HEMSEDAL KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHEITSANLYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEMSEDAL KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHEITSANLYSE"

Transkript

1 HEMSEDAL KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHEITSANLYSE 2011

2 Samfunnssikkerheit og planlegging Kommuneplan sin arealdel Hemsedal kommune som samfunn er stort sett i det daglege skjerma for utsetting av farar av ulikt omfang. Det kan av og til oppstå uønska hendingar. De kan være naturrelaterte som følgje av ras, flaum, vind eller nedbør. De kan også oppstå som følgje av innbyggarane sine eigne handlingar som brann, forureining og kriminalitet. Stans eller svikt i samfunnet sin infrastruktur og viktige samfunnsfunksjonar er og ein risiko. Det kan vere bil/ trailer,- eller bussulukker eller forsyningssvikt knytt til straum, IKT, vatn, avlaup, mat eller medisinar. Samfunnet må kunne fungere i det daglege på tross av slike farar. For å holde lavast mogleg risiko for at ei uønska hending skjer, kan det setjast inn tiltak på to frontar: 1. Hindre at ei uønska hending i det heile take inntreff. Ved å sette inn førebyggjande tiltak, kan farefulle hendingar avvergast, og samla sett reduserer ein med dette at det er sannsynleg for at hendinga inntreff. Eksempel: Brannvesenets førebyggjande arbeid med pipefeiing og elektrisitetsleverandøren sin kontroll av elektriske anlegg, er eksempel på tiltak som bidrar til å hindre at en brann kan oppstå. 2.Redusere konsekvensane dersom ein uønska hending likevel inntreff. Når ei uønska hending likevel inntreff sjølv om førebygging er forsøkt, kan en ved hjelp av målretta tiltak forsøke å minimalisere konsekvensane. Eksempel: Innstallering av sprinkleranlegg, halde brannøvingar og sørgje for at brannvesenet har nok ressursar og høg beredskap, kan bidra til at vi i ein brann unngår tap av menneskeliv eller at en bygning blir totalt øydelagt. Risiko- og sårbarhetsanalyse I lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret 15a står: Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) Plan- og bygningslova: 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse. Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf Risikoanalyse Kommuneplan Hemsedal

3 Hemsedal kommune skal i nær framtid utarbeide ein slik risiko,- og sårbarhetsanalyse (ROS) Som lova krev for samfunnsikkerheit. Analysen skal ta for seg ei rekke hendingar som kan medføre større tap av menneskelege og materielle verdiar, samt miljø. Desse uønska hendingane er alt frå katastrofe til mindre fenomen som kan forårsake skade for mange, eller over lang tid. Kommunen sin ROS-analyse vert vurdert på overordna samfunnsnivå og ikkje på individnivå. For eksempel kan risikoen ved et straumbrot være mykje større for Hemsedal kommune som heilskap enn for en enkeltperson, medan risikoen som regel er større for enkeltpersonar enn ved en bilulukke for kommunen. ROS-analyse er skjønnsmessig og gjev eit bilete av kva risikoen blir vurdert til på analysetidspunktet. Vurderinga for kommuneplan: Eit viktig aspekt ved å gjennomføre ei kartlegging og vurdering på oversiktsnivå er å sørgje for at det vert skapt ein rimelig grad av samstemmigheit omkring risikobildet i kommunen. Analysen vert ein del av føresetnadane og rammeverket for i samband kommuneplanen. Analysen skal danne grunnlag for arealplanprosess på alle nivå, og gje føringar om kva område og risiko som skal utgreiast nærare. I konsekvensanalysen til kommuneplan går det fram kva konkrete byggeområde det ligg ein viss fare som må utgreiast nærare gjennom detaljregulering. For Hemsedal er dei største risikoane knytt til ras/ skred og i visse delar av kommunen er det flaum (200 års flaum). NVE har gitt ut varsemdkart for skred som er innarbeida i kommuneplanen gjennom omsynssoner. Dette ligg som ein base i den digitale utgåva av planen. I papirutgåva er det innarbeida omsynssoner der det føreligg fagrapportar (NGI) for skred som i hovudsak omfattar snøskred. I tilegg er det vist i eige utsnitt på plankartetsom omsynssone. Dette grepet er gjort for å få eit lesbart kart i papirutgåva. Sikringssoner for drikkevasskjelder er og innarbeida i planen. Utover skred/ ras, flaum og sikringssone for drikkevatn er det for Hemsedal sin del ikkje ROS- objekt som krev omsynnssone. I analysen er den vurderte risikoen delt inn i fargar ut frå konsekvens og sannsynlegheit. Vurdering av grad av sannsynlegheit og moglege konsekvensar er gjeve med talverdiar. Grøn: Risiko er låg og akseptabel utan ytterlagere tiltak (åpenbare tiltak bør vurderast) Gul: Risiko moderat og akseptabel, men det bør vurderast nye risikoreduserande tiltak. Raud: Risiko er høg, det må iverksetjast risikoreduserande tiltak. Sannsynlegheit eller kjenner til tilfelle (kor ofte ei hending inntreff): Lite sannsynleg Svært sannsynleg Konsekvensar (moglege fylgjer av uønska hending) Ufarlig katastrofalt Risikoanalyse Kommuneplan Hemsedal

4 Risikobildet Generelt sett vert det totale risikobilete for Hemsedal å sjå på som akseptabelt. Ingen av dei analyserte hendingane gjev samtidig både store konsekvensar og høg sannsynlegheit for å inntreffe. Uønska hendingar ligg er det ikkje noko som ligg innanfor den raude område.+ Ei rekke hendingar der risikoen er vurdert som akseptabelt, men må avklarst nærare og eventuelt setjast inn tiltak for å redusere risiko ytterlegare. Spesielt gjeld dette der det finns enkle og lite ressurskrevande tiltak. Eksempel her er bygging der det kan vere fare for snøskred ut i frå varsemdkarta og at dette vert tatt hand om gjennom byggesak. Desse hendingane er vist i det gule område. Dei fleste av dei uønska hendingane ligg i det grøne område, der risikoen vert å sjå på i utgangspunktet som akseptabel, utan krav om tiltak. Men at åpenbare tiltak som kan redusere risiko bør sjåast på og iverksettast, dersom det finns enkle og lite ressurskrevjande løysingar. Risikomatrise for Hemsedal: (Jf. Figur over) Konsekvens: Sannsynligheit: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorleg/ ein viss fare 3. Betydelig/ kritisk 4 Alvorleg/ farlig 5. Svært alvorleg/ katastrofalt 5. Svært sannsynleg /kontinuerlig 4. Mykje sannsynleg/ periodevis, lengre varigheit 3. Sannsynleg /fleire enkelttilfelle 2. Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller 1. Lite sannsynleg/ ingen tilfeller Matrisa er basert på sannsynligheit og konsekvens av dei anlyserte objekta i Hemsedal. Hendingar er vist som kvit prikk og er grovt plassert i matrisa. Hendingar i raude felt: Tiltak naudsynt, i utgangspunktet ikkje akseptabelt Hendingar i gule felt: Tiltak må vurderast. Hendingar i grøne felt: Ikkje umiddelbar risiko, men risikoreduserande tiltak kan vurderast. Naturrelateret uønska hendingar Skred: Fjell og jordskred: Sannsynligheit: 2 Konsekvensar: 3 Snøskred: Sannsynligheit: 4 Konsekvensar 3 Kvikkleireskred: Vurdert risiko Sannsynligheit: 1 Konsekvensar 3 Skred kan utløysast i både fjell, lausmassar og snø og kan vere farleg. I Hemsedal er det snøskred som er den mest utbreidde av rasfarer. Både rassikring og areal- og Risikoanalyse Kommuneplan Hemsedal

5 byggforvaltning kan bidra til å førebygge ras. Kvikkleire er det svært lite, eller ingen forekomst av i Hemsedal. Risikoen for ras er vurdert som moderat. Tiltak i kommunen: Varsemdkart for skred er ein del kommuneplan og er lagt inn som omsynssone i planen. Dette er grunnlaget for vidare detaljkartlegging og grunnlag for sakshandsaming for plan og byggforvaltninga i kommunen. Skadeflaum: 5-10 års flaum: Sannsynligheit: 4 Konsekvensar: års flaum Sannsynligheit: 3 Konsekvensar års flaum Vurdert risiko Sannsynligheit: 2 Konsekvensar 4 Overfløyming som følgje av kraftig nedbørsintensitet inntreff med visse mellomrom, og kan føre til større materielle skader på eigedom og verdiar og kan øydelegge infrastruktur. I Hemsedal er det flaum i vassdraga som er mest kritisk. God arealforvalting og unngå utbygging flaumutsette område reduserar risikoen. Storm og orkan Klimaendringar vil kunne føre til at ekstremvind vil auke både i frekvens og omfang i framtida. Hemsedal er skjerma og ligg bak fjellkjeda for kystnære område og er dermed meir skjerma for desse hendingane enn tilfelle er langs kysten. Store snøfall Det førekjem fleire store snøfall i kommunen utan at dette har skapt kritiske situasjonar. Frekvens og konsekvens kan bli større på sikt om nedbørsintensitet og nivå vert endra som følgje av klimaendringar. Radon forekomst i bygg (alvorleg sjukdom) Sannsynligheit: 4 Konsekvensar: 3 Risikoanalyse Kommuneplan Hemsedal

6 Stråling frå Radongass i bygg som menneskjer oppheld seg i, er aktuelt i Hemsedal som i enkelte område har svært radonholdig grunn.. Dette viser målingane kommunen har tilgang til ut i frå ulike typar bygg, fortrinnsvis bustader. Det er statistisk sett mogeleg at eit eller fleire dødsfall årleg i Hemsedal, kan relaterast til radon. Tiltak i kommunen Å sikre eigen bustad mot radon påkvil den enkelte huseigar. Kommunen kan bidra med informasjon til publikum med tilråding om å kartlegge og utbetre førekomst av radon i eigen bustad. Statens Strålevern har gjeve ut eige kart av radonførekomstar. Det også skjerpa krav i ny PBL til radon og sikring av bygg. Ved nye råstoffuttak er radon tema, og for nytt område R3 er det gjort undersøkingar og analyser av radon. Forureining Forureining i grunn: Sannsynligheit: 2 Konsekvensar: 1 Det har gjennom tidene ikkje vore industri og produksjon knytt til miljøfarlege stoff i kommunen. Det som kan vere av forureining i grunn er oljetankar og tidlegare avfallsdepot. Dersom det skulle komme over forureining i grunn vil ei slik hending vanlegvis gje mindre konsekvensar. Akutt forureining: Brått inntreff av forureining i grunn, vatn eller luft kan gje store miljøkonsekvensar. I Hemsedal er trusselen for store katastrofer liten. Den største trusselen er gjennomgangstrafikk med trailere som har farleg gods/ kjemikaliar, der forureining kan oppstå ved trafikkuhell. Radioaktivt avfall: Sannsynligheit: 1 Konsekvensar: 4 I Hemsedal er det ikkje verksemder som har,- eller produserar radioaktivt avfall. Det er primært aktuelt ved hendingar i nærliggande land. (Tsjernobylulukka er eit eksempel). Konsekvensar kan verte katastrofale for heile kommunen, dersom radioaktivt nedfall skulle komme. Dette også ut i frå at kommunen består av fjellområde som ligg utsett til for ei eventuell nedfallssky. Sannsynlegheita for at det inntreff ei slik hending er å sjå på som svært liten. Risikoanalyse Kommuneplan Hemsedal

7 Kritiske infrastruktur og viktige samfunnsfunksjonar: Dambrudd: Sannsynligheit: 1 Konsekvensar: 5 I kommunen er det Flævassdammen som har skadepotensiale ved dambrudd. Svært høg vasstand i Hemsila kan bli konsekvens og kan gje materielle øydeleggingar. Tiltak i kommunen: Kommunen utarbeider varslingssystem med dameigar og selskapet for vassdragsreguleringa. Kommunen kan samordne planverk (varsling, tiltak,- og evakueringsplanar) med eksterne aktørar av omsyn til evakueringskapasitet. Stor samferdselsulukke: Biltrafikkulukke, mange skadde: Sannsynligheit: 3 Konsekvensar: 3 Det er biltrafikkulukke som er risikoobjekt her i Hemsedal. Sannsynlegheita for at hending inntreff er relativ stor med trafikkåre øst vest der det er stor andel tunge køyretøy og jamn busstrafikk. Tiltak i kommunen: Risikoen kan for kommunen fyrst og fremst reduserast gjennom god arealplanlegging med trygge vegføringar avkøyrsler mm. Vidare å styrke beredskap gjennom øvingar, der alle involverte instansar er med i høve til større trafikkulukker. Påverke Statens vegvesen med god vegstandard for gjennomfartsåra. Langvarig straumbrot: Langvarige straumbrot skjer svært sjeldan i Hemsedal kommune. Rundkøyringar vil redusere frekvensen ytterlegare. Hemsedal har ikkje sjukehus og risikoen for katastrofale fylgjer er mindre. Konsekvensar for publikum og næringslivet kan i ekstreme tilfeller utgjere fare. Det er ikkje naudstrømsaggregat i kommunen. Svikt i avlaupssystemet: Mindre lokale utslepp er vanlegvis konsekvensen ved svikt. Det er mindre sannsynleg at hendinga inntreff. Det kan oppstå problem og helserisiko ved at drikkevassystemet ofte ligg i same system / grøft og i tilknyting til avlaupssystem, med potensiale for forureining. Risikoanalyse Kommuneplan Hemsedal

8 Svikt i vassforsyninga: Sannsynligheit: 2 Konsekvensar: 3 Kommune har sine drikkevasskjelder frå grunnvatn. Forureining av drikkevatn i eit større område, eller teknisk svikt inntreff sjeldan, men kan gje store konsekvensar for liv og helse om ei hending inntreff. Kvalitetssystema for drikkevatn i kommunen held eit høgt beredskapsnivå i høve til dette. Hemsedal kommune har ikkje pr. i dag reservevasskjelde. Tiltak i kommunen: Beredskapsplanar, interne rutinar og internkontrollsystem må gjennomgåast og samordnast jamnleg. Brann og ekslsplosjonsvern: Skogbrann: Sannsynligheit: 1 Konsekvensar: 2 Skogbrann inntreff sjeldan i Hemsedal. Skogbrann kan ha innverknad på miljø og økonomi og mindre på liv og helse. Ulukke med farleg gods: Hemsedal har gjennomfartsåre med transport av farleg gods. Ulukker med brannfarlege, etsande eller giftige stoff inntreff sjeldan. Personskade, dødsfall og mindre miljøutslepp kan bli konsekvensane. Storbrann med mange skadde og evakuerte Sannsynligheit: 2 Konsekvensar: 3 Storbrann i større bygg eller område med mange bustader inntreff sjeldan i Hemsedal. Hemsedal har hotell og større reiselivsbedrifter som utgjer risikoobjekt. Strenge brannkrav og god beredskap reduserar risikoen. Tiltak i Kommunen: Foreta jamneleg øvingar på evakuering med meir ved hotell og større reiselivsbedrifter bør prioriterast. Dette i samarbeid med politiet for å styrke evakueringsrutinar Risikoanalyse Kommuneplan Hemsedal