Linaaegården (Rådhusgata 10) - soppinspeksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Linaaegården (Rådhusgata 10) - soppinspeksjon"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Tage Rolén Telefon dir.: E-post: Fortidsminneforeningen Avd Vestfold Ragnar Kristensen Farmandsveien Tønsberg Dato: 18. mai 2011 Vår ref: Deres ref: Linaaegården (Rådhusgata 10) - soppinspeksjon Oppdrag Mycoteam har fått i oppdrag å inspisere Rådhusgata 10 for å registrere synlige tegn til fuktog soppskader. Inspeksjon Inspeksjonen ble utført av Tage Rolén i Mycoteam. Eier sørget for tilgang. Jørgen Solstad i Vestfold fylkeskommune var tilstede ved oppstart. Svein Olav Løberg foretok enkle avdekkinger av lukkede konstruksjoner. Oppdragsgiver Fortidsminneforeningen avdeling Vestfold. Sammendrag Malingsavflassing på yttervegger og slitte innvendige flater, medvirker til at bygningen fremstår som dårlig vedlikeholdt og i dårlig forfatning. Det er imidlertid ikke påvist alvorlige råteskader i kledningen eller i punktavdekkede deler av laftetømmer. Kontroll av bærende takkonstruksjon på loftet og undersøkte deler av krypekjelleren har heller ikke resultert i funn av alvorlige råteskader. En vannlekkasje i 2. etasje for noen år siden, medførte oppfukting av to etasjeskillere. Dette har sannsynligvis gitt lokale muggsoppskader i etasjeskillerne. Skadeomfanget må kartlegges ved avdekking av gulv. Det er usannsynlig at denne vannlekkasjen har forårsaket alvorlige råtekader i bjelker. Ser man bort fra følgeskader fra vannlekkasjen og potensielt skjulte skader i tilbygget, synes Linaaegårdens øvrige bærende konstruksjoner samt kledning å være i god stand. I forbindelse med eventuell istandsetting av bygningen, anbefaler vi imidlertid en utvidet undersøkelse av utsatte konstruksjoner (se tiltakskapittel). Mycoteam as Telefon: / Telefax: E-post: Nettadresse: Postadresse: Postboks 5 Blindern, 0313 OSLO Besøksadresse: Forskningsveien 3 B Foretaksregisteret: NO IBAN: NO

2 2/9 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Mycoteam har fått i oppdrag å foreta en vurdering av fukt- og soppskader i Linaaegården. Eier av bygningen har i lengre tid ønsket å rive bygningen. Det er utarbeidet rapporter som påpeker alvorlige skader og det er konkludert med at nødvendige reparasjoner vil bli svært kostbart. Mycoteam har fått tilgang til en rapport utarbeidet av Norsk muggsopp- og bakteriekontroll. 1.2 Bygning/konstruksjon Bygningen ble ferdigstilt i Yttervegger består av laftet tømmer. Etasjeskillere består av trebjelkelag, trolig fylt med koks / stubbeloftsleire. Det er krypekjeller mot grunnen. Grunnmur består av gråstein. 1.3 Undersøkelse og metoder Visuell inspeksjon av tilgjengelige deler av 1. etasje, 2. etasje, loft og deler av krypekjelleren er foretatt. Det er tatt fuktmålinger i utvalgte deler av konstruksjonen. Materialprøver er tatt med for analyse av skadegjører. Enkle avdekkinger er foretatt av snekker for kontroll av lukkede konstruksjoner. 2. Observasjoner og resultater Rominndeling og avdekkede områder er vist på vedlagte skisse. Avdekkede områder er nummerert fra Krypekjeller Deler av krypekjelleren ble inspisert visuelt. Det ble ikke påvist tegn til råteskader i bjelkelag eller stubbeloftsbord. Indre deler av krypekjelleren ble ikke inspisert. Det ble målt normale fuktverdier i stubbeloftsbord og bjelke ved inspeksjonstidspunktet (stikkprøvekontroll viste % fuktkvote). Krypekjelleren var tørr ved inspeksjonstidspunktet. Det er enkelte ventiler og åpninger i grunnmur som sørger for lufting av kryperommet. Det er ingen fuktsikring på grunnen. Foto 1. Krypekjeller. Foto 2. Avdekket bjelke mellom 1. etasje og krypekjeller. Ingen tegn til råteskader. 1. etasje Parkettgulv er fuktskadet i deler av rom 1.1 og 1.4. Avdekking 2 b vist på skisse, er avdekking tatt i gulv mot krypekjeller. Denne avdekkingen er tatt i forbindelse med en tidligere undersøkelse. Etasjeskillet mellom 1. etasje og krypekjeller, er bygget opp på følgende måte: parkett, papp, huntonittplater, 3 cm isoporplater, vinylbelegg, originale gulvbord, stubbeloft med koks / leire, foto 5. I rom 1.2 og 1.3 ble det ikke påvist synlige

3 3/9 skader på parketten. Det kan imidlertid ikke utelukkes skjulte skader (se tiltak). Det er trolig skjult forekomst av muggsoppvekst i deler av etasjeskillerne mellom 1. og 2 etasje og mellom krypekjeller og 1. etasje (se tiltak). Ytterveggen ble avdekket i punkt 1. Det ble ikke påvist tegn til muggsoppvekst bak innvendig panel (foto 4). Delevegger ble avdekket i punkt 3 og 4 ved at gulvlister ble demontert. Det ble ikke påvist muggsoppvekst i avdekkete områder. Foto etasje. Gulv er vannskadet. Foto 4. Avdekking 1. Ingen tegn til mugg eller råtesoppskader bak panel på yttervegg. Foto 5. Oppbygging av gulv mellom 1. etasje og krypekjeller Foto etasje, avdekking av gulvlist i rom 1.2 viste ingen tegn til mugvekst. 2. etasje Ved inspeksjonen, ble himlingen avdekket under lekkasjepunktet (avdekking 2a, foto 10). Det ble målt gjenværende fuktighet i blottlagte trematerialer. Gulvlister ble løsnet i rom 1.2 og 1.4 (avdekking 10, se plassering på skisse). Det ble ikke påvist tegn til fukt- eller soppskader i avdekket område. Det ble ikke påvist synlig muggsoppvekst på gulv- eller veggflater i 2. etasje, men lukkede konstruksjoner ble ikke avdekket og kontrollert. Foto 7. Rom 2.3. Foto 8. Lekkasjepunkt i rom 2.3

4 4/9 Foto 9. Rom 2.5 / 2.6. Foto 10. Etasjeskillet avdekket fra underside. Fuktige konstruksjoner Loft Taksperrer og gulvbjelker ble kontrollert fra innvendig krypeloft ved takfot på begge sider. Det ble ikke registrert råteskader i kontrollerte bærekonstruksjoner. For øvrig på loftet ble det ikke registrert tegn til fuktinnsig eller alvorlige skader. Foto 11. Loft. Foto 12. Loft. Gulvbjelke, taksperre og ås kontrollert. Tilbygg Tilbygg oppført i teglstein har omfattende pusskader på utvendig side, noe som medfører oppfukting og akkumulering av fuktighet i veggene. På innvendig side ble område over dør avdekket (punkt 5). Det ble påvist muggsoppvekst og råtesoppskade i trematerialer over dør (foto 16). Skaden er forårsaket av gråråte. I nedre deler av vegger ble det påvist fuktoppsug og muggsoppvekst. Det ble også konstatert fuktinnsig i yttervegger under trapp og i deler av trappeløp. Det kan ikke utelukkes skjulte soppskader i øvrige deler av tilbygget. Foto 13. Pusskader på tilbygg. Foto 14. Pusskader på tilbygg.

5 5/9 Foto 15. Tilbygg. Fuktinnsig i område under trapp Foto 16. Tilbygg. Råteskade over dør. Yttervegger og kledning Utvendig kledning ble kontrollert med kniv i nedre deler av syd, øst og nordvegger. Vestveggen har vært kledd met eternittplater som var fjernet og erstattet med en tyvekduk ved inspeksjonstidspunktet. Det ble konstatert vesentlig malingsavflassing. I flere kledningsbord ble det registrert mykt treverk (begynnende gråråte) i nedre deler av bordene. For øvrig ble det ikke påvist råteskader i kledningen. Vinduer i etasje ble kontrollert uten at det ble påvist alvorlige råteskader. På østveggen ble det registrert en mindre råteskade på venstre side av vannbrett i vindu nærmest sydøstre hjørne. Ved inngangsparti er det mindre råteskader i nedkant av vannbrett mot granittrapp (foto 21). Yttervegger ble avdekket på følgende steder: nordøstre hjørne (6), vestvegg (to steder, 7 og 8) og et sted på sydveggen (9). Det ble ikke påvist alvorlige råteskader i avdekket og kontrollert laftetømmer. Ved punkt 8 ble det registrert en overflatisk råteskade (foto 19). Foto 17. Avdekking 1. Friskt tømmer bak tyvekduk, sydvegg Foto 18. Avdekking 1. Friskt tømmer bak tyvekduk, sydvegg

6 6/9 Foto 19. Avdekking 8. Overflatisk råtesopp i nedre laftestokk. Foto 20. Frisk tømmer bak kledning, avdekking 9, østvegg. Foto 21. Mindre råteskade i nedre del av vannbrett, vestvegg / inngangsparti. Foto 22. Friskt tømmer bak kledning, avdekking 6, nordvestre hjørne Foto 23. Maling flasser av men kledning har kun avgrenset råte i nedre deler (1-2 cm). 2.2 Analyser Resultater av prøveanalyser er vist i tabell 1under. Tabell 1. Resultater av Materialprøveanalyse, Dato: , Prosjekt: Linaaegården Prøvenr Prøvested Prøvemateriale Resultater Prøvekommentar 13805:18995 Trapperom, tilbygg, over ytterdør Tremateriale Gråråte 13804:18994 Rom 1.3, delevegg Gipsplate Ingen tegn til soppvekst Bak gulvlist

7 7/9 3. Skadevurdering Generelt sett virker bærende konstruksjoner (takkonstruksjon, vegger og bjelkelag å være i god forfatning). Det ble ikke påvist tegn til alvorlige nye eller gamle råteskader på loftet, noe som indikerer at taket har vært tett. Til tross for at kledningen til dels har kraftig malingsavflassing, er det ikke påvist tegn til alvorlige råteskader. Frisk kledning og tett tak indikerer at laftede yttervegger er i god forfatning og stikkprøvekontroll av laftetømmeret forsterker indikasjonen. Malingsavflassing på utvendige vegger er hovedsakelig av kosmetisk karakter. Det ble ikke påvist tegn til alvorlige råteskader i undersøkte deler av krypekjelleren, og denne var tørr ved inspeksjonstidspunktet. Det kan ikke utelukkes skader i deler av krypekjelleren som ikke ble inspisert, men observerte forhold tyder på at fuktbelastningen fra kryperommene til etasjeskillet mot 1. etasje er begrenset. Når det gjelder vannlekkasjen som oppstod i 2009, har denne trolig resultert i store vannmengder innendørs, men omfang av oppfuktingen er ikke kjent i detalj. Som følge av oppfuktingen og manglende iverksatt uttørking, kan det være betydelige muggsoppskader i lukkede konstruksjoner. Trolig har mesteparten av vannet rent ned i etasjeskillet mellom 1. og 2. etasje og ned på gulv i 1. etasje. Det er følgelig størst risiko for skjulte muggsoppskader i etasjeskillerne (mellom krypekjeller og 1. etasje og mellom 1. og 2. etasje). Det er ingen delevegger rett under lekkasjepunktet, og veggene som er lokalisert lenger unna lekkasjepunktet mindre utsatt for skjulte skader. I tillegg vil det faktum at bygningen var uoppvarmet da lekkasjen oppstod, gi mindre risiko for muggsoppskader i vegger og andre konstruksjonsdeler som i liten grad vil holde på fuktigheten (fuktigheten forsvinner før muggsoppvekst etableres). Vannskaden fant sted i begynnelsen av den kalde årstiden (desember) med lite vekstgrunnlag for muggsopp i tiden etterpå. Det er imidlertid vanskelig å vurdere risiko for skjulte soppskader fordi avdekkinger så langt har vært begrenset og fordi ingen har kjennskap til tiden etter vannlekkasjen (hvor mye vann, hvor lenge det var vått og temperatur har betydning for skadeutviklingen). Perioden med vekstgrunnlag for sopp har vært for kort til at det er risiko for råtesoppskader i bjelkelaget som en direkte følge av vannlekkasjen. For utviklingen av råteskader, kreves jevn fukttilførsel over lengre tid. Det er ikke sannsynlig at vannskaden har forårsaket råteskader og svekkelser av bjelkelaget. Tilbygget er ikke undersøkt i detalj. Som følge av fuktinnsig gjennom yttervegger og muligens tak, er det risiko for skjulte soppskader i tilbygget. Dersom tilbygget skal bevares og settes i stand, må en utvidet soppundersøkelse med ytterligere avdekkinger iverksettes. Kommentar til rapport utarbeidet av NMB En rapport datert er utarbeidet av Norsk Muggsopp og Bakteriekontroll. Rapporten konkluderer med et vesentlig større skadeomfang og behov for tiltak enn det vi har avdekket. Slik vi vurderer rapporten, er mange av de anbefalte tiltakene basert på antakelser om et stort omfang av skjulte skader. Dersom det er ønskelig, kan Mycoteam delta på en fellesbefaring der skadeomfang og behov for videre tiltak diskuteres. Avvik mellom vår rapporten og rapporten til NMB kan også diskuteres og eventuelt kan vi utdype forskjellene i de to rapportene. 4. Tiltak 4.1 Retningslinjer for utbedring av soppskader Retningslinjer ved moderat muggsoppskade Årsak til muggsoppskade må utredes og fuktkilde stanses.

8 8/9 Personlig verneutstyr Støvmaske og kjeledress eller engangsdress må benyttes ved riving og opphold i saneringsområdet. Støvmaske og overtrekkstøyet anbefales tatt av ved bevegelse utenfor saneringsområdet. Sikring av sanerningsområdet Lokal avskjerming anbefales, undertrykksventilering må vurderes. Materialer som rives må enten transporteres direkte ut via vindu direkte i container eller pakkes inn i forseglet emballasje før transport ut fra saneringssonen. Skadeområder må kontrolleres på nytt etter avdekking. Gjenværende overflater rengjøres grundig og kontrolleres før gjenlukking. Sikring av innbo Alt inventar flyttes ut fra saneringsområdet før avdekking. Alternativt kan det beholdes hvis det dekkes med en byggeplast som tapes ned mot gulvet eller forsegles godt på annen måte. Inventar som er direkte angrepet av muggsopp må vurderes individuelt med hensyn til eventuelle behandling, lagring eller kassering før det tas ut av saneringssonen. Innbo som antas å være forurenset ved støvdeponi bør støvtørkes før utflytting og lagring. Ved tegn til at skaden er mer omfattende enn først antatt, stanses arbeidet og skadebildet vurderes på ny. Utbedring råteskader Skader av andre råtesopp enn ekte hussopp, som f. eks. kjellersopp og tømmersopp, utbedres uten bruk av kjemikalier. All fukttilgang må stanses, og råtesoppskadete materialer skiftes med en sikkerhetssone på ca 20 cm (i lengderetningen) inn i friske materialer. Generelle forholdsregler ved utbedring av råtesoppskader I forbindelse med utbedring av råteskader bør man ta visse forholdsregler. Råtesoppskadet treverk er ofte i større eller mindre grad også infisert av muggsopp. Det er uheldig å puste inn muggsoppsporer i store mengder. Dessuten er det fare for spredning av muggsoppsporer til omkringliggende områder. De som utfører riving/saneringsarbeidet anbefales å benytte støvmaske (eventuelt friskluftmaske) ved arbeidet. For å beskytte tilstøtende rom/bygningsdeler bør dører/åpninger tettes med bygningsplast. Alternativt kan man montere en avtrekksvifte som skaper undertrykk i det aktuelle rommet slik at muggsoppinfisert luft føres ut av bygningen og ikke inn i tilstøtende boligrom. 4.2 Anbefalte tiltak for Linaaegården Vannlekkasje Etasjeskiller mellom 2. etasje og 1. etasje må avdekkes. Dette innebærer fjerning av materialer mellom bjelker (gulv, isolasjon, himlingsplater i 1. etasje). Avdekkingen bør starte ved lekkasjepunktet og utvides til skadeomfanget er kartlagt. Bjelker må undersøkes etter avdekking. Fuktmålinger må utføres. Punktavdekkinger ved fjerning av gulvlister i nedre deler av vegger utføres. Dette kan starte i veggene nærmest lekkasjepunktet. I 1. etasje må trolig det meste av gulvet rives i rom 1.1 (parkett, gulvbelegg, isopor og huntonittplater. Muligens kan originalt gulv i bunnen beholdes. Dette må vurderes etter avdekkinger. Avdekkinger bør starte ved lekkasjepunktet. Etter at gulvet er revet og skadeomfanget kartlagt i rom 1.1, må det vurderes om tiltak må iverksettes også i rom

9 9/9 Utvendige tiltak Gammel maling fjernes og yttervegger overflatebehandles på nytt. Vannbrett på østvegg mot sydøstre hjørne kan utbedres. Stikkprøvekontroll har ikke påvist alvorlige råteskader i laftetømmer. Det kan ikke utelukkes skjulte skader, og en utvidet undersøkelse kan eventuelt utføres. Laftetømmer kan kontrolleres ved å punktavdekke kledning i laftehjørner, under vinduer og ved taknedløp. Ved inngangsparti, er flere vannbrett utsatt for oppfukting og råteskader som følge av liten avstand mellom granittrapp og treverk. Noe utskifting av vannbrett må påregnes og fuktsikring av treverk mot trapp. Takrenner og taknedløp er ikke undersøkt i detalj av Mycoteam. Det er viktig å sørge for at renner og nedløp fungerer og at overflatevann ledes bort fra yttervegger og grunnmur. Tilbygg Innvendig panel avdekkes for kontroll. Det er risiko for skjulte skader bak panel. Området ved takfoten avdekkes og kontrolleres (overgang mellom yttervegg og takkonstruksjon). Trematerialer rundt ytterdør må avdekkes og repareres. Teglvegger må pusses på utsiden for å stanse fuktinnsiget gjennom ytterveggene. Taknedløp og takrenner må repareres. Muggskader i nedre deler av vegger utbedres. Gipsplater kappes i nedre deler. Utvidet soppundersøkelse bør foretas der også gulv og vegger undersøkes nærmere. Krypekjeller Krypekjelleren bør inspiseres mer detaljert når utbedring av etasjeskillet mellom krypekjeller og 1. etasje iverksettes. Dersom det er mistanke om spredning av muggsoppsporer til inneluften fra krypekjelleren, kan for eksempel undertrykksventilering vurderes. Nærmere tiltak for krypekjelleren må vurderes når avdekkingene har startet. Vennligst kontakt Tage Rolén (tlf: ) ved behov for ytterligere assistanse eller dersom det er spørsmål til rapporten. Med vennlig hilsen Mycoteam as Johan Mattsson Fagsjef Tage Rolén Seniorrådgiver Vedlegg: Skisser av 1. etasje, 2. etasje og loft

10 Linaaegården - Rådhusgata 10 Planskisse av 1. og 2. etasje Ø Råteskade ved dør 5 Tilbygg N S 9 V Rom Overflatisk råtesopp i laftestokk 1. etasje 4 Gang Rom 1.3 Rom Pipe Rom 1.1 2a Himling 2b Gulv 1 = Råtesopp = Avdekkinger 6 7 Det har vært oppfukting av gulv i 1. og 2. etasje, men omfanget er ikke kjent i detalj og er ikke markert på skisse. Rom 2.6 Rom 2.5 Rom etasje Rom 2.4 Lekkasjepunkt Rom 2.3 Rom 2.2 Ingen registrerte råteskader ved takfot på loft. Loft = Utilgjengelig del av krypeloft. Kun kontrollert ved innkikk. Inspisert /TR

Undelstadveien 88C vurdering av muggsopp på tak og fare for spredning av muggsoppsporer til inneklimaet.

Undelstadveien 88C vurdering av muggsopp på tak og fare for spredning av muggsoppsporer til inneklimaet. Vår saksbehandler: Christiane Skogli Telefon dir.: 922 34 879 E-post: chr@mycoteam.no OPAK AS v/ Jan Skau Postboks 128 Skøyen N-0212 Oslo Dato: 11. september 2015 Vår ref: 201508248 Deres ref: Undelstadveien

Detaljer

Reinveien 9B - muggsopp

Reinveien 9B - muggsopp Vår saksbehandler: Marianne Berdal Telefon dir.: 919 16 599 E-post: mbe@mycoteam.no Peab - Raaen Entreprenør A/S v/ Ernst Jørgensen Postboks 720 N-3196 Horten Dato: 31. mai 2013 Vår ref: 201305228 Deres

Detaljer

Gjerdrum Barneskole Kontroll av fukt og lekkasjer i yttervegger, Østfløya

Gjerdrum Barneskole Kontroll av fukt og lekkasjer i yttervegger, Østfløya Vår saksbehandler: Ingeborg Bjorvand Engh Telefon dir.: 959 99 153 E-post: ibe@mycoteam.no Gjerdrum kommune Vidar Grøtan Postboks 10 N-2024 Gjerdrum Dato: 28. mars 2014 Vår ref: 201401072 Deres ref: Gjerdrum

Detaljer

Åsgård skole logging av CO2 og luftprøver med tanke på muggsoppsporer i utvalgte rom.

Åsgård skole logging av CO2 og luftprøver med tanke på muggsoppsporer i utvalgte rom. Vår saksbehandler: Christiane Skogli Telefon dir.: 922 34 879 E-post: chr@mycoteam.no Ås Kommune v/ Vidar Sørensen Postboks 195 1431 ÅS Dato: 9. oktober 2014 Vår ref: 201409127 Deres ref: Åsgård skole

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Friskmelding etter skade

Friskmelding etter skade Friskmelding av huset etter vannskaden Fagsjef Johan Mattsson Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. Mycoteam as Først en liten kommentar til ettertanke 1 år 1974 år 1980

Detaljer

Tiltak mot soppskader

Tiltak mot soppskader Tiltak mot soppskader Johan Mattsson Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. Hva er en skade? Er det nødvendig med tiltak? Hvilke tiltak er aktuelle? Har tiltakene ønsket

Detaljer

WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson

WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson WEB-kurs i vannskadehåndtering Fagsjef Johan Mattsson Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam as Innhold Bakgrunn Prosedyrer Registrering Kartlegging Fuktmåling Muggsoppundersøkelse Utbedring Etterkontroll Dokumentasjon

Detaljer

Drywood Test av overflatebegroing

Drywood Test av overflatebegroing Vår saksbehandler: Cathrine M. Whist Telefon dir.: 9 0 09 E-post: cmw@mycoteam.no DRYWOOD Norge as v/ Kenneth Ervik Kilengaten 8 B N-7 Tønsberg Dato: 4. mai 0 Vår ref: 04 Drywood Test av overflatebegroing

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

De «snille muggsoppskadene»

De «snille muggsoppskadene» De «snille muggsoppskadene» Ole Erik Carlson, Avd. leder inneklima Mycoteam as www.mycoteam.no «Snille» skader - innhold Hva vet man om fukt- og muggsoppskader? Hva er en «snill» skade? Hvordan vurderer

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking 1 av 6 Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking Dato for kontroll: 16.2.2009 Grunnkontroll: Underetasje i Grendehus og Sirius bygg. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 100200 Fakturaadresse Vestby kommune

Detaljer

Rapport. Vurdering av teknisk tilstand - Strømsbu sag

Rapport. Vurdering av teknisk tilstand - Strømsbu sag OPPDRAGS GIVER: ASSURANSEGÅRDEN AS OPPDRAG: STÆRK & CO. A.S, HAVNEGATEN 1, 4836 ARENDAL TELEFON: 37 00 57 50 E-POST: POST@STAERK.NO WEB: WWW.STAERK.NO ORG.NR. 983 944 655 VURDERING AV TEKNISK TILSTAND

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Eiganes skole Inneklimavurderinger DOKUMENTKODE 217661 RIBfy NOT 002 EMNE Fukt og muggsoppkartlegging TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Svein Kyllingstad

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Muggsopp. - kartlegging, tolkning og tiltak. Truls Bie Seniorrådgiver/mykolog/yrkeshygieniker, Mycoteam AS

Muggsopp. - kartlegging, tolkning og tiltak. Truls Bie Seniorrådgiver/mykolog/yrkeshygieniker, Mycoteam AS Muggsopp - kartlegging, tolkning og tiltak Truls Bie Seniorrådgiver/mykolog/yrkeshygieniker, Mycoteam AS Rådgivere innen fukt, inneklima og bygningsbiologi www.mycoteam.no Hva er muggsopp? En stor gruppe

Detaljer

Nye krav ved vannskader og fuktmålinger Konsekvenser for skadehåndtering og oppgjør. Sverre Holøs, Kolbjørn Mohn Jenssen og Johan Mattsson

Nye krav ved vannskader og fuktmålinger Konsekvenser for skadehåndtering og oppgjør. Sverre Holøs, Kolbjørn Mohn Jenssen og Johan Mattsson Nye krav ved vannskader og fuktmålinger Konsekvenser for skadehåndtering og oppgjør. Sverre Holøs, Kolbjørn Mohn Jenssen og Johan Mattsson Nye krav og forventinger Offentlige Anbefalte faglige normer Kommersielle

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik

Sivilarkitekt Lars Grimsby Alvøveien 155 5179 Godvik Til: TKG 46 A/S Torolv Kveldulvsonsgate 49 8800 Sanclnessjøen Dato: 15.01.2012 Vurderin av Håreks ate 7 i Sandness -øen som antikvarisk b nin På oppdrag fra TKG 46 A/S er undertegnede bedt om å vurdere

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA Drøbak, 04.08.2014 Befaring med tilstandsvurdering /registrering. Eiendommen Bråtan. Gnr. 58, Bnr. 161 i Frogn Kommune. Adresse: Fagerstrandveien 276, 1455 Nordre Frogn

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Energieffektivisering og soppskader

Energieffektivisering og soppskader Energieffektivisering og soppskader Hvorfor liker sopp isolasjon like mye som huseieren? Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam AS Rådgivere innen fukt, inneklima og bygningsbiologi www.mycoteam.no Hvorfor

Detaljer

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø

Muggsopp. Livssyklus - Muggsopp. Fag STE 6228 Innemiljø Muggsopp Fag STE 6228 Innemiljø Livssyklus - Muggsopp Sporer er soppens formeringsenheter, Hyfer er mikroskopisk tynne tråder Mycel et sammenhengende nett av hyfer. Muggsopper er hurtigvoksende sopper

Detaljer

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1 Dato: 11.9.2012 Til: Balestrand kirkelig fellesråd Fra: NIKU v/ konservator Hilde Viker Berntsen Emne: Kvamsøy kirke. Murerarbeid og oppfølging av kalkmalerikonservering 1. Bakgrunn På bakgrunn av NIKUs

Detaljer

Ekte hussopp utfordringer ved energieffektivisering

Ekte hussopp utfordringer ved energieffektivisering Nasjonalt fuktseminar 2012 Ekte hussopp utfordringer ved energieffektivisering Mari Sand Sivertsen Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. www.mycoteam.no Råtesopp Bryter

Detaljer

Kloakkskader Problem og tiltak

Kloakkskader Problem og tiltak Kloakkskader Problem og tiltak Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam as Konsulenter innen sopp- og insektspørsmål. Biologiske bygningsskader. www.mycoteam.no Bakterier er vanlig rundt, på og i oss Bakterier

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

FOLKVANG 05.12.2012 SLIPPRAPPORT OG TILSTANDSKONTROLL 2012

FOLKVANG 05.12.2012 SLIPPRAPPORT OG TILSTANDSKONTROLL 2012 05.12.2012 SLIPPRAPPORT OG TILSTANDSKONTROLL 2012 FOLKVANG SLIPPRAPPORT OG TILSTANDSKONTROLL 2012 SLIPPSETT 2012 Folkvang var slippsatt ved Nordnorsk Fartøyvernsenter i periodene 20-22. mars og 17. april

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

Analyse innsendte prøver OPPDRAGSGIVER. Eriksen Kurs AS OPPDRAGSGIVERS REF. Skjeilia 5 FORFATTER(E)

Analyse innsendte prøver OPPDRAGSGIVER. Eriksen Kurs AS OPPDRAGSGIVERS REF. Skjeilia 5 FORFATTER(E) TESTRAPPORT TITTEL Thelma AS Postadresse: Postboks 170, Sluppen 7435 Trondheim Besøksadresse: Sluppenveien 10 Telefon: 73 87 78 00 Telefax: 73 87 78 01 Org.nr: 981 92 273 Analyse innsendte prøver OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Fattighuset. Kirkegt. 7, Holmestrand. Gbrnr.: 126 / 80 Holmestrand kommune. Askeladden ID 87888-1

Fattighuset. Kirkegt. 7, Holmestrand. Gbrnr.: 126 / 80 Holmestrand kommune. Askeladden ID 87888-1 Fattighuset Kirkegt. 7, Holmestrand Gbrnr.: 126 / 80 Holmestrand kommune Askeladden ID 87888-1 1 2 3 4 5 6 Skader oppdaget sommeren 2007 ved riving av betonggulv i 1. etasje. 7 Tilstandsrapport for 87888-1,

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø

Oppmåling og tilstand. Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø Oppmåling og tilstand Gammelfjøset på Skjetlein videregående skole 2012 Kine Hammer Hansen Ida Waagø 1 Innhold Innledning Oppmåling 1. etasje 2. etasje 3. etasje Snitt Fasader Gammelfjøsets tilstand Kilder

Detaljer

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1 Gamlestua, Heierstad Gbrnr.: 18 / 1 HOF kommune Askeladden ID 86490-1 1 Kart som viser Heierstad i Hof kommune, og stuas plassering i forhold til de andre husene på gården. 2 Heierstad Gamlestua, Heierstad

Detaljer

Rapport: tiltak på freda bygninger London 2 og Hotellet 2012-2014

Rapport: tiltak på freda bygninger London 2 og Hotellet 2012-2014 Rapport: tiltak på freda bygninger London 2 og Hotellet 2012-2014 Gjennomført ved hjelp av midler fra Svalbards miljøvernfond Våren 2012 ble det søkt om penger til restaurering og vedlikehold av freda

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene.

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene. 1/9 A-125321 UNDELSTADVEIEN OG UNDELSTAD TERRASSE DATO: 09.04.2014 NOTAT O- 1 FRA BEFARING AV TAK INNE OG UTE OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009

- restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Utskifting og bevaring - restaureringsseminar på Aulestad 11.02.2009 Bildet viser hovedbygningen på Aulestad like før restaureringsarbeidet startet i januar 2008. Det var ikke lett å se at noe var alvorlig

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Varmelekkasjer-termografi

Varmelekkasjer-termografi Presentasjon 10. mars 2009 Presentasjonen er delt inn i 2 deler; Hva vi ser etter ved tetthetsmålinger og byggtermografering Hva vi kan bruke termografi til som et godt verktøy ved drift / vedlikehold

Detaljer

Protokoll i sak 614/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 614/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 614/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Klage på lekkasje/fuktighet i/på vinduer. Reklamasjon på fuktskade forårsaket av feilaktig montert ventilasjonskanal, samt lekkasje

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

Salttransport i fundamenttømmer på Bryggen.

Salttransport i fundamenttømmer på Bryggen. Mycoteam as Vår saksbehandler: Johan Mattsson Telefon: 22 96 56 78 E-post: Johan.Mattsson@mycoteam.no Fylkeskonservator i Hordaland v/ Per Morten Ekerhovd Postboks 7900 N-5020 ergen Dato: 1. september

Detaljer

Termografi og tetthetskontroll

Termografi og tetthetskontroll Presentasjon 3. november 2009 Først litt om NHS og meg selv; NHS ble startet opp i 1995 Vi har spesialisert oss på det navnet tilsier, Husinspeksjoner og Skadetakster Jeg har jobbet som takstmann i ca

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Vedlegg 3: Fotodokumentasjon

Vedlegg 3: Fotodokumentasjon Vedlegg 3: Fotodokumentasjon For bilder av tilstand før prosjektstart vises det til søknaden. Tak arbeider: Bilde 1: Utskifting av gammelt sutak der det var råttent og/eller fullstendig mitspist. Bilde

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Fukt i hus hva bør undersøkes og hva bør gjøres

Fukt i hus hva bør undersøkes og hva bør gjøres Undersøkelse av fuktskader Temadag 13. mars 2013 Arbeidsmedisinsk avdeling Fukt i hus hva bør undersøkes og hva bør gjøres Jonas Holme En forutsetning for en vellykket utbedring av fuktskade er at årsaken

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 Saken omhandler: Fukt- og råteskader i vegger og i bærende konstruksjoner. Selgers rettingsadgang etter avhl. 4-10. Eiendom oppført i 1965,

Detaljer

Eiganes skole, Stavanger Fuktmåling gulv sokkeletasje

Eiganes skole, Stavanger Fuktmåling gulv sokkeletasje Eiganes skole, Stavanger Fuktmåling gulv sokkeletasje Stavanger/Fagerstrand, 28. august 2014 - lavtox A/S v/svein Huus Folkedal Eiganes skole, Stavanger Fuktmåling gulv i sokkeletasje Oppdragsgiver: Stavanger

Detaljer

med diffuse symptomer Mycoteam AS

med diffuse symptomer Mycoteam AS Kartlegging og forståelse av skader med diffuse symptomer John Einar Thommesen Mycoteam AS 1 Prinsipp ved skadehåndtering 2 Symptomer: 1. Klare og tydelige 2. Diffuse og utydelige Hvordan gjøre de riktige

Detaljer

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk

Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Status på årets bygninger fukttekniske utfordringer i dagens byggeteknikk Peter Blom, SINTEF Byggforsk Peter.blom@sintef.no www.sintef.no Innledning Stadig bedre varmeisolerte bygningsdeler er viktige

Detaljer

Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring

Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring Fukt- og muggsoppskader i utleieobjekter Årsaker, dokumentasjon, og utbedring Maria Nunez, Ole Erik Carlson, Johan Mattsson Mycoteam as, 2011 2/12 Innhold 1. INNLEDNING...3 Fukt påvirker helse og miljø...

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Varmelekkasjer-termografi

Varmelekkasjer-termografi Vedlikeholdplanlegging 10 11. november 2008 Foredraget er delt inn i 2 deler; Hva vi ser etter ved byggtermografering Hvilke prioriteringer som må til i tiden som kommer, både på nybygg og i forbindelse

Detaljer

Soppsaneringer i bygninger

Soppsaneringer i bygninger Soppsaneringer i bygninger Anticimex AS Stein Norstein 2012 04 15 Vi har to typer soppsaneringer i hus Sanering av sopp som lager råte. råtesopper Disse ødelegger huset, men er lite farlige for mennesker

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Tilstandsrapport Vinje skole

Tilstandsrapport Vinje skole 1 2015 Tilstandsrapport Vinje skole Byggmester Ellen Giskås Inderøy 11.05.2015 2 Innhold: 1 Sammendrag. 2. Innledning. 3. Overordnet. 3.b Oversiktsbilder. 4. De enkelte bygningsdelene 5 Tekking, takkonstruksjon

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk?

Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk? FORELESNING TIL BYGGESKIKKSEMINAR PÅ LEVANGER DEN 13/2 2012. Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk? Hus i Rørvik med Jugend stil Huset kjennetegnes

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER

BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER EGIL NORLI A/S GRESSVIK BRUK 7 BREKKE SKOLE, KIRKØY, HVALER BYGNINGSHISTORISK TILSTANDSRAPPORT MED FORSLAG TIL UTBEDRINGSMÅTE OG KOSTNADER Egil Norli August 2014 Generell innledning. Denne rapporten tar

Detaljer

Måling av viktige inneklimafaktorer. Fagsjef i Mycoteam AS

Måling av viktige inneklimafaktorer. Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige inneklimafaktorer Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige inneklimafaktorer - Hvordan ta fakta ut av løse luften? Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. Isolasjon og tetthet. tth t Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk - fukt FUKT november 09 K.Grimnes, 2009 2 Bygningsfysikk - fukt Fukt i bygg kan komme fra flere steder:

Detaljer

Sofiemyrtoppen skole, avd. Sofiemyr Muggsopp i inneluft

Sofiemyrtoppen skole, avd. Sofiemyr Muggsopp i inneluft Mycoteam as Vår saksbehandler: Kristine Rolland Behn Telefon dir.: 464 15 622 E-post: krb@mycoteam.no Follo Bedriftshelsetjeneste v/ Trond Sørensen Johan K. Schankes vei 1-140 ÅS Dato: 27. februar 201

Detaljer

1/10. Kode Representert v/ Adresse. 0770 Oslo. SR Jan Skau Postboks 128, Skøyen 0212 Oslo

1/10. Kode Representert v/ Adresse. 0770 Oslo. SR Jan Skau Postboks 128, Skøyen 0212 Oslo 1/10 TILSTANDSRAPPORT AV TAK Oppdrag nr. A-119877 Befaringsdato 19.11.2009 Oppdragsnavn LYBEKKVEIEN 33-39 Møtested Lybekkveien 33-39 Rapportdato 09.12.2009 Oppdragsleder Jan Skau Underskrift Ansvarlig

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Nordli gjennomgang av tidligere kalkyler.

Nordli gjennomgang av tidligere kalkyler. Nordli gjennomgang av tidligere kalkyler. På forspørsel har undertegnede gått igjennom rapporten fra Stormorken og Hamre as, datert 22.09.08 angående hovedhuset på Nordli i Sørum. Dette notatet er skrevet

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn. forebygge og utbedre fuktskader i boligen

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn. forebygge og utbedre fuktskader i boligen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn g o d e r å d o m Å forebygge og utbedre fuktskader i boligen En prøve med Mycotape viser at muggsoppen Stachybotrys chartarum vokser på gipsplate som er vannskadet.

Detaljer

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. Rapport Oppdrag: PUNKTVEIEN 1 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: TILSTANDSRAPPORT PUNKTVEIEN BORETTSLAG Dato: 25.august 2003 Oppdrag / Rapportnr. 410 007 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Leif H.

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20

Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 Frogner Meieri, Duegvegen 7 i Sørum kommune G.NR./B.nr. 735, 73/20 RAPPORT FRA BEFARINGER August 2010 0 1883 Frogner Meieri, Frogner sentrum i Sørum Kommune AS Frederiksen er engasjert av Øie AS v/dir.

Detaljer

Captain Dønvig s Life-saving Globe

Captain Dønvig s Life-saving Globe 2009 Captain Dønvig s Life-saving Globe Tilstands Rapport: DØNVIG S LIFE-SAVING GLOBE Skåtøy Vel prosjekt i samarbeid med Follo Museum Tor Verner Dønvik Skåtøy Vel 16.12.2009 1. Innledning Skåtøy Vel s

Detaljer

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Vedlegg til planforslaget: Detaljregulering av Frogner sentrum med omlegging av Duevegen Arkitektene Fosse og Aasen AS 13.10.2010 Sørum kommune Plan- og utbyggingsseksjonen

Detaljer

Kalkulasjonen er derfor endret til å omfatte leveranse av 6 nye brakker. Det er innhentet et tilbud fra Ramirent på leveransen. Dette er vedlagt.

Kalkulasjonen er derfor endret til å omfatte leveranse av 6 nye brakker. Det er innhentet et tilbud fra Ramirent på leveransen. Dette er vedlagt. Stretet 2F, 7200 Kyrksæterøra Epost: jostein.folgero@hemne.as WEB: www.hemnetakst.no Mobil tlf. 90 11 72 13 Bank: 4312 12 91 232 Foretaksnr: 995 682 281 MVA Statoil ASA Tjeldbergodden Metanol-Administrasjon

Detaljer

RESTAURERING AV SNEKKEVIK SKOLE I DØNNA, RAPPORT FOR 2006. Østveggen:

RESTAURERING AV SNEKKEVIK SKOLE I DØNNA, RAPPORT FOR 2006. Østveggen: RESTAURERING AV SNEKKEVIK SKOLE I DØNNA, RAPPORT FOR 2006 Takrenner og takkasser Reparasjon av takkasser og takrenner ble utført på slutten av 2005. Frontbordene i takkassen er skiftet ut i sin helhet,

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer VIK FENGSEL Kommune: 1417/Vik Gnr/bnr: 2/3 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang FENGSEL

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

Byggeskader og feil Erfaringer

Byggeskader og feil Erfaringer Byggeskader og feil Erfaringer FoU-ansvarlig, professor II Svein Bjørberg Multiconsult AS Dato: Side: 1 Erfaringer Byggskade: Skade som følge av gal design, gal utførelse etc Byggefeil: Gal utførelse dvs

Detaljer

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene

FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene FAQ - Frequently asked Questions Spørsmål og svar om rehabilitering av takene Ajourført 27. juli 2012 Sameiet Solhaugen vil i år få utført rehabilitering av takene over alle 11 oppganger. Dette er et omfattende

Detaljer