Kartlegging av fare og risiko etter Flomdirektivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av fare og risiko etter Flomdirektivet"

Transkript

1 Kartlegging av fare og risiko etter Flomdirektivet Eli K. Øydvin, NVE Fagtreff Vannforeningen 14. april 2008

2 Kartlegging langs vassdrag - NVE NVE: Tatt ansvar for flomfarekartlegging langs vassdrag 2 Etter 1995 Detaljkartlegging ut fra skadepotensial, eksisterende bebyggelse Flomsonekart 123 strekninger i Norge Videreføring 2008: Nye strekninger, ajourføring Ny utbygging: Kommunens ansvar Aktsomhetskart potensielt flomutsatte områder, landsdekkende (igangsatt 2007) Aktsomhetskart metodeutvikling flomskred NVE: Tar ansvar for kartlegging iht. flomdirektivet langs vassdrag

3 Kartlegging etter flomdirektivet del 1 Mål med flomdirektivet: Redusere skadevirkningene ved flom for mennesker, miljø, kulturarv og økonomi Flomdirektivet - kartlegging av fare og konsekvenser Risikobasert tilnærming Del 1 flomdirektivet. Hensikt: Identifisere de vassdrag (deler) som har flomrisiko av noen betydning 3 Vurdering av potensiell risiko, basert på tilgjengelig eller enkelt avledet materiale Minimum analyse: Kart over vannregion med nedbørfelt, topografi, arealbruk. Beskrivelse av historiske skadeflommer Tilpasset hvert land: Vurdering av skader ved flommer i framtiden

4 Forts. Foreløpig risikoanalyse del 1 4 Bidrag fra kartlegging i NVE Tidligere - kartlagt detaljerte faresoner (sannsynlighet) Nå kartlegger også potensiell flomfare på landsbasis, etablering av en flomdatabase (historiske flomhendelser) Hvordan kartlegge potensiell risiko? Første tilnærming; GIS-basert Resultater (GIS) kan vurderes ut fra totalbehov del 1 flomdirektivet Aktsomhetskart potensielt flomutsatte områder: Flate flomutsatte områder, inkl. potensiell vannstandsstigning Flomskred små, bratte masseførende vassdrag Kartlegging av konsekvenser som grunnlag for vurdering av potensiell risiko Grunnlag: Oversiktskartleggingen (potensielt flomutsatt) Konsekvenser: Utsatte verdier - bygningsmasse, infrastruktur, arealbruk etc.

5 Forts. Foreløpig risikoanalyse del 1 Risikoanalyse (vurdering av potensiell risiko) Risiko - produkt av fare (sannsynlighet) og konsekvens (hva blir utsatt ved en flom) Vurdering av potensiell risiko hvilke potensielt flomutsatte områder har risiko av betydning? NVEs utgangspunkt - vekting av parametere: bla. bygninger og infrastruktur (høy), landbruk (lav) etc. Resultat fra risikoanalyse (GIS): Kart som viser potensielle flomområder ut fra grad av risiko (f.eks lav / betydelig risiko) Grunnlag til del 2 flomdirektivet Områder som framkommer med potensiell risiko av betydning skal i prinsippet kartlegges mer detaljert 5

6 Del 2 - Fare og risikokartlegging 6 Utgangspunkt fra del 1: Kartlegge områder med risiko av betydning, alle tre flommer, 6 års frist Farekart Tre flommer: Lav, middels og når relevant høy sannsynlighet Skal vise flomareal og vanndybde/ vannivå Hastighet hvis relevant Konsekvenskart Antall innbyggere berørt (mennesker) Type økonomisk aktivitet som berøres (økonomi) Kilder til alvorlig akutt forurensning (miljø) Verneområder, jf Rammedirektivet (kulturarv)

7 7

8 8

9 Fort. Fare og risikokartlegging - del 2 Metode, gjennomføring Hva gjøres videre? Fare og risikokartlegging i regi av NVE 9 Farekartlegging: Ut fra risikoområder av betydning framkommet i del 1 Tilpasninger iht. flomdirektivet, men må også sees ut fra forvaltningsbehov (kost/nytte, brukerbehov) Prioriterte områder (ut fra vurderinger av skadepotensial) Ulike flomstørrelser, dybder, begrenset bruk av hastighet Konsekvenskartlegging nytt Kartlegging ulike temaer (bygninger, verdier økonomi, miljø etc.) For ulike flomstørrelser (lav, middels, høy sannsynlighet) Kartprodukter del av underlag til del 3 flomdirektivet (forvaltningsplaner)

10 Fort. Fare og risikokartlegging - del 2 Avgrensninger Avgrensning NVE Bevilgning, kapasitet Prioritering / kriterier: Per i dag - Kartlegging primært eksisterende bebyggelse Andre temaer som hører til flom, men som ikke kan kartlegges på nasjonalt nivå.. Overflatevannskartlegging (avløp / dimensjonering), detaljert kartlegging sideelver, bekker, kulverter etc. (lokalt nivå) 10

11 Hvordan ta hensyn til klimaendringer? Hvordan foreta vurderinger / analyser som tar hensyn til klimaendring / flommer i framtiden? Ut fra dagens utsatte verdier kontra langsiktig utvikling (eksisterende bebyggelse - framtidig utvikling etc.) Påslag sikkerhetsmargin (dekker opp usikkerhet) Hensyn til klimaendring NVE Utført for detaljkartlegging?: Både ja (dekket opp i usikkerhet flomberegninger, påslag sikkerhetsmargin) Og nei (ikke lagt på eller trukket fra tallverdier /påslag med hensikt å dekke opp usikkerhet for klimaendring) Flomdirektivet: Oppdatering/ rullering hvert 6. år Analyser og kart oppdateres 11 Mulig løsning større påslag sikkerhetsmargin enkelte områder

12 Fare og risikokartlegging langs kysten Hvordan? Foreløpig flomrisikoanalyse (som for vassdrag) Farekartlegging Stormflo (sannsynlighet) Bølger, vind Havnivåstigning (klimaendring) Konsekvenskart Bør samsvare med risikokartlegging av vassdrag.. Momenter som er annerledes enn for vassdrag? (nærområder kystlinjer..) 12

13 Fare og risikokartlegging langs kysten 13 Hvem skal ha ansvaret? Kystverket har ansvar for kystområder, men ikke flom. Utøvende i forhold til sikkerhet og beredskap - båttrafikk, havneanlegg etc. Ingen har formelt ansvar for flom i forhold til arealplanoppfølging og kartlegging langs kysten NVE Definert ansvar for vassdrag, ikke kyst Kartlegger stormflo for utløpsområder av vassdrag Kan i teorien ta mer ansvar for kystområder, men må ses opp mot formelt ansvar, bevilgning Bergen kommune: Kartlagt bølger og vind innenfor kommunens kystlinje DSB: Havnivåstigningsverdier (Bjerknes senteret) 2050 / 2100