Årsrapport For Fides AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport For Fides AS"

Transkript

1 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: Side av 22

2 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4 Statistikk Lokaler... 4 Tiltaksbruk... 5 Brukermedvirkning... 5 Eksterne samarbeidspartnere... 5 TIA... 5 Avklaring Skjermet Virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA)... 6 Arbeid med bistand (AB)... 6 Raskere tilbake... 6 NKI... 7 Intern kompetanseheving... 7 Representasjon av attføringsavdelingen... 7 Samarbeidsmøter, rutiner og annen opplæring;... 7 Formidlingsstatistikk... 8 Avd. Sutterøy... 9 Avd. Meråker... 9 Catering... 9 Fossliåsen Beskrivelse av virksomheten Kvalitet/tjenesteutvikling Personell/sykefravær Spesielle begivenheter Styrets årsberetning Regnskap Revisors beretning

3 Fides AS Fides AS er en attføringsbedrift som har attføring og arbeidsrettede tiltak som kjernevirksomhet. Vi legger vekt på å gi individtilpassede tilbud til våre deltakere og ha spisskompetanse innenfor aktivitetsfremmende og arbeidsrettede tiltak. Vi arbeider for at mest mulig av attføringen skal foregå i ordinært arbeidsliv med tett og bred oppfølging av arbeidssøkeren før, under og etter ansettelse. Økt gjennomstrømning av deltakere og økt kompetanse i alle ledd er fokusområder for å lykkes med vårt arbeid. Fides AS ønsker å være positivt synlige i nærmiljøet og arbeider for å bli ennå bedre kjent som en mulig og naturlig rekrutteringspartner for næringslivet. For oss er hovedmålet å hjelpe flest mulig mennesker på veien mot å bli en aktiv deltaker i samfunnet, og til et liv med meningsfylt aktivitet. Vår visjon er: Mennesket i vekst. Brofoss-utvalget har gitt ut en NOU som vil få stor betydning for våre rammevilkår i årene som kommer. Vi avventer resultatet av høringen på denne NOU-en med spenning. IA-avtale er videreført og vi har etablert AMU og Bedriftshelsetjeneste. Kompetanseoverføring og samhandling mellom de ulike avdelinger i selskapet er ytterligere styrket i En framtidig visjon er å samle all aktivitet på Stjørdal i ett hus. I 2011 gjennomførte vi strategisamling for ansatte og felles julebord for alle ansatte. Økonomi Selskapets egenkapital er styrket i 2011 ved at vi oppnådde et bra overskudd. Vi har god likviditet og har kvittet oss med lån slik at vi nå ikke har langsiktig gjeld. Attføringsavdelingen Innledning Det har i 2011 vært sterkt fokus på utvikling, samarbeid og informasjon. Dette er blant annet gjennomført ved sertifiseringer og etterutdanning gjennom kurs og studier i regi av bransjeforeningen Attføringsbedriftene i samarbeid med aktuelle utdanningsinstitusjoner/høgskoler, samt et tett samarbeid med NAV rundt omfordeling av tiltaksmidler fra TIA til Dette medførte tre nye veilederstillinger og 15 nye tiltaksplasser for ungdom i aldersgruppen år. Flere enn tidligere har fått gjennomført sin arbeidsutprøving i ordinære bedriftsmiljøer og vi opplever at næringslivet er åpne for utprøving, men kan oppleves som noe mer tilbakeholdne når det gjelder ordinære ansettelser - dette til tross for at NAV har utvist en god fleksibilitet ift løsninger med lønnstilskudd, APO og TULT. En av årsakene til dette vurderes til å kunne ha sin forklaring i en relativt tung deltakergruppe med noe mer sammensatte utfordringer enn de vi så i I samarbeidsmøte med NAV i februar og november konkluderes det med at KIA ikke ser ut til å være en hensiktsmessig tiltaksmodell for den felles satsingen på å få formidlet flere til ordinær jobb eller utdanning. Man viser til tiltaksomfordeling fra TIA til andre tiltaksmodeller og tar sikte på en 3

4 avvikling av KIA i med omfordeling til andre, mer hensiktsmessige tiltak. Både Fides AS og NAV er enige i denne strategien. Fakta Fides AS har i 2011 hatt tilsagn fra NAV om å gjennomføre følgende tiltak; 1. Avklaring i skjermet virksomhet, 17 deltakere 2. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), 20 deltakere 3. Ungdomstiltaket 24-7 fra mai deltakere 4. Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) 8 deltakere 5. Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) 10 Avviklet mai Arbeid med bistand (AB) To tilretteleggere / 24 deltakere 7. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 32 deltakere Utvikling, nye veiledere Tre nye veiledere ble ansatt i perioden juni august i forbindelse med oppstart av tiltaket Dette har gitt attføringsavdelingen et positivt tilskudd i form av nye kolleger med bred og sammensatt sosial, pedagogisk og økonomisk utdanning/kompetanse og erfaring. I arbeidet med utvelgelse og ansettelse av disse tre ble det lagt vekt på kompetansekrav i samarbeid med ifokus, samt ut i fra dialog med NAV vedr lokale utfordringer ift en relativt klar målgruppe. Høy faglig kompetanse og erfaring fra endringsarbeid innenfor målgruppene var viktige krav i prosessen for disse tre som skal jobbe i team med deltakerne. Statistikk deltakere avsluttet tiltak eller ble kjedet til andre tiltak i 2011, mot 166 i Beskrivelse Antall Prosent Antall Prosent Ikke Sluttet 8 5 % 1 1 % Jobb % % Utdanning 11 7 % % Ufør 11 7 % 13 8 % Annet ikke aktiv % % Annet, aktive % % Sum % % Kommentar; Vi ser en nedgang i antall formidlet til jobb i Erfaringsvis vil vi se slike svingninger fra år til år beroende blant annet på arbeidsmarkedet, oppholdstid og målgruppe som blir innsøkt. Tallene blir tatt til etterretning inn i det videre planarbeidet sammen med NAV og det besluttes å opprettholde høye formidlingsmål i perioden som kommer. Lokaler Alle arbeidsrettede tiltak, med unntak av VTA, er blitt gjennomført i regi av attføringsavdelingen i Værnesgt. 12; 4

5 - 9 veiledere, en kontormedarbeider samt attføringsleder. - To større undervisningsrom med trådløst internett, smartboard og ellers oppgradert datautstyr med nyeste versjoner av kontorstøtteapplikasjoner fra Microsoft. - To studierom / samtalerom - Felles spiserom med tilhørende kjøkken - Jobbsenter med 8 plasser, utstyrt med datamaskiner, selvstudiemateriell, telefon og aviser. - Betjent resepsjon med støttefunksjoner ift deltakere. Tiltaksbruk I gjennomgang av tiltakene sammen med NAV lokalt og fylke, bekreftes det at Fides AS har god gjennomstrømning og utnyttelse av gitte tiltaksrammer. Brukermedvirkning Vi legger stor vekt på hvordan brukerne opplever det tilbudet de får i sine tiltak. I løpet av 2011 har vi fortsatt arbeidet med å utvikle et system for brukermedvirkning gjennom samtaler, medvirkning i planer og bruk av evalueringsskjema som viser at deltakerne er godt fornøyde med tiltakene. Handlingsplan opprettes og signeres av deltakerne. Denne deles med NAV tidlig i tiltaksprosessen og skal være et dynamisk dokument i hele perioden. Mot slutten av 2011 blir det klart at papirutgaven av evalueringsskjemaet utgår til fordel for elektronisk versjon. Denne blir første gang gjennomført i april Eksterne samarbeidspartnere Vi har i 2011 blant annet samarbeidet med NKI, Ole Vig vgs, Aglo vgs, Stjørdal Ressurs, Innherred Produkter AS, AS Reko - samt om lag 100 ordinære bedrifter i privat og offentlig næringsliv. De fleste bedriftene har vært benyttet tidligere, men det kommer stadig nye bedrifter inn som samarbeidspartnere. TIA TIA- tiltaket ble i samråd med bedriftens ledelse, styre, eiere og NAV, besluttet avviklet i løpet av første kvartal Arbeidet med dette startet i 2. halvdel av 2010 og ble avsluttet i mai Avviklingen har skjedd i nært samarbeid med NAV. Flere av deltakerne har dessverre helse og alder som vanskeliggjør aktive løsninger, men andre har kommet over i ordinær jobb og utdanning som et resultat av avviklingen. Flere av TIA-deltakerne opplever suksess og mestring i den grad at de gjerne deler sine historier med NAV eller andre aktuelle samarbeidspartnere. Avklaring Skjermet Virksomhet. Tiltaket har vært gjennomført med et gjennomsnitt på personer i tiltak til en hver tid i 2011 og 65 personer har gjennomført tiltaket. Vi har i hovedsak lagt opp til en gjennomføringsmodell med 3 uker teoriundervisning i gruppe- og opptil 9 uker avklaring i arbeidspraksis med oppfølging/veiledning eller andre hensiktsmessige arenaer, så som utredninger, avklaring av økonomiske eller sosiale forhold eller eksempelvis kurs knyttet til lese- skrive eller matematikkvansker. Nye rutiner og bredere samhandling med NAV resulterte i nye rutiner for tiltaket, der handlingsplan, sluttrapport og aktivitetskrav har vært aktuelle tema. 5

6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Tiltaket har i gjennomsnitt hatt et belegg på personer i tiltak til enhver tid i og det har vært tett dialog med NAV for å vurdere hver enkelt sak fortløpende. Tiltaket har en maksimal oppholdstid på 2 x 12 måneder. Hos oss har gjennomsnitt oppholdstid ligget på 8,7 mnd. APS er et godt og fleksibelt tiltak med rom for å gi grundige avklaringer parallelt med behandling og/eller andre hensiktsmessige samarbeidsmodeller og er hensiktsmessig for en stadig større målgruppe der sammensatte utfordringer setter krav til oppfølging fra flere aktører over en lengre periode. Stort press på tiltaket har dessverre gjort at anbudstiltakene i perioder er blitt brukt som erstatningstiltak. Dette til tross for relativt kort oppholdstid i Tiltaksforankring/modell i APS ble avgjort i samråd med NAV lokalt og på fylkesnivå etter møter og samtaler med ifokus og NAV i Larvik, der tiltaksstrukturen ble utviklet har hatt aktive deltakere i aldersgruppen år fra oppstarten i Det er tre veiledere som jobber med deltakerne i team-modell. Tiltaket har stor innsøking - og Fides AS samarbeider tett med NAV rundt tiltaksgjennomføring for hver enkelt deltaker. Månedlige samarbeidsmøter med NAV i tillegg til individuelle samtaler med deltakerne der aktivitet, samarbeid, endringsfokus, utvikling og fysisk helse har vært sentrale elementer på vei mot det overordnede målet om jobb og/eller utdanning. Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) I samråd med NAV har tiltaket fått en naturlig nedtrapping og det var ved utgangen av 2011, to deltakere i 1,5 månedsverk i tiltaket. Tiltaket avvikles til fordel for en mer hensiktsmessig tiltakssammensetning i løpet av våren Arbeid med bistand (AB) Det har i gjennomsnitt vært 24 deltakere tilknyttet AB i av 24 deltakere som er skrevet ut i 2011 har gått til jobb i det ordinære arbeidsmarkedet eller egenfinansiert utdanning i perioden. Flere av deltakerne har i tillegg fått avtaler med lønnstilskudd eller utdanning parallelt med AB, noe som bidrar til at veileder kan følge opp deltaker både før, under og etter at det er inngått et arbeidsforhold ved bedriften. Prosessene og metodikken i AB er en av de mest fleksible i forhold til konstruktive og hensiktsmessige kombinasjonsløp fram mot det overordnede målet, jobb i det ordinære arbeidsmarkedet. Raskere tilbake Anbudstiltakene Avklaring og Oppfølging er gjennomført i samråd med hovedleverandør Innherred Produkter AS og NAV. I 2011 har 34 deltakere blitt utskrevet fra tiltaket. 12 av disse har gått til jobb eller utdanningsløp. Tiltakene har elementer fra flere andre tiltaksmodeller som er kjente hos Fides AS, blant annet funksjonsvurdering i IA bedrift, tverrfaglig samhandling og tett samarbeid med det ordinære arbeidsmarkedet. Det er i hovedsak blitt innsøkt deltakere uten tilknytning til et arbeidsforhold - og gjennomføringen har da hatt fokus på å legge forholdene til rette (både for arbeidsgiver og arbeidstaker) for å styrke 6

7 motivasjon og kompetanse opp i mot målet om å få en fast og varig tilknytning til det ordinære arbeidsmarkedet. NKI Det ble i 2011 tegnet samarbeidsavtale med NKI, og to deltakere har gjennomført deler av sine studier i regi av Fides AS. To deltakere har i tillegg gjennomført eksamen hos oss, der Ole Vig vgs og egne ressurser har stått for praktisk eksamensgjennomføring. Avtalen med NKI forenkler NAV sin rolle, da Fides tar alle praktiske oppgaver vedrørende studiene og sender refusjonskrav i etterkant til NAV med dokumentasjon som påkrevet. Intern kompetanseheving Følgende kompetansehevende tiltak/utdanning ble gjennomført; - 6 veiledere gjennomførte sertifiseringskurs i MI - 2 veiledere gjennomførte videregående opplæring i MI med eksamen i februar - 2 veiledere gjennomførte sertifiseringskurs i SMART, økonomisk rådgivning. - 4 veiledere gjennomførte sertifiseringskurs i karriereveiledning. - 3 veiledere og attføringsleder deltok på opplæring i tiltaket 24-7 i Larvik - Alle veilederne deltok på opplæring i nytt personalhåndteringssystem og ny reiseregningsmodell. - Attføringsleder gjennomførte sammen med ledergruppen opplæring i TQM og WEB. - Alle veilederne deltok på 2 felles fagdager i Østersund med fokus på Avklaring Skjermet. Representasjon av attføringsavdelingen Attføringsavdelingen var representert på følgende arrangement i regi av attføringsbedriftene / fylke / kommune - AB-konferansen i Trondheim - NKI konferansen - VTA konferansen - Møte i Steinkjer vedr lærekandidatordningen Samarbeidsmøter, rutiner og annen opplæring; - Flere møter med ifokus Larvik, også sammen med NAV Stjørdal i forbindelse med tiltaksoppstart i august samarbeidsmøter med AS Reko og Innherred Produkter AS. - 2 samarbeidsmøter med NAV Stjørdal og Fylket. Signering av samarbeidsavtale. - En workshop sammen med NAV Stjørdal for gjennomgang av Avklaring Skjermet. - 2 samarbeidsmøter med Stjørdal Kommune i forbindelse med intensjonsavtale om arbeidspraksisplasser. - Ett møte i Attføringsbedriftene Nord-Vestgruppen sammen med NAV fylke. - Ett samarbeidsmøte med oppfølgingstjenesten i Stjørdal Kommune. - Ett møte i forbindelse med opprettelse av IA-avtale og HMS-kontakt, Coperio. - To samarbeidsmøter med Kurbadet i Meråker vedr samarbeid om et anbud. - Annenhver mnd. samarbeidsmøter med NAV Stjørdal, Meråker og Frosta. - Månedlig statistikk til NAV og samarbeidspartnere. - Etablering av samarbeidsavtale med NKI - Ett møte med Aglo vgs for utarbeidelse av intensjonsavtale om samarbeid. 7

8 Formidlingsstatistikk 8

9 Avd. Sutterøy I løpet av 2011 har vi knyttet nærmere kontakt med attføringsavdelingen på den måten at de har hatt flere personer utplassert her for arbeidstrening. Også Catering avdelingen har vi hatt det meste av matutkjøringen for. Utegruppa på tidligere Kat, bestående av en tilrettelegger med 6 brukere har fått base på Sutterøy i VTA tiltaket i bedriften er delt i to avdelinger, en i Meråker og en i Stjørdal. Avdelingen på Stjørdal har 27 plasser finansiert av stat/kommune, og 3 plasser finansiert av kommunen. Det har også vært 4 hospitanter fra skoler. Bemanningen har vært 5 tilretteleggere. Arbeidsoppgaver har vært oppdrag fra den lokale industrien, sømoppdrag og vedarbeid for det lokale markedet, og pakking og levering av jobbfrukt. Også matombringing til kommunens bosentra, og til en del hjemmeboende eldre. Dette er alle arbeidsoppgaver som er godt egnet og mer variert enn tidligere. 4 arbeidstakere fra VTA arbeider fulltid og 3 personer har enkeltdager i ordinære virksomheter. VTA har også eget rådgivende utvalg, som behandler saker som omhandler VTA brukere. Det ble i løpet av 2011 behandlet 56 saker med blant annet medarbeidersamtaler, permisjonssøknader og søknader om VTA plass. Avdelingen tilstreber seg hele tiden å ha et godt psykososialt og fysisk miljø. I 2011 var vi på avdelingstur på Fosen og besøkte 3 lignende bedrifter. I tilegg hadde vi bowling før påske, og som vanlig ble vi påspandert julebord av Microplast AS. Avd. Meråker Meråker avdelingen har 5 VTA-plasser finansiert av stat /kommune og 3 plasser finansiert av kommunen. I tilegg har det vært 3 hospitanter fra skoler. Bemanningen har vært 2 tilretteleggere. Catering Ved vår catering har vi i løpet av 2011 hatt over 90 personer i aktivitet. En lærekandidat tok sin kompetanseprøve i mai 2011 og sto med godt resultat. Vår andre lærling gikk ut i svangerskapspermisjon i september. I oktober åpnet vi kantine for ansatte i Breidablikkveien der vi har våre lokaler. Salget av kantinemat har stadig økt etter det. I 2011 sluttet vi med ambulerende kantine. Vi samarbeider stadig mer med Fides Sutterøy når det gjelder kjøring og assistanse av tilrettelegger en dag i uka. Det har lettet situasjonen i forhold til sykdom og fravær. 9

10 Fossliåsen Beskrivelse av virksomheten Fossliåsen dagsenter fikk i 2011 endret navn til Fides avd. Fossliåsen. Benevnelsen dagsenter er dermed borte. Fossliåsen gir tilbud til 30 brukere, en færre enn i fjor, med svært forskjellige bistandsbehov. De fleste brukerne her er kommet hit etter endt skolegang ved Ole Vig. Vi har som mål at Fossliåsen skal være en inkluderende arbeidsplass for brukere og ansatte og inneha høy trivselsfaktor. Brukere skal oppleve trygghet og ha muligheter for meningsfulle aktiviteter. Av aktiviteter som vi driver med kan nevnes: Vedproduksjon, produksjon av tennbriketter og risposer, bretting av esker for gartneri, makulering og div. sorteringsoppdrag m.v. Hoveddelen av det vi driver med er individtilpassa og det kan være enkel aktivisering, fysisk aktivitet, pleie og omsorg. Kvalitet/tjenesteutvikling Når det gjelder de nye brukerne vi fikk høsten 2010 har vi fått til et godt tilbud og gode rutiner med fornøyde brukere. Vi har jobbet mye med sammensetning av brukergrupper og fordeling av ansatte. Avdelingen ble i 2011 godkjent lærebedrift for aktivitørfaget. Høsten 2011 arrangerte Fossliåsen en Angelmannsamling med forelesere fra Frambu på gymsalen her. Vi var 70 personer og det kom pårørende og fagfolk fra Levanger, Selbu, Ytterøy og Stjørdal. Ansatte har deltatt på div kurs fra Trøndelag kompetansesenter og andre kurs. Vi har hatt vernepleierstudent, en deltager fra avd. Værnesgata, VG1 og VG2 elever fra Ole Vig og VG2 elev fra Aglo. Personell/sykefravær En ansatt har gått av med pensjon og en ansatt har vært ute i svangerskapsvikariat. Pga økning i antall dager for enkeltbrukere har vi økt opp til 12,3 årsverk ved avdelingen. Det ble ansatt en ny medarbeider fra høsten Det har også vært opp og nedjustering i stillingsprosenter til flere ansatte. Enheten har ei stabil personalgruppe som, bortsett fra en langtidssykemelding, har hatt lavt sykefravær. Spesielle begivenheter Fossliåsen har arrangert 2 fester på gymsalen for brukere fra Fossliåsen og andre. 10

11 Under VM i februar arrangerte vi vårt eget mesterskap og kalte det for FM. Vi var ute hele dagen med grilling og aktiviteter. Fredag før påske hadde vi påskeavslutning med dekking av langbord i gymsalen, grilling og andre aktiviteter. Vi var på besøk på Staupshaugen verksted, Levanger i sommer. I høst var vi på Holmtun, hytta på Frosta, på dagstur. Noen ansatte og brukere hadde salg av tennbriketter, risputer, kaffe og lapper i gata en dag. Før jul arrangerte vi juleverksted over 3 dager med julegrøt den siste dagen. Da inviterte vi tidligere ansatte og pensjonister. 11

12 Styrets årsberetning

13 Regnskap

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Revisors beretning

20 20

21 21

22 Telefon: Hovedkontor: Industrigata 4B, 7500 Stjørdal Postadresse: Postboks 183, 7501 Stjørdal E-post: Avdelinger: Sutterøy, Industrigt. 4B, 7500 Stjørdal Fossliåsen, Fossliveien 25, 7500 Stjørdal Breidablikkveien 1, 7500 Stjørdal Værnesgata 12, 7500 Stjørdal Meråker, Fossen, 7530 Meråker 22

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram Mer helhetlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og fastlegene innenfor arbeidsrettet rehabilitering Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid AFI-rapport 9/2013 Annlaug Bragdø og Øystein Spjelkavik Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG endelig utgave norasonde 2011 ÅrsberetninG Innhold Adm. direktør har ordet... 3 Organisasjonskart... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Årsrapport attføring 2011... 9 Resultatregnskap... 12 Balanse... 13

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer