PROTOKOLL FRA MISJONSFORBUNDET. Åptt t c 1 Åpning Forhandlingene ble åpnet av Hovedstyrets leder, Ove Gundersen. - Ordstyrer: Per Ravna, Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA MISJONSFORBUNDET. Åptt t c 1 Åpning Forhandlingene ble åpnet av Hovedstyrets leder, Ove Gundersen. - Ordstyrer: Per Ravna, Bodø"

Transkript

1 MISJONSFORBUNDET Adr: Chr stian Krohgs g 34, N-0186 OSLO TlÍt Faksz Bank: Org.no.: E-post: lnternett: PROTOKOLL FRA M ISJONSFORBU N DETS GEN ERALFORSAM LI NG I HAUGESUND MAI 2014 Åptt t c 1 Åpning Forhandlingene ble åpnet av Hovedstyrets leder, Ove Gundersen. KONSTITUERING 2 Fullmaktskomiteens rapport Fullmaktskomiteens rapport ble presentert av Karstein R. Morfiord. Ved konstituering fredag var det møtt fram: 89 menighetsdelegater fra til sammen 38 menigheter. 26 delegater fra gruppen predikanter, misjonærer, Misjonsforbundets og Ansgarskolens administrasj on. 7 delegater fra Hovedstyret. Fredag ved oppstart var det samlede antall delegater 122. Lørdagmorgen var forsamlingen utvidet til123 delegater Før valgene til Ansgarskolens eiermøte kl lørdagviste opptellingen: 89 menighetsdelegater, 26 pastorer og 8 styremedlemmer. Generalforsamlingen godkj ente fullmaktskomiteens rapport over frammøtte representanter til Generalforsamlingen. 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden Hovedstyrets leder presenterte saken. Generalforsamlingen hadde ingen merknader til innkalling eller dagsorden. 4 Valg av ordstyrer og viseordstyrer Hovedstyrets forslag ble presentert av styreleder Ove Gundersen. - Ordstyrer: Per Ravna, Bodø - Viseordstyrer: Marion Bojanowski, Grimstad Per RavnarBodø, ble valgt til ordstyrer. Marion Bojanowski, Grimstad, ble valgt til viseordstyrer. 8c /a ú/t ^t) :16,, W

2 5t MISIONSFORBUNDET 5 Godkj enning av forretningsorden Ordstyrer Per Ravna presenterte forretningsorden. Generalforsamlingen godkjente forslaget til forretningsorden. 6 Valg av sekretærer og to representanter til å undertegne protokollen Hovedstyrets forslag ble presentert av ordstyrer Per Ravna - To sekretærer: Kjersti Gulli Petersen og Lars Unstad - To personer til å undertegne protokollen: Janne Gjøsteen (Trondheim) og Amund Hovde (Mjøndalen) Kiersti Gulli Petersen og Lars Unstad ble valgt som sekretærer, mens Janne Gjøsteen og Ãmund llovda ble valgt til å undertegne protokollen. 7 I Valg av tellekorps Hovedstyrets forslag til tellekorps bestående av Torben Martin Joswig, Karstein Morfiord og Geir Johannessen ble presentert av ordstyrer. Torben Martin Joswig, Karstein Morfjord og Geir Johannessen ble valgt til tellekorps. Kontrollkomiteens rapport Kontrollkomiteens rapport ble presentert av ordstyrer Per Ravna. Generalforsamlingen tok kontrollkomiteens rapport til etterretning. NNSECNETNING OG RAPPORTER 9 Hovedstyrets årsberetning Hovedstyrets årsberetning ble presentert av generalsekretær Øyvind Haraldseid. Innlegg: Hanne Hodnebrug og Eilif Tveit. Generalforsamlingen godkj ente Hovedstyrets årsberetning for med de innkomne endringer.øvrige rapporter ble tatt til orientering. økonomi/regnskap 10 Årc.egorkap 2012 Komplett regnskap ble sendt til menighetene 9. september Resultatregnskap, balanse og revisjonsberetning ble presentert av økonomileder Harald Kobbevik. Innlegg: Svein Petter Haugvik Protokoll Generalforsarnling ß /.(/ w tq Side 2 av 7 +â q

3 It MISIONSFORBUNDET Generalfors amlingen godkj ente regnskape t for 2012 enstemmig. 11 Årsregnskap 2013 Komplett regnskap ble sendt ut separat til menighetene 11. april Resultatregnskap, balanse og revisjonsberetning ble presenterl av økonomileder Harald Kobbevik. Generalfors amlingen godkj ente regnskape t f or 2013 enstemmig. VALGFORBEREDELSE 12 Forslag på kandidater til valgene. Eventuell tale for kandidatene Valgkomiteen ved Frode Øv ergaard, presenterte valgkomiteens forslag på kandidater: Hovedstyrets leder: o Ove Gundersen, Froland S eks hovedstyremedlemmer:. Sjur Brændeland, Grimstad misjonsmenighet o IngarAdolfEilertsen, Mårnes misjonsmenighet o Jan Åge Gabrielsen, Fevik misjonskirke. ØWind Gryting, Grimstad misjonsmenighet o Harald Grønlund, Salem misjonsmenighet i Kristiansand o Jorunn Hummelsund, Bergen misjonsmenighet o kene Skogly Lervåg, Haugesund Nordre Misjonsmenighet o Gordon Møskeland, Lyngdal misjonsmenighet o Bente Elisabeth Næser Nome, Randesund misjonskirke. ØWin Sandby, Misjonskirken Oslo Syd To varamedlemmer til Hovedstyret vil framkomme når styreavstemningen er klar Leder kontrollkomiteen :. Kolbein Rege,leder To medlemmer til kontrollkomiteen: o Odd Kjell Ingvaldsen o Grete Bjørkli Hansen To medlemmer til Predikant- og menighetsrådet o Reidun Koch o Erna SøgaardUltvedt Innlegg: Knut Erik Moholt, Terje Haukeland, Sigurd Larsen, Marion Bojanowski og Stein Bjørkholt.,{/ vb q 8S Protokoll Generalforsamling 2Q1 4 Side 3 av 7 tw%

4 t MISIONSFORBUNDET LOVSAKER 13 Endring av $ 4 i Lover for Det Norske Misjonsforbund Saken ble presentert av viseordstyrer Marion Bojanowski. Generalforsamlingen vedtok enstemmig Hovedstyrets forslag til endring av $ 4 i Lover for Det Norske Misjonsforbund. SAKER AV PRINSIPPIELL OG STRATEGISK KARAKTER t4 Endring av anbefalte vedtekter for menighetene $ I Saken ble presentert av viseordstyrer Marion Bojanowski på vegne av Hovedstyret. Innlegg: Øyvind Haraldseid. Generalforsamlingen vedtok enstemmig Hovedstyrets forslag til endring av $ 8 i Anbefalte vedtekter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund. 15 Endring av anbefalte vedtekter for menighetene S 12 Saken ble presentert av viseordstyrer Marion Bojanowski på vegne av Hovedstyret. Innlegg: Øyvind Haraldseid. Generalforsamlingen vedtok enstemmig Hovedstyrets forslag til endring av $ L2 i Anbefalte vedtekter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund. l6 Navneendring av Misj onsforbundet Generalsekr etær Øyvind Haraldseid presenterte saken. Innlegg: Knut Erik Moholt, Halvard Hagelia, Jan Åge Gabrielsen, Audun Endre Haugland, Elisabeth Røed Gundersen, Ove Gundersen og Torbjørg Oline Nyli. Generalforsamlingen ba enstemmig llovedstyret fremme en sak om navneendring for Misjonsforbundet til Generalforsamlingen t7 Misjonsforbundets strategi Generalsekr etær Øyvind Haraldseid presenterte saken. Innlegg: Linda Andernach Johannesen, John Malvin Eriksen, Asle Mathisen, Finn Harry Mathiesen, Per Ravna, Øyvind Gryting, Stein Bjørkholt, Vetle Leksbø, Frode Øvergaard,Halvard Hagelia, Viggo Koch, Ame Haukås, Kirsten Hagelia, Oddvin Larsen, Sigurd Larsen, Jan Henry Berget, Øyvind Skjegstad, Knut Erik Moholt og Øyvind Haraldseid. Forslag fra John Malvin Eriksen om et tillegg til verdiene på side 4: <Verdien radikal blir lagt til verdiene rotfestet, raus og relevant.>> Protokoll Generalforsamling ß /,t Side 4 av 7 úfu 1", MA-q

5 fl MISJONSFORBUNDET Forslag fra Øyvind Gryting om tillegg side 9, nytt pkt e) (de andre skyves ett hakk): <<Bidra til replanting der det er naturlig og mulig.> Iløpet av behandlingen av saken, trakk Hovedstyret sitt opprinnelige forslag og la fram følgende forslag: <Generalforsamlingen vedtar hovedlinjene i Hovedstyrets forslag til strategi for Misjonsforbundet for perioden Hovedstyret tar med seg innspillene gitt i Generalforsamlingen i det videre arbeidet. Generalforsamlingen anbefaler menighetene å utvikle egne strategier med basis i verdiene og målsetningene i strategien.> Forslaget fra John Malvin Eriksen falt mot tre stemmer. Forslaget fra Øyvind Gryting ble enstemmig vedtatt. Generalforsamlingen vedtok enstemmig hovedlinjene i Hovedstyrets forslag til strategi for Misjonsforbundet for perioden20l5-201,8. Hovedstyret tar med seg innspillene gitt i Generalforsamlingen i det videre arbeidet. Generalforsamlingen anbefalte menighetene å utvikle egne strategier med basis i verdiene og målsetningene i strategien. økonomi/budsjett 18 Rammebudsjett for 2015 o Sakspapirer ble sendt ut separat 25. apnl2014. Rammebudsjett 2015 o92016 ble presentert av økonomileder Harald Kobbevik. Innlegg: Alexander Paul, Knut Erik Moholt og Harald Kobbevik. Generalforsamlingen godkjente enstemmig Hovedstyrets forslag til rammebudsjett for 2015 og Generalforsamlingen gav Hovedstyret fullmakt til å revidere budsjettene og inkludere nyeo mindre prosjekter dersom dette kan skje ved omprioriteringer eller økte inntekter uten at balansen i budsjettet forrykkes. VALGENE FOR PERIODEN Hovedstyrets leder Kandidat: Ove Gundersen Generalforsamlingen valgte Ove Gundersen som leder av Hovedstyret ved akklamasjon. 20 Seks medlemmer til Hovedstyret Kandidatene ble presentert under sak 12, og de ni kandidater er:. Sjur Brændeland, Grimstad misjonsmenighet. IngarAdolf Eilertsen, Mårnes misjonsmenighet Protokoll Generalforsamling û, (/ wl Side 5 av 7 ûü, J6t w

6 t MISJONSFORBUNDET o Jan,Â.ge Gabrielsen, Fevik misjonskirke. ØWind Gryting, Grimstad misjonsmenighet o Harald Grønlund, Salem misjonsmenighet i Kristiansand o Jorunn Hummelsund, Bergen misjonsmenighet o kene Skogly Lewâg, Haugesund Nordre Misjonsmenighet o Gordon Møskeland, Lyngdal misjonsmenighet r Bente Elisabeth Næser Nome, Randesund misjonskirke. ØWín Sandby, Misjonskirken Oslo Syd Generalforsamlingen valgte følgende seks styremedlemmer, med stemmetall: o Jorunn Hummelsund (107 stemmer) o Øyvind Gryting (L03 stemmer) o lrene Skogly Lervåg (85 stemmer). Sjur Brændeland (72 stemmer) o Jan Åge Gabrielsen (60 stemmer) o Bente Elisabeth Næser Nome (57 stemmer) Følgende fire personer kom ikke inn i styret (med stemmetall): o Ingar Adolf Eilertsen (55 stemmer). Øyvin Sandby (53 stemmer) o Gordon Møskeland (35 stemmer) o Harald Grønlund (25 stemmer) 2t To varamedlemmer til Hovedstyret Kandidater: IngarAdolf Eilertsen,Øyvin Sandby, Gordon Møskeland og Harald Grønlund Innlegg: Frode Øvergaard Generalforsamlingen valgte følgende vararepresentanter, med stemmetall: Øyvin Sandby (93 stemmer), 1. vara Ingar Adolf Eilertsen (85 stemmer), 2. vara øvrige VALG 22 Leder for og to medlemmer til kontrollkomíteen Kandidater: Kolbein Rege (leder), Odd Kjell Ingvaldsen og Grethe Bjørkli Hansen Generalforsamlingen gienvalgte Kolbein Rege, Odd Kjett Ingvaldsen og Grethe Bjørkli Hansen som kontrollkomité ved akklamasjon, der Kolbein Rege blir leder. 23 To medlemmer til Predikant- og menighetsrådet Kandidatene ble presentert av Frode Øvergaard fra valgkomiteen o Reidun Koch o Erna Søgaard tlltvedt Protokoll Generalforsamling E,ß /.û Side 6 av 7 W 4a q

7 It MISJONSFORBUNDET Innlegg: Knut Erik Moholt og Øyvind Haraldseid. Generalforsamlingen valgte Reidun Koch og Erna Søgaard Ultvedt ved akklamasjon til Predikant- og menighetsrådet i Misjonsforbundet. 24 Leder for og fire medlemmer til valgkomiteen Valget ble presentert av viseordstyrer Marion Bojanowski. o Thorleif Bruseland (S), Skien (leder) o Kristin Rakli Andersen (Ø), Kråkstad o RolfABreistein (V), Bergen o Jø'rnHaugeland (S), Kristiansand o Grete Jarlesdatter Vangstad (N), Bodø Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til valgkomiteen ved akklamasjon: o Thorleif Bruseland (S), Skien (leder) o Kristin RakliAndersen (Ø), Kråkstad o Rolf ABreistein (V), Bergen o Jørn Haugeland (S), Kristiansand o Grete Jarlesdatter Vangstad (N), Bodø 25 Valg av revisor Saken ble presentert av viseordstyrer Marion Bojanowski. Generalforsamlingen gjenvelger BDO AS som revisor for de neste to årene. øvrige SAKER 26 GeneralforsamlÍngen 2016 Ordstyrer overlot ordet til Lars Unstad som inviterte til GF 2016 i Stjørdal på vegne av Stj ørdal misjonsmenighet. Generalforsamlingen takket enstemmig for invitasjonen fra Stjørdal misjonsmenighet om å være lokal arrangør for Generalforsamlingen 20'1,6. Generalforsamlingen avholdes i tidsrommet mai ee-,.-- Itøun /,,* ll,r/r {4otÊúlrr&}eA -, Per Ravna Ordstyrer Marion anowski r.tl(jersti G Petersen sekretær Lars Unstad sekretær anne Gj Protokollunderskriver n^*,rttlårüt Åmund Hovde protokollunderskriver Protokoll Generalforsamling Side 7 av 7

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 6. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 11. april 2015. I overensstemmelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt den 18. mai 2009 kl 15.30 i selskapets lokaler i Thonning Owesens gate 35 C, 7044 Trondheim. Generalforsamlingen ble

Detaljer

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013.

REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. REFERAT fra Årsting i Aust-Agder skytterkrets. Strand Hotell Fevik 16. februar 2013. 1. Årstinget ble åpnet av leder Jann Skogstad. Han ønsket delegatene velkommen til årets skytterting, spesielt kretsens

Detaljer

PROTOKOLL. Årsmøte 05.03.15. Oscarsborg Festnings Venner

PROTOKOLL. Årsmøte 05.03.15. Oscarsborg Festnings Venner PROTOKOLL Årsmøte 05.03.15 Oscarsborg Festnings Venner 1. Åpning v/lederen Styreleder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen til årsmøte 05.03.15 i Kommandantboligen Forsvarets Hus på Oscarsborg Festning.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Konsernsjef: Øyvind Isaksen. Revisor: John Christian Løvaas, Ernst & Young AS. 03l20ll. Finansdirekfør: Roar Østbø I Q.FREE ASA. 0u20tr.

Konsernsjef: Øyvind Isaksen. Revisor: John Christian Løvaas, Ernst & Young AS. 03l20ll. Finansdirekfør: Roar Østbø I Q.FREE ASA. 0u20tr. PROTOKOLL FRA ORDIN,4R GENERALF'ORSAMLING I Q.FREE ASA Generalforsamlingen ble avholdt torsdag den 19. mai20ll ki.16.00 i Q-Free ASA sine lokaler i Thoning Owesens gafe35c,7045 Trondheim. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00. i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00. i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00 i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009 Larvik Idrettsråd 2008-2009 LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll Dato : 25. mars 2009 Tid: 18.00 19.30 Sted: Feyersgate 7 Tilstede: Se vedlegg Referent : Thorbjørn Larsen 00 ÅPNING Ann-Kristin

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Velkommen til UKS årsmøte 2015, lørdag 7. mars kl. 13.00. Møtet holdes i UKS lokaler på Tullinløkka i Oslo, Kristian Augusts gate 15. Se dagsorden under. Innkomne saker må være oss

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Statoil ASA DAGSORDEN INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. mai 2014, kl. 17.00 i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, 4021 Stavanger 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer