Notat fra Plan, bygg, geodata

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat fra Plan, bygg, geodata"

Transkript

1 Notat fra Plan, bygg, geodata Til : Fra: Kopi: Sak: Rådmannen Roald Haugberg KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD. ROS-ANALYSE OG TILLEGG TIL KONSEKVENSUTREDNING. Saksnr./Arkivkode Løpenr. Sted Dato 07/ /10 VESTBY Konsekvensutredningen datert , utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Vestby kommune, er på enkelte punkter ufullstendig og mangler risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Dette notatet vil i nødvendig grad supplere utredningen slik at dokumentene samlet gir et akseptabelt bilde av utbyggingskonsekvensene på oversiktsplannivå. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 1. Beskrivelse av planområdet Planområdet Vestby nord omfatter tettstedet Vestby sentrum med tilliggende landbruksområder øst for E-6 fra Verpet/vanntårnet i nord og sydover til næringsområdet Deli skog/pukkverket: Naturgitte forhold - Grunnfjellsområde, gneis med innslag av amfibolitt og yngre gangbergarter. - Marine løsmasseavsetninger. Forvitret og fast leire/sikt med begrenset mektighet over høyderyggene og i øvre del av skråninger mot daldragene. Leire med svak tørrskorpe og bløte underliggende leier med stort innslag av kvikkleirelommer i daldragene; normalt til store dyp. Ingen opptreden av ravinelandskap. Grunnbrudd kan oppstå ved belastninger, men kvikkleireskred er ikke registrert. - Planområdet dreneres sydover via to bekkesystemer. Reflingbekken/Krombekken/Grønnlundbekken som har avrenning fra Høgda/Randem, Vestby sentrum og Sole skog har gitt lokale flomproblemer på de flate partiene ved Fiatbygget og jordene på Krom et fåtall ganger de siste 20 år. Vannskader på bygninger har oppstått. Ringbekken som har avrenning fra Verpet/Rød/Bauhaus er lukket i nordre del. Kapasiteten på bekkelukkingen er fullt utnyttet og flomproblemer oppstår periodisk nedstrøms mot Kjennstjernet. Byggeprosjekter med overvann til dette bekkesystemet har i mange år blitt pålagt fordrøyningsløsninger som skal sørge for at overvannsmengden til bekken ikke øker. - De topografiske variasjonene er små. Med unntak av østskråningen mot Grønnlundbekken ved pukkverket samt østskråningen mot Reflingbekken/Krombekken ved Randem, er planområdet flatt til slakt skrånende. Det er ingen større bratte stup eller fossefall. - Det meste av planområdet er åpent, bebygget eller dyrket areal; området fra 1

2 Sole skog mot pukkverket er skogkledd. Øst for Randem og Sole skog/pukkverket (utenfor planområdet) ligger mer sammenhengende skogsområder, men også disse er brutt av åpent landskap. Infrastruktur: boliger m/4000 bosatte; i hovedsak på Høgda/Randem og Sole skog - jernbaneknutepunktet Vestby stasjon. - Det sentrale tettstedet rundt stasjonen med rådhuset og et førtitalls forretninger/annen tjenesteyting innenfor en avstand på 500 m fra stasjonen/jernbanebrua. Hertil en del kontorbedrifter og fortettingsmuligheter på ubebygde tomter. - Ferdigprosjektert Vestby senter nær stasjonen med m² forretninger, antagelig ferdigstillet i løpet av Videregående skole. Ny barneskole samt ungdomsskole m/idrettshall/stadion ferdigstilt i løpet av 2012, samlet til et "anlegg" nær sentrum. - Sykehjem med tilliggende omsorgsboliger på Randem. - Fem barnehager samt en under forberedende planlegging. - Fire bensinstasjoner spredd fra kirkeveien og nordover langs Vestbyveien (pluss Esso v/hytteparken). - Vestby trafostasjon (Hafslund) i Randemfaret med 50 kv innføringslinjer (oppgradering til 130 kv) - Senterdannelse Vestby sentrum nord, 1,5-2 km nord for jernbanebrua langs Vestbyveien (gamle E-6): Verpet/Rød næringsområde med ca 20 bedrifter samt ti til dels meget store forretninger med kapitalvarer, møbler, grønt og klær. Her er det også et større asylmottak. - Kirkeveien fra E-6 og inn til jernbanebrua samt Vestbyveien nordover/garderveien sydover med forventet sterk trafikkvekst (dobling til tredobling av dagens trafikk) som følge allerede vedtatte planer de to store nyåpnede varehusene Bauhaus og Norwegian Outlet. Kirkeveien/Vestbyveien er også omkjøringsvei for E-6, når denne må stenges. - Større pukkverk i drift lengst sydøst i planområdet. 2. Kartlegging av mulige hendelser med vurdering og forslag til tiltak Vestby kommune utarbeidet i 1999 egen risiko- og sårbarhetsanalyse som omfatter hele kommunen. Denne er senere (2007) oppdatert. Analysen tar for seg aktuelle hendelser knyttet til naturgitte forhold, brann, ulykker (herunder transport av farlig gods) og strømbrudd og vurderer risikoen som et produkt av sannsynlighet og konsekvens (alvorsgrad). Kommunen har kriseledelse, rutiner og beredskapsorganisasjon som ivaretar opptreden av nevnte uønskede hendelser. Til planområdet Vestby nord, suppleres ROSanalysen som følger. Naturgitte forhold Leir- og siltområder med fare for setninger eller grunnbrudd. Daldragene med de lavereliggende skråningene består av bløte og til dels kvikke leirer med betydelig mektighet. Dette gjelder spesielt draget langs jernbanen fra Krom og østsiden av E-6 fra Verpet og sydover til Deli skog. Også daldraget syd for sentrum, fra Nordbyhagen til Sundby og Røddal samt nedre del av bekkedraget ved Krombekken preges av bløte leire. Utbygging på disse områdene 2

3 krever grunnundersøkelser både i reguleringsfase og i byggefase. Ingen spesielle tiltak er nødvendig da grunnforhold og fundamentering er en del av prosjekteringsarbeidet som skal dokumenteres i tilknytning til byggesak. Radon Aktsomhetskart fra Norges Geologiske undersøkelse (NGU) definerer Vestby sentrumsområde som moderat farefullt med hensyn på radonstråling. Kartet er basert på fly- og helikoptermålinger på relativt grovmasket nivå. Det er ikke gjennomført omfattende radonkartlegging i planområdet, men det er kjent at det finnes steder/lokaliteter som er utsatt for radongass. Erfaringsmessig er ca 10 % av boligene/byggene i Vestby plassert over radonkilder som gir så høy radonkonsentrasjon innendørs at Statens strålevern anbefaler at det gjøres tiltak. Undersøkelser har påvist at opphold over flere år i innemiljø med høye radonkonsentrasjoner, gir økt risiko for utvikling av lungekreft. Anslagsvis er radon i inneluft årsaken til 5-15 % av alle nye lungekrefttilfeller i den norske befolkningen. Da det ikke er gjennomført systematisk radonmåling tidligere, anbefales det tatt inn i bestemmelsene til kommunedelplanen (kommuneplanen) at det i tilknytning til alle byggesaker knyttet til arbeidsplasser eller boliger skal gjennomføres tiltak som sikrer at radonkonsentrasjonen holdes innenfor det nivå som anbefales av Statens strålevern. Slike tiltak er enkle og rimelige ventileringstiltak under byggets såle. Flom/overvann Ringbekken kan utsette nærliggende jordbruksområder for hyppigere skadeflom hvis overvann fra bebygde flater slippes ut i bekken uten fordrøyning. Det er gjennom mange år påpekt fra grunneiere langs vassdraget at kapasiteten både på den lukkede delen lengst nord og på den åpne bekken syd for Kirkeveien er sprengt og at vannføringen ikke kan tillates økt. Det er derfor nødvendig å kreve gjennomføring av fordrøyningstiltak i alle byggesaker med avrenning mot Ringbekken. I tillegg må det gjennomføres kanaliseringstiltak i bekken sydover mot Kjenn samt syd for Kjennstjernet som reduserer de flomproblemer som allerede finnes. Flomproblemet på Kromjordene forekommer sjelden og kan vanskelig avbøtes med tiltak uten omfattende kanaliseringskostnader nedstrøms (forbi Sole og ned tilpukverket). Så lenge sentrumsutvikling i denne retningen er uaktuelt, har det liten hensikt å drøfte aktuelle tiltak. Krav om fordrøyning av overvann fra nye bebygde flater kan enten settes inne i den enkelte reguleringsplan eller i kommuneplanbestemmelsene. Infrastruktur Spesielle virksomheter Vestby nettstasjon (50/130 kv) i Randemfaret, eiet og driftet av Hafslund, 3

4 ivaretas beredskapsmessig av Hafslund. Anlegget er inngjerdet/innbygget. Det er en rekke særskilte brannobjekter (sykehjem, skoler, barnehager, næringsbygg) innenfor planområdet. Brannberedskapen ivaretas av Mosseregionen interkommunale brannvesen (MIB). Også behandlet i kommunesn ROS-analyse. Vestby pukkverk i sydøstre del av planområdet, på grensen til Garder, har et lokalt støypotensiale, men anlegget er sikret med "barrikader" mot øst hvor bebyggelsen ligger. Mot vest og nord beskytter veggene i bruddet mot støy i retning Sole skogbebyggelsen. Det er etablert sikringsgjerde med varselplakater i bakkant av steinbruddets bratte fjellvegger i nord og nordvest. Den vestlige bruddkanten er rehabilitert med løsmasser som dekker store deler av den gamle bruddveggen. Sikkerhetstiltakene er i samsvar med krav fra Bergvesenets som årlig kontrollerer bruddet (obligatorisk tilsyn). For øvrig finnes det ikke bygninger, anlegg eller virksomheter som representerer spesiell risiko for forurensning/giftutslipp til vann/luft, nabostøy eller eksplosjonsfare. Hendelser på vei Transport av farlig gods/større trafikkulykker, jernbaneulykker og flyulykker er behandlet i kommunens ROS-analyse. Gamle E-6 syd for Kirkeveien og Kirkeveien/Vestbyveien er omkjøringsvei for E-6 når denne stenges på grunn av ulykker eller vedlikehold/driftsforstyrrelser. Med ca biler i døgnet (ÅDT) på E-6 forbi Vestby sentrum, voksende til om ti år, sier det seg selv at det etter hvert blir problematisk å avvikle denne trafikken sammen med den sterkt voksende lokaltrafikken. Spesielt gjelder dette Kirkeveien/Vestbyveien hvor trafikken forventes å øke fra i døgnet til langt mer enn det dobbelte. I situasjoner med omdirigering av E-6 trafikken, skal det da om noen år avvikles tre ganger så mye trafikk som denne veien hat kapasitet til. Statens vegvesen bør snarest mulig vurdere tiltak som minimaliserer omkjøring av E-6 trafikken via Kirkeveien/Vestbyveien, men også via gamle E-6. Trafikkavvikling ved ulykker og vedlikehold/driftsforstyrrelser på E-6 bør kunne skje ved at trafikken avvikles i begge retninger på de to kjørfelt som nesten bestandig vil være åpne. Vestby stasjon er kommunens kollektivknytepunkt med bussterminal, drosjeholdeplass og innfartsparkering. Busser med faste stoppesteder og sikre holdeplasser m/leskur, betjener tettbebyggelsen i planområdet nord for jernbanen samt nærliggende tettbebyggelse og næringsområder utenfor. Busstilbudet forbedres i takt med kundegrunnlaget og utbyggingen av sentrum nordover til det nye handelsdesområdet Bauhaus og Norwegian Outlet. Sole skog er ikke bussbetjent, men kommunen arbeider sammen med Ruter for å få etablert en ringbussrute fra jernbanen gjennom Sole skog og tilbake via Kroerveien. Det arbeides også med å bedre busstilbudet sydover til de stor nye næringsområdene. 4

5 Med sterkt økende trafikk på Kirkeveien/Vestbyveien blir det viktig å arbeide med trafikktiltak som sikrer bussene akseptabel framkommelighet (se bl.a. avsnittet om omdirigering av E-6 trafikk. Når de planlagte rundkjøringene i Vestby sentrum er ferdige, står vi igjen med T-krysset Garderveien x Sentrumsveien som er en del av bussruta med klare kødannelser allerede i dag. Dette krysset bør derfor vurderes for utbedring ganske raskt. Også det nye krysset i Vestbyveien x Randemveien (ved Jet), bør snart kanaliseres med venstresvingfelt og fysisk oppbygde refuger. Gang- og sykkelveisystemet er godt utbygd med sammenhengende regional g/svei langs Vestbyveien og gamle E-6 gjennom hele planområdet (statlig drift). Kommunen har etablert separate g/s-veier langs Kroerveien, Kirkeveien og fra sentrum og ut til de store boligområdene på Randem og Sole skog. Det er etablert g/s-veier fra sentrum til alle skoler, barnehager, idrettsanlegg og til sykehjem/omsorgsboliger. Det mangler to miljøprosjekter som bør være gjennomført for å sikre de myke trafikantene: - Miljøgateprosjektet i Vestby sentrum fra jernbanebrua og sydover langs Garderveien, som blir viktigere og viktigere med den sterke økningen i sentrumstrafikken. Bør prioriteres høyt som fylkesveiprosjekt - G/s-vei langs Randemfaret som for lengst er vedtatt i reguleringsplan fordi det er en viktig skolevei. Trafikkstøy Det foreligger støysonekart for E-6 og det lokale hovedveinettet, hvor veitrafikkstøy er grovberegnet i to soner; rød sone med støynivå > 65 db og gul sone med støynivå mellom 55 og 65 db. Området langs E-6 i ca 150 meters dybde, ligger i rød sone, hvor støyømfintlig bebyggelse ikke kan plasseres uten at det skjer i sammenheng med bygningsmessige skjermingstiltak mot E-6. Gul sone dekker resten planområdet inn til Vestbyveien/Garderveien/gamle E-6. Støyømfintlig bebyggelse her må skjermes. Det er ikke utarbeidet støysonekart for jernbanen. I bestemmelsene til alle reguleringsplaner som omfatter boliger og annen støyømfintlig bebyggelse, skal det sikres at støyhensynet blir ivaretatt i samsvar med gjeldende støyforskrift. Omgivelser Alle dammer innenfor planområdet er av en slik størrelse eller er slik lokalisert at de rammes av plan- og bygningslovens sikringsbestemmelser, og dermed skal være inngjerdet. Bekkene har ikke vannføring eller vannfall som tilsier at tiltak skal settes inn. Terrenget i planområdet er flatt til skrånenede og småkupert. Sikringstiltak er det 5

6 ikke behov for. TILLEGG TIL KONSEKVENSUTREDNING 1. Alternativ I; parkering Norwegian Outlet; justert areal Konsekvensvurderingen opererer med et parkeringsområde på 37 daa øst for Plantasjen/Outlet One/Recallageret (møbelsenteret) fra Nordlysveien og opp til gårdsveien til Refling. Norwegian Outlet har i senere møter med kommunen og grunneier avklaret at parkeringsbehovet kun dreier seg om 24 daa fra gårdsveien og sydover, omfattende et lite jorde og skogen inn mot Recallageret, se vedlagte kart. Fulldyrket mark; isolert jorde med svak arrondering: Barskog, høy bonitet (hogstklasse IV-V) Impediment Sum 9 daa 12 daa 1 daa 22 daa Området ligger i et daldrag i god avstand fra boligbebyggelse. Stier og skiløyper berører ikke området. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området eller i områdets umiddelbare nærhet og området inngår ikke i noe kulturlandskap registrert som bevaringsverdig. Området dreneres via nordgående bekk til Reflingbekken og videre sydover til Krombekken som enkelte ganger har gitt flomproblemer på de flate Kromjordene og bebyggelsen i sentrum nordøst (Fiatområdet m/barnehage og kontorbygg). Store asfalterte flater vil gi hurtig overflateavrenning til bekken og forsterke flomproblemene i Vestby sentrum nordøst. Som avbøtende tiltak vil det være aktuelt å etablere fordrøyningsmagasin/fordrøyning i steinfylling under parkeringsanlegget. Langs gårdsveien inntil utredningsområdet ligger kårbolig (på nordsiden av veien) og garasje (på sydsiden av veien), tilhørende Refling gård. Det er aktuelt å legge ny adkomst til parkeringsplassen og gården på sydsiden av garasjen, samt i tillegg skjerme kårboligen ytterligere v/beplantning. Konsekvensen for landbruket er svakt til middels negativ da et jorde på 9 daa går ut av produksjon samt 15 daa høyproduktiv skog. Med de angitte avbøtende tiltak rundt overvannfordrøyning, veiomlegging og parkmessig avskjerming av kårboligen, kan ikke andre negative konsekvenser av tiltaket sees. 2. Alternativ C; utvidelse av Vestby pukkverk Konsekvensutredningen er upresis og ufullstendig. Utvidelsen av pukkverket skjer med 47 daa vestover mot Garderveien, mens det vedtatte pukkverksområdet mot nord reduseres med 14 daa; nettoutvidelse 33 daa. Endringen er begrunnet i at det er mindre hensiktsmessig å ta ut fjell i den nordlige kilen samt at dreiningen vil være mer fordelaktig for boligbebyggelsen på Sole skog. Pukkverket planlegger å legge en sammenhengende jordvoll (10-15 meter bred) langs den nordlige bruddkanten slik at boligbebyggelsen skjermes for bruddet og støyen. Jordvollen medfører at nettoutvidelsen på uttaksarealet blir ca 25 daa, som gir grunnlag for ca fem års ekstra drift i forhold til dagens konsesjon. 6

7 Utvidelsen/endringen medfører at det tas i bruk 13 daa høyproduktiv barskog, 24 daa barskog av middels bonitet og 10 daa lavproduktiv barskog, mens reduksjonen i nord medfører at 14 daa skog av middels bonitet tilbakeføres til landbruksformål. Nettotapet for landbruket blir altså 13 daa høyproduktiv barskog, 10 daa barskog av middels bonitet og 10 daa lavproduktiv barskog; til sammen 33 daa. Konsekvensen for landbruket må sees som bare meget svakt negativ. Alternativet medfører en større synlig bakre bruddkant enn hva som er vedtatt, når bruddet betraktes fra et mye brukt turterreng på østsiden av Grønnlundbekken, opp mot Engene. Hele bruddfronten mot Garder er imidlertid beskyttet godt av verneskogbeltet øst for bruddet. De negative landskapskonsekvensene er derfor neppe av betydning sett østfra. Endringen medfører at det fremtidige bruddet vil grense inn mot en driftsvei som også er en viktig turløype fra Garderveien og nordover mot Sole skog/sentrum med forgrening til tursti nord for pukkverket over mot Garder. Dette er litt uheldig på grunn av støy/støv nær opp til turstien, men støyvollen vil i stor grad dempe den negative virkningen. Frigivelsen av 14 daa i vedtatt plan i pukkverkets nordre del, medfører ingen konkrete fordeler for friluftslivet/naturopplevelen da dette området ikke benyttes, bl.a. fordi det er svært bratt og utilgjengelig som turområde østover mot Garder. Turgåere fra Sole skog/sentrum mot Garder benytter enten stisystemet over Grøstaddalen (gammel plass) eller stisystem/gammel lysløsypetrasé mot kloppa nord for pukkverket og videre fram mot Engene/Garder. Den samlede konsekvensen av endringen vurderes som svakt negativ for tettstedsbefolkningen i Vestby sentrum/sole skog som benytter Sundbyskogen som turog opplevelsesområde. Dreining av bruddet i en vestlig retning mot Garderveien, medfører at virksomheten kommer nærmere de fire boligene ved Garderveien enn vedtatt plan vil medføre. Den negative konsekvensen av dette betegnes som begrenset for de to boligene på sydsiden av Garderveien, noe større for boligen på nordsiden (g.nr. 10/16, 22 Maria E. Kristiansen) som får bruddkanten ca 80 meter fra tomtegrensen. Ved regulering av nytt bruddområde må det vurderes behov for beskyttende tiltak i form av jordvoll i LNF området på sydsiden av den nye bruddkanten. Samtidig bemerkes at en dreining av bruddet som foreslått, på lengre sikt vil gi økt press på at også restområdet mellom bruddet og Garderveien legges ut som pukkverksområde; det er betydelige mengder fjell i dette området. Skulle dette skje, må den omtalte boligen innløses og det må etableres jordvoller langs garderveiens nordside mot den framtidige bruddkanten. En slik langsiktig bruddutvidelse inn mot Garderveien åpner for et velarrondert næringsområde på mer enn 200 daa byggeområde (10 tonns akseltrykk på Garderveien fram til pukkverket). Samlet sett vurderes alternativ C å gi ingen eller begrensete negative konsekvenser for naturressurser, miljø og samfunn, samtidig som alternativet på lengre sikt kan åpne for videre uttak mot Garderveien som sikrer pukkverksdriften og tilrettelegger for et større velarrondert næringsområde. 3. Alternativ H, barnehagetomt Solerunden Det er gjennomført kulturminneundersøkelser av hele tomteområdet på 13 daa sommeren 2010 i regi av Akershus fylkeskommune. Det ble ikke funnet automatisk fredete 7

8 kulturminner eller nyere tids kulturminner av interesse for bevaring. 4. Utviklingsalternativene E og J, langsiktig sentrumsutvikling; konsekvenser for kulturminner og kulturlandskap Kulturlandskapet rundt Vestby sentrum er i konsekvensutredningen og i fylkeskommunens kulturdatabase angitt som nasjonalt og regionalt viktig kulturlandskap over et sammenhengende og delvis bebygget område på nesten 3 km² syd, vest og nordvest for sentrum. Kulturlandskap med stor historisk tidsdybde, helt tilbake til jernalderen med mange elementer som samlet sett har bidratt til en slik: Store ansamlinger av kulturminner ved Randem, Revhaug, Nordby, Østby, Sundby og Deli. Sammenhengende kulturlandskap av nasjonal verdi rundt Vestby kirke Midelalderkirkegård med gamle veier som møtes. Vestby prestegård, delvis fredet. Intakte gamle gårdstun i åpent landskap; Deli, Sundby, Rød, Revhaug, Nordli, Randem. Rike randsoner rundt Revhaug med stort innslag av åkerholmer og gammel beitemark med lauvskog i småkupert terreng. Den skogkledde åsryggen fra gårdstunet på S. Randem (hvor det også ligger et større gravfelt) sydvestover mot kirken. Det brutte åkerlandskapet på Deli med fine åkerholmer og randsoner på høyderyggen fra gårdsveien/alleen og sydover til Asko øst. Viktige siktlinjer med utsikt mot kirken, sentrum og Nordbylunden med sitt gravfelt. Det er, som påpekt i konsekvensutredningen og i tidligere planuttalelser fra fylkekommunen, betydelige negative konsekvenser av å utvikle Vestby sentrum nordover (alt. J Kleiver/Randem) og sydover (alt E, Deli). I forhold til kulturminneinteressene, er det imidlertid ikke likegyldig hverken hvilken retning som velges eller omfanget av utbyggingen. Sentrumsutvikling nordover blir mindre dramatisk etter som avstanden fra tunet på S. Randem øker. Fra Landås (vis a vis Jetstasjonen) og nordover vil en sentrumsutvikling ikke være konflikt med regionale eller nasjonale kulturminneinteresser. Det er derfor mulig å utvikle området syd for Bauhaus ned til Landås for forretningsvirksomhet, kontor o.l. og spare jordene ned mot tunet på S. Randem. Sentrumsutvikling sydover er minst dramatisk i forhold til kulturminneinteresser så lenge utviklingen stopper på nordsiden av gårdstunet på Deli og bebyggelsen gis en noe begrenset høyde; dvs at bare de lavtliggende partiene øst for E-6/jernbanen berøres av utbygging mens høydedraget lenger syd bevares. Som påpekt av fylkesutvalget ved siste kommuneplanrevisjon, er det viktig å etablere sidespor fra Deli og sydover langs næringsområdet. Sidespor krever terminalområde for omlasting. Det er et ferdigplanert areal langs jernbanen lenger syd (Asko øst), men det er angitt behov for større areal. Søndre del av Delijordet (syd for gårdstunet), ca 40 daa, er den eneste mulige lokalisering for slik terminal, som også må gis adkomst fra gamle E-6 via nytt kryss umiddelbart syd for låven på Sønsteby. Omlastingsterminal vil ligge lavt i terrenget inn mot etablert næringsområde uten store negative konsekvenser for kulturlandskapet og kulturminnene på høydedraget bak. De negative konsekvensene for 8

9 konsekvenser for kulturlandskapet nordover mot kirken og Revhaug samt gårdstunet på Deli er betydelig større. 9