Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401 Tid: , kl. 10:00 16:10 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Bjørn Kvalsvik Nicolaysen Kristian Thorsen Fredrik Skår Gunnar Berge Lene Lange (tom US 41/14) Bjørg Sandal Erling Øverland Eirik Faret Sakariassen Ingelin Ertresvåg Fra styresekretariatet møtte: John Branem Møst, universitetsdirektør Sonja Meyer, underdirektør Else Karin Landa Paulsen, seniorkonsulent Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte: Elaine Munthe, dekan HF Einar Marnburg, dekan SV Øystein Lund Bø, dekan TN Ole Madsen, direktør AM Fra administrasjonen møtte: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør Halfdan Hagen, HR-direktør Kristofer R. Henrichsen, utdanningsdirektør Troels G. Jacobsen, forsknings- og innovasjonsdirektør Møte ble ledet av rektor Marit Boyesen. 1

2 Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. US 37/14 Godkjenning av innkalling og saksliste US 38/14 Godkjenning av møtebok fra styremøtet /598 US 39/14 Regnskapsrapport 1. tertial /3659 US 40/14 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015, med prognoser /1601 US 41/14 Forskningen ved UiS med statusrapport for /1777 US 42/14 Innovasjon ved UiS - en statusrapport 2014/1663 US 43/14 Orientering om søkertall /3095 US 44/14 Studieportefølje - opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger 2013/3673 US 45/14 Etablering av masterprogram i Pre Hospital Critical Care 2014/1091 US 46/14 US 47/14 Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 2011/2892 X 2014/461 US 48/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Zhenpeng Luo 2014/677 US 49/14 US 50/14 US 51/14 US 52/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Siv Måseidvåg Gamlem Tildeling av graden philosophiae doctor - Hossein Ali Akhlaghi Amiri Tildeling av graden philosophiae doctor - Moustafa Dernaika Tildeling av graden philosophiae doctor - Venke Furre Haaland 2014/ / / /677 US 53/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Lasya Priya Kotu 2014/677 US 54/14 US 55/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Pål Østebø Andersen Tildeling av graden philosophiae doctor - Alf Kristian Gjerstad 2014/ /677 US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger /1630 US 57/14 Fullmaktssaker til styremøtet /674 US 58/14 Orienteringssaker til styremøtet /674 US 59/14 Navn på bygg betonglabben X 2009/733 Eventuelt 2

3 Informasjonsutveksling: SiS StOr Tjenestemannsorganisasjonene Ledelsen Delt ut i møtet og lagt til US 57/14: RF 26/14 Unntak fra 3 ukers sensurfrist våren 2014, STA100 RF 27/14 Unntak fra 3 ukers sensurfrist våren 2014, BYG520 Naturlaster US 37/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret godkjenning innkalling og saksliste med de endringer som gjort i saksrekkefølgen. En ekstrasak US 59/14 ble meldt opp til styremøtet. US 38/14 Godkjenning av møtebok fra styremøtet Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 13. mars US 39/14 Regnskapsrapport 1. tertial 2014 Universitetsdirektørens innstilling datert Regnskap med noter pr Ledelseskommentarer Oversikt over utviklingen i lønnskostnader, lønnsandel og årsverk BFV Utrykte vedlegg: Internrapporter UiS Styret tar framlagt og rapportert regnskap pr for Universitetet i Stavanger til orientering. US 40/14 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015, med prognoser Universitetsdirektørens innstilling datert Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015 fakulteter og administrative enheter Fordeling til fellestjenester, administrasjon og støtte i 2015 Institusjonelle fellestiltak i 2015 Liste over langsiktige og kortsiktige satsninger, videreføringer og interne omdisponeringer i 2015 Intern fordeling formidlingskomponent 2015 Prognoser 2017 på fakultetsnivå Bemanningsplaner 2017, oppsummering 3

4 US 40/14 forts Eirik Faret Sakariassen, Ingelin Ertresvåg, Fredrik Skår og Kristian Thorsen fremmet følgende to tilleggsforslag til saken: «Styret vedtar (å bevilge kr. til) å opprette studentombud med virkning fra høsten Stillingen er på 100 %. Det fremlegges sak om studentombudets rolle og mandat og endelig budsjett basert på rapporten fra arbeidsgruppen.» «Styret vedtar tilskudd på kr i 2015 til kurs for tillitsvalgte studenter i regi av fakultetene og StOr. Styret forutsetter at slike kurs også gjennom kommende budsjetter sikres nødvendig grunnfinansiering.» Gunnar Berge foreslo at universitetsdirektøren lar forslagene følge saken og tas opp i forbindelse med endelig fordeling av statlig finansiering 2015 til høsten. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 1. Styret godkjenner følgende foreløpige interne finansieringsrammer for 2015, basert på prognoser for statsbevilgningen, og ber universitetsdirektøren framlegge forslag til endelig fordeling når statsbudsjettet for 2015 er klart. Tabell 1: Hovedfordeling 2015 (tall i 1000 NOK) Enhet Foreløpig fordeling 2015 Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Arkeologisk museum Universitetsbiblioteket Felles ressurssenter* Sentrale stabsenheter* Øvrige stabs- og støtteenheter* Institusjonelle fellestiltak* Studentsamskipnad og studentaktivitet* Bruk/avsetning til produksjonsglatting og balanse* Avsatt til lokale lønnsjusteringer Sum (statsbevilgning) Sum inkl bruk av balanse og produksjonsutjevning * Detaljer framkommer i egne tabeller i saken eller i vedlegg. 2. Studentinnbetalingen 2015 fastsettes til kr. 650,- for både våren og høsten Dette skal dekke semesteravgift til Samskipnaden, Kopinoravgift og undervisningsmateriell. 3. Styret vedtar langsiktige og kortsiktige strategiske satsninger og videreføringer samt interne omdisponeringer som foreslått av universitetsdirektøren, herunder samlet styrking av tverrgående satsningsområder og utviklingsprosjekter som ligger til strategi 2020, med til sammen ca 11 millioner kroner (se vedlegg 4 merket tverrgående ). 4. Styret vedtar tilskudd til studentaktiviteter og studentsamskipnad som foreslått av universitetsdirektøren (se tabell 4). 5. Styret legger til grunn at det fortsatt er behov for omstilling og tilpasning av aktiviteter. Styret setter av 0,5 millioner kroner til eventuelle omstillingstiltak i

5 US 40/14 forts 6. Styret vedtar sentral avsetning på 5 millioner kroner i 2015 som ekstraordinær støtteordning for gjennomføring av investeringer og utstyrsanskaffelser i fakultetene og museet i henhold til de innspill som er kommet til budsjettet. Styret forutsetter at fakultetene samlet setter av tilsvarende beløp. 7. Styret forutsetter at fakultetene og museet setter av minst 6 millioner til videre oppfølging og styrking av satsningene på programområder innen forskning. Styret ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene rapportere bruken av disse midlene innen utgangen av Styret vedtar å øke uttellingen (internt) for gjennomførte utvekslingsopphold fra til kroner pr student fra og med Ordningen finansieres ved å omdisponere midler fra resultatkomponenten knyttet til studiepoengproduksjon. 9. Styret ber universitetsdirektøren iverksette en evaluering av den interne budsjettfordelingsmodellen, samt andre relevante deler av den overordnede økonomistyringa ved UiS. 10. Styret forutsetter at fakultetene og museet setter av tilstrekkelige midler for å kunne innvilge forskningsterminer i minst like stort omfang som i året 2013/2014. US 41/14 Forskningen ved UiS med statusrapport for 2013 Universitetsdirektørens innstilling datert Sammendrag rapportering 2013 programområder for forskning Sammendrag rapportering 2013 forskningssentrene 1. Styret tar årsrapportene fra programområdene for forskning til orientering. 2. Styret tar årsrapportene fra forskningssentrene til orientering. 3. Styret ber universitetsdirektøren følge opp administrativt arbeidet med å utvikle forslag til modeller for tildeling av undervisnings- og forskningstid. US 42/14 Innovasjon ved UiS - en statusrapport Universitetsdirektørens innstilling datert Tabeller fra Tilstandsrapport for høyere utdanning 2014 Notat fra strategigruppen, vedlegg A: UiS og begrepene innovasjon, nyskaping, entreprenørskap, kommersialisering og et innovativt universitet Årsrapport Prekubator 2013 Styret tar saken til etterretning og slutter seg i all hovedsak til de vurderinger som ligger i saksframlegget. US 43/14 Orientering om søkertall 2014 Universitetsdirektørens innstilling datert

6 US 43/14 forts Tabell 1: Antall primærsøkere i SO Tabell 2: Antall studieplasser i SO Tabell 5: Antall studier i SO Tabell 6: Endringer i det totale markedet (Norge) vs. UiS Tabell 7: Samordna Opptak søkertall for Det humanistiske fakultet (HF) Informasjon om søkertall i SO til HF Tabell 12: Samordna Opptak søkertall for Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) Informasjon om søkertall i SO til SV Tabell 17: Samordna Opptak søkertall for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) Informasjon om søkertall i SO til TN Tabell 20: Lokalt opptak søkertall for HF Tabell 21: Lokalt opptak søkertall for SV Tabell 22: Lokalt opptak søkertall for TN Styret tar sak om søkertall for UiS 2014 til orientering. US 44/14 Studieportefølje - opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger Universitetsdirektørens innstilling datert Trykt vedlegg: Opptaksrammer Styret for Universitetet i Stavanger vedtar regulering av adgang til universitetets studieprogrammer og fastsetter opptaksrammene for de enkelte studieprogrammene slik de framgår av vedlagte tabell. 2. Fakultetene gis rom for å omdisponere opptaksmåltallene dersom søkertallene tilsier at slik omdisponering er nødvendig, men da innenfor den totale rammen som er gitt for det enkelte fakultet. 3. Styret ber fakultetene sørge for nødvendig overbooking i opptaket, slik at den fastsatte studenttallsrammen nås. US 45/14 Etablering av masterprogram i Pre Hospital Critical Care Universitetsdirektørens innstilling datert Oversendelsesbrev fra fakultetet Søknad om etablering av masterprogram Utrykt vedlegg: Programplan og emnebeskrivelser forelagt Utdanningsutvalget Styret for Universitetet i Stavanger etablerer eksternt finansiert masterprogram i Pre Hospital Critical Care med oppstart høsten Programmet er et toårig masterprogram på 120 studiepoeng. 6

7 US 46/14 Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Universitetsdirektørens innstilling datert IRIS AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 Prekubator AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 Stavanger Helseforskning AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 Måltidets Hus AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 Blue Planet AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet IRIS AS - Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet Prekubator AS - Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd Styret tar til orientering protokoll fra avholdt generalforsamling, årsberetning og regnskap samt revisjonsberetning 2013 for selskapene IRIS AS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS, Måltidets Hus AS og Blue Planet AS (protokoll blir lagt fram i oktobermøtet) samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRIS AS og Prekubator AS. US 47/14 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Saken føres i egen særprotokoll. Tore Markeset ansettes i åremålsstilling som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging for en periode på fire år, l.pl. 17,500, kode Dersom han ikke tar imot stillingen, tilbys denne til Marianne Nitter. US 48/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Zhenpeng Luo Universitetsdirektørens innstilling datert Anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Notat fra Doktorgradsutvalget (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av avhandlingen I samsvar med anbefalingen fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, kreeres Zhenpeng Luo til philosophiae doctor på avhandlingen «The Process of Leadership: From Leadership Styles to Subordinates` Attitudes and Behaviors in the Hospitality Industry». US 49/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Siv Måseidvåg Gamlem Universitetsdirektørens innstilling datert

8 US 49/14 forts Fakultetets anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet Bedømmelseskomiteens endelige rapport (unntatt offentlighet) Innstilling om avhandlingen (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av ph.d.-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det humanistiske fakultet, kreeres Siv Måseidvåg Gamlem til philosophiae doctor (ph.d.) på avhandlingen «Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget». US 50/14 Tildeling av graden doctor philosophiae - Hossein Ali Akhlaghi Amiri Universitetsdirektørens innstilling datert Dekanens anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Ett signert eksemplar av PhD-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Hossein Ali Akhlaghi Amiri til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Evaluation of Alkaline Sodium Silicate Gel for Reservoir In- Depth Profile Modifications to Enhance Water Sweep Efficiency in Sandstone Reservoirs». US 51/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Moustafa Dernaika Universitetsdirektørens innstilling datert Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN Bedømmelseskomiteens rapport Ett signert eksemplar av PhD-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Moustafa Dernaika til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Exploring Petrophysical and Flow Properties in Complex Carbonate Reservoirs: Variations with Different Rock Types». US 52/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Venke Furre Haaland Universitetsdirektørens innstilling datert Anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Notat fra Doktorgradsutvalget (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av avhandlingen I samsvar med anbefalingen fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, kreeres Venke Furre Haaland til philosophiae doctor på avhandlingen «Four Essays in Labor Economics». 8

9 US 53/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Lasya Priya Kotu Universitetsdirektørens innstilling datert Dekanens anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Ett signert eksemplar av PhD-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Lasya Priya Kotu til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Analysis of Myocardial Infarction in Cardiac Magnetic Resonance Images». US 54/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Pål Østebø Andersen Universitetsdirektørens innstilling datert Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Ett signert eksemplar av PhD-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Pål Østebø Andersen til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Mathematical Models for the Combined Effect of Transport, Water-Rock Chemistry, and Oil-Water Flow Mechanisms». US 55/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Alf Kristian Gjerstad Universitetsdirektørens innstilling datert Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Ett signert eksemplar av PhD-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Alf Kristian Gjerstad til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Simplified Flow Equations for Single-Phase non-newtonian Fluids in Couette-Poiseuille Flow and in Pipes». US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 Universitetsdirektørens innstilling datert Trykt vedlegg: Utkast til ny hovedlønnstabell 9

10 US 56/14 forts 1. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å overskride den sentralt fastsatte forhandlingspotten med inntil NOK i samsvar med saksforelegget. 2. Styret tar saken for øvrig til orientering. US 57/14 Fullmaktssaker til styremøtet Universitetsdirektørens innstilling datert RF 08/14: Ansettelse i vikariat som instituttleder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Saken er behandlet på rektors fullmakt Frank Asche ansettes i vikariat som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging fra og til stillingen er besatt, begrenset t.o.m Midlertidig ansettelser er foretatt med hjemmel i tjml 3 nr 2c. RF 09/14: Oppnevning av varamedlem for eksterne medlemmer ved fakultetsstyret for Det teknisknaturvitenskapelige fakultet Saken er behandlet på rektors fullmakt Dr. Ing. Bjørn Kåre Hegstad oppnevnes som varamedlem for de eksterne medlemmene i fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. RF 10/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søker til ledig stilling som professor II i offshore feltutbyggingsteknologi, st id Saken er behandlet på rektors fullmakt Følgende sakkyndige komité oppnevnes for å foreta en vurdering av søker til ledig stilling som professor II i offshore feltutbyggingsteknologi: Professor Jørgen Amdahl, Institutt for marin teknikk, NTNU Professor Jonas Thor Snæbjørnsson, Reykjavik universitet, Island Professor Arnfinn Nergaard, Universitetet i Stavanger Professor Arnfinn Nergaard oppnevnes som leder av komiteen. RF 11/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om overgang til førstelektor og kvalifikasjonsopprykk til dosent i økonomi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Harald Sigurd Olsens søknad om overgang til førstelektor og kvalifikasjonsopprykk til dosent i økonomi: Professor Benn Folkvord, Universitetet i Stavanger (leder) Professor Hans Robert Schwencke, Handelshøgskolen BI i Oslo Professor Bernt Berteussen, Universitetet i Stavanger Professor Benn Folkvord oppnevnes som leder av komiteen. 10

11 US 57/14 forts RF 12/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor i human fysiologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Brynjar Foss søknad om personlig opprykk til professor i human fysiologi: professor Terje Murberg, Universitetet i Stavanger professor Linda Stuhr, Universitetet i Bergen professor Einar Kristoffersen, Universitetet i Bergen/Haukeland Universitetssykehus Professor Terje Murberg oppnevnes som leder av komiteen. RF 13/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til dosent i norsk, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førstelektor Øyvind Sirevaags søknad om kvalifikasjonsopprykk til dosent i norsk: Professor Thore Rokvold, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Professor Inger Lindseth, Høgskolen i Malmø, Sverige Professor og prorektor Ruth Vatvedt Kjeld, Universitetet i Oslo Professor Tore Rolvold oppnevnes som leder av komiteen. RF 14/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av to søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i reservoarteknologi Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av Merete V Madland og Aksels Hiorts søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i reservoarteknologi: professor Ann Muggeridge, Imperial College, London professor Arne Graue, Universitetet i Bergen professor Reidar R. Bratvold, Universitetet i Stavanger Professor Reidar R. Bratvold oppnevnes som leder av komiteen. RF 15/14: Oppretting av stilling som professor II i reservoarteknologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor II i reservoarteknologi ved Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Stillingen er finansiert av Statoil ASA, Akademia, for en treårsperiode. RF 16/14: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søkere til ledig stilling som professor II i reservoarteknologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt

12 US 57/14 forts Styret oppnevner følgende komité til å foreta en vurdering av søkere til ledig stilling som professor II i reservoarteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi, st.id Professor II Trond Mannseth, Universitetet i Bergen Professor Espen Robstad Jakobsen, NTNU Professor Steinar Evje, Universitetet i Stavanger Professor Steinar Evje oppnevnes som leder av komiteen. RF 17/14: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søkere til ledig stilling som professor II i reservoarteknologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende komité til å foreta en vurdering av søkere til ledig stilling som professor II i reservoarteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi, st.id Professor II Trond Mannseth, Universitetet i Bergen Professor Espen Robstad Jakobsen, NTNU Professor Steinar Evje, Universitetet i Stavanger Professor Steinar Evje oppnevnes som leder av komiteen. RF 18/14: Søknad om utredning av nedlegging og oppretting av studier med norsk opptak Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret for Universitetet i Stavanger gir tillatelse til følgende utredninger: - Erfaringsbasert masterstudium i relasjonsbehandling bygd på psykodynamisk forståelse - Vurdering av omorganisering av 3-årig bachelorutdanning i musikk til 4-årig utdanning I den videre utredningen må det legges vekt på å synliggjøre hvordan de planlagte tiltakene vil støtte opp om strategiplanene og universitetets studieportefølje, hvordan de vil ivareta samfunnsoppdraget og dekke et behov blant studenter og i arbeidsmarkedet samt hvordan tiltakene skal finansieres. RF 19/14: Opprettelse av stilling som professor II i økonomi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter 10% stilling som professor II i økonomi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS. Stillingen finansieres av instituttets basisbevilgning. RF 20/14: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søkere til ledig stilling som professor/ førsteamanuensis i markedsføring, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av 7 søkere til ledig stilling som professor/førsteamanuensis i markedsføring ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole, st.id : 12

13 US 57/14 forts Professor Sigurd Villads Troye, Norges Handelshøyskole Professor II Gro Ellen Mathisen, Universitetet i Stavanger Professor Stephen Douglas Ball, Manchester Metropolitan University, England Professor Stephen Douglas Ball oppnevnes som leder av komiteen. RF 21/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til ledig stilling som professor i klaver, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av 15 søkere til ledig stilling som professor i klaver ved Det humanistiske fakultet, Institutt for musikk og dans: Professor Einar Henning Smedbye, Norskes musikkhøgskole Professor Stefan Bojsten, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Professor Erling Ragnar Eriksen, Universitetet i Stavanger Professor Erling Ragnar Eriksen oppnevnes som leder av komiteen. RF 22/14: Opprettelse av stilling som professor i reiselivsøkonomi Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor i reiselivsøkonomi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole. Stillingen finansieres av instituttets basisbevilgning. RF 23/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til dosent i pedagogikk Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av Lars Helles søknad om opprykk til dosent etter kompetanse innenfor fagområdet pedagogikk: Dosent Roar Charles Pettersen, Høgskolen i Østfold, Studie- og forskningsenheten Professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Professor Sigrun Ertesvåg, NSLA, Universitetet i Stavanger Professor Sigrun Ertesvåg oppnevnes som leder av komiteen. RF 24/14: Opprettelse av stilling som professor II i innovasjon i samhandlingsprosesser i offentlig sektor Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor II i innovasjon i samhandlingsprosesser i offentlig sektor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS. Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Senter for innovasjonsforskning. RF 25/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kompetanseopprykk til professor i fysikk Saken er behandlet på rektors fullmakt

14 US 57/14 forts Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Helge Bøvik Larsens søknad om kompetanseopprykk til professor i fysikk: professor Robert Krarup Feidenhans l, Niels Bohr Institutet, Københavns universitet professor Randi Holmestad, NTNU professor Per Amundsen, Universitetet i Stavanger Professor Per Amund Amundsen oppnevnes som leder av komiteen. RF 26/14: Unntak fra 3 ukers sensurfrist våren 2014, STA100 Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret for Universitetet i Stavanger unntar sensur i emnet STA100 fra sensurfristen på 3 uker, jf uhl e-9, pkt. 4. Styret ber fakultetet påse at sensur gjennomføres innen 11. juni 2014, og at samtlige studenter informeres om utsatt sensurfrist. RF 27/14: Unntak fra 3 ukers sensurfrist våren 2014, BYG520 Naturlaster Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret for Universitetet i Stavanger unntar sensur i emnet BYG520 fra sensurfristen på 3 uker, jf uhl e-9, pkt. 4. Styret ber fakultetet påse at sensur gjennomføres innen 12. juni 2014, og at samtlige studenter informeres om utsatt sensurfrist. Vedtak US 57/14: Styret tar fullmaktssakene til orientering. US 58/14 Orienteringssaker til styremøtet Universitetsdirektørens innstilling datert a) Endringer i kandidatmåltall for 2014 brev fra KD datert b) Universitetet i Stavanger Dagsorden for etatsstyringsmøtet 11. juni 2014 brev fra KD datert c) Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren brev fra KD datert d) Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013, brev fra Riksrevisjonen datert utsatt offentlighet jf. rr.lov 18(2) e) Møtebok fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget 25. mars 2014 f) Møtebok fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget 20. mai 2014 g) Møtebok frå Utdanningsutvalet 26. mars 2014 h) Møtebok frå Utdannningsutvalet 21. mai 2014 i) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 7. april 2014 j) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 5. mai 2014 k) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 2. juni 2014 (ikke godkjent ennå) Styret tar sakene til orientering. 14

15 Universitetet i Stavanger US 59/14 Navn på bygg - betonglabben Vedtaket er unntatt offentlighet fram til åpningen av huset. Eventuelt Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. Stavanger, 2. oktober 2014 ~ ii kr?fl Marit Boyesen th B. Mø t rektor u river ` tsdir ktør J i i Å Saksbehandler: Else Karin Landa Paulsen, tlf Møtebok: Styret ved Universitetet i Stavanger, 12. juni korrigert i styremøte 2. oktober