Notat fra Plan, bygg, geodata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat fra Plan, bygg, geodata"

Transkript

1 Notat fra Plan, bygg, geodata Til : Fra: Kopi: Sak: Rådmannen Roald Haugberg KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD. ROS-ANALYSE OG TILLEGG TIL KONSEKVENSUTREDNING. Saksnr./Arkivkode Løpenr. Sted Dato 07/ /10 VESTBY Konsekvensutredningen datert , utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Vestby kommune, er på enkelte punkter ufullstendig og mangler risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Dette notatet vil i nødvendig grad supplere utredningen slik at dokumentene samlet gir et akseptabelt bilde av utbyggingskonsekvensene på oversiktsplannivå. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 1. Beskrivelse av planområdet Planområdet Vestby nord omfatter tettstedet Vestby sentrum med tilliggende landbruksområder øst for E-6 fra Verpet/vanntårnet i nord og sydover til næringsområdet Deli skog/pukkverket: Naturgitte forhold - Grunnfjellsområde, gneis med innslag av amfibolitt og yngre gangbergarter. - Marine løsmasseavsetninger. Forvitret og fast leire/sikt med begrenset mektighet over høyderyggene og i øvre del av skråninger mot daldragene. Leire med svak tørrskorpe og bløte underliggende leier med stort innslag av kvikkleirelommer i daldragene; normalt til store dyp. Ingen opptreden av ravinelandskap. Grunnbrudd kan oppstå ved belastninger, men kvikkleireskred er ikke registrert. - Planområdet dreneres sydover via to bekkesystemer. Reflingbekken/Krombekken/Grønnlundbekken som har avrenning fra Høgda/Randem, Vestby sentrum og Sole skog har gitt lokale flomproblemer på de flate partiene ved Fiatbygget og jordene på Krom et fåtall ganger de siste 20 år. Vannskader på bygninger har oppstått. Ringbekken som har avrenning fra Verpet/Rød/Bauhaus er lukket i nordre del. Kapasiteten på bekkelukkingen er fullt utnyttet og flomproblemer oppstår periodisk nedstrøms mot Kjennstjernet. Byggeprosjekter med overvann til dette bekkesystemet har i mange år blitt pålagt fordrøyningsløsninger som skal sørge for at overvannsmengden til bekken ikke øker. - De topografiske variasjonene er små. Med unntak av østskråningen mot Grønnlundbekken ved pukkverket samt østskråningen mot Reflingbekken/Krombekken ved Randem, er planområdet flatt til slakt skrånende. Det er ingen større bratte stup eller fossefall. - Det meste av planområdet er åpent, bebygget eller dyrket areal; området fra 1

2 Sole skog mot pukkverket er skogkledd. Øst for Randem og Sole skog/pukkverket (utenfor planområdet) ligger mer sammenhengende skogsområder, men også disse er brutt av åpent landskap. Infrastruktur: boliger m/4000 bosatte; i hovedsak på Høgda/Randem og Sole skog - jernbaneknutepunktet Vestby stasjon. - Det sentrale tettstedet rundt stasjonen med rådhuset og et førtitalls forretninger/annen tjenesteyting innenfor en avstand på 500 m fra stasjonen/jernbanebrua. Hertil en del kontorbedrifter og fortettingsmuligheter på ubebygde tomter. - Ferdigprosjektert Vestby senter nær stasjonen med m² forretninger, antagelig ferdigstillet i løpet av Videregående skole. Ny barneskole samt ungdomsskole m/idrettshall/stadion ferdigstilt i løpet av 2012, samlet til et "anlegg" nær sentrum. - Sykehjem med tilliggende omsorgsboliger på Randem. - Fem barnehager samt en under forberedende planlegging. - Fire bensinstasjoner spredd fra kirkeveien og nordover langs Vestbyveien (pluss Esso v/hytteparken). - Vestby trafostasjon (Hafslund) i Randemfaret med 50 kv innføringslinjer (oppgradering til 130 kv) - Senterdannelse Vestby sentrum nord, 1,5-2 km nord for jernbanebrua langs Vestbyveien (gamle E-6): Verpet/Rød næringsområde med ca 20 bedrifter samt ti til dels meget store forretninger med kapitalvarer, møbler, grønt og klær. Her er det også et større asylmottak. - Kirkeveien fra E-6 og inn til jernbanebrua samt Vestbyveien nordover/garderveien sydover med forventet sterk trafikkvekst (dobling til tredobling av dagens trafikk) som følge allerede vedtatte planer de to store nyåpnede varehusene Bauhaus og Norwegian Outlet. Kirkeveien/Vestbyveien er også omkjøringsvei for E-6, når denne må stenges. - Større pukkverk i drift lengst sydøst i planområdet. 2. Kartlegging av mulige hendelser med vurdering og forslag til tiltak Vestby kommune utarbeidet i 1999 egen risiko- og sårbarhetsanalyse som omfatter hele kommunen. Denne er senere (2007) oppdatert. Analysen tar for seg aktuelle hendelser knyttet til naturgitte forhold, brann, ulykker (herunder transport av farlig gods) og strømbrudd og vurderer risikoen som et produkt av sannsynlighet og konsekvens (alvorsgrad). Kommunen har kriseledelse, rutiner og beredskapsorganisasjon som ivaretar opptreden av nevnte uønskede hendelser. Til planområdet Vestby nord, suppleres ROSanalysen som følger. Naturgitte forhold Leir- og siltområder med fare for setninger eller grunnbrudd. Daldragene med de lavereliggende skråningene består av bløte og til dels kvikke leirer med betydelig mektighet. Dette gjelder spesielt draget langs jernbanen fra Krom og østsiden av E-6 fra Verpet og sydover til Deli skog. Også daldraget syd for sentrum, fra Nordbyhagen til Sundby og Røddal samt nedre del av bekkedraget ved Krombekken preges av bløte leire. Utbygging på disse områdene 2

3 krever grunnundersøkelser både i reguleringsfase og i byggefase. Ingen spesielle tiltak er nødvendig da grunnforhold og fundamentering er en del av prosjekteringsarbeidet som skal dokumenteres i tilknytning til byggesak. Radon Aktsomhetskart fra Norges Geologiske undersøkelse (NGU) definerer Vestby sentrumsområde som moderat farefullt med hensyn på radonstråling. Kartet er basert på fly- og helikoptermålinger på relativt grovmasket nivå. Det er ikke gjennomført omfattende radonkartlegging i planområdet, men det er kjent at det finnes steder/lokaliteter som er utsatt for radongass. Erfaringsmessig er ca 10 % av boligene/byggene i Vestby plassert over radonkilder som gir så høy radonkonsentrasjon innendørs at Statens strålevern anbefaler at det gjøres tiltak. Undersøkelser har påvist at opphold over flere år i innemiljø med høye radonkonsentrasjoner, gir økt risiko for utvikling av lungekreft. Anslagsvis er radon i inneluft årsaken til 5-15 % av alle nye lungekrefttilfeller i den norske befolkningen. Da det ikke er gjennomført systematisk radonmåling tidligere, anbefales det tatt inn i bestemmelsene til kommunedelplanen (kommuneplanen) at det i tilknytning til alle byggesaker knyttet til arbeidsplasser eller boliger skal gjennomføres tiltak som sikrer at radonkonsentrasjonen holdes innenfor det nivå som anbefales av Statens strålevern. Slike tiltak er enkle og rimelige ventileringstiltak under byggets såle. Flom/overvann Ringbekken kan utsette nærliggende jordbruksområder for hyppigere skadeflom hvis overvann fra bebygde flater slippes ut i bekken uten fordrøyning. Det er gjennom mange år påpekt fra grunneiere langs vassdraget at kapasiteten både på den lukkede delen lengst nord og på den åpne bekken syd for Kirkeveien er sprengt og at vannføringen ikke kan tillates økt. Det er derfor nødvendig å kreve gjennomføring av fordrøyningstiltak i alle byggesaker med avrenning mot Ringbekken. I tillegg må det gjennomføres kanaliseringstiltak i bekken sydover mot Kjenn samt syd for Kjennstjernet som reduserer de flomproblemer som allerede finnes. Flomproblemet på Kromjordene forekommer sjelden og kan vanskelig avbøtes med tiltak uten omfattende kanaliseringskostnader nedstrøms (forbi Sole og ned tilpukverket). Så lenge sentrumsutvikling i denne retningen er uaktuelt, har det liten hensikt å drøfte aktuelle tiltak. Krav om fordrøyning av overvann fra nye bebygde flater kan enten settes inne i den enkelte reguleringsplan eller i kommuneplanbestemmelsene. Infrastruktur Spesielle virksomheter Vestby nettstasjon (50/130 kv) i Randemfaret, eiet og driftet av Hafslund, 3

4 ivaretas beredskapsmessig av Hafslund. Anlegget er inngjerdet/innbygget. Det er en rekke særskilte brannobjekter (sykehjem, skoler, barnehager, næringsbygg) innenfor planområdet. Brannberedskapen ivaretas av Mosseregionen interkommunale brannvesen (MIB). Også behandlet i kommunesn ROS-analyse. Vestby pukkverk i sydøstre del av planområdet, på grensen til Garder, har et lokalt støypotensiale, men anlegget er sikret med "barrikader" mot øst hvor bebyggelsen ligger. Mot vest og nord beskytter veggene i bruddet mot støy i retning Sole skogbebyggelsen. Det er etablert sikringsgjerde med varselplakater i bakkant av steinbruddets bratte fjellvegger i nord og nordvest. Den vestlige bruddkanten er rehabilitert med løsmasser som dekker store deler av den gamle bruddveggen. Sikkerhetstiltakene er i samsvar med krav fra Bergvesenets som årlig kontrollerer bruddet (obligatorisk tilsyn). For øvrig finnes det ikke bygninger, anlegg eller virksomheter som representerer spesiell risiko for forurensning/giftutslipp til vann/luft, nabostøy eller eksplosjonsfare. Hendelser på vei Transport av farlig gods/større trafikkulykker, jernbaneulykker og flyulykker er behandlet i kommunens ROS-analyse. Gamle E-6 syd for Kirkeveien og Kirkeveien/Vestbyveien er omkjøringsvei for E-6 når denne stenges på grunn av ulykker eller vedlikehold/driftsforstyrrelser. Med ca biler i døgnet (ÅDT) på E-6 forbi Vestby sentrum, voksende til om ti år, sier det seg selv at det etter hvert blir problematisk å avvikle denne trafikken sammen med den sterkt voksende lokaltrafikken. Spesielt gjelder dette Kirkeveien/Vestbyveien hvor trafikken forventes å øke fra i døgnet til langt mer enn det dobbelte. I situasjoner med omdirigering av E-6 trafikken, skal det da om noen år avvikles tre ganger så mye trafikk som denne veien hat kapasitet til. Statens vegvesen bør snarest mulig vurdere tiltak som minimaliserer omkjøring av E-6 trafikken via Kirkeveien/Vestbyveien, men også via gamle E-6. Trafikkavvikling ved ulykker og vedlikehold/driftsforstyrrelser på E-6 bør kunne skje ved at trafikken avvikles i begge retninger på de to kjørfelt som nesten bestandig vil være åpne. Vestby stasjon er kommunens kollektivknytepunkt med bussterminal, drosjeholdeplass og innfartsparkering. Busser med faste stoppesteder og sikre holdeplasser m/leskur, betjener tettbebyggelsen i planområdet nord for jernbanen samt nærliggende tettbebyggelse og næringsområder utenfor. Busstilbudet forbedres i takt med kundegrunnlaget og utbyggingen av sentrum nordover til det nye handelsdesområdet Bauhaus og Norwegian Outlet. Sole skog er ikke bussbetjent, men kommunen arbeider sammen med Ruter for å få etablert en ringbussrute fra jernbanen gjennom Sole skog og tilbake via Kroerveien. Det arbeides også med å bedre busstilbudet sydover til de stor nye næringsområdene. 4

5 Med sterkt økende trafikk på Kirkeveien/Vestbyveien blir det viktig å arbeide med trafikktiltak som sikrer bussene akseptabel framkommelighet (se bl.a. avsnittet om omdirigering av E-6 trafikk. Når de planlagte rundkjøringene i Vestby sentrum er ferdige, står vi igjen med T-krysset Garderveien x Sentrumsveien som er en del av bussruta med klare kødannelser allerede i dag. Dette krysset bør derfor vurderes for utbedring ganske raskt. Også det nye krysset i Vestbyveien x Randemveien (ved Jet), bør snart kanaliseres med venstresvingfelt og fysisk oppbygde refuger. Gang- og sykkelveisystemet er godt utbygd med sammenhengende regional g/svei langs Vestbyveien og gamle E-6 gjennom hele planområdet (statlig drift). Kommunen har etablert separate g/s-veier langs Kroerveien, Kirkeveien og fra sentrum og ut til de store boligområdene på Randem og Sole skog. Det er etablert g/s-veier fra sentrum til alle skoler, barnehager, idrettsanlegg og til sykehjem/omsorgsboliger. Det mangler to miljøprosjekter som bør være gjennomført for å sikre de myke trafikantene: - Miljøgateprosjektet i Vestby sentrum fra jernbanebrua og sydover langs Garderveien, som blir viktigere og viktigere med den sterke økningen i sentrumstrafikken. Bør prioriteres høyt som fylkesveiprosjekt - G/s-vei langs Randemfaret som for lengst er vedtatt i reguleringsplan fordi det er en viktig skolevei. Trafikkstøy Det foreligger støysonekart for E-6 og det lokale hovedveinettet, hvor veitrafikkstøy er grovberegnet i to soner; rød sone med støynivå > 65 db og gul sone med støynivå mellom 55 og 65 db. Området langs E-6 i ca 150 meters dybde, ligger i rød sone, hvor støyømfintlig bebyggelse ikke kan plasseres uten at det skjer i sammenheng med bygningsmessige skjermingstiltak mot E-6. Gul sone dekker resten planområdet inn til Vestbyveien/Garderveien/gamle E-6. Støyømfintlig bebyggelse her må skjermes. Det er ikke utarbeidet støysonekart for jernbanen. I bestemmelsene til alle reguleringsplaner som omfatter boliger og annen støyømfintlig bebyggelse, skal det sikres at støyhensynet blir ivaretatt i samsvar med gjeldende støyforskrift. Omgivelser Alle dammer innenfor planområdet er av en slik størrelse eller er slik lokalisert at de rammes av plan- og bygningslovens sikringsbestemmelser, og dermed skal være inngjerdet. Bekkene har ikke vannføring eller vannfall som tilsier at tiltak skal settes inn. Terrenget i planområdet er flatt til skrånenede og småkupert. Sikringstiltak er det 5

6 ikke behov for. TILLEGG TIL KONSEKVENSUTREDNING 1. Alternativ I; parkering Norwegian Outlet; justert areal Konsekvensvurderingen opererer med et parkeringsområde på 37 daa øst for Plantasjen/Outlet One/Recallageret (møbelsenteret) fra Nordlysveien og opp til gårdsveien til Refling. Norwegian Outlet har i senere møter med kommunen og grunneier avklaret at parkeringsbehovet kun dreier seg om 24 daa fra gårdsveien og sydover, omfattende et lite jorde og skogen inn mot Recallageret, se vedlagte kart. Fulldyrket mark; isolert jorde med svak arrondering: Barskog, høy bonitet (hogstklasse IV-V) Impediment Sum 9 daa 12 daa 1 daa 22 daa Området ligger i et daldrag i god avstand fra boligbebyggelse. Stier og skiløyper berører ikke området. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området eller i områdets umiddelbare nærhet og området inngår ikke i noe kulturlandskap registrert som bevaringsverdig. Området dreneres via nordgående bekk til Reflingbekken og videre sydover til Krombekken som enkelte ganger har gitt flomproblemer på de flate Kromjordene og bebyggelsen i sentrum nordøst (Fiatområdet m/barnehage og kontorbygg). Store asfalterte flater vil gi hurtig overflateavrenning til bekken og forsterke flomproblemene i Vestby sentrum nordøst. Som avbøtende tiltak vil det være aktuelt å etablere fordrøyningsmagasin/fordrøyning i steinfylling under parkeringsanlegget. Langs gårdsveien inntil utredningsområdet ligger kårbolig (på nordsiden av veien) og garasje (på sydsiden av veien), tilhørende Refling gård. Det er aktuelt å legge ny adkomst til parkeringsplassen og gården på sydsiden av garasjen, samt i tillegg skjerme kårboligen ytterligere v/beplantning. Konsekvensen for landbruket er svakt til middels negativ da et jorde på 9 daa går ut av produksjon samt 15 daa høyproduktiv skog. Med de angitte avbøtende tiltak rundt overvannfordrøyning, veiomlegging og parkmessig avskjerming av kårboligen, kan ikke andre negative konsekvenser av tiltaket sees. 2. Alternativ C; utvidelse av Vestby pukkverk Konsekvensutredningen er upresis og ufullstendig. Utvidelsen av pukkverket skjer med 47 daa vestover mot Garderveien, mens det vedtatte pukkverksområdet mot nord reduseres med 14 daa; nettoutvidelse 33 daa. Endringen er begrunnet i at det er mindre hensiktsmessig å ta ut fjell i den nordlige kilen samt at dreiningen vil være mer fordelaktig for boligbebyggelsen på Sole skog. Pukkverket planlegger å legge en sammenhengende jordvoll (10-15 meter bred) langs den nordlige bruddkanten slik at boligbebyggelsen skjermes for bruddet og støyen. Jordvollen medfører at nettoutvidelsen på uttaksarealet blir ca 25 daa, som gir grunnlag for ca fem års ekstra drift i forhold til dagens konsesjon. 6

7 Utvidelsen/endringen medfører at det tas i bruk 13 daa høyproduktiv barskog, 24 daa barskog av middels bonitet og 10 daa lavproduktiv barskog, mens reduksjonen i nord medfører at 14 daa skog av middels bonitet tilbakeføres til landbruksformål. Nettotapet for landbruket blir altså 13 daa høyproduktiv barskog, 10 daa barskog av middels bonitet og 10 daa lavproduktiv barskog; til sammen 33 daa. Konsekvensen for landbruket må sees som bare meget svakt negativ. Alternativet medfører en større synlig bakre bruddkant enn hva som er vedtatt, når bruddet betraktes fra et mye brukt turterreng på østsiden av Grønnlundbekken, opp mot Engene. Hele bruddfronten mot Garder er imidlertid beskyttet godt av verneskogbeltet øst for bruddet. De negative landskapskonsekvensene er derfor neppe av betydning sett østfra. Endringen medfører at det fremtidige bruddet vil grense inn mot en driftsvei som også er en viktig turløype fra Garderveien og nordover mot Sole skog/sentrum med forgrening til tursti nord for pukkverket over mot Garder. Dette er litt uheldig på grunn av støy/støv nær opp til turstien, men støyvollen vil i stor grad dempe den negative virkningen. Frigivelsen av 14 daa i vedtatt plan i pukkverkets nordre del, medfører ingen konkrete fordeler for friluftslivet/naturopplevelen da dette området ikke benyttes, bl.a. fordi det er svært bratt og utilgjengelig som turområde østover mot Garder. Turgåere fra Sole skog/sentrum mot Garder benytter enten stisystemet over Grøstaddalen (gammel plass) eller stisystem/gammel lysløsypetrasé mot kloppa nord for pukkverket og videre fram mot Engene/Garder. Den samlede konsekvensen av endringen vurderes som svakt negativ for tettstedsbefolkningen i Vestby sentrum/sole skog som benytter Sundbyskogen som turog opplevelsesområde. Dreining av bruddet i en vestlig retning mot Garderveien, medfører at virksomheten kommer nærmere de fire boligene ved Garderveien enn vedtatt plan vil medføre. Den negative konsekvensen av dette betegnes som begrenset for de to boligene på sydsiden av Garderveien, noe større for boligen på nordsiden (g.nr. 10/16, 22 Maria E. Kristiansen) som får bruddkanten ca 80 meter fra tomtegrensen. Ved regulering av nytt bruddområde må det vurderes behov for beskyttende tiltak i form av jordvoll i LNF området på sydsiden av den nye bruddkanten. Samtidig bemerkes at en dreining av bruddet som foreslått, på lengre sikt vil gi økt press på at også restområdet mellom bruddet og Garderveien legges ut som pukkverksområde; det er betydelige mengder fjell i dette området. Skulle dette skje, må den omtalte boligen innløses og det må etableres jordvoller langs garderveiens nordside mot den framtidige bruddkanten. En slik langsiktig bruddutvidelse inn mot Garderveien åpner for et velarrondert næringsområde på mer enn 200 daa byggeområde (10 tonns akseltrykk på Garderveien fram til pukkverket). Samlet sett vurderes alternativ C å gi ingen eller begrensete negative konsekvenser for naturressurser, miljø og samfunn, samtidig som alternativet på lengre sikt kan åpne for videre uttak mot Garderveien som sikrer pukkverksdriften og tilrettelegger for et større velarrondert næringsområde. 3. Alternativ H, barnehagetomt Solerunden Det er gjennomført kulturminneundersøkelser av hele tomteområdet på 13 daa sommeren 2010 i regi av Akershus fylkeskommune. Det ble ikke funnet automatisk fredete 7

8 kulturminner eller nyere tids kulturminner av interesse for bevaring. 4. Utviklingsalternativene E og J, langsiktig sentrumsutvikling; konsekvenser for kulturminner og kulturlandskap Kulturlandskapet rundt Vestby sentrum er i konsekvensutredningen og i fylkeskommunens kulturdatabase angitt som nasjonalt og regionalt viktig kulturlandskap over et sammenhengende og delvis bebygget område på nesten 3 km² syd, vest og nordvest for sentrum. Kulturlandskap med stor historisk tidsdybde, helt tilbake til jernalderen med mange elementer som samlet sett har bidratt til en slik: Store ansamlinger av kulturminner ved Randem, Revhaug, Nordby, Østby, Sundby og Deli. Sammenhengende kulturlandskap av nasjonal verdi rundt Vestby kirke Midelalderkirkegård med gamle veier som møtes. Vestby prestegård, delvis fredet. Intakte gamle gårdstun i åpent landskap; Deli, Sundby, Rød, Revhaug, Nordli, Randem. Rike randsoner rundt Revhaug med stort innslag av åkerholmer og gammel beitemark med lauvskog i småkupert terreng. Den skogkledde åsryggen fra gårdstunet på S. Randem (hvor det også ligger et større gravfelt) sydvestover mot kirken. Det brutte åkerlandskapet på Deli med fine åkerholmer og randsoner på høyderyggen fra gårdsveien/alleen og sydover til Asko øst. Viktige siktlinjer med utsikt mot kirken, sentrum og Nordbylunden med sitt gravfelt. Det er, som påpekt i konsekvensutredningen og i tidligere planuttalelser fra fylkekommunen, betydelige negative konsekvenser av å utvikle Vestby sentrum nordover (alt. J Kleiver/Randem) og sydover (alt E, Deli). I forhold til kulturminneinteressene, er det imidlertid ikke likegyldig hverken hvilken retning som velges eller omfanget av utbyggingen. Sentrumsutvikling nordover blir mindre dramatisk etter som avstanden fra tunet på S. Randem øker. Fra Landås (vis a vis Jetstasjonen) og nordover vil en sentrumsutvikling ikke være konflikt med regionale eller nasjonale kulturminneinteresser. Det er derfor mulig å utvikle området syd for Bauhaus ned til Landås for forretningsvirksomhet, kontor o.l. og spare jordene ned mot tunet på S. Randem. Sentrumsutvikling sydover er minst dramatisk i forhold til kulturminneinteresser så lenge utviklingen stopper på nordsiden av gårdstunet på Deli og bebyggelsen gis en noe begrenset høyde; dvs at bare de lavtliggende partiene øst for E-6/jernbanen berøres av utbygging mens høydedraget lenger syd bevares. Som påpekt av fylkesutvalget ved siste kommuneplanrevisjon, er det viktig å etablere sidespor fra Deli og sydover langs næringsområdet. Sidespor krever terminalområde for omlasting. Det er et ferdigplanert areal langs jernbanen lenger syd (Asko øst), men det er angitt behov for større areal. Søndre del av Delijordet (syd for gårdstunet), ca 40 daa, er den eneste mulige lokalisering for slik terminal, som også må gis adkomst fra gamle E-6 via nytt kryss umiddelbart syd for låven på Sønsteby. Omlastingsterminal vil ligge lavt i terrenget inn mot etablert næringsområde uten store negative konsekvenser for kulturlandskapet og kulturminnene på høydedraget bak. De negative konsekvensene for 8

9 konsekvenser for kulturlandskapet nordover mot kirken og Revhaug samt gårdstunet på Deli er betydelig større. 9

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010

Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 8146 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Reguleringsplan for Hytteområde 71/8 Øra 816 Reipå MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 7. oktober 2010 Planbeskrivelse 71/8 Øra, 816 Reipå Side 1 av 7 7. oktober 2010 Reguleringsplan for

Detaljer

RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Samfunnssikkerhet og beredskap Sjekkliste arealplanlegging og byggesak, 24.10.2008.

RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Samfunnssikkerhet og beredskap Sjekkliste arealplanlegging og byggesak, 24.10.2008. Vestby kommune RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Samfunnssikkerhet og beredskap Sjekkliste arealplanlegging og byggesak, 24.10.2008. Prosjekt/plan/sak: Risil barnehage Naturbasert sårbarhet - grunn a) Er det i

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø

dc+t L& 2O 5.4 øvre Uvdal ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET ivd\t i(4) Tema Beskrivelse Konsekvenser Miljø Konsekvensutredning og vurderinger av innspill til Kommunedeiplan for DagaIi1ell med Rødberg 65 ivd\t i(4) 5.4 øvre Uvdal cj dc+t L& 2O ØVRE UVDAL, HAGENKRYSSET i Miljø Tema Beskrivelse Konsekvenser Landskap

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING FOR NY BARNEHAGE I SOLERUNDEN; SLUTTBEHANDLING.

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING FOR NY BARNEHAGE I SOLERUNDEN; SLUTTBEHANDLING. Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Roald Haugberg Arkiv: // 0208 Arkivsaksnr.: 10/1604 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -11/11 07.03.2011 Plan-

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 003 OPPDRAG Fjerdingby sentrum, Rælingen DOKUMENTKODE 128744-RIG-NOT-003 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Andreas Berger KONTAKTPERSON Elin Enlid SAKSBEHANDLER

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Planprogram for planarbeidet ble vedtatt av Vestby kommune 28. september 2010 og er lagt til grunn for utarbeidelse av planmaterialet.

Planprogram for planarbeidet ble vedtatt av Vestby kommune 28. september 2010 og er lagt til grunn for utarbeidelse av planmaterialet. Vestby kommune Del av Asko Planbeskrivelse Detaljregulering Egengodkjent av kommunestyret 18.3.2013 Formål Formålet med planarbeidet er å omregulere deler av eksisterende bevaringsområde for kulturminner

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

multiconsult.no E6 Gyllan-Røskaft Reguleringsplan

multiconsult.no E6 Gyllan-Røskaft Reguleringsplan E6 Gyllan-Røskaft Reguleringsplan Agenda Oppsummering av tidligere vurderinger Presentasjon av planen med film og kart Tiltak og konsekvenser Gjennomgang av modell med mulighet for spørsmål 2 Planområdet

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse av reguleringsplan for Vold og Lund søndre. HRTB AS arkitekter MNAL 30.06.2010

Risiko- og sårbarhetsanalyse av reguleringsplan for Vold og Lund søndre. HRTB AS arkitekter MNAL 30.06.2010 HRTB AS arkitekter MNAL 30.06.2010 IDENTIFISERTE FARER Beskrivelse av faren 1 Ekstremnedbør 1.1 Beregninger/modellering av overvannsnettet, for de aktuelle overvannssonene i Hamar, viser i dag kapasitetsproblemer.

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD 2011 2023 Planutkast

KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD 2011 2023 Planutkast KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD 2011 2023 Planutkast 11.10.2010 Vestby Kommune Side 1 1 BAKGRUNN FOR KOMMUNEDELPLANARBEIDET... 3 1.1 Planprogrammet... 3 1.2 Statlige og regionale føringer... 3 2 SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status

KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status Status Vedtatt planprogram 11.02.15 Lokalt planverksted 10.03.15 Innspill Utredninger Plankart og bestemmelser Eksisterende forhold Grønnstruktur Biologisk mangfold

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Grunnlag... 3 2.1 Topografi.... 3 2.2 Kvartærgeologisk kart.... 4 2.3 Berggrunn... 4 2.4 Radon... 4 2.5 Observasjoner på befaring.... 5 3. Blokker langs Midtåsveien.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune

1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Kvestadkollen, Porsgrunn kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Kvestadkollen, Porsgrunn kommune. Analysen er bygget på prinsipper i veileder «ROS analyser i arealplanlegging»

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 2014-05-21 Dokument nr.: 03 Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 00 Rev. 00 Dato: 21/5-14

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: Reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende områder Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Reguleringskart er datert 10.09.2014

Detaljer

Planbeskrivelse 1 - Blakstad gård og Stall Blakstad - reguleringsendring

Planbeskrivelse 1 - Blakstad gård og Stall Blakstad - reguleringsendring Planbeskrivelse 1 - Blakstad gård og Stall Blakstad - reguleringsendring Arkivsak: 05/01276 Arkivkode: R Stjørdal Sakstittel: BLAKSTAD GÅRD OG STALL BLAKSTAD - REGULERINGSENDRING REGULERINGSENDING FOR

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg SÆTERBAKKEN, TESLIÅSEN OG TJØNLIEN MED TILLIGGENDE OMRÅDER FORSLAG TI L REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER, PRINSIPPAVKLARING AV VEGLØSNING Arkivsaksnr.: 04/118 Saksbehandler: Synøve Tangerud

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE Side 1 av 5 DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arealplan-ID Sist datert Vedtaksdato Sak 14/331 193 08.04.2014 FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet.

Et belte nærmest vei ligger i gul og rød sone for støy. Området er skog i dag. Det er ikke registrert stier i kartet. Boligområder 1. Boligområde øst for Fjell Gnr/Bnr: 23/16 og del av 22/16, 23/1 og 24/1 Dagens formål: LNF Foreslått formål: Boliger Arealstørrelse: ca. 70 daa Forslagsstiller: Drammen kommune/fjell 2020

Detaljer

Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram

Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram PlanID: 12.05.2017 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Planområdet... 2 2.1 Lokalisering og avgrensning... 2 2.2 Arealbruk på tilstøtende eiendommer...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Fjerdingby sentrum, Rælingen DOKUMENTKODE 128744-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Andreas Berger KONTAKTPERSON Ole Falk Frederiksen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Saksutskrift. R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksutskrift. R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø Saksutskrift R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Arkivsak-dok. 17/00842-10 Saksbehandler Greta Elin Løkhaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017 55/17 Hovedutvalg

Detaljer

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Utarbeidet av Randaberg kommune avdeling Plan og forvaltning Dato 08.12.2014 Innledning Randaberg kommune har gjennomført en enkel analyse for å vurdere

Detaljer

Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Mulighetsstudie for gang- og sykkelvei ved Holstad Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/03200-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: Alternativ 1a

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN DEL. I : PLANKRAV 1 Plankrav I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens

Detaljer

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet Behandlet i kommuneplanutvalget 16. oktober og 6. november 2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

Detaljregulering. Plan Steinbrudd på Gangenes Trinn 2. Rennesøy kommune

Detaljregulering. Plan Steinbrudd på Gangenes Trinn 2. Rennesøy kommune Detaljregulering Plan 2012010 Steinbrudd på Gangenes Trinn 2 Rennesøy kommune 0. AREALOPPGAVE På vegne av Rennesøy Stein AS fremmer Rambøll Arkitektur og Plan forslag til detaljregulering for steinbrudd

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Vår saksbehandler Pål Guthorm Kavli -25 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Bryns vei 7, detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

NOTAT. Tiltaket vil ha liten betydning for landskapsopplevelsen inne i næringsområdet.

NOTAT. Tiltaket vil ha liten betydning for landskapsopplevelsen inne i næringsområdet. Til: Kopi til: Fra : Vestby kommune Jørgen Langgård Helene Kjeldsen Dato: 14. mars 2011 Prosjekt: Detaljreguleringsplan, Deli Skog, Vestby kommune, Akershus Emne: Konsekvensutredning for landskap Sammendrag

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE ROS ANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. 2014 2, for Lørenskog Vinterpark Gårds- / bruksnummer: 106 / 196 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune,

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Planbeskrivelse SOLDAL, RØYKSUND

Planbeskrivelse SOLDAL, RØYKSUND Planbeskrivelse 5020 - SOLDAL, RØYKSUND Arkivsak: 09/2188 Arkivkode: PLAN 5020 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR SOLDAL, RØYKSUND Innhold 1 Formålet med planforslaget 2 2 Planstatus og tilgrensende planarbeid

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Kulturminner som bør få juridisk vern i henhold til plan- og bygningsloven

Kulturminner som bør få juridisk vern i henhold til plan- og bygningsloven Notat Til :Planavdelingen v/ saksbehandler Kopi :Bjørn Totland Fra : Gro Persson /v Fagstab kultur og byutvikling Dato : 15.01.2015 KULTURMINNEFAGLIG VURDERING HA07 og HA08 Fylkesutvalgets har i vedtak

Detaljer

SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG. Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008

SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG. Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008 SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008 Innhold Planprogram Sole Skog skole og idrettsanlegg 1 Forslag til planprogram... 1 1.1 Generelt...1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen

TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF8 fritidsbebyggelse v/husebykollen Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. 20 -????, Gamleveien 3C Gårds- / bruksnummer 103/24 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, innenfor et område

Detaljer

STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE.

STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE. STØYVURDERING AKSDAL. TYSVÆR KOMMUNE. HØNEFOSS, 06.11.2014 1 Forord Cowi AS har fått i oppdrag fra Statens vegvesen og Tysvær kommune å foreta støyvurderinger i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer