PROTOKOLL 1/07 BU SAK 01/07 KONSTITUERING AV NYTT BYDELSUTVALG, HERUNDER ARBEIDSUTVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL 1/07 BU SAK 01/07 KONSTITUERING AV NYTT BYDELSUTVALG, HERUNDER ARBEIDSUTVALG"

Transkript

1 Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen PROTOKOLL 1/07 Protokoll fra konstituerende møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 25. oktober 2007 kl i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata. DAGSORDEN: ÅPEN HALVTIME Det var møtt fram en person til åpen halvtime. Ingen saker ble meldt. MERKNADER TIL INNKALLINGEN Innkallingen godkjent uten merknader. BU SAK 01/07 KONSTITUERING AV NYTT BYDELSUTVALG, HERUNDER ARBEIDSUTVALG Jens E. Lange, leder i sittende bydelsutvalg, ble oppnevnt som møteleder under konstitueringen fram til ny BU-leder var valgt. OPPROP Til stede: Paal Haavorsen (A), Henny-Wanda Paulsen (A), Nina Græger (A) tom. sak 02/07, Hilde Larsen (SV), Gerd Elisabeth Guttorm (SV), Kaare Øystein Trædal (SV), Ulf Granli (H), Knut Tvedten (H), Jarl W. Alnæs (V), Ragnar Leine (R), Siv M. Kristiansen (R) tom. sak 06/07, Jens E. Lange (F) Forfall: Trond Helge Hem (A), Per Gunnar Dahl (A), Ragnhild Ouren (V) I stedet møtte: Ina Kathrine Ruud (A), Hailu Yeshiwondim (A), Ole A. Werring (V) Jorun Gulbrandsen (R) møtte for Siv M. Kristiansen (R) fom. sak 07/07 Til stede av varamedlemmer: Tore Aasheim (SV), Sven E. Thorsen (V), Gudmund Dalsbø (R), Mina Adampour (R), Heidi Iveland Strand (F), Wenche Olafsen (F), Liv Martinsen (F) TIL KONSTITUERINGEN H s forslag til gjennomføring av valgene: Kommunelovens 10 legges til grunn så langt det passer for valg av komiteer, arbeidsutvalg (AU), tilsynsutvalg og innstilling til lokal klagenemnd der ikke annet er bestemt. Dette betyr at først fordeles det hvor mange medlemmer hvert parti skal ha i et utvalg, deretter velges leder og eventuelt nestleder blant de valgte medlemmene. Se 10-3 Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Bydel Grünerløkka Postadresse: Telefon: Bydelsadministrasjonen Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: Oslo e-post:

2 For valg til AU legger bydelsreglementet noen føringer ved at leder av bydelsutvalget skal velges ved separat valg og automatisk er leder av AU. Nestleder av bydelsutvalget har ingen automatisk rolle i AU og må velges inn på lik linje med andre medlemmer. Hvis avtalevalg benyttes for AU vil varamedlemmene for leder i AU vil inngå naturlig under avtalevalg bestemmelsene ellers foreslås varamedlemmer supplert inn etter reglene i kommunelovens 16-5 etter behov. Gjennomføringen av valgene blir da slik: BU sak 01/07 1. Valg av tellekorps 2. Valg av leder av bydelsutvalget (flertallsvalg) 3. Valg av nestleder av bydelsutvalget (flertallsvalg) 4. Valg av 4 medlemmer med varamedlemmer til arbeidsutvalget. (avtalevalg/forholdstallsvalg) a. Valg av nestleder blant arbeidsutvalgets medlemmer (flertallsvalg) b. Suppleringsvalg av varamedlemmer for leder i arbeidsutvalget hvis nødvendig. 5. Oppnevning av observatører til arbeidsutvalget med full møte-, tale- og forslagsrett fra partier som ikke er representert i arbeidsutvalget. BU sak 03/07 1. Valg av 7 medlemmer med varamedlemmer til Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen (avtalevalg/forholdstallsvalg) a. Valg av leder blant komiteens medlemmer (flertallsvalg) b. Valg av nestleder blant komiteens medlemmer (flertallsvalg) 2. Valg av 7 medlemmer med varamedlemmer til Oppvekst- og kulturkomiteen (avtalevalg/forholdstallsvalg) a. Valg av leder blant komiteens medlemmer (flertallsvalg) b. Valg av nestleder blant komiteens medlemmer (flertallsvalg) 3. Valg av 7 medlemmer med varamedlemmer til Teknisk og miljøkomiteen (avtalevalg/forholdstallsvalg) a. Valg av leder blant komiteens medlemmer (flertallsvalg) b. Valg av nestleder blant komiteens medlemmer (flertallsvalg) BU sak 04/07 1. Valg av 3 medlemmer med varamedlemmer til tilsynsutvalget for Grünerløkka- og Paulus sykehjem (avtalevalg/forholdstallsvalg) a. Valg av leder blant medlemmene 2. Valg av 3 medlemmer med varamedlemmer til tilsynsutvalget for Sofienberghjemmet og Lille Tøyen sykehjem (avtalevalg/forholdstallsvalg) a. Valg av leder blant medlemmene BU sak 05/07 1. Innstilling på 5 medlemmer til den lokale klagenemnd (avtalevalg/forholdstallsvalg) a. Innstilling på leder blant de innstilte medlemmene (flertallsvalg) H s forslag vedtatt med 13 (5 A, 3 SV, 2 H, 2 V, 1 F) mot 2 (R) stemmer. 2

3 VALG AV TELLEKORPS Eigil Jakobsen, administrasjonen, valgt som hovedsekretær, og Ragnhild Monclair og Veronica Bruce, begge fra administrasjonen, valgt som medlemmer i tellekorpset. VALG AV LEDER AV BYDELSUTVALGET Forslag fra R om en generell debatt for valg av BU-leder falt med 2 (R) mot 13 (5 A, 3 SV, 2 H, 2 V, 1 F) stemmer. Paal Haavorsen (A) forlangte skriftlig avstemning. Hilde Larsen (SV) velges som leder. Forslag fra A: Paal Haavorsen (A) velges som leder. Hilde Larsen (SV) valgt som leder med 9 mot 6 stemmer for Paal Haavorsen (A). Stemmeforklaring fra R: På grunn av den situasjonen som var oppstått valgte Rødt å avgi stemme for begge kandidatene. VALG AV NESTLEDER AV BYDELSUTVALGET Jens E. Lange (F) fratrådte som møteleder og Hilde Larsen (SV) overtok møteledelsen. Bydelsdirektøren takket Jens E. Lange for innsatsen gjennom fire år og gratulerte Hilde Larsen med valget. Jarl W. Alnæs (V) velges som nestleder. Forslag fra R: Paal Haavorsen (A) velges som nestleder. Jarl W. Alnæs (V) valgt som nestleder med 8 (3 SV, 2 H, 2 V, 1 F) mot 7 (5 A, 2 R) stemmer for Paal Haavorsen (A). VALG AV ARBEIDSUTVALG I henhold til Reglement for bydelene fikk BU-leder Hilde Larsen (SV) automatisk plass som leder i arbeidsutvalget. Valget ble gjennomført som avtalevalg. Valg av nestleder som flertallsvalg. Følgende medlemmer og varamedlemmer ble enstemmig valgt: 3

4 Medlemmer: Paal Haavorsen (A) Ulf Granli (H) Jarl W. Alnæs (V) Siv M. Kristiansen (R) SV: 1. Kaare Øystein Trædal, 2. Gerd Elisabeth Guttorm A: 1. Henny-Wanda Paulsen H: 1. Knut Tvedten, 2. Anniken Haugli V: 1. Ragnhild Ouren, 2. Ole A. Werring R: 1. Ragnar Leine, 2. Jorun Gulbrandsen, 3. Gudmund Dalsbø Jens E. Lange (F) enstemmig valgt som observatør med tale- og forslagsrett, med 1. vara Heidi Iveland Strand og 2. vara Wenche Olafsen. Valg av nestleder i arbeidsutvalget Jarl W. Alnæs (V) velges som nestleder. Forslag fra R: Paal Haavorsen (A) velges som nestleder. Jarl W. Alnæs (V) valgt som nestleder med 8 (3 SV, 2 H, 2 V, 1 F) mot 7 (5 A, 2 R) stemmer for Paal Haavorsen (A). SAK 02/07 BYDELSUTVALGETS ARBEIDSBETINGELSER OG ARBEIDSFORM FORSLAG TIL DELEGERING, UNDERKOMITEER OG MANDAT H s forslag til vedtak: Bydelsutvalget opprettholder nåværende delegasjonsbestemmelser, komitestruktur og mandater med følgende endringer: Femte avsnitt i punkt 2. Delegering endres fra: I alle saker der bydelsutvalget har vedtatt å delegere myndighet, jfr. punkt 2 5, kan et mindretall anke vedtaket/innstillingen inn for bydelsutvalget for endelig avgjørelse til: I alle saker der bydelsutvalget har vedtatt å delegere myndighet, jfr. punkt 2 5, kan et mindretall bestående av alle tilstedeværende medlemmer fra minst to partier anke vedtaket/innstillingen inn for bydelsutvalget for endelig avgjørelse. Anke må skje i møtet før behandlingen av neste sak begynner. Endringen gjøres tilsvarende i andre berørte punkter. Nytt punkt 7 Sakspapirer: Sakspapirer som foreligger på elektronisk form sendes ut til alle medlemmer og varamedlemmer av bydelsutvalget og dets underorganer. Som hovedregel bør alle sakspapirer 4

5 skrevet av bydelen forefinnes elektronisk. Full skriftlig versjon av sakspapirer sendes kun ut til faste medlemmer av bydelsutvalget og dets underorganer, for varamedlemmer sendes det kun ut innkalling og sakskart. Faste medlemmer av bydelsutvalget eller dets underorganer har selv ansvaret for å overbringe sakspapirer til varamedlemmer som møter i deres sted. V s forslag til vedtak: Komitestruktur og mandater videreføres fra forrige periode med følgende endringer: 1. Teknisk- og miljøkomiteen skifter navn til Byutviklingskomiteen. 2. I mandatet gjøres følgende endring: Mandat for Byutviklingskomiteen: Komiteen skal bestå av 7 medlemmer (inklusiv leder/nestleder) med varamedlemmer. Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter Plan- og bygningsloven og saker som vedrører samferdsel. Komiteen har innstillings-/høringsmyndighet i ikke-prinsipielle saker. Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder: Plan- og bygningsloven, i prinsipielle saker saker som større regulerings- og plansaker, inklusiv klagebehandling i byggesaker. I større og prinsippelle saker som vedrører samferdsel 3. Oppvekst- og kulturkomiteen skifter navn til Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen. 4. I mandatet gjøres følgende endring: Mandat for Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Komiteen skal bestå av 7 medlemmer (inklusiv leder/nestleder) med varamedlemmer. Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter oppvekst klima- og miljøsake,r eksklusiv samferdsel og saker som ligger under Plan- og bygningsloven, kultur, idrett og frivillighet. Komiteen skal fordele frivillighetsmidler. Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder: I prinsipielle saker som angår oppvekst, klima- og miljøsaker, kultur og idrett. Policy for bruk av lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse. Policy for utleie av og salgstillatelse på fortau, torg/gatetun 5. Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen videreføres uten endringer. 1. V s forslag punkt 1 enstemmig vedtatt. 5

6 2. Øvrige forslag fra H og V vedtatt utsatt til arbeidsutvalgets møte 14. november som utarbeider en innstilling til bydelsutvalgets møte 22. november. SAK 03/07 VALG TIL KOMITEER Valgene ble gjennomført som avtalevalg. Valg av komiteledere/nestledere som flertallsvalg. Endring av representasjon i bydelsutvalget - fritakssøknad Administrasjonen opplyste at BU-representant Helen Ingrid Andreassen (A) hadde flyttet ut av bydelen og dermed trådt ut av bydelsutvalget. Nina Græger (A) rykker opp som nytt fast medlem i utvalget Før valg til komiteer behandlet bydelsutvalget søknad fra Per G. Dahl (A) om permisjon fra sitt verv som BU-representant fram til 1. september 2008 av velferdsårsaker. Et enstemmig bydelsutvalg innvilget søknaden. HELSE-, SOSIAL- OG SYSSELSETTINGSKOMITEEN Følgende medlemmer og varamedlemmer ble enstemmig valgt: Medlemmer: Paal Haavorsen (A) Hailu Yeshiwondim (A) Gerd Elisabeth Guttorm (SV) Ulf Granli (H) Brigitte Alnæs (V) Gudmund Dalsbø (R) Wenche Olafsen (F) A: 1. Monica K. Matsson, 2. Willy Hordvik SV: 1. Kaara Øystein Trædal, 2. Silje Schei Tveitdal H: 1. Knut Tvedten V: 1. Ragnhild Ouren, 2. Pål K. Moen R: 1. Ellen Røsjø, 2. Trond Grande, 3. Eva Lill Bekkevad F: 1. Liv Martinsen, 2. Anne Karin Sele Valg av leder i komiteen Ulf Granli (H) velges som leder. Forslag fra R: Gerd Elisabeth Guttorm (SV) velges som leder. 6

7 Ulf Granli (H) valgt som leder med 8 (3 SV, 2 H, 2 V, 1 F) mot 6 (4 A, 2 R) stemmer for Gerd Elisabeth Guttorm (SV). Valg av nestleder i komiteen Gerd Elisabeth Guttorm (SV) velges som nestleder. Forslag fra A: Paal Haavorsen (A) velges som nestleder. Gerd Elisabeth Guttorm (SV) valgt som nestleder med 9 (3 SV, 2 H, 2 V, 1 R, 1 F) mot 5 (4 A, 1 R) stemmer for Paal Haavorsen (A). OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN Følgende medlemmer og varamedlemmer ble enstemmig valgt: Medlemmer: Nina Græger (A) Trond Helge Hem (A) Tore Aasheim (SV) Anniken Haugli (H) Sven E. Thorsen (V) Siv M. Kristiansen (R) Heidi Iveland Strand (F) A: 1. Silje Njarde Tangnes, 2. Marianne Sennabou Barry SV: 1. Tine Solvang, 2. Hassan Ali Omar H: 1. Ulf Granli V: 1. Patrik Sahlstrøm, 2. Kari R. Aasebø R: 1. Mina Adampour, 2. Sissel Hallem, 3. Bård Hjelde F: 1. Willy H. Johannesen, 2. John Viggo Henriksen Valg av leder i komiteen Tore Aasheim (SV) velges som leder. Tore Aasheim (SV) enstemmig valgt som leder. 7

8 Valg av nestleder i komiteen Sven E. Thorsen (V) velges som nestleder. Forslag fra A: Nina Græger (A) velges som nestleder. Sven E. Thorsen (V) valgt som nestleder med 8 (3 SV, 2 H, 2 V, 1 F) mot 6 (4 A, 2 R) stemmer for Nina Græger (A). BYUTVIKLINGSKOMITEEN Følgende medlemmer og varamedlemmer ble enstemmig valgt: Medlemmer: Ina Kathrine Ruud (A) Henny-Wanda Paulsen (A) Anne Skranefjell (SV) Hans Petter Bieker (H) Ole A. Werring (V) Jorun Gulbrandsen (R) Willy H. Johannesen (F) A: 1. Rune Haaland, 2. Anders Kletthagen SV: 1. Heidi A. Austlid, 2. Tedros Yared H: 1. Camilla Verdich, 2. Knut Tvedten V: 1. Siri Engesæth, 2. Kyrre Holm R: 1. Klaus Bryn, 2. Liselotte Krebs, 3. Ragnar Leine F: 1. Heidi Iveland Strand, 2. Njål I. Fodnes Valg av leder i komiteen Ole A. Werring (V) velges som leder. Forslag fra A: Ina Kathrine Ruud (A) velges som leder. Ole A. Werring (V) valgt som leder med 8 (3 SV, 2 H, 2 V, 1 F) mot 6 (4 A, 2 R) stemmer for Ina Kathrine Ruud (A). 8

9 Valg av nestleder i komiteen Hans Petter Bieker (H) velges som nestleder. Forslag fra R: Anne Skranefjell SV) velges som nestleder. Hans Petter Bieker (H) valgt som nestleder med 8 (3 SV, 2 H, 2 V, 1 F) mot 6 (4 A, 2 R) stemmer for Anne Skranefjell (SV). SAK 04/07 VALG TIL TILSYNSUTVALG Valgene ble gjennomført som avtalevalg. Forslag om at utvalgene skulle konstituere seg selv falt med 4 (2 H, 1 SV, 1 F) mot 10 (4 A, 2 SV, 2 V, 2 R) stemmer for å velge leder på møtet. Tilsynsutvalg for Sofienberghjemmet, Lille Tøyen sykehjem og hjemmetjenestene Følgende medlemmer og varamedlemmer ble enstemmig valgt: Medlemmer: Willy Hordvik (A) Camilla Verdich (H) Anne Karin Sele (F) Henny-Wanda Paulsen (A) Ulf Novsett (H) Liv Martinsen (F) Valg av leder for utvalget Forslag fra A: Willy Hordvik (A) velges som leder. Willy Hordvik (A) enstemmig valgt som leder. Tilsynsutvalg for Grünerløkka og Paulus sykehjem Følgende medlemmer og varamedlemmer ble enstemmig valgt: 9

10 Medlemmer: Inger Pedersen (SV) Frode Fjeldstad (V) Torgeir Alvestad (R) SV leverer navn seinere Brigitte Alnæs (V) Mina Adampour (R) Valg av leder for utvalget Forslag fra H: Torgeir Alvestad (R) velges som leder. Torgeir Alvestad (R) enstemmig valgt som leder. SAK 05/07 INNSTILLING LOKAL KLAGENEMND TIL BYSTYRET Innstillingen ble gjort etter reglene for avtalevalg. Innstilling på leder som flertallsvalg. Følgende medlemmer og varamedlemmer ble enstemmig innstilt: Medlemmer: Henny-Wanda Paulsen (A) Marius Pellerud (SV) Camilla Verdich (H) Klaus Bryn (R) Wenche Olafsen (F) Paal Haavorsen (A) Brit Håland (SV) Knut Tvedten (H) Ebba Wergeland (R) Liv Martinsen (F) Innstilling på leder i nemnda Wenche Olafsen (F) innstilles som leder. Forslag fra R: 10

11 Klaus Bryn (R) innstilles som leder. Wenche Olafsen (F) innstilt som leder med 8 (3 SV, 2 H, 2 V, 1 F) mot 6 (4 A, 2 R) stemmer for Klaus Bryn (R). SAK 06/07 VALG AV ELDRERÅD, RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE OG UNGDOMSRÅD Bydelsdirektørens forslag til vedtak: De nåværende rådene, med unntak av bydelsutvalgets representant i Eldrerådet, prolongeres inntil nye kandidater er foreslått og bydelsutvalget har foretatt ny oppnevning. Forslag fra V: Jens E. Lange (F) velges som bydelsutvalgets representant i Eldrerådet. Forslag fra A: Henny-Wanda Pausen (A) velges som bydelsutvalgets representant i Eldrerådet. Willy Hordvik (A) velges som vara. 1. Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 2. Jens E. Lange (F) valgt til bydelsutvalgets representant i Eldrerådet med 8 (3 SV, 2 H, 2 V, 1 F) mot 6 (4 A, 2 R) stemmer for Henny-Wanda Pausen (A). 3. Henny-Wanda Pausen (A) enstemmig valgt som vara. SAK 07/07 REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE VERV I OSLO KOMMUNE. Bydelsutvalget skal vedta godtgjøring for medlemmer av utvalg, komiteer og råd (se vedlagte reglement). I inneværende periode har BU hatt godtgjøring etter alternativ 1, komiteene etter kategori 2, tilsynsutvalgene etter kategori 3 og rådene etter kategori 4. H s forslag til vedtak: Bydel Grünerløkka honorerer sine folkevalgte etter følgende satser gjeldende fra og inntil annet blir bestemt: 1. Bydelsutvalget (fastsatt av bystyret, alternativ I): Leder: kr per år og kr per møte Nestleder: kr per år og kr per møte Medlemmer: kr per møte 2. Bydelsutvalgets arbeidsutvalg (fastsatt av bystyret): Leder: kr per møte Medlemmer: kr per møte 11

12 Observatører: kr per møte (fastsatt av bydelsutvalget) 3. Komiteer nedsatt av bydelsutvalget (p.t. teknisk- og miljøkomiteen, oppvekst- og kulturkomiteen samt helse- og sosial- og sysselsettingskomiteen) honoreres etter kategori 2: Leder: kr per møte Medlemmer: kr per møte 4. Tilsynsutvalg nedsatt av bydelsutvalget (p.t. tilsynsutvalget for Grünerløkka og Paulus sykehjem og tilsynsutvalget forsofienberghjemmet og Lille Tøyen sykehjem) honoreres etter kategori 3: Leder: kr 685 per møte eller tilsynsbesøk Medlemmer: kr 516 per møte eller tilsynsbesøk 5. Råd nedsatt av bydelsutvalget (p.t. Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede og Ungdomsrådet) honoreres etter kategori 4: Medlemmer: kr 516 per møte 6. Lokal klagenemnd (fastsatt av bystyret): Medlemmer: kr 516 per møte 7. Eventuell godtgjørelse for annen deltakelse, for eksempel konferanser eller befaringer, avgjøres av arbeidsutvalget i henhold til gjeldende bestemmelser i Oslo Kommune. 8. Varamedlemmer som møter istedenfor faste medlemmer i bydelsutvalget eller dets underorganer godtgjøres på lik linje med faste medlemmer. Øvrige varamedlemmer godtgjøres ikke. 9. Satsene for godtgjøring endres automatisk i henhold til gjeldende satser fastsatt for Oslo Kommune. Utsettelsesforslag fra A: Saken utsettes og behandles i arbeidsutvalget som lager en innstilling til bydelsutvalgets møte 22. november. A s utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. SAK 08/07 MØTEPLAN FOR AU OG BU 1. HALVÅR 2008 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Seminar strategisk plan 10. januar (start kl ) Møtedag for både AU og BU blir torsdag (møtestart kl ) Møteplan for AU: 24. januar, 6. mars, 17. april, 5. juni Møteplan for BU: 31. januar, 13. mars, 24. april, 12. juni 12

13 1. Bydelsdirektørens forslag til torsdag som møtedag for AU og BU vedtatt med 8 (4 A, 2 R, 1 V, 1 F) mot 6 (3 SV, 2 H, 1 V) stemmer for onsdag. 2. Forslag til øvrig møteplan enstemmig vedtatt. EVENTUELT. Administrasjonen ble bedt om å undersøke prosedyre for ny oppnevning av representanter til driftsstyrene og samarbeidsutvalgene ved skolene i bydelen. KS opplæringsprogram for folkevalgte tas opp på møte i arbeidsutvalget 14. november. Videre møtedager høsten 2007: Arbeidsutvalget 14. november kl , etterfulgt av informasjon til bydelsutvalget om bydelsdirektørens budsjettforslag desember kl (åpen time med budsjett) Bydelsutvalget 22. november kl desember kl (budsjettmøte) Bydelsdirektørens budsjettsforslag offentliggjøres 27. november. Komitebehandling av forslaget i uke 49. Oslo 1. november 2007 Heidi Larssen bydelsdirektør 13

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Jarl W. Alnæs (V) nestleder, Paal Haavorsen (A), Ulf Granli (H)

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Jarl W. Alnæs (V) nestleder, Paal Haavorsen (A), Ulf Granli (H) Oslo kommune Protokoll 1/08 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 06. mars 2008 kl. 18.00-20.45 Åpen halvtime Det var ingen frammøtte

Detaljer

Opprop Til stede: Ulf Granli (H) leder, Hailu Yeshiwondim (A), Brigitte Alnæs (V), Gudmund Dalsbø (R), Wenche Olafsen (F)

Opprop Til stede: Ulf Granli (H) leder, Hailu Yeshiwondim (A), Brigitte Alnæs (V), Gudmund Dalsbø (R), Wenche Olafsen (F) Oslo kommune Protokoll 6/09 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 14. oktober 2009 kl. 18.00-20.35 Åpen halvtime Det var ingen frammøtte

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL BU SAK NR. /06 HSS SAK NR. 23/06 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i bydel Grünerløkka 15.05.2006 kl. 18.00-19.10 i bydelsadministrasjonens

Detaljer

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Jarl W. Alnæs (V), Ragnar Leine (R)

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Jarl W. Alnæs (V), Ragnar Leine (R) Oslo kommune Protokoll 7/09 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 10. desember 2009 kl. 17.00-20.55 Åpen time Det var møtt fram

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 1/08

Oslo kommune. Protokoll 1/08 Oslo kommune Protokoll 1/08 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Tirsdag 26. februar 2008 kl. 17.00-18.55 Åpen halvtime Det var ingen frammøtte

Detaljer

Opprop Til stede: Ulf Granli (H) leder, Paal Haavorsen (A), Rune Haaland (A), Guttorm Normann (F), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V)

Opprop Til stede: Ulf Granli (H) leder, Paal Haavorsen (A), Rune Haaland (A), Guttorm Normann (F), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V) Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Helse- sosial og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 3/12 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i Bydel Grünerløkka 25. april 2012 kl. 18.00-19.30 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 06/11 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i Bydel Grünerløkka 31 august 2011 kl. 18:00 19:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien

Detaljer

Opprop Til stede: Ole A. Werring (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Anne Skranefjell (SV), Jorun Gulbrandsen (R), Willy Johannesen (F)

Opprop Til stede: Ole A. Werring (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Anne Skranefjell (SV), Jorun Gulbrandsen (R), Willy Johannesen (F) Oslo kommune Protokoll 1/08 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 04. februar 2008 kl. 17.00-20.05 Åpen halvtime Det var møtt fram to personer til åpen

Detaljer

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Paal Haavorsen (A), Jarl W. Alnæs (V) fom kl , Ragnar Leine (R)

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Paal Haavorsen (A), Jarl W. Alnæs (V) fom kl , Ragnar Leine (R) Oslo kommune Protokoll 2/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 17. mars 2010 kl. 18.00-20.00 Åpen halvtime Det var ingen frammøtte

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 1/09

Oslo kommune. Protokoll 1/09 Oslo kommune Protokoll 1/09 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 11. februar 2009 kl. 18.00-21.40 Åpen halvtime Det var møtt fram seks personer

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/10 Oslo kommune Møteinnkalling 2/10 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Torsdag 25. mars 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen halvtime Opprop

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka. Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07

Oslo kommune Bydel Grünerløkka. Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/07 Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 05. februar

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 1/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 30. januar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Opprop Til stede: leder, Paal Haavorsen (A) fung. leder, Tore Aasheim (SV), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V)

Opprop Til stede: leder, Paal Haavorsen (A) fung. leder, Tore Aasheim (SV), Gudmund Dalsbø (RV), Brigitte Alnæs (V) Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/07 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 04/11 Protokoll fra møte i Helse-, sosial og sysselsettingskomiteen i Bydel Grünerløkka 04. mai 2011 kl. 18:00-19:35 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL BU SAK NR. 80/06 OKK SAK NR. 74/06 Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 26.09.2006 kl. 17.00-19.10 i bydelsadministrasjonens lokaler

Detaljer

Opprop Til stede: Jens E. Lange (F) leder, Paal Haavorsen (A), Sindre Flø (SV), Ulf Granli (H), Ragnar Leine (RV)

Opprop Til stede: Jens E. Lange (F) leder, Paal Haavorsen (A), Sindre Flø (SV), Ulf Granli (H), Ragnar Leine (RV) Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Arbeidsutvalget i bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Vestre Elvebakke 3 Møtetid: Onsdag 06. desember 2006

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/08 Oslo kommune Møteinnkalling 8/08 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Mandag 01. desember 2008 kl. 17.30 SAKSKART Åpen halvtime Opprop Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 2/09

Oslo kommune. Protokoll 2/09 Oslo kommune Protokoll 2/09 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 18. mars 2009 kl. 18.00-20.15 Åpen halvtime Det var møtt fram to personer til åpen

Detaljer

Morten Klein, Naboens Pub, tok ordet til sak 40/08 og argumenterte for deres klage.

Morten Klein, Naboens Pub, tok ordet til sak 40/08 og argumenterte for deres klage. Oslo kommune Protokoll 6/08 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 25. august 2008 kl. 17.30 Åpen halvtime Det var møtt fram tre personer til åpen halvtime.

Detaljer

Krohg-Sørensen oppfordret bydelspolitikerne til å engasjere seg i denne saken

Krohg-Sørensen oppfordret bydelspolitikerne til å engasjere seg i denne saken Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 03. mai 2007 kl.

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Møteinnkalling 1/09 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 27. januar 2009 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Opprop Til stede: Tore Aasheim (SV) leder, Kari Aasebø (V) nestleder, Trond Helge Hem (A), Anniken Hauglie (H), Ragnar Leine (R), Njål I.

Opprop Til stede: Tore Aasheim (SV) leder, Kari Aasebø (V) nestleder, Trond Helge Hem (A), Anniken Hauglie (H), Ragnar Leine (R), Njål I. Oslo kommune Protokoll 6/09 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Tirsdag 13. oktober 2009 kl. 17.00-20.00 Åpen halvtime Det var møtt fram fire

Detaljer

TILLEGGSKART. Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. desember 2009 kl i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata).

TILLEGGSKART. Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. desember 2009 kl i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). TILLEGGSKART Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 16. desember 2009 kl. 17.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata). Innmeldt spørsmål fra SV: SV har varslet innmeldt spørsmål

Detaljer

Etter møtet var komiteen på befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5

Etter møtet var komiteen på befaring i barnehagen i Nedre gate 3-5 Oslo kommune Protokoll 5/09 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Tirsdag 01. september 2009 kl. 17.00-18.00 Etter møtet var komiteen på befaring

Detaljer

Godkjenning av sakskart Sakskartet godkjent. Etter forslag fra R og F ble sak 43/08 vedtatt satt opp på sakskartet som tilleggssak.

Godkjenning av sakskart Sakskartet godkjent. Etter forslag fra R og F ble sak 43/08 vedtatt satt opp på sakskartet som tilleggssak. Oslo kommune Protokoll 4/08 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 27. august 2008 kl. 18.00 Åpen halvtime Det var ingen frammøtte

Detaljer

Eventuelt Henny-Wanda Paulsen (A) vil fremme forslag vedrørende rundkjøringen ved Schous plass til komiteens neste møte.

Eventuelt Henny-Wanda Paulsen (A) vil fremme forslag vedrørende rundkjøringen ved Schous plass til komiteens neste møte. Oslo kommune Protokoll 2/09 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 02. mars 2009 kl. 17.30-19.00 Åpen halvtime Det var møtt fram en person til åpen halvtime.

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Møteinnkalling 7/08 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Mandag 13. oktober 2008 kl. 17.30 SAKSKART Åpen halvtime Opprop Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 01/11 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 25. januar 2011 kl. 17:00 19:35 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL BU SAK NR. 16/06 Protokoll fra møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 09.02.2006 kl. 18.00-23.35 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. DAGSORDEN: ÅPEN HALVTIME.

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/10 Oslo kommune Møteinnkalling 3/10 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 21. april 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Torgeir Alvestad (R), leder for Tilsynsutvalg Grünerløkka og Paulus sykehjem, møtte til sakene 8-11/10.

Torgeir Alvestad (R), leder for Tilsynsutvalg Grünerløkka og Paulus sykehjem, møtte til sakene 8-11/10. Oslo kommune Protokoll 2/10 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 10. mars 2010 kl. 18.00-21.20 Åpen halvtime Det var møtt fram

Detaljer

I stedet møtte: Henny-Wanda Paulsen (A), Kaare Øystein Trædal (SV), Hilde Larsen (SV)

I stedet møtte: Henny-Wanda Paulsen (A), Kaare Øystein Trædal (SV), Hilde Larsen (SV) Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/07 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Torsdag 25. oktober 2007

Detaljer

Opprop Til stede: Hans Petter Bieker (H) fung. leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Anne Skranefjell (SV), Jorun Gulbrandsen (R)

Opprop Til stede: Hans Petter Bieker (H) fung. leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Anne Skranefjell (SV), Jorun Gulbrandsen (R) Oslo kommune Protokoll 5/08 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 30. juni 2008 kl. 17.30-18.30 Åpen halvtime Det var ingen frammøtte til åpen halvtime.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL BU SAK NR. /06 HSS SAK NR. 09/06 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i bydel Grünerløkka 08.02.2006 kl. 18.00-21.10 i bydelsadministrasjonens

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 25. september 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka INNKALLING 1/12 Det innkalles til møte i Eldrerådet i Bydel Grünerløkka 6. februar 2012 kl. 09.30 bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata. Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 5/10 Protokoll fra møte i Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka 16.september 2010 kl. 18.00-21.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 6/14 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen i Bydel Grünerløkka 22. oktober 2014 kl. 18.00 19.15 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen halvtime

Detaljer

Torgeir Alvestad, leder av Tilsynsutvalg for Grünerløkka og Paulus sykehjem, møtte til sak 18/09.

Torgeir Alvestad, leder av Tilsynsutvalg for Grünerløkka og Paulus sykehjem, møtte til sak 18/09. Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/09 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 22. april 2009 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 24. oktober 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Opprop Til stede: Knut Tvedten (H) leder, Paal Haavorsen (A), Hailu Yeshiwondim (A), Brigitte Alnæs (V), Gudmund Dalsbø (R)

Opprop Til stede: Knut Tvedten (H) leder, Paal Haavorsen (A), Hailu Yeshiwondim (A), Brigitte Alnæs (V), Gudmund Dalsbø (R) Oslo kommune Protokoll 4/10 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 02. juni 2010 kl. 18.00-19.40 Åpen halvtime Det var møtt fram

Detaljer

Opprop Til stede: Ole A. Werring (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Rune Haaland (A), Jorun Gulbrandsen (R), Ted Heen (F)

Opprop Til stede: Ole A. Werring (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Rune Haaland (A), Jorun Gulbrandsen (R), Ted Heen (F) Oslo kommune Protokoll 2/10 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 15. februar 2010 kl. 17.30-19.20 Åpen halvtime Det var møtt fram tre personer til åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/11. Konstituerende møte

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/11. Konstituerende møte Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll / Konstituerende møte Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien Møtetid: Torsdag. oktober 0 kl. 9.0 Sekretariat:

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Haakon Sandøy (A) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Kim-Andre Åsheim (SV) Anette Hjertø (H)

Haakon Sandøy (A) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Kim-Andre Åsheim (SV) Anette Hjertø (H) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 9/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 17. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Møteinnkalling 1/08 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 27. februar 2008 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Møteinnkalling 2/09 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 18. mars 2009 kl. 18.00 SAKSKART Åpen halvtime Opprop Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Møteinnkalling 1/08 Møte: Byutvikling- og miljøkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: tirsdag 12. februar 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23421956 SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Avtroppende BU-lederAnders Ørnø Røberg-Larsen under behandlingen av sak 69/11, 70/11 og 75/11 Jack Grimsrud (AP) sak 71/11 og 72/11

Avtroppende BU-lederAnders Ørnø Røberg-Larsen under behandlingen av sak 69/11, 70/11 og 75/11 Jack Grimsrud (AP) sak 71/11 og 72/11 Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 06/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etasje Møtetid: Torsdag 27. oktober 2011 kl. 2000 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Avtroppende BU-lederAnders

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 07/10 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 30. august 2010 kl. 17:30-18:50 i Bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57 Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Møteinnkalling 7/08 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 17. desember 2008 kl. 17.00 NB! Merk møtetidspunkt SAKSKART

Detaljer

Tove Stien, bydelsdirektør Vibeke Fjelltun Nilsen

Tove Stien, bydelsdirektør Vibeke Fjelltun Nilsen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 9/04 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: torsdag 02. desember 2004 kl. 18.30 Sekretariat: Vibeke Fjelltun Nilsen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Møteinnkalling 5/09 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 02. september 2009 kl. 18.00 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 1/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 1/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 1/10 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 21. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 93 Møteleder: Tilstede: Torunn K Husvik

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11. Konstitueringsmøte

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11. Konstitueringsmøte Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/11 Konstitueringsmøte Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 14. november 2011 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Møteinnkalling 1/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Mandag 02. februar 2009 kl. 09.30 SAKSKART Åpen halvtime Opprop Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL BU SAK NR. 42/06 HSS SAK NR. 28/06 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i bydel Grünerløkka 31.05.2006 kl. 18.00-21.00 i bydelsadministrasjonens

Detaljer

Opprop Til stede: Ole A. Werring (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Anne Skranefjell (SV), Ted Heen (F)

Opprop Til stede: Ole A. Werring (V) leder, Henny-Wanda Paulsen (A), Anne Skranefjell (SV), Ted Heen (F) Oslo kommune Protokoll 1/09 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 19. januar 2009 kl. 17.30-19.40 Åpen halvtime Det var ingen frammøtte til åpen halvtime.

Detaljer

Torun Nilsen før valg av leder/nestleder Ivar Børsheim etter valget

Torun Nilsen før valg av leder/nestleder Ivar Børsheim etter valget Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 1/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27, Bydelshuset Møtetid: tirsdag 19. februar 2008 kl. 10.30 Sekretariat: 23 47 56 01 Møteleder: Tilstede: Torun Nilsen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 4/12 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i Bydel Grünerløkka 13. juni 2012 kl. 18.00-20.45 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/05 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal Samfunnshus Møtetid: torsdag 03. mars 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 23438112 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL BU SAK NR. 68/06 HSS SAK NR. 43/06 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i bydel Grünerløkka 05.09.2006 kl. 18.00-21.00 i bydelsadministrasjonens

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 3 /12 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 16. april 2012 kl.18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 04/13 Protokoll fra møte i Oppvekst, miljø og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 04. juni 2013 kl. 18:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/15 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 03. februar 2015 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Møteinnkalling 3/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 14. april 2008 kl. 10.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Informasjon

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka INNKALLING 08/11 Det innkalles til møte i Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 28. november 2011 kl. 18:30 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 03. juni 2008 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/09 Oslo kommune Møteinnkalling 3/09 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 21. april 2009 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Marit Johanne Bjerke (A) (leder) Heidi Håland Robertson (R) Brigitte Chauvin (H) Pulendran Kanagaratnam (SV) Anita Olsen (F)

Marit Johanne Bjerke (A) (leder) Heidi Håland Robertson (R) Brigitte Chauvin (H) Pulendran Kanagaratnam (SV) Anita Olsen (F) Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: Torsdag 06. februar 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 98220173 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 02/11 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen i Bydel Grünerløkka 23. februar 2011 kl. 18:00-20:15 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien

Detaljer

Reidun Mildvardsen (vara)

Reidun Mildvardsen (vara) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 10.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 06. oktober 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

OPPRETTELSE OG REGLEMENT FOR ARBEIDSUTVALGET, BRUKERRÅD, TILSYNSUTVALG OG SAKSFORBEREDENDE KOMITEER

OPPRETTELSE OG REGLEMENT FOR ARBEIDSUTVALGET, BRUKERRÅD, TILSYNSUTVALG OG SAKSFORBEREDENDE KOMITEER OPPRETTELSE OG REGLEMENT FOR ARBEIDSUTVALGET, BRUKERRÅD, TILSYNSUTVALG OG SAKSFORBEREDENDE KOMITEER Arbeidsutvalget (AU) Arbeidsutvalget tilrettelegger saker som skal behandles av bydelsutvalget. Delegasjon

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen Møtetid: Tirsdag 22. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Geir Roll Johnsen fra Aspelin-Ramm Eiendom AS tok ordet til sak 32/10 og presenterte reguleringsforslaget.

Geir Roll Johnsen fra Aspelin-Ramm Eiendom AS tok ordet til sak 32/10 og presenterte reguleringsforslaget. Oslo kommune Protokoll 4/10 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 19. april 2010 kl. 17.30-19.40 Åpen halvtime Det var møtt fram tre personer til åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10 Møte: Møtested: BU-salen,Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. mai 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. mai 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 05. februar 2013 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/11 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 25. januar 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/08 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 11. november 2008 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 10/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 10/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 10/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 13. desember 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 56 53 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 31. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 / 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 50 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 03/14 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka 6.juni 2014 kl. 18:00, i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. Åpen

Detaljer

Fra kl blir det felles møte med Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen

Fra kl blir det felles møte med Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 04. juni 2008 kl. 17.00 Fra kl. 18.00 blir det felles

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen TILLEGGSKART Tilleggskart til møte i Bydelsutvalg Grünerløkka 13. mars 2008 kl. 18.00 i bydelsadministrasjonen, Markveien 57. Innmeldte spørsmål fra

Detaljer

Anne-Mari Arnesen. Lars Poverud

Anne-Mari Arnesen. Lars Poverud Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 1/08 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. februar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 52 20 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Vera Houck og Øyvind Ekker fra Selvaagbygg tok ordet til sak 18/07 og orienterte om forslaget til utforming av Lørenveien.

Vera Houck og Øyvind Ekker fra Selvaagbygg tok ordet til sak 18/07 og orienterte om forslaget til utforming av Lørenveien. Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 0/07 Møte: Teknisk- og miljøkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Mandag 26. mars 2007

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 4/14

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 4/14 Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 4/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et. Møtetid: Torsdag 22. mai 2014 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka PROTOKOLL 02/11 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 21. februar 2011 kl. 17:30-18:25 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Ole Holmedal, Grorud og omegn pensjonistforening Bjørn Stordal, Ammerud pensjonistforening

Ole Holmedal, Grorud og omegn pensjonistforening Bjørn Stordal, Ammerud pensjonistforening Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 1/15 Møte: Eldrerådet Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: Onsdag 04. februar 2015 kl. 14.00 Sekretariat: 97656614 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget. Møteinnkalling 6/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget. Møteinnkalling 6/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget Møteinnkalling 6/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 14. juni 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer