Norsk Sjøoffisersforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Sjøoffisersforbund"

Transkript

1 Norsk Sjøoffisersforbund BØLGETOPPER

2 Leder Landsmøteperioden vi nå har lagt bak oss har vært krevende, utfordrende og givende. Årene har vært preget av stortingsvalg og regjeringsskifte. Politisk påvirkningsarbeid har derfor framstått som en hovedoppgave for Norsk Sjøoffisersforbund. Forbundet har de siste årene hatt ETT hovedbudskap når det gjelder maritime rammevilkår: Myndighetene må sørge for tiltak som sikrer norske sjøfolk like konkurransevilkår som resten av Europa. Sjøfartsnasjoner det er naturlig å sammenlikne oss med har gjennom mange år allerede sørget for tiltak som sikrer arbeidsplasser for egne lands sjøfolk. Norge har samme handlingsrom, men nøler fortsatt. Hovedoppgaven framover blir å forsterke trykket overfor stortingspolitikerne for å overbevise de om at også Norge må etablere varige og robuste ordninger som sikrer konkurransekraften for norske sjøfolk i samtlige fartsområder! I tillegg til det politiske arbeidet har den svært omfattende LO-prosessessen stått sentralt, men også på en rekke andre saksområder har det blitt nedlagt mye arbeid, tid og ressurser. Denne publikasjonen gir forhåpentligvis et raskt innblikk i Norsk Sjøoffisersforbunds oppgaver, prioriteringer og daglige arbeid. God lesning! Sjøkaptein Hans Sande, direktør Tett på politikerne Lønns- og arbeidsvilkår Sjøoffisersforbundet Regelverk og sjøsikkerhet Omfattende LO-prosess Ungdomssatsning 2 3

3 ...å fremme forbundets kjernesaker både nasjonalt og internasjonalt Tett på politikerne Norsk Sjøoffisersforbund satte alle kluter til i forkant av Stortingsvalget høsten Målet var europeiske konkurransevilkår og en sterk nettolønnsordning, uansett regjering. Forbundets ledelse har hatt tett og god kontakt med politikere fra alle leire både før og etter valget, og det er gjort en betydelig innsats også gjennom Maritimt Forum. Bølgetopper: n Forbundet forbereder en ny politisk offensiv. Fafo-rapporten «Hvem kan seile sin egen sjø» fastslo allerede for to år siden at Norge har handlingsrom til å iverksette en rekke tiltak for å sikre norske arbeidsplasser til sjøs. Rapporten skal nå revideres før en ny runde med politiske toppmøter venter. n Gledelig at regjeringen Solberg i sin plattform skriver at rammevilkårene for skipsfartsnæringen må være på nivå med rammevilkårene i EU og at den vil lovfeste nettolønnsordningen. n I forkant av valget hadde ledelsen en rekke politiske dialogmøter, blant annet med nåværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Under møtene ble det god tid til å fremme forbundets kjernesaker både nasjonalt og internasjonalt. n I forbindelse med statsbudsjettet 2013 holdt direktør Hans Sande innlegg i høringsrunden overfor både stortingets nærings- og finanskomité. n Daværende nærings- og handelsminister Trond Giske var invitert til Maritimt Hus hvor han fikk overrakt Fafo-rapporten «Fra sjø til land». Rapporten fastslår at tilstrekkelig tilgang på norske sjøfolk i framtiden er en kritisk faktor for videre utvikling av den maritime næringen i Norge. og en aldri så liten nedtur: Verken regjeringen Stoltenberg eller regjeringen Solberg har fjernet taket på nettolønnsordningen. I klartekst betyr det at konkurranseevnene for norske sjøfolk er svekket seks år på rad! 4 5

4 sykepenger skal være en del av grunnlaget for tilleggspensjonen... Lønns- og arbeidsvilkår Meklingsmannen måtte bistå, men alle lønnsoppgjør i landsmøteperioden kom til slutt i havn uten streik. Det økonomiske resultatet har stort sett gjenspeilet samfunnet ellers, og det har blitt forhandlet frem bedre løsninger og rettigheter på mange områder fra pappapermisjon til pensjon. Bølgetopper: n Mens partene under hovedoppgjøret NOR kom til enighet rundt forhandlingsbordet høsten 2012 gikk mellomoppgjøret 2013 til mekling. 9. desember 2013 la riksmekleren fram en skisse som så vel Norges Rederiforbund som Norsk Sjøoffisersforbund kunne akseptere. n Partene i innenriksoppgjøret kom til enighet rundt forhandlingsbordet både ved hovedoppgjøret i 2012 og ved mellomoppgjøret i Det samme skjedde også ved samtlige andre oppgjør. n Etter mangeårig kamp fikk sjømannsorganisasjonene gjennomslag i en viktig pensjonssak ved hovedoppgjøret Det ble oppnådd enighet om at sykepenger skal være en del av grunnlaget for tilleggspensjonen for arbeidstakere som omfattes av overenskomsten for passasjerskip i ferge- og lokalfart. Norsk Sjøoffisersforbund hvert år forhandler og vedlikeholder 82 forskjellige tariffavtaler? 6 7

5 sjøoffisersforbundet mars 2012: Nsof arrangerer sin første ungdomskonferanse i Ålesund. ungdomskonferansen blir heretter en årlig begivenhet. Nsof iverksetter en spørreundersøkelse blant medlemmer som seiler i piratutsatte farvann. resultatet av spørreundersøkelsen bidrar etter hvert til at norske myndigheter til slutt tillater bruk av bevæpnede vakter om bord. den nye forskriften trer i kraft 1. juli januar 2012: Hovedtillitsvalgte innkalles til konferanse. den omfattende Lo-prosessen sparkes i gang. mai 2012: etter mange års kamp får sjømannsorganisasjonene gjennomslag for at sykepenger skal være en del av grunnlaget for tilleggspensjonen for arbeidstakere som omfattes av overenskomsten for passasjerskip i fergeog lokalfart. regjeringen oppnevner utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av lostjenesten. Harald Åge Weines gjenvelges som styreformann. Tommy øvstegård velges til nestformann. november 2012: På fergekonferansen i bodø erkjenner så vel sjøfartsdirektoratet som Vegdirektoratet at anbudssystemet i ferge- og lokalfart har hatt negativ innvirkning på sikkerheten. mars 2013: forbundets rådgivere og juridiske konsulenter innkasserte totalt kr på vegne av medlemmer i 2012 (hyrekrav, usaklig oppsigelse etc.). en kaptein på Hurtigruta vinner oppsigelsessak mot rederiet etter over to års kamp. advokat sigund berg fører saken for Norsk Sjøoffisersforbund. ungdomskonferansen i Haugesund samler over 200 deltakere. juni 2013: 65,3 prosent av Nsofs medlemmer sier ja til Lo-medlemskap, 34,7 prosent stemmer nei. dermed oppnådde man ikke to tredels flertall som styret hadde satt som premiss for medlemskap. 30 medlemmer er med i trekningen om å få leie feriebolig i spania i høysesongen. offentlig utredning om lostjenesten overleveres fiskeri- og kystministeren. utvalget foreslår blant annet å utvide ordningen med farledsbevis. September 2013: Premiere på sjøoffiserskonferansen i Bergen som fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne. blir heretter en årlig begivenhet. desember 2013: Meklingsløsning i mellomoppgjøret Nor. Mellomoppgjøret Nordisk Nis og samtlige andre lønnsoppgjør kom også i havn i løpet av året. januar 2014: forbundets rådgivere og juridiske konsulenter innkasserte totalt kr på vegne av medlemmer i 2013 (hyrekrav, usaklig oppsigelse etc.). studentkontaktutvalget avholder sin konferanse på svalbard. mars 2014: medlemmer, det høyeste medlemstallet på mange år. FEBRUAR APRIL JUNI OKTOBER DESEMBER APRIL AUGUST OKTOBER FEBRUAR 2012 JANUAR MARS MAI NOVEMBER 2013 MARS JUNI SEPTEMBER DESEMBER 2014 JANUAR MARS februar 2012: Norsk Sjøoffisersforbund danner felles aksjonsgruppe sammen med de andre sjømannsorganisasjonene, industrienergi og itf. aksjonsgruppa konsentrerer seg spesielt om offshore serviceskip under fremmed flagg som opererer ut fra sentrale havner langs Norskekysten og skottland. april 2012: Norsk Sjøoffi sersforbunds 12. landsmøtet går av stabelen i Harstad. ungdomssatsning og Lo-debatt var hovedpunkter. Landsmøtet åpnet dessuten for at landansatte sjøoffi serer som jobber i maritim sektor kan være medlem. juni 2012: Nsof lanserer online booking for alle sine ferieleiligheter Nærings- og handelsminister Trond Giske besøker Maritimt Hus i oslo og får overrakt fafo-rapporten «fra sjø til land». rapporten fastslår blant annet at sjøfolk utgjør en kritisk kompetanse for landbaserte virksomheter i den maritime klyngen. oktober 2012: Medlemskonferanse avholdes i Haugesund. Piracy, sosial dumping, losforskriften, maritim utdanning og pensjon var hovedpunkter på dagsorden. skipsarbeidsloven kommer på plass. Professor Hans jacob bull har ledet arbeidet i utvalget på 12 personer, Nsof var representert ved advokat birger Mordt. enighet i hovedoppgjøret Nor. Tidligere var det oppnådd enighet i alle andre tariffområder. desember 2012: etter en omfattende høringsrunde beslutter styret at det skal holdes uravstemning om Losaken. Havariinspektør Morten kveim ansettes som ny avdelingsleder for sjøsikkerhet etter rune Mortensen. april 2013: forbundets styre på studietur til London for å lære mer om hvordan Norsk Sjøoffisersforbund jobber for å påvirke beslutningene og regelverk internasjonalt og dermed også nasjonalt. styret Harald Åge Weines (styreformann), Tommy øvstegård (nestformann), Claus Horntvedt, edgar andersen, Terje kallevåg, olav støbakk, øystein Torp, erling Torpe, kjersti s. Wengshoel, alf Zachariassen, jarle kirkeslett, Per Talleraas, atle Trollebø og roar Gallis. august 2013: forbundet ansetter sin tredje student- og ungdomskontakt, styrmann Trond Løfgren. Maritime Labour Convention (konvensjon for sjøfolks arbeidsog levevilkår) og skipsarbeidsloven trer i kraft. Politiske toppmøter på rekke og rad i forkant av stortingsvalget. oktober 2013: NSOF finner mye positivt i erna solbergs regjeringsplattform, men advarer sterkt mot å fjerne områdebegrensningene for Nis. storstilt dso-konferanse i stavanger for medlemmer på flyterigger og offshore service. februar 2014: Ny politisk offensiv. fafo-rapporten «Hvem kan seile sin egen sjø» revideres. Norge har handlingsrom til å iverksette tiltak for å sikre arbeidsplasser til sjøs. 8 9

6 Skipsarbeidsloven er den største reformen for norske sjøfolk siden 1975 Regelverk og sjøsikkerhet I har vi blitt styrket i kampen mot pirater, fått viktig nytt maritimt lovverk både i Norge og internasjonalt og utredet forholdet til losen. Norsk Sjøoffisersforbund legger ned mye arbeid både i Norge og internasjonalt for å være med å utforme det regelverket som regulerer sjøfolkenes og skipsfartens vilkår. Bølgetopper: n Maritime Labour Convention (konvensjon for sjøfolks arbeidsog levevilkår) trådte i kraft 20. august Samme dag trådte også Skipsarbeidsloven i kraft. Skipsarbeidsloven er den største reformen for norske sjøfolk siden Loven hever aldersgrensen fra 62 til 70 år, og gir arbeidstakerne sterkere stillingsvern. n Under Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund høsten 2013 sa teamleder Edvard Sandvik i Vegdirektoratet at direktoratet ønsker å endre anbudskonkurranser slik at gode og sikre fartøy vektlegges mer. Norsk Sjøoffisersforbund følger videre utvikling med argusøyne. n Direktør Hans Sande var oppnevnt i Losutvalget som hadde som oppgave å foreta en helhetlig gjennomgang av lostjenesten. I sin innstilling foreslår utvalget blant annet å utvide ordningen med farledsbevis slik at langt flere kan seile uten los og å innføre en smidigere ordning for å avlegge eksamen for farledsbevis. n Premiere: Regelverkskurs. Norsk Sjøoffisersforbund arrangerte i februar 2014 et spesialsydd regelverkskurs. IMOs organisasjon, hvordan regelverk utvikles i IMO, og om hvordan norsk lov- og regelverk etableres er stikkord for kurset. n Vellykket kamp mot pirater. Antall piratangrep synker radikalt. En viktig årsak er at norske myndigheter åpnet for at norske rederier kunne hyre inn private væpnede vakter for å beskytte mannskap og fartøy. Norsk Sjøoffisersforbund var en viktig premissleverandør for lovendringen. I 2013 ble det registrert en økning på hele 14 prosent i antall seilaser med farledsbevis

7 Omfattende LO-prosess Flertallet sa ja, men det ble likevel nei til LO-tilknytning etter en to år lang og grundig prosess. Norsk Sjøoffisersforbund har samarbeid med LO i mange år, og ble i 2011 invitert til å tilslutte seg hovedorganisasjonen. Styret valgte å utrede saken grundig og kom til at Norsk Sjøoffisersforbund ville kunne styrke seg faglig og strategisk gjennom å bli et LO-forbund, men at saken skulle avgjøres av medlemmene i en uravstemming Samarbeidsavtale med LO MARS 2011 Forespørsel fra LO om formalisering av samarbeidet JUNI 2011 Styret beslutter å utrede fordeler og ulemper ved LOtilknytning. «LO-utvalget» nedsettes DESEMBER 2011 LO-utvalget anbefaler å gå videre mot medlemskap MARS til OKTOBER 2012 Høringsrunde og spørreundersøkelse blant medlemmene NOVEMBER 2012 Styrebehandling av medlemmenes innspill og beslutning om videre prosess JANUAR 2013 Styret beslutter å gå videre med uravstemming blant medlemmene MAI 2013 Uravstemmingen avsluttes og viser at det ikke er 2/3 flertall for å gå videre mot LO-tilknytning. Prosessen avsluttes Etter en meget omfattende og vidtrekkende prosess kulminerte LO-prosessen med uravstemning 30. mai Nær 40 prosent av medlemmene deltok i avstemningen. 65,3 prosent stemte ja, 34,7 prosent stemte nei. Dermed oppnådde man ikke to tredjedels flertall som styret hadde satt som premiss for medlemskap. En spørreundersøkelse i oktober 2012 viste at 83,5 prosent av respondentene mente det var riktig av Norsk Sjøoffisersforbund å utrede fordeler og ulemper ved LO-tilknytning. Medlemsveksten har vært gode den siste tiden. I dag har Norsk Sjøoffisersforbund totalt 8114 medlemmer Juridisk bistand Norsk Sjøoffisersforbund yter juridisk bistand til medlemmer. Flesteparten av sakene ordnes gjennom forbundets rådgivningskorps, men noen ganger må forbundet også ty til rettsapparatet. Bølgetopp: n - Om jeg ikke var organisert måtte jeg ha forlatt jobben uten kamp, sier kaptein Jon Olaf Klodiussen. Med forbundet i ryggen gikk han til sak mot Hurtigruten og drøyt to år senere ble oppsigelsen kjent ugyldig. Norsk Sjøoffisersforbund i krevde inn til sammen kroner i utestående hyrekrav på vegne av medlemmer? Kurs og konferanser Medlemmer kan velge fra en rikholdig kurs- og konferansemeny for å oppdatere seg faglig. Slike kurs er også meget gode arenaer for nettverksbygging. Bølgetopp: n Sjøoffiserskonferansen i Bergen høsten 2013 ble en gedigen suksess. Medlemmene fikk et blikk inn i fremtiden og særlig skipsdesign og broteknologi var populære temaer. Forbundet har besluttet at Sjøoffiserskonferansen skal bli en årlig begivenhet i Bergen. I 2013 ble det registrert en økning på hele 14 prosent i antall seilaser med farledsbevis

8 Ungdomssatsning De siste årene har forbundet intensivert arbeidet overfor studenter, kadetter og nyutdannede styrmenn. Tre seilende styrmenn deler en full stilling og jobber for forbundet i sine friperioder. Jobben deres er å samle innspill fra medlemmer under maritim utdanning, bistå studenter, besøke de maritime skolene og å følge opp forbundets arbeid med utdanning og rekruttering. BølgetoppER: n Ungdomskonferansen i Ålesund i mars 2012 samlet om lag 150 maritime studenter, som blant annet fikk møte representanter fra mange potensielle arbeidsgivere. n I april 2013 var over 200 studenter og unge kadetter med på ungdomskonferansen i Haugesund, hvor temaet var ledelse. n Alle de 18 maritime skolene besøkes hvert år. n Alle maritime skoler fra fagskolene til Høyskolene - velger hvert år sin representant til Studentkontaktutvalget (SKU). Forbundets HAR NÅ NESTEN 1000 juniormedlemmer Den som studentene velger til leder for stundentkontaktutvalget (SKU) er observatør under forbundets styremøter. Ikke lenger bare for seilende Å være sjøoffiser er ikke bare en jobb, men også en profesjon. Sertifikatutdannet sjøoffiser er man enten man står i stilling til sjøs eller ei. I 2012 ble det åpnet for at sjøoffiserer kan være fullverdig medlem av forbundet enten man seiler eller ikke. Landsmøtet i 2012 besluttet å fjerne klausulen om at man må være seilende offiser for å være medlem i Norsk Sjøoffisersforbund. Som yrkesaktivt medlem får du fulle medlemsrettigheter og alle fordeler så lenge du er i jobb i maritim næring. Også medlemmer som er i jobber der Norsk Sjøoffisersforbund ikke er en del av tariffavtalen/har forhandlingsrett, har rett til rådgivning og juridisk bistand fra forbundet knyttet til sin arbeidssituasjon. Ferieboliger Forbundets medlemmer kan velge mellom et bredt spekter av ferieboliger, enten de ønsker storbyferie i Bergen eller Oslo, fjellferie på Bjorli eller nyte Sydens varme på Grand Vista sør for Alicante. Ferieboligene kan nå bookes online! DSO De samarbeidende organisasjoner (DSO) er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. DSO har i over 30 år arbeidet for å ivareta lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i sertifikatpliktige stillinger på flyttbare innretninger. Skipsbesøk året gjennom Forbundets rådgiverkorps er så ofte som mulig på skipsbesøk i inn- og utland for å møte medlemmer ansikt til ansikt. Fruktbare diskusjoner og gjensidig informasjonsutveksling står i høysetet

9 NYTT og NYTTiG forsidefoto: alfred aase/haugesunds avis FACEBOOK: Siste nytt fra Norsk Sjøoffisersforbund og næringen fi nner du alltid på (du behøver ikke være medlem av facebook for å besøke siden.) MariTiM LoGG: reportasjer, nyheter og småplukk fra forbundet hjem til deg 10 ganger i året. ukesinfo: uken oppsummert på e-post. få forbundets nyhetsbrev hver fredag. sjooff.no: besøk «min side» på for å endre opplysninger, melde deg på kurs, endre opplysninger, se tariffavtale etc. finn nyttig fagstoff og alt om medlemskap, fordeler og tilbud. Norsk sjøoffisersforbund Hovedkontor oslo Maritimt Hus // rosenkrantz gt 15 Postboks 2000 Vika, N-0125 oslo Telefon: faks: e-post: medlemsservice e-post Telefon kl forsikringskontor forsikringskontor tlf

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

Det norske maskinistforbund Norwegian Union of Marine Engineers

Det norske maskinistforbund Norwegian Union of Marine Engineers 2013 FAG sammendrag Dato: 19.12.13 Sjøfartsdirektoratet a) Bemanningsoppgaver Brev til NHD: DNMF ser på Riksrevisjonens innstilling 201 S (2012 2013) datert den 12.02.2013 som konkluderer med at de avslutter

Detaljer

LEDER INNHOLD: n En utfordrende tid med nedbemanning

LEDER INNHOLD: n En utfordrende tid med nedbemanning NORSK SJØOFFISERSFORBUND 2015 NORSK SJØOFFISERSFORBUND 2015 FORSIDEN: Norske sjøfolk satte sitt preg på Eidsvolds plass i oktober med budskapet Norsk lønn på land, norsk lønn på vann. Dette var en storstilt

Detaljer

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Forside HAUGESUNDKONFERANSEN NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Tor Egil Fjelde Maritimt Forum Kadettdatabasen gjør det enklere for studentene å finne seg kadettplass,

Detaljer

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015

DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019. Endret på landsmøte i 2015 DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF VEDTEKTER 2015 2019 Endret på landsmøte i 2015 1 Innhold 1 Formål og virkeområde... 3 2 Medlemskap... 4 3 Rettigheter og plikter... 4 4 Organisasjon... 5 4.1. Landsmøte...

Detaljer

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold

Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen. Innhold orm@dnmf.no Kilder: Sjøfartdirektoratet, STCW konvensjonen Innhold 1. Innledning Nasjonal kadettordning 2. Bakgrunn IMO STCW 95 3. Opptakskrav 4. Maritim Fagskole med motormann fagbrev, utdanningsstruktur

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER Tore Forsmo Norges Rederiforbund KREVENDE TIDER Usikre markeder Krevende finansieringssituasjon Skip i opplag i alle segmenter Flere kan ha det verste foran seg Nybyggingsprogrammer

Detaljer

Strategidokument for Norsk Sjøoffisersforbund STRATEGIDOKUMENT NORSK SJØOFFISERSFORBUND MÅLSETTINGER OG AKTIVITETER 2007-2008

Strategidokument for Norsk Sjøoffisersforbund STRATEGIDOKUMENT NORSK SJØOFFISERSFORBUND MÅLSETTINGER OG AKTIVITETER 2007-2008 STRATEGIDOKUMENT NORSK SJØOFFISERSFORBUND MÅLSETTINGER OG AKTIVITETER 2007-2008 Side 1 av 16 STRATEGIDOKUMENT Norsk Sjøoffisersforbund INNHOLD: 1. Like rammevilkår og et styrket maritimt Norge...3 1.1.

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Telefon: 22 00 55 00 Faks: 22 00 55 01 E-post: oslo@sjooff.no Internett: www.sjooff.no Post: Norsk Sjøoffisersforbund, Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo

Telefon: 22 00 55 00 Faks: 22 00 55 01 E-post: oslo@sjooff.no Internett: www.sjooff.no Post: Norsk Sjøoffisersforbund, Postboks 2000 Vika, 0125 Oslo Prod Layout: LO Media 01.1/Trykk: Aktietrykkeriet Telefon: 00 55 00 Faks: 00 55 01 E-post: oslo@sjooff.no Internett: www.sjooff.no Post: Norsk Sjøoffisersforbund, Postboks 000 Vika, 015 Oslo Foto: Jan

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Underdirektør Else Heldre

Sjøfartsdirektoratet. Underdirektør Else Heldre Sjøfartsdirektoratet Underdirektør Else Heldre 19.03.2012 Kort historikk 1903: Sjøfartskontoret etablert. Samme år kom Sjødyktighetsloven. Første sjøfartsdirektør var Magnus Andersen. 1946: Sjøfartskontoret,

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Innst. S. nr. 22. (1998-99)

Innst. S. nr. 22. (1998-99) Innst. S. nr. 22. (1998-99) Innstilling fra kommunalkomiteen om den 84. internasjonale arbeidskonferanse for sjøfartsspørsmål i Genève, 8. - 12.þoktober 1996. St.prp. nr. 74 (1997-98). Til Stortinget.

Detaljer

Maritime muligheter! Hege Solbakken

Maritime muligheter! Hege Solbakken Maritimt Forum Maritime muligheter! Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon Nordvik Dette innlegget: Maritimt Forums aktiviteter Hva er de største maritime mulighetene? Hva er de største utfordringene? Hva

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Maritim strategi Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Arve Kambe Stortingsrepresentant, Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen HAUGESUNDSKONFERANSE N

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

KONVENSJON NR. 179 OM REKRUTTERING OG ARBEIDSFORMIDLING AV SJØFOLK

KONVENSJON NR. 179 OM REKRUTTERING OG ARBEIDSFORMIDLING AV SJØFOLK KONVENSJON NR. 179 OM REKRUTTERING OG ARBEIDSFORMIDLING AV SJØFOLK Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Genève, og som

Detaljer

Maritimt Utdanningsforums Fagkonferanse 20.11.06 Statssekretær Frode Berge Kielfergen MS Color Fantasy (kl.11:15, varighet 30 min.

Maritimt Utdanningsforums Fagkonferanse 20.11.06 Statssekretær Frode Berge Kielfergen MS Color Fantasy (kl.11:15, varighet 30 min. 1 Maritimt Utdanningsforums Fagkonferanse 20.11.06 Statssekretær Frode Berge Kielfergen MS Color Fantasy (kl.11:15, varighet 30 min.) Kjære alle sammen, Takk for invitasjonen! Da vi for litt over ett år

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Kompetansekrav for mannskap på mindre fartøy i fremtiden. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Utdanning, Sertifisering og Bemanning

Kompetansekrav for mannskap på mindre fartøy i fremtiden. Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Utdanning, Sertifisering og Bemanning Kompetansekrav for mannskap på mindre fartøy i fremtiden Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Utdanning, Sertifisering og Bemanning Innhold 1. Hvilket regelverk eksisterer i dag 2. Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS

Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Samarbeid Nøkkelen til suksess? Hugo Halvorsen Daglig Leder, SfS Hovedpunkter i henvendelse: «Skipet som sikker arbeidsplass» Erfaringer dere har gjort dere gjennom det 3-parts samarbeidet. Er dette samarbeidet

Detaljer

Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs

Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs Nærings- og handelsdepartementet v/statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo Deres ref. Arkiv / Saksnr. Oslo BCC / 26. april 2012 Høring Evaluering av maritim strategi Stø kurs Det vises til Nærings-

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK ARBEIDSTVISTLOVEN OG TJENESTETVISTLOVEN Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) gjelder for kommunesektoren, Spekterområdet og privat sektor, og Tjenestetvistloven (lov om offentlige

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Høringssvar til NOU 2012; 18 Rett ombord Ny skipsarbeiderslov. fra Fellesforbundet For Sjøfolk - FFFS

Høringssvar til NOU 2012; 18 Rett ombord Ny skipsarbeiderslov. fra Fellesforbundet For Sjøfolk - FFFS Nærings- og handelsdepartementet, Einar Gerhardsensplass 1, Postboks 8014 Dep, 0030 Oslo Høringssvar til NOU 2012; 18 Rett ombord Ny skipsarbeiderslov. fra Fellesforbundet For Sjøfolk - FFFS Høringsfrist:

Detaljer

Stemmeseddelen. Bruk din stemme få innflytelse! Presentasjon av de 25 styrekandidatene Praktisk informasjon om stemmeseddelen 2016

Stemmeseddelen. Bruk din stemme få innflytelse! Presentasjon av de 25 styrekandidatene Praktisk informasjon om stemmeseddelen 2016 Stemmeseddelen Bruk din stemme få innflytelse! 2016 Presentasjon av de 25 styrekandidatene Praktisk informasjon om stemmeseddelen 2016 Nyttig å vite om stemmeseddelen UTSENDELSE OG FRISTER: Stemmeseddel

Detaljer

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring 1 Sak 8.5 Rekruttering og medlemsbevaring Forslag 8.51 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen ber landsstyret om: Utarbeide

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Vår referanse: Deres referanse: Dato: 2013-0404 14/2614 24.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com Høring

Detaljer

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet xx. xx 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven), 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen Lars Chr. Berge ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. mai 2012 Sak nr.: 34/2011 Lnr.: 15/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Flemming Otto Hansen

Detaljer

KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli. senioringeniør

KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli. senioringeniør KranTeknisk Forening 20. 21. november 2007 Ole Morten Fureli senioringeniør Sjøfartsdirektoratets overordnede målm er å oppnå høy y sikkerhet for liv, helse, fartøy y og miljø. Vårt formål l og vår v r

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 NHFs landsmøte i 2011 vedtok en politisk rammeplan for landsmøteperioden 2011-2013. Planen peker ut hvilke politikkområder som skal være prioritert

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006 ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS Veiledning for 4. og 5. termin 2006 Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Ny ankringsforskrift for flyttbare innretninger - Status/Endringer

Ny ankringsforskrift for flyttbare innretninger - Status/Endringer Ny ankringsforskrift for flyttbare innretninger - Status/Endringer Ankerhåndtering og forflytning av innretninger 20. 21. november 2007, Radisson SAS Atlantic Hotel, Stavanger Karl Magnus Fredriksen Senioringeniør

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre MarSafe North 26/10/2011 1 Visjon Nøkkeldrivere mot 2020 Strategiske innsatsområder Implementeringsplan Kostnader Virkemidler

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING Norges Fiskarlag Pirsenteret 7462 TRONDHEIM Tollbugt. 8, Boks 103, 8001 Bodø Telefon: 75 54 40 70 Telefax: 75 54 40 71 E-post: firmapost@nff-fisk.no No 938 275 696 Bodø, den 02.10.06 Ark. 06/194-19/470/SJ

Detaljer

Sjøfartsdirektør Rune Teisrund

Sjøfartsdirektør Rune Teisrund Sjøfartsdirektør Rune Teisrund Betraktninger om hvordan Sjøfartsdirektoratet vurderer maritim utdanning, og sin rolle i forhold til dette. Iboende sikkerhetsrisiko i sjømannsyrket. Sjømannsutdanningen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR

KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR KONVENSJON NR 178 OM TILSYN MED SJØFOLKS ARBEIDS- OG LEVEVILKÅR Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som Styret for Det internasjonale arbeidsbyrå har sammenkalt i Genève, og som

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven

Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven Sammendrag av høringsinnspill til forskriften om virkeområdet for skipsarbeidsloven Det er kommet svar fra ni høringsinstanser til forslaget om virkeområdeforskrift for skipsarbeidsloven. Av disse hadde

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

Det var beskjeden jeg fikk da jeg testet om jeg var skikket til å velge en karriere til sjøs.

Det var beskjeden jeg fikk da jeg testet om jeg var skikket til å velge en karriere til sjøs. 1 Nærings- og handelsdepartementet Tale 23. november 2010, kl. 11:30 Taler: Politisk rådgiver Jeanette Moen Tildelt tid: X min (avsatt 30 min i programmet) Lengde: 2000 ord Vi holder Stø Kurs Innlegg under

Detaljer

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør

MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør MUF konferansen 2012 Nytt frå Sjøfartsdirektoratet Olav Akselsen Sjøfartsdirektør ISO - prosess Pålegg frå EU Alle operative avdelingar Ny kvalitetspolitikk for heile direktoratet Alle avdelingar utarbeida

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning,

Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Harry Arne Haugen (Tromsø maritime skole) i samarbeid med Jack-Arild Andersen, (sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet, Underavdeling for Utdanning, Sertifisering og Bemanning) Det norske storting ratifiserte

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon

Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon Flerspråklige mannskap og sikker kommunikasjon Trine Thorvaldsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Sjøsikkerhetskonferansen 2012 Tema for dagens presentasjon Bakgrunn/mål/metode Rekruttering og omfang Lover og

Detaljer

Det ble fremlagt: 1. Riksmeklingsmannens møtebok datert 11., 12. og 13. mai 2006. 2. Diverse dokumenter.

Det ble fremlagt: 1. Riksmeklingsmannens møtebok datert 11., 12. og 13. mai 2006. 2. Diverse dokumenter. RIKSMEKLINGSMANNENS MØTEBOK i sak 2006-023 mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND på den ene side og REDERIENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2006 Innenriksfart Den 24. mai 2006

Detaljer

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K.

Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer. Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S. Design/oppsett: K. Foredrag. Norsk Maritim Utdannelse Kompetanseheving/Utfordringer Av: John Ståle Egge Norwegian Maritime Services A/S Design/oppsett: K.Fagerland Hvordan rekruteres norsk ungdom i dag til Skipsfarten? Alternativ

Detaljer

Strategiplan. Den foretrukne maritime administrasjonen

Strategiplan. Den foretrukne maritime administrasjonen Strategiplan Den foretrukne maritime administrasjonen Foto: Odfjell Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V.

KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V. 1 Stavanger 25. mai 2004 NOPEFs KRAV TIL FORHANDLINGER MED NORGES REDERIFORBUND 2004 - TARIFFAVTALE FOR FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT PLATTFORMBORING M.V. PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Sak 13/119268 - Høring endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler

Sak 13/119268 - Høring endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler Toll- og avgiftsdirektoratet tad@toll.no Sak 13/119268 - Høring endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler Vi viser til høringsbrev om endring av tollforskriften datert 4. juni 2015. Oslo,

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer