DET NORSKE VERITAS. Rapport Risikoanalyse Sandnessjøen lufthavn. Skytebaner nær innflygning på bane 21. Avinor AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORSKE VERITAS. Rapport Risikoanalyse Sandnessjøen lufthavn. Skytebaner nær innflygning på bane 21. Avinor AS"

Transkript

1 IÀ DET NORSKE VERITAS Rapport Risikoanalyse Sandnessjøen lufthavn. Skytebaner nær innflygning på bane 21 Avinor AS Rapportnr Rev. 1,

2 Risikoanalyse Sandnessjøen lufthavn Risikoanalyse Sandnessjøen lufthavn DET NORSKE VERITAS AS Oppdragsgiver: P.O.Box 300 Avinor AS 1322 Høvik, Norway Tlf: Faks: http ://www. dnv. com Org. nr.: NO MVA Oppdragsgivers referanse: Cees Bronger Dato for første Prosjektnr PP utgivelse: Rapportnr Organisasjonsenhet: Transportation (TNS) Emnegruppe Risk Assessment Sammendrag: Avinor plan1egger å forlenge rullebanen på Sandnessjøen lufthavn, Stokka, med ca 300 meter i nordlig retning. Med forlengelsen reduseres avstanden mellom rullebanen og flere skytebaner som vil ligge omtrent 1460 meter fra ny terskel. Avinor har bedt DNV om bistand til å vurdere om nærheten til skytebanene medfører risiko for flytrafikken. Utarbeidet av: Navn og tittel Sigve Oltedal Senior Consultant Espen Funnemark Principal Specialist Verifisert av: Navn og tittel Signatur Jens Christen Rolfsen Group leader Godkjent av: Navn og tittel Anett llollum Valsvik Head of Department, Operations Excellence r7 r I-- Ingen distribusjon uten tillatelse fra oppdragsgiver eller ansvarlig organisasjonsenhet, men fri distribusjon innen DNV etter 3 år Ingen distribusjon uten tillatelse fra oppdragsgiver eller ansvarlig organisasjonsenhet Strengt konfidensiell r- Fri distribusjon Indekseringstermer Nøkkelord Serviceområde Markedssegment Risiko, luftfart, Sandnessjøen, skyteaktivitet, skytebaner Assessment Services Transportation Dato: Side iav ii

3 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG 1 1 INNLEDNING Begrensninger og forutsetninger 2 2 METODE 2 3 SYSTEMBESKRIVELSE 3 4 RESULTATER 8 5 REFERANSER 11 DIVV Referansenr.: Dato: Side ii av

4 KONKLUDERENDE SAMMENDRAG Avinor planlegger å forlenge rullebanen på Sandnessjoen lufthavn, Stokka. Forlengelsen vil redusere avstanden mellom rullebanen og Novika skytebaneområde som ligger om lag 1800 meter nordøst for dagens terskel på bane 21. Avinor har bedt Det Norske Veritas (DNV) om bistand til å vurdere hvilken risiko skyteaktivitetene utgjør for flytrafikken etter at baneforlengelsen er fullført. Risikovuderingen vil inngå i grunnlaget for Avinors konsesjonssøknad til Luftfartstilsynet samt framtidig sertifisering av lufthavnen. Metode og gjennomføring Risikovurderingen er gjennomført som en grovanalyse. Utgangspunktet for analysen er usikkerhet knyttet til om kuler fra virksomheten ved skytebanene ved et uhell kan treffe et luftfartøy. Sivile fly som treffes av kuler er en alvorlig hendelse. Det er likevel krevende å avgjøre hvilken konsekvens dette vil kunne få. Heller enn å vurdere dette, har analysen derfor lagt vekt på å identifisere hva slags situasjoner som kan føre til et mulig treff, samt vurderinger av sannsynligheten for at dette skal skje. Det ble arrangert et arbeidsmote i Sandnessjøen 20. februar På møtet deltok representanter for skytterne som benytter skytebanene samt Avinor, politiet og Alstahaug kommune. DNV har også gjennomgått kartmateriale og publiserte flyprosedyrer for å gjøre beregninger av avstander mellom fly og skyteaktiviteter, samt flyenes hastighet forbi skyteområdet. Resultater Ved avgang på bane 03 vil flyet ha en hoyde på 300 meter eller mer over skyteområdet. Når flyets plassering i tillegg er bakenfor standplassene som det skytes fra, vurderes skyteaktivitetene ikke å kunne påvirke flysikkerheten ved avgang på 03. Ved normal landing på bane 03, samt avgang på bane 21 vil fly ikke passere over skyteområdet i det hele tatt. Under landing på bane 21 er det mulig for fly å bli truffet av kuler fra skyteområdet, som følge av vådeskudd fra standplassområdene eller rikosjetter fra innslagsområdene. Sannsynligheten for dette vurderes imidlertid som svært lav. Det er flere faktorer som bidrar til det. For det første befinner flyet seg bakenfor standplassene. Både vådeskudd og rikosjetter må derfor gå på skrå bakover motsatt vei av skyteretningen. En rikosjett må i tillegg gå over en svært stor avstand, om lag 300 meter eller mer, siden den må slå tilbake fra innslagsområdet. Dette anses som tilnærmet umulig. Dersom et vådeskudd går av i "riktig" retning vil kulen ha nok energi til å treffe et fly. Det er imidlertid sjelden at vådeskudd forekommer. De fleste vådeskudd skjer i skyteretningen i forbindelse med lading eller overgang fra liggende til stående skyting. Vådeskudd på skrå bakover, som er flyets posisjon i forhold til standplassene, blir beskrevet som svært uvanlig /1/. Skulle likevel et vådeskudd komme inn i luftrommet hvor fly kan befinne seg, vil fortsatt sannsynligheten for at fly blir truffet være svært lav. Det lander ca. åtte fly på bane 21 hvert døgn. Med en hastighet på 120 knop passerer flyet hele skyteområdet i løpet av ca. seks sekunder. Når sannsynligheten for vådeskudd i retning fly settes sammen med sannsynligheten for at flyet samtidig befinner seg i kulebanen, blir treffsannsynligheten etter DNVs vurdering tilnærmet ikkeeksisterende. Dato: Side I

5 Rapport mr Avinor AS 14, 1 INNLEDNING Avinor planlegger å forlenge rullebanen på Sandnessjøen lufthavn. Stokka. Forlengelsen vil redusere avstanden mellom rullebanen og Nova skytebaneområde som ligger om lag 1800 meter nordøst for dagens terskel på bane 21. Det har vært en debatt mellom skyttermiljøene, Alstahaug kommune og Avinor knyttet til den nye plasseringen av skyteområdet i forhold til flyaktivitetene. Avinor har bedt Det Norske Veritas (DNV) om bistand til å vurdere hvilken risiko skyteaktivitetene utgjør for flytrafikken. Denne rapporten dokumenterer DNVs arbeid og konklusjoner. Rapporten vil inngå i grunnlaget for Avinors konsesjonssøknad til Luftfartstilsynet samt framtidig sertifisering av lufthavnen. 1.1 Begrensninger og forutsetninger Risiko er definert som sannsynligheten for at kuler fra skyteområdet utilsiktet treffer fly. Villede handlinger, det vil si at noen med hensikt skyter mot fly, vurderes ikke. Risiko vurderes kun for organiserte skyteaktiviteter som skjer i regi av godkjente aktører. DNV er kjent med at skytebane nr 1 og nr 8 (som vist i Figur 4) er utenfor gjeldende reguleringsplan for Novika skyteområde. DNV tar ikke stilling til problemstillinger knyttet til arealbruk og reguleringsplan. Alle aktiviteter som faktisk utføres vurderes ut fra den risiko de utgjør for flytrafikken. Analysen forutsetter at fly følger publiserte prosedyrer for avgang og landing. Avvik lateralt og horisontalt fra flight path under landing vil kunne oppstå ved bortfall av flynavigasjon. Sannsynligheten for at dette skjer er svært lav (ref ADRM-analyser fase 1 for landing). DNV anser derfor at det mest relevante scenariet å vurdere i denne sammenheng er den normale flyaktiviteten som skjer daglig. 2 METODE Risikovurderingen er gjennomført som en grovanalyse. Utgangspunktet for analysen er usikkerhet knyttet til om kuler fra virksomheten ved skytebanene ved et uhell kan treffe et luftfartøy. Sivile fly som treffes av kuler er en alvorlig hendelse. Det er likevel krevende å avgjøre hvilken konsekvens dette vil kunne få. Heller enn å vurdere dette, har analysen derfor lagt vekt på å identifisere hva slags situasjoner som kan føre til et mulig treff, samt vurderinger av sannsynligheten for at dette skal skje. Det ble arrangert et arbeidsmøte i Sandnessjøen 20. februar Mål for møtet var å identifisere og beskrive skyteaktivitetene, samt undersøke hvordan kuler fra skyteaktiviteter kan treffe fly som befinner seg i luftrommet over skytebanene. Oversikt over møtedeltakere finnes i Tabell 1. I forkant av møtet var DNV på befaring på skytebaneområdet. I etterkant av arbeidsmøtet har DNV vært i dialog med ekspertise i Det Frivillige Skyttervesen (DFS) /1/. DNV har gjennomgått kartmateriale og publiserte flyprosedyrer for å gjøre beregninger av avstander mellom fly og skyteaktiviteter samt flyenes hastighet forbi skyteområdet. DNV har også mottatt en beskrivelse av aktivitetene som foregår i Novika, utarbeidet av Sandnessjøen Jeger- og Fiskeforening /2/. Dato: Side 2

6 Risil:oanalyse Sandnessjoen lufthavn Navn: Representerer: Tom G.ertsen Politiet Bjørn Ivar Blix Avinor Geir Jenssen Avinor Harr Martinsen Alstadhauo Jeoer o Fiskeforenino Jan Erik Eriksen Sandnessjøen Skytterlag Asbjørn Olsen Sandnessjøen Skytterlag John Mardal Alstahau kommune Bjørn Frammarsvik Alstahauo kommune Es en Funnemark DNV Siove Oltedal DNV Tabell 1. Oversikt over deltakere på arbeidsmøte 20.februar SYSTEMBESKRIVELSE Sandnessjøen lufthavn Stokka har i dag en rullebane med kunngjort landingsdistanse (LDA) på 881 meter. Baneretning er Nordøst for rullebanen ligger flere skytebaner hvor det drives forskjellige skyteaktiviteter. Avinor vil forlenge rullebanen i nordøstlig retning slik at den vil få en landingsdistanse på 1199 meter. Ny avstand mellom nærmeste skytebane og ny terskel på bane 21 blir om lag 1460 meter. Figur 2 viser kartutsnitt der skyteområdet og forlenget senterlinje er indikert. Lufthavnen trafikkeres i dag av rute- og ambulansefly samt helikopter. Etter baneforlengelsen vil det etableres SCAT-1 instrument-innfiyging til begge baner. Prosedyren vil i hovedsak bli benyttet av Widemes Dash8-Q100/Q300-maskiner samt ambulanseflyene til Lufttransport. Denne prosedyren følger forlenget rullebane-senterlinje med en landingsgradient på 3,5 grader. Endring i landingsgradient forer til at flyet befinner seg lavere over skyteområdet sammenlignet med i dag (i størrelsesorden meter). Avbrutt landing og avgang på bane 03 (dvs, mot nord) samt visuell fiyging (VFR) kan også foretas over skyteområdet, men vil normalt foregå lenger vekk fra området både vertikalt og lateralt. For hver rullebane (baneretning) er det fastsatt en inn- og utflygingsfiate som skal være fri for hindre. Denne flaten er lavere enn flyets normale hoyde og skal gi en sikkerhetsbuffer dersom fly avviker fra prosedyren for inn- eller ufflygning. Figur 1 viser hinderflatene i restriksjonsplanen som berøres i foreliggende analyse. Ved standplassen som ligger nærmest ny terskel på bane 21 vilkrav til hinderfrihet være om lag 20 meter over terrenget. Innslagsområdene for kuler ligger utenfor inn- og utflygningsflatene, men ligger innenfor sikkerhetsområdet for horisontalflaten. Hele restriksjonsplanen er vist i Figur 3. I arbeidsmøtet ble skyteområdet systematisk gjennomgått for å kartlegge de enkelte skytebanene og aktivitene som foregår der. I Figur 2 er skytebanene markert på et kartutsnitt. PNV Referansenr.: Dato: Side 3

7 ..? P1Z7..>.,:1, Lil /, 4" /.45. I I, c, Iso i..,-4 ti,..,...,. I / 4 :-.,\* C)> / 4f) i N < / f, //r f S.-. cihh..) " :c 5 ;.(- n -$` i / / /.1,,-- '... 6 i) / /. / -.' - / '.' Y\ 4:11 1/ - Qi.,,..' 7 4 ', 1. // i..711 f4.."'«..- Figur 1. Hinderflatene i restriksjonsplanen som berøres i foreliggende analyse. Forlenget senterlinje vises som heltrukket linje i midten, mens de stiplede linjene angir område som skal være hinderfritt på hver side av forlenget senterlinje. Skyteområdet er markert i rødt. Høyder er oppgitt i fot. Ått.' ilitat41~11~1~11 Figur 2. Viser forlenget senterlinje i rødt. Skyteområdet med skyteretning i gult. DtiV Referansenr.: Revision nr.: 1 Dato: Side 4

8 1 N I M,,, " t I i -.:.1 / I / 1 T I I IL I Iii I I II I I II w I I I/ s..11 I I - r L _ II II I 111 I I 1 _ Figur 3. Restriksjonsplan som viser gjeldende hinderflater for inn- og utflygning til Stokka. Revisjon nr.: I Dato: Side 5

9 Iht Bane: Kort beskrivelse av aktivitet: 250 rn feltskytebane lengst mot nord. Brukes mye av veteraner, Forsvaret og Politi Finfelt 7.62 kaliber 30. Standplass har ikke takoverbygg da felt-baner ikke skal ha det ihht Sk tebaneloven. 2. Leirduebane Stand lass under tak, ben tter haole, 60 m bane. Vanlig skive og løpende elg. Skyter med 7.62 kaliber. Sikret med voll. Det er betong i 3. Elgbane "garasjen" hvor lopende elg oppbevares, men denne er dekket med jord. Ikke rikos'ettmuliohet, vådeskudd kan gå ojennom taket å overb gd stand lass. Finalehold, konkurranseskyting. Samtidig skyting på begge sider kan forekomme. 20 m 4. Feltskyting P-plass avstand fram til elebanestand lass, lioroer 5-6 m ho ere. Benyttes bla av av veteraner. Politi, juniorer/rekrutter og HV. Vanlige skiver, felt m-bane Motorisert skivetrekk skinne (aluminiumsvoon). Benyttes til konkurranse og trening. Alle typer ritleskyting, godkjent opp til 12-7 kaliber 50, men dette benyttes i praksis ikke. Forsvaret benytter AG3 kal 30 (7.62). Opplegg 6200m-bane. med plater i bakken på standplass hvor våpenet er plassert på stativ. Etablert kulefanger for rikosjetter. 7. Feltbane ved 200m- Ordinær feltskyting i regi av DFS (Det Frivillige Skyttervesen). Benyttes av jegere, bane Politiet oo HV. Stand lass ikke overb od. 8. Feltbane vest m konkurransebane. Det sk tes med kaliber, AG3 og *aktvå en. Tabell 2. Oversikt over skytebaner og aktiviteter på banene. Skyteaktivitetene skjer i henhold til regler for dette. Det er blant annet en standplassleder som er ansvarlig for sikkerheten ved skyting. Standplassleder beordrer skyttere frem, samt angir når de kan lade opp og med hvor mang skudd de kan lade. Politi og militæret/hv har egne rutiner for å ivareta sikkerheten og unngå at våpen utilsiktet blir avfyrt (vådeskudd). DNV Reteransenr.: Dato: Side 6

10 DNV `4",J.....P; Ø.,r I r fi't] i> r t Figur 4. Oversikt over skytebanene. Pil markerer skyteretning. Innslagsområder er ved pilspisser. Nummereringen referer til beskrivelsene av skytebanene i Tabell 2. Dato: Side 7

11 DET NORSKE VERITAS Risikoanalvse Sandnessjoen lufthavn 4 RESULTATER DNV har vurdert risiko ved avgang og landing pa begge baner. Avstanden mellom skytebanene og innflygningsområdet er så stor at skyting med haglgevær ikke vuderes å kunne påvirke flysikkerheten i noen tilfelle. Risiko er derfor i de videre avsnittene vurdert for skyting med riflevåpen. Ved avgang på bane 03 vil fly ta av omtrent midt på rullebanen og i de fleste tilfeller svinge mot vest før passering av skyteområdet. Avganger mot nord kan følge forlenget senterlinje, men vil ved passering av skyteområdet ha en høyde på anslagsvis meter. Selv med bortfall av en motor under avgang på bane 03, vil flyet fortsatt befinne seg i en betydelig høyde over skyteområdet. I tillegg vil flyet ved motorbortfall dreie vestover og bort fra skyteområdet. Ved landing på bane 03 kommer fly inn fra sør og vil ikke være i nærheten av skyteområdet. Unntaket er dersom landing må avbrytes. Flyet vilda følge avgangsprosedyre for bane 03 for så å sirkle for et nytt landingsforsøk. Risikobildet blir tilsvarende som for avgang på bane 03 som beskrevet over. Avgang på bane 21 skjer fra nordre ende av rullebanen og sørover. Skyteområdet, som ligger nord for lufthavnen, utgjør derfor ingen risiko for fly som tar av på bane 21. DNV konkluderer med at avgang og landing på bane 03, samt avgang på bane 21, ikke påvirkes risikomessig av skyteaktivitetene. De videre vurderingene vil derfor fokusere på landing på bane 21, hvor flyene er nærmere skytebanene enn ved de øvrige avgangs- og landingsscenariene. Fareidentifikasjonen som ble gjennomført for hver av de åtte skyteaktivitetene, konkluderte med at fly som lander på bane 21 kan bli truffet av kuler enten ved en rikosjett fra innslagsområdet (frossen mark, stein, røtter o.1.) eller som følge a vådeskudd fra standplass. Sannsynligheten for å treffe et fly vil variere og være avhengig av: avstand mellom fly og innslagspunkt i målområdet (rikosjett) avstand mellom fly og standplass (vådeskudd) frekvensen av fly og tiden flyet bruker på å passere skyteområdet DNVs beregninger viser at ved passering av nordligste skytebane (bane nr 1, finfelt) har flyet en diagonal avstand fra standplass på ca. 300 meter. Ved passering av sydligste skytebane (bane nr 8, feltbane vest) er denne avstanden beregnet til i overkant av 100 meter. Tabell 3 viser grove beregninger av avstander mellom fly, standplasser og innslagsområder for de åtte skytebanene. I alle tilfeller passerer flyene vest for standplassene, mens all skyting skjer inn mot Stokkaåsen i øst. Med en hastighet på ca. 120 knop passerer flyet skyteområdet i løpet av drøyt seks sekunder. I snitt lander det sju-åtte fly per døgn på bane 21. Dette gir en samlet eksponeringstid per døgn på opp mot 50 sekunder for fly i det aktuelle området. DNV Reteransenr.: 2013-(255 Dato: Side 8

12 DET NORSKE VER1TAS Skytebane Avstand fra standplass til forlenget senterlinje (A) Flyets høyde over terrenget (B) Avstand fra standplass til fly (C) Avstand fra standplass til innslagsområde (D) 1. Finfelt Leirduebane El obane Feltskyting P lass m-bane m-bane Feltbane ved m-bane 8. Feltbane vest Tabell 3. Avstander mellom fly og skytebaner, angitt i meter. Avstand fra innslagsområde til fly (E) Stanch:lass InnslagsomrkIe Forlenget senterlinje Figur 5. Forklaring til avstander angitt i Tabell 3. Dato: Side 9

13 Risil:oanalyse Sandnessjoen lufthavn Rikosjetter Rikosjetter oppstår når kuler treffer et materiale som får de til å skifte retning. En rikosjett kan i prinsippet gå i alle retninger, men vil vanligvis få en retningsforandring mot siden eller oppover. I følge krav til sikkerhetsavstander på skytebaner skal det være en sikkerhetssone som går 22 grader ut fem meter fra blinkene det skytes på. For stålammunisjon gjelder tilsvarende men med vinkel på 36 grader. Som det fremgår av Tabell 3 er korteste avstand fra innslagsornråde til fly knappe 300 meter. At en kule skal gå flere hundre meter rett frem, rikosjettere, for deretter å stige 300 meter i motsatt retning, anser DNV som svært usannsynlig. I følge DFS ved skytebanesjef Dag Rieber vil dette være tilnærmet umulig /1/. Skulle det likevel skje vil kulen ha så lite energi at den ikke vil kunne påføre skade på fly ved et eventuelt treff. Vådeskudd Det er vanskeligere å vurdere sannsynligheten for vådeskudd. Ved en skytebane vil det alltid være en viss fare for dette. Ingen av representantene fra det lokale skytterlaget eller jeger- og fiskeforeningen er kjent med at det har vært avfyrt vådeskudd ved skytebanene i Novika. Igjen i følge DFS v/rieber er vådeskudd uvanlig også på landsbasis. De fleste vådeskudd skjer i skyteretningen i forbindelse med lading eller overgang fra liggende til stående skyting. Vådeskudd på skrå bakover beskrivessom svært usannsynlig /1/. Dersom vådeskudd forekommer vil avstanden til eventuelle fly være kortere, drøye 100 meter på det korteste. Et direkte treff fra denne avstanden vil kunne gjøre skade på et fly, eller på de om bord. Konklusjon Under landing på bane 21 er det mulig for fly å bli truffet av kuler fra skyteområdet, som følge av vådeskudd eller rikosjetter. Sannsynligheten for dette vurderes imidlertid som svært lav. Det er flere faktorer som bidrar til dette. For det første befinner flyet seg bakenfor standplassene og i en avstand av minimum 100 meter. Både vådeskudd og rikosjetter må derfor gå på skrå bakover motsatt vei av skyteretningen. En rikosjett må i tillegg gå over en svært stor avstand. 300 meter eller mer, siden den må slå tilbake fra innslagsområdet. Dette anses som tilnærmet umulig. Dersom et vådeskudd går av i riktig retning vil kulen ha nok energi til å treffe et fly. Det er imidlertid sjelden av vådeskudd forekommer, og svært sjelden i den retning som flyet vil beflnne seg her. Skulle likevel et vådeskudd komme inn i luftrommet hvor fly kan befinne seg, vil fortsatt sannsynligheten for at fly blir truffet være svært lav. Det lander ca. åtte fly på bane 21 hvert døgn. Med en hastighet på 120 knop passerer flyet hele skyteområdet i løpet av drøyt seks sekunder. Når sannsynligheten for vådeskudd i retning fly settes sammen med sannsynligheten for at flyet befinner seg i kulebanen, blir treffsannsynligheten etter DNVs vurdering tilnærmet ikkeeksisterende. Dato: Side 10

14 14t 5 REFERANSER /1/ Epost- og telefonkontakt med Dag Rieber, skytebanesjef i Det Frivillige Skyttervesen (DFS) /2/ Grunnlagsmateriale mottatt fra Sandnessjøen Jeger- og Fiskeforening. Epost videresendt fra Cees Bronger Dato: Side 11

15 Det Norske Veritas: Det Norske Veritas (DNV) er en ledende, uavhengig leverandør av tjenester for risikostyring, med global virksomhet gjennom et nettverk av 300 kontorer i 100 ulike land. DNVs formål er a arbeide for sikring av liv, verdier og miljø. DNV bistar sine kunder med risikostyring gjennom tre typer tjenester: klassifisering, sertifisering og konsulentvirksomhet. Siden etableringen som en uavhengig stiftelse i 1864 har DNV blitt en internasjonalt anerkjent leverandør av ledelsestjenester og tekniske konsulent- og rådgivningstjenester, og er et av verdens ledende klassifiseringsselskaper. Dette innebærer kontinuerlig utvikling av ny tilnærming til helse-, miljø- og sikkerhetsledelse, slik at bedrifter kan fungere effektivt under alle forhold. Global impact for a safe and sustainable future: Besøk vår internettside for mer informasjon:

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse for Nordområdene - Barentshavet sørøst. Olje- og energidepartementet

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljørisikoanalyse for Nordområdene - Barentshavet sørøst. Olje- og energidepartementet Rapport Miljørisikoanalyse for Nordområdene - Barentshavet sørøst Olje- og energidepartementet Rapportnr./DNV Referansenr.: 2012-1314 / 14T4MM9-16 Rev. 0, 2012-09-20 Miljørisikoanalyse for Nordområdene

Detaljer

Beredskapssenterets skytebaner - Farevurdering

Beredskapssenterets skytebaner - Farevurdering Vedlegg 14-3 Vedlegg til Risiko- og sårbarhetsanalyse: Beredskapssenterets skytebaner - Farevurdering Vedlegg nr. 14-3 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Utarbeidet av: Rieber

Detaljer

Støygrensene kommer til anvendelse ved etablering av ny støyende virksomhet.

Støygrensene kommer til anvendelse ved etablering av ny støyende virksomhet. NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Kopi: Bamble kommune, v/ Kjell Sverre Rogn Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 31. mai 2012 Emne: Bamble skytterlag - Mulig område for

Detaljer

Notat Vegard Meland Svein Hjort, Vegard Meland Skiskytterforbundet REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Vegard Meland Svein Hjort, Vegard Meland Skiskytterforbundet REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Lokalt skianlegg Franskleiv DOKUMENTKODE 124250-NOT-PLAN-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IL Jardar og Bærums Skiklub OPPDRAGSLEDER Vegard Meland KONTAKTPERSON SAKSBEH Vegard Meland

Detaljer

Dette notatet tar for seg beregning av fareområder rundt de ulike skytebanene i Løten skytebaneanlegg.

Dette notatet tar for seg beregning av fareområder rundt de ulike skytebanene i Løten skytebaneanlegg. NOTAT Til: Løten kommune Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 19. oktober 2014 Emne: Løten skytebaneanlegg - Fareområder 1 Orientering Dette notatet tar for seg beregning av fareområder rundt de

Detaljer

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år Vurdering av risiko og sårbarhet Risikoanalysen er utført med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko

Detaljer

Skyteskole. Elevhefte

Skyteskole. Elevhefte Skyteskole Elevhefte Velkommen Har du hørt om gutten som begynte på skyting for å treffe nye venner? Skyteskolen består av fem kvelder med følgende temaer: Kveld 1: Kveld 2: Kveld 3: Kveld : Kveld : Sikkerhet

Detaljer

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Landingsplass: STOR AMDAL Utarbeider: JOHN M SAUGESTAD Dato: Juli 2006 Kontrollert: GEIR STEEN Dato: Juli 2006 Godkjent: REVISJON Dato: Juli 2006 Innhold:

Detaljer

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Landingsplass: Høyland Utarbeider: Per T Høyland Dato: 19.05.2011 Kontrollert: Tormod Veiby Dato: 19.05.2011 Godkjent: OPL Dato: Innhold: Bruksområde...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Hauerseter skytebane i Ullensaker kommune Rieber Prosjekt AS Dato: 13.05.2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse Rieber Prosjekt AS Side 1 av 8 1. Orientering Det planlegges etablering

Detaljer

Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane

Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane Bane/skuddhold: Lag: Samlag: Inspeksjon utført dato: Inspeksjon utført av: Orientering Forskrift Sikkerheten ved sivile skytebaner er regulert gjennom Forskrifter

Detaljer

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly

Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Sikkerhetsvurdering for landingsplass for mikrofly Landingsplass: Høyland Utarbeider: Helge Njærheim Dato: 12.04.2013 Kontrollert: Tormod Veiby Dato: 12.04.2013 Godkjent: OPL Dato: Innhold: Bruksområde...

Detaljer

Instruks om skyteprøve for storviltjegere

Instruks om skyteprøve for storviltjegere Instruks om skyteprøve for storviltjegere Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN) 1. februar 2013. Generelt Denne instruks gjelder lokale lag og foreninger tilsluttet Det frivillige Skyttervesen

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken. Sign.:

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken. Sign.: RAPPORT Oppdragsgiver: bmoppdragsnavn1storkaiaprosjektet i Kristiansund bmemne1supplerende geoteknisk grunnundersøkelse Oppdrag: bmemne2datarapport bmoppdragsnr1410414 bminit1oms bmdato118. desember 2003

Detaljer

Til: Arkitektene Astrup og Hellern AS Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 2. mai 2015 Emne: Ringerike skytterlag - Ombygging og støydemping

Til: Arkitektene Astrup og Hellern AS Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 2. mai 2015 Emne: Ringerike skytterlag - Ombygging og støydemping NOTAT Til: Arkitektene Astrup og Hellern AS Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 2. mai 2015 Emne: Ringerike skytterlag - Ombygging og støydemping 1 Orientering I forbindelse med regulering av

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 5. juni 2012 Emne: Storfjord skytterlag - Støyberegninger 1 Orientering Dette notatet tar for seg beregninger

Detaljer

Feltåret 2017 Hva er det?

Feltåret 2017 Hva er det? Feltåret 2017 FELTÅRET 2017 Feltåret 2017 Hva er det? I 2017 skal vi sette økt fokus på våre feltmessige øvelser. Dette gjelder alle ledd i organisasjonen, og vi håper derfor dere i skytterlagene vil bli

Detaljer

Planprogram Detaljregulering med konsekvensutredning for Lakselvdal skytebane i Balsfjord kommune Tiltakshaver: Lakselvdal skytterlag

Planprogram Detaljregulering med konsekvensutredning for Lakselvdal skytebane i Balsfjord kommune Tiltakshaver: Lakselvdal skytterlag Planprogram Detaljregulering med konsekvensutredning for Lakselvdal skytebane i Balsfjord kommune Tiltakshaver: Lakselvdal skytterlag Sist endret: 5/6-2017 av Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Innhold

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen og Hjartdal skytterlag Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 9. november 2014 Emne: Ombygging av skytebanen i Hjartdal 1 Orientering I forbindelse med at det

Detaljer

Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar

Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar Vår sikkerhet ditt ansvar 1 Gå ut fra at ethvert våpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som om det er ladd. 2 Ta eller overta aldri et våpen,

Detaljer

Rapport. Leksdal skyte- og øvingsfelt. Tiltaksplan for redusert støy fra skytebanene. Dato: 24.februar 2006 Forretningsområde Rådgivning

Rapport. Leksdal skyte- og øvingsfelt. Tiltaksplan for redusert støy fra skytebanene. Dato: 24.februar 2006 Forretningsområde Rådgivning Rapport Tiltaksplan for redusert støy fra skytebanene Dato: 24.februar 2006 Forretningsområde Rådgivning Side I Tittel Tiltaksplan for redusert støy fra skytebanene ved. Dato: Oppdragstaker Forsvarsbygg

Detaljer

Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner

Vurdering av støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner RAPPORT Haugstenåsen UTKAST III Kunde: Fredrikstad kommune Sammendrag: Det er vurdert nødvendige ytterligere støytiltak ved Regimentsmyra skytebaner for å legge til rette for boligbygging på Haugstenåsen.

Detaljer

BRA kart Building Restriction Area

BRA kart Building Restriction Area Tittel BRA kart Building Restriction Area Rev./Dato 1.2 01.09.2014 Utarbeidet Roger Holm Kontrollert Nicolai Dons Godkjent Håkan Olsson VEILEDNING Innhold: 1. Beskrivelse av BRA kart.... 1 1.1 Generell

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA , LN-LMB Avgitt september 2014 RAPPORT SL 2014/11 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ SKI FLYPLASS, AKERSHUS 17. JUNI 2014 MED PIPER AIRCRAFT INC. PA-28-140, LN-LMB Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Problemstillingen

NOTAT. 1 Orientering. 2 Problemstillingen NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 23. januar 2017 Emne: Finnøy skytterlag - Mulig løsning for Miljøpakken 1 Orientering Dette notatet

Detaljer

Vanlig skytebane med 200 m eller 300 m standplass. På 200 m nyttes 1 m internasjonal skive, og på 300 m 1 1/2 m skive.

Vanlig skytebane med 200 m eller 300 m standplass. På 200 m nyttes 1 m internasjonal skive, og på 300 m 1 1/2 m skive. 1 Det militære skarpskyttermerket Historikk/Hensikt Skyttermerket ble i 1861 innstiftet som en "Skydepremie" og erstattet med det Militære skarpskyttermerket i 1886. Utførelsen av merket er som det tidligere

Detaljer

Støysone. Lden 45 LAFmax 75. Aktivitet bør ikke foregå

Støysone. Lden 45 LAFmax 75. Aktivitet bør ikke foregå NOTAT Til: Skedsmo skytterlag Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 13. februar 2017 Emne: Beregninger av støy fra Lahaug skytebane 1 Orientering Dette notatet tar for seg beregninger av støy fra

Detaljer

NROF-MESTERSKAPET I SKYTING

NROF-MESTERSKAPET I SKYTING NROF-MESTERSKAPET I SKYTING REGLEMENT FOR NROF-MESTERSKAPET I SKYTING 1. VÅPEN Dersom ikke annet er bestemt i innbydelsen til arrangementet, skal egne våpen benyttes. Alternativt kan arrangøren stille

Detaljer

Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Skytebane markert med mørk grønnfarge

Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Skytebane markert med mørk grønnfarge NOTAT Til: Ullensaker skytterlag Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 13. mai 2017 Emne: Støy fra ny skytebane på Hauerseter 1 Orientering Dette notatet tar for seg støy fra en ny skytebane på

Detaljer

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget SKOGSLØP MED SKYTING ER MORO! Sjelden er det så mye latter og glede på skytebanen som når det arrangeres skogsløp med skyting. Skogsløp med skyting er

Detaljer

SLIK SKYTER DU FISKUMFELT:

SLIK SKYTER DU FISKUMFELT: SLIK SKYTER DU FISKUMFELT: Alle hold skytes fra samme standplass. Du skyter 6 skudd i hver serie. I dobbeltserier skytes 6 skudd i hver skive, til sammen 12 skudd. Det gis til sammen 6 ildkommandoer. Skytetid

Detaljer

Støymessig optimalisering av flymønster for Kampflybase Ørland DATO 2013-03-04

Støymessig optimalisering av flymønster for Kampflybase Ørland DATO 2013-03-04 BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE Notat Støymessig optimalisering av flymønster for Kampflybase Ørland SAKSBEHANDLER / FORFATTER Idar Ludvig Nilsen Granøien SINTEF IKT Postadresse: Postboks

Detaljer

Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane

Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane Bane/skuddhold: 100m og 200m Inspeksjon utført dato: 15.06.12 Lag: Ådal skytterlag Samlag: Ringerike Inspeksjon utført av: Leif Hagen og Stein R Tjernseth

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

I tillegg til å beregne dagens støysituasjon er det også sett på hva som kan oppnås av støyreduksjon ved å støydempe standplassene.

I tillegg til å beregne dagens støysituasjon er det også sett på hva som kan oppnås av støyreduksjon ved å støydempe standplassene. NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 10. juni 2016 Emne: Nøtterø skytterlag - Støy fra skytebanen 1 Orientering Dette notatet tar for seg

Detaljer

Skyteskole. Kveld 1. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme.

Skyteskole. Kveld 1. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. - - Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne PowerPointen er ment brukt til. Om PowerPointen: PowerPointen er lagt opp slik at det er kommentarer

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Saksbehandler Torstein Martinussen Beitstad skytterlag v/morten Tessem 7730 BEITSTAD Deres ref Søknad av 6/1 99. Vår ref. 1998/07029 Vår dato 23.02.99

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 4. juni 2012 Emne: Flatanger skytterlag - Støyberegninger 1 Orientering Dette notatet tar for seg beregninger

Detaljer

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag INNBYDELSE til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007 Sponsorer / samarbeidspartnere: Løiten skytterlag ble stiftet 1867, og fyller 140 år i år. Løiten skytterlag består av ca. 200 skyttere,

Detaljer

Reguleringsplan for utvidelse av Hjartdal Skytebane

Reguleringsplan for utvidelse av Hjartdal Skytebane Reguleringsplan for utvidelse av Hjartdal Skytebane Gnr. 45 bnr. 1 Hjartdal kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan ved Hjartdal Skyttarlag 14.02.2017 Innhold Bakgrunn... 3 Aktiviteter og innhold... 3

Detaljer

Støy- og sikkerhetsvurdering for ny skytebane Ullensaker kommune

Støy- og sikkerhetsvurdering for ny skytebane Ullensaker kommune Oppdragsnummer : 5140166 Ullensaker kommune Støy- og sikkerhetsvurdering for ny skytebane Ullensaker kommune Utredning av fire ulike alternativer for lokalisering av skytebanen 2014-02-14 Oppdragsnummer:

Detaljer

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket).

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket). NOTAT OPPDRAG Veibust Sula kommune Ålesund Bygg AS DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417770-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Ålesund Bygg AS OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Åse Sand SAKSBEHANDLER

Detaljer

Utfordringer vedrørende reguleringsplan Ørland flystasjon for våre eiendommer.

Utfordringer vedrørende reguleringsplan Ørland flystasjon for våre eiendommer. Side 1 av 5 Hei. På bakgrunn av informasjon i tilleggsnotet nr 12 normal og avvikende flygning i KU som er registrert på Ørland kommunes sider den 11/9-14 og utsatt høringsfrist på innspill til reguleringsplan

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Forutsetninger

NOTAT. 1 Orientering. 2 Forutsetninger NOTAT Til: Lunner kommune Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 5. juni 2014 Emne: Skytebane på Brovoll - Planskisse 1 Orientering Det vises til referat fra Ad Hoc-utvalgets møte i Lunner rådhus

Detaljer

NOTAT. Orientering. Grenseverdier for støy. Beregningsmetode. Beregninger

NOTAT. Orientering. Grenseverdier for støy. Beregningsmetode. Beregninger NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 29. oktober 2008 Emne: Åsnes skytterlag m.fl. sin bane - Støysoner Orientering I forbindelse med prioritering

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 9. oktober 2013 Emne: Nordbygda og Rand skytterlag - Støyberegninger 1 Orientering Dette notatet tar

Detaljer

FIRDA KASERNE UTLEIETJENESTER SØF FUTURA RAPPORT 295/2011. Støykartlegging iht. T-1442. FUTURA ved Øystein Valdem

FIRDA KASERNE UTLEIETJENESTER SØF FUTURA RAPPORT 295/2011. Støykartlegging iht. T-1442. FUTURA ved Øystein Valdem FIRDA KASERNE Støykartlegging iht. T-1442 UTLEIETJENESTER SØF FUTURA RAPPORT 295/2011 FUTURA ved Øystein Valdem R30122011 Firda kaserne Støykartlegging iht. T-1442.docx ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON...

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Arrangører: OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG LØNSET SKYTTERLAG I samarbeid med: OPPDAL IL SKISKYTING Velkommen til Oppdal Opdal Skytterlag (eller

Detaljer

SAK TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET.

SAK TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET. SAK TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET. Skytterlaget har i dag en leieavtale med Rauma kommune på gnr.43 bnr.8 som ble forlenget for nye 40 år den 1/1-03. Avtalen gir skytterlaget rett til å bruke nødvendig areal

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 9/2001 Telefaks: Avgitt: 27. februar 2001

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: RAP: 9/2001 Telefaks: Avgitt: 27. februar 2001 RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 RAP: 9/2001 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 27. februar 2001 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC + 2 timer) hvis ikke annet er

Detaljer

Forslag til statutter

Forslag til statutter Forslag til statutter 18.10.2015 En del trofé som krever tre napp går ut med jevne mellomrom: Begge kvartmatch trofeene, Elgtrofeet, Grunnlagspokalen, Vårmønstringen. Forslag: Fortsetter med tre napp på

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA

DET NORSKE VERITAS. Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden. Nordic Mining ASA DET NORSKE VERITAS Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi Førdefjorden DNVs referanse: 1-5HO2U3-TNRNO615-1 Rev.03, 13.05.2013 DET NORSKE VERITAS TM Program - tilleggsutredning strøm og hydrografi

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DATO 14. juni 2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Telefonmøte Generalsekretær Jarle

Detaljer

Vedlegg 1 Stavanger kommune Vedlegg 2 Stavanger kommune Vedlegg 3 Normal saksgang i forhold til utsjekk mot hinderflatene rundt rullebanen i restriksjonsplanen fra Avinor, tegning ENZV-P-08 datert 12.03.2010,

Detaljer

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Kapittel 1. Innledende

Detaljer

Skytebaneutvalget Arendal kommune 2013 PRESENTASJON FOR KOMMUNEPLANUTVALGET ONSDAG 18 SEPT 2013 KL 1300.

Skytebaneutvalget Arendal kommune 2013 PRESENTASJON FOR KOMMUNEPLANUTVALGET ONSDAG 18 SEPT 2013 KL 1300. Skytebaneutvalget Arendal kommune 2013 PRESENTASJON FOR KOMMUNEPLANUTVALGET ONSDAG 18 SEPT 2013 KL 1300. Pr 18.Sept 2013 Mandat: vedtatt i Arendal bystyre 25.04.2013 Deltakere og organisering Navn: Representerer:

Detaljer

4 Flyplassinformasjon

4 Flyplassinformasjon 4 Flyplassinformasjon Flyplassens navn: ICAO betegnelse: Eier og flyplassoperatør: Oppdal flyplass, Fagerhaug ENOP Midtnorsk Fly og Luftsportssenter AS Kontaktperson: Odd Asbjørn Nyberg, tlf: 932 17 042

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

LIESLIA SKYTE- OG ØVINGSFELT. Støykartlegging PROSJEKT/AVSENDER

LIESLIA SKYTE- OG ØVINGSFELT. Støykartlegging PROSJEKT/AVSENDER LIESLIA SKYTE- OG ØVINGSFELT Støykartlegging PROSJEKT/AVSENDER R311211 Lieslia skyte- og øvingsfelt, støykartlegging.doc ii Innhold DOKUMENTINFORMASJON... I INNHOLD... III 1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Forslag til ny skiveløsning på 100m

Forslag til ny skiveløsning på 100m Forslag til ny skiveløsning på 100m Dette dokumentet forsøker å beskrive et forslag til en permanent skiveløsning på 100m. Jeg har kommet med et konkret forslag i slutten av dette dokumentet til hvordan

Detaljer

I tillegg til å beregne dagens støysituasjon er det også sett på hva som kan oppnås av støyreduksjon ved å støydempe standplassene.

I tillegg til å beregne dagens støysituasjon er det også sett på hva som kan oppnås av støyreduksjon ved å støydempe standplassene. NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 19. mars 2016 Emne: Sarpsborg skytterlag - Støy fra skytebanen 1 Orientering Dette notatet tar for

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Prosedyre for testing av flymotorer. E07 06.12.13 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR

OSLO LUFTHAVN AS. Prosedyre for testing av flymotorer. E07 06.12.13 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E07 06.12.13 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR E06 21.11.13 For implementering GMSVB GMHAS GMHBR REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G5400 UTGIVER

Detaljer

Nordkapp kommune - Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn - Uttalelse fra Avinor

Nordkapp kommune - Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn - Uttalelse fra Avinor Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG Vår ref. Vår dato: 12/05444-12 11.03.2016 Deres ref. 2013/1143-4033/2015 Deres dato: 21.12.2015 Vår saksbehandler: Einar K Merli - 976 51 687 Nordkapp kommune

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl.17.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2012 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2015 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN) ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRET... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM...

Detaljer

Utgifter i fbm. virksomheten refunderes iht. de til enhver tid gjeldende ordninger.

Utgifter i fbm. virksomheten refunderes iht. de til enhver tid gjeldende ordninger. Banekontakten i Salten Banekontakten for Salten Skyttersamlag er Thor-Arne Tobiassen. Thor-Arne er medlem av Bodø Østre skytterlag og har mangeårig bakgrunn i skytterbevegelsen. Thor-Arne ble oppnevnt

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 48/2003 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 24.

RAPPORT. Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 48/2003 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 24. RAPPORT Postboks 213, 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 48/2003 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 24. september 2003 Alle tidsangivelser i denne rapport er lokal tid (UTC

Detaljer

Side 1 av 8. Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING

Side 1 av 8. Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING Side 1 av 8 Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING Innhold 1.00 Generelt 2.00 Skifelt normalprogram 3.00 Skifelt sprint 4.00 Skogsløp med skyting normalprogram 5.00 Skogsløp med skyting

Detaljer

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger:

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: Akademisk / Oslo Jeger og Fisker Forening / Skarpskytten / Østre Bærum Skytterlag GENERELLE TRENINGSTIDER - LØVENSKIOLDBANEN Bane Dag(er)

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

STØYKARTLEGGING. Forsvarsbygg utleie FUTURA RAPPORT 473/2013. Karljohansvern. FUTURA ved Hrafn Mar Sveinsson

STØYKARTLEGGING. Forsvarsbygg utleie FUTURA RAPPORT 473/2013. Karljohansvern. FUTURA ved Hrafn Mar Sveinsson STØYKARTLEGGING Karljohansvern Forsvarsbygg utleie FUTURA RAPPORT 473/2013 FUTURA ved Hrafn Mar Sveinsson ii R051113 Støykartlegging, Karljohansvern iv INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD... V

Detaljer

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB.

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. INTRODUKSJONSKURS I SIKKERHETSREGLER OG OPPFØRSEL PÅ BANEN. 1 Først av alt: Glem hva du har lært gjennom å se film og TV!! FORORD: Bakgrunnen for utarbeidelse av dette

Detaljer

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008 FRA FSS/NIH/F

Detaljer

Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC.

Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC. Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC. Jøran Laukholm DNV - Introduction The Company An independent foundation established 1864 Objective To Safeguard

Detaljer

RAPPORT. Planlagt oppdrag var en fotoflyging langs Vorma med avgang og landing på Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM).

RAPPORT. Planlagt oppdrag var en fotoflyging langs Vorma med avgang og landing på Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM). RAPPORT Postboks 213, 2001 LILLESTRØM Telefon: 64 84 57 60 RAP: 40/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 07.08.2000 Luftfartøy -type og reg.: Cessna 177RG, LN-ALR -fabr. år: 1977 -motor: Textron Lycoming

Detaljer

Ingunn Milford Kolbjørn Selvåg Ingunn Milford REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Ingunn Milford Kolbjørn Selvåg Ingunn Milford REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Allum skytebane - støyvurdering for Larvik kommune DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 128337-RIA-NOT-01 OPPDRAGSGIVER Larvik Kommune, Arealplan OPPDRAGSLEDER Ingunn Milford KONTAKTPERSON

Detaljer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer HMS I 1986 ble deler av arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for besetningsmedlemmer

Detaljer

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier

Ski skytterlag. Statutter for interne mesterskap og lagpremier Ski skytterlag Statutter for interne mesterskap og lagpremier Sist revidert i styremøte 2. oktober 2013 UTENDØRS FELTSKYTING Lagmesterskap i feltskyting Det skal arrangeres et eget lagmesterskap i feltskyting

Detaljer

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE SIKKERHETS-REGLEMENT FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Plikter... 2 3 Skytterens ansvar... 2 4 Bruksperiode for trykkluft-beholdere i luftvåpen... 2 5 Behandling av

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold NY SKYTEBANE FOR LUNNER SKYTTERLAG - STATUSRAPPORT. Hjemmel:

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold NY SKYTEBANE FOR LUNNER SKYTTERLAG - STATUSRAPPORT. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 14/355-14 Arkivnr.: L01 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold NY SKYTEBANE FOR LUNNER SKYTTERLAG - STATUSRAPPORT Hjemmel: Ad hoc-utvalgets innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON.

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING TILLEGGSNOTAT NR 12 NORMAL OG AVVIKENDE FLYGING 25.08.2014 Forsvarsbygg kampflybase FORORD Forsvarsbygg oversendte forslag

Detaljer

Terje Hopsø feltskyting@hopso.no FELTSKYTING

Terje Hopsø feltskyting@hopso.no FELTSKYTING FELTSKYTING Lag egne knepptabeller Lag dine egne felttabeller og ha de tilgjengelige på telefonen hele tiden. Har du flere våpen eller forskjellig ammunisjon bytter du enkelt mellom tabellene. Problem,

Detaljer

Prosedyre for ferdsel med kjøretøy innenfor regulært område på forplass

Prosedyre for ferdsel med kjøretøy innenfor regulært område på forplass Prosedyre for ferdsel med kjøretøy innenfor regulært område på forplass E02 17.10.12 For implementering GMBSH GMRPD GMJRB REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET

Detaljer

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak FYLKESADMINISTRASJONEN Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Att. Hege Aalstad Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 03.09.2015 2015/8206-5/128263/2015 EMNE

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

Integrert Risikobilde for lufthavn safety & security

Integrert Risikobilde for lufthavn safety & security «Security & Safety» - «to verdener eller gjensidig berikelse?» Integrert Risikobilde for lufthavn safety & security Stavanger 22.mai 2013 John Kenneth Nyhus & Geir Havenstrøm Seksjon Risikostyring - Avinor

Detaljer

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NORHEIM, KARMSUND 6. SEPTEMBER 2015 MED GROB AIRCRAFT AG, G 103C SL, LN-GAN

RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NORHEIM, KARMSUND 6. SEPTEMBER 2015 MED GROB AIRCRAFT AG, G 103C SL, LN-GAN Avgitt april 2016 RAPPORT SL 2016/08 RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE PÅ NORHEIM, KARMSUND 6. SEPTEMBER 2015 MED GROB AIRCRAFT AG, G 103C SL, LN-GAN English summary included Statens havarikommisjon for transport

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010.

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Viser til notat fra Norges Skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. Saken ble behandlet på Skyttertinget 2009 hvor det ble fremmet utsettelsesforslag

Detaljer

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL: Avgitt: 16.

RAPPORT. Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: Telefaks: RAP: 31/2002 URL:  Avgitt: 16. RAPPORT Postboks 213, 2002 Lillestrøm Telefon: 64 84 57 60 Telefaks: 64 84 57 70 RAP: 31/2002 URL: http://www.aaib-n.org Avgitt: 16. juli 2002 Alle tidsangivelser i denne bulletin er lokal tid (UTC + 2

Detaljer

Nytt Munchmuseum. Notat. Skipsstøt mot nytt Munchmuseum B PME KJK / SOÅ Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Disiplinansvarlig

Nytt Munchmuseum. Notat. Skipsstøt mot nytt Munchmuseum B PME KJK / SOÅ Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Disiplinansvarlig Nytt Munchmuseum 0 2013.11.12 PME KJK / SOÅ PME Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Disiplinansvarlig 11406 Prosjekt nr B-001 Dok.nr Notat Tittel PME Prosj.leder 1 Innhold 1 INNLEDNING... 2 2 TIDLIGERE

Detaljer

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken

RAPPORT. Røros Jeger og Fiskeforening Lerduebanen Kvennhusbekken RAPPORT Oppdragsgiver: bmoppdragsnavn1storkaiaprosjektet i Kristiansund bmemne1supplerende geoteknisk grunnundersøkelse Oppdrag: bmemne2datarapport bmoppdragsnr1410414 bminit1oms bmdato118. desember 2003

Detaljer

D Nei ~ Hvis "Nei". skal det foreligge en plan for utbedring hvor prioritering fremgår Foreligger det en utbedringsplan?

D Nei ~ Hvis Nei. skal det foreligge en plan for utbedring hvor prioritering fremgår Foreligger det en utbedringsplan? Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane Bane/skuddhold: utført av:, Inspeksjon Inspeksjon utført dato: Sammendraq Er alle sikkerhetsmessige forhold i orden? D Nei ~ Hvis "Nei". skal det foreligge

Detaljer