Notat fra Plan, bygg, geodata

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat fra Plan, bygg, geodata"

Transkript

1 Notat fra Plan, bygg, geodata Til : Fra: Kopi: Sak: Rådmannen Roald Haugberg KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD. ROS-ANALYSE OG TILLEGG TIL KONSEKVENSUTREDNING. Saksnr./Arkivkode Løpenr. Sted Dato 07/ /10 VESTBY Konsekvensutredningen datert , utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Vestby kommune, er på enkelte punkter ufullstendig og mangler risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Dette notatet vil i nødvendig grad supplere utredningen slik at dokumentene samlet gir et akseptabelt bilde av utbyggingskonsekvensene på oversiktsplannivå. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 1. Beskrivelse av planområdet Planområdet Vestby nord omfatter tettstedet Vestby sentrum med tilliggende landbruksområder øst for E-6 fra Verpet/vanntårnet i nord og sydover til næringsområdet Deli skog/pukkverket: Naturgitte forhold - Grunnfjellsområde, gneis med innslag av amfibolitt og yngre gangbergarter. - Marine løsmasseavsetninger. Forvitret og fast leire/sikt med begrenset mektighet over høyderyggene og i øvre del av skråninger mot daldragene. Leire med svak tørrskorpe og bløte underliggende leier med stort innslag av kvikkleirelommer i daldragene; normalt til store dyp. Ingen opptreden av ravinelandskap. Grunnbrudd kan oppstå ved belastninger, men kvikkleireskred er ikke registrert. - Planområdet dreneres sydover via to bekkesystemer. Reflingbekken/Krombekken/Grønnlundbekken som har avrenning fra Høgda/Randem, Vestby sentrum og Sole skog har gitt lokale flomproblemer på de flate partiene ved Fiatbygget og jordene på Krom et fåtall ganger de siste 20 år. Vannskader på bygninger har oppstått. Ringbekken som har avrenning fra Verpet/Rød/Bauhaus er lukket i nordre del. Kapasiteten på bekkelukkingen er fullt utnyttet og flomproblemer oppstår periodisk nedstrøms mot Kjennstjernet. Byggeprosjekter med overvann til dette bekkesystemet har i mange år blitt pålagt fordrøyningsløsninger som skal sørge for at overvannsmengden til bekken ikke øker. - De topografiske variasjonene er små. Med unntak av østskråningen mot Grønnlundbekken ved pukkverket samt østskråningen mot Reflingbekken/Krombekken ved Randem, er planområdet flatt til slakt skrånende. Det er ingen større bratte stup eller fossefall. - Det meste av planområdet er åpent, bebygget eller dyrket areal; området fra 1

2 Sole skog mot pukkverket er skogkledd. Øst for Randem og Sole skog/pukkverket (utenfor planområdet) ligger mer sammenhengende skogsområder, men også disse er brutt av åpent landskap. Infrastruktur: boliger m/4000 bosatte; i hovedsak på Høgda/Randem og Sole skog - jernbaneknutepunktet Vestby stasjon. - Det sentrale tettstedet rundt stasjonen med rådhuset og et førtitalls forretninger/annen tjenesteyting innenfor en avstand på 500 m fra stasjonen/jernbanebrua. Hertil en del kontorbedrifter og fortettingsmuligheter på ubebygde tomter. - Ferdigprosjektert Vestby senter nær stasjonen med m² forretninger, antagelig ferdigstillet i løpet av Videregående skole. Ny barneskole samt ungdomsskole m/idrettshall/stadion ferdigstilt i løpet av 2012, samlet til et "anlegg" nær sentrum. - Sykehjem med tilliggende omsorgsboliger på Randem. - Fem barnehager samt en under forberedende planlegging. - Fire bensinstasjoner spredd fra kirkeveien og nordover langs Vestbyveien (pluss Esso v/hytteparken). - Vestby trafostasjon (Hafslund) i Randemfaret med 50 kv innføringslinjer (oppgradering til 130 kv) - Senterdannelse Vestby sentrum nord, 1,5-2 km nord for jernbanebrua langs Vestbyveien (gamle E-6): Verpet/Rød næringsområde med ca 20 bedrifter samt ti til dels meget store forretninger med kapitalvarer, møbler, grønt og klær. Her er det også et større asylmottak. - Kirkeveien fra E-6 og inn til jernbanebrua samt Vestbyveien nordover/garderveien sydover med forventet sterk trafikkvekst (dobling til tredobling av dagens trafikk) som følge allerede vedtatte planer de to store nyåpnede varehusene Bauhaus og Norwegian Outlet. Kirkeveien/Vestbyveien er også omkjøringsvei for E-6, når denne må stenges. - Større pukkverk i drift lengst sydøst i planområdet. 2. Kartlegging av mulige hendelser med vurdering og forslag til tiltak Vestby kommune utarbeidet i 1999 egen risiko- og sårbarhetsanalyse som omfatter hele kommunen. Denne er senere (2007) oppdatert. Analysen tar for seg aktuelle hendelser knyttet til naturgitte forhold, brann, ulykker (herunder transport av farlig gods) og strømbrudd og vurderer risikoen som et produkt av sannsynlighet og konsekvens (alvorsgrad). Kommunen har kriseledelse, rutiner og beredskapsorganisasjon som ivaretar opptreden av nevnte uønskede hendelser. Til planområdet Vestby nord, suppleres ROSanalysen som følger. Naturgitte forhold Leir- og siltområder med fare for setninger eller grunnbrudd. Daldragene med de lavereliggende skråningene består av bløte og til dels kvikke leirer med betydelig mektighet. Dette gjelder spesielt draget langs jernbanen fra Krom og østsiden av E-6 fra Verpet og sydover til Deli skog. Også daldraget syd for sentrum, fra Nordbyhagen til Sundby og Røddal samt nedre del av bekkedraget ved Krombekken preges av bløte leire. Utbygging på disse områdene 2

3 krever grunnundersøkelser både i reguleringsfase og i byggefase. Ingen spesielle tiltak er nødvendig da grunnforhold og fundamentering er en del av prosjekteringsarbeidet som skal dokumenteres i tilknytning til byggesak. Radon Aktsomhetskart fra Norges Geologiske undersøkelse (NGU) definerer Vestby sentrumsområde som moderat farefullt med hensyn på radonstråling. Kartet er basert på fly- og helikoptermålinger på relativt grovmasket nivå. Det er ikke gjennomført omfattende radonkartlegging i planområdet, men det er kjent at det finnes steder/lokaliteter som er utsatt for radongass. Erfaringsmessig er ca 10 % av boligene/byggene i Vestby plassert over radonkilder som gir så høy radonkonsentrasjon innendørs at Statens strålevern anbefaler at det gjøres tiltak. Undersøkelser har påvist at opphold over flere år i innemiljø med høye radonkonsentrasjoner, gir økt risiko for utvikling av lungekreft. Anslagsvis er radon i inneluft årsaken til 5-15 % av alle nye lungekrefttilfeller i den norske befolkningen. Da det ikke er gjennomført systematisk radonmåling tidligere, anbefales det tatt inn i bestemmelsene til kommunedelplanen (kommuneplanen) at det i tilknytning til alle byggesaker knyttet til arbeidsplasser eller boliger skal gjennomføres tiltak som sikrer at radonkonsentrasjonen holdes innenfor det nivå som anbefales av Statens strålevern. Slike tiltak er enkle og rimelige ventileringstiltak under byggets såle. Flom/overvann Ringbekken kan utsette nærliggende jordbruksområder for hyppigere skadeflom hvis overvann fra bebygde flater slippes ut i bekken uten fordrøyning. Det er gjennom mange år påpekt fra grunneiere langs vassdraget at kapasiteten både på den lukkede delen lengst nord og på den åpne bekken syd for Kirkeveien er sprengt og at vannføringen ikke kan tillates økt. Det er derfor nødvendig å kreve gjennomføring av fordrøyningstiltak i alle byggesaker med avrenning mot Ringbekken. I tillegg må det gjennomføres kanaliseringstiltak i bekken sydover mot Kjenn samt syd for Kjennstjernet som reduserer de flomproblemer som allerede finnes. Flomproblemet på Kromjordene forekommer sjelden og kan vanskelig avbøtes med tiltak uten omfattende kanaliseringskostnader nedstrøms (forbi Sole og ned tilpukverket). Så lenge sentrumsutvikling i denne retningen er uaktuelt, har det liten hensikt å drøfte aktuelle tiltak. Krav om fordrøyning av overvann fra nye bebygde flater kan enten settes inne i den enkelte reguleringsplan eller i kommuneplanbestemmelsene. Infrastruktur Spesielle virksomheter Vestby nettstasjon (50/130 kv) i Randemfaret, eiet og driftet av Hafslund, 3

4 ivaretas beredskapsmessig av Hafslund. Anlegget er inngjerdet/innbygget. Det er en rekke særskilte brannobjekter (sykehjem, skoler, barnehager, næringsbygg) innenfor planområdet. Brannberedskapen ivaretas av Mosseregionen interkommunale brannvesen (MIB). Også behandlet i kommunesn ROS-analyse. Vestby pukkverk i sydøstre del av planområdet, på grensen til Garder, har et lokalt støypotensiale, men anlegget er sikret med "barrikader" mot øst hvor bebyggelsen ligger. Mot vest og nord beskytter veggene i bruddet mot støy i retning Sole skogbebyggelsen. Det er etablert sikringsgjerde med varselplakater i bakkant av steinbruddets bratte fjellvegger i nord og nordvest. Den vestlige bruddkanten er rehabilitert med løsmasser som dekker store deler av den gamle bruddveggen. Sikkerhetstiltakene er i samsvar med krav fra Bergvesenets som årlig kontrollerer bruddet (obligatorisk tilsyn). For øvrig finnes det ikke bygninger, anlegg eller virksomheter som representerer spesiell risiko for forurensning/giftutslipp til vann/luft, nabostøy eller eksplosjonsfare. Hendelser på vei Transport av farlig gods/større trafikkulykker, jernbaneulykker og flyulykker er behandlet i kommunens ROS-analyse. Gamle E-6 syd for Kirkeveien og Kirkeveien/Vestbyveien er omkjøringsvei for E-6 når denne stenges på grunn av ulykker eller vedlikehold/driftsforstyrrelser. Med ca biler i døgnet (ÅDT) på E-6 forbi Vestby sentrum, voksende til om ti år, sier det seg selv at det etter hvert blir problematisk å avvikle denne trafikken sammen med den sterkt voksende lokaltrafikken. Spesielt gjelder dette Kirkeveien/Vestbyveien hvor trafikken forventes å øke fra i døgnet til langt mer enn det dobbelte. I situasjoner med omdirigering av E-6 trafikken, skal det da om noen år avvikles tre ganger så mye trafikk som denne veien hat kapasitet til. Statens vegvesen bør snarest mulig vurdere tiltak som minimaliserer omkjøring av E-6 trafikken via Kirkeveien/Vestbyveien, men også via gamle E-6. Trafikkavvikling ved ulykker og vedlikehold/driftsforstyrrelser på E-6 bør kunne skje ved at trafikken avvikles i begge retninger på de to kjørfelt som nesten bestandig vil være åpne. Vestby stasjon er kommunens kollektivknytepunkt med bussterminal, drosjeholdeplass og innfartsparkering. Busser med faste stoppesteder og sikre holdeplasser m/leskur, betjener tettbebyggelsen i planområdet nord for jernbanen samt nærliggende tettbebyggelse og næringsområder utenfor. Busstilbudet forbedres i takt med kundegrunnlaget og utbyggingen av sentrum nordover til det nye handelsdesområdet Bauhaus og Norwegian Outlet. Sole skog er ikke bussbetjent, men kommunen arbeider sammen med Ruter for å få etablert en ringbussrute fra jernbanen gjennom Sole skog og tilbake via Kroerveien. Det arbeides også med å bedre busstilbudet sydover til de stor nye næringsområdene. 4

5 Med sterkt økende trafikk på Kirkeveien/Vestbyveien blir det viktig å arbeide med trafikktiltak som sikrer bussene akseptabel framkommelighet (se bl.a. avsnittet om omdirigering av E-6 trafikk. Når de planlagte rundkjøringene i Vestby sentrum er ferdige, står vi igjen med T-krysset Garderveien x Sentrumsveien som er en del av bussruta med klare kødannelser allerede i dag. Dette krysset bør derfor vurderes for utbedring ganske raskt. Også det nye krysset i Vestbyveien x Randemveien (ved Jet), bør snart kanaliseres med venstresvingfelt og fysisk oppbygde refuger. Gang- og sykkelveisystemet er godt utbygd med sammenhengende regional g/svei langs Vestbyveien og gamle E-6 gjennom hele planområdet (statlig drift). Kommunen har etablert separate g/s-veier langs Kroerveien, Kirkeveien og fra sentrum og ut til de store boligområdene på Randem og Sole skog. Det er etablert g/s-veier fra sentrum til alle skoler, barnehager, idrettsanlegg og til sykehjem/omsorgsboliger. Det mangler to miljøprosjekter som bør være gjennomført for å sikre de myke trafikantene: - Miljøgateprosjektet i Vestby sentrum fra jernbanebrua og sydover langs Garderveien, som blir viktigere og viktigere med den sterke økningen i sentrumstrafikken. Bør prioriteres høyt som fylkesveiprosjekt - G/s-vei langs Randemfaret som for lengst er vedtatt i reguleringsplan fordi det er en viktig skolevei. Trafikkstøy Det foreligger støysonekart for E-6 og det lokale hovedveinettet, hvor veitrafikkstøy er grovberegnet i to soner; rød sone med støynivå > 65 db og gul sone med støynivå mellom 55 og 65 db. Området langs E-6 i ca 150 meters dybde, ligger i rød sone, hvor støyømfintlig bebyggelse ikke kan plasseres uten at det skjer i sammenheng med bygningsmessige skjermingstiltak mot E-6. Gul sone dekker resten planområdet inn til Vestbyveien/Garderveien/gamle E-6. Støyømfintlig bebyggelse her må skjermes. Det er ikke utarbeidet støysonekart for jernbanen. I bestemmelsene til alle reguleringsplaner som omfatter boliger og annen støyømfintlig bebyggelse, skal det sikres at støyhensynet blir ivaretatt i samsvar med gjeldende støyforskrift. Omgivelser Alle dammer innenfor planområdet er av en slik størrelse eller er slik lokalisert at de rammes av plan- og bygningslovens sikringsbestemmelser, og dermed skal være inngjerdet. Bekkene har ikke vannføring eller vannfall som tilsier at tiltak skal settes inn. Terrenget i planområdet er flatt til skrånenede og småkupert. Sikringstiltak er det 5

6 ikke behov for. TILLEGG TIL KONSEKVENSUTREDNING 1. Alternativ I; parkering Norwegian Outlet; justert areal Konsekvensvurderingen opererer med et parkeringsområde på 37 daa øst for Plantasjen/Outlet One/Recallageret (møbelsenteret) fra Nordlysveien og opp til gårdsveien til Refling. Norwegian Outlet har i senere møter med kommunen og grunneier avklaret at parkeringsbehovet kun dreier seg om 24 daa fra gårdsveien og sydover, omfattende et lite jorde og skogen inn mot Recallageret, se vedlagte kart. Fulldyrket mark; isolert jorde med svak arrondering: Barskog, høy bonitet (hogstklasse IV-V) Impediment Sum 9 daa 12 daa 1 daa 22 daa Området ligger i et daldrag i god avstand fra boligbebyggelse. Stier og skiløyper berører ikke området. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området eller i områdets umiddelbare nærhet og området inngår ikke i noe kulturlandskap registrert som bevaringsverdig. Området dreneres via nordgående bekk til Reflingbekken og videre sydover til Krombekken som enkelte ganger har gitt flomproblemer på de flate Kromjordene og bebyggelsen i sentrum nordøst (Fiatområdet m/barnehage og kontorbygg). Store asfalterte flater vil gi hurtig overflateavrenning til bekken og forsterke flomproblemene i Vestby sentrum nordøst. Som avbøtende tiltak vil det være aktuelt å etablere fordrøyningsmagasin/fordrøyning i steinfylling under parkeringsanlegget. Langs gårdsveien inntil utredningsområdet ligger kårbolig (på nordsiden av veien) og garasje (på sydsiden av veien), tilhørende Refling gård. Det er aktuelt å legge ny adkomst til parkeringsplassen og gården på sydsiden av garasjen, samt i tillegg skjerme kårboligen ytterligere v/beplantning. Konsekvensen for landbruket er svakt til middels negativ da et jorde på 9 daa går ut av produksjon samt 15 daa høyproduktiv skog. Med de angitte avbøtende tiltak rundt overvannfordrøyning, veiomlegging og parkmessig avskjerming av kårboligen, kan ikke andre negative konsekvenser av tiltaket sees. 2. Alternativ C; utvidelse av Vestby pukkverk Konsekvensutredningen er upresis og ufullstendig. Utvidelsen av pukkverket skjer med 47 daa vestover mot Garderveien, mens det vedtatte pukkverksområdet mot nord reduseres med 14 daa; nettoutvidelse 33 daa. Endringen er begrunnet i at det er mindre hensiktsmessig å ta ut fjell i den nordlige kilen samt at dreiningen vil være mer fordelaktig for boligbebyggelsen på Sole skog. Pukkverket planlegger å legge en sammenhengende jordvoll (10-15 meter bred) langs den nordlige bruddkanten slik at boligbebyggelsen skjermes for bruddet og støyen. Jordvollen medfører at nettoutvidelsen på uttaksarealet blir ca 25 daa, som gir grunnlag for ca fem års ekstra drift i forhold til dagens konsesjon. 6

7 Utvidelsen/endringen medfører at det tas i bruk 13 daa høyproduktiv barskog, 24 daa barskog av middels bonitet og 10 daa lavproduktiv barskog, mens reduksjonen i nord medfører at 14 daa skog av middels bonitet tilbakeføres til landbruksformål. Nettotapet for landbruket blir altså 13 daa høyproduktiv barskog, 10 daa barskog av middels bonitet og 10 daa lavproduktiv barskog; til sammen 33 daa. Konsekvensen for landbruket må sees som bare meget svakt negativ. Alternativet medfører en større synlig bakre bruddkant enn hva som er vedtatt, når bruddet betraktes fra et mye brukt turterreng på østsiden av Grønnlundbekken, opp mot Engene. Hele bruddfronten mot Garder er imidlertid beskyttet godt av verneskogbeltet øst for bruddet. De negative landskapskonsekvensene er derfor neppe av betydning sett østfra. Endringen medfører at det fremtidige bruddet vil grense inn mot en driftsvei som også er en viktig turløype fra Garderveien og nordover mot Sole skog/sentrum med forgrening til tursti nord for pukkverket over mot Garder. Dette er litt uheldig på grunn av støy/støv nær opp til turstien, men støyvollen vil i stor grad dempe den negative virkningen. Frigivelsen av 14 daa i vedtatt plan i pukkverkets nordre del, medfører ingen konkrete fordeler for friluftslivet/naturopplevelen da dette området ikke benyttes, bl.a. fordi det er svært bratt og utilgjengelig som turområde østover mot Garder. Turgåere fra Sole skog/sentrum mot Garder benytter enten stisystemet over Grøstaddalen (gammel plass) eller stisystem/gammel lysløsypetrasé mot kloppa nord for pukkverket og videre fram mot Engene/Garder. Den samlede konsekvensen av endringen vurderes som svakt negativ for tettstedsbefolkningen i Vestby sentrum/sole skog som benytter Sundbyskogen som turog opplevelsesområde. Dreining av bruddet i en vestlig retning mot Garderveien, medfører at virksomheten kommer nærmere de fire boligene ved Garderveien enn vedtatt plan vil medføre. Den negative konsekvensen av dette betegnes som begrenset for de to boligene på sydsiden av Garderveien, noe større for boligen på nordsiden (g.nr. 10/16, 22 Maria E. Kristiansen) som får bruddkanten ca 80 meter fra tomtegrensen. Ved regulering av nytt bruddområde må det vurderes behov for beskyttende tiltak i form av jordvoll i LNF området på sydsiden av den nye bruddkanten. Samtidig bemerkes at en dreining av bruddet som foreslått, på lengre sikt vil gi økt press på at også restområdet mellom bruddet og Garderveien legges ut som pukkverksområde; det er betydelige mengder fjell i dette området. Skulle dette skje, må den omtalte boligen innløses og det må etableres jordvoller langs garderveiens nordside mot den framtidige bruddkanten. En slik langsiktig bruddutvidelse inn mot Garderveien åpner for et velarrondert næringsområde på mer enn 200 daa byggeområde (10 tonns akseltrykk på Garderveien fram til pukkverket). Samlet sett vurderes alternativ C å gi ingen eller begrensete negative konsekvenser for naturressurser, miljø og samfunn, samtidig som alternativet på lengre sikt kan åpne for videre uttak mot Garderveien som sikrer pukkverksdriften og tilrettelegger for et større velarrondert næringsområde. 3. Alternativ H, barnehagetomt Solerunden Det er gjennomført kulturminneundersøkelser av hele tomteområdet på 13 daa sommeren 2010 i regi av Akershus fylkeskommune. Det ble ikke funnet automatisk fredete 7

8 kulturminner eller nyere tids kulturminner av interesse for bevaring. 4. Utviklingsalternativene E og J, langsiktig sentrumsutvikling; konsekvenser for kulturminner og kulturlandskap Kulturlandskapet rundt Vestby sentrum er i konsekvensutredningen og i fylkeskommunens kulturdatabase angitt som nasjonalt og regionalt viktig kulturlandskap over et sammenhengende og delvis bebygget område på nesten 3 km² syd, vest og nordvest for sentrum. Kulturlandskap med stor historisk tidsdybde, helt tilbake til jernalderen med mange elementer som samlet sett har bidratt til en slik: Store ansamlinger av kulturminner ved Randem, Revhaug, Nordby, Østby, Sundby og Deli. Sammenhengende kulturlandskap av nasjonal verdi rundt Vestby kirke Midelalderkirkegård med gamle veier som møtes. Vestby prestegård, delvis fredet. Intakte gamle gårdstun i åpent landskap; Deli, Sundby, Rød, Revhaug, Nordli, Randem. Rike randsoner rundt Revhaug med stort innslag av åkerholmer og gammel beitemark med lauvskog i småkupert terreng. Den skogkledde åsryggen fra gårdstunet på S. Randem (hvor det også ligger et større gravfelt) sydvestover mot kirken. Det brutte åkerlandskapet på Deli med fine åkerholmer og randsoner på høyderyggen fra gårdsveien/alleen og sydover til Asko øst. Viktige siktlinjer med utsikt mot kirken, sentrum og Nordbylunden med sitt gravfelt. Det er, som påpekt i konsekvensutredningen og i tidligere planuttalelser fra fylkekommunen, betydelige negative konsekvenser av å utvikle Vestby sentrum nordover (alt. J Kleiver/Randem) og sydover (alt E, Deli). I forhold til kulturminneinteressene, er det imidlertid ikke likegyldig hverken hvilken retning som velges eller omfanget av utbyggingen. Sentrumsutvikling nordover blir mindre dramatisk etter som avstanden fra tunet på S. Randem øker. Fra Landås (vis a vis Jetstasjonen) og nordover vil en sentrumsutvikling ikke være konflikt med regionale eller nasjonale kulturminneinteresser. Det er derfor mulig å utvikle området syd for Bauhaus ned til Landås for forretningsvirksomhet, kontor o.l. og spare jordene ned mot tunet på S. Randem. Sentrumsutvikling sydover er minst dramatisk i forhold til kulturminneinteresser så lenge utviklingen stopper på nordsiden av gårdstunet på Deli og bebyggelsen gis en noe begrenset høyde; dvs at bare de lavtliggende partiene øst for E-6/jernbanen berøres av utbygging mens høydedraget lenger syd bevares. Som påpekt av fylkesutvalget ved siste kommuneplanrevisjon, er det viktig å etablere sidespor fra Deli og sydover langs næringsområdet. Sidespor krever terminalområde for omlasting. Det er et ferdigplanert areal langs jernbanen lenger syd (Asko øst), men det er angitt behov for større areal. Søndre del av Delijordet (syd for gårdstunet), ca 40 daa, er den eneste mulige lokalisering for slik terminal, som også må gis adkomst fra gamle E-6 via nytt kryss umiddelbart syd for låven på Sønsteby. Omlastingsterminal vil ligge lavt i terrenget inn mot etablert næringsområde uten store negative konsekvenser for kulturlandskapet og kulturminnene på høydedraget bak. De negative konsekvensene for 8

9 konsekvenser for kulturlandskapet nordover mot kirken og Revhaug samt gårdstunet på Deli er betydelig større. 9

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Samfunnssikkerhet og beredskap Sjekkliste arealplanlegging og byggesak, 24.10.2008.

RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Samfunnssikkerhet og beredskap Sjekkliste arealplanlegging og byggesak, 24.10.2008. Vestby kommune RISIKOVURDERINGSSKJEMA - Samfunnssikkerhet og beredskap Sjekkliste arealplanlegging og byggesak, 24.10.2008. Prosjekt/plan/sak: Risil barnehage Naturbasert sårbarhet - grunn a) Er det i

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD 2011 2023 Planutkast

KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD 2011 2023 Planutkast KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD 2011 2023 Planutkast 11.10.2010 Vestby Kommune Side 1 1 BAKGRUNN FOR KOMMUNEDELPLANARBEIDET... 3 1.1 Planprogrammet... 3 1.2 Statlige og regionale føringer... 3 2 SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse av reguleringsplan for Vold og Lund søndre. HRTB AS arkitekter MNAL 30.06.2010

Risiko- og sårbarhetsanalyse av reguleringsplan for Vold og Lund søndre. HRTB AS arkitekter MNAL 30.06.2010 HRTB AS arkitekter MNAL 30.06.2010 IDENTIFISERTE FARER Beskrivelse av faren 1 Ekstremnedbør 1.1 Beregninger/modellering av overvannsnettet, for de aktuelle overvannssonene i Hamar, viser i dag kapasitetsproblemer.

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Grunnlag... 3 2.1 Topografi.... 3 2.2 Kvartærgeologisk kart.... 4 2.3 Berggrunn... 4 2.4 Radon... 4 2.5 Observasjoner på befaring.... 5 3. Blokker langs Midtåsveien.

Detaljer

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området.

Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor området. Dok: 38-1 Forslagstiller: Hilde Mari Loftsgård LNF Hytter Antall: 10-15 Ca 281 daa Tema Beskrivelse Konsekvenser Biologisk Mangfold Åpen furuskog med lyng i bunnsjiktet. Det er ingen kjente forhold innfor

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 2014-05-21 Dokument nr.: 03 Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 00 Rev. 00 Dato: 21/5-14

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet

BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE. Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet BYGGEGRENSER LANGS SJØEN ARENDAL KOMMUNE Forslag i revisjonsarbeidet med kommuneplanens arealdel 2013-2023- lagt inn på kommuneplankartet Behandlet i kommuneplanutvalget 16. oktober og 6. november 2013

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG. Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008

SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG. Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008 SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008 Innhold Planprogram Sole Skog skole og idrettsanlegg 1 Forslag til planprogram... 1 1.1 Generelt...1

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda.

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Utarbeidet av Randaberg kommune avdeling Plan og forvaltning Dato 08.12.2014 Innledning Randaberg kommune har gjennomført en enkel analyse for å vurdere

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status

KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status Status Vedtatt planprogram 11.02.15 Lokalt planverksted 10.03.15 Innspill Utredninger Plankart og bestemmelser Eksisterende forhold Grønnstruktur Biologisk mangfold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Utvalgssak. Vestby kommune - Plan, bygg, geodata PLM-03/09

Utvalgssak. Vestby kommune - Plan, bygg, geodata PLM-03/09 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Groth Tytlandsvik Arkiv: /L12/ 0180 Arkivsaksnr.: 08/626 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -3/09 12.01.2009

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING

GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING Arkivsaksnr.: 13/1980 Arkiv: LBR 42/8 Saksnr.: Utvalg Møtedato 115/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Hovedkomiteen

Detaljer

REGULERINGSPLAN SAKSNUMMER xxx, PLANNUMMER:xsxxx BERGEN KOMMUNE, G NR 50 B NR10 MED FLERE, NEDRE KIRKEBIRKELAND AKTIVITETS- OG FAMILIEPARK

REGULERINGSPLAN SAKSNUMMER xxx, PLANNUMMER:xsxxx BERGEN KOMMUNE, G NR 50 B NR10 MED FLERE, NEDRE KIRKEBIRKELAND AKTIVITETS- OG FAMILIEPARK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag 2. Bakgrunn 3. Mål og metoder 3.1 Mål for dokumentasjonen 3.2 Metoder benyttet under dokumentasjonen 4. Dokumentasjon av kulturminnemiljø 4.1 Områdebeskrivelse 4.2 Områdeavgrensing

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD 2013-2025

KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD 2013-2025 KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD 2013-2025 Foreløpig planutkast (ikke korrekturlest før møtet) 13.05.2013 Vestby Kommune Side 1 1 BAKGRUNN FOR KOMMUNEDELPLANARBEIDET... 3 1.1 Planprogrammet... 3 1.2 Statlige

Detaljer

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03. Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS Vestveien 44 1400 Ski Org. nr.: 998 012 325 Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.2013 Innledning. Samfunnet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé

LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Vurdering av alternativ hovedatkomst-trasé LINNHEIA BOLIGOMRÅDE OMRÅDEREGULERING Innledning Melding om planarbeid for områderegulering av Linneheia boligområde ble kunngjort 13.04.10. Planprogrammet for reguleringen ble vedtatt av Teknisk utvalg

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

RAPPORT ROS-ANALYSE SVINGEN BOLIGFELT

RAPPORT ROS-ANALYSE SVINGEN BOLIGFELT Beregnet til Hus og Eiendom AS Dokument type Rapport Dato 2010-10-27 RAPPORT ROS-ANALYSE SVINGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE SVINGEN BOLIGFELT Revisjon 01 Dato 2010-10-27 Utført av Linn Gulbrandsen Godkjent

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING HOLLEBØLTANGEN SYD - NÆRINGSUTVIKLING Planområde: Hollebøltangen Syd Hobøl kommune Plantype: Detaljregulering Planmyndighet: Hobøl kommune Utført av: for Igsi

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke.

Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin kirke. Berørte offentlige instanser, grunneiere, naboer lag og foreninger Saksbehandler: Øystein Ellingsen Telefon: 97 69 12 77 E-post: oel@p1.no Dato: 11.03.2015 Varsel - endring av Reguleringsplan for Hovin

Detaljer

Driftsplan for Stokkan steinbrudd

Driftsplan for Stokkan steinbrudd STOKKAN STEIN OG PUKK DA Driftsplan for Stokkan steinbrudd Del av eiendommen Stokkan, gnr. 55, bnr. 2 i Inderøy kommune Utarbeidet 01.12.2011, sist oppdatert 12.02.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Beliggenhet...

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

NOTAT. Tiltaket vil ha liten betydning for landskapsopplevelsen inne i næringsområdet.

NOTAT. Tiltaket vil ha liten betydning for landskapsopplevelsen inne i næringsområdet. Til: Kopi til: Fra : Vestby kommune Jørgen Langgård Helene Kjeldsen Dato: 14. mars 2011 Prosjekt: Detaljreguleringsplan, Deli Skog, Vestby kommune, Akershus Emne: Konsekvensutredning for landskap Sammendrag

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri

Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri VEDLEGG 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri FORSLAGSTILLER: ADVOKATFIRMAET OWE HALVORSEN & CO AS KONSULENT: PLANCONSULT AS Den 15.02.2014

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst FYLKESADMINISTRASJONEN Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 21.04.2015 2013/10627-17/70283/2015 EMNE 143 Telefon 22055623 Deres dato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune

Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Forslag til reguleringsplan Masseuttak Søndre Risteigen gård, Rollag kommune Gnr. 10 bnr.1 Reguleringsbestemmelser 15.09.2009 Innhold: Planbeskrivelse side 2 Reguleringsbestemmelser side 4 Utarbeidet av:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD KONSEKVENS- UTREDNING

KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD KONSEKVENS- UTREDNING Oppdragsgiver Vestby kommune Rapporttype Konsekvensutredning 2010-09-14 KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD KONSEKVENS- UTREDNING UTREDNING 2 (40) KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD UTREDNING Oppdragsnr.: 1100234 Oppdragsnavn:

Detaljer

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE

VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE VASSHJULET LANDSKAPSANALYSE FOR VASSHJULET, LOSBY, LØRENSKOG KOMMUNE 1 Landskapsanalyse for Reguleringsplanens konsekvenser for landskapsbildet Dette dokumentet er et vedlegg til planbeskrivelse til reguleringsplanforslag

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. Nordbohus HLV. AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Revidert: 07.005.2012.Sile Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus

Detaljer