Lundsvågen Båtforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lundsvågen Båtforening"

Transkript

1 Kommunale småbåthavner Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Situasjon Lundsvågen Båtforening 16 mars 2015 Versjon: 001

2 Innholdsfortegnelse 1. Arbeidsmetode 2. Forutsetninger og avgrensinger 2.1. Formål 2.2. Forutsetninger 2.3. Avgrensinger 2.4. Begreper 3. Beskrivelse av analyseobjekt 4. Planlegging og oppstart 4.1. Organisering Leder for analysen Deltagere i analysen Start- og sluttdato for analysen Publiseringsgrad 4.2. Gradering 5. Hendelser 5.1. Adkomst 5.2. Akutt sykdom 5.3. Bil i sjø 5.4. Brann i båt / havn 5.5. Brann ifm. bunkringsanlegg 5.6. Brann på land 5.7. Brygge sliter seg 5.8. Båt sliter seg 5.9. Båtvelt på land Ekstremvær Farvann Forurensing - land Forurensing - sjø Innbrudd Oversvømmelse av kaiområde Person i sjø Personskade ifm. slipping og heving av båter Påkjørsel og kollisjoner Setninger på konstruksjoner Sikkerhet Skadeverk Støy Undergraving av fundamenter Forlis i havn Arbeid i havn

3 1. Arbeidsmetode ROS-analysen gjennomføres i tre faser med disse aktivitetene: - Planlegging og oppstart - Beskriv analyseområdet - Analyse - Kartlegging av nå-situasjon: Identifisering av uønskede hendelser og risikovurdering. - Avgjøre risikoaksept, vurdering av tiltak - Anbefaling - Oppfølging - Beslutning - Gjennomføring - Evaluering

4 2. Forutsetninger og avgrensinger 2.1. Formål Formål (fra Handlingsplan for kommunale småbåthavner, vedtatt i Stavanger formannskap ): "Sikkerhet i våre kommunale småbåthavner krever omtanke, holdninger og prioritet, slik at skader ikke aksepteres. For å forebygge skader gis arbeidet med sikkerhet i kommunale båthavner høyeste prioritet." Risikoanalysene for de ulike småbåthavnene gjennomføres for å kartlegge uønskede hendelser, som kan oppstå og påføre skader på mennesker og miljø. Risikoanalysene skal i tillegg identifisere tiltak for å forebygge uønskede hendelser, og redusere skader hvis de oppstår Forutsetninger 1. Båtforeningene skal ta utgangspunkt i denne malen og gjennomføre risikoanalyse for hver enkelt småbåthavn. Dette for å fange opp lokale og spesielle forhold ved de ulike småbåthavnene. 2. I hver risikoanalyse må det gjøres en vurdering av hva som er akseptabel risiko, og hvilke tiltak som må settes i verk for at risikoen ved de ulike uønskede hendelsene kan aksepteres. 3. Risikoanalysene for de enkelte småbåthavnene gjennomgås årlig og revideres hvert fjerde år. 4. Forhold nevnt i kommunedelplanens (K120 Kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger kommune) risikovurdering av småbåthavner er tatt med i denne malen Avgrensinger 1. Malen er en grov risikoanalyse, som kort forklart innebærer at det skal gjøres en grov vurdering av risikoen ved de ulike uønskede hendelsene. Det legges ikke opp til at det skal gås i detalj rundt sannsynligheter og konsekvenser for de ulike uønskede hendelsene. 2. Hver analyse avgrenses til selve småbåthavnen (leid grunn) i hvert tilfelle og det som hører til denne av land- og/eller sjøareal Begreper Risiko kan defineres som «en kombinasjon av mulige konsekvenser (utfall) og tilhørende usikkerhet», eller som «kombinasjonen av mulige konsekvenser og sannsynlighet» (Aven, 2007:41), der sannsynlighet forstås som et uttrykk for grad av tro på at en uønsket hendelse vil inntreffe, og konsekvens er utfallet av en uønsket hendelse. Konsekvenser for liv og helse: - Drept (dødsfall): Som drepte regnes alle som dør innen 30 dager etter ulykkesdato av skader påført i ulykken. - Meget alvorlig personskade: Skader av en slik art at en persons liv en tid er truet eller at vedkommende har skader som fører til varig og alvorlig mén. - Alvorlig personskade: Større, men ikke livstruende skader. - Lettere personskade: Mindre brudd, skrammer og så videre som ikke trenger sykehusinnlegging.

5 3. Beskrivelse av analyseobjekt Analyseobjekt gjelder Lundsvågen Båtforening lokalisert på nordsiden av Hundvåg. Havnen ble etablert i 1981 og har ca. 640 båtplasser. Havnen består av 9 flytebrygger, 2 rausmoloer og 1 service kai. Foreningen disponerer: Klubbhus, garasje, verksted/lager samt mastehus Miljøstasjon. Båtopplagsplass/parkeringsplass Mastekran på kaien (manuelt operert) Båtopptak ved bruk av kranbil / mobilkran Arbeidsbåt I tilknytting til båthavnen (på nordsiden av båthavnen) ligger Lundsvågen Naturskole. Felles adkomst vei (Kisteneset) som munner ut i opplagsplass/parkeringsplass. Ingen gjennomgangstrafikk. Kraftig vind fra sørlig til nordlig retning kan dra opp en del bølger samt at vinden merkes godt i havnen. Havnen er beskyttet med flytende betongbrygger mot sør og vest, rausmolo mot øst samt fastland mot nord. 4. Planlegging og oppstart Grunnlag for utarbeidelse av beredskapsplaner, danne grunnlag for tiltak, klarlegge ansvarsforhold Organisering Styret Foreningens styre består av 5 medlemmer med 2 varamenn. Det er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er tilstede. Alle styresaker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbelstemme. Styret velger blant sine medlemmer havnesjef, havneinspektør og kasserer. Havnesjefen er også styrets viseformann. Styret ansetter personale og inngår avtale om ansettelsesvilkår. Styret utarbeider havnereglement. Ansatte Foreningen har 3 ansatte, 1 driftsleder samt 2 driftsmedarbeidere, totalt ca. 1,5 stilling Leder for analysen Driftsleder Helge Kleppa Deltagere i analysen Fylles inn under hvert analysemøte Start- og sluttdato for analysen Oppstartsdato: Dato for ferdigstillelse av den enkelte analyse eller senest Sluttdato: Fire år etter oppstartsdato Risikogradering

6 - Ufarlig: Tilløp til personskade og/eller materielle skader. Ingen miljøskade. Økonomiske verdier? - Farlig: Lettere eller alvorlig personskade. Mindre eller alvorlig miljøskade. Økonomiske verdier? - Katastrofe: Meget alvorlig personskade eller dødsfall. Omfattende eller svært og langvarige skader på miljøet. Økonomiske verdier?

7 5. Hendelser oppsummert Hendelse 1. Adkomst 2. Akutt sykdom 3. Bil i sjø 4. Brann i havn 5. Brann ifm. bunkringsanlegg 6. Brann på land 7. Brygge sliter seg 8. Båt sliter seg 9. Båtvelt på land 10. Ekstremvær 11. Farvann 12. Forurensing - land 13. Forurensing - sjø 14. Innbrudd 15. Oversvømmelse av kaiområde 16. Person i sjø 17. Personskade ifm. slipping og heving av båter 18. Påkjørsel og kollisjoner 19. Setninger på konstruksjoner 20. Sikkerhet 21. Skadeverk 22. Støy 23. Undergraving av fundamenter Risiko Ufarlig Farlig Katastrofalt

8 5.1. Adkomst Beskrivelse: Bilvei som fører inn til havnen. 6-7 bolighus som ligger til veien før ankomst båthavn. Parkering forbudt skilt Fartshumper 40 km/t fartsgrense Årsaker: Fare for påkjørsler. Konsekvenser: Mulig personskade.

9 5.2. Akutt sykdom Beskrivelse: Oppholder seg til tider mye folk i havna. Reell fare for at akutt sykdom kan oppstå. 1ste hjelpskrin montert i bygninger Årsaker: Akutt sykdom. Konsekvenser: Fare for liv og helse / behov for nød-etater.

10 5.3. Bil i sjø Beskrivelse: Havnen har en hovedkai/betongkai med lengde ca. 100m. I tillegg 2 stk rausmolo hvor det er adkomst for bil. Hovedkai er sikret med firkantrør, 10 x 10cm Hovedrausmolo sikret med låst port med tilkomst for medlemmer Årsaker: Finnes mulighet for at bil kan gå i sjøen. Konsekvenser: Personskade samt forurensing fra bil.

11 5.4. Brann i havn Beskrivelse: Ligger ca båter i havna til enhver tid. Reell fra for brann. Omfatter også eksplosjon. Vann på alle brygger Adkomst for nødetater nr. 110 Brannslukkeapparater på alle brygger samt verksted & klubbhus Årsaker: Alle båter produsert av brennbart materiale, ligger tett fortøyd. Konsekvenser: Fare for brann, også storbrann.

12 5.5. Brann ifm. bunkringsanlegg Beskrivelse: Ikke relevant for Lundsvågen. Årsaker: Konsekvenser:

13 5.6. Brann på land Beskrivelse: Båthavnen har stor parkeringsplass med ca. 100 biloppstillingsplasser. Videre klubbhus, garasje, maste hus og verksted. Vinterlagring av båter på land. Brannslukkeapparater på alle brygger samt verksted & klubbhus Vann på servicekai & opplagsplass Adkomst for nødetater nr. 110 Årsaker: Trehusbygninger, mye bilparkering. Båter står tett lagret. Konsekvenser: Brann i bygning, bilbrann og båtbrann.

14 5.7. Brygge sliter seg Beskrivelse: Foreningen har 9 stk flytende trebrygger/betongbrygger. Vedlikeholdsplan/ undervannsinspeksjon Utskifting av brygger Årsaker: I forbindelse med uvær kan brygger løsne fra landfeste, eventuelt at bryggeskjøter ryker. Konsekvenser: Adkomst til/fra brygger forhindres.

15 5.8. Båt sliter seg Beskrivelse: Vi opplever at båter løsner fra fortøyningene/sliter seg. Info i LB Havnereglement Driftspersonell har runder regelmessige runder i havnen som en del av sine oppgaver Årsaker: Uvær samt dårlig ettersyn/tilsyn. Konsekvenser: Påføre skade på egen båt samt andre båter.

16 5.9. Båtvelt på land Beskrivelse: Fare for at båter kan velte i forbindelse med slipping & opplag på land. Info gis i forbindelse med opptak - egenerklæring Materiell sjekkes ved opptak av båter Årsaker: I forbindelse med uvær / dårlig opplagsmateriell & sikring. Konsekvenser: Skade på mennesker samt båt.

17 5.10. Ekstremvær Beskrivelse: Havnen kan ligge utsatt til i forbindelse med ekstremvær. Vedlikeholdsplan (brygge-fortøyninger) Årsaker: Uvær. Konsekvenser: Skade på mennesker og materiell.

18 5.11. Farvann Beskrivelse: Fra kommunedelplanens (K120) risikovurdering av småbåthavner. Gjelder småbåttrafikk. Aktu Årsaker: Lundsvågen har ingen grunner hvor båter kan gå på skjær Konsekvenser:

19 5.12. Forurensing - land Beskrivelse: Vanlig husholdningsavfall, batterier, kjemikalier (olje etc), bunnstoff i forbindelse med slipping. Restavfall innelåst container Spilloljetank Mottak av batterier Mottak av filtere Årsaker: Medlemmer etterlater avfall i forb med opphold i havna, båtturer & båtpuss. Konsekvenser: Tilgrising av ytre miljø.

20 5.13. Forurensing - sjø Beskrivelse: Bunnstoff og Oljesøl. Årsaker: Lekkasje fra båt & slipping av båter Konsekvenser: Forurensing til sjø Oljelenser for sjø tilgjengelig i havnen Ny spyle-plass i forb. med slipping

21 5.14. Innbrudd Beskrivelse: Fare for innbrudd i båter og bygninger. Belysning Avlåst port til deler av havna Vaktselskap Årsaker: Deler av havnen ligger litt avsidesliggende, gir lett tilgang for uvedkommende. Konsekvenser: Tyveri, skader, hærverk.

22 5.15. Oversvømmelse av kaiområde Beskrivelse: Området kan oversvømmes pga nær beliggenhet til sjø. Ingen Årsaker: Ved flom høyvann. Konsekvenser: Parkeringsplass oversvømmes, mulig skade på verksted, mastehus, klubbhus og garasje. La

23 5.16. Person i sjø Beskrivelse: Fare for at personer kan falle i sjøen fra hovedkai samt flytebrygger. Stige på hovedkai Jevnlig vask av brygger Årsaker: Ved uforsiktighet, påvirket av rusmidler, uvær, glatte brygger. Konsekvenser: Drukning & personskade.

24 5.17. Personskade ifm. slipping og heving av båter Beskrivelse: Felles opptak av båter hver vår og høst tot. ca 7 lørdager. Medlemmer anmodes om ikke å ta med barn Eget opptaksutstyr planlegges anskaffet Regler som bestemmer hvor medlemmene kan ferdes under opptak Årsaker: Klemskader, båtvelt. Konsekvenser: Personskader.

25 5.18. Påkjørsel og kollisjoner Beskrivelse: Stor åpen parkeringsplass. Fartsbegrensning 30 Årsaker: Brukes bl.a. til øvelses kjøring. Konsekvenser: Skade på personer og materiell

26 5.19. Setninger på konstruksjoner Beskrivelse: Ikke relevant Årsaker: Konsekvenser:

27 5.20. Sikkerhet Beskrivelse: Fra kommunedelplanens (K120) risikovurdering av småbåthavner. Aktuelt for Dusavik ettersom Årsaker: Ikke aktuelt for Lundsvågen Konsekvenser:

28 5.21. Skadeverk Beskrivelse: Foreningens bygninger, utstyr og område. Belysning Avlåst port til flytebryggene Avlåst medlemsverksted Garasje og verksted for driftspersonell avlåst og tilgjengelig kun for drift. Årsaker: Deler av området ligger noe øde nattestid. Konsekvenser: Økonomiske konsekvenser. Ufarl

29 5.22. Støy Beskrivelse: Støy fra master. Info til medlemmer Årsaker: Dersom tauverk & seil ikke er strammet skikkelig, kan støy fra seilbåter forekomme ved kraftig vind Konsekvenser: Kan være til sjenanse for naboer.

30 5.23. Undergraving av fundamenter Beskrivelse: 2 stk rausmolo. Overvåkes av driftspersonell Årsaker: Kraftige strømmer undergraver rausmolo. Konsekvenser: Må utbedres dersom det skulle skje. Har skjedd en gang siden Beskrivelse: Forlis i havn Jevnlige inspeksjoner

31 Årsaker: Mangelfullt tilsyn, uvær samt uforutsett årsak Konsekvenser: Forlis med tilhørende skade på bryggemateriell samt forurensing

32 5.25. Beskrivelse: Arbeid i havn, bruk av arbeidsbåt Bruk av redningsvest Farlig arbeid utføres ikke alene Årsaker: Akutt sykdom, personskade, fall i sjø Konsekvenser: Akutt skade, drukning Beskrivelse:

33 Årsaker: Konsekvenser:

34 5.27. Beskrivelse: Årsaker: Konsekvenser: Beskrivelse:

35 Årsaker: Konsekvenser:

36 5.29. Beskrivelse: Årsaker: Konsekvenser: Beskrivelse:

37 Årsaker: Konsekvenser: