Risiko og sårbarheitsanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko og sårbarheitsanalyse"

Transkript

1 Fjell kommune Risiko og sårbarheitsanalyse Kommunedelplan for Ågotnes Oppdragsnr.:

2 Rev. 0 Dato: Omtale: Kommunedelplan Ågotnes, ROS-analyse Utarbeidet JNOLS Fagkontroll KHMED Godkjent Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandlar. Opphavsretten tilhøyrer Norconsult. Dokumentet må berre nyttast til det formål som framgår i oppdragsavtalen, og må ikkje kopierast eller gjerast tilgjengeleg på annan måte eller i større utstrekning enn formålet tilseier. Norconsult AS Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Side2av28

3 Innhald 1 Innleiing Generelt Føresetnader, avgrensingar og antakelsar Styrande dokument Datagrunnlag og definisjonar 7 2 Tiltaket 9 3 Metode Framgangsmåte Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens Vurdering av risiko 15 4 Fareidentifikasjon 17 5 Vurdering av sårbarheit 20 6 Sannsynligheit og konsekvensvurdering hendingar til vidare risikoanalyse 25 7 Avbøtande tiltak Side3av28

4 Samandrag I samband med kommunedelplan for Ågotnes i Fjell kommune er det utført ei risiko- og sårbarheitsanalyse. Analysen er gjennomført i samsvar med krav i plan- og bygningslova ( 4.3).Det er identifisert sårbarheit i forhold til: 1. Skred, snøskred og steinsprang 2. Flaum og ekstremnedbør 3. Springflo og havnivåstigning 4. Ekstremvind 5. Skog- og lyngbrann 6. Transport av farleg gods 7. Dambrot 8. Brann- slukkevatn Disse er difor underlagt ein meir detaljert risikovurdering med omsyn til det aktuelle tiltaket. Det vert presisert at vurderinga er på eit overordna nivå. Hovudformålet med risikovurderinga er å identifisere i kva grad ein må stadfeste risikoreduserande tiltak i føresega til kommunedelplanen, og kor ein må vurdera saka nærmare på reguleringsplannivå Side4av28

5 1 Innleiing 1.1 GENERELT Norconsult har på oppdrag for Fjell kommune utført ei risiko- og sårbarheitsanalyse for Kommunedelplan for Ågotnes. Kommunedelplanen skal fremje Ågotnes som eit handels- og næringssenter i kommunen som tilbyr gode bokvalitetar. ROS- analysen er basert på planutkast pr I ei ROS-analyse vert følgjande undersøkt: - Vil tiltaket medføre farar for omgjevnadene? - Eksisterer det eller er det planlagt forhold i omgjevnadene som medfører fare for tiltaket? Kravet til samfunnstryggleik er nedfelt på fleire nivå. Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarheitsanalysar ved all planlegging: «Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalysegjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap». Plan og bygningslova 4.3 Forskrift om krav til byggverk og produkt til byggverk (TEK) stiller på sin side krav til tryggleik i forhold til naturfare (TEK 7-1,2,3 og 4), og det er gitt eit generelt krav om at byggverk skal verte utforma og lokalisert slik at det er tilfredsstillande tryggleik mot framtidige naturkrefter. Forskrift om konsekvensutgreiing slår fast at temaet beredskap og risiko for ulukke skal greiast ut for i samsvar med PBL 4.3. (Forskrift om konsekvensutgreiing vedlegg III, pkt. b). Kommunedelplanen er overordna og stiller krav til utarbeiding av reguleringsplan for tiltaka. Jf. plan og bygingslova 4.3 skal det utarbeidast ROS analyse til desse reguleringsplanane. Målet med denne analysen erå gje ei overordna representativ framstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verdiar og ytre miljø i samband med framtidig arealdisponering i planområdet. Analysen inngår som ein del av grunnlaget for identifisering av behov for risikoreduserande tiltak. På overordna plannivå vil slike tiltak i hovudsak verta knytt til vidare undersøkingar ved utarbeiding av reguleringsplan Side5av28

6 1.2 FØRESETNADER, AVGRENSINGAR OG ANTAKELSAR Følgjande føresetnader, avgrensingar og antakelsar er lagt til grunn for risikoanalysen: Analysen er kvalitativ. Den er avgrensa til temaet samfunnssikkerhet slik dette er skildra av DSB med omsyn til overordna plan. Det er føresett at framtidig utført byggearbeid følgjer relevante lover og forskrifter, inkludert sikringstiltak og liknande. Analysen omfattar vurdering av ny arealbruk innanfor det aktuelle planområdet Analysen vurderer ikkje uavhengige, samanfallande hendingar. Analysen omfattar ferdig løysning, ikkje vurdering av risiko i bygge- og anleggsfasen. Analysen omfattar ikkje hendingar knytt til tilsikta handlingar (sabotasje, terror el. l.). Vurderingar og tru i analysen er basert på føreliggjande dokumentasjon om tiltaka og om eksisterande og planlagt bruk av nærområdet. 1.3 STYRANDE DOKUMENT Tabellen under gir en oversikt over styrande dokumenter, føringar og rettleiar for risiko og sårbarheitsanalysen. Tabell 1.2: Styrande dokumenter, føringar og rettleiarar for risiko og sårbarheitsanalysen. Ref. nr Skildring Utgitt av/kjelde 1.1 Lov om planlegging og byggesaksbehandling plan- og bygningsloven) (plandelen) Miljøverndepartementet 1.2 Byggteknisk forskrift TEK 10, FOR KRD, Miljøverndepartementet 1.3 Flaum og skredfare i arealplaner, Retningslinjer NVE 1.4 Forskrift om konsekvensutredning vedlegg III, pkt. b Miljøverndepartementet 1.5 NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger Standard Norge 1.6 Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan og bygningsloven, september DSB 1.7 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (Rev. jan. 2010) DSB 1.8 Akseptkriteria til bruk i ROS-analysearbeidet i arealplanlegginga, og eventuelt anna planarbeid. (12/1/2010) 1.9 Krav og forventninger til beredskapsmessige omsyn i samfunnsplanlegginga, herunder ROS-analysar (26/5/2009) 1.10 GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging, Vestlandsprosjektet, med vedlegg revidert Akseptkriteria og metode til arbeid med risiko og sårbarheitsanalyser i Fjell kommune (saksnr. 2011/ /2012) Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, DSB og Statens kartverk. Fjell kommune Side6av28

7 1.4 DATAGRUNNLAG OG DEFINISJONAR Tabellane under og på neste sider gir oversikt over datagrunnlag og definisjonar som er lagt til grunn for analysen. Tabell 1.2: Oversikt over datagrunnlag som er nytta i analysen. Ref. nr Skildring Dato Utgitt av/kjelde: 2.1 Notat frå dagseminar Fjell kommune 2.2 Arealdelen av kommuneplanen m/ros-analyse 2.3 Naturbase - Dirnat Fjell kommune 2.4 Artsdatabanken - Artsdatabanken 2.5 Lausmasser - NGU 2.6 Grunnforureining (innsynsløysing kart) - KLIF 2.7 Skredatlas - NVE og NGU 2.8 Trafikkanalyse Ågotnes Helge Hopen AS 2.9 DSB-kartinnsynsløsning - DSB 2.10 Klassifisering av dam Hagarvatnethoveddam Norconsult AS Tabell 1.3: Oversikt over definisjonar som er lagt til grunn for analysen. Omgrep DSB Klif NGU Konsekvens Risiko Risikoanalyse Risikoreduserande tiltak Sårbarheit Sannsynligheit Definisjon (hovudsak henta frå NS5814) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Klima- og forurensningsdirektoratet. Norges geologiske undersøkelse Mogeleg fjølge av ei uønskt hending. Kan uttrykkast med ord eller som tal for omfanget av skader på menneske, miljø eller materielle verdiar. Kombinasjonen av sannsynligheit for og konsekvensen av ei uønskt hending. Systematisk framgangsmåte for å skildre og/eller beregne risiko. Risikoanalysen vert utført ved kartlegging av uønska hendingar, orsakar til og konsekvens av disse. Tiltak som påverkersannsynligheita for- eller konsekvensen av ei uønskt hending Manglande evne hos eit analyseobjekt til å motstå verknader av ei uønskt hending og til å gjenopprette sin opprinnelege tilstand eller funksjon etter hendinga. I kva grad det er truleg at ei hending vil inntreffe, uttrykt i ord eller tal Side7av28

8 Side8av28

9 2 Tiltaket Kommunedelplanen for Ågotnes har fleire tiltak/forslag til endra arealbruk. I tabellen under vert områda kort presentert med gjeldande og føreslått arealbruk. For nærare omtale av - og kart over området og tiltaka, vert det vist til konsekvensutgreiinga og plankartet. Tabell 1.1 Tiltak i kommunedelplan for Ågotnes. Tiltaka er fokus for ROSanalysen. ID Føreslått ny arealbruk Noverande arealbruk (gjeldande plan). B1-B5 Bustad (gamle Ågotnes) Eksisterande bustad, framtidig bustad (m/plankrav) og LNF. B6 Bustad (v Kårtveitskule) LNF, viktige landskapsdrag der bygge- og anleggstiltak ikkje bør tillatast. KB1 Kombinert bustad/næring Framtidige offentlege bygningar KB2 Kombinert næring/off.priv tenesteyting Industri, viktige landskapsdrag der bygge- og anleggstiltak kan tillatast. KB3 Kombinert næring/bustad (Kiwi) Forretning/kontor, LNF, LNF der landbruk er dominerande. KB5 NO1/KB4/ SH Næring og andre typarbygg og anlegg: gjenbruksstasjon Næring, kombinert byggeområde, småbåthamn (Ågotnes kai) Friområde og næring Kai,parkering, bustad NO2 Næring ( i sentrum) Forretning /kontor O/P1 Off.el.privattenesteyting (v.skulen) Offentleg område, parkering, terminal O/P2 Offentleg el. privat tenesteyting (Kvednatunet) LNF der bygge- og anleggstiltak ikkje bør tillatast. S1-S5 Sentrumsføremål Framtidig forretning/kontor T1-T2 Turdrag LNF, friområde, naust, regulert bustad. V1 Veg (rundkjøring/kryss) Veg ( KDPSotrasambandet) V2 Veg (gml. Ågotnes) LNF, bustad ABA1 Parkering, grønstruktur, reinseanlegg. Høve til å regulere det gamle småbruket til bustad. Nytt Sotrasamband Korridor for nytt Sotrasamband er lagt inn i plankartet for kdp Ågotnes (V1). Tiltaket skal regulerast og greiast ut for av Statens vegvesen, også med omsyn til risiko og sårbarheit. Kommunen ynskjer likevel i ROS-analysen for Kdp Ågotnes å peike på etablering av Sotrasambandets nye avkøyrsel V1 til CCB-området som eit tiltak for å kanalisere tungtransport bort frå sentrumsområdet på Ågotnes. Denne delen av Sotrasambandet kan Side9av28

10 også reknast som eit avbøtande tiltak for fare ved transport av farleg gods og trafikktryggleik generelt Side10av28

11 3 Metode 3.1 FRAMGANGSMÅTE I denne analysen av risiko for menneskes liv og helse, materielle verdiar og miljø vert hovudprinsippa i NS 5814:2008 Krav til risikovurderingar følgt. Analysen følgjer og retningslinene i DSBs rettleiar Samfunnsikkerhet i arealplanlegging(ref. 1.5 og 1.7). Fareidentifikasjon Framgangsmåten er først ein innleiande fareidentifikasjon. Fare er forhold som kan føra til konkrete, stadfesta hendingar. Ei fare er ikkje stadfesta og kan representere ei gruppe hendingar med store likhetstrekk. Fareidentifikasjonen vert utført ved hjelp av ei sjekkliste med mogelege farar og sårbare objekt. For sårbare objekt er formålet å avdekke i kva grad tiltaket fører til ytterligare risiko ut over dagens situasjon. Sjekklista som vert nytta i fareidentifikasjonen er basert på DSBs rettleiing Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (ref. 1.7) og GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging(ref. 1.10) samt sjekklister frå fleire Fylkesmenn. Sårbarheitsvurdering Aktuelle farer vert tatt med vidare til ei vurdering av sårbarheit. Sårbarheit vert definert som manglande evne hos eit analyseobjekt til å motstå verknader av ei uønskt hending og til å gjenopprette sin opphavlege tilstand eller funksjon etter hendinga. Sårbarheita vert gradert etter følgjande: særs, moderat, lite eller ikkje sårbart. Sårbarheit er ei skjønnsfagleg vurdering. Risikovurdering Risiko vert definert som kombinasjonen av sannsynligheita for og konsekvensen av ei uønskt hending. Den innleiande fareidentifikasjon og sårbarheitsvurdering vil avdekke eventuelle behov for ein meir detaljert hendingsbasert analyse kor sannsynligheit for at ei hending skjer og konsekvens av hendinga vert vurdert. Risikovurderinga er samla i eitt felles skjema med aktuelle hendingar og aktuelle nye område vist i tabell lengst bak i denne rapporten. Risikoanalysen gjeld for overordna plannivå. Vurderingane av sannsynligheit og konsekvens er også overordna og det kan vera rom for diskusjon. Hovudformålet med risikovurderinga er å identifisere i kva grad ein må stadfeste risikoreduserande tiltak i føresegna til kommunedelplanen, og kor ein må vurdera saka nærmare på reguleringsplannivå. Risikoreduserande tiltak Analysen inngår til slutt som ein del av grunnlaget for å identifisera behov for risikoreduserande tiltak Side11av28

12 Metoden for kategorisering av sannsynligheit og konsekvens, vurdering av risiko og kriteriar for iverksetting av risikoreduserande tiltak, vert forklart vidare i kapittel 3.2 til Side12av28

13 3.2 KATEGORISERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS Risiko er knytt til uønskte hendingar, dvs. hendingar som i utgangspunktet ikkje skal inntreffe. Det er knytt usikkerheit til både om og kor ofte hendinga skjer (sannsynlighet), og omfanget (konsekvens) av hendinga, om ho skjer. Usikkerheita vert uttrykt ved hjelp av omgrepa sannsynlegheit og konsekvens. Vurderingar av sannsyn- og konsekvens byggjer på erfaring (statistikk), trendar (f.eks. klima) og fagleg skjønn. Tabellane under syner kategoriar for høvesvis sannsyn og konsekvens som er lagt til grunn for denne analysen. Fjell kommune sine nylig stadfesta akseptkriterier og metode for ROSanalyser er nytta. Sannsynlighetskategori Vekt Beskrivelse (frekvens) Særs sannsynleg 6 Skjer oftare enn kvart 20 år. Mykje sannsynleg 5 Skjer ein kong kvart år Sannsynleg 4 Skjer ein gong kvart år Noko sannsynleg 3 Skjer ein gong kart år. Lite sannsynleg 2 Skjer ein gong kvart år. Usannsynleg 1 Skjer sjeldnare enn kvart år Side13av28

14 Konsekvens Vekt Liv og helse Ytre miljø Materielle verdiar Katastrofalt 6 10 døde eller fleire, og/eller meir enn 20 alvorleg skada. Kritisk 5 < 10 døde, og/eller inntil 20 alvorleg skada. Alvorleg 4 < 3 døde eller < 15 alvorlege personskadar Ein viss fare 3 <5 alvorlege personskadar, som fører til sjukemelding og lengre fråvær. Vesentlege helseplager og ubehag. Liten 2 Mindre skader som treng medisinsk handsaming kan skje, fråvær avgrensa til bruk av eigenmelding. Ufarleg 1 Ingen eller små personskadar. Varig og alvorleg miljøskade av stort omfang. Langvarig, og i verste fall varig alvorlig skade på miljøet. Store og alvorlege miljøskader som det vil ta tid å utbedre (dvs. fleire tiår). Miljøskadar av stort omfang og middels alvorligheit, eller: Skadar av lite omfang men høg alvorligheit. Små skadar på miljøet, og som vert utbetra av naturen sjølv etter relativt kort tid. Miljøskadar av stort omfang og middels alvorligheit, eller Skader av lite omfang men høg alvorligheit. Ingen eller få og ubetydelege miljøskadar og/eller forureining av omgjevnader. Fullstendeg øydelegging av materiell, utstyr og andre økonomiske verdiar. Skadar for meir enn kr ,-. Varig produksjonsstans. Fullstendig øydelegging av materiell, utstyr og andre økonimsike verdiar. Skadar < ,-. Produksjonsstans > 1 år. Tap av, og/eller kritisk skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdier. Skader < ,-. Produksjonsstans < 1 år. Alvorleg skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdiar. Skadar < ,- Produksjonsstans <3 mnd. Mindre lokal skade på materiell, utstyr og andre økonomiske verdiar. Skadar < kr ,-. Produksjonsstans <1 mnd. Små eller ingen skadar på materiell, utstyr og andre økonomiske verdiar. Skadar <kr ,-. Produksjonsstans < veke Side14av28

15 3.3 VURDERING AV RISIKO I ei grovanalyse plasserast uønska hendingar i ei risikomatrise gitt av sannsynligheit for og konsekvens av hendinga. Risikomatrisa har 3 soner, grøn, gul og raud. Kommunen har spesifisert krav om risikoreduserande tiltak for dei tre sonene: GRØNN GUL RAUD I utgangspunktet akseptabel risiko, men ytterligare risikoreduserande tiltak av vesentleg karakter skal gjennomførast når det er mogeleg ut i frå økonomiske og praktiske vurderingar. ALARP-sone, dvs. tiltak skal gjennomførast for å redusere risikoen så mykje som mogeleg. (ALARP=As Low As ReasonalblePracticable). Det vil vera naturleg å legge ei kost-nytteanalyse til grunn for vurderinga av ytterligare risikoreduserande tiltak. Uakseptabel risiko. Her skal risikoreduserande tiltak gjennomførast. Alternativt skal det utførast meir detaljerte ROS-analyser for å avkrefte risikonivået. Akseptkriteriene for risiko er gitt av de farga sonene i risikomatrisene under Side15av28

16 Side16av28

17 4 Fareidentifikasjon Ein systematisk gjennomgang av mogeleg farar (fareidentifikasjon) vert gjort ved hjelp av sjekklista under. Sjekklista er delt inn i farar knytt til natur, verksemd og infrastruktur. Sårbare objekt er og tatt omsyn til i sjekklista. Det er fylt ut eitt skjema som gjeld for heile planområdet. Registreringar som kan tenkjast å påverka risikoen for dei einskilde tiltaka vert notert. Det vert og notert om endra arealbruk kan tenkjast å påverke risikobildet for omgjevnaden. Fare Er det forhold som kan tenkjast å medføre fare? NATURBASERTE er avgrenset til de naturlige, stedlige forholdene. Skred/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, jord) Flaum Springflo Vind/ekstremnedbør Havnivåstigning Skog- / lyngbrann Radon FARAR FRÅ VERKSEMDER Brann/eksplosjon ved industrianlegg Kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning Transport av farlig gods Forurensning i grunn Elektromagnetisk stråling Dambrot Det er registrert områder som er potensielt utsette for steinsprang og snøskred. Skred vert vurdert vidare. Av lausmassar er det registrert bart fjell, stadvis tynt dekke og morene. Ustabil grunn vert ikkje vurdert som eit aktuelt tema og vert ikkje vurdert vidare. Det renn vassdrag gjennom området. Flaum vert vurdert vidare. Nokre av tiltaka ligg i strandsona. Springflo vert vurdert vidare. Det er registrert vindutsette stader i ROS-analysen for arealdelen til kommuneplanen. Ekstremnedbør er også eit relevant tema. Vind/ekstremnedbør vert vurdert vidare. Nokre av tiltaka ligg i strandsona. Havnivåstigning vert vurdert vidare. Skog og lyngbrann er aktuelt og vert vurdert vidare. Gjennom teknisk forskrift vert det stilt krav til gjennomføring av tiltak i vidare planlegging/prosjektering av bygningar for å hindre uønska radonkonsentrasjonar i inneluft. Temaet vert ikkje vurdert nærmare her. Det er registrert storulukkebedrifter innafor planområdet. Temaet vert vurdert vidare. Kjemikalieutslepp ved eksisterande næringsområde vert vurdert som eit aktuelt tema. Det vert transportert større mengder farleg gods på riksveg 561. Temaet vert vurdert vidare. Det er registrert forureina grunn i eksisterande næringsområde. Temaet vert vurdert vidare. Det går fleire høgspentleidningar gjennom området. Temaet vert vurdert vidare. Hagarvatnet er oppdemma. Delar av planområdet ligg nedstrøms. Temaet vert vurdert vidare Side17av28

18 Fare Er det forhold som kan tenkjast å medføre fare? FARAR KNYTT TIL INFRASTRUKTUR VA-ledningsnett Trafikksikkerhet Skipstrafikk Eksisterande kraftstasjon/elforsyning Drikkevannsforsyning Forslag til endringar i arealbruk vil truleg påverke VA-infrastruktur. Temaet vert vurdert vidare. Trafikktryggleik vert handtert som eige tema i konsekvensutgreiinga og vert ikkje analysert vidare her. Planområdet inneheld eit hamneområde. Temaet vert vurdert vidare. Det er registrert ein trafo i planområdet. Temaet vert vurdert vidare. Planområdet røyrer ikkje drikkevannskjelder, inga tiltak ligg oppstrøms drikkevannskjelder. Det er registrert to brønnar i planområdet. Det må vurderast om ny arealbruk vil påverke disse. Temaet vert vurdert vidare. SÅRBARE OBJEKT er anlegg, bygg, natur og kulturområde som er sårbare for inngrep og skader. Helse- og omsorgsinstitusjonar Viktige offentlige bygg Kulturminne Natur (områder med særskilt naturverdi) Det er registert helse og omsorgsinstitusjon i planområdet. Temaet vert vurdert vidare. Det er registrert skule i planområdet. Temaet vert vurdert vidare. Kulturminne vert vurdert i konsekvensutgreiinga og vert ikkje analysert vidare her. Av naturverdiar kan Angeltveit-vassdraget vera utsett ved akutt forureining frå KB5.Temaet vert vurdert under akutt forureining. På bakgrunn av denne innleiande farekartlegginga, vert følgjande tema vurdert som relevante for vurdering i den etterfølgjande sårbarheitsanalysen: Steinsprang/snøskred Flaum i vassdrag 1 Springflo 2 Vind/ekstremnedbør Havnivåstigning Skog/lyngbrann Brann/eksplosjon ved industrianlegg Kjemikalieutslepp og anna akutt forureining Transport av farleg gods Forureina grunn Elektromagnetisk stråling Dambrot Va-leidningsnett Eksisterande kraftstasjon/elforsyning Drikkevassforsyning Helse- og omsorgsinstitusjon 3 Viktige offentlege bygg 1 Temaene flaum og ekstremnedbør vert handtert som eitt tema. 2 Temaene Springflo og Havnivåstigning vert handtert som eitt tema. 3 Temaene Helse- og omsorgsinstitusjon og viktige offentlege bygg vert handtert som eitt tema Side18av28

19 Side19av28

20 5 Vurdering av sårbarheit Skred I ROS analysen til arealdelen av kommuneplanen (KPA) , vidareført i KPA , finn vi kart over terreng med helling over 30 grader. Helling over 30 grader er årsak til å sjå nærare på rasfaren i området. Kartet kan tyde på fleire mindre skrentar i analyseområdet. Eit område som kan koma i konflikt med eit større fareområde er B6. Dette vert og bekrefta i Skrednett (sjå bilete under). Sørvestlege delar av område B6 grensar mot utløysningsområde for snøskred og steinsprang. Utløpsområdet for snøskred og steinsprang er i sjøen. Friluftsområde i sjø fremstår med auka sårbarheit. Kommunedelplanen har eit generelt føresegn om undersøking av skrentar og ras ved utarbeiding av reguleringsplan eller byggesak. Føresegn gjer at temaet vert vurdert som ivaretatt og vert ikkje vurdert vidare. B Side20av28

21 Flaum og ekstremnedbør Flaum er i følgje kommunen sit ROS-seminar ikkje eit stort problem på Ågotnes. Hyppigare og meir ekstrem nedbør kan likevel føra til at problemet med at elvar og bekkar fløymer over og aukar. I tillegg kan utforminga av dei ulike tiltaka endre tilhøva for drenering av overflatevatn, både innafor eit tiltak sitt område og i omgjevnaden. Heile planområdet vert vurdert å få auka sårbarheit ved utbygging i høve til ekstremnedbør. I planforslaget for Kdp Ågotnes renn elva frå Kvednavatnet gjennom område B1 og ABA1. Desse to områda kan vere utsett for flaum ved ekstremnebør og er i tillegg utsett ved eit eventuelt dambrot (jf. ref og punktet om dambrot). Ved ei flaumhending er det sannsynleg at det vil krevjast økonomisk innsats for å kome tilbake til normal tilstand. B1 og ABA1 vert difor vurdert som moderat sårbart for flaum og/eller ekstremnedbør. Hendinga flaum og ekstremnedbør vert vurdert vidare med omsyn til sannsynligheit og konsekvens. Springflo og havnivåstigning Springflo og havnivåstigning er aktuelle problemstillingar ved tiltak i strandsona: NO1/KB4/SH og bestemmelsesområda for naust N1-N7. Avhengig av tiltakets utforming vil springflo og havnivåstigning kunne krevje økonomisk innsats for å komme tilbake til opphavleg tilstand. Desse områda vert vurdert som moderat sårbare for springflo og havnivåstinging og bølgeoppskylling. Krav til bygging i høve springflo og havnivåstigning er tatt hand om i teknisk forskrift og føresegna til planen, og vert difor ikkje vurdert vidare her. Ekstremvind I arealdelen til kommuneplanen er det utarbeidd vindkart i samband med ROS-analysen. Dette kartet syner at blanda føremål KB5 kjem inn under område som er middels til strekt vindutsett. Eit mogeleg formål er gjenvinningsstasjon som kan innehalde laust avfall. Med omsyn til vind kan tiltaket utgjere ei fare innafor formålsområdet og for omgivnadene. Områda vert vurdert som sårbare for ekstremvind. Hendinga vert vurdert vidare med omsyn til sannsynligheit og konsekvens. Skog og lyngbrann Innafor planområdet er det lyngmark. Dei nye tiltaka i seg sjølv vert vurdert til ikkje å auke faren for lyngbrann i området. Nye tiltak stengjer heller ikkje av tilførselsvegar for slukkemannskap. Skog og lyngbrann kan utgjere ein fare for nye tiltak. Brann i marka er uforutsigbart då det kan oppstå av t.d. brenning av bål. Byggområde som grensar mot naturområde kan seiast å vera utsett i høve det oppstår brann. Område B6, sentrumsområde, næringsområde i nord grensar direkte mot lynghei. Områda vert vurdert som sårbare for lyngbrann. Temaet vert vurdert vidare med omsyn til sannsynligheit og konsekvens Side21av28

22 Farar basert på verksemd: Brann og eksplosjon Det er registrert storulykkebedrifter i Ågotnes næringspark og Coast Center Base (CCB). Fareområdet er identifisert, ligg i kartet som faresoner og kjem ikkje i konflikt med dei nye byggeområda i kommunedelplan for Ågotnes. Det er og lokalisert ein bensinstasjon i planområdet. Begrensningar på arealbruk kring bensinstasjon skal framkomme av framtidig reguleringsplan. Vanlegvis vert areala rundt bensinstasjonen nytta som normalt med mindre det vert oppbevart uvanleg store mengder drivstoff i grunnen. Slike opplysningar føreligg ikkje for det aktuelle området. Ein eksplosjon ved bensinstasjonen vert vurdert å ikkje utgjere ei fare for ny arealbruk i planen. Tiltaka vert vurdert som lite sårbare for mindre brann og eksplosjon på bensinstasjonen. Kjemikalieutslepp/akutt forureining Det vert oppbevart kjemikaliar ved industriområdet og CCB som kan utgjere ei fare ved utslepp. Det er utarbeidd reguleringsplan for CCB-området med ROS-analyse etter at planprogram for Kdp Ågotnes vart stadfesta. Farane ved næringsområdet er identifisert og faresone kartfesta. Styringssystem for avbøtande tiltak er i følgje planen utarbeidd for å oppnå tilfredsstillande farenivå. Det vert lagt til grunn at kjemikalieutslepp/akutt forureining til jord, luft og vatn er medrekna i det etablerte fareområdet innafor det eksisterande industriområdet og at utslepp vert handtert med etablerte dreneringssystem og renseanlegg.den nye arealbruken vert rekna som lite sårbar for kjemikalieutslepp/akutt forureining frå eksisterande industriområde. Transport av farleg gods Det vert transportert farleg gods langs rv 561 gjennom Ågotnes. Transporten av farleg gods vil verta flytta ut av sentrum ved utbygging av Sotrasambandet. Ny arealbruk som grensar mot nytt Sotrasamband og/eller eksisterande veg er sentrumsformåla (S1, S3, S4), kombinert føremål (KB, KB3 og KB5), næring (NO2) og offentleg føremål (O/P1 og O/P2). Desse områda vert vurdert som svært sårbare for ei eventuell ulukke ved transport av farleg gods. Temaet vert vurdert vidare med omsyn til sannsynligheit og konsekvens. Av opplysningar som ligg føre er det ikkje kjend at ny arealbruk vil føre til auka transportmengda av farleg gods. Ved etablering av slik verksemd bør det utarbeidast ROSanalyse for tiltaket. Forureina grunn Det er registrert avfallsdeponi/forureina grunn innafor CCB sitt område.ein legg til grunn at influensområdet fell saman med det avmerka fareområdet. Eventuelt tilsig til grunnvatn kan føra til forureina drikkevatn. Det leggjast til grunn for vurderinga at ny arealbruk skal koblast til offentleg vannforsyning med kjelde Fjæreidvatnet. Ny arealbruk vert difor vurdert som lite sårbart. Av opplysningar som ligg føre er det ikkje kjend at ny arealbruk vil føre til fare for forureina grunn. Ved etablering av slik verksemd bør det utarbeidast ROS-analyse for tiltaket Side22av28

23 Elektromagnetiske felt 310kV straumlinje går gjennom planområdet. I følgje Statens strålevern kan elektromagnetisk stråling utgjere ei fare for område med varig opphald innan 70 meters avstand ved straumline på 300 kv og innan 85 meters avstand ved 420 kv. Fleire av dei nye områda kjem innafor denne sona og er vurdert som svært sårbar for elektromagnetisk stråling. I planen er det lagt omsynssone med byggeforbod for bygningar for varig opphald innafor anbefalt avstand jf. statens strålingsvern. Temaet vert vurdert som ivaretatt. Det vert lagt til grunn at ny arealbruk vert kopla til eksisterande straumnett. Ny arealbruk endrar derfor ikkje situasjonen mht elektromagnetisk stråling for omgjevnadene. Ved etablering av nye spenn/kablar bør det gjerast ei ROS-analyse for det aktuelle tiltaket. Dambrot Hagavatnet er oppdemma. Ved dambrot i Hagarvatnet kan riksvegen kunne fungera som ei ny demning, og Kvednavatnet kan stige med 0.7 m, for så å renna ned i Naustvikja. Eit anna scenario er at riksvegen ikkje held. CCB vil i sistnemnde tilfelle verte ramma av flaum. Ny arealbruk som ligg i tilknyting til vassdraget er bustadområde B1 og område ABA1. Desse vert vurdert som sårbare for dambrot. Hendinga vert vurdert vidare med omsyn til sannsynligheit og konsekvens. Farar knytt til infrastruktur VA-leidningsnett Ny arealbruk krev oppgradering av eksisterande VA-leidningsnett i området. Dette er forhold som må verte handtert i vidare planlegging. Derfor vert temaet ikkje vurdert vidare. Det er viktig at leidningsnettet vert dimensjonert for auke i nedbørsmengde jf. kapittelet om ekstremnedbør. Drikkevassforsyning Ågotnes har drikkevassforsyning frå Fjæreide. Hagarvatnet er reservekilde. Det er og einskilde brønnar i planområdet (vist som blå sirklar i kartet under) Side23av28

24 At ny arealbruk vert kopla til kommunalt vatn og avlaup vert lagt til grunn for denne vurderinga, og vert difor ikkje rekna som sårbart for forureina grunn. Elforsyning Samla sett vil ny arealbruk gi auke i energibruk. Straumforsyninga til området vert vurdert som god. Energikrevjande verksemd i området er sårbare for straumbrot. El-forsyninga i område er sikra vurdert ved regulering av nytt Sotrasamband, Kolletveit - Ågotnes. Temaet vert difor vurdert som ivaretatt. Skipsfart, hamn, kaianlegg Planen legg til rette for gjestehamn ved gamle Ågotnes. Gjestehamna ligg i underkant av 200 meter frå kaien på CCB-basen. På tidspunktet for undersøkinga ligg det skip her på meter. Gjestehamna vil føra med seg auka trafikk i hamneområdet. Trafikk i hamneområdet vert regulert av hamnelova. Temaet vert vurdert som ivaretatt. Brann Brannstasjon er lokalisert på Ågotnes og utrykningstida til ny arealbruk vert vurdert som akseptabel. I nye sentrumsområde vert det lagt opp til nyutbygging i høgda (over 12 m). Ved slukking over 12 meter må brannbil tilkallast frå Bergen då utstyret på Ågotnes Brannstasjon ikkje er tilstrekkeleg i forhold til høgda på ny bebyggelse. Byggeområde der ein legg opp til bygg høgare enn 12m vert vurdert som sårbare for brann. Slokkevatn det har vore tilfelle der vasstanken på CCB-området, som også forsyner brannvesenet med vatn, er tappa til eit nivå som gjer at trykket blir for lågt for slukking. For å betre på denne situasjonen er det etablert ein alarmberedskap på tanken knytt til vassnivået. Fjellvar opplyser også om at det er for dårleg kapasitet frå sentrum og nordover mot nytt næringsområde nær Barneshaugen.Dette området har tidvis problem med trykket i dag når forbruket er stort på CCB-området. KB5 vert vurdert som sårbart for brann. Temaet brann vert vurdert vidare med omsyn til sannsynligheit og konsekvens. Helse og omsorgsinstitusjonar og viktige offentlege bygg Ny arealbruk vert vurdert ikkje å endra faresituasjonen ved registrerte helse og omsorgsinstitusjonar og offentlege bygg i området. Temaet vert ikkje vurdert vidare Side24av28

25 6 Sannsynligheit og konsekvensvurdering 6.1 HENDINGAR TIL VIDARE RISIKOANALYSE Basert på sårbarheitsvurderinga, vert følgjande hendingar vurdert vidare med omsyn til sannsynligheit og konsekvens. Oversikt over risiko vert synleggjort i vedlagt risikomatrise. Her vert og avbøtande tiltak summert opp. 1. Flaum og ekstremnedbør 2. Ekstremvind 3. Skog- og lyngbrann 4. Transport av farleg gods 5. Dambrot 6. Brann- slukkevatn Flaum og ekstremnedbør influensområdet og særskilt område B1 og ABA1 Sannsynligheit for at det kan skje mindre flaumhendingar som resultat av ekstremnedbør vert vurdert som særs sannsynleg. Dette gjeld generelt for heile planområdet (inkludert B1 og ABA1). Konsekvensen av slike hendingar vert vurdert som liten for liv og helse. For ytre miljø og materielle verdiar kan fleire små flaumskadar samtidig auke konsekvensen, slik at denne vert vurdert til å ugjere ein viss fare. Ekstremvind - område KB5 Det vert presisert at det ikkje er gjennomført målingar i samband med planarbeidet. Sannsynligheita for at området vert utsett for ekstrem vind er svært usikker. Med aukande ekstremver aukar likevel sannsynligheita. Eit mogeleg scenario er kvart år, dvs mykje sannsynleg. Ei hending med flygande gjenstandar vert vurdert å gjere ei viss fare for liv og helse og ytre miljø og materielle verdiar. Skog og lyngbrann område B6, KB5, sentrum Det er registrert ein skogbrann pr. 10 år i Fjell kommune (dsb). Sannsynligheita for at ein slik brann inntreffer på Ågotnes er usikker, men dagens vegetasjon tilseier at området ikkje er fri faren. Tek ein utgangspunkt i statistikken vil hendinga vera særs sannsynleg, men nærleiken til utrykking reduserar konsekvensen Side25av28

26 Konsekvensen vert vurdert å utgjere liten fare for liv og helse, ytre miljø og materielle verdiar. Transport av farleg gods Statistisk sett skjer ei ulukke med transport av farleg gods pr. 10 år i Fjell kommune. Ettersom transporten av farleg gods på vegen gjennom Ågotnes er høg og har auka dei siste åra, aukar og sannsynligheiten for ulukker her. Ulykke med transport av farleg gods vert vurdert som særs sannsynleg, men med liten konsekvens Konsekvensen av ulukke med transport av farleg gods er vert vurdert som liten både for liv og helse, ytre miljø og materielle verdiar. Dambrot B1 og ABA1 Sannsynligheita for dambrot vert vurdert som lite sannsynleg. Konsekvensen for område B1 og ABA1 kan vera av ein viss fare. B1 og ABA 1 er langt unna sjølve dambrotet, og rv 561 og Kvednavatnet vil fungere som fordrøyningsmekanismer ved ei eventuell flaumbølgje. Konsekvensen av dambrot er vurdert å utgjere ei viss fare for liv og helse, ytre miljø og materielle verdiar. Brann sentrumsområda og KB5 I Fjell kommune var det 5 bustadbrannar i Talet på bygningsbrannar var sju det same året (DSB). Sannsynligheita for at det bryt ut brann i dei aktuelle områda vert på grunnlag av desse tala vurdert som særs sannsynleg. Ved brann i dei høgare etasjane vil utrykningstida vera lengre og konsekvensen kan verta kritisk eller katastrofal for liv og helse, og store materielle verdiar kan gå tapt Side26av28

27 7 Avbøtande tiltak Flaum og ekstremnedbør For flaum og ekstremnedbør vil aktuelle avbøtande tiltak vera riktig dimensjonering på røyrsystem, unngå tette flater og planleggje for å oppretthalde eller forbetre permeabilitet. Eit aktuelt verkty kan vera å utarbeide vann og avløypsplan ved regulering. For område B1 og ABA1 vil meir detaljert utgreiing ved utarbeiding av reguleringsplan differensiere mellom sårbarheita innafor områda. Ekstremvind Det vert anbefalt vidare undersøkingar med eventuelle tilpassingar av planlagde bygg og sikringstiltak. Lyng og skogbrann Ved utarbeiding av reguleringsplan bør tilkomst for brannmannskap verte vurdert. Etablering av V1 vil reduserer utrykkningstid. Transport av farleg gods Sotrasambandet sin nye avkøyrsel til CCB-området vil kanalisere tungtransport bort frå sentrumsområdet på Ågotnes. Denne delen av Sotrasambandet kan reknast som eit avbøtande tiltak for dagens situasjon med for fare ved transport av farleg gods og trafikktryggleik generelt. Fartsreduserande tiltak, som miljøgate må innarbeidast i regulering av sentrum, før ny veg Kolltveit Ågotnes vert etablert. Dambrot Konsekvensen ved dambrot kan verta redusert ved optimalisert plassering av bebyggelse innafor området. Flaumsonene vert anbefalt vurdert ved utarbeiding av reguleringsplan. Brann Risikoreduserande tiltak knytt til byggehøgde og vasstilførsel må vurderast nærmare ved utarbeiding av reguleringsplan Side27av28

28 Risiko ABA1 B1 B6 KB1 KB3 KB5 N1 NO1 NO2 O/P1 O/P2 S1, S3 - S5 SH Utfyllande merknader/risikoreduserande tiltak Flaum og ekstremnedbør YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 YS6K3 MS6K3 For flaum og ekstremnedbør vil aktuelle avbøtande tiltak vere riktig dimensjonering på røyrsystem, unngå tette flater og planleggje for å oppretthalde eller forbetre permeabilitet. Eit aktuelt verkty kan vera å utarbeide vass og avlaupsplan ved regulering. For område B1 og ABA1 vil meir detaljert utgreiing ved utarbeiding av reguleringsplan differensiere mellom sårbarheita innafor områda. Ekstremvind LS5K3 YS5K3 Det vert anbefalt vidare undersøkingar med eventuelle tilpassingar av planlagde bygg og sikringstiltak. MS5K3 Skog og lyngbrann YS6K2 YS6K2 Ved utforming av reguleringsplan bør ein vurdera tilkomst for sløkkemannskap. Etablering av V1 vil redusere utrykkningstid. MS6K2 MS6K2 Transport av farleg gods YS6K2 YS6K2 YS6K2 YS6K2 YS6K2 YS6K2 YS6K2 Fartsreduserande tiltak, som miljøgate. Utbygging av ny hovudveg (Sotrasambandet nord) med nytt køyremønster. MS6K2 MS6K2 MS6K2 MS6K2 MS6K2 MS6K2 MS6K2 Dambrot LS2K3 YS2K3 LS2K3 YS2K3 Vidare undersøking ved utarbeiding av reguleringsplan. Faresone innarbeidast i plankartet. MS2K3 MS2K3 Brann LS6K5 MS6K5 LS6K5 MS6K5 Risikoreduserande tiltak knytt til byggehøgde og vasstilførsel må vurderast nærmare ved utarbeiding av reguleringsplan. Tabell 1: Risikomatrise Side28av28

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY MAI 2014 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bakgrunn. Metode. Forklaringstabell, sansynligheit. Forklaringstabell, klaringstabell,

Detaljer

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Til bruk ved arealplanlegging i Kvinnherad Kvinnherad kommune Verksemd for samfunnsutvikling Versjon: Desember 2010 Vedteke av kommunestyret xx.xx.2010 Bakgrunn

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND

ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND JANUAR 2014 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bakgrunn. Metode. Forklaringstabell, sansynligheit. Forklaringstabell, klaringstabell,

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND

ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND 1 ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND (Del av område planen for Bakkasund) OKTOBER 2015 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4. Forklaringstabell,

Detaljer

ROS-analyse til reguleringsplan

ROS-analyse til reguleringsplan ROS-analyse til reguleringsplan Av Fylkesmannen i Rogaland, Beredskapslaget A. Innleiing Dette skrivet er til hjelp for kommunar og andre som skal lage og kontrollere ROS-analyse til reguleringsplanar,

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN)

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN) 1 ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN) SEPTEMBER 2016 Rev. 08.08.2017 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit.

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES September 2012 Rev 22.02.2013 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 2. Metode. 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4. Forklaringstabell, konsekvens.

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne. Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE. Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN. Stortingsmelding nr.

Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne. Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE. Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN. Stortingsmelding nr. Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN Stortingsmelding nr. 26: «Arealplanleggingen skal bidra til å redusere klimaendringens

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsvurderingar

Risiko- og sårbarheitsvurderingar Risiko- og sårbarheitsvurderingar Hensikta med risiko- og sårbarheitsanalysar er å utarbeide eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga,

Detaljer

ROS ANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå JULI 2016

ROS ANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå JULI 2016 1 ROS ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå 2010. JULI 2016 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4.

Detaljer

ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN

ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN 1 ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN MAI 2016 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4. Forklaringstabell, konsekvens.

Detaljer

Metode for ROS-analyse

Metode for ROS-analyse Metode for ROS-analyse Ved skildring av sannsynlegheit er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Sannsyns kategori Frekvens TEK10 tryggleiksklassar ved skred (S)og flaum (F) 1. Lite sannsynleg Sjeldnare

Detaljer

ROS-analyse Detaljplanendring for 199/165 m.fl. - Hyttefelt Grunnavåg, Halsnøy. Kvinnherad kommune

ROS-analyse Detaljplanendring for 199/165 m.fl. - Hyttefelt Grunnavåg, Halsnøy. Kvinnherad kommune ROS-analyse Detaljplanendring for 199/165 m.fl. - Hyttefelt Grunnavåg, Halsnøy Kvinnherad kommune Innhaldsliste 1. FØREMÅL OG OMGREP... - 3-1.1 Føremål... - 3-1.2 Omgrep... - 3-2. VURDERING AV MOGELEGE

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med plankart, planomtale og føresegner til

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012

METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012 METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012 Framlegg til vedtak HS sak xxx/12. Vedtak: 03.10.2012 s. 1/9 NB! Dette dokumentet

Detaljer

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Til bruk ved arealplanlegging i Vindafjord kommune Bakgrunn Kommunen plikter å kartlegge kva uønska hendingar som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynet

Detaljer

1.2.1 Sannsynlegheit Sannsynlegheita for at ei hending oppstår, kan delast i 4 grupper: Sannsynlegheit Vekting Definisjon Høg/kontinuerleg 5 Ei eller

1.2.1 Sannsynlegheit Sannsynlegheita for at ei hending oppstår, kan delast i 4 grupper: Sannsynlegheit Vekting Definisjon Høg/kontinuerleg 5 Ei eller 1. ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGOMRÅDE TJØNNEN, BERGEN 1.1 Kort om reguleringsplanen Reguleringsplan for Tjønnen boligområde, nord i Fyllingsdalen bydel, Bergen kommune, Hordaland, er omarbeidd etter

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014, rev. juni 2015 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing

Detaljer

ROS ANALYSE REGULERING SPLAN

ROS ANALYSE REGULERING SPLAN 1 ROS ANALYSE REGULERING SPLAN FOR KVERNAVIKA, TARANGER GNR.34. BNR.11,12,13, 15, 56, 68, 71, 72, 73, 87, 89, 95 & 189 MAI 2016 2 I N N H ALDSFORTEGN ELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell,

Detaljer

Samfunnssikkerhetsvurdering omregulering Rv 7, kryss Ørgenvika

Samfunnssikkerhetsvurdering omregulering Rv 7, kryss Ørgenvika Til: Statens vegvesen/ Erik Furuseth Fra: Kevin H. Medby Dato: 2011-05-20 Samfunnssikkerhetsvurdering omregulering Rv 7, kryss Ørgenvika I forbindelse med omregulering av Rv. 7 Sokna Ørgenvika, kryss Ørgenvika

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko. Oktober 2009

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko. Oktober 2009 ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko Oktober 2009 Rev. desember 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit

Detaljer

Detaljregulering for gnr.3 bnr. 22, Valen i Bugøyfjord

Detaljregulering for gnr.3 bnr. 22, Valen i Bugøyfjord Øyvind Buljo Detaljregulering for gnr.3 bnr. 22, Valen i Bugøyfjord Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014-01-17 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERING SPLAN DEL AV GNR 5 OG6 KALVANES OG VEIVÅG

ROS ANALYSE, REGULERING SPLAN DEL AV GNR 5 OG6 KALVANES OG VEIVÅG ROS ANALYSE, REGULERING SPLAN DEL AV GNR 5 OG6 KALVANES OG VEIVÅG Revidering av delar av planen MAI 2014 Rev1: 19.10.15 I N N H ALDSFORTEGN ELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit.

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit i høve arealendringane i ny

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3 Side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal ROS-analyse pbl 4-3 PlanID: 12272011002 Arkivsaknr: 10/649 Dato: 30. august 2013 Side 2 av 7 Vurdering av risiko

Detaljer

Detaljregulering for Osnes II, bustadfelt

Detaljregulering for Osnes II, bustadfelt ROS-analyse Detaljregulering for Osnes II, bustadfelt Etne Kommune 2012-03-15 J 12-07- Endelig utgave SAHov IvKal IvKal A 12-04-16 For intern fagkontroll SAHov IvKal IvKal Rev. Dato: Skildring Utarbeidet

Detaljer

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Til bruk ved arealplanlegging i Kvinnherad Kvinnherad kommune Verksemd for samfunnsutvikling Versjon: Desember 2012 Vedteke av kommunestyret 21.02.2013 Bakgrunn

Detaljer

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging og skredfare Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging det viktigste virkemidlet for å begrense skader fra flom og skred Flom, erosjon og skred er

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Sydvaranger Gruve AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for ny hovedatkomst for gruveområdet til Sydvaranger Gruve AS i Bjørnevatn 2011-06-06 J 2011-06-14 Endelig utgave ENEri KHMe SBTim B 2011-06-06

Detaljer

ROS- ANALYSE. Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl. Mindre endring :

ROS- ANALYSE. Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl. Mindre endring : ROS- ANALYSE Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl Mindre endring : 20.09.17 1.1 ROS-ANALYSE Bakgrunn I tilknyting til reguleringsplanarbeidet er det utført ein analyse av risiko og sårbarheitsforhold.

Detaljer

Reguleringsplan for hyttefelt Folkestad

Reguleringsplan for hyttefelt Folkestad Fjaler kommune Reguleringsplan for hyttefelt Folkestad 02.02.16 Risiko- og sårbarhetsanalyse Xform AS Hafstadvegen 15 6800 Førde Telefon: 913 04 444 E-post: post@xform.no Internett: www.xform.no Innhaldsfortegnelse

Detaljer

Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning. Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap

Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning. Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap ROS-analysar i kommunane Kommune- ROS Kommune plan- ROS Heilskapleg, Sektorovergripande

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Reguleringsplan Herheimsdalen hytteområde

Reguleringsplan Herheimsdalen hytteområde R03 Herheimsdalen hytteområde ROS-analyse Sauda kommune 2015-05-20 Oppdragsnr.: 5142679 Herheimsdalen hytteområde Helganes Oppdragsnr.: 5130500 Revisjon: 01 Rev. 01 Dato: 20150520 Beskrivelse Første utkast

Detaljer

VEDLEGG 1. IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD VED BRUK AV SJEKKLISTE VEDLEGG 2. ANALYSESKJEMA

VEDLEGG 1. IDENTIFISERING AV RISIKOFORHOLD VED BRUK AV SJEKKLISTE VEDLEGG 2. ANALYSESKJEMA Vågsøy kommune 17.03.2014, Revidert: 12.01.2015. Vedtatt i kommunestyret i sak K-004/15 den 29.01.2015 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. ANALYSEOBJEKTET... 3 2.1 FØRESETNADER, AVGRENSINGAR OG ANTAKINGAR...

Detaljer

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET HALLINGPLAN VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET Nedanfor fylgjer oversikt over kategorisering og akseptgrad ved ulike kombinasjonar som nyttast ved risikoanalysen. Sannsynleghet: kategori.

Detaljer

E39 Litlabøkrysset, Stord kommune. Risiko- og sårbarheitsanalyse til reguleringsplan

E39 Litlabøkrysset, Stord kommune. Risiko- og sårbarheitsanalyse til reguleringsplan E9 Litlabøkrysset, Stord kommune Risiko- og sårbarheitsanalyse til reguleringsplan Statens vegvesen Region vest 14.0.01 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE :: E9 LITLABØKRYSSET, STORD Innhald Innhald... Innleiing...

Detaljer

Supplerende ROS-analyse

Supplerende ROS-analyse Jernbaneverket Supplerende ROS-analyse Ny rømningstunnel R1 ved Øgarden, Sande kommune 2012-04-17 Oppdragsnr.5011949 Oppdragsnr.: 5011949 J 2012-04-16 Endelig utgave KHMe McBry AHR A 2012-04-13 For fagkontroll

Detaljer

ROS-analyser i kommunane

ROS-analyser i kommunane Arealplanlegging og samfunnstryggleik: ROS-analyser i kommunane - og bittelitt om god praksis v. Eline Orheim, rådgjevar, beredskap Innhald Samling om naturfare og arealplanlegging: 28.-29.januar 2014,

Detaljer

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse Etne kommune 04. desember 2014 Innhald Innhald... - 1-1. Føremål og omgrep... - 3-1.1 Føremål...- 3-1.2 Omgrep...- 3-2. Vurdering av mogelege

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING, RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

KONSEKVENSVURDERING, RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) Vedlegg 8. KONSEKVENSVURDERING, RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav om at konseane at nye tiltak i ein kommuneplan skal utgreiast, jf. 4-2. Lova set også krav om at

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Årdal kommune Detaljreguleringsplan for Jotunvegen 1, Øvre Årdal 03.12.13 Risiko- og sårbarhetsanalyse Xform AS Hafstadvegen 15 6800 Førde Telefon: 913 04 444 E-post: post@xform.no Internett: www.xform.no

Detaljer

ROS-analyse Reguleringsplan for naustområde Strand i Sandeid, del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr. 27 bnr. 14, 22, 23, 27 og 29 Vindafjord kommune

ROS-analyse Reguleringsplan for naustområde Strand i Sandeid, del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr. 27 bnr. 14, 22, 23, 27 og 29 Vindafjord kommune ROS-analyse Reguleringsplan for naustområde Strand i Sandeid, del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr. 27 bnr. 14, 22, 23, 27 og 29 Vindafjord kommune INNHALD 1 1. FØREMÅL OG OMGREP 2 1.1 Føremål 1.2 Omgrep

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for avløpsrenseanlegg Flesland BKSAK 201115733 Plan nr. 6213.00.00 2012-04-30 Oppdragsnr.:5004955 E02 2012-04-30 Til offentlig

Detaljer

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Torbjørn Stene Avdeling for plan og natur Innhold: Generelt Flom Skred (kvikkleire) Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

Reguleringsplan for friluftsparkering på Vatnasete

Reguleringsplan for friluftsparkering på Vatnasete Bratt Moro AS Reguleringsplan for friluftsparkering på Vatnasete Risiko- og sårbarheitsanalyse 2012-05-14 E04 2012-05-14 For bruk justert ihht. e-post frå Sogndal kommune datert 14. mai 2012. C03 2012-05-09

Detaljer

Skredfare omsynssoner - Kommuneplan

Skredfare omsynssoner - Kommuneplan Skredfare omsynssoner - Kommuneplan Skredsamarbeid i Hordaland, samling 6 desember 2010 Fylkeskommunen si rolle Rettleiing- og samordningsrolle i høve kommunale og regionale planar. Fylkeskommunen som

Detaljer

6 Samfunnstryggleik og beredskap

6 Samfunnstryggleik og beredskap 6 Samfunnstryggleik og beredskap For å kunna redusera omfang av skader og uønska hendingar, skal risiko og sårbarheit kartleggast i høve menneskeskapte og naturskapte hendingar. Analysen vert utført i

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID:

DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID: DETALJREGULERING FOR DEL AV GNR.54/BNR.216, LØKENSKOGEN, FELT B5, B6 OG B7 PLANID: 20150007 Vedlegg til planbeskrivelse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Hovedformålet med planforslaget

Detaljer

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket.

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket. 4 Planprogram Planprogrammet legg til grunn at planarbeidet og KU vert gjennomført for alternativ IVa. Det skal like vel i planen gjerast greie for andre alternativ som er vurderte og på kva grunnlag dei

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Detaljreguleringsplan for Fv.38 Vrådal sentrum Straumsnes, gang- og sykkelveg Kvitseid kommune RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Skien, 17.06.2015 BAKGRUNN Ved utarbeiding av planar for utbygging er det eit

Detaljer

FylkesROS Hordaland 2015

FylkesROS Hordaland 2015 FylkesROS Hordaland 2015 ( og litt anna om ROS) Innlegg på "Kommuneplankonferansen 2014" 28. og 29. oktober 2014 ved seksjonsleiar plan og beredskap/fylkesberedskapssjef Arve Meidell Føremålet med FylkesROS

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Laksefjord AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Laksefjord AS, Friarfjord 2014-01-02 20.01.14 AP Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

Ros-analyser og storulukker Tonje Fjermestad Aase Samfunns,- beredskaps- og kommunalavdelinga

Ros-analyser og storulukker Tonje Fjermestad Aase Samfunns,- beredskaps- og kommunalavdelinga Ros-analyser og storulukker Tonje Fjermestad Aase Samfunns,- beredskaps- og kommunalavdelinga 15.11.2017 1 DSB: 2 nye og nyttige rettleiarar i 2017 Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB)

Detaljer

FOTGJENGARUNDERGANGAR, ØLENSVÅG

FOTGJENGARUNDERGANGAR, ØLENSVÅG ADRESSE COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund TLF +47 02694 WWW cowi.no VINDAFJORD KOMMUNE FOTGJENGARUNDERGANGAR, ØLENSVÅG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE DATO FOR SISTE REVISJON: 08.09.16 UTARBEIDET AV:

Detaljer

1. ROS - AN ALYSE REGU LERIN GSPLAN SAN DSLIKRYSSE T, BE RGE N

1. ROS - AN ALYSE REGU LERIN GSPLAN SAN DSLIKRYSSE T, BE RGE N 1. ROS - AN ALYSE REGU LERIN GSPLAN SAN DSLIKRYSSE T, BE RGE N 1.1 Kort om reguleringsplanen Reguleringsplan for Sandslikrysset, ved Sandsli, Bergen kommune, Hordaland. Planen omfattar vegkryss, boligområder,

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse

Risiko- og sårbarheitsanalyse Kommuneplanens arealdel Risiko- og sårbarheitsanalyse Oktober 2016 -offentleg ettersyn 3. gong Øystre Slidre kommune Innhaldsliste 1 Innleiing... 2 2 Metode... 2 3 Datagrunnlag... 3 3.1 Skred- og flaumfare...

Detaljer

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune PROSJEKT: Reguleringsplan for Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune AUGUST 2013 ROS-ANALYSE SJEKKLISTE - UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTAK Mogelege hendingar, risikovurdering og mogelege

Detaljer

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Flatane

Detaljreguleringsplan for Flatane Nes Eigedom AS Detaljreguleringsplan for Flatane Risiko og sårbarheitsanalyse Plan.ID: 1426-2011007 2012-06-04 E04 2012-06-04 For bruk endeleg versjon. (Oppdragsgjevar sine kommentarar til versjon C03

Detaljer

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DETALJREGULERING ETTER PBL 12-2/ 12-3 FOR DELER AV KAUPANGKVARTALET, GNR 230/BNR 39 OG 230/477 M.FL. PLANID: Vedlegg 2 til planbeskrivelse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Hovedformålet

Detaljer

TEMA. Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av motsegn. For å ta vare på samfunntryggleiken i arealplanlegginga

TEMA. Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av motsegn. For å ta vare på samfunntryggleiken i arealplanlegginga TEMA 10 Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av motsegn For å ta vare på samfunntryggleiken i arealplanlegginga Utgitt av: Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) 2010 ISBN: Framsidefoto:

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

Områdeplan for Litlgråkallen Kobberdammen - Fjellsætra

Områdeplan for Litlgråkallen Kobberdammen - Fjellsætra Trondheim kommune Områdeplan for Litlgråkallen Kobberdammen - Fjellsætra ROS-analyse 2012-04-30 Oppdragsnr.5114507 Områdeplan for Litlgråkallen Kobberdammen - Fjellsætra Litlgråkallen Kobberdammen - Fjellsætra

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 664 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mars 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Nærings-, plan- og bygningsutvalet 07.03.2017 013/17 Kvam Ungdomsråd 06.03.2017 006/17 Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Kaale, Leiv Ingmar

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) GNR 14, 16, 17 OG 18. DETALJREGULERING STANGELANDSVÅGEN Oktober 2016 Side 1 av 9 Innhaldslista 1. Bakgrunn... 2 2. Metode... 2 Risikomatrise for liv og helse... 4 Risikomatrise

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201511 PLANOMTALE ROS-ANALYSE Postboks 131 Sæ 20 Tlf. 53 40 24 60 E-post jtas@jtas.no 5401 STORD Leirvik www.jtas.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Fagsamling om arealplanlegging i flaum- og skredutsette område Skei, 28. og 29. januar 2014 Janne Midtbø Vågsøy kommune 13.02.2014 1 Kommuneplan Kartlegge

Detaljer

Helse Finnmark. ROS-analyse. Nye Kirkenes sykehus. 2012-02-27 Oppdragsnr.5112259

Helse Finnmark. ROS-analyse. Nye Kirkenes sykehus. 2012-02-27 Oppdragsnr.5112259 Helse Finnmark ROS-analyse Nye Kirkenes sykehus 2012-02-27 Oppdragsnr.5112259 Oppdragsnr.: 5112259 J Endelig utgave McBry JHSA EWI A For fagkontroll Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer