Vedtekter. Vedtatt den Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå"

Transkript

1 Vedtekter Vedtatt den Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

2 Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet Vedtatt den Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1) Generelt: Vedtektene er i stor grad hentet fra NIFs lovnorm. For de tillegg som er vedtatt av lagets årsmøte, vil NIFs lov til enhver tid være gjeldene for idrettslaget. Tillegg eller endringer i denne basisnorm fra idrettslagets side i øvrige paragrafer vil kun være gyldig dersom de ikke strider mot NIFs lov. Lagets navn skal være Taekwondo Team Stjørdal. 1 Formål Taekwondo Team Stjørdal er et selveiende og frittstående idrettslag med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Kampsportforbund og Norges Idrettsforbund, samt å gjøre folk kjent med hvilken verdi idretten har, så vel fysisk som moralsk, og spesielt for barn og ungdom. Taekwondo Team Stjørdal skal i hovedsak være et lag for Stjørdal, men har ingen formelle geografiske begrensninger for utøvere som ønsker tilknytning. Værnesregionen med tilgrensende kommuner vil i denne sammenheng være like aktuelle. Taekwondo Team Stjørdal skal arbeide for å skaffe best mulig trenings- og konkurranseforhold for de idrettsutøvende i laget. Taekwondo Team Stjørdal kan også engasjere seg i ikke-idrettslig aktivitet i lokalmiljøet i den grad dette er positive tiltak for barn og ungdom og gir positivt resultat for laget. 2 Organisatorisk tilknytning Taekwondo Team Stjørdal er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Nord-Trøndelag idrettskrets. Laget er medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Pr 2015 er Taekwondo Team Stjørdal kun medlem i Norges Kampsportforbund. Taekwondo Team Stjørdal er lokalisert i Stjørdal kommune og er medlem av Stjørdal idrettsråd. (2) 3 Medlemmer Alle som lover å overholde Taekwondo Team Stjørdals vedtekter og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. (3) For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt lagets vedtekter og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag personlig kontingent er betalt. Aktive trenere er medlemmer av laget uten krav til betaling av personlig kontingent den sesong de aktivt trener klubbens medlemmer

3 4 Stemmerett og valgbarhet For å ha stemmerett på Taekwondo Team Stjørdals møter, må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent. (4) For mindreårige medlemmer har foreldre/foresatte stemmerett på årsmøter begrenset til en stemme pr. betalende medlem og slik at ingen foreldre/foresatte kan representere mer enn ett barn. Ingen medlemmer eller foresatte/foreldre for aktive barn kan ha fullmakt til å avgi stemme for andre, i henhold til NIFs regler for dette. Alle medlemmer som har stemmerett, eller har dette gjennom å ha foreldrerett til eller å være foresatt for mindreårige barn, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er lønnet arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. 5 Kontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. (5) Kontingenten vedtas av årsmøtet årlig i sammenheng med laget behandling av neste års budsjett. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i Taekwondo Team Stjørdal. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side. 6 Tillitsvalgtes/treneres godtgjørelse (6) Tillitsvalgte/trenere kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste kan kun påregnes når dette følger av helt nødvendig fri fra arbeidet for å kunne utføre oppgaver for idrettslaget. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Slik godtgjøring regnes ikke som lønn. Vedtak om godtgjørelser og rammene for disse skal behandles av årsmøtet og tas inn i budsjett. Om dekning av utgifter til godtgjørelse og refusjon blir vedtatt, skal dette fremgå tydelig i lagets budsjett og regnskap. 7 Inhabilitet For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler. 8 Straffesaker. For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser)

4 9 Årsmøte Taekwondo Team Stjørdals høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år i februar/mars måned. (7) Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen eller på lagets nettsider. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste med nødvendige vedlegg skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. Ingen medlemmer har mer enn 1 stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. (8) 10 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av Taekwondo Team Stjørdal. 11 Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag og det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmeseddelen skal forkastes i sin helhet. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, fortas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det etter omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning

5 12 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: (9) 1. Behandle lagets årsmelding. 2. Behandle lagets regnskap i revidert stand. (10) 3. Behandle innkomne forslag. 4. Fastsette kontingent. 5. Vedta lagets budsjett. 6. Bestemme lagets organisasjon (jfr. 15). 7. Velge 7 styremedlemmer som følger:: (11) a. Leder. b. Nestleder. c. Sportslig leder/hovedtrener d. Kasserer. e. Sekretær. f. Dugnads-/sponsoransvarlig. g. Materialforvalter. Leder, nestleder, sportslig leder og kasserer SKAL velges særskilt, de øvrige styremedlemmene kan velges inn som styremedlemmer, og styret skal da fordele vervene på første konstituerende styremøte etter årsmøtet. Sportslig leder velges ut i fra en langsiktig plan og velges ikke på nytt årlig men kun ved behov. En av de valgte skal være kontakt for foreldrene/barneidrettsansvarlig. 8. Samt velge: a. 2 varamedlemmer. (12) b. 2 revisorer. (13) c. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet. d. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamann. e. Styremedlemmer, varemedlemmer, revisorer, valgkomité og representanter, velges for 2 år. Alle styremedlemmer er ikke på valg samtidig. 9. Leder, Kasserer og Sekretær velges det ene året. Nestleder, Dugnads-/sponsoransvarlig og Materialforvalter velges det neste. 1 varamedlem, 1 revisor, 2 medlemmer fra valgkomitéen velges det ene året, resten det neste. Representanter til ting og møter velges hvert år. 10. Styremedlemmer velges med alminnelig flertall. Endring av Sportslig leder/hovedtrener krever 3/4 flertall. 13 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte men med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de saker som er kunngjort i innkallingen

6 14 Styret (14) Taekwondo Team Stjørdal ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. (15) Styret skal: (16) 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4. Representere laget utad. 5. Søke inntektsmuligheter for laget. (Sponsorer, dugnader og lignende) 6. Administrere og godkjenne innkjøp og vedlikehold av lagets eiendeler og anlegg. 7. Ha overoppsyn med driften av idrettslaget i alle ledd. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret skal så vidt mulig forsøke å avholde minst 8 møter i året. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Styrets møter ledes av styrets leder. Når denne ikke er tilstede, er styrets nestleder leder av møtet. Kan heller ikke denne stille til møtet, vil den som styrets leder oppnevner være leder av møtet. Dersom et styremedlem ikke kan delta på møte, skal han sørge for at en varamann stiller i hans sted, og gi varsel om dette til styrets leder eller nestleder. Uteblir et styremedlem fra mer enn 2 på hverandre følgende møter uten å gi beskjed, eller sørge for at varamann stiller i sitt sted, kan resten av styret velge å betrakte vedkommende uttrådt av styret og sette inn en varamann i dennes sted. 15 Sportslig ledelse Taekwondo Team Stjørdals sportslige aktiviteter ledes av sportslig leder. Sportslig leder er hovedtrener i laget eller ansvarlig for denne om Sportslig leder innstiller på annen hovedtrener. Om sportslig leder innstiller på annen hovedtrener, skal dette først godkjennes av Årsmøtet. Sportslig leder har ansvar for rekruttering av trenere, coacher og andre som bidrar direkte i faglig utvikling. Etter økonomiske rammer gitt av styret/årsmøtet skal sportslig leder være ansvarlig for tilstrekkelig utdanning av trenere/coacher slik at laget til enhver tid har tilstrekkelig kapasitet i forhold til dette. Sportslig leder har ansvar for gradering og vil sammen med klubbens master være ansvarlig faglig ovenfor høyere organer. Klubbens master er graderingsansvarlig etter retningslinjer og regler utarbeidet av Norges Kampsportforbund, European Taekwondo Union, World Taekwondo Federation og Kukkiwon. Det etableres et eget Sportslig utvalg hvor sportslig leder jevnlig skal samle alle ressurser knyttet til den faglige aktiviteten. Sportslig utvalg skal drøfte aktivitetsplan for klubben før Sportslig leder fatter vedtak om deltakelse på stevner, konkurranser og treningssamlinger o.l. Aktivitetsplanen skal være i overensstemmelse med de økonomiske disposisjonene gitt gjennom klubbens budsjett. Sportslig leder avgjør hvilke utøvere som skal delta i konkurranser på høyt nivå; Nasjonale A-stevner og høyere samt internasjonale stevner

7 16 Grupper / avdelinger (17) Taekwondo Team Stjørdal kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. (18) For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse. (19) Tillitsperson eller leder av styret i avdelinger/grupper plikter å møte på hovedstyrets møter når de blir innkalt. 17 Egenandeler Styret fastsetter størrelsen på egenandeler som betales av aktive idrettsutøvere i Taekwondo Team Stjørdal. Dette skal dekke de ekstrakostnader som påføres laget for disse medlemmene. Egenandelene kan dekke: 1. Forsikringer for utøvere under 16 år. 2. Teamdrakter og annet særskilt utstyr som anses som personlig utstyr. 3. Påmeldingsavgifter til cuper/konkurranser 4. Drift av den aktivitet utøveren er med i ut over elles treninger for alle medlemmer En utøver som ikke har betalt egenandelene kan ikke delta i utøvelse av organisert idrett i Taekwondo Team Stjørdal. Egenandeler kan vedtas for hver enkelt konkurranse og aktivitet, inklusive kostnader til reise og opphold, dersom budsjettsituasjonen tilsier at det er behov for dette. 18 Dugnad Taekwondo Team Stjørdal er en frivillig organisasjon uten krav til overskudd. Likevel har laget utgifter som ikke alltid dekkes av kontingentinntektene. I tillegg gjennomfører vi aktiviteter som krever et større antall personer som bidragsytere. På grunn av dette kan Taekwondo Team Stjørdal pålegge medlemmer (eller medlemmers foresatte dersom medlemmene er mindreårige) pliktig deltakelse i dugnad. Slik dugnad kan være: Egne arrangement som stevner, graderinger, treningsleirer og treninger. Andres arrangement hvor klubben kompenseres pr. hode som deltar i dugnaden. Dugnadsinnsats hvor klubben utfører arbeid for andre personer/bedrifter mot betaling Taekwondo Team Stjørdal skal unngå direkte salg på dugnad. Dugnadsansvarlig i styret skal føre oversikt over den dugnaden som gjennomføres pr. medlem. Når et medlem ikke deltar i dugnader gjennom en sesong (vår eller høst) skal medlemmet formelt varsles om dette av styret, og skal gis anledning til å korrigere påfølgende sesong. Manglende deltakelse i dugnad gjennom to påfølgende sesonger, kan i ytterste konsekvens medføre tap av medlemskap. 19 Utøvere som slutter i Taekwondo Team Stjørdal Dersom en utøver forlater Taekwondo Team Stjørdal for å utøve idrett for et annet lag, skal det umiddelbart gis beskjed til dette laget om eventuelle uoppgjorte økonomiske forpliktelser denne utøveren har overfor Taekwondo Team Stjørdal. Overgangsskjema utarbeidet av Norges Kampsportforbund skal benyttes i forbindelse med overgang. Det er kun leder og nestleder som har anledning til å signere for klubben på overgangsskjema

8 Kassereren skal umiddelbart sjekke om utøveren har uoppgjorte forpliktelser overfor laget, og meddele dette tilbake til leder som så tar kontakt med utøveren eller dennes foresatte når det dreier seg om mindreårige, slik at denne kan få gjort opp for seg. Dersom ikke oppgjør skjer umiddelbart, skal Norges Kampsportforbund varsles og overgangsskjema skal ikke undertegnes. 20 Lov-/vedtektsendring Endringer i denne lov/vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lov-/vedtektsendringer må godkjennes av Idrettstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 20 i denne lov kan ikke endres. 21 Oppløsning Oppløsning av Taekwondo Team Stjørdal kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer knyttet til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. 16. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av styret i Nord-Trøndelag idrettskrets. Ved oppløsning av laget, sendes lagets arkiv til Nord-Trøndelag idrettskrets. For Taekwondo Team Stjørdal Stjørdal Anne Høgmo Leder Frode Waaden Nestleder - 8 -

9 Noter: 1. Jfr. NIFs lov 2-2 og Merk at idrettslaget bare kan være medlem av ett idrettsråd. Hvis lagets naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, må laget velge hvilket idrettsråd det skal tilhøre. 3. Når det står kan bli tatt opp som medlem innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller, og et slikt avslag vil kunne ankes inn for idrettsstyret. Som eksempel på avslagsgrunn kan være at medlemmet har avlagt positiv dopingprøve. 4. Jfr. NIFs lov Et medlem kan avtale med laget at kontingent skal betales helt eller delvis ved ekstraordinær og individuell dugnad. 6. Jfr. NIFs lov Laget kan velge om årsmøtet skal avholdes hvert år, eller om årsmøteperioden skal være 2 år. (krever lovendring). 8. Jfr. NIFs lov Listen over årsmøtets oppgaver har et minimumskrav fra NIF. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges årsmøtet. 10. Regnskapet og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper eller avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for disse avdelingene/gruppene. Dette følger av at avdelinger og grupper i et idrettslag aldri kan være juridiske og økonomiske selvstendige enheter, da laget ellers ikke lenger ville være ett idrettslag. Se også Det er fra NIF satt opp et minimum av tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Idrettslaget kan i tillegg velge andre tillitspersoner som det er behov for. 12. Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av loven. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene velges til spesifikke oppgaver, således at man kan velge kasserer, sekretær, materialforvalter etc. Det må lovendring til for spesifikasjon av disse i listen over personer som skal velges. 13. Dersom idrettslaget overstiger en omsetning på kr plikter det å ha engasjert revisor, jfr. Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene 5-1. For denne terskelverdien inntreffer, velges ikke revisorer. 14. Styret kan bestå av andre enn de som er valgt på årsmøtet, som for eksempel leder i gruppene og lignende. Dette må i så fall presiseres i denne paragrafen. 15. Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at representantskapet eller lignende skal kunne overprøve styrets vedtak). 16. NIF har et minimumskrav for hvilke oppgaver som skal tillegge styret. Det er ikke noe i veien for at det skal bestemmes at styret skal ha andre oppgaver i tillegg. Dette krever endring av denne lov. 17. I henhold til 12, nr. 6 står årsmøtet fritt til å organisere laget slik det ønskes i underavdelinger og/eller grupper. Disse kan gis den betegnelse årsmøtet ønsker, og kan være representert i lagets styre hvis årsmøtet bestemmer det. 18. Jfr. 12, nr Dette innebærer bl.a. at det bare er lagets styre (hovedstyret der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

"13:::19lsskap LOV FOR VINGAR IDRETTSLAG. Stiftet 1916

13:::19lsskap LOV FOR VINGAR IDRETTSLAG. Stiftet 1916 LOV FOR VINGAR IDRETTSLAG Stiftet 1916 $ 1. FORMAL: Laget er selveiende og frittstiende med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formil er i drift idrett organisert i Norges Idretts forbund. $2. ORGANISATORISK

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Felles eksport-/importstandard Portable CV, basert på HR-XML 3.0

Felles eksport-/importstandard Portable CV, basert på HR-XML 3.0 Felles eksport-/importstandard Portable CV, basert på HR-XML 3.0 Forening Portable CV, organisasjonsnr. No 996 767 884 www.portablecv.org Versjon: 2.november 2014 Side 1 Table of Contents 1 Innledning...

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

1. Navn. område. Grendee lag. 3.1 Grendelagets. stedets sosiale. Granh augåsen. felles interesse. kommunen og. en del av.

1. Navn. område. Grendee lag. 3.1 Grendelagets. stedets sosiale. Granh augåsen. felles interesse. kommunen og. en del av. VEDTEKTER FOR GRANHAUGÅSEN GRENDELAG Vedtekter for Granhaugåsen Grendelag stiftett 25. juli 2001. Vedtatt på årsmøtet den 14. februar 2011. 1. Navn Foreningens navn er Granhaugåsen Grendelag. 2. Formål

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer