VII 3 MDX61B XX 200 VII 3 MDX61B XX 250 VII 3 MDX61B XX MOVIDRIVE MDX61B for 230 V AC -tilkoblingsspenning Ytelse kw Byggstørrelse Antall innstikksplasser Type 1.5 I 3 MDX61B0015-2A3-4-XX 2.2 I 3 MDX61B0022-2A3-4-XX 3,7 I 3 MDX61B0037-2A3-4-XX 5.5 II 3 MDX61B0055-2A3-4-XX 7.5 II 3 MDX61B0075-2A3-4-XX 11 III 3 MDX61B XX 15 III 3 MDX61B XX 22 IV 3 MDX61B XX 30 IV 3 MDX61B XX 12 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B

13 Sikkerhetstekniske betingelser Krav til installasjonen Krav til installasjonen Den sikkerhetsorienterte 24 V DC-forsyningsspenningen må legges EMC-kompatibelt på følgende måte: Skjermede ledninger utenfor et elektrisk monteringsrom, permanent (fast) lagt og beskyttet mot ytre skader, eller tilsvarende tiltak. Innenfor et monteringsrom kan enkeltledere legges. Gjeldende forskrifter for applikasjonen skal overholdes. Strømkabler og sikkerhetsrettede styreledninger må legges i separate kabler. Spenningsoverføring til de sikkerhetsrettede styreledningene må kunne utelukkes helt. Oppkoblingen må være i samsvar med EN Det er bare tillatt å bruke jordede spenningskilder med sikker frakobling (PELV) i henhold til VDE0100 og EN Ved en enkelt feil må spenningen mellom utgangene eller mellom en vilkårlig utgang og jordede deler ikke overskride 60 V likespenning. EMC-godkjent utførelse av installasjonen, se informasjonen i driftsveiledningen "MOVIDRIVE MDX60B/61B". Vær spesielt oppmerksom på at skjermingen av den sikkerhetsrettede 24 V DC-forsyningsledningen er koblet til huset i begge endene. Ledningene i den sikkerhetsrettede 24 V DC-forsyningsspenningen (klemme ) må være undertilkoblet signalelektronikkens skjermklemme. Ved anvendelser med sikkerhetsrettet utkobling av drivenheten må laskene på :1 til :4 fjernes ( bildet nedenfor). Vær oppmerksom på de tekniske dataene til MOVIDRIVE MDX60B/61B ved planlegging av installasjonen. For oppbyggingen av sikkerhetskretsene må verdiene som er spesifisert for sikkerhetskomponentene overholdes nøye. Ledningslengden til den sikkerhetsrettede 24 V DC-forsyningsspenningen skal være maksimalt 100 m. Den sikkerhetsrettede 24 V DC-forsyningsspenningen skal ikke brukes til tilbakemeldinger. SVI SOV 24V GND Fjerne forbindelser Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B 13

14 3 Sikkerhetstekniske betingelser Krav til ekstern sikkerhetsstyring 3.3 Krav til ekstern sikkerhetsstyring [6] [3] [1] [2] U [4] [5] [1] Kontaktor / solid state-relé med godkjennelse [2] 24 V DC spenningsforsyning [3] Sikringer tilsvarende produsentens angivelser for kontaktoren / solid state-releet [4] Sikkerhetsorientert DC 24 V-spenningsforsyning [5] Reset-knapp for manuell reset [6] Godkjent NØDSTOPP-aktiveringselement Som alternativ til sikkerhetsstyring kan det også brukes en kontaktor / solid state-rele. Følgende krav gjelder tilsvarende. Sikkerhetsstyringen samt alle andre sikkerhetsrettede delsystemer må som minimum være godkjent for den sikkerhetsklassen som kreves for de forskjellige, applikasjonsrettede sikkerhetsfunksjonene i hele systemet. Tabellen nedenfor viser som eksempel hvilken sikkerhetsklasse som er nødvendig for sikkerhetsstyringen. Applikasjon Performance level d i henhold til EN ISO Kategori 3 i henhold til EN Krav til sikkerhetsstyring Performance level d i henhold til EN ISO SIL 2 i henhold til EN Performance level d i henhold til EN ISO Kategori 3 i henhold til EN SIL 2 i henhold til EN Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B

15 Sikkerhetstekniske betingelser Krav til idriftsetting 3 Oppkoblingen av sikkerhetsstyringen må være egnet for sikkerhetsklassen man ønsker å oppnå (se informasjon fra produsenten). Dersom 24 V DC-forsyningsspenningen kun kobles sikkerhetsorientert til den positive polen, må det ikke utføres testimpulser på denne i utkoblet tilstand. Hvis 24 V DC-forsyningsspenningen kobles ut på to poler, skal testimpulsene ikke forekomme samtidig på pluss- og minusutgangen. Testimpulsene må være tidsmessig forskjøvet. SEW-EURODRIVE anbefaler å koble ut 24 V DC-spenningsforsyningen på begge poler. For koblingsutførelsen må verdiene som er spesifisert for sikkerhetsstyringen alltid overholdes. Koblingskapasiteten til kontaktorene / solid state-releene eller til sikkerhetsstyringens releutganger må som minimum tilsvare den maksimalt tillatte, begrensede utgangsstrømmen på 24 V-forsyningsspenningen. Følg produsentens informasjon til styringen vedrørende godkjente kontaktbelastninger og eventuelle nødvendige sikringer for sikkerhetskontakter. Hvis det ikke foreligger noen merknader fra produsenten, skal kontaktene sikres med 0,6 ganger den nominelle verdien som produsenten har angitt for maksimal kontaktbelastning. For å oppnå beskyttelse i henhold til EN 1037 mot utilsiktet gjenstart, må det sikre styresystemet være konstruert slik at en nullstilling av kommandoenheten alene ikke fører til gjenoppstart. Gjenstart skal kun skje etter en manuell reset av sikkerhetskretsen. 3.4 Krav til idriftsetting For å bekrefte at de implementerte sikkerhetsfunksjonene fungerer slik de skal, må disse funksjonene kontrolleres og dokumenteres (validering) etter oppstart. Restriksjonene vedrørende sikkerhetsfunksjonene må tas hensyn til, se kapitlet "Restriksjoner". Eventuelle deler og komponenter som ikke er sikkerhetsrelevante og som påvirker valideringstestens resultater (for eksempel motorbrems), skal om nødvendig settes ut av drift. Ved bruk av MOVIDRIVE MDX 60B/61B i sikkerhetsrettede applikasjoner skal det prinsipielt foretas idriftsettelseskontroller av utkoblingsanordningen og korrekt oppkobling, og disse skal protokollføres. 3.5 Krav til drift Driften er kun tillatt innenfor de grensene som er spesifisert på databladene. Dette gjelder både for den eksterne sikkerhetsstyringen og for MOVIDRIVE MDX60B/61B og tillatte opsjoner. Sikkerhetsfunksjonene skal kontrolleres i regelmessige intervaller med hensyn til feilfri funksjon. Kontrollintervallene skal fastsettes i samsvar med risikoevalueringen. Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B 15

16 STOP RUN 4 Oppbyggingsvarianter Generell informasjon 4 Oppbyggingsvarianter 4.1 Generell informasjon Prinsipielt gjelder at alle tilkoblingsvarianter som er angitt i denne dokumentasjonen, bare er godkjent for sikkerhetsrelevante applikasjoner så lenge det grunnleggende sikkerhetskonseptet er oppfylt. Det betyr at det alltid må være sikret at 24 V DC-sikkerhetsinngangene kobles ved hjelp av ekstern kontaktor / solid state-relé eller en sikkerhetsstyring og at automatisk gjenstart dermed ikke er mulig. For grunnleggende valg, installasjon og bruk av sikkerhetskomponentene (f.eks. kontaktor / solid state-relé, nødstopp-brytere etc.) og godkjente tilkoblingsvarianter, skal overordnet alle sikkerhetstekniske betingelser i kapitlene 2, 3 og 4 i denne dokumentasjonen følges Tilkobling på MOVIDRIVE Bildet nedenfor viser tilkoblingen på undersiden av styreenheten. XT S11 S12 S13 S14 X12 X11 DEL OK X /- 0 X16 [1] X10 [1] * * Enheten sett fra undersiden [1] : Signalkoblingslist sikkerhetskontakter for STO 16 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B

17 Oppbyggingsvarianter Krav Krav Bruk av kontaktorer / solid state-releer Kravene fra produsenter av kontaktorer/solid state releer (f.eks. til sikring av utgangskontakter mot gjenklistring) eller andre sikkerhetskomponenter må overholdes nøye. I forbindelse med kabelinstallasjon gjelder de grunnleggende kravene som beskrevet i denne dokumentasjonen. I forbindelse med tilkobling av MOVIDRIVE til kontaktorene /solid state-releene, se installasjonskrav i kapitlet "Krav til installasjonen" ( side 13). Følg ytterligere instrukser fra produsenten av kontaktoren / solid state-releet som benyttes i applikasjonen Bruk av PLS-FDO-er Ved bruk av en sikkerhets-pls (SPLS) må ZVEI-spesifikasjonene for sikkerhetssensorer følges. De sikre, digitale utgangene (F-DO) må ha utkoblings- og innkoblingsimpulser 1 ms. Forholdet 1:1000 skal ikke underskrides. High <1ms >1000ms Low t MERK Hvis 24 V DC-forsyningsspenningen på kobles ut sikkerhetsrettet (STO aktivert), må kapitlet "Krav til ekstern sikkerhetsstyring ( side 14)" følges i forbindelse med testimpulsene. Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B 17

18 4 Oppbyggingsvarianter Enkeltutkobling 4.3 Enkeltutkobling STO i henhold til PL d (EN ISO ) Følgende prosedyre skal følges: Anbefaling: X13:1 og X13:4 kobles ut samtidig, for eksempel ved nødstopp. 24 V-sikkerhetsinngangen kobles ut. Motoren stanser sakte dersom ingen brems er montert. STO Safe Torque Off (EN ) X13:1 X13:4 n t MERK De viste STO-utkoblingene kan brukes opptil PL d i henhold til EN ISO Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B

19 Oppbyggingsvarianter Enkeltutkobling 4 Binær styring med kontaktor / solid state-relé Nett +24 V Overordnet styring GND Nødstopp Stopp Start IN PLS OUT Nettilkobling L1 L2 L Kontaktor / solid state-relé Relaiskontroll Tilbakemelding nødstopp Reset X13 X1 1 '0'=regulatorsperre '1'=regulatorfrigivelse '0'=stopp 2 '1'=START høyre '0'=hurtigstopp 4 '1'=frigivelse 7 DCOM MDX60B/61B 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 X U V W M Binær styring med sikkerhets-pls Nett +24 V Overordnet styring Nødstopp Stopp Start Standard Sikker GND IN OUT IN OUT Nettilkobling L1 L2 L X13 X1 1 '0'=regulatorsperre '1'=regulatorfrigivelse '0'=stopp 2 '1'=START høyre '0'=hurtigstopp 4 '1'=frigivelse 7 DCOM MDX60B/61B 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 X U V W M Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B 19

20 4 Oppbyggingsvarianter Enkeltutkobling Feltbusstyring med sikkerhets-pls Nett +24 V GND Nødstopp Stopp Start Overordnet styring Standard Sikkerhet IN IN PROFINET PROFIsafe Nettilkobling DFS 21B X30 X31 (F_DO_M) (F_DO_P) (GND) (24 V_LS) (GND) (24 V_PS) GND 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 L1 L2 L X1 MDX60B/61B X U V W M MERK Regulatorsperre/-frigivelse og hurtigstopp/-frigivelse styres via feltbuss. Se informasjonen i de forskjellige feltbusshåndbøkene, for eksempel Håndbok Feltbussgrensesnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Håndbok Feltbussgrensesnitt DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe 20 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B

21 Oppbyggingsvarianter Enkeltutkobling SS1(c) i henhold til PL d (EN ISO ) Følgende prosedyre skal følges: X13:1 skal ikke kobles ut. X13:4 kobles ut, f.eks. ved nødstopp. Under sikkerhetstiden t 1 kjører motoren turtallet langs rampen helt til stillstand. Sikkerhetsinngangen kobles ut etter utløp av t 1. Den sikre tiden t 1 må prosjekteres på en slik måte at motoren stanser i løpet av denne tiden. SS1(c) Safe Stop 1 (EN ) X13:1 X13:4 n t 1 t MERK De viste SS1(c)-utkoblingene kan brukes opptil PL d i henhold til EN ISO Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B 21

22 4 Oppbyggingsvarianter Enkeltutkobling Binær styring med kontaktor / solid state-relé Nett +24 V Overordnet styring GND Nødstopp Stopp Start IN PLS OUT Nettilkobling L1 L2 L Kontaktor / solid state-relé Relaiskontroll t 1 Tilbakemelding nødstopp Reset X13 X1 1 '0'=regulatorsperre '1'=regulatorfrigivelse '0'=stopp 2 '1'=START høyre '0'=hurtigstopp 4 '1'=frigivelse 7 DCOM MDX60B/61B 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 X U V W M Binær styring med sikkerhets-pls Nett +24 V Overordnet styring Nødstopp Stopp Start Standard Sikker GND IN OUT IN OUT Nettilkobling L1 L2 L X13 X1 1 '0'=regulatorsperre '1'=regulatorfrigivelse '0'=stopp 2 '1'=START høyre '0'=hurtigstopp 4 '1'=frigivelse 7 DCOM MDX60B/61B 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 X U V W M Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B

23 Oppbyggingsvarianter Enkeltutkobling 4 Feltbusstyring med sikkerhets-pls Nett +24 V GND Nødstopp Stopp Start Overordnet styring Standard Sikkerhet IN IN PROFINET PROFIsafe Nettilkobling DFS 21B X30 X31 (F_DO_M) (F_DO_P) (GND) (24 V_LS) (GND) (24 V_PS) GND 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 L1 L2 L X1 MDX60B/61B X U V W M MERK Regulatorsperre/-frigivelse og hurtigstopp/-frigivelse styres via feltbuss. Se informasjonen i de forskjellige feltbusshåndbøkene, for eksempel Håndbok Feltbussgrensesnitt DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Håndbok Feltbussgrensesnitt DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B 23

24 4 Oppbyggingsvarianter Gruppeutkobling 4.4 Gruppeutkobling I dette kapitlet forklares det hvordan flere MOVIDRIVE MDX60B/61B kobles til på en sikker måte. MERK SEW-EURODRIVE anbefaler ikke en gruppeutkobling via en SPLS Krav Ved gruppedrivenheter kan 24 V-sikkerhetsinngangene stilles til rådighet av flere MOVI- DRIVE MDX60B/61B via en eneste kontaktor / et eneste solid state-relé. Maks. mulig antall aksemoduler resulterer av maks. tillatt kontaktbelastning for kontaktoren / solid state-releet eller maks. tillatt kontaktbelastning for sikkerhetsstyringen. Andre krav fra produsenter av kontaktorer / solid state-releer (f.eks. til sikring av utgangskontakter mot gjenklistring) eller andre sikkerhetskomponenter må overholdes nøye. I forbindelse med kabelinstallasjon gjelder de grunnleggende kravene i kapitlet "Krav til installasjonen" ( side 13). I forbindelse med tilkobling av MOVIDRIVE til kontaktorene / solid state-releene, se installasjonskravene i kapitlet "Krav til installasjonen" ( side 13). Følg ytterligere instrukser fra produsenten av kontaktoren / solid state-releet som benyttes i applikasjonen. Beregning av maks. antall MOVIDRIVE -enheter ved gruppeutkobling Antall (n-stk.) MOVIDRIVE MDX60B/61B-enheter som kan kobles ut ved gruppeutkobling avgjøres av følgende punkter: 1. Kontaktoren / solid state-releets koblingskapasitet. Det er nødvendig å koble en sikring foran sikkerhetskontaktene i samsvar med opplysningene fra produsenten av kontaktoren / solid state-releet. Dette er for å forhindre at kontaktene sveises sammen. Det er nødvendig å følge informasjonen om koblingskapasitet i henhold til EN , 02/1 og EN , 11/97, samt informasjonen om sikringen av kontaktene, som er angitt i bruksanvisningen fra produsenten av kontaktoren / solid state-reléet. Prosjekteringsansvarlig er ansvarlig for dette. 2. Maks. tillatt spenningsfall i 24 V-spenningsforsyningsledningen. Ved prosjektering av et aksesystem må verdier angående ledningslengder og tillatte spenningsfall overholdes. 3. Maks. kabeltverrsnitt på 1 1,5 mm 2 eller 2 0,75 mm Effektopptak Sikker utkobling : se kapitlet "Tekniske data" ( side 28). 24 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B

25 Oppbyggingsvarianter Gruppeutkobling Implementering av gruppeutkobling med kontaktor / solid state-relé Gruppeutkobling med en kontaktor / solid state-relé Med en kontaktor / solid state-relé kan sikkerhetsinngangene til samtlige MOVIDRIVE MDX60B/61B-enheter styres. Koblingsskap Kontaktor / solid state-relé MOVIDRIVE SG1 MDX61B MDX61B MDX61B MDX60B/61B MDX60B/61B BG3 BG3 BG3 BG0 BG0 Gruppeutkobling med to kontaktorer / solid state-releer Med flere kontaktorer / solid state-releer kan sikkerhetsinngangene til tilordnede MOVI- DRIVE MDX60B/61B-enheter styres. I eksemplet nedenfor er MOVIDRIVE MDX61Benhetene i byggstørrelse 3 og MOVIDRIVE MDX60B/61B i byggstørrelse 0 slått sammen til henholdsvis en gruppe, og styres av henholdsvis en kontaktor / solid staterelé. Koblingsskap Kontaktor / solid state-relé MOVIDRIVE SG1 SG1 MDX61B MDX61B MDX61B MDX60B/61B MDX60B/61B BG3 BG3 BG3 BG0 BG0 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B 25

26 4 Oppbyggingsvarianter Gruppeutkobling STO i henhold til PL d (EN ISO ) Følgende prosedyre skal følges: Anbefaling: X13:1 og X13:4 kobles ut samtidig, for eksempel ved nødstopp. 24 V-sikkerhetsinngangen kobles ut. Motoren stanser sakte dersom ingen brems er montert. STO Safe Torque Off (EN ) X13:1 X13:4 n t MERK De viste STO-utkoblingene kan brukes opptil PL d i henhold til EN ISO Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B

27 Oppbyggingsvarianter Gruppeutkobling 4 Eksempel: Gruppeutkobling med tre MOVIDRIVE MDX60B/61B Nett +24 V Overordnet styring GND Nødstopp Stopp Start IN PLS OUT Nettilkobling L1 L2 L Kontaktor / solid state-relé Relaiskontroll Tilbakemelding nødstopp Reset X13 X1 1 '0'=regulatorsperre '1'=regulatorfrigivelse '0'=stopp 2 '1'=START høyre '0'=hurtigstopp 4 '1'=frigivelse 7 DCOM MDX60B/61B 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 X U V W M Nettilkobling L1 L2 L X13 X1 1 '0'=regulatorsperre '1'=regulatorfrigivelse '0'=stopp 2 '1'=START høyre '0'=hurtigstopp 4 '1'=frigivelse 7 DCOM MDX60B/61B 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 X U V W M Nettilkobling L1 L2 L X13 X1 1 '0'=regulatorsperre '1'=regulatorfrigivelse '0'=stopp 2 '1'=START høyre '0'=hurtigstopp 4 '1'=frigivelse 7 DCOM MDX60B/61B 1 DGND 2 VO24 3 SOV24 4 SVI24 X U V W M Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B 27

28 5 kva i P f n Hz Tekniske data Sikkerhetsspesifikasjoner 5 Tekniske data Tabellen nedenfor viser tekniske data for MOVIDRIVE MDX60B/61B med hensyn til integrert sikkerhetsteknikk. Utover disse må man ta hensyn til tekniske spesifikasjoner og godkjennelser i driftsveiledningen MOVIDRIVE MDX60B/61B. 5.1 Sikkerhetsspesifikasjoner Sikkerhetsspesifikasjoner Godkjent sikkerhetsklasse / normativt Kategori 3 i henhold til EN grunnlag Performance level d i henhold til EN ISO Muligheter for farlig stans pr. time (PFH-verdi) 0 (utelukkelse av feil) Brukstid 20 år, deretter må komponenten erstattes med en ny komponent Sikker tilstand Utkoblet dreiemoment (STO) Sikkerhetsfunksjon STO, SS1 1) i henhold til EN ) med egnet ekstern styring 5.2 Elektronikkdata : Signalkoblingslist sikkerhetskontakt for STO MOVIDRIVE MDX60/61B Sikkerhetskontakt :1 :2 Tillatt ledningstverrsnitt :3 :4 Effektforbruk :4 Inngangskapasitet :4 Tid for ny start Tid for sperring av utgangstrinnet Generelle elektronikkdata DGND: Referansepotensial for :2 VO24: U OUT = DC 24 V, kun til forsyning av :4 på samme enhet, ikke tillatt til forsyning av andre enheter SOV24: Referansepotensial for DC+24 V-inngang "STO" (sikkerhetskontakt) SVI24: DC+24 V-inngang "STO" (sikkerhetskontakt) En leder pr. klemme: 0,08...1,5 mm 2 (AWG ) To ledere pr. klemme: 0, ,0 mm 2 (AWG ) Byggstørrelse 0: 3 W Byggstørrelse 1: 5 W Byggstørrelse 2, 2S: 6 W Byggstørrelse 3: 7,5 W Byggstørrelse 4: 8 W Byggstørrelse 5: 10 W Byggstørrelse 6: 6 W Byggstørrelse 7: 6 W Byggstørrelse 0: 27 µf Byggstørrelse 1...7: 270 µf t A = 200 ms t S 100 ms Tekniske data STO-inngang Min. Typisk Maks. Enhet Inngangsspenningsområde V DC Inngangsspenning for PÅ-tilstand (STO) 19,2 V Inngangsspenning for AV-tilstand (STO) 5,0 V 28 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B

29 Indeks Indeks A Ansvarsfraskrivelse...5 B Bekrefte Sikkerhetsfunksjoner...15 D Dokumentets innhold...5 Drift, krav...15 E Ekstern sikkerhetsstyring,...14 Enkeltutkobling...18 Krav...17 SS1 i henhold til PL d (EN )...21 STO i henhold til PL d (EN )...18 G Garantikrav...5 Godkjente enheter...12 MOVIDRIVE MDX60B/61B ( VAC)...12 MOVIDRIVE MDX61B (230 VAC)...12 Gruppeutkobling...24 Krav...24 Maks. antall MOVIDRIVE -enheter...24 Med kontaktor / solid state-relé...25 STO i henhold til PL d (EN )...26 H Hvordan bruke manualen...4 I Idriftsettelse, krav...15 Informasjon, viktig...4 Installasjon Krav...13 Merknader om legging av styreledninger...13 M Merknader til opphavsrett... 5 O Oppbygging av sikkerhetsmerknadene... 4 Oppbyggingsvarianter P PLS-FDO, krav Publikasjoner, tilhørende... 5 S Sikker stopp 1, funksjonsvariant c (SS1(c))... 9 Sikker tilstand... 6 Sikkerhetsinformasjon, oppbygging... 4 Sikkerhetskonsept... 6 Restriksjoner Skjematisk illustrasjon... 7 Sikkerhetsstyring, ekstern Krav Sikkerhetsteknikk Sikker tilstand... 6 Sikkerhetstekniske betingelser Sikkert utkoblet moment (STO)... 8 SS1 i henhold til PL d (EN ) SS1(c) (sikker stopp 1, funksjonsvariant c)... 9 STO i henhold til PL d (EN )... 18, 26 STO (sikkert utkoblet moment)... 8 STO-inngang V Validering K Koblingskapasitet kontaktor / solid state-relé...15 Kontaktorer / solid state-releer, krav...17 Kontroller utkoblingsanordningen...15 Krav Drift...15 Ekstern sikkerhetsstyring,...14 Idriftsettelse...15 Installasjon...13 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVIDRIVE MDX60B/61B 29

30

31

32 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE AS Solgaard skog 71 N-1599 Moss/Norway Tlf Faks

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Manual. Koblingsskapomformer MOVITRAC B Funksjonell sikkerhet

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Manual. Koblingsskapomformer MOVITRAC B Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Manual Koblingsskapomformer MOVITRAC B Funksjonell sikkerhet Utgave 05/2009 16811313 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser. Håndbok. Utgave 06/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser. Håndbok. Utgave 06/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser Utgave 06/2007 11469129 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon... 4 1.1

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. MOVITRAC LTP-B Funksjonell sikkerhet

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. MOVITRAC LTP-B Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Håndbok MOVITRAC LTP-B Funksjonell sikkerhet Utgave 10/2013 20225857 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. MOVITRAC MC07B Funksjonell sikkerhet

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. MOVITRAC MC07B Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Håndbok MOVITRAC MC07B Funksjonell sikkerhet Utgave 12/2011 19396538 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur av håndboken MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utvidelse av tillatte utstyrskombinasjoner Utgave 11/2013 20258259 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21223904_0314* Korrektur av håndboken SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Utgave 07/2011 19300522 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Oppbygging

Detaljer

* _0516* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler)

* _0516* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler) Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *22515178_0516* Håndbok MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler) Utgave 05/2016 22515178/NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

* _0616* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIFIT -MC/-FC Funksjonell sikkerhet

* _0616* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIFIT -MC/-FC Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *22513175_0616* Håndbok MOVIFIT -MC/-FC Funksjonell sikkerhet Utgave 06/2016 22513175/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

*21271100_0115* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning MOVITRAC LTP-B

*21271100_0115* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning MOVITRAC LTP-B Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21271100_0115* Driftsveiledning MOVITRAC LTP-B Utgave 01/2015 21271100/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Innhold 1 Generell informasjon...

Detaljer

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B FA361510 Utgave 09/2005 11456736 / NO Korreksjon SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Korrektur MOVIFIT -SC

Korrektur MOVIFIT -SC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur MOVIFIT -SC Utgave 01/2011 17069734 / NO 1 Supplering/korrektur Oversikt 1 Supplering/korrektur MERK For driftsveiledningen MOVIFIT -SC,

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet. Manual. Utgave 03/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet. Manual. Utgave 03/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utgave 03/2009 16743725 / NO Manual SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Hvordan bruke

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Utgave 06/2009 16820134 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Korrektur av driftsveiledningen MOVITRAC

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717*

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23558970_0717* Korrektur Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler Utgave 07/2017 23558970/NO SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21353506_1114* Korrektur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Håndbok. Feltbussgrensesnitt DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe (sikker stopp) Utgave 10/ / NO

Håndbok. Feltbussgrensesnitt DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe (sikker stopp) Utgave 10/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Feltbussgrensesnitt DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe (sikker stopp) Utgave 10/2007 11648325 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Vedlegg til driftsveiledningen

Vedlegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vedlegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Driftsveiledning. Utgave 03/2008 11696729 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Driftsveiledning. Utgave 03/2008 11696729 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B Utgave 03/2008 11696729 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Oppbygging

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS Oppstartprosedyre PROFBUS Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere. Oppstartprosedyre PROFBUS Bussforbindelsen til innkommende og videreførende PROFBUS er integrert i data- T-hurtigkontakten slik at

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIFIT Funksjonell sikkerhet. Håndbok. Utgave 12/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIFIT Funksjonell sikkerhet. Håndbok. Utgave 12/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ MOVIFIT Funksjonell sikkerhet Utgave 12/2008 11663529 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Oppbygging av

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Sikkerhetsrettet bremsemodul BST. Driftsveiledning. Utgave 04/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Sikkerhetsrettet bremsemodul BST. Driftsveiledning. Utgave 04/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Sikkerhetsrettet bremsemodul BST Utgave 04/2008 16614127 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler. Utgave 05/ / NO

Håndbok. Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler. Utgave 05/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Drivsystem for desentral installasjon PROFIsafe -feltfordeler Utgave 05/2007 11381523 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Gyldige komponenter...

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

part of Aker Deck Machinery - Erfaring med bruk av elektriske vinsjer på skip vinsjeron department 2009 Aker Solutions

part of Aker Deck Machinery - Erfaring med bruk av elektriske vinsjer på skip vinsjeron department 2009 Aker Solutions part of Aker Deck Machinery - Erfaring med bruk av elektriske vinsjer på skip vinsjeron department 2009 Aker Solutions Deck Machinery Fortøynings vinsj Deck Machinery - El. & Automation Dep. Slide 2 Deck

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning Best.-nr. : 2114 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Sikkerhetsrettet bremsemodul BST for montering i koblingsskap

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Sikkerhetsrettet bremsemodul BST for montering i koblingsskap Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Sikkerhetsrettet bremsemodul BST for montering i koblingsskap Utgave 10/2011 19357338 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Best.-nr. : 5414 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201401 DOC: 841608 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 TILTROTATORSTYRING MED JOYSTICK-EMULERING INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 5 1.1. Generelt 5 1.2. Sjekkliste sikkerhet 5 2. Kontroll

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk

Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk 3003303-2014-02-27 VEX280HX Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk Mekanisk montering...kapitel 1 + 2 Original bruksanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tlf.

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. :

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. : 4-kanal 230 V Best.nr. : 1067 00 8-kanal 230 V Best.nr. : 1069 00 6-kanal 24 V Best.nr. : 1068 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

4-dobbelt sjalusiaktuator 230 V Bruksanvisning

4-dobbelt sjalusiaktuator 230 V Bruksanvisning 4-dobbelt sjalusiaktuator 24 V DC 4-dobbelt persianneaktuator 230 V Art. Nr.: 1048 00 Art. Nr.: 1049 00 Art. Nr.: 1050 00 Systeminformasjon Dette apparatet er et produkt av Instabus-EIB-systemet og er

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, universal AC 230 V ~ Art.-nr. 232 ME.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, universal AC 230 V ~ Art.-nr. 232 ME. Art.-nr. 232 ME Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON

DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON LENZE KOMPAKTLIKERETTERE SERIE 470 OG 480 MONTASJE- OG BETJENINGSANVISNING Utgave 02. 01.12.04 JO REPRESENTANT I NORGE DtC-Lenze as REGULERTE MOTORDRIFTER - AUTOMASJON Stallbakken 5-2005 RÆLINGEN Tlf.

Detaljer

Driftsveiledning MOVITRAC B

Driftsveiledning MOVITRAC B Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning MOVITRAC B Utgave 11/2013 20145853 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell informasjon... 8 1.1 Bruk av dokumentasjonen...

Detaljer

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon!

Installasjon Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer. Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer Installasjon. Mekanisk installasjon ECOFAST -konforme vekselstrømsmotorer DT/DV..ASK Følg sikkerhetsmerknadene nøye ved installasjon! Før du

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Modulærprodukter Releer

Modulærprodukter Releer Modulærprodukter Releer 58 5 For styring av laster inntil 6 A AC, for automatisering i forbindelse med trykknapper, brytere, tidsstyringer, koblingsur osv. Tekniske data For last inntil 6 A/50 V Manuell

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur MOVIDRIVE MDX60B/61B

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur MOVIDRIVE MDX60B/61B Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *17099323_1116* Korrektur MOVIDRIVE MDX60B/61B Utgave 11/2016 17099323/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning DALI Tronic-transformator 105 W Best.nr. : 2380 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Videregående kurs. EA6 utestasjon

Videregående kurs. EA6 utestasjon Videregående kurs utestasjon Montert i eget stålplateskap 400x600x200 (bxhxd) 1 prosessor og io-moduler GSM-telefon/analogt modem LAN ethernet TCP/IP Tilkopling 24V, fjærklemmer Sikringer 6x20mm 2AT Strømforsyning

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Koplingsaktuatorer enkel / dobbel. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Koplingsaktuatorer enkel / dobbel. Bruksanvisning Koplingsaktuator enkel Art.-nr. 2131.16 UP Koplingsaktuator dobbel Art.-nr. 2132.6 UP Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere

open Kompakthåndbok Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakthåndbok open Drivsystem for desentral installasjon DeviceNet/CANopen-grensesnitt, -feltfordelere Utgave 11/2009 16767322 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 01/2006 GA / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 01/2006 GA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 01/2006 11386738 / NO GA253000 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369

Relé Dold. www.jfknudtzen.no Side 369 Relé Dold Installasjonsrelé 370 Impuls relé 370 Modulær relé 370 Lampetest 371 Tidsrelé 372 Multifunksjon IK 372 Multifunksjon MK 372 Overvåknings relé 373 Isolasjonsovervåkning 373 Spenningsovervåkning

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

EDMK-MC (El.nr 82 000 25)

EDMK-MC (El.nr 82 000 25) V.08.2014 INSTRUKSJONSMANUAL 3-fase, trafo kwh måler EDMK-MC (El.nr 82 000 25) EDMk-MC Hurtigprogrammering Dersom EDMK-MC kun skal brukes til å vise aktivt forbruk på det målte punktet er det ikke nødvendig

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. RS 8 REG HE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Strømforsyning Dimension Q

Strømforsyning Dimension Q Tavlekomponenter Strømforsyning for DIN-skinne Strømforsyninger 1-fase Strømforsyning 24 V DC Strømforsyning Dimension Q 10 A og 20 A 60 mm og 82 mm bredde Metallhus 50 % bonuseffekt 1 / 6 Beskrivelse

Detaljer