Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401 Tid: , kl. 10:00 16:10 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Bjørn Kvalsvik Nicolaysen Kristian Thorsen Fredrik Skår Gunnar Berge Lene Lange (tom US 41/14) Bjørg Sandal Erling Øverland Eirik Faret Sakariassen Ingelin Ertresvåg Fra styresekretariatet møtte: John Branem Møst, universitetsdirektør Sonja Meyer, underdirektør Else Karin Landa Paulsen, seniorkonsulent Fra fakultetene og Arkeologisk museum møtte: Elaine Munthe, dekan HF Einar Marnburg, dekan SV Øystein Lund Bø, dekan TN Ole Madsen, direktør AM Fra administrasjonen møtte: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Eli Løvaas Kolstø, økonomi- og virksomhetsdirektør Halfdan Hagen, HR-direktør Kristofer R. Henrichsen, utdanningsdirektør Troels G. Jacobsen, forsknings- og innovasjonsdirektør Møte ble ledet av rektor Marit Boyesen. 1

2 Saksnr. Innhold U.off. Arkivnr. US 37/14 Godkjenning av innkalling og saksliste US 38/14 Godkjenning av møtebok fra styremøtet /598 US 39/14 Regnskapsrapport 1. tertial /3659 US 40/14 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015, med prognoser /1601 US 41/14 Forskningen ved UiS med statusrapport for /1777 US 42/14 Innovasjon ved UiS - en statusrapport 2014/1663 US 43/14 Orientering om søkertall /3095 US 44/14 Studieportefølje - opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger 2013/3673 US 45/14 Etablering av masterprogram i Pre Hospital Critical Care 2014/1091 US 46/14 US 47/14 Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 2011/2892 X 2014/461 US 48/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Zhenpeng Luo 2014/677 US 49/14 US 50/14 US 51/14 US 52/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Siv Måseidvåg Gamlem Tildeling av graden philosophiae doctor - Hossein Ali Akhlaghi Amiri Tildeling av graden philosophiae doctor - Moustafa Dernaika Tildeling av graden philosophiae doctor - Venke Furre Haaland 2014/ / / /677 US 53/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Lasya Priya Kotu 2014/677 US 54/14 US 55/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Pål Østebø Andersen Tildeling av graden philosophiae doctor - Alf Kristian Gjerstad 2014/ /677 US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger /1630 US 57/14 Fullmaktssaker til styremøtet /674 US 58/14 Orienteringssaker til styremøtet /674 US 59/14 Navn på bygg betonglabben X 2009/733 Eventuelt 2

3 Informasjonsutveksling: SiS StOr Tjenestemannsorganisasjonene Ledelsen Delt ut i møtet og lagt til US 57/14: RF 26/14 Unntak fra 3 ukers sensurfrist våren 2014, STA100 RF 27/14 Unntak fra 3 ukers sensurfrist våren 2014, BYG520 Naturlaster US 37/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret godkjenning innkalling og saksliste med de endringer som gjort i saksrekkefølgen. En ekstrasak US 59/14 ble meldt opp til styremøtet. US 38/14 Godkjenning av møtebok fra styremøtet Styret godkjenner møtebok fra styremøtet 13. mars US 39/14 Regnskapsrapport 1. tertial 2014 Universitetsdirektørens innstilling datert Regnskap med noter pr Ledelseskommentarer Oversikt over utviklingen i lønnskostnader, lønnsandel og årsverk BFV Utrykte vedlegg: Internrapporter UiS Styret tar framlagt og rapportert regnskap pr for Universitetet i Stavanger til orientering. US 40/14 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015, med prognoser Universitetsdirektørens innstilling datert Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015 fakulteter og administrative enheter Fordeling til fellestjenester, administrasjon og støtte i 2015 Institusjonelle fellestiltak i 2015 Liste over langsiktige og kortsiktige satsninger, videreføringer og interne omdisponeringer i 2015 Intern fordeling formidlingskomponent 2015 Prognoser 2017 på fakultetsnivå Bemanningsplaner 2017, oppsummering 3

4 US 40/14 forts Eirik Faret Sakariassen, Ingelin Ertresvåg, Fredrik Skår og Kristian Thorsen fremmet følgende to tilleggsforslag til saken: «Styret vedtar (å bevilge kr. til) å opprette studentombud med virkning fra høsten Stillingen er på 100 %. Det fremlegges sak om studentombudets rolle og mandat og endelig budsjett basert på rapporten fra arbeidsgruppen.» «Styret vedtar tilskudd på kr i 2015 til kurs for tillitsvalgte studenter i regi av fakultetene og StOr. Styret forutsetter at slike kurs også gjennom kommende budsjetter sikres nødvendig grunnfinansiering.» Gunnar Berge foreslo at universitetsdirektøren lar forslagene følge saken og tas opp i forbindelse med endelig fordeling av statlig finansiering 2015 til høsten. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 1. Styret godkjenner følgende foreløpige interne finansieringsrammer for 2015, basert på prognoser for statsbevilgningen, og ber universitetsdirektøren framlegge forslag til endelig fordeling når statsbudsjettet for 2015 er klart. Tabell 1: Hovedfordeling 2015 (tall i 1000 NOK) Enhet Foreløpig fordeling 2015 Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Arkeologisk museum Universitetsbiblioteket Felles ressurssenter* Sentrale stabsenheter* Øvrige stabs- og støtteenheter* Institusjonelle fellestiltak* Studentsamskipnad og studentaktivitet* Bruk/avsetning til produksjonsglatting og balanse* Avsatt til lokale lønnsjusteringer Sum (statsbevilgning) Sum inkl bruk av balanse og produksjonsutjevning * Detaljer framkommer i egne tabeller i saken eller i vedlegg. 2. Studentinnbetalingen 2015 fastsettes til kr. 650,- for både våren og høsten Dette skal dekke semesteravgift til Samskipnaden, Kopinoravgift og undervisningsmateriell. 3. Styret vedtar langsiktige og kortsiktige strategiske satsninger og videreføringer samt interne omdisponeringer som foreslått av universitetsdirektøren, herunder samlet styrking av tverrgående satsningsområder og utviklingsprosjekter som ligger til strategi 2020, med til sammen ca 11 millioner kroner (se vedlegg 4 merket tverrgående ). 4. Styret vedtar tilskudd til studentaktiviteter og studentsamskipnad som foreslått av universitetsdirektøren (se tabell 4). 5. Styret legger til grunn at det fortsatt er behov for omstilling og tilpasning av aktiviteter. Styret setter av 0,5 millioner kroner til eventuelle omstillingstiltak i

5 US 40/14 forts 6. Styret vedtar sentral avsetning på 5 millioner kroner i 2015 som ekstraordinær støtteordning for gjennomføring av investeringer og utstyrsanskaffelser i fakultetene og museet i henhold til de innspill som er kommet til budsjettet. Styret forutsetter at fakultetene samlet setter av tilsvarende beløp. 7. Styret forutsetter at fakultetene og museet setter av minst 6 millioner til videre oppfølging og styrking av satsningene på programområder innen forskning. Styret ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene rapportere bruken av disse midlene innen utgangen av Styret vedtar å øke uttellingen (internt) for gjennomførte utvekslingsopphold fra til kroner pr student fra og med Ordningen finansieres ved å omdisponere midler fra resultatkomponenten knyttet til studiepoengproduksjon. 9. Styret ber universitetsdirektøren iverksette en evaluering av den interne budsjettfordelingsmodellen, samt andre relevante deler av den overordnede økonomistyringa ved UiS. 10. Styret forutsetter at fakultetene og museet setter av tilstrekkelige midler for å kunne innvilge forskningsterminer i minst like stort omfang som i året 2013/2014. US 41/14 Forskningen ved UiS med statusrapport for 2013 Universitetsdirektørens innstilling datert Sammendrag rapportering 2013 programområder for forskning Sammendrag rapportering 2013 forskningssentrene 1. Styret tar årsrapportene fra programområdene for forskning til orientering. 2. Styret tar årsrapportene fra forskningssentrene til orientering. 3. Styret ber universitetsdirektøren følge opp administrativt arbeidet med å utvikle forslag til modeller for tildeling av undervisnings- og forskningstid. US 42/14 Innovasjon ved UiS - en statusrapport Universitetsdirektørens innstilling datert Tabeller fra Tilstandsrapport for høyere utdanning 2014 Notat fra strategigruppen, vedlegg A: UiS og begrepene innovasjon, nyskaping, entreprenørskap, kommersialisering og et innovativt universitet Årsrapport Prekubator 2013 Styret tar saken til etterretning og slutter seg i all hovedsak til de vurderinger som ligger i saksframlegget. US 43/14 Orientering om søkertall 2014 Universitetsdirektørens innstilling datert

6 US 43/14 forts Tabell 1: Antall primærsøkere i SO Tabell 2: Antall studieplasser i SO Tabell 5: Antall studier i SO Tabell 6: Endringer i det totale markedet (Norge) vs. UiS Tabell 7: Samordna Opptak søkertall for Det humanistiske fakultet (HF) Informasjon om søkertall i SO til HF Tabell 12: Samordna Opptak søkertall for Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) Informasjon om søkertall i SO til SV Tabell 17: Samordna Opptak søkertall for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) Informasjon om søkertall i SO til TN Tabell 20: Lokalt opptak søkertall for HF Tabell 21: Lokalt opptak søkertall for SV Tabell 22: Lokalt opptak søkertall for TN Styret tar sak om søkertall for UiS 2014 til orientering. US 44/14 Studieportefølje - opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger Universitetsdirektørens innstilling datert Trykt vedlegg: Opptaksrammer Styret for Universitetet i Stavanger vedtar regulering av adgang til universitetets studieprogrammer og fastsetter opptaksrammene for de enkelte studieprogrammene slik de framgår av vedlagte tabell. 2. Fakultetene gis rom for å omdisponere opptaksmåltallene dersom søkertallene tilsier at slik omdisponering er nødvendig, men da innenfor den totale rammen som er gitt for det enkelte fakultet. 3. Styret ber fakultetene sørge for nødvendig overbooking i opptaket, slik at den fastsatte studenttallsrammen nås. US 45/14 Etablering av masterprogram i Pre Hospital Critical Care Universitetsdirektørens innstilling datert Oversendelsesbrev fra fakultetet Søknad om etablering av masterprogram Utrykt vedlegg: Programplan og emnebeskrivelser forelagt Utdanningsutvalget Styret for Universitetet i Stavanger etablerer eksternt finansiert masterprogram i Pre Hospital Critical Care med oppstart høsten Programmet er et toårig masterprogram på 120 studiepoeng. 6

7 US 46/14 Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Universitetsdirektørens innstilling datert IRIS AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 Prekubator AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 Stavanger Helseforskning AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 Måltidets Hus AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 Blue Planet AS: Generalforsamlingsprotokoll, årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning 2013 Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet IRIS AS - Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapet Prekubator AS - Unntatt offentlighet, jf Offl 5 annet ledd jf. Rr.lov 18 annet ledd Styret tar til orientering protokoll fra avholdt generalforsamling, årsberetning og regnskap samt revisjonsberetning 2013 for selskapene IRIS AS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS, Måltidets Hus AS og Blue Planet AS (protokoll blir lagt fram i oktobermøtet) samt Statsrådens beretning til Riksrevisjonen for selskapene IRIS AS og Prekubator AS. US 47/14 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Saken føres i egen særprotokoll. Tore Markeset ansettes i åremålsstilling som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging for en periode på fire år, l.pl. 17,500, kode Dersom han ikke tar imot stillingen, tilbys denne til Marianne Nitter. US 48/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Zhenpeng Luo Universitetsdirektørens innstilling datert Anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Notat fra Doktorgradsutvalget (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av avhandlingen I samsvar med anbefalingen fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, kreeres Zhenpeng Luo til philosophiae doctor på avhandlingen «The Process of Leadership: From Leadership Styles to Subordinates` Attitudes and Behaviors in the Hospitality Industry». US 49/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Siv Måseidvåg Gamlem Universitetsdirektørens innstilling datert

8 US 49/14 forts Fakultetets anbefaling Notat fra doktorgradsutvalget ved Det humanistiske fakultet Bedømmelseskomiteens endelige rapport (unntatt offentlighet) Innstilling om avhandlingen (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av ph.d.-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det humanistiske fakultet, kreeres Siv Måseidvåg Gamlem til philosophiae doctor (ph.d.) på avhandlingen «Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget». US 50/14 Tildeling av graden doctor philosophiae - Hossein Ali Akhlaghi Amiri Universitetsdirektørens innstilling datert Dekanens anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Ett signert eksemplar av PhD-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Hossein Ali Akhlaghi Amiri til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Evaluation of Alkaline Sodium Silicate Gel for Reservoir In- Depth Profile Modifications to Enhance Water Sweep Efficiency in Sandstone Reservoirs». US 51/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Moustafa Dernaika Universitetsdirektørens innstilling datert Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN Bedømmelseskomiteens rapport Ett signert eksemplar av PhD-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Moustafa Dernaika til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Exploring Petrophysical and Flow Properties in Complex Carbonate Reservoirs: Variations with Different Rock Types». US 52/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Venke Furre Haaland Universitetsdirektørens innstilling datert Anbefaling fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Notat fra Doktorgradsutvalget (unntatt offentlighet) Signert eksemplar av avhandlingen I samsvar med anbefalingen fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, kreeres Venke Furre Haaland til philosophiae doctor på avhandlingen «Four Essays in Labor Economics». 8

9 US 53/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Lasya Priya Kotu Universitetsdirektørens innstilling datert Dekanens anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Ett signert eksemplar av PhD-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Lasya Priya Kotu til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Analysis of Myocardial Infarction in Cardiac Magnetic Resonance Images». US 54/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Pål Østebø Andersen Universitetsdirektørens innstilling datert Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Ett signert eksemplar av PhD-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Pål Østebø Andersen til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Mathematical Models for the Combined Effect of Transport, Water-Rock Chemistry, and Oil-Water Flow Mechanisms». US 55/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Alf Kristian Gjerstad Universitetsdirektørens innstilling datert Dekans anbefaling Notat fra Doktorgradsutvalget ved TN (unntatt offentlighet) Bedømmelseskomiteens rapport (unntatt offentlighet) Ett signert eksemplar av PhD-avhandlingen I samsvar med anbefaling fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet kreeres Alf Kristian Gjerstad til philosophiae doctor (PhD) på avhandlingen «Simplified Flow Equations for Single-Phase non-newtonian Fluids in Couette-Poiseuille Flow and in Pipes». US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 Universitetsdirektørens innstilling datert Trykt vedlegg: Utkast til ny hovedlønnstabell 9

10 US 56/14 forts 1. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å overskride den sentralt fastsatte forhandlingspotten med inntil NOK i samsvar med saksforelegget. 2. Styret tar saken for øvrig til orientering. US 57/14 Fullmaktssaker til styremøtet Universitetsdirektørens innstilling datert RF 08/14: Ansettelse i vikariat som instituttleder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Saken er behandlet på rektors fullmakt Frank Asche ansettes i vikariat som instituttleder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging fra og til stillingen er besatt, begrenset t.o.m Midlertidig ansettelser er foretatt med hjemmel i tjml 3 nr 2c. RF 09/14: Oppnevning av varamedlem for eksterne medlemmer ved fakultetsstyret for Det teknisknaturvitenskapelige fakultet Saken er behandlet på rektors fullmakt Dr. Ing. Bjørn Kåre Hegstad oppnevnes som varamedlem for de eksterne medlemmene i fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. RF 10/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søker til ledig stilling som professor II i offshore feltutbyggingsteknologi, st id Saken er behandlet på rektors fullmakt Følgende sakkyndige komité oppnevnes for å foreta en vurdering av søker til ledig stilling som professor II i offshore feltutbyggingsteknologi: Professor Jørgen Amdahl, Institutt for marin teknikk, NTNU Professor Jonas Thor Snæbjørnsson, Reykjavik universitet, Island Professor Arnfinn Nergaard, Universitetet i Stavanger Professor Arnfinn Nergaard oppnevnes som leder av komiteen. RF 11/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om overgang til førstelektor og kvalifikasjonsopprykk til dosent i økonomi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Harald Sigurd Olsens søknad om overgang til førstelektor og kvalifikasjonsopprykk til dosent i økonomi: Professor Benn Folkvord, Universitetet i Stavanger (leder) Professor Hans Robert Schwencke, Handelshøgskolen BI i Oslo Professor Bernt Berteussen, Universitetet i Stavanger Professor Benn Folkvord oppnevnes som leder av komiteen. 10

11 US 57/14 forts RF 12/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor i human fysiologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Brynjar Foss søknad om personlig opprykk til professor i human fysiologi: professor Terje Murberg, Universitetet i Stavanger professor Linda Stuhr, Universitetet i Bergen professor Einar Kristoffersen, Universitetet i Bergen/Haukeland Universitetssykehus Professor Terje Murberg oppnevnes som leder av komiteen. RF 13/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til dosent i norsk, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førstelektor Øyvind Sirevaags søknad om kvalifikasjonsopprykk til dosent i norsk: Professor Thore Rokvold, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Professor Inger Lindseth, Høgskolen i Malmø, Sverige Professor og prorektor Ruth Vatvedt Kjeld, Universitetet i Oslo Professor Tore Rolvold oppnevnes som leder av komiteen. RF 14/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av to søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i reservoarteknologi Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av Merete V Madland og Aksels Hiorts søknad om kvalifikasjonsopprykk til professor i reservoarteknologi: professor Ann Muggeridge, Imperial College, London professor Arne Graue, Universitetet i Bergen professor Reidar R. Bratvold, Universitetet i Stavanger Professor Reidar R. Bratvold oppnevnes som leder av komiteen. RF 15/14: Oppretting av stilling som professor II i reservoarteknologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor II i reservoarteknologi ved Institutt for petroleumsteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Stillingen er finansiert av Statoil ASA, Akademia, for en treårsperiode. RF 16/14: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søkere til ledig stilling som professor II i reservoarteknologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt

12 US 57/14 forts Styret oppnevner følgende komité til å foreta en vurdering av søkere til ledig stilling som professor II i reservoarteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi, st.id Professor II Trond Mannseth, Universitetet i Bergen Professor Espen Robstad Jakobsen, NTNU Professor Steinar Evje, Universitetet i Stavanger Professor Steinar Evje oppnevnes som leder av komiteen. RF 17/14: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søkere til ledig stilling som professor II i reservoarteknologi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende komité til å foreta en vurdering av søkere til ledig stilling som professor II i reservoarteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi, st.id Professor II Trond Mannseth, Universitetet i Bergen Professor Espen Robstad Jakobsen, NTNU Professor Steinar Evje, Universitetet i Stavanger Professor Steinar Evje oppnevnes som leder av komiteen. RF 18/14: Søknad om utredning av nedlegging og oppretting av studier med norsk opptak Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret for Universitetet i Stavanger gir tillatelse til følgende utredninger: - Erfaringsbasert masterstudium i relasjonsbehandling bygd på psykodynamisk forståelse - Vurdering av omorganisering av 3-årig bachelorutdanning i musikk til 4-årig utdanning I den videre utredningen må det legges vekt på å synliggjøre hvordan de planlagte tiltakene vil støtte opp om strategiplanene og universitetets studieportefølje, hvordan de vil ivareta samfunnsoppdraget og dekke et behov blant studenter og i arbeidsmarkedet samt hvordan tiltakene skal finansieres. RF 19/14: Opprettelse av stilling som professor II i økonomi, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter 10% stilling som professor II i økonomi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS. Stillingen finansieres av instituttets basisbevilgning. RF 20/14: Oppnevning av sakkyndig komité til vurdering av søkere til ledig stilling som professor/ førsteamanuensis i markedsføring, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av 7 søkere til ledig stilling som professor/førsteamanuensis i markedsføring ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole, st.id : 12

13 US 57/14 forts Professor Sigurd Villads Troye, Norges Handelshøyskole Professor II Gro Ellen Mathisen, Universitetet i Stavanger Professor Stephen Douglas Ball, Manchester Metropolitan University, England Professor Stephen Douglas Ball oppnevnes som leder av komiteen. RF 21/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søkere til ledig stilling som professor i klaver, st.id Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av 15 søkere til ledig stilling som professor i klaver ved Det humanistiske fakultet, Institutt for musikk og dans: Professor Einar Henning Smedbye, Norskes musikkhøgskole Professor Stefan Bojsten, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Professor Erling Ragnar Eriksen, Universitetet i Stavanger Professor Erling Ragnar Eriksen oppnevnes som leder av komiteen. RF 22/14: Opprettelse av stilling som professor i reiselivsøkonomi Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor i reiselivsøkonomi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole. Stillingen finansieres av instituttets basisbevilgning. RF 23/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til dosent i pedagogikk Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av Lars Helles søknad om opprykk til dosent etter kompetanse innenfor fagområdet pedagogikk: Dosent Roar Charles Pettersen, Høgskolen i Østfold, Studie- og forskningsenheten Professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Professor Sigrun Ertesvåg, NSLA, Universitetet i Stavanger Professor Sigrun Ertesvåg oppnevnes som leder av komiteen. RF 24/14: Opprettelse av stilling som professor II i innovasjon i samhandlingsprosesser i offentlig sektor Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret oppretter stilling som professor II i innovasjon i samhandlingsprosesser i offentlig sektor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS. Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Senter for innovasjonsforskning. RF 25/14: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om kompetanseopprykk til professor i fysikk Saken er behandlet på rektors fullmakt

14 US 57/14 forts Styret oppnevner følgende sakkyndige komité til å foreta en vurdering av førsteamanuensis Helge Bøvik Larsens søknad om kompetanseopprykk til professor i fysikk: professor Robert Krarup Feidenhans l, Niels Bohr Institutet, Københavns universitet professor Randi Holmestad, NTNU professor Per Amundsen, Universitetet i Stavanger Professor Per Amund Amundsen oppnevnes som leder av komiteen. RF 26/14: Unntak fra 3 ukers sensurfrist våren 2014, STA100 Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret for Universitetet i Stavanger unntar sensur i emnet STA100 fra sensurfristen på 3 uker, jf uhl e-9, pkt. 4. Styret ber fakultetet påse at sensur gjennomføres innen 11. juni 2014, og at samtlige studenter informeres om utsatt sensurfrist. RF 27/14: Unntak fra 3 ukers sensurfrist våren 2014, BYG520 Naturlaster Saken er behandlet på rektors fullmakt Styret for Universitetet i Stavanger unntar sensur i emnet BYG520 fra sensurfristen på 3 uker, jf uhl e-9, pkt. 4. Styret ber fakultetet påse at sensur gjennomføres innen 12. juni 2014, og at samtlige studenter informeres om utsatt sensurfrist. Vedtak US 57/14: Styret tar fullmaktssakene til orientering. US 58/14 Orienteringssaker til styremøtet Universitetsdirektørens innstilling datert a) Endringer i kandidatmåltall for 2014 brev fra KD datert b) Universitetet i Stavanger Dagsorden for etatsstyringsmøtet 11. juni 2014 brev fra KD datert c) Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren brev fra KD datert d) Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013, brev fra Riksrevisjonen datert utsatt offentlighet jf. rr.lov 18(2) e) Møtebok fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget 25. mars 2014 f) Møtebok fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget 20. mai 2014 g) Møtebok frå Utdanningsutvalet 26. mars 2014 h) Møtebok frå Utdannningsutvalet 21. mai 2014 i) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 7. april 2014 j) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 5. mai 2014 k) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 2. juni 2014 (ikke godkjent ennå) Styret tar sakene til orientering. 14

15 Universitetet i Stavanger US 59/14 Navn på bygg - betonglabben Vedtaket er unntatt offentlighet fram til åpningen av huset. Eventuelt Det ble ikke meldt saker under Eventuelt. Stavanger, 2. oktober 2014 ~ ii kr?fl Marit Boyesen th B. Mø t rektor u river ` tsdir ktør J i i Å Saksbehandler: Else Karin Landa Paulsen, tlf Møtebok: Styret ved Universitetet i Stavanger, 12. juni korrigert i styremøte 2. oktober

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus AR T-401 Tid: 23.04.2015 kl. 10:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor

Detaljer

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Aalborg Universitet, København, Tid: 13.06.2013 kl. 09:00- Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Bjørn K. Nicolaysen

Detaljer

Styret ved Universitetet i Stavanger

Styret ved Universitetet i Stavanger Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Aalborg Universitet, København, Tid: 13.06.2013 kl. 09:00-14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Bjørn K.

Detaljer

Tid: torsdag 15. februar 2007 kl. 09.00 11.50 Sted: Arne Rettedals hus møterom T-401

Tid: torsdag 15. februar 2007 kl. 09.00 11.50 Sted: Arne Rettedals hus møterom T-401 Styret MØTEBOK FRA STYRET FOR UNIVERSITETET I STAVANGER Tid: torsdag 15. februar 2007 kl. 09.00 11.50 Sted: Arne Rettedals hus møterom T-401 Til stede: Inge Særheim Eilef A. Meland Anne Norheim Tore Klepsvik

Detaljer

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger

Møtebok. fra. Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus AR T-401 Tid: 12.03.2015 kl. 10:00-16:25 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, KE C-334 Tid: 22.4.2014, kl. 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Styret ved Universitetet i Stavanger

Styret ved Universitetet i Stavanger Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401 Tid: 07.03.2013, kl. 10:00-15:35 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Morten Tønnessen

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Styret ved Universitetet i Stavanger

Styret ved Universitetet i Stavanger Møtebok fra Styret ved Universitetet i Stavanger Møtested: Arne Rettedals hus, AR T-401 Tid: 03.10.2013, kl. 10:20 16:20 Følgende faste medlemmer møtte: Marit Boyesen Tor Henning Hemmingsen Fredrik Normann

Detaljer

MØTEBOK FRA STYRET VED UNIVERSITETET I STAVANGER

MØTEBOK FRA STYRET VED UNIVERSITETET I STAVANGER Universitetet i Stavanger Styret MØTEBOK FRA STYRET VED UNIVERSITETET I STAVANGER Tid: torsdag 19. april 2007 kl. 09.00 13.30 Sted: Arne Rettedals hus AR T-401 Til stede: Ivar Langen Inge Særheim Eilef

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet FS SV 18/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksnr: 15/01485-14 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 21.04.2015

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16.06.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus, og varte fra kl. 09:15-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

P R O T O K O L L. 1. EXPO 2010: Rektor viste NTNUs presentasjonsfilm og orienterte fra Kinaturen

P R O T O K O L L. 1. EXPO 2010: Rektor viste NTNUs presentasjonsfilm og orienterte fra Kinaturen NTNU S-sak 44/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll 09.06 2010 /BKR Blir godkjent av Styret 25.08. 2010 P R O T O K O L L fra møte i Styret 09.06.2010, kl. 09.00 13.15 Møtested:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/13 MØTE 30. mai 2013 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Universitetslektor Egil Johansen 1. amanuensis Trine Stensrud

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 27.10.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus og varte fra kl. 09:15-12:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 ephortesak: 2014/1630 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student

medlem varamedlem medlem medlem ansatt ansatt ansatt ansatt Øystein A. Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll ekstern

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.02.2013. Møtet ble holdt på Hotel Norge og varte fra kl. 13:00-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 06.03.2015 Styret Møtedato: 06.03.2015 Møtested: 140 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Morten Halle, Bente Almås, Mats

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/13 MØTE 30. juni 2013 KL. 13:00 15:30 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Seniorrådgiver

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 10.2.2016 Tid: 9:00-15.50 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:00 15:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes fra kl 11.30 15.00 Bodil

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 9/13 Møte 17. desember 2013 kl. 13:00 17:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 14.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 11.05.2007/BKR Godkjent uendret av Styret 18.06.07 P R O T O K O L L fra møte i Styret 11.05.2007, kl. 10.00 15.00 Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik Seksjonssjef Knut Jarbo Økonomisjef Birgit Marøy Direktør Tove Blix

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik Seksjonssjef Knut Jarbo Økonomisjef Birgit Marøy Direktør Tove Blix MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Marit

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Fra adm. Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, seksjonssjef Knut Jarbo, økonomisjef Birgit Marøy, kommunikasjonssjef Anders Eggen, direktør Tove Blix

Fra adm. Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, seksjonssjef Knut Jarbo, økonomisjef Birgit Marøy, kommunikasjonssjef Anders Eggen, direktør Tove Blix Møteprotokoll Utvalg Styret Møtedato 07.6.2013 Tidspunkt 13:00 16:00 Møtested NMH rom 140 Oslo, 13.6.2013 Tilstede medlemmer Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger

Detaljer

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 30.04.2014 kl. 10:00 Sted: Møterom B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.09.2012. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og varte fra kl. 09:00-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 7/13 Møte 14. november 2013 kl. 12:00 15:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil

Detaljer

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1.

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for r kjemisk prosessteknologi Møteinnkalling Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Instituttstyrett Fakultet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Endring av navn på to masterprogram Saksnr: 15/05228-2 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem varamedlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 8/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: kl 09.00 14.00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Bodil Børset Helge M. Sønneland Brynjolv Anke Berit Støre

Detaljer

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Bernt Bauge, Hilde Bjørkum, Elsine Haugstad

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Bernt Bauge, Hilde Bjørkum, Elsine Haugstad Møteprotokoll Styret Oslo, 18.06.2014 Møtedato 13.06.2014 Tidspunkt 12:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Dato: 03.11.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Tor Espen Aspaas, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger Hegstad

Detaljer

Styreleder Høgskoledirektør

Styreleder Høgskoledirektør MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 24. april 2008 TID: 15.30 18.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte BIBEL OG BØNN: Erik Leif Eriksen SAKSLISTE: HS-sak 13/08 Referat fra

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 05.12.2012. Møtet ble holdt på Grand Hotel Terminus og varte fra kl. 09:00-16:30. Til stede fra

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 11.5.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-13:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

M Ø TEREFERAT. Referat fra STYREMØTE Møtedag 12.12.2006 Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 12.00 til 15.00

M Ø TEREFERAT. Referat fra STYREMØTE Møtedag 12.12.2006 Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 12.00 til 15.00 M Ø TEREFERAT Referat fra STYREMØTE Møtedag 12.12.2006 Møtested Seilduken, Fossveien 24 Kl. 12.00 til 15.00 KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 07.05.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 14.45 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Marit Pedersen møtte for Tor Andersen Arne Andersen møtte

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til:

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til: Det innkalles til: STYREMØTE Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Eksterne deltakere ringer inn Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen

Detaljer

INNKALLING, PROTOKOLLER OG SAKSFORELEGG ER OGSÅ TILGJENGELIG VIA FAKULTETSSTYRETS HJEMMESIDE PÅ INTERNETT:

INNKALLING, PROTOKOLLER OG SAKSFORELEGG ER OGSÅ TILGJENGELIG VIA FAKULTETSSTYRETS HJEMMESIDE PÅ INTERNETT: DET PSYKOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN INNKALLING FAKULTETSSTYREMØTE 28.8.08 Det innkalles med dette til møte i Fakultetsstyret på torsdag 28.8.08, kl. 8:30 på Fjordslottet Hotell og Bad. Eventuelle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen:

MØTEPROTOKOLL. Vara som møtte: Fra administrasjonen: MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Tore Simonsen, Inger Hegstad Krüger,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer