Årsrapport For Fides AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport For Fides AS"

Transkript

1 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: Side av 22

2 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4 Statistikk Lokaler... 4 Tiltaksbruk... 5 Brukermedvirkning... 5 Eksterne samarbeidspartnere... 5 TIA... 5 Avklaring Skjermet Virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA)... 6 Arbeid med bistand (AB)... 6 Raskere tilbake... 6 NKI... 7 Intern kompetanseheving... 7 Representasjon av attføringsavdelingen... 7 Samarbeidsmøter, rutiner og annen opplæring;... 7 Formidlingsstatistikk... 8 Avd. Sutterøy... 9 Avd. Meråker... 9 Catering... 9 Fossliåsen Beskrivelse av virksomheten Kvalitet/tjenesteutvikling Personell/sykefravær Spesielle begivenheter Styrets årsberetning Regnskap Revisors beretning

3 Fides AS Fides AS er en attføringsbedrift som har attføring og arbeidsrettede tiltak som kjernevirksomhet. Vi legger vekt på å gi individtilpassede tilbud til våre deltakere og ha spisskompetanse innenfor aktivitetsfremmende og arbeidsrettede tiltak. Vi arbeider for at mest mulig av attføringen skal foregå i ordinært arbeidsliv med tett og bred oppfølging av arbeidssøkeren før, under og etter ansettelse. Økt gjennomstrømning av deltakere og økt kompetanse i alle ledd er fokusområder for å lykkes med vårt arbeid. Fides AS ønsker å være positivt synlige i nærmiljøet og arbeider for å bli ennå bedre kjent som en mulig og naturlig rekrutteringspartner for næringslivet. For oss er hovedmålet å hjelpe flest mulig mennesker på veien mot å bli en aktiv deltaker i samfunnet, og til et liv med meningsfylt aktivitet. Vår visjon er: Mennesket i vekst. Brofoss-utvalget har gitt ut en NOU som vil få stor betydning for våre rammevilkår i årene som kommer. Vi avventer resultatet av høringen på denne NOU-en med spenning. IA-avtale er videreført og vi har etablert AMU og Bedriftshelsetjeneste. Kompetanseoverføring og samhandling mellom de ulike avdelinger i selskapet er ytterligere styrket i En framtidig visjon er å samle all aktivitet på Stjørdal i ett hus. I 2011 gjennomførte vi strategisamling for ansatte og felles julebord for alle ansatte. Økonomi Selskapets egenkapital er styrket i 2011 ved at vi oppnådde et bra overskudd. Vi har god likviditet og har kvittet oss med lån slik at vi nå ikke har langsiktig gjeld. Attføringsavdelingen Innledning Det har i 2011 vært sterkt fokus på utvikling, samarbeid og informasjon. Dette er blant annet gjennomført ved sertifiseringer og etterutdanning gjennom kurs og studier i regi av bransjeforeningen Attføringsbedriftene i samarbeid med aktuelle utdanningsinstitusjoner/høgskoler, samt et tett samarbeid med NAV rundt omfordeling av tiltaksmidler fra TIA til Dette medførte tre nye veilederstillinger og 15 nye tiltaksplasser for ungdom i aldersgruppen år. Flere enn tidligere har fått gjennomført sin arbeidsutprøving i ordinære bedriftsmiljøer og vi opplever at næringslivet er åpne for utprøving, men kan oppleves som noe mer tilbakeholdne når det gjelder ordinære ansettelser - dette til tross for at NAV har utvist en god fleksibilitet ift løsninger med lønnstilskudd, APO og TULT. En av årsakene til dette vurderes til å kunne ha sin forklaring i en relativt tung deltakergruppe med noe mer sammensatte utfordringer enn de vi så i I samarbeidsmøte med NAV i februar og november konkluderes det med at KIA ikke ser ut til å være en hensiktsmessig tiltaksmodell for den felles satsingen på å få formidlet flere til ordinær jobb eller utdanning. Man viser til tiltaksomfordeling fra TIA til andre tiltaksmodeller og tar sikte på en 3

4 avvikling av KIA i med omfordeling til andre, mer hensiktsmessige tiltak. Både Fides AS og NAV er enige i denne strategien. Fakta Fides AS har i 2011 hatt tilsagn fra NAV om å gjennomføre følgende tiltak; 1. Avklaring i skjermet virksomhet, 17 deltakere 2. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), 20 deltakere 3. Ungdomstiltaket 24-7 fra mai deltakere 4. Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) 8 deltakere 5. Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) 10 Avviklet mai Arbeid med bistand (AB) To tilretteleggere / 24 deltakere 7. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 32 deltakere Utvikling, nye veiledere Tre nye veiledere ble ansatt i perioden juni august i forbindelse med oppstart av tiltaket Dette har gitt attføringsavdelingen et positivt tilskudd i form av nye kolleger med bred og sammensatt sosial, pedagogisk og økonomisk utdanning/kompetanse og erfaring. I arbeidet med utvelgelse og ansettelse av disse tre ble det lagt vekt på kompetansekrav i samarbeid med ifokus, samt ut i fra dialog med NAV vedr lokale utfordringer ift en relativt klar målgruppe. Høy faglig kompetanse og erfaring fra endringsarbeid innenfor målgruppene var viktige krav i prosessen for disse tre som skal jobbe i team med deltakerne. Statistikk deltakere avsluttet tiltak eller ble kjedet til andre tiltak i 2011, mot 166 i Beskrivelse Antall Prosent Antall Prosent Ikke Sluttet 8 5 % 1 1 % Jobb % % Utdanning 11 7 % % Ufør 11 7 % 13 8 % Annet ikke aktiv % % Annet, aktive % % Sum % % Kommentar; Vi ser en nedgang i antall formidlet til jobb i Erfaringsvis vil vi se slike svingninger fra år til år beroende blant annet på arbeidsmarkedet, oppholdstid og målgruppe som blir innsøkt. Tallene blir tatt til etterretning inn i det videre planarbeidet sammen med NAV og det besluttes å opprettholde høye formidlingsmål i perioden som kommer. Lokaler Alle arbeidsrettede tiltak, med unntak av VTA, er blitt gjennomført i regi av attføringsavdelingen i Værnesgt. 12; 4

5 - 9 veiledere, en kontormedarbeider samt attføringsleder. - To større undervisningsrom med trådløst internett, smartboard og ellers oppgradert datautstyr med nyeste versjoner av kontorstøtteapplikasjoner fra Microsoft. - To studierom / samtalerom - Felles spiserom med tilhørende kjøkken - Jobbsenter med 8 plasser, utstyrt med datamaskiner, selvstudiemateriell, telefon og aviser. - Betjent resepsjon med støttefunksjoner ift deltakere. Tiltaksbruk I gjennomgang av tiltakene sammen med NAV lokalt og fylke, bekreftes det at Fides AS har god gjennomstrømning og utnyttelse av gitte tiltaksrammer. Brukermedvirkning Vi legger stor vekt på hvordan brukerne opplever det tilbudet de får i sine tiltak. I løpet av 2011 har vi fortsatt arbeidet med å utvikle et system for brukermedvirkning gjennom samtaler, medvirkning i planer og bruk av evalueringsskjema som viser at deltakerne er godt fornøyde med tiltakene. Handlingsplan opprettes og signeres av deltakerne. Denne deles med NAV tidlig i tiltaksprosessen og skal være et dynamisk dokument i hele perioden. Mot slutten av 2011 blir det klart at papirutgaven av evalueringsskjemaet utgår til fordel for elektronisk versjon. Denne blir første gang gjennomført i april Eksterne samarbeidspartnere Vi har i 2011 blant annet samarbeidet med NKI, Ole Vig vgs, Aglo vgs, Stjørdal Ressurs, Innherred Produkter AS, AS Reko - samt om lag 100 ordinære bedrifter i privat og offentlig næringsliv. De fleste bedriftene har vært benyttet tidligere, men det kommer stadig nye bedrifter inn som samarbeidspartnere. TIA TIA- tiltaket ble i samråd med bedriftens ledelse, styre, eiere og NAV, besluttet avviklet i løpet av første kvartal Arbeidet med dette startet i 2. halvdel av 2010 og ble avsluttet i mai Avviklingen har skjedd i nært samarbeid med NAV. Flere av deltakerne har dessverre helse og alder som vanskeliggjør aktive løsninger, men andre har kommet over i ordinær jobb og utdanning som et resultat av avviklingen. Flere av TIA-deltakerne opplever suksess og mestring i den grad at de gjerne deler sine historier med NAV eller andre aktuelle samarbeidspartnere. Avklaring Skjermet Virksomhet. Tiltaket har vært gjennomført med et gjennomsnitt på personer i tiltak til en hver tid i 2011 og 65 personer har gjennomført tiltaket. Vi har i hovedsak lagt opp til en gjennomføringsmodell med 3 uker teoriundervisning i gruppe- og opptil 9 uker avklaring i arbeidspraksis med oppfølging/veiledning eller andre hensiktsmessige arenaer, så som utredninger, avklaring av økonomiske eller sosiale forhold eller eksempelvis kurs knyttet til lese- skrive eller matematikkvansker. Nye rutiner og bredere samhandling med NAV resulterte i nye rutiner for tiltaket, der handlingsplan, sluttrapport og aktivitetskrav har vært aktuelle tema. 5

6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Tiltaket har i gjennomsnitt hatt et belegg på personer i tiltak til enhver tid i og det har vært tett dialog med NAV for å vurdere hver enkelt sak fortløpende. Tiltaket har en maksimal oppholdstid på 2 x 12 måneder. Hos oss har gjennomsnitt oppholdstid ligget på 8,7 mnd. APS er et godt og fleksibelt tiltak med rom for å gi grundige avklaringer parallelt med behandling og/eller andre hensiktsmessige samarbeidsmodeller og er hensiktsmessig for en stadig større målgruppe der sammensatte utfordringer setter krav til oppfølging fra flere aktører over en lengre periode. Stort press på tiltaket har dessverre gjort at anbudstiltakene i perioder er blitt brukt som erstatningstiltak. Dette til tross for relativt kort oppholdstid i Tiltaksforankring/modell i APS ble avgjort i samråd med NAV lokalt og på fylkesnivå etter møter og samtaler med ifokus og NAV i Larvik, der tiltaksstrukturen ble utviklet har hatt aktive deltakere i aldersgruppen år fra oppstarten i Det er tre veiledere som jobber med deltakerne i team-modell. Tiltaket har stor innsøking - og Fides AS samarbeider tett med NAV rundt tiltaksgjennomføring for hver enkelt deltaker. Månedlige samarbeidsmøter med NAV i tillegg til individuelle samtaler med deltakerne der aktivitet, samarbeid, endringsfokus, utvikling og fysisk helse har vært sentrale elementer på vei mot det overordnede målet om jobb og/eller utdanning. Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) I samråd med NAV har tiltaket fått en naturlig nedtrapping og det var ved utgangen av 2011, to deltakere i 1,5 månedsverk i tiltaket. Tiltaket avvikles til fordel for en mer hensiktsmessig tiltakssammensetning i løpet av våren Arbeid med bistand (AB) Det har i gjennomsnitt vært 24 deltakere tilknyttet AB i av 24 deltakere som er skrevet ut i 2011 har gått til jobb i det ordinære arbeidsmarkedet eller egenfinansiert utdanning i perioden. Flere av deltakerne har i tillegg fått avtaler med lønnstilskudd eller utdanning parallelt med AB, noe som bidrar til at veileder kan følge opp deltaker både før, under og etter at det er inngått et arbeidsforhold ved bedriften. Prosessene og metodikken i AB er en av de mest fleksible i forhold til konstruktive og hensiktsmessige kombinasjonsløp fram mot det overordnede målet, jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. Raskere tilbake Anbudstiltakene Avklaring og Oppfølging er gjennomført i samråd med hovedleverandør Innherred Produkter AS og NAV. I 2011 har 34 deltakere blitt utskrevet fra tiltaket. 12 av disse har gått til jobb eller utdanningsløp. Tiltakene har elementer fra flere andre tiltaksmodeller som er kjente hos Fides AS, blant annet funksjonsvurdering i IA bedrift, tverrfaglig samhandling og tett samarbeid med det ordinære arbeidsmarkedet. Det er i hovedsak blitt innsøkt deltakere uten tilknytning til et arbeidsforhold - og gjennomføringen har da hatt fokus på å legge forholdene til rette (både for arbeidsgiver og arbeidstaker) for å styrke 6

7 motivasjon og kompetanse opp i mot målet om å få en fast og varig tilknytning til det ordinære arbeidsmarkedet. NKI Det ble i 2011 tegnet samarbeidsavtale med NKI, og to deltakere har gjennomført deler av sine studier i regi av Fides AS. To deltakere har i tillegg gjennomført eksamen hos oss, der Ole Vig vgs og egne ressurser har stått for praktisk eksamensgjennomføring. Avtalen med NKI forenkler NAV sin rolle, da Fides tar alle praktiske oppgaver vedrørende studiene og sender refusjonskrav i etterkant til NAV med dokumentasjon som påkrevet. Intern kompetanseheving Følgende kompetansehevende tiltak/utdanning ble gjennomført; - 6 veiledere gjennomførte sertifiseringskurs i MI - 2 veiledere gjennomførte videregående opplæring i MI med eksamen i februar - 2 veiledere gjennomførte sertifiseringskurs i SMART, økonomisk rådgivning. - 4 veiledere gjennomførte sertifiseringskurs i karriereveiledning. - 3 veiledere og attføringsleder deltok på opplæring i tiltaket 24-7 i Larvik - Alle veilederne deltok på opplæring i nytt personalhåndteringssystem og ny reiseregningsmodell. - Attføringsleder gjennomførte sammen med ledergruppen opplæring i TQM og WEB. - Alle veilederne deltok på 2 felles fagdager i Østersund med fokus på Avklaring Skjermet. Representasjon av attføringsavdelingen Attføringsavdelingen var representert på følgende arrangement i regi av attføringsbedriftene / fylke / kommune - AB-konferansen i Trondheim - NKI konferansen - VTA konferansen - Møte i Steinkjer vedr lærekandidatordningen Samarbeidsmøter, rutiner og annen opplæring; - Flere møter med ifokus Larvik, også sammen med NAV Stjørdal i forbindelse med tiltaksoppstart i august samarbeidsmøter med AS Reko og Innherred Produkter AS. - 2 samarbeidsmøter med NAV Stjørdal og Fylket. Signering av samarbeidsavtale. - En workshop sammen med NAV Stjørdal for gjennomgang av Avklaring Skjermet. - 2 samarbeidsmøter med Stjørdal Kommune i forbindelse med intensjonsavtale om arbeidspraksisplasser. - Ett møte i Attføringsbedriftene Nord-Vestgruppen sammen med NAV fylke. - Ett samarbeidsmøte med oppfølgingstjenesten i Stjørdal Kommune. - Ett møte i forbindelse med opprettelse av IA-avtale og HMS-kontakt, Coperio. - To samarbeidsmøter med Kurbadet i Meråker vedr samarbeid om et anbud. - Annenhver mnd. samarbeidsmøter med NAV Stjørdal, Meråker og Frosta. - Månedlig statistikk til NAV og samarbeidspartnere. - Etablering av samarbeidsavtale med NKI - Ett møte med Aglo vgs for utarbeidelse av intensjonsavtale om samarbeid. 7

8 Formidlingsstatistikk 8

9 Avd. Sutterøy I løpet av 2011 har vi knyttet nærmere kontakt med attføringsavdelingen på den måten at de har hatt flere personer utplassert her for arbeidstrening. Også Catering avdelingen har vi hatt det meste av matutkjøringen for. Utegruppa på tidligere Kat, bestående av en tilrettelegger med 6 brukere har fått base på Sutterøy i VTA tiltaket i bedriften er delt i to avdelinger, en i Meråker og en i Stjørdal. Avdelingen på Stjørdal har 27 plasser finansiert av stat/kommune, og 3 plasser finansiert av kommunen. Det har også vært 4 hospitanter fra skoler. Bemanningen har vært 5 tilretteleggere. Arbeidsoppgaver har vært oppdrag fra den lokale industrien, sømoppdrag og vedarbeid for det lokale markedet, og pakking og levering av jobbfrukt. Også matombringing til kommunens bosentra, og til en del hjemmeboende eldre. Dette er alle arbeidsoppgaver som er godt egnet og mer variert enn tidligere. 4 arbeidstakere fra VTA arbeider fulltid og 3 personer har enkeltdager i ordinære virksomheter. VTA har også eget rådgivende utvalg, som behandler saker som omhandler VTA brukere. Det ble i løpet av 2011 behandlet 56 saker med blant annet medarbeidersamtaler, permisjonssøknader og søknader om VTA plass. Avdelingen tilstreber seg hele tiden å ha et godt psykososialt og fysisk miljø. I 2011 var vi på avdelingstur på Fosen og besøkte 3 lignende bedrifter. I tilegg hadde vi bowling før påske, og som vanlig ble vi påspandert julebord av Microplast AS. Avd. Meråker Meråker avdelingen har 5 VTA-plasser finansiert av stat /kommune og 3 plasser finansiert av kommunen. I tilegg har det vært 3 hospitanter fra skoler. Bemanningen har vært 2 tilretteleggere. Catering Ved vår catering har vi i løpet av 2011 hatt over 90 personer i aktivitet. En lærekandidat tok sin kompetanseprøve i mai 2011 og sto med godt resultat. Vår andre lærling gikk ut i svangerskapspermisjon i september. I oktober åpnet vi kantine for ansatte i Breidablikkveien der vi har våre lokaler. Salget av kantinemat har stadig økt etter det. I 2011 sluttet vi med ambulerende kantine. Vi samarbeider stadig mer med Fides Sutterøy når det gjelder kjøring og assistanse av tilrettelegger en dag i uka. Det har lettet situasjonen i forhold til sykdom og fravær. 9

10 Fossliåsen Beskrivelse av virksomheten Fossliåsen dagsenter fikk i 2011 endret navn til Fides avd. Fossliåsen. Benevnelsen dagsenter er dermed borte. Fossliåsen gir tilbud til 30 brukere, en færre enn i fjor, med svært forskjellige bistandsbehov. De fleste brukerne her er kommet hit etter endt skolegang ved Ole Vig. Vi har som mål at Fossliåsen skal være en inkluderende arbeidsplass for brukere og ansatte og inneha høy trivselsfaktor. Brukere skal oppleve trygghet og ha muligheter for meningsfulle aktiviteter. Av aktiviteter som vi driver med kan nevnes: Vedproduksjon, produksjon av tennbriketter og risposer, bretting av esker for gartneri, makulering og div. sorteringsoppdrag m.v. Hoveddelen av det vi driver med er individtilpassa og det kan være enkel aktivisering, fysisk aktivitet, pleie og omsorg. Kvalitet/tjenesteutvikling Når det gjelder de nye brukerne vi fikk høsten 2010 har vi fått til et godt tilbud og gode rutiner med fornøyde brukere. Vi har jobbet mye med sammensetning av brukergrupper og fordeling av ansatte. Avdelingen ble i 2011 godkjent lærebedrift for aktivitørfaget. Høsten 2011 arrangerte Fossliåsen en Angelmannsamling med forelesere fra Frambu på gymsalen her. Vi var 70 personer og det kom pårørende og fagfolk fra Levanger, Selbu, Ytterøy og Stjørdal. Ansatte har deltatt på div kurs fra Trøndelag kompetansesenter og andre kurs. Vi har hatt vernepleierstudent, en deltager fra avd. Værnesgata, VG1 og VG2 elever fra Ole Vig og VG2 elev fra Aglo. Personell/sykefravær En ansatt har gått av med pensjon og en ansatt har vært ute i svangerskapsvikariat. Pga økning i antall dager for enkeltbrukere har vi økt opp til 12,3 årsverk ved avdelingen. Det ble ansatt en ny medarbeider fra høsten Det har også vært opp og nedjustering i stillingsprosenter til flere ansatte. Enheten har ei stabil personalgruppe som, bortsett fra en langtidssykemelding, har hatt lavt sykefravær. Spesielle begivenheter Fossliåsen har arrangert 2 fester på gymsalen for brukere fra Fossliåsen og andre. 10

11 Under VM i februar arrangerte vi vårt eget mesterskap og kalte det for FM. Vi var ute hele dagen med grilling og aktiviteter. Fredag før påske hadde vi påskeavslutning med dekking av langbord i gymsalen, grilling og andre aktiviteter. Vi var på besøk på Staupshaugen verksted, Levanger i sommer. I høst var vi på Holmtun, hytta på Frosta, på dagstur. Noen ansatte og brukere hadde salg av tennbriketter, risputer, kaffe og lapper i gata en dag. Før jul arrangerte vi juleverksted over 3 dager med julegrøt den siste dagen. Da inviterte vi tidligere ansatte og pensjonister. 11

12 Styrets årsberetning

13 Regnskap

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Revisors beretning

20 20

21 21

22 Telefon: Hovedkontor: Industrigata 4B, 7500 Stjørdal Postadresse: Postboks 183, 7501 Stjørdal E-post: Avdelinger: Sutterøy, Industrigt. 4B, 7500 Stjørdal Fossliåsen, Fossliveien 25, 7500 Stjørdal Breidablikkveien 1, 7500 Stjørdal Værnesgata 12, 7500 Stjørdal Meråker, Fossen, 7530 Meråker 22

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Vi snur nedturer til oppturer

Vi snur nedturer til oppturer Vi snur nedturer til oppturer Visjonen: Vi skaper fremtiden Formål Enter Kompetanse AS har til formål å drive attføring, det vil si opplæring og læring av yrkesvalghemmede ved: fabrikasjon, omsetning og

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 6 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Hedmark Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Oversikt over godkjente plasser ved utgangen av tredje kvartal Tiltak Godkjente Faktiske ant Kommentarer plasser personer Avklaring 24 24 APS 28 24 AB Ca 80 83 60 AB,

Detaljer

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig

Detaljer

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere Funksjonsvurdering Et samarbeid om arbeidsmuligheter 2 3 Funksjonsvurdering hva er det? Funksjonsvurdering er et tilbud til arbeidsgivere som har sykmeldte

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

ASVO Bjørkelangen AS

ASVO Bjørkelangen AS Eiermøte i Aurskog-Høland kommunestyre 10. februar 2014 ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen Vår organisasjon 10 ordinært ansatte 25 personer sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 24 personer

Detaljer

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere Funksjonsvurdering Et samarbeid om arbeidsmuligheter 2 3 Funksjonsvurdering hva er det? Funksjonsvurdering er et tiltak vi kan tilby arbeidsgivere som har

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Sogn og Fjordane Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3

Detaljer

Bedriftsrapport 2015

Bedriftsrapport 2015 Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2015 RAPPORT TIL KONTROLL KIM senteret Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse 2-214 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Flere enn 1 i jobb i første kvartal Statistikk for januar til mars 214: flere enn 1 i jobb i første kvartal I følge månedsrapportene

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Intensjonsavtale mellom ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Innledning Formålet med denne intensjonsavtalen er å etablere et grunnlag for samarbeid mellom attføringsbedriftene i Vestfold.

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0180 OSLO Oslo, 14. september 2015 Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak Et godt utgangspunkt for arbeidet med å

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

OPPLAND SAKSPROTOKOLL. fylkeskommune. Møtedato. Arkivsak-dok. Arkivkode Saksbehandler. Erik Lagethon. Behandlet 1 Fylkesutvalget.

OPPLAND SAKSPROTOKOLL. fylkeskommune. Møtedato. Arkivsak-dok. Arkivkode Saksbehandler. Erik Lagethon. Behandlet 1 Fylkesutvalget. OPPLAND fylkeskommune Arkivsak-dok. Arkivkode Saksbehandler 201202856 Erik Lagethon Behandlet av 1 Fylkesutvalget Møtedato 26.06.2012115/12 Saknr SAKSPROTOKOLL Høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettende

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Endret betalingspraksis i skjermet virksomhet Arbeids- og velferdsdirektoratet pr 22. mai 2012

Endret betalingspraksis i skjermet virksomhet Arbeids- og velferdsdirektoratet pr 22. mai 2012 Revidert foilserie vedlegg til brev om endret betalingspraksis Endret betalingspraksis i skjermet virksomhet Arbeids- og velferdsdirektoratet pr 22. mai 2012 Endret betalingspraksis for tiltakene VTA,

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Resultater for 2013. Origod AS

Resultater for 2013. Origod AS Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bedriftsrapport Origod AS NAVs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Beredt AS Årsberetning Attføring 2014 Hordaland

Beredt AS Årsberetning Attføring 2014 Hordaland Beredt AS Årsberetning Attføring 2014 Hordaland Beredt AS ble grunnlagt i 1969 og eies 100% av Hordaland fylkeskommune. Hovedkontoret ligger på Apeltun med lokaler på totalt 2500 m2 Totale driftsinntekter

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten

Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten Ungdomsarbeidet ved NAV Horten Informasjon om satsning og prioriteringer 25.10.2016 // Kristian Aas NAV leder, NAV Horten NAV Horten fakta: 27.100 innbyggere 80 ansatte ved kontoret Enhetlig ledelse Bosetting,

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 7 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse/nav Tilde - Jeppe Johan Paaske, spesialpsykolog

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/375-2

Frosta kommune Arkivsak: 2013/375-2 Frosta kommune Arkivsak: 2013/375-2 Arkiv: Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 31.01.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2013 Kommunestyret 26.02.2013 Utredning

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak Det Kgl. Arbeids- og sosialdepartement Vår dato 14.09.2015 Postboks 8019 Dep Deres dato 16.06.2015 0030 Oslo Vår referanse REG/8787 Deres referanse 15/2261 Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Attføringsrapport 1. Halvår 2013

Attføringsrapport 1. Halvår 2013 Attføringsrapport 1. Halvår Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved 30.06. Godkjente plasser Faktiske ant personer Avklaring 24 24 APS 28 29 AB 57 57 VTA 39 46 Delte plasser, 45 personer

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 Årlig gjennomfører vi en kundeundersøkelse hos NAV Larvik, - i forhold til vår attføringsleveranse. Undersøkelsen er delt i to, - første del med spørsmål i forhold til ifokus (Elveveien) og siste del i

Detaljer

Energi Norge, konferanse. Fra fravær til nærvær

Energi Norge, konferanse. Fra fravær til nærvær Energi Norge, konferanse Fra fravær til nærvær Samarbeid mellom NTE og NAV for å redusere sykefravær og utvikle enkeltmennesket og bedre bunnlinjen for bedriftene. Redusere fraværet Se den enkelte å tilrettelegg

Detaljer

NAV en viktig jobb. men vi greier ikke jobben alene!

NAV en viktig jobb. men vi greier ikke jobben alene! NAV en viktig jobb men vi greier ikke jobben alene! 13.03.2017 Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader og

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS - en Vekst 7/ i - M/ bedrift Årsmelding For Driftsåret 2015 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS - en Vekst bedrift Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

Ekstern eller intern attføring?

Ekstern eller intern attføring? Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 1 Ekstern eller intern attføring? En undersøkelse av hvor deltakere i arbeidsrettede tiltak får arbeidstrening og oppfølging 09.04.2013 Jon Qvortrup og Flemming

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 3 212 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med informasjon

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

VINN. en døråpner til arbeidslivet. Hallingtinget 29/4-16. Lisbeth F. Skølt daglig leder

VINN. en døråpner til arbeidslivet. Hallingtinget 29/4-16. Lisbeth F. Skølt daglig leder VINN en døråpner til arbeidslivet Hallingtinget 29/4-16 Lisbeth F. Skølt daglig leder Formål «hvem er VINN til for» VINN har som formål å legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse. VINN skal drive arbeidsrelatert

Detaljer

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 Opplæring i bedrift for elever i videregående skole Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 1 Kort om Kias Kias, Krapfoss Industrier AS Drevet siden 1954 Besøk oss på www.kias.as for mer

Detaljer

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Økt etterspørsel etter arbeidskraft Antall registrerte ledige og tilgangen av ledige stillinger i media. Sesongjusterte tall.

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal]

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Avtalen består av [to deler]. Avtaledokumentet inkludert konkretisering av rutiner for samarbeid, signert av partene på s.4 [, samt følgende

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /12. Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: /1072

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /12. Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: /1072 Side 1 av 5 OPPEGÅRD KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 20.06.2012 82/12 Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: 445 12/1072 HØRING AV NOU 2012: 6 ARBEIDSRETTEDE TILTAK Trykte vedlegg:

Detaljer

Aktivitetshuset - formål

Aktivitetshuset - formål Aktivitetshuset Aktivitetshuset - formål Aktivitetshusets formål er å bistå enkeltmennesker i alderen 18-24 år på vei mot ordinært eller tilrettelagt arbeid. Det skal være et tilbud med aktivitetskrav

Detaljer

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05. Arbeidsrettede tiltak Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.09 Tore Bandlien Oversikt over alle arbeidsrettede tiltak Avklaring Off.anskaffelse

Detaljer

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 1. Innledning Dagens tiltaksstruktur er komplisert og uoversiktlig. Det er gjennom årenes løp opprettet mange parallelle og overlappende ordninger. Dette

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer