Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401 Tid: , kl. 10:00 16:10 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Bjørn Kvalsvik Nicolaysen Kristian Thorsen Fredrik Skår Gunnar Berge Lene Lange (tom US 41/14) Bjørg Sandal Erling Øverland Eirik Faret Sakariassen Ingelin Ertresvåg Fra styresekretariatet møtte: John Branem Møst, universitetsdirektør Sonja Meyer, underdirektør Else Karin Landa Paulsen, seniorkonsulent Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte: Elaine Munthe, dekan HF Einar Marnburg, dekan SV Øystein Lund Bø, dekan TN Ole Madsen, direktør AM Fra administrasjonen møtte: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør Halfdan Hagen, HR-direktør Kristofer R. Henrichsen, utdanningsdirektør Troels G. Jacobsen, forsknings- og innovasjonsdirektør Møte ble ledet av rektor Marit Boyesen. 1

2 Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. US 37/14 Godkjenning av innkalling og saksliste US 38/14 Godkjenning av møtebok fra styremøtet /598 US 39/14 Regnskapsrapport 1. tertial /3659 US 40/14 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015, med prognoser /1601 US 41/14 Forskningen ved UiS med statusrapport for /1777 US 42/14 Innovasjon ved UiS - en statusrapport 2014/1663 US 43/14 Orientering om søkertall /3095 US 44/14 Studieportefølje - opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger 2013/3673 US 45/14 Etablering av masterprogram i Pre Hospital Critical Care 2014/1091 US 46/14 US 47/14 Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 2011/2892 X 2014/461 US 48/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Zhenpeng Luo 2014/677 US 49/14 US 50/14 US 51/14 US 52/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Siv Måseidvåg Gamlem Tildeling av graden philosophiae doctor - Hossein Ali Akhlaghi Amiri Tildeling av graden philosophiae doctor - Moustafa Dernaika Tildeling av graden philosophiae doctor - Venke Furre Haaland 2014/ / / /677 US 53/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Lasya Priya Kotu 2014/677 US 54/14 US 55/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Pål Østebø Andersen Tildeling av graden philosophiae doctor - Alf Kristian Gjerstad 2014/ /677 US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger /1630 US 57/14 Fullmaktssaker til styremøtet /674 US 58/14 Orienteringssaker til styremøtet /674 US 59/14 Navn på bygg betonglabben X 2009/733 Eventuelt 2

3 Informasjonsutveksling: SiS StOr Tjenestemannsorganisasjonene Ledelsen Delt ut i møtet og lagt til US 57/14: RF 26/14 Unntak fra 3 ukers sensurfrist våren 2014, STA100 RF 27/14 Unntak fra 3 ukers sensurfrist våren 2014, BYG520 Naturlaster US 37/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret godkjenning innkalling og saksliste med de endringer som gjort i saksrekkefølgen. En ekstrasak US 59/14 ble meldt opp til styremøtet. US 38/14 Godkjenning av møtebok fra styremøtet Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 13. mars US 39/14 Regnskapsrapport 1. tertial 2014 Universitetsdirektørens innstilling datert Regnskap med noter pr Ledelseskommentarer Oversikt over utviklingen i lønnskostnader, lønnsandel og årsverk BFV Utrykte vedlegg: Internrapporter UiS Styret tar framlagt og rapportert regnskap pr for Universitetet i Stavanger til orientering. US 40/14 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015, med prognoser Universitetsdirektørens innstilling datert Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015 fakulteter og administrative enheter Fordeling til fellestjenester, administrasjon og støtte i 2015 Institusjonelle fellestiltak i 2015 Liste over langsiktige og kortsiktige satsninger, videreføringer og interne omdisponeringer i 2015 Intern fordeling formidlingskomponent 2015 Prognoser 2017 på fakultetsnivå Bemanningsplaner 2017, oppsummering 3

4 US 40/14 forts Eirik Faret Sakariassen, Ingelin Ertresvåg, Fredrik Skår og Kristian Thorsen fremmet følgende to tilleggsforslag til saken: «Styret vedtar (å bevilge kr. til) å opprette studentombud med virkning fra høsten Stillingen er på 100 %. Det fremlegges sak om studentombudets rolle og mandat og endelig budsjett basert på rapporten fra arbeidsgruppen.» «Styret vedtar tilskudd på kr i 2015 til kurs for tillitsvalgte studenter i regi av fakultetene og StOr. Styret forutsetter at slike kurs også gjennom kommende budsjetter sikres nødvendig grunnfinansiering.» Gunnar Berge foreslo at universitetsdirektøren lar forslagene følge saken og tas opp i forbindelse med endelig fordeling av statlig finansiering 2015 til høsten. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 1. Styret godkjenner følgende foreløpige interne finansieringsrammer for 2015, basert på prognoser for statsbevilgningen, og ber universitetsdirektøren framlegge forslag til endelig fordeling når statsbudsjettet for 2015 er klart. Tabell 1: Hovedfordeling 2015 (tall i 1000 NOK) Enhet Foreløpig fordeling 2015 Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Arkeologisk museum Universitetsbiblioteket Felles ressurssenter* Sentrale stabsenheter* Øvrige stabs- og støtteenheter* Institusjonelle fellestiltak* Studentsamskipnad og studentaktivitet* Bruk/avsetning til produksjonsglatting og balanse* Avsatt til lokale lønnsjusteringer Sum (statsbevilgning) Sum inkl bruk av balanse og produksjonsutjevning * Detaljer framkommer i egne tabeller i saken eller i vedlegg. 2. Studentinnbetalingen 2015 fastsettes til kr. 650,- for både våren og høsten Dette skal dekke semesteravgift til Samskipnaden, Kopinoravgift og undervisningsmateriell. 3. Styret vedtar langsiktige og kortsiktige strategiske satsninger og videreføringer samt interne omdisponeringer som foreslått av universitetsdirektøren, herunder samlet styrking av tverrgående satsningsområder og utviklingsprosjekter som ligger til strategi 2020, med til sammen ca 11 millioner kroner (se vedlegg 4 merket tverrgående ). 4. Styret vedtar tilskudd til studentaktiviteter og studentsamskipnad som foreslått av universitetsdirektøren (se tabell 4). 5. Styret legger til grunn at det fortsatt er behov for omstilling og tilpasning av aktiviteter. Styret setter av 0,5 millioner kroner til eventuelle omstillingstiltak i

5 US 40/14 forts 6. Styret vedtar sentral avsetning på 5 millioner kroner i 2015 som ekstraordinær støtteordning for gjennomføring av investeringer og utstyrsanskaffelser i fakultetene og museet i henhold til de innspill som er kommet til budsjettet. Styret forutsetter at fakultetene samlet setter av tilsvarende beløp. 7. Styret forutsetter at fakultetene og museet setter av minst 6 millioner til videre oppfølging og styrking av satsningene på programområder innen forskning. Styret ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene rapportere bruken av disse midlene innen utgangen av Styret vedtar å øke uttellingen (internt) for gjennomførte utvekslingsopphold fra til kroner pr student fra og med Ordningen finansieres ved å omdisponere midler fra resultatkomponenten knyttet til studiepoengproduksjon. 9. Styret ber universitetsdirektøren iverksette en evaluering av den interne budsjettfordelingsmodellen, samt andre relevante deler av den overordnede økonomistyringa ved UiS. 10. Styret forutsetter at fakultetene og museet setter av tilstrekkelige midler for å kunne innvilge forskningsterminer i minst like stort omfang som i året 2013/2014. US 41/14 Forskningen ved UiS med statusrapport for 2013 Universitetsdirektørens innstilling datert Sammendrag rapportering 2013 programområder for forskning Sammendrag rapportering 2013 forskningssentrene 1. Styret tar årsrapportene fra programområdene for forskning til orientering. 2. Styret tar årsrapportene fra forskningssentrene til orientering. 3. Styret ber universitetsdirektøren følge opp administrativt arbeidet med å utvikle forslag til modeller for tildeling av undervisnings- og forskningstid. US 42/14 Innovasjon ved UiS - en statusrapport Universitetsdirektørens innstilling datert Tabeller fra Tilstandsrapport for høyere utdanning 2014 Notat fra strategigruppen, vedlegg A: UiS og begrepene innovasjon, nyskaping, entreprenørskap, kommersialisering og et innovativt universitet Årsrapport Prekubator 2013 Styret tar saken til etterretning og slutter seg i all hovedsak til de vurderinger som ligger i saksframlegget. US 43/14 Orientering om søkertall 2014 Universitetsdirektørens innstilling datert

6 US 43/14 forts Tabell 1: Antall primærsøkere i SO Tabell 2: Antall studieplasser i SO Tabell 5: Antall studier i SO Tabell 6: Endringer i det totale markedet (Norge) vs. UiS Tabell 7: Samordna Opptak søkertall for Det humanistiske fakultet (HF) Informasjon om søkertall i SO til HF Tabell 12: Samordna Opptak søkertall for Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) Informasjon om søkertall i SO til SV Tabell 17: Samordna Opptak søkertall for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) Informasjon om søkertall i SO til TN Tabell 20: Lokalt opptak søkertall for HF Tabell 21: Lokalt opptak søkertall for SV Tabell 22: Lokalt opptak søkertall for TN Styret tar sak om søkertall for UiS 2014 til orientering. US 44/14 Studieportefølje - opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger Universitetsdirektørens innstilling datert Trykt vedlegg: Opptaksrammer Styret for Universitetet i Stavanger vedtar regulering av adgang til universitetets studieprogrammer og fastsetter opptaksrammene for de enkelte studieprogrammene slik de framgår av vedlagte tabell. 2. Fakultetene gis rom for å omdisponere opptaksmåltallene dersom søkertallene tilsier at slik omdisponering er nødvendig, men da innenfor den totale rammen som er gitt for det enkelte fakultet. 3. Styret ber fakultetene sørge for nødvendig overbooking i opptaket, slik at den fastsatte studenttallsrammen nås. US 45/14 Etablering av masterprogram i Pre Hospital Critical Care Universitetsdirektørens innstilling datert Oversendelsesbrev fra fakultetet Søknad om etablering av masterprogram Utrykt vedlegg: Programplan og emnebeskrivelser forelagt Utdanningsutvalget Styret for Universitetet i Stavanger etablerer eksternt finansiert masterprogram i Pre Hospital Critical Care med oppstart høsten Programmet er et toårig masterprogram på 120 studiepoeng. 6

7 US 46/14 Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Universitetsdirektørens innstilling datert IRIS AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 Prekubator AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 Stavanger Helseforskning AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 Måltidets Hus AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 Blue Planet AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet IRIS AS - Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet Prekubator AS - Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd Styret tar til orientering protokoll fra avholdt generalforsamling, årsberetning og regnskap samt revisjonsberetning 2013 for selskapene IRIS AS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS, Måltidets Hus AS og Blue Planet AS (protokoll blir lagt fram i oktobermøtet) samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRIS AS og Prekubator AS. US 47/14 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Saken føres i egen særprotokoll. Tore Markeset ansettes i åremålsstilling som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging for en periode på fire år, l.pl. 17,500, kode Dersom han ikke tar imot stillingen, tilbys denne til Marianne Nitter. US 48/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Zhenpeng Luo Universitetsdirektørens innstilling datert Anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Notat fra Doktorgradsutvalget (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av avhandlingen I samsvar med anbefalingen fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, kreeres Zhenpeng Luo til philosophiae doctor på avhandlingen «The Process of Leadership: From Leadership Styles to Subordinates` Attitudes and Behaviors in the Hospitality Industry». US 49/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Siv Måseidvåg Gamlem Universitetsdirektørens innstilling datert

8 US 49/14 forts Fakultetets anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet Bedømmelseskomiteens endelige rapport (unntatt offentlighet) Innstilling om avhandlingen (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av ph.d.-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det humanistiske fakultet, kreeres Siv Måseidvåg Gamlem til philosophiae doctor (ph.d.) på avhandlingen «Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget». US 50/14 Tildeling av graden doctor philosophiae - Hossein Ali Akhlaghi Amiri Universitetsdirektørens innstilling datert Dekanens anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Ett signert eksemplar av PhD-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Hossein Ali Akhlaghi Amiri til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Evaluation of Alkaline Sodium Silicate Gel for Reservoir In- Depth Profile Modifications to Enhance Water Sweep Efficiency in Sandstone Reservoirs». US 51/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Moustafa Dernaika Universitetsdirektørens innstilling datert Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN Bedømmelseskomiteens rapport Ett signert eksemplar av PhD-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Moustafa Dernaika til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Exploring Petrophysical and Flow Properties in Complex Carbonate Reservoirs: Variations with Different Rock Types». US 52/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Venke Furre Haaland Universitetsdirektørens innstilling datert Anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Notat fra Doktorgradsutvalget (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av avhandlingen I samsvar med anbefalingen fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, kreeres Venke Furre Haaland til philosophiae doctor på avhandlingen «Four Essays in Labor Economics». 8

9 US 53/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Lasya Priya Kotu Universitetsdirektørens innstilling datert Dekanens anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Ett signert eksemplar av PhD-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Lasya Priya Kotu til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Analysis of Myocardial Infarction in Cardiac Magnetic Resonance Images». US 54/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Pål Østebø Andersen Universitetsdirektørens innstilling datert Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Ett signert eksemplar av PhD-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Pål Østebø Andersen til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Mathematical Models for the Combined Effect of Transport, Water-Rock Chemistry, and Oil-Water Flow Mechanisms». US 55/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Alf Kristian Gjerstad Universitetsdirektørens innstilling datert Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Ett signert eksemplar av PhD-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Alf Kristian Gjerstad til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Simplified Flow Equations for Single-Phase non-newtonian Fluids in Couette-Poiseuille Flow and in Pipes». US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 Universitetsdirektørens innstilling datert Trykt vedlegg: Utkast til ny hovedlønnstabell 9

10 US 56/14 forts 1. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å overskride den sentralt fastsatte forhandlingspotten med inntil NOK i samsvar med saksforelegget. 2. Styret tar saken for øvrig til orientering. US 57/14 Fullmaktssaker til styremøtet Universitetsdirektørens innstilling datert RF 08/14: Ansettelse i vikariat som instituttleder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Saken er behandlet på rektors fullmakt Frank Asche ansettes i vikariat som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging fra og til stillingen er besatt, begrenset t.o.m Midlertidig ansettelser er foretatt med hjemmel i tjml 3 nr 2c. RF 09/14: Oppnevning av varamedlem for eksterne medlemmer ved fakultetsstyret for Det teknisknaturvitenskapelige fakultet Saken er behandlet på rektors fullmakt Dr. Ing. Bjørn Kåre Hegstad oppnevnes som varamedlem for de eksterne medlemmene i fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. RF 10/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søker til ledig stilling som professor II i offshore feltutbyggingsteknologi, st id Saken er behandlet på rektors fullmakt Følgende sakkyndige komité oppnevnes for å foreta en vurdering av søker til ledig stilling som professor II i offshore feltutbyggingsteknologi: Professor Jørgen Amdahl, Institutt for marin teknikk, NTNU Professor Jonas Thor Snæbjørnsson, Reykjavik universitet, Island Professor Arnfinn Nergaard, Universitetet i Stavanger Professor Arnfinn Nergaard oppnevnes som leder av komiteen. RF 11/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om overgang til førstelektor og kvalifikasjonsopprykk til dosent i økonomi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Harald Sigurd Olsens søknad om overgang til førstelektor og kvalifikasjonsopprykk til dosent i økonomi: Professor Benn Folkvord, Universitetet i Stavanger (leder) Professor Hans Robert Schwencke, Handelshøgskolen BI i Oslo Professor Bernt Berteussen, Universitetet i Stavanger Professor Benn Folkvord oppnevnes som leder av komiteen. 10

11 US 57/14 forts RF 12/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor i human fysiologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Brynjar Foss søknad om personlig opprykk til professor i human fysiologi: professor Terje Murberg, Universitetet i Stavanger professor Linda Stuhr, Universitetet i Bergen professor Einar Kristoffersen, Universitetet i Bergen/Haukeland Universitetssykehus Professor Terje Murberg oppnevnes som leder av komiteen. RF 13/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til dosent i norsk, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førstelektor Øyvind Sirevaags søknad om kvalifikasjonsopprykk til dosent i norsk: Professor Thore Rokvold, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Professor Inger Lindseth, Høgskolen i Malmø, Sverige Professor og prorektor Ruth Vatvedt Kjeld, Universitetet i Oslo Professor Tore Rolvold oppnevnes som leder av komiteen. RF 14/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av to søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i reservoarteknologi Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av Merete V Madland og Aksels Hiorts søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i reservoarteknologi: professor Ann Muggeridge, Imperial College, London professor Arne Graue, Universitetet i Bergen professor Reidar R. Bratvold, Universitetet i Stavanger Professor Reidar R. Bratvold oppnevnes som leder av komiteen. RF 15/14: Oppretting av stilling som professor II i reservoarteknologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor II i reservoarteknologi ved Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Stillingen er finansiert av Statoil ASA, Akademia, for en treårsperiode. RF 16/14: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søkere til ledig stilling som professor II i reservoarteknologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt

12 US 57/14 forts Styret oppnevner følgende komité til å foreta en vurdering av søkere til ledig stilling som professor II i reservoarteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi, st.id Professor II Trond Mannseth, Universitetet i Bergen Professor Espen Robstad Jakobsen, NTNU Professor Steinar Evje, Universitetet i Stavanger Professor Steinar Evje oppnevnes som leder av komiteen. RF 17/14: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søkere til ledig stilling som professor II i reservoarteknologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende komité til å foreta en vurdering av søkere til ledig stilling som professor II i reservoarteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi, st.id Professor II Trond Mannseth, Universitetet i Bergen Professor Espen Robstad Jakobsen, NTNU Professor Steinar Evje, Universitetet i Stavanger Professor Steinar Evje oppnevnes som leder av komiteen. RF 18/14: Søknad om utredning av nedlegging og oppretting av studier med norsk opptak Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret for Universitetet i Stavanger gir tillatelse til følgende utredninger: - Erfaringsbasert masterstudium i relasjonsbehandling bygd på psykodynamisk forståelse - Vurdering av omorganisering av 3-årig bachelorutdanning i musikk til 4-årig utdanning I den videre utredningen må det legges vekt på å synliggjøre hvordan de planlagte tiltakene vil støtte opp om strategiplanene og universitetets studieportefølje, hvordan de vil ivareta samfunnsoppdraget og dekke et behov blant studenter og i arbeidsmarkedet samt hvordan tiltakene skal finansieres. RF 19/14: Opprettelse av stilling som professor II i økonomi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter 10% stilling som professor II i økonomi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS. Stillingen finansieres av instituttets basisbevilgning. RF 20/14: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søkere til ledig stilling som professor/ førsteamanuensis i markedsføring, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av 7 søkere til ledig stilling som professor/førsteamanuensis i markedsføring ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole, st.id : 12

13 US 57/14 forts Professor Sigurd Villads Troye, Norges Handelshøyskole Professor II Gro Ellen Mathisen, Universitetet i Stavanger Professor Stephen Douglas Ball, Manchester Metropolitan University, England Professor Stephen Douglas Ball oppnevnes som leder av komiteen. RF 21/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til ledig stilling som professor i klaver, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av 15 søkere til ledig stilling som professor i klaver ved Det humanistiske fakultet, Institutt for musikk og dans: Professor Einar Henning Smedbye, Norskes musikkhøgskole Professor Stefan Bojsten, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Professor Erling Ragnar Eriksen, Universitetet i Stavanger Professor Erling Ragnar Eriksen oppnevnes som leder av komiteen. RF 22/14: Opprettelse av stilling som professor i reiselivsøkonomi Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor i reiselivsøkonomi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole. Stillingen finansieres av instituttets basisbevilgning. RF 23/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til dosent i pedagogikk Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av Lars Helles søknad om opprykk til dosent etter kompetanse innenfor fagområdet pedagogikk: Dosent Roar Charles Pettersen, Høgskolen i Østfold, Studie- og forskningsenheten Professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Professor Sigrun Ertesvåg, NSLA, Universitetet i Stavanger Professor Sigrun Ertesvåg oppnevnes som leder av komiteen. RF 24/14: Opprettelse av stilling som professor II i innovasjon i samhandlingsprosesser i offentlig sektor Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor II i innovasjon i samhandlingsprosesser i offentlig sektor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS. Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Senter for innovasjonsforskning. RF 25/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kompetanseopprykk til professor i fysikk Saken er behandlet på rektors fullmakt

14 US 57/14 forts Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Helge Bøvik Larsens søknad om kompetanseopprykk til professor i fysikk: professor Robert Krarup Feidenhans l, Niels Bohr Institutet, Københavns universitet professor Randi Holmestad, NTNU professor Per Amundsen, Universitetet i Stavanger Professor Per Amund Amundsen oppnevnes som leder av komiteen. RF 26/14: Unntak fra 3 ukers sensurfrist våren 2014, STA100 Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret for Universitetet i Stavanger unntar sensur i emnet STA100 fra sensurfristen på 3 uker, jf uhl e-9, pkt. 4. Styret ber fakultetet påse at sensur gjennomføres innen 11. juni 2014, og at samtlige studenter informeres om utsatt sensurfrist. RF 27/14: Unntak fra 3 ukers sensurfrist våren 2014, BYG520 Naturlaster Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret for Universitetet i Stavanger unntar sensur i emnet BYG520 fra sensurfristen på 3 uker, jf uhl e-9, pkt. 4. Styret ber fakultetet påse at sensur gjennomføres innen 12. juni 2014, og at samtlige studenter informeres om utsatt sensurfrist. Vedtak US 57/14: Styret tar fullmaktssakene til orientering. US 58/14 Orienteringssaker til styremøtet Universitetsdirektørens innstilling datert a) Endringer i kandidatmåltall for 2014 brev fra KD datert b) Universitetet i Stavanger Dagsorden for etatsstyringsmøtet 11. juni 2014 brev fra KD datert c) Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren brev fra KD datert d) Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013, brev fra Riksrevisjonen datert utsatt offentlighet jf. rr.lov 18(2) e) Møtebok fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget 25. mars 2014 f) Møtebok fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget 20. mai 2014 g) Møtebok frå Utdanningsutvalet 26. mars 2014 h) Møtebok frå Utdannningsutvalet 21. mai 2014 i) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 7. april 2014 j) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 5. mai 2014 k) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 2. juni 2014 (ikke godkjent ennå) Styret tar sakene til orientering. 14

15 Universitetet i Stavanger US 59/14 Navn på bygg - betonglabben Vedtaket er unntatt offentlighet fram til åpningen av huset. Eventuelt Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. Stavanger, 2. oktober 2014 ~ ii kr?fl Marit Boyesen th B. Mø t rektor u river ` tsdir ktør J i i Å Saksbehandler: Else Karin Landa Paulsen, tlf Møtebok: Styret ved Universitetet i Stavanger, 12. juni korrigert i styremøte 2. oktober

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401 Tid: 26.11.2014, kl. 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen

Detaljer

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus AR T-401 Tid: 23.04.2015 kl. 10:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Utval Utvalssak Møtedato Utdanningsutvalet UU 08/15 11.02.2015 UU 08/15 Forlenging av utdanningsutvalet sin periode (2015/) Bakgrunn På grunn av dei pågåande vurderingane om mogeleg fusjon med Høgskolen

Detaljer

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Aalborg Universitet, København, Tid: 13.06.2013 kl. 09:00- Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Bjørn K. Nicolaysen

Detaljer

Styret ved Universitetet i Stavanger

Styret ved Universitetet i Stavanger Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Aalborg Universitet, København, Tid: 13.06.2013 kl. 09:00-14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Bjørn K.

Detaljer

Tid: torsdag 15. februar 2007 kl. 09.00 11.50 Sted: Arne Rettedals hus møterom T-401

Tid: torsdag 15. februar 2007 kl. 09.00 11.50 Sted: Arne Rettedals hus møterom T-401 Styret MØTEBOK FRA STYRET FOR UNIVERSITETET I STAVANGER Tid: torsdag 15. februar 2007 kl. 09.00 11.50 Sted: Arne Rettedals hus møterom T-401 Til stede: Inge Særheim Eilef A. Meland Anne Norheim Tore Klepsvik

Detaljer

Møtebok. fra. Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte:

Møtebok. fra. Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte: Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401 Tid: 27.11.2013, kl. 10:00-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Bjørn K. Nicolaysen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, KE C-334 Tid: 9.9.2014, kl. 12:00 13:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus AR T-401 Tid: 12.03.2015 kl. 10:00-16:25 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Styret ved Universitetet i Stavanger

Styret ved Universitetet i Stavanger Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401 Tid: 07.03.2013, kl. 10:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Morten Tønnessen

Detaljer

Møtebok fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS

Møtebok fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS Universitetet i Stavanger Fakultetsadministrasjonen SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS Møtested: KE C-334, Kjølv Egelands hus Tid: 29.10.2013 kl 09:00 12:00 Følgende

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, KE C-334 Tid: 22.4.2014, kl. 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Styret ved Universitetet i Stavanger

Styret ved Universitetet i Stavanger Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401 Tid: 03.10.2013, kl. 10:20 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Fredrik Normann

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands Hus, dekankontor D-329 Tid: 23.10.2012, kl. 12:15-15:00 Følgende medlemmer møtte: Bjørn Henrik Auestad

Detaljer

MØTEBOK FRA STYRET VED UNIVERSITETET I STAVANGER

MØTEBOK FRA STYRET VED UNIVERSITETET I STAVANGER Universitetet i Stavanger Styret MØTEBOK FRA STYRET VED UNIVERSITETET I STAVANGER Tid: torsdag 19. april 2007 kl. 09.00 13.30 Sted: Arne Rettedals hus AR T-401 Til stede: Ivar Langen Inge Særheim Eilef

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

*****************************************************************************

***************************************************************************** UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 7. november 2012 kl. 13.15 møte ble holdt i nye odontologibygget *****************************************************************************

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Ho lozoaa ac: Universitetet i Stavanger Ansettelsesutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Ho lozoaa ac: Universitetet i Stavanger Ansettelsesutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Ansettelsesutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Referat fra møte i ansettelsesutvalget ved TN 26.06.2017 Til stede: Øystein Lund Bø,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet FS SV 18/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksnr: 15/01485-14 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 21.04.2015

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsadministrasjonen SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, KE C-334 Tid: 25.2.2014, kl. 12:00 14:10 Følgende

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 85/17 Årsrapporter 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-4 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16.06.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus, og varte fra kl. 09:15-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Foreløpig fordeling status

Foreløpig fordeling status Foreløpig fordeling 2018 - status Rektormøtet 29. mai 2017 Avdeling for Økonomi- og virksomhetsstyring Universitetet i Stavanger uis.no 30.05.2017 Budsjettprosessen for 2018 I. Budsjettinnspill kommet

Detaljer

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401 Tid: 02.10.2014, kl. 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 18/17 Tilleggsbestemmelse til regler og vilkår for innvilgelse av permisjon fra studiet Saksnr: 17/01568-7 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

P R O T O K O L L. 1. EXPO 2010: Rektor viste NTNUs presentasjonsfilm og orienterte fra Kinaturen

P R O T O K O L L. 1. EXPO 2010: Rektor viste NTNUs presentasjonsfilm og orienterte fra Kinaturen NTNU S-sak 44/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll 09.06 2010 /BKR Blir godkjent av Styret 25.08. 2010 P R O T O K O L L fra møte i Styret 09.06.2010, kl. 09.00 13.15 Møtested:

Detaljer

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtereferat Møtereferat fra Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, dekankontor D-329 Tid: 30.04.2014, kl. 13:00-14:30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Silje Brandvoll Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 07.09.2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus Tilstede: Gruppe A Dekan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Fra administrasjonen: Alette G.Mykkeltvedt, Wenche Førre, Laila Eilertsen, Ingrid Christensen (tom sak84) Styresak Saker til behandling U.off.

Fra administrasjonen: Alette G.Mykkeltvedt, Wenche Førre, Laila Eilertsen, Ingrid Christensen (tom sak84) Styresak Saker til behandling U.off. UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 15.12.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus og varte fra kl. 09:15-15:10. Til stede fra Fakultetsstyret:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 14.09.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08.30 16.00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret.

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 3/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, D-329 Tid: 09.12.2014, kl. 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 24.10.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 102/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 15/05990-34 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 01.12.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 70/17 Revidert mandat for forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 17/04159-3 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 ephortesak: 2013/1503 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands Hus, dekankontor Tid: 24.09.2013, kl. 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Arne Rettedal Bjørn Auestad

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 2/16 MØTE 10. mars 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 14. desember 2011 kl. 13:15 ******************************************************** Tilstede: Gruppe

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjent uendret /BKR av Styret P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjent uendret /BKR av Styret P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjent uendret 06.05. 2010 /BKR av Styret 09.06. 2010 P R O T O K O L L fra møte i Styret 06.05.2010, kl. 11.30 13.30 Møtested: Vitenskapsmuseet, Schøninghuset,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Hilde Bjørkum

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Hilde Bjørkum Møteprotokoll Styret Oslo, 19.12.2013 Møtedato 12.12.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger,

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/13 MØTE 30. mai 2013 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Universitetslektor Egil Johansen 1. amanuensis Trine Stensrud

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 18. november 2015 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 25.08.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00-16:15. Til stede fra Universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Kari Amble, Kjersti

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 19.03. 2013 /BKR Godkjent uendret av Styret 24.04. 2013 P R O T O K O L L fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl. 10.00 15.20 Møtested: Styrerommet, rom

Detaljer

Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos

Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 09:15 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen:

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen: MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Tore Simonsen, Leif Gerhard Dalen, Kari Gjesteby,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 ephortesak: 2014/1630 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Kragerø Resort, Stabbestad Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 12:30 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 16/15 Disputaser ved UiS 2014 Saksnr: 15/01515-1 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 12.03.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 96/14 Justert fordeling av statlig finansiering 2015 ephortesak: 2014/1601 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-og virksomhetsdirektør Møtedag: 26.11.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Heidi Kristensen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 27.10.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus og varte fra kl. 09:15-12:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 06.03.2015 Styret Møtedato: 06.03.2015 Møtested: 140 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Morten Halle, Bente Almås, Mats

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjent uendret /BKR av Styret P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjent uendret /BKR av Styret P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjent uendret 12.11.2009/BKR av Styret 3.12.2009 P R O T O K O L L fra møte i Styret 12.11.2009, kl. 13.00 14.30 Møtested: Møterom 224, Hovedbygget,

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/16 MØTE 15. desember 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

40/14 14/ Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 43/14 14/ Revisjon av Håndbok for kvalitetsutvikling 4

40/14 14/ Godkjenning av innkalling og saksliste 2. 43/14 14/ Revisjon av Håndbok for kvalitetsutvikling 4 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Høgskolestyret Dato: 05.09.2014 kl. 09:00-11:30 Møtested: Storfjord Hotel Arkivsak: 14/00569 Faste medlemmer som møtte: Marianne Synnes, Roar Tobro, Marit Botnen, Guttorm Ulla, Eva

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 16. mars 2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017 Sted: KE C-334 Dato: kl. 14:15-15:45

Møteinnkalling. Utvalg: Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017 Sted: KE C-334 Dato: kl. 14:15-15:45 Møteinnkalling Utvalg: Lokalt hovedavtaleutvalg TN 2017 Sted: KE C-334 Dato: 01.02.2017 kl. 14:15-15:45 Eventuelt forfall meldes snarest til e-post@uis.no. Side 1 Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. HATN 1/17

Detaljer

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll ekstern

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, D-303 Tid: 16.09.2014, kl. 12:15 til ca 14:45 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer