Risiko og sårbarheitsanalyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko og sårbarheitsanalyse"

Transkript

1 Fjell kommune Risiko og sårbarheitsanalyse Kommunedelplan for Ågotnes Oppdragsnr.:

2 Rev. 0 Dato: Omtale: Kommunedelplan Ågotnes, ROS-analyse Utarbeidet JNOLS Fagkontroll KHMED Godkjent Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandlar. Opphavsretten tilhøyrer Norconsult. Dokumentet må berre nyttast til det formål som framgår i oppdragsavtalen, og må ikkje kopierast eller gjerast tilgjengeleg på annan måte eller i større utstrekning enn formålet tilseier. Norconsult AS Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Side2av28

3 Innhald 1 Innleiing Generelt Føresetnader, avgrensingar og antakelsar Styrande dokument Datagrunnlag og definisjonar 7 2 Tiltaket 9 3 Metode Framgangsmåte Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens Vurdering av risiko 15 4 Fareidentifikasjon 17 5 Vurdering av sårbarheit 20 6 Sannsynligheit og konsekvensvurdering hendingar til vidare risikoanalyse 25 7 Avbøtande tiltak Side3av28

4 Samandrag I samband med kommunedelplan for Ågotnes i Fjell kommune er det utført ei risiko- og sårbarheitsanalyse. Analysen er gjennomført i samsvar med krav i plan- og bygningslova ( 4.3).Det er identifisert sårbarheit i forhold til: 1. Skred, snøskred og steinsprang 2. Flaum og ekstremnedbør 3. Springflo og havnivåstigning 4. Ekstremvind 5. Skog- og lyngbrann 6. Transport av farleg gods 7. Dambrot 8. Brann- slukkevatn Disse er difor underlagt ein meir detaljert risikovurdering med omsyn til det aktuelle tiltaket. Det vert presisert at vurderinga er på eit overordna nivå. Hovudformålet med risikovurderinga er å identifisere i kva grad ein må stadfeste risikoreduserande tiltak i føresega til kommunedelplanen, og kor ein må vurdera saka nærmare på reguleringsplannivå Side4av28

5 1 Innleiing 1.1 GENERELT Norconsult har på oppdrag for Fjell kommune utført ei risiko- og sårbarheitsanalyse for Kommunedelplan for Ågotnes. Kommunedelplanen skal fremje Ågotnes som eit handels- og næringssenter i kommunen som tilbyr gode bokvalitetar. ROS- analysen er basert på planutkast pr I ei ROS-analyse vert følgjande undersøkt: - Vil tiltaket medføre farar for omgjevnadene? - Eksisterer det eller er det planlagt forhold i omgjevnadene som medfører fare for tiltaket? Kravet til samfunnstryggleik er nedfelt på fleire nivå. Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarheitsanalysar ved all planlegging: «Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalysegjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap». Plan og bygningslova 4.3 Forskrift om krav til byggverk og produkt til byggverk (TEK) stiller på sin side krav til tryggleik i forhold til naturfare (TEK 7-1,2,3 og 4), og det er gitt eit generelt krav om at byggverk skal verte utforma og lokalisert slik at det er tilfredsstillande tryggleik mot framtidige naturkrefter. Forskrift om konsekvensutgreiing slår fast at temaet beredskap og risiko for ulukke skal greiast ut for i samsvar med PBL 4.3. (Forskrift om konsekvensutgreiing vedlegg III, pkt. b). Kommunedelplanen er overordna og stiller krav til utarbeiding av reguleringsplan for tiltaka. Jf. plan og bygingslova 4.3 skal det utarbeidast ROS analyse til desse reguleringsplanane. Målet med denne analysen erå gje ei overordna representativ framstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verdiar og ytre miljø i samband med framtidig arealdisponering i planområdet. Analysen inngår som ein del av grunnlaget for identifisering av behov for risikoreduserande tiltak. På overordna plannivå vil slike tiltak i hovudsak verta knytt til vidare undersøkingar ved utarbeiding av reguleringsplan Side5av28

6 1.2 FØRESETNADER, AVGRENSINGAR OG ANTAKELSAR Følgjande føresetnader, avgrensingar og antakelsar er lagt til grunn for risikoanalysen: Analysen er kvalitativ. Den er avgrensa til temaet samfunnssikkerhet slik dette er skildra av DSB med omsyn til overordna plan. Det er føresett at framtidig utført byggearbeid følgjer relevante lover og forskrifter, inkludert sikringstiltak og liknande. Analysen omfattar vurdering av ny arealbruk innanfor det aktuelle planområdet Analysen vurderer ikkje uavhengige, samanfallande hendingar. Analysen omfattar ferdig løysning, ikkje vurdering av risiko i bygge- og anleggsfasen. Analysen omfattar ikkje hendingar knytt til tilsikta handlingar (sabotasje, terror el. l.). Vurderingar og tru i analysen er basert på føreliggjande dokumentasjon om tiltaka og om eksisterande og planlagt bruk av nærområdet. 1.3 STYRANDE DOKUMENT Tabellen under gir en oversikt over styrande dokumenter, føringar og rettleiar for risiko og sårbarheitsanalysen. Tabell 1.2: Styrande dokumenter, føringar og rettleiarar for risiko og sårbarheitsanalysen. Ref. nr Skildring Utgitt av/kjelde 1.1 Lov om planlegging og byggesaksbehandling plan- og bygningsloven) (plandelen) Miljøverndepartementet 1.2 Byggteknisk forskrift TEK 10, FOR KRD, Miljøverndepartementet 1.3 Flaum og skredfare i arealplaner, Retningslinjer NVE 1.4 Forskrift om konsekvensutredning vedlegg III, pkt. b Miljøverndepartementet 1.5 NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger Standard Norge 1.6 Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan og bygningsloven, september DSB 1.7 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (Rev. jan. 2010) DSB 1.8 Akseptkriteria til bruk i ROS-analysearbeidet i arealplanlegginga, og eventuelt anna planarbeid. (12/1/2010) 1.9 Krav og forventninger til beredskapsmessige omsyn i samfunnsplanlegginga, herunder ROS-analysar (26/5/2009) 1.10 GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging, Vestlandsprosjektet, med vedlegg revidert Akseptkriteria og metode til arbeid med risiko og sårbarheitsanalyser i Fjell kommune (saksnr. 2011/ /2012) Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, DSB og Statens kartverk. Fjell kommune Side6av28

7 1.4 DATAGRUNNLAG OG DEFINISJONAR Tabellane under og på neste sider gir oversikt over datagrunnlag og definisjonar som er lagt til grunn for analysen. Tabell 1.2: Oversikt over datagrunnlag som er nytta i analysen. Ref. nr Skildring Dato Utgitt av/kjelde: 2.1 Notat frå dagseminar Fjell kommune 2.2 Arealdelen av kommuneplanen m/ros-analyse 2.3 Naturbase - Dirnat Fjell kommune 2.4 Artsdatabanken - Artsdatabanken 2.5 Lausmasser - NGU 2.6 Grunnforureining (innsynsløysing kart) - KLIF 2.7 Skredatlas - NVE og NGU 2.8 Trafikkanalyse Ågotnes Helge Hopen AS 2.9 DSB-kartinnsynsløsning - DSB 2.10 Klassifisering av dam Hagarvatnethoveddam Norconsult AS Tabell 1.3: Oversikt over definisjonar som er lagt til grunn for analysen. Omgrep DSB Klif NGU Konsekvens Risiko Risikoanalyse Risikoreduserande tiltak Sårbarheit Sannsynligheit Definisjon (hovudsak henta frå NS5814) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Klima- og forurensningsdirektoratet. Norges geologiske undersøkelse Mogeleg fjølge av ei uønskt hending. Kan uttrykkast med ord eller som tal for omfanget av skader på menneske, miljø eller materielle verdiar. Kombinasjonen av sannsynligheit for og konsekvensen av ei uønskt hending. Systematisk framgangsmåte for å skildre og/eller beregne risiko. Risikoanalysen vert utført ved kartlegging av uønska hendingar, orsakar til og konsekvens av disse. Tiltak som påverkersannsynligheita for- eller konsekvensen av ei uønskt hending Manglande evne hos eit analyseobjekt til å motstå verknader av ei uønskt hending og til å gjenopprette sin opprinnelege tilstand eller funksjon etter hendinga. I kva grad det er truleg at ei hending vil inntreffe, uttrykt i ord eller tal Side7av28

8 Side8av28

9 2 Tiltaket Kommunedelplanen for Ågotnes har fleire tiltak/forslag til endra arealbruk. I tabellen under vert områda kort presentert med gjeldande og føreslått arealbruk. For nærare omtale av - og kart over området og tiltaka, vert det vist til konsekvensutgreiinga og plankartet. Tabell 1.1 Tiltak i kommunedelplan for Ågotnes. Tiltaka er fokus for ROSanalysen. ID Føreslått ny arealbruk Noverande arealbruk (gjeldande plan). B1-B5 Bustad (gamle Ågotnes) Eksisterande bustad, framtidig bustad (m/plankrav) og LNF. B6 Bustad (v Kårtveitskule) LNF, viktige landskapsdrag der bygge- og anleggstiltak ikkje bør tillatast. KB1 Kombinert bustad/næring Framtidige offentlege bygningar KB2 Kombinert næring/off.priv tenesteyting Industri, viktige landskapsdrag der bygge- og anleggstiltak kan tillatast. KB3 Kombinert næring/bustad (Kiwi) Forretning/kontor, LNF, LNF der landbruk er dominerande. KB5 NO1/KB4/ SH Næring og andre typarbygg og anlegg: gjenbruksstasjon Næring, kombinert byggeområde, småbåthamn (Ågotnes kai) Friområde og næring Kai,parkering, bustad NO2 Næring ( i sentrum) Forretning /kontor O/P1 Off.el.privattenesteyting (v.skulen) Offentleg område, parkering, terminal O/P2 Offentleg el. privat tenesteyting (Kvednatunet) LNF der bygge- og anleggstiltak ikkje bør tillatast. S1-S5 Sentrumsføremål Framtidig forretning/kontor T1-T2 Turdrag LNF, friområde, naust, regulert bustad. V1 Veg (rundkjøring/kryss) Veg ( KDPSotrasambandet) V2 Veg (gml. Ågotnes) LNF, bustad ABA1 Parkering, grønstruktur, reinseanlegg. Høve til å regulere det gamle småbruket til bustad. Nytt Sotrasamband Korridor for nytt Sotrasamband er lagt inn i plankartet for kdp Ågotnes (V1). Tiltaket skal regulerast og greiast ut for av Statens vegvesen, også med omsyn til risiko og sårbarheit. Kommunen ynskjer likevel i ROS-analysen for Kdp Ågotnes å peike på etablering av Sotrasambandets nye avkøyrsel V1 til CCB-området som eit tiltak for å kanalisere tungtransport bort frå sentrumsområdet på Ågotnes. Denne delen av Sotrasambandet kan Side9av28

10 også reknast som eit avbøtande tiltak for fare ved transport av farleg gods og trafikktryggleik generelt Side10av28

11 3 Metode 3.1 FRAMGANGSMÅTE I denne analysen av risiko for menneskes liv og helse, materielle verdiar og miljø vert hovudprinsippa i NS 5814:2008 Krav til risikovurderingar følgt. Analysen følgjer og retningslinene i DSBs rettleiar Samfunnsikkerhet i arealplanlegging(ref. 1.5 og 1.7). Fareidentifikasjon Framgangsmåten er først ein innleiande fareidentifikasjon. Fare er forhold som kan føra til konkrete, stadfesta hendingar. Ei fare er ikkje stadfesta og kan representere ei gruppe hendingar med store likhetstrekk. Fareidentifikasjonen vert utført ved hjelp av ei sjekkliste med mogelege farar og sårbare objekt. For sårbare objekt er formålet å avdekke i kva grad tiltaket fører til ytterligare risiko ut over dagens situasjon. Sjekklista som vert nytta i fareidentifikasjonen er basert på DSBs rettleiing Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (ref. 1.7) og GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging(ref. 1.10) samt sjekklister frå fleire Fylkesmenn. Sårbarheitsvurdering Aktuelle farer vert tatt med vidare til ei vurdering av sårbarheit. Sårbarheit vert definert som manglande evne hos eit analyseobjekt til å motstå verknader av ei uønskt hending og til å gjenopprette sin opphavlege tilstand eller funksjon etter hendinga. Sårbarheita vert gradert etter følgjande: særs, moderat, lite eller ikkje sårbart. Sårbarheit er ei skjønnsfagleg vurdering. Risikovurdering Risiko vert definert som kombinasjonen av sannsynligheita for og konsekvensen av ei uønskt hending. Den innleiande fareidentifikasjon og sårbarheitsvurdering vil avdekke eventuelle behov for ein meir detaljert hendingsbasert analyse kor sannsynligheit for at ei hending skjer og konsekvens av hendinga vert vurdert. Risikovurderinga er samla i eitt felles skjema med aktuelle hendingar og aktuelle nye område vist i tabell lengst bak i denne rapporten. Risikoanalysen gjeld for overordna plannivå. Vurderingane av sannsynligheit og konsekvens er også overordna og det kan vera rom for diskusjon. Hovudformålet med risikovurderinga er å identifisere i kva grad ein må stadfeste risikoreduserande tiltak i føresegna til kommunedelplanen, og kor ein må vurdera saka nærmare på reguleringsplannivå. Risikoreduserande tiltak Analysen inngår til slutt som ein del av grunnlaget for å identifisera behov for risikoreduserande tiltak Side11av28

12 Metoden for kategorisering av sannsynligheit og konsekvens, vurdering av risiko og kriteriar for iverksetting av risikoreduserande tiltak, vert forklart vidare i kapittel 3.2 til Side12av28

13 3.2 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS Risiko er knytt til uønskte hendingar, dvs. hendingar som i utgangspunktet ikkje skal inntreffe. Det er knytt usikkerheit til både om og kor ofte hendinga skjer (sannsynlighet), og omfanget (konsekvens) av hendinga, om ho skjer. Usikkerheita vert uttrykt ved hjelp av omgrepa sannsynlegheit og konsekvens. Vurderingar av sannsyn- og konsekvens byggjer på erfaring (statistikk), trendar (f.eks. klima) og fagleg skjønn. Tabellane under syner kategoriar for høvesvis sannsyn og konsekvens som er lagt til grunn for denne analysen. Fjell kommune sine nylig stadfesta akseptkriterier og metode for ROSanalyser er nytta. Sannsynlighetskategori Vekt Beskrivelse (frekvens) Særs sannsynleg 6 Skjer oftare enn kvart 20 år. Mykje sannsynleg 5 Skjer ein kong kvart år Sannsynleg 4 Skjer ein gong kvart år Noko sannsynleg 3 Skjer ein gong kart år. Lite sannsynleg 2 Skjer ein gong kvart år. Usannsynleg 1 Skjer sjeldnare enn kvart år Side13av28

14 Konsekvens Vekt Liv og helse Ytre miljø Materielle verdiar Katastrofalt 6 10 døde eller fleire, og/eller meir enn 20 alvorleg skada. Kritisk 5 < 10 døde, og/eller inntil 20 alvorleg skada. Alvorleg 4 < 3 døde eller < 15 alvorlege personskadar Ein viss fare 3 <5 alvorlege personskadar, som fører til sjukemelding og lengre fråvær. Vesentlege helseplager og ubehag. Liten 2 Mindre skader som treng medisinsk handsaming kan skje, fråvær avgrensa til bruk av eigenmelding. Ufarleg 1 Ingen eller små personskadar. Varig og alvorleg miljøskade av stort omfang. Langvarig, og i verste fall varig alvorlig skade på miljøet. Store og alvorlege miljøskader som det vil ta tid å utbedre (dvs. fleire tiår). Miljøskadar av stort omfang og middels alvorligheit, eller: Skadar av lite omfang men høg alvorligheit. Små skadar på miljøet, og som vert utbetra av naturen sjølv etter relativt kort tid. Miljøskadar av stort omfang og middels alvorligheit, eller Skader av lite omfang men høg alvorligheit. Ingen eller få og ubetydelege miljøskadar og/eller forureining av omgjevnader. Fullstendeg øydelegging av materiell, utstyr og andre økonomiske verdiar. Skadar for meir enn kr ,-. Varig produksjonsstans. Fullstendig øydelegging av materiell, utstyr og andre økonimsike verdiar. Skadar < ,-. Produksjonsstans > 1 år. Tap av, og/eller kritisk skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skader < ,-. Produksjonsstans < 1 år. Alvorleg skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdiar. Skadar < ,- Produksjonsstans <3 mnd. Mindre lokal skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdiar. Skadar < kr ,-. Produksjonsstans <1 mnd. Små eller ingen skadar på materiell, utstyr og andre økonomiske verdiar. Skadar <kr ,-. Produksjonsstans < veke Side14av28

15 3.3 VURDERING AV RISIKO I ei grovanalyse plasserast uønska hendingar i ei risikomatrise gitt av sannsynligheit for og konsekvens av hendinga. Risikomatrisa har 3 soner, grøn, gul og raud. Kommunen har spesifisert krav om risikoreduserande tiltak for dei tre sonene: GRØNN GUL RAUD I utgangspunktet akseptabel risiko, men ytterligare risikoreduserande tiltak av vesentleg karakter skal gjennomførast når det er mogeleg ut i frå økonomiske og praktiske vurderingar. ALARP-sone, dvs. tiltak skal gjennomførast for å redusere risikoen så mykje som mogeleg. (ALARP=As Low As ReasonalblePracticable). Det vil vera naturleg å legge ei kost-nytteanalyse til grunn for vurderinga av ytterligare risikoreduserande tiltak. Uakseptabel risiko. Her skal risikoreduserande tiltak gjennomførast. Alternativt skal det utførast meir detaljerte ROS-analyser for å avkrefte risikonivået. Akseptkriteriene for risiko er gitt av de farga sonene i risikomatrisene under Side15av28

16 Side16av28

17 4 Fareidentifikasjon Ein systematisk gjennomgang av mogeleg farar (fareidentifikasjon) vert gjort ved hjelp av sjekklista under. Sjekklista er delt inn i farar knytt til natur, verksemd og infrastruktur. Sårbare objekt er og tatt omsyn til i sjekklista. Det er fylt ut eitt skjema som gjeld for heile planområdet. Registreringar som kan tenkjast å påverka risikoen for dei einskilde tiltaka vert notert. Det vert og notert om endra arealbruk kan tenkjast å påverke risikobildet for omgjevnaden. Fare Er det forhold som kan tenkjast å medføre fare? NATURBASERTE er avgrenset til de naturlige, stedlige forholdene. Skred/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, jord) Flaum Springflo Vind/ekstremnedbør Havnivåstigning Skog- / lyngbrann Radon FARAR FRÅ VERKSEMDER Brann/eksplosjon ved industrianlegg Kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning Transport av farlig gods Forurensning i grunn Elektromagnetisk stråling Dambrot Det er registrert områder som er potensielt utsette for steinsprang og snøskred. Skred vert vurdert vidare. Av lausmassar er det registrert bart fjell, stadvis tynt dekke og morene. Ustabil grunn vert ikkje vurdert som eit aktuelt tema og vert ikkje vurdert vidare. Det renn vassdrag gjennom området. Flaum vert vurdert vidare. Nokre av tiltaka ligg i strandsona. Springflo vert vurdert vidare. Det er registrert vindutsette stader i ROS-analysen for arealdelen til kommuneplanen. Ekstremnedbør er også eit relevant tema. Vind/ekstremnedbør vert vurdert vidare. Nokre av tiltaka ligg i strandsona. Havnivåstigning vert vurdert vidare. Skog og lyngbrann er aktuelt og vert vurdert vidare. Gjennom teknisk forskrift vert det stilt krav til gjennomføring av tiltak i vidare planlegging/prosjektering av bygningar for å hindre uønska radonkonsentrasjonar i inneluft. Temaet vert ikkje vurdert nærmare her. Det er registrert storulukkebedrifter innafor planområdet. Temaet vert vurdert vidare. Kjemikalieutslepp ved eksisterande næringsområde vert vurdert som eit aktuelt tema. Det vert transportert større mengder farleg gods på riksveg 561. Temaet vert vurdert vidare. Det er registrert forureina grunn i eksisterande næringsområde. Temaet vert vurdert vidare. Det går fleire høgspentleidningar gjennom området. Temaet vert vurdert vidare. Hagarvatnet er oppdemma. Delar av planområdet ligg nedstrøms. Temaet vert vurdert vidare Side17av28

18 Fare Er det forhold som kan tenkjast å medføre fare? FARAR KNYTT TIL INFRASTRUKTUR VA-ledningsnett Trafikksikkerhet Skipstrafikk Eksisterande kraftstasjon/elforsyning Drikkevannsforsyning Forslag til endringar i arealbruk vil truleg påverke VA-infrastruktur. Temaet vert vurdert vidare. Trafikktryggleik vert handtert som eige tema i konsekvensutgreiinga og vert ikkje analysert vidare her. Planområdet inneheld eit hamneområde. Temaet vert vurdert vidare. Det er registrert ein trafo i planområdet. Temaet vert vurdert vidare. Planområdet røyrer ikkje drikkevannskjelder, inga tiltak ligg oppstrøms drikkevannskjelder. Det er registrert to brønnar i planområdet. Det må vurderast om ny arealbruk vil påverke disse. Temaet vert vurdert vidare. SÅRBARE OBJEKT er anlegg, bygg, natur og kulturområde som er sårbare for inngrep og skader. Helse- og omsorgsinstitusjonar Viktige offentlige bygg Kulturminne Natur (områder med særskilt naturverdi) Det er registert helse og omsorgsinstitusjon i planområdet. Temaet vert vurdert vidare. Det er registrert skule i planområdet. Temaet vert vurdert vidare. Kulturminne vert vurdert i konsekvensutgreiinga og vert ikkje analysert vidare her. Av naturverdiar kan Angeltveit-vassdraget vera utsett ved akutt forureining frå KB5.Temaet vert vurdert under akutt forureining. På bakgrunn av denne innleiande farekartlegginga, vert følgjande tema vurdert som relevante for vurdering i den etterfølgjande sårbarheitsanalysen: Steinsprang/snøskred Flaum i vassdrag 1 Springflo 2 Vind/ekstremnedbør Havnivåstigning Skog/lyngbrann Brann/eksplosjon ved industrianlegg Kjemikalieutslepp og anna akutt forureining Transport av farleg gods Forureina grunn Elektromagnetisk stråling Dambrot Va-leidningsnett Eksisterande kraftstasjon/elforsyning Drikkevassforsyning Helse- og omsorgsinstitusjon 3 Viktige offentlege bygg 1 Temaene flaum og ekstremnedbør vert handtert som eitt tema. 2 Temaene Springflo og Havnivåstigning vert handtert som eitt tema. 3 Temaene Helse- og omsorgsinstitusjon og viktige offentlege bygg vert handtert som eitt tema Side18av28

19 Side19av28

20 5 Vurdering av sårbarheit Skred I ROS analysen til arealdelen av kommuneplanen (KPA) , vidareført i KPA , finn vi kart over terreng med helling over 30 grader. Helling over 30 grader er årsak til å sjå nærare på rasfaren i området. Kartet kan tyde på fleire mindre skrentar i analyseområdet. Eit område som kan koma i konflikt med eit større fareområde er B6. Dette vert og bekrefta i Skrednett (sjå bilete under). Sørvestlege delar av område B6 grensar mot utløysningsområde for snøskred og steinsprang. Utløpsområdet for snøskred og steinsprang er i sjøen. Friluftsområde i sjø fremstår med auka sårbarheit. Kommunedelplanen har eit generelt føresegn om undersøking av skrentar og ras ved utarbeiding av reguleringsplan eller byggesak. Føresegn gjer at temaet vert vurdert som ivaretatt og vert ikkje vurdert vidare. B Side20av28

21 Flaum og ekstremnedbør Flaum er i følgje kommunen sit ROS-seminar ikkje eit stort problem på Ågotnes. Hyppigare og meir ekstrem nedbør kan likevel føra til at problemet med at elvar og bekkar fløymer over og aukar. I tillegg kan utforminga av dei ulike tiltaka endre tilhøva for drenering av overflatevatn, både innafor eit tiltak sitt område og i omgjevnaden. Heile planområdet vert vurdert å få auka sårbarheit ved utbygging i høve til ekstremnedbør. I planforslaget for Kdp Ågotnes renn elva frå Kvednavatnet gjennom område B1 og ABA1. Desse to områda kan vere utsett for flaum ved ekstremnebør og er i tillegg utsett ved eit eventuelt dambrot (jf. ref og punktet om dambrot). Ved ei flaumhending er det sannsynleg at det vil krevjast økonomisk innsats for å kome tilbake til normal tilstand. B1 og ABA1 vert difor vurdert som moderat sårbart for flaum og/eller ekstremnedbør. Hendinga flaum og ekstremnedbør vert vurdert vidare med omsyn til sannsynligheit og konsekvens. Springflo og havnivåstigning Springflo og havnivåstigning er aktuelle problemstillingar ved tiltak i strandsona: NO1/KB4/SH og bestemmelsesområda for naust N1-N7. Avhengig av tiltakets utforming vil springflo og havnivåstigning kunne krevje økonomisk innsats for å komme tilbake til opphavleg tilstand. Desse områda vert vurdert som moderat sårbare for springflo og havnivåstinging og bølgeoppskylling. Krav til bygging i høve springflo og havnivåstigning er tatt hand om i teknisk forskrift og føresegna til planen, og vert difor ikkje vurdert vidare her. Ekstremvind I arealdelen til kommuneplanen er det utarbeidd vindkart i samband med ROS-analysen. Dette kartet syner at blanda føremål KB5 kjem inn under område som er middels til strekt vindutsett. Eit mogeleg formål er gjenvinningsstasjon som kan innehalde laust avfall. Med omsyn til vind kan tiltaket utgjere ei fare innafor formålsområdet og for omgivnadene. Områda vert vurdert som sårbare for ekstremvind. Hendinga vert vurdert vidare med omsyn til sannsynligheit og konsekvens. Skog og lyngbrann Innafor planområdet er det lyngmark. Dei nye tiltaka i seg sjølv vert vurdert til ikkje å auke faren for lyngbrann i området. Nye tiltak stengjer heller ikkje av tilførselsvegar for slukkemannskap. Skog og lyngbrann kan utgjere ein fare for nye tiltak. Brann i marka er uforutsigbart då det kan oppstå av t.d. brenning av bål. Byggområde som grensar mot naturområde kan seiast å vera utsett i høve det oppstår brann. Område B6, sentrumsområde, næringsområde i nord grensar direkte mot lynghei. Områda vert vurdert som sårbare for lyngbrann. Temaet vert vurdert vidare med omsyn til sannsynligheit og konsekvens Side21av28

22 Farar basert på verksemd: Brann og eksplosjon Det er registrert storulykkebedrifter i Ågotnes næringspark og Coast Center Base (CCB). Fareområdet er identifisert, ligg i kartet som faresoner og kjem ikkje i konflikt med dei nye byggeområda i kommunedelplan for Ågotnes. Det er og lokalisert ein bensinstasjon i planområdet. Begrensningar på arealbruk kring bensinstasjon skal framkomme av framtidig reguleringsplan. Vanlegvis vert areala rundt bensinstasjonen nytta som normalt med mindre det vert oppbevart uvanleg store mengder drivstoff i grunnen. Slike opplysningar føreligg ikkje for det aktuelle området. Ein eksplosjon ved bensinstasjonen vert vurdert å ikkje utgjere ei fare for ny arealbruk i planen. Tiltaka vert vurdert som lite sårbare for mindre brann og eksplosjon på bensinstasjonen. Kjemikalieutslepp/akutt forureining Det vert oppbevart kjemikaliar ved industriområdet og CCB som kan utgjere ei fare ved utslepp. Det er utarbeidd reguleringsplan for CCB-området med ROS-analyse etter at planprogram for Kdp Ågotnes vart stadfesta. Farane ved næringsområdet er identifisert og faresone kartfesta. Styringssystem for avbøtande tiltak er i følgje planen utarbeidd for å oppnå tilfredsstillande farenivå. Det vert lagt til grunn at kjemikalieutslepp/akutt forureining til jord, luft og vatn er medrekna i det etablerte fareområdet innafor det eksisterande industriområdet og at utslepp vert handtert med etablerte dreneringssystem og renseanlegg.den nye arealbruken vert rekna som lite sårbar for kjemikalieutslepp/akutt forureining frå eksisterande industriområde. Transport av farleg gods Det vert transportert farleg gods langs rv 561 gjennom Ågotnes. Transporten av farleg gods vil verta flytta ut av sentrum ved utbygging av Sotrasambandet. Ny arealbruk som grensar mot nytt Sotrasamband og/eller eksisterande veg er sentrumsformåla (S1, S3, S4), kombinert føremål (KB, KB3 og KB5), næring (NO2) og offentleg føremål (O/P1 og O/P2). Desse områda vert vurdert som svært sårbare for ei eventuell ulukke ved transport av farleg gods. Temaet vert vurdert vidare med omsyn til sannsynligheit og konsekvens. Av opplysningar som ligg føre er det ikkje kjend at ny arealbruk vil føre til auka transportmengda av farleg gods. Ved etablering av slik verksemd bør det utarbeidast ROSanalyse for tiltaket. Forureina grunn Det er registrert avfallsdeponi/forureina grunn innafor CCB sitt område.ein legg til grunn at influensområdet fell saman med det avmerka fareområdet. Eventuelt tilsig til grunnvatn kan føra til forureina drikkevatn. Det leggjast til grunn for vurderinga at ny arealbruk skal koblast til offentleg vannforsyning med kjelde Fjæreidvatnet. Ny arealbruk vert difor vurdert som lite sårbart. Av opplysningar som ligg føre er det ikkje kjend at ny arealbruk vil føre til fare for forureina grunn. Ved etablering av slik verksemd bør det utarbeidast ROS-analyse for tiltaket Side22av28

23 Elektromagnetiske felt 310kV straumlinje går gjennom planområdet. I følgje Statens strålevern kan elektromagnetisk stråling utgjere ei fare for område med varig opphald innan 70 meters avstand ved straumline på 300 kv og innan 85 meters avstand ved 420 kv. Fleire av dei nye områda kjem innafor denne sona og er vurdert som svært sårbar for elektromagnetisk stråling. I planen er det lagt omsynssone med byggeforbod for bygningar for varig opphald innafor anbefalt avstand jf. statens strålingsvern. Temaet vert vurdert som ivaretatt. Det vert lagt til grunn at ny arealbruk vert kopla til eksisterande straumnett. Ny arealbruk endrar derfor ikkje situasjonen mht elektromagnetisk stråling for omgjevnadene. Ved etablering av nye spenn/kablar bør det gjerast ei ROS-analyse for det aktuelle tiltaket. Dambrot Hagavatnet er oppdemma. Ved dambrot i Hagarvatnet kan riksvegen kunne fungera som ei ny demning, og Kvednavatnet kan stige med 0.7 m, for så å renna ned i Naustvikja. Eit anna scenario er at riksvegen ikkje held. CCB vil i sistnemnde tilfelle verte ramma av flaum. Ny arealbruk som ligg i tilknyting til vassdraget er bustadområde B1 og område ABA1. Desse vert vurdert som sårbare for dambrot. Hendinga vert vurdert vidare med omsyn til sannsynligheit og konsekvens. Farar knytt til infrastruktur VA-leidningsnett Ny arealbruk krev oppgradering av eksisterande VA-leidningsnett i området. Dette er forhold som må verte handtert i vidare planlegging. Derfor vert temaet ikkje vurdert vidare. Det er viktig at leidningsnettet vert dimensjonert for auke i nedbørsmengde jf. kapittelet om ekstremnedbør. Drikkevassforsyning Ågotnes har drikkevassforsyning frå Fjæreide. Hagarvatnet er reservekilde. Det er og einskilde brønnar i planområdet (vist som blå sirklar i kartet under) Side23av28

24 At ny arealbruk vert kopla til kommunalt vatn og avlaup vert lagt til grunn for denne vurderinga, og vert difor ikkje rekna som sårbart for forureina grunn. Elforsyning Samla sett vil ny arealbruk gi auke i energibruk. Straumforsyninga til området vert vurdert som god. Energikrevjande verksemd i området er sårbare for straumbrot. El-forsyninga i område er sikra vurdert ved regulering av nytt Sotrasamband, Kolletveit - Ågotnes. Temaet vert difor vurdert som ivaretatt. Skipsfart, hamn, kaianlegg Planen legg til rette for gjestehamn ved gamle Ågotnes. Gjestehamna ligg i underkant av 200 meter frå kaien på CCB-basen. På tidspunktet for undersøkinga ligg det skip her på meter. Gjestehamna vil føra med seg auka trafikk i hamneområdet. Trafikk i hamneområdet vert regulert av hamnelova. Temaet vert vurdert som ivaretatt. Brann Brannstasjon er lokalisert på Ågotnes og utrykningstida til ny arealbruk vert vurdert som akseptabel. I nye sentrumsområde vert det lagt opp til nyutbygging i høgda (over 12 m). Ved slukking over 12 meter må brannbil tilkallast frå Bergen då utstyret på Ågotnes Brannstasjon ikkje er tilstrekkeleg i forhold til høgda på ny bebyggelse. Byggeområde der ein legg opp til bygg høgare enn 12m vert vurdert som sårbare for brann. Slokkevatn det har vore tilfelle der vasstanken på CCB-området, som også forsyner brannvesenet med vatn, er tappa til eit nivå som gjer at trykket blir for lågt for slukking. For å betre på denne situasjonen er det etablert ein alarmberedskap på tanken knytt til vassnivået. Fjellvar opplyser også om at det er for dårleg kapasitet frå sentrum og nordover mot nytt næringsområde nær Barneshaugen.Dette området har tidvis problem med trykket i dag når forbruket er stort på CCB-området. KB5 vert vurdert som sårbart for brann. Temaet brann vert vurdert vidare med omsyn til sannsynligheit og konsekvens. Helse og omsorgsinstitusjonar og viktige offentlege bygg Ny arealbruk vert vurdert ikkje å endra faresituasjonen ved registrerte helse og omsorgsinstitusjonar og offentlege bygg i området. Temaet vert ikkje vurdert vidare Side24av28

25 6 Sannsynligheit og konsekvensvurdering 6.1 HENDINGAR TIL VIDARE RISIKOANALYSE Basert på sårbarheitsvurderinga, vert følgjande hendingar vurdert vidare med omsyn til sannsynligheit og konsekvens. Oversikt over risiko vert synleggjort i vedlagt risikomatrise. Her vert og avbøtande tiltak summert opp. 1. Flaum og ekstremnedbør 2. Ekstremvind 3. Skog- og lyngbrann 4. Transport av farleg gods 5. Dambrot 6. Brann- slukkevatn Flaum og ekstremnedbør influensområdet og særskilt område B1 og ABA1 Sannsynligheit for at det kan skje mindre flaumhendingar som resultat av ekstremnedbør vert vurdert som særs sannsynleg. Dette gjeld generelt for heile planområdet (inkludert B1 og ABA1). Konsekvensen av slike hendingar vert vurdert som liten for liv og helse. For ytre miljø og materielle verdiar kan fleire små flaumskadar samtidig auke konsekvensen, slik at denne vert vurdert til å ugjere ein viss fare. Ekstremvind - område KB5 Det vert presisert at det ikkje er gjennomført målingar i samband med planarbeidet. Sannsynligheita for at området vert utsett for ekstrem vind er svært usikker. Med aukande ekstremver aukar likevel sannsynligheita. Eit mogeleg scenario er kvart år, dvs mykje sannsynleg. Ei hending med flygande gjenstandar vert vurdert å gjere ei viss fare for liv og helse og ytre miljø og materielle verdiar. Skog og lyngbrann område B6, KB5, sentrum Det er registrert ein skogbrann pr. 10 år i Fjell kommune (dsb). Sannsynligheita for at ein slik brann inntreffer på Ågotnes er usikker, men dagens vegetasjon tilseier at området ikkje er fri faren. Tek ein utgangspunkt i statistikken vil hendinga vera særs sannsynleg, men nærleiken til utrykking reduserar konsekvensen Side25av28

26 Konsekvensen vert vurdert å utgjere liten fare for liv og helse, ytre miljø og materielle verdiar. Transport av farleg gods Statistisk sett skjer ei ulukke med transport av farleg gods pr. 10 år i Fjell kommune. Ettersom transporten av farleg gods på vegen gjennom Ågotnes er høg og har auka dei siste åra, aukar og sannsynligheiten for ulukker her. Ulykke med transport av farleg gods vert vurdert som særs sannsynleg, men med liten konsekvens Konsekvensen av ulukke med transport av farleg gods er vert vurdert som liten både for liv og helse, ytre miljø og materielle verdiar. Dambrot B1 og ABA1 Sannsynligheita for dambrot vert vurdert som lite sannsynleg. Konsekvensen for område B1 og ABA1 kan vera av ein viss fare. B1 og ABA 1 er langt unna sjølve dambrotet, og rv 561 og Kvednavatnet vil fungere som fordrøyningsmekanismer ved ei eventuell flaumbølgje. Konsekvensen av dambrot er vurdert å utgjere ei viss fare for liv og helse, ytre miljø og materielle verdiar. Brann sentrumsområda og KB5 I Fjell kommune var det 5 bustadbrannar i Talet på bygningsbrannar var sju det same året (DSB). Sannsynligheita for at det bryt ut brann i dei aktuelle områda vert på grunnlag av desse tala vurdert som særs sannsynleg. Ved brann i dei høgare etasjane vil utrykningstida vera lengre og konsekvensen kan verta kritisk eller katastrofal for liv og helse, og store materielle verdiar kan gå tapt Side26av28

27 7 Avbøtande tiltak Flaum og ekstremnedbør For flaum og ekstremnedbør vil aktuelle avbøtande tiltak vera riktig dimensjonering på røyrsystem, unngå tette flater og planleggje for å oppretthalde eller forbetre permeabilitet. Eit aktuelt verkty kan vera å utarbeide vann og avløypsplan ved regulering. For område B1 og ABA1 vil meir detaljert utgreiing ved utarbeiding av reguleringsplan differensiere mellom sårbarheita innafor områda. Ekstremvind Det vert anbefalt vidare undersøkingar med eventuelle tilpassingar av planlagde bygg og sikringstiltak. Lyng og skogbrann Ved utarbeiding av reguleringsplan bør tilkomst for brannmannskap verte vurdert. Etablering av V1 vil reduserer utrykkningstid. Transport av farleg gods Sotrasambandet sin nye avkøyrsel til CCB-området vil kanalisere tungtransport bort frå sentrumsområdet på Ågotnes. Denne delen av Sotrasambandet kan reknast som eit avbøtande tiltak for dagens situasjon med for fare ved transport av farleg gods og trafikktryggleik generelt. Fartsreduserande tiltak, som miljøgate må innarbeidast i regulering av sentrum, før ny veg Kolltveit Ågotnes vert etablert. Dambrot Konsekvensen ved dambrot kan verta redusert ved optimalisert plassering av bebyggelse innafor området. Flaumsonene vert anbefalt vurdert ved utarbeiding av reguleringsplan. Brann Risikoreduserande tiltak knytt til byggehøgde og vasstilførsel må vurderast nærmare ved utarbeiding av reguleringsplan Side27av28

28 Risiko ABA1 B1 B6 KB1 KB3 KB5 N1 NO1 NO2 O/P1 O/P2 S1, S3 - S5 SH Utfyllande merknader/risikoreduserande tiltak Flaum og ekstremnedbør YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 For flaum og ekstremnedbør vil aktuelle avbøtande tiltak vere riktig dimensjonering på røyrsystem, unngå tette flater og planleggje for å oppretthalde eller forbetre permeabilitet. Eit aktuelt verkty kan vera å utarbeide vass og avlaupsplan ved regulering. For område B1 og ABA1 vil meir detaljert utgreiing ved utarbeiding av reguleringsplan differensiere mellom sårbarheita innafor områda. Ekstremvind LS5K3 YS5K3 Det vert anbefalt vidare undersøkingar med eventuelle tilpassingar av planlagde bygg og sikringstiltak. MS5K3 Skog og lyngbrann YS6K2 YS6K2 Ved utforming av reguleringsplan bør ein vurdera tilkomst for sløkkemannskap. Etablering av V1 vil redusere utrykkningstid. MS6K2 MS6K2 Transport av farleg gods YS6K2 YS6K2 YS6K2 YS6K2 YS6K2 YS6K2 YS6K2 Fartsreduserande tiltak, som miljøgate. Utbygging av ny hovudveg (Sotrasambandet nord) med nytt køyremønster. MS6K2 MS6K2 MS6K2 MS6K2 MS6K2 MS6K2 MS6K2 Dambrot LS2K3 YS2K3 LS2K3 YS2K3 Vidare undersøking ved utarbeiding av reguleringsplan. Faresone innarbeidast i plankartet. MS2K3 MS2K3 Brann LS6K5 MS6K5 LS6K5 MS6K5 Risikoreduserande tiltak knytt til byggehøgde og vasstilførsel må vurderast nærmare ved utarbeiding av reguleringsplan. Tabell 1: Risikomatrise Side28av28