Saksfremlegg. Arkivsak: 11/472 Sakstittel: FORSKRIFT VANN OG AVLØPSGEBYRER I GRATANGEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Arkivsak: 11/472 Sakstittel: FORSKRIFT VANN OG AVLØPSGEBYRER I GRATANGEN KOMMUNE"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/472 Sakstittel: FORSKRIFT VANN OG AVLØPSGEBYRER I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune godkjenner forskrift vann og avløpsgebyr og Tjenestedeklarasjoner for avløpsbehandling, kommunal slamtømming, kommunal vannforsyning og bestemmelser for bruk av vannmålere for Gratangen kommune. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Saksopplysninger: Gratangen kommune har ikke utarbeidet egen forskrift for vann-/ avløpsgebyr. Administrasjonen har brukt Harstad kommune som mal for utarbeidelse av forskriften. Forskrift for vann-/og avløpsgebyr i Gratangen kommune: Informasjon i forhold til forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gratangen kommune. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gratangen kommune ble vedtatt av kommunestyre den. i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, med senere endring. Generelle bestemmelser Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gratangen kommune (dette dokumentet) 3. Øvrige dokumenter: o o Gebyrregulativ Tjenestedeklarasjoner for avløpsbehandling, kommunal slamtømming og kommunal vannforsyning.

2 o Bestemmelser for bruk av vannmålere. 1 Forskriftens formål Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer. 2 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i 3. 3 Definisjoner Abonnent: o Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent. o Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av Plan og bygningslovens 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann / eller avløpstjenester. Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet) Forenklet kan man si at bruksareal omfatter: o o Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger. For detaljer se NS Bruksendring: Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. Tilknytningsgebyr: Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

3 Felles privat stikkledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet. Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. Stipulert forbruk Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal. Tjenestedeklarasjon Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hva som skjer når disse ikke overholdes og hvilke klagemuligheter som finnes. Årsgebyr: Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann / eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Vanninntak: Stikkledningens dimensjon (diameter) i tilkoblingspunktet til kommunal ledning eller til felles privat stikkledning. Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester: Tilknytningsgebyr Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) Gebyr for midlertidig tilknytning Avlesningsgebyr

4 5 Tilknytningsgebyr Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester. Tilknytningsgebyret skal betales: Ved nybygg som blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. Abonnentene deles inn i 4 kategorier, basert på abonnementstype og dimensjon på vanninntak. Tilknytningsgebyret skal være likt for alle abonnenter innenfor hver kategori, og skal betales ved første gangs tilknytning. Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. Kommunen kan i spesielle tilfeller fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye kostnader. Tilknytting til offentlig vann og avløp skal kommunen altid kontaktes før tilkoblingen skjer eller ved endringer av tilkoblingspunktet. Før tilgravking skal tilkoblingspunkt altid innmåles før tilgraving. 6 Årsgebyr Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler: abonnementsgebyr forbruksgebyr inkl. et fastgebyr Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vannleveranser og avløpstjenester skal dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til disse tjenestene. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret. Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr inkl. fast fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet. Abonnementsgebyr Abonnementsgebyret innføres for alle som har installert vannmåler, for de som ikke har vannmåler er abonnementsgebyret beregnet i avgiften.

5 Forbruksgebyr Forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3. Forbruket måles med installert vannmåler. Næring- /Bolig-/ Fritids-/hytteabonnenter betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, samt pris pr. m3. Øvrige abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, evt. etter stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, og pris pr. m3. Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m3/m2] er definert i Gebyrregulativet. For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog 8. Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret skal fastsettes ut fra målt forbruk. Boliger med svømmebasseng skal betale forbruksgebyr etter målt forbruk. Det tillegges et fastgebyr til de som har vannmålere og et årlig forbruk under 40 m3. 7 Bruk av vannmåler For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens Bestemmelser for bruk av vannmåler. 8 Avvik i årsgebyret Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp). For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene. Likeledes kan det for virksomheter hvor avløpsvannet har en sammensetning som er vesentlig mindre forurensende enn vanlig kommunalt avløpsvann beregnes en reduksjon i forbruksgebyret. Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Tjenestedeklarasjon. 9 Midlertidig tilknytning Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

6 Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næring, klassifisert etter inntakets dimensjon, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næring fremkommer av Gebyrregulativet. Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen. Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Sanitærreglement, Tekniske bestemmelser. 10 Pålegg om utbedring Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jfr. Forurensningsloven 7. I.h.t. Forurensningsloven 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jfr. Forurensningsloven 74. Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket. 11 Innbetaling av gebyrer Abonnenten ( 3) står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for tilknytningsgebyr til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Tilknytningsgebyr forfaller til betaling senest ved tilknytning. Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles inntil videre over 2 terminer pr. år. Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt. Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales à konto, inntil videre fordelt over 2 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 2. termin (faktura) året etter. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert

7 er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av tilknytningsgebyr. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning. Avsluttende bestemmelser 12 Innkreving av gebyrer Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter Lov om pant 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 13 Vedtaksmyndighet Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen. 14 Klage Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI. og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket. Vedtak om gebyrenes størrelse regnes som forskrift, jfr. forvaltningslovens 2, første ledd c). Disse er ikke å betrakte som enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages. 15 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft

8 AVLØPSBEHANDLING GRATANGEN KOMMUNE OM TJENESTEN Beskrivelse av tjenesten: Transportere avløpsvannet fra de enkelte abonnentene til godkjente utslippspunkt, samt rense det i henhold til de krav som stilles i utslippstillatelsen. Målgruppe: Abonnenter tiknyttet kommunale avløpsanlegg. Kriterier/vilkår: For å kunne bli tilknyttet kommunalt avløpsanlegg er det en forutsetning at slikt anleggfinnes i det aktuelle området, eventuelt i rimelig nærhet. Pris for tjenesten: Ved tilkobling til kommunalt avløpsanlegg betales et engangsgebyr, tilkoblingsgebyret, og senere et årsgebyr som er 2-delt, og består av et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. Satsene for de ulike gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og finnes i betalingsregulativet. Brosjyrer, dokumenter, kart o.l.: Opplysninger om de ulike avløpsanleggene, ledningsnett, renseanlegg, påkoblingspunkt,stikkledninger og lignende fås ved henvendelse til Gratangen kommune, drift- og utbyggingstjenesten, fagområde avløp. Noen av disse opplysningene finnes også på Gratangen kommunes hjemmesider. Samarbeidspartnere: Lokale maskinentreprenører: Gravearbeider, spyletjenester Lokale rørleggermestre: Rørlegging og rørinspeksjon Beslektede tjenester: Kommunal vannforsyning Kommunal slamtømming SERVICEERKLÆRING Hva kan bruker forvente av oss? 1. Motta avløpsvann og behandle dette i henhold til gjeldende krav Kapasitet Det kommunale transportsystemet for avløpsvann skal ha tilstrekkelig kapasitet til å motta og borttransportere normalt opptredende mengder avløpsvann fra abonnentene. De kommunale renseanleggene for avløpsvann skal ha kapasitet til å motta og behandle normalt opptredende mengder avløpsvann fra abonnentene i de forskjellige rensedistriktene. Ved unormale situasjoner, for eksempel flom, vil deler av transportsystemet og renseanleggene overbelastes. Den mengde avløpsvann som transportsystemet og renseanleggene i en flomsituasjon ikke har kapasitet til å håndtere, skal ledes til faste utslippspunkter via flomoverløp. De krav som stilles til kommunen vedrørende oppsamling, transport og behandling av avløpsvann er omtalt i Utslippstillatelse for Gratangen kommune. Gratangen kommune plikter å overholde disse kravene. 2. Informere, varsle og holde kontakt med abonnentene Alle planlagte stopp i mottak av avløpsvann varsles(dette skjer svært sjelden).

9 Dette gjelder også inngrep som medfører restriksjoner av betydning for deg (for eksempel ved spyling av ledningsnett). Vi informerer deg årlig om endringer i priser og/eller leveransen før du mottar første faktura. Denne informasjonen gis gjennom annonsering i lokalmedia, samt at den finnes på Gratangen kommunes hjemmesider. Nye abonnenter får tilsendt kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, betalingsregulativet og annen informasjon om kommunale avløpsanlegg. Vi ønsker å drive aktivt informasjonsarbeid gjennom media, ved direkte kontakt og via skriftlig materiell for å øke din kunnskap, og dermed utvikle/vedlikeholde et positivt forhold til oss i kommunen. Hva forventer vi av bruker? Dine forpliktelser er fastsatt i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og i kommunens tekniske og administrative bestemmelser og innebærer i hovedsak at du skal: Betale avløpsgebyrer i henhold til mottatt faktura. Sikre at private stikkledninger blir lagt etter kommunens bestemmelser. Sikre at innvendige installasjoner blir dimensjonert i henhold til kommunens sanitærbestemmelser. Dersom du driver virksomhet som produserer avløpsvann som skiller seg vesentlig fra normalt avløpsvann fra boligeiendommer, plikter du å informere kommunen om avløpsvannets sammensetning. Vedlikeholde dine private anlegg (sanitæranlegg, stikkledninger og felleseid private ledningsnett til og med tilkoblingspunktet til kommunens hovedledning) i henhold til kommunale bestemmelser. Påse at de kommunale avløpsanlegg ikke tilføres gjenstander som kan skape driftsproblemer (det er for eksempel ikke tillatt å tilføre avløpsnettet søppel, heller ikke avfall som først er malt i avfallskvern). Søke å utbedre lekkasjer på dine private anlegg snarest, eventuelt innen gitte frister. Kjenne til plassering av eventuelt stakeluker og utvendig stakepunkt eller kum. Påse at utvendig sandfangskum jevnlig blir tømt. Varsle kommunen ved uregelmessigheter ved avløpsnettet. For øvrig innrette deg etter anvisninger og informasjon fra kommunen. Begrense skaden mest mulig dersom tilbakeslag fra kommunalt avløp skjer, og snarest varsle eget forsikringsselskap om skaden. LOVER OG RETNINGSLINJER Lov om skadeserstatning Lov om vern mot forurensninger Lov om helsetjenestene i kommunene Lov om kommunale vass- og kloakavgifter Forskrift om gjødselvarer mv. Av organisk opphav. Forurensningsforskriften Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gratangen kommune (kommunal forskrift) OM SØKNADSPROSESSEN Søknadsskjema: Søknader/henvendelser knyttet til kommunale avløpsanlegg sendes kommunen som ordinært brev eller på fastlagt skjema.

10 Før graving: Alle gravinger i kommunal eller annen manns grunn, samt graving av grøfter for vann og avløp, der ledningene skal tilknyttes kommunale vann- og avløpsanlegg, skal omsøkes på skjemaet Søknad om graving (fås i ekspedisjonen). Gravearbeidene skal utføres av godkjent foretak (entreprenør), og rørleggerarbeidene av rørleggermester, som også skalfylle ut skjemaet Søknad om sanitæranlegg. Senere: Etter at arbeidet er ferdigstilt skal skjemaet Ferdigmelding VA-ledinger fylles ut og sendes kommunen. Søknadspliktig arbeid etter plan- og bygningslovens bestemmelser Plan- og bygningsloven (PBL) skiller mellom søknadspliktig arbeid, og Ikke søknadspliktigarbeid. Når det gjelder legging av private vann- og avløpsledninger kan en si at nyanlegg er søknadspliktig arbeid, mens reparasjon og utskifting er ikke søknadspliktig arbeid. Areal- og byggesakstjenesten kan gi nærmere opplysninger om søknadsskjemaer vedrørende søknadspliktig arbeid. Der er verd å merke seg at etablering av private avløpsanlegg krever utslippstillatelse. Et eget søknadsskjema må fylles ut og sendes Arealog byggesakstjenesten. Slike arbeider kreves utført av foretak godkjent for utførelse av den type arbeider. Søknaden sendes til: Gratangen kommune Postmottak 9470 GRATANGEN Søknadsbehandling: Muntlige henvendelser besvares muntlig i forbindelse med henvendelsen, mens skriftlige henvendelser besvares skriftlig med utgående brev eller på standard skjema. Det opplyses i skriftlig svar om eventuell klageadgang. Klagemulighet: Enkeltvedtak kan påklages i henhold til Forvaltningsloven og behandles av kommunal klagenemnd. KONTAKTINFORMASJON Åpningstider Gratangen kommune, Teknisk avdeling Åpningstid: Besøksadresse: Årstein 9470 Gratangen Telefon: Telefaks: ANDRE OPPLYSNINGER Merknader Til slutt noen enkle råd: Dersom du merker kloakklukt i huset bør du undersøke følgende: Finnes det noen vannlås som har tørket ut? (For eksempel i lite brukte rom) Fungerer luftingen på kloakken tilfredsstillende? (Kontakt rørlegger) Er avløpsledningen fra huset i ferd med å gå tett? (Kontakt Gratangen kommune / rørlegger) Av andre faresignaler som du bør undersøke nærmere kan nevnes bobling i sluk eller annet vannlås. Dette er ofte et varsel om at avløpet er i ferd med å gå tett. Det bør

11 foretas spyling av ledningen snarest.gratangen kommune kan utføre slike spyleoppdrag for ledningseiers regning. (Bestilles på tlf ). Det finnes også private aktører på det samme markedet. Dersom det viser seg at problemet var på kommunal ledning, vil Gratangen kommune dekke spylekostnadene. Er avløpet tilkoblet en privat felles avløpsledning, og problemet oppsto her, er det vanlig at alle eierne/brukerne av ledningen solidarisk dekker sin del av spylekostnadene. Det er en stor fordel for alle som er tilkoblet fellesanlegg, at der i forkant av at problemer oppstår er gjort avtaler om deling av driftskostnadene. Det oppstår ofte konflikter i slike saker, da det som regel er én husstand som får problemer, mens de øvrige oppfatter at de har et velfungerende anlegg. Spesielt for felles avløpsanlegg er det en stor fordel dersom en utarbeider tegning/kart som viser kummer, stakepunkt, tilknytningspunkt og ledningstraceer. Dersom disse opplysningene gis til Harstad kommune, kan vi legge de inn som et eget lag i vårt digitale ledningskart, og på den måten sikre opplysningene for framtidig nytte. Tjenestebeskrivelsen ble vedtatt av Gratangen kommunestyre den ANSVARLIG ENHET Teknisk avd.

12 KOMMUNAL SLAMTØMMING - GRATANGEN KOMMUNE OM TJENESTEN Beskrivelse av tjenesten: Utføre tømming av private slamavskillere. Gratangen kommune har hatt tvungen kommunal tømming av private slamavskillere. Tømmingen utføres normalt i sommerhalvåret hvert annet år. Målgruppe: Alle som har slamavskillere. Pris for tjenesten: Det er kommunestyret som hvert år fastsetter gebyrene for slamtømming. Inntektene fraslamgebyrene skal dekke de kostnader kommunen har for innsamling og behandling av slammet. Det kan litt forenklet sies at de kostnadene kommunen har til innsamling og behandling av slam fra én avskiller betaler abonnenten tilbake i form av 4 halvårlige slamgebyr. Satsene for de ulike gebyrene finnes i betalingsregulativet. Brosjyrer, dokumenter, kart o.l.: Slamforskriften Opplysninger om slamavskillere kan fås ved henvendelse til Gratangen kommune, Teknisk avdeling, eller direkte til Stokland Bilservice AS på tlf Samarbeidspartnere: Stokland Bilservice AS, slamentreprenør for Gratangen kommune Beslektede tjenester: Kommunal vannforsyning Kommunal avløpsbehandling SERVICEERKLÆRING Hva kan bruker forvente av oss? Du vil bli varslet i god tid før tømming skal foregå. Tømming blir annonsert i lokal aviser samt at det sendes ut varsel til hver enkelt abonnent. Tømmingen skal utføres på en slik måte at det ikke forekommer søl. Skulle mot formodning dette skje vil entreprenøren snarest mulig ordne opp etter seg. Du vil bli varslet hvis det skulle være mangler med tanken. Avskilleren vil bli tømt til faste intervaller, annet hvert år for bolig abonnenter og hvert tredje år for fritidsboliger/hytter eller etter behov. Tømming av slamavskiller vil skje på en problemfri og hygienisk måte Du er sikret at kommunen foretar slamtømming i tråd med gjeldende regler. Du vil få erstatning dersom skade på tank skyldes feil ved utøvelse av tjenesten. Hva forventer vi av bruker? Når eiendom med slamavskiller tilknyttes kommunlt avløpsanlegg skal normalt slamavskilleren settes ut av drift eller fjernes. Når dette er gjort skal kommunen ha skriftlig melding om dette. Dersom det ikke blir gjort vil det bli krevd inn både slamgebyr og avløpsgebyr. At du gir oss beskjed umiddelbart ved forstyrrelser/uregelmessigheter ved Tømmingen At du snarest utbedrer feil og mangler ved slamavskilleren At du klargjør tilgang til avskilleren før tømming skal utføres, eventuelt merker hvor avskilleren er der dette er nødvendig At du legger kort som er utsendt fra vår entreprenør oppå tanken før tømming. LOVER OG RETNINGSLINJER

13 Lov om skadeserstatning Lov om vern mot forurensninger Lov om helsetjenestene i kommunene Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Forurensningsforskriften Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gratangen kommune (kommunal forskrift) Slamforskriften(kommunal) OM SØKNADSPROSESSEN Søknadsskjema: Søknader/henvendelser knyttet til bygging eller drift av ditt private avløpsanlegg sendes kommunen som ordinært brev eller på fastlagt skjema. Før graving: Alle gravinger i kommunal eller annen manns grunn, samt graving av grøfter for vann og avløp, der ledningene skal tilknyttes kommunale vann- og avløpsanlegg, skal omsøkes på skjemaet Søknad om graving (fås i ekspedisjonen). Gravearbeidene skal utføres av godkjent foretak (entreprenør), og rørleggerarbeidene av rørleggermester, som også skal fylle ut skjemaet Søknad om sanitæranlegg. For bygging av infiltrasjonsanlegg kreves det at utførende foretak har godkjenning minimum tilsvarende ADK1. Senere: Etter at arbeidet er ferdigstilt skal skjemaet Ferdigmelding VA-ledinger fylles ut og sendes kommunen. Søknadspliktig arbeid etter plan- og bygningslovens bestemmelser Plan- og bygningsloven (PBL) skiller mellom søknadspliktig arbeid, og Ikke søknadspliktig arbeid. Når det gjelder legging av private vann- og avløpsledninger kan en si at nyanlegg er søknadspliktig arbeid, mens reparasjon og utskifting er ikke søknadspliktig arbeid. Areal- og byggesakstjenesten kan gi nærmere opplysninger om søknadsskjemaer vedrørende søknadspliktig arbeid. Søknaden sendes til: Gratangen kommune Årstein 9470 Gratangen Søknadsbehandling: Muntlige henvendelser besvares muntlig i forbindelse med henvendelsen, mens skriftlige henvendelser besvares skriftlig med utgående brev eller på standard skjema. Det opplyses i skriftlig svar om eventuell klageadgang. Klagemulighet: Enkeltvedtak kan påklages i henhold til Forvaltningsloven og behandles av kommunal klagenemnd. Åpningstider Spørsmål vedrørende forvaltning av kommunal slamtømming rettes til: Gratangen kommune Åpningstid: Gratangen kommune, Teknisk avdeling Åpningstid: Spørsmål vedrørende utførelse av slamtømmingen, og bestilling av ekstratømming, rettes til: Stokland Bilservice AS, tlf (Husk alltid å ha eiendommens gårds- og bruksnummer tilgjengelig før du ringer)

14 ANDRE OPPLYSNINGER En viktig påminnelse: En slamavskiller der lokket ikke er forsvarlig låst er en potensiell dødsfelle, spesielt for små barn. Som eier av anlegget er du ansvarlig for at det til enhver tid er sikret mot fallulykker. Tjenestebeskrivelsen ble vedtatt av Gratangen kommunestyre den.. ANSVARLIG ENHET Teknisk avd. KOMMUNAL VANNFORSYNING GRATANGEN KOMMUNE OM TJENESTEN Beskrivelse av tjenesten:

15 Forsyne abonnentene tilknyttet de kommunale vannverkene i Gratangen tilstrekkelige mengder med hygienisk betryggende drikkevann. Målgruppe: Abonnenter tilknyttet kommunal vannforsyning. Kriterier/vilkår: For å kunne bli tilknyttet kommunal vannforsyning er det en forutsetning at slike anlegg finnes i det aktuelle området, eventuelt i rimelig nærhet. Pris for tjenesten: Ved tilkobling til kommunal vannforsyning betales et engangsgebyr, tilkoblingsgebyret, og senere et årsgebyr, som er 2-delt og består av et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. Satsene for de ulike gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og finnes i gebyrregulativet. Brosjyrer, dokumenter, kart o.l.: Opplysninger om de ulike vannverkene, opptredende vannkvalitet, ledningsnett, trykkforhold, stikkledninger, stoppekraner og lignende fås ved henvendelse til Gratangen kommune, drift- og utbyggingstjenesten, fagområde vann. Noen av disse opplysningene finnes også på Gratangen kommunes hjemmesider. Samarbeidspartnere: Lokale maskinentreprenører Gravearbeider Lokale rørleggermestre Rørleggerarbeid inkl. montering vannmåler Beslektede tjenester: Kommunal avløpsbehandling og kommunal slamtømming. SERVICEERKLÆRING Hva kan bruker forvente av oss? 1. Levere drikkevann som næringsmiddel Vannkvalitet Drikkevann skal, ved uttak fra kommunal ledning, oppfylle krav stilt i Drikkevannsforskriften, dvs. være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre risiko for helseskade ved vanlig bruk. Trykk Ved en normal driftssituasjon skal vanntrykket ved tilknytningspunktet til kommunal ledning være mellom 2 og 9 bar. (Trykk over 6 bar kan ødelegge vanndrevne husinstallasjoner, se Abonnentens forpliktelser). Leveringssikkerhet Vi forsyner deg med tilstrekkelig mengde drikkevann til eget forbruk. Vannet leveres kontinuerlig 24 timer i døgnet. Det kan imidlertid oppstå situasjoner med korte avbrudd i leveransen. I slike tilfeller gjelder følgende: Ingen planlagte avbrudd i vannforsyningen skal normalt vare lengre enn 8 timer. Ved uforutsette stopp i vannforsyningen, f.eks. ledningsbrudd, skal kommunen tilstrebe å gjenopprette vannforsyningen innen 8 timer. Dersom vannforsyningen uteblir i mer enn 8 timer, vil du på forespørsel få tilkjørt vann til husholdningsforbruk. Ved ledningsbrudd eller storbrann kan kommunen stenge vanntilførselen uten forvarsel. 2. Informere, varsle og holde kontakt med abonnentene Alle planlagte stopp i leveransen (f.eks. ved reparasjoner) eller inngrep som medfører avvik i vannkvalitet av betydning for deg (f.eks. ved spyling av ledningsnett) varsles. Kommunen skal varsle deg umiddelbart ved akutt forurensning som kan påvirke drikkevannet i en grad som gjør at det ikke lenger er hygienisk betryggende. Vi informerer deg årlig om endringer i priser og/eller leveransen før du mottar første faktura og om vannkvalitet på oppfordring. Denne informasjon gis gjennom

16 annonsering i lokalmedia, samt at den finnes på Gratangen kommunes hjemmesider. Nye abonnenter får tilsendt kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, gebyrregulativet og annen informasjon om kommunal vannforsyning. Vi ønsker å drive aktivt informasjonsarbeid gjennom media, ved direkte kontakt og via skriftlig materiell for å øke din kunnskap, og dermed utvikle/vedlikeholde et positivt forhold til oss i kommunen. 3. Kontrollere og vedlikeholde kommunens vannmålere Vannmålere skal kontrolleres og vedlikeholdes (evt. skiftes) etter fastsatt vedlikeholdsprogram der frekvensen avhenger av opptredende vannkvalitet, målertype, størrelse, forbruk m.m. Hva forventer vi av bruker? Dine forpliktelser er fastsatt i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og i kommunens tekniske og administrative sanitærbestemmelser og innebærer i hovedsak at du skal: Betale vanngebyrer i henhold til mottatt faktura. Sikre at private stikkledninger blir lagt etter kommunens bestemmelser. Sikre at innvendige installasjoner (husapparater og sanitæranlegg) blir dimensjonert og valgt basert på vannkvalitet, driftstrykk og trykkvariasjoner som er på kommunens vannledning. Dersom det er fare for at trykket er større enn 6 bar må du sikre dine innvendige installasjoner ved bruk av reduksjonsventil. Dersom du driver virksomhet som stiller spesielle krav til leveranse av drikkevann er du selv ansvarlig for å få informasjon om vannets kvalitet, leveringssikkerhet m.m. og eventuelt tegne nødvendige forsikringer. Vedlikeholde dine private anlegg (sanitæranlegg, stikkledninger og felleseid private ledningsnett t.o.m. anboringsklaven på kommunens hovedledning) iht. kommunens bestemmelser. Utbedre lekkasjer på dine private anlegg snarest mulig, senest innen gitte frister. Kjenne til plassering av evt. reduksjonsventil/sikkerhetsventil, og utvendig stoppekran. Tilrettelegge for at kommunen kan foreta inspeksjoner av dine installasjoner ved behov. For deg med vannmåler: Foreta avlesning og innmelding innen gitt tidsfrist, samt overholde andre betingelser i tekniske bestemmelser for bruk av vannmåler. Varsle kommunen ved uregelmessigheter i vannforsyningen. For øvrig innrette deg etter anvisninger og informasjon fra kommunen. LOVER OG RETNINGSLINJER Lov om kjøp Lov om skadeserstatning Lov om kommunale vass- og kloakavgifter Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gratangen kommune (kommunal forskrift) OM SØKNADSPROSESSEN Gratangen kommune Åpningstid: Gratangen kommune, Teknisk avdeling Åpningstid: Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten: Søknadsskjema: Søknader/henvendelser knyttet til kommunale vannverks levering av vann til abonnentene sendes kommunen som ordinært brev eller på fastlagt skjema. Før graving: Alle gravinger i kommunal eller annen manns grunn, samt graving av grøfter for vann og avløp, der ledningene skal tilknyttes kommunale vann- og avløpsanlegg, skal omsøkes på skjemaet Søknad om graving. Gravearbeidene skal utføres av godkjent foretak (entreprenør), og rørleggerarbeidene av rørleggermester, som også skal fylle ut skjemaet Søknad om sanitæranlegg. Senere

17 Etter at arbeidet er ferdigstilt skal skjemaet Ferdigmelding VA-ledinger fylles ut og sendes kommunen. Dersom arbeidene omfatter installasjon av vannmåler skal denne ferdigmeldes på eget skjema, Ferdigmelding, vannmålermelding, etter installasjon. Søknadspliktig arbeid etter plan- og bygningslovens bestemmelser Plan- og bygningsloven (PBL) skiller mellom søknadspliktig arbeid, og Ikke søknadspliktig arbeid. Når det gjelder legging av private vann- og avløpsledninger kan en si at nyanlegg er søknadspliktig arbeid, mens reparasjon og utskifting er ikke søknadspliktig arbeid. Areal- og byggesakstjenesten kan gi nærmere opplysninger om søknadsskjemaer vedrørende søknadspliktig arbeid. Søknaden sendes til: Gratangen kommune, Årstein, 9470 Gratangen Søknadsbehandling: Muntlige henvendelser besvares muntlig i forbindelse med henvendelsen, mens skriftlige henvendelser besvares skriftlig med utgående brev eller på standard skjema. Det opplyses i skriftlig svar om eventuell klageadgang. Klagemulighet: Enkeltvedtak kan påklages i henhold til Forvaltningsloven og behandles av kommunal klagenemnd. KONTAKTINFORMASJON Åpningstider Gratangen kommune, kontortid rådhuset (mandag til fredag) ANDRE OPPLYSNINGER Merknader: Til slutt noen enkle råd: Dersom varmvannsberederen slipper ut vann på sikkerhetsventilen tyder dette vanligvis på at trykket er for høyt. Kontakt Gratangen kommunes abonnentservice, tlf Dersom trykket faller under tapping er dette et tegn på at ledningskapasiteten er for dårlig. I de fleste tilfellene er det her snakk om stikkledninger av galvanisert jern som er i ferd med å ruste igjen. Planlegg utskifting førstkommende sommer. Dersom du hører sus i rørene er dette et sikkert tegn på lekkasje på egen eller tilliggende ledning. Kontakt Gratangen kommunes abonnentservice, tlf Dersom du opplever at vannet i springen er misfarget skyldes dette vanligvis at sedimentert slam og rustpartikler har blitt løsrevet, og ført videre med vannstrømmen. Dette skjer vanligvis i forbindelse med avstengninger, brannvannstapping, lekkasjer og liknende. Når slike ting oppstår er det viktig å tappe vann fra kaldvannskran i kjelleren til vannet igjen blir klart. Er boligen forsynt fra en privat felles vannledning, er det vanlig at alle eierne/brukerne av ledningen solidarisk dekker sin del av driftskostnadene. Det er en stor fordel for alle som er tilkoblet fellesledninger, at der i forkant av at problemer oppstår er gjort avtaler om deling av driftskostnadene. Det oppstår gjerne konflikter når det for eksempel oppstår lekkasje på en slik fellesledning. Ofte vil den høyest beliggende boligen får dårlig trykk, mens de øvrige oppfatter situasjonen som til å leve med. Spesielt for slike felles private vannledninger er det en stor fordel dersom en utarbeider tegning/kart som viser kummer, stoppekraner, tilknytningspunkt og ledningstraseer. Dersom disse opplysningene gis til Gratangen kommune, kan vi legge de inn som et eget lag i vårt digitale ledningskart, og på den måten sikre opplysningene for framtidig nytte. Tjenestebeskrivelsen ble vedtatt av Gratangen kommunestyre den..

18 Retningslinjer for montering av vannmålere Alle eiendommer tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet kan ha innstallert vannmåler. Dette gjelder alle boenheter i eller på eiendom (boligbygg eller flerbruksbygg). Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. Unntak må søkes og godkjennes av Gratangen kommune.teknisk drift bestemmer type, plassering og størrelse på måleren. Det vises for øvrig til Forskrift om vann og avløpsgebyrer i Gratangen kommune vedtatt i kommunestyret.. Installasjon skal gjøres av rørlegger med nødvendig godkjenning og skal bekostes av abonnenten. Etter monteringen skal vannmåleren plomberes. Dette utføres av rørlegger. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller av foretak godkjent av kommunen. Er en plombe brutt ved kontroll blir vannforbruket for vedkommende termin fastsatt til fire ganger antatt forbruk basert på bruksareal. Dokumentasjon på at måler er montert og plombert skal sendes kommunen fra rørlegger, på eget skjema. Vannmålere plasseres inne i bygningen så nær innføringen som mulig, og før første avgrening. Det må være sluk i rom med vannmålere fra og med innlegg > 50 mm. Ved innlegg < 50 mm bør vegger og gulv være av en slik beskaffenhet at de tåler vannsøl. Det skal monteres stoppekran både før og etter vannmåler bl.a. for å hindre bakvann ved utskifting av vannmåleren. Event. reduksjonsventil skal monteres etter vannmåler. Dersom vannmåleren plasseres i kum skal kummen være lett tilgjengelig slik at inspeksjon og vedlikehold av vannmåleren kan foretas. Det tillates derfor ikke andre installasjoner i kummen. Kummen må ikke overdekkes. Vannmåler skal være tilpasset eiendommens vannforbruk slik at alt forbruk registreres og skal alltid være tilgjengelig for avlesning og kontroll/utskifting. For nærmere informasjon, ta kontakt med teknisk avdeling. Privat vannlekkasje Tekniks avd, foretar systematiske søk etter lekkasjer på vannledningsnettet. I forbindelse med dette arbeidet oppdager vårt mannskap lekkasjer også på private stikkledninger. Vanlig prosedyre er da at abonnenten blir gjort oppmerksom på forholdet gjennom et varsel om pålegg, med oppfordring om rask utbedring. Etter 3 uker følges dette opp med det direkte pålegg, dersom det ikke er kommet melding om igangsettelse eller ferdigmelding. Fristen for utbedring av lekkasjen er 3 uker.

19 Stikkledning er definert som privat avgrening på hovedledning og inn til boligen, dvs at du eier vann- og avløpsledninger fra boligen og helt ut til kommunal ledning, inklusiv anboringsklaven og anboringen, selv om disse ligger utenfor din private tomt. Husstander med lekkasje på stikkledningen kan i noen tilfeller merke ett eller flere av følgende punkter: sus i rørene dårlig vanntrykk fuktig grunn over vannledningen Dersom det er lekkasje på privat stikkledning trenger ikke husstanden ha dårlig vanntrykk. Når trykk og mengde på hovedvannledningsnettet er bra, kan det fortsatt være godt vanntrykk i boligen, selv om det er lekkasje på stikkledningen. Lekkasjestedet kan ofte lyttes opp vha. marklytting, men en er ikke garantert resultat. Beliggenhet på stikkledning kan som oftest bestemmes (peiling av ledningen), dersom ledningen er av jern. Plastledning kan ikke lyttes opp. Delvis nedgravd stoppekran kan enkelte ganger lokaliseres vha. metallsøker. Kontakt din lokale rørlegger for hjelp. Tegninger over stikkledninger finnes på en del husstander i kommunen. Disse er arkivert i stikkledningsarkivet på Rådhuset. Dersom det finnes en oppdatert mappe på din ledning er ofte trasé og stoppekran inntegnet på kart.

20 Dersom du har mistanke om vannlekkasje på egen eller andres tomt må du ta kontakt med kommunen via sentralbordet, , eller kontakt rørlegger direkte. Norm for installasjon av vannmålere i Gratangen kommune Innhold 1 Generelt Søknads og meldeplikt Tilknytninger Anskaffelse, eiendomsforhold Kontroll Tekniske spesifikasjoner Plassering Vannmålerinstallasjon Generelt Ved forbruk < 2,5 m3/t Ved forbruk mellom 2,5 m3/t og 10 m3/t Ved forbruk over 10 m3/t Montering av vannmålere ved sprinkleranlegg Store vannmålere Vannmåler plassert i kum...7 Generelt Søknads og meldeplikt Vannmålerinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak. Søknad om Sanitæranlegg skal fylles ut av ansvarlig utførende og godkjennes av Teknisk avd, før arbeidet påbegynnes. Vannmålere skal installeres etter bestemmelser gitt i denne norm. Teknisk avd. kan kontaktes for befaring, før arbeidets oppstart. Etter installasjon skal ferdigmelding fylles ut av ansvarlig utførende og returneres til Teknisk avd. for godkjenning. Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke. Vannmålerinstallasjoner i ny kum er søknadspliktig arbeid etter reglene i plan- og bygningslovens 93 e. Det skal monteres vannmålere på byggeplasser, brakker og andre midlertidige vannuttak. Disse eies og vedlikeholdes av abonnenten og skal søkes og meldes etter gjeldende prosedyre. Utbytting/demontering av vannmåleren skal meldes inn til Teknisk avd.. Måler som nedtas skal kunne avleses av Teknisk avd. før nedtak. Tilknytninger Hver eiendom skal normalt ha kun én tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres e n måler for hver tilknytning.

21 Dersom inntaksledning er felles for flere eiendommer, må målermelding være godkjent og undertegnet av alle hjemmelsinnehavere. Hjemmelsinnehaverne er felles ansvarlig for vedlikehold av måler. Hvis abonnenten ønsker flere målere for å skille ut spesielle forbrukssteder, må abonnenten selv betale for ekstra målere. Fordelingen av gebyrene blant flere leietakere, herunder eiere av selveierleiligheter og seksjoner/boenheter hos en abonnent, er kommunen uvedkommende. Anskaffelse, eiendomsforhold Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket. Husvannmålere Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler i konsoll og ev. flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent foretak i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av den ansvarlig utførende. Etter ferdiginstallasjon og godkjent ferdigmelding overtar Teknisk avd. vannmåleren for drift og vedlikehold. Større målere Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler i konsoll og ev. flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Etter montasje skal vannmåleren plomberes av den ansvarlig utførende. Abonnenten eier vannmåleren og har ansvar for drift og vedlikehold av denne. Utskifting bekostes av abonnenten. Abonnenten plikter å følge utskiftingsprogram fastsatt av kommunen. Kontroll Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig for både avlesning og revisjon/utskifting. Viser kontrollen feil på måler, gjelder reglene i gebyrforskriften for vann- og avløp pkt 11.3 Vannmålere som er kommet bort, fryser, eller på annen måte blir ødelagt eller skadet grunnet uaktsomt forhold som abonnenten kan holdes ansvarlig for, skal erstattes av abonnenten. Det vises for øvrig til Forskrift for vannog avløpsgebyr i Gratangen kommune og Sanitærreglementets bestemmelser (pkt. 1.6). Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnent omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt forbruk ganger 4. Tekniske spesifikasjoner Vannmålere som godkjennes for installering, skal tilfredsstille de krav som er satt til vannmålere i ISO 4064, del 1. Plassering Vannmåleren plasseres inne i bygningen så nær innvendig stoppekran som mulig, og før første avgrening. Vannmåleren skal alltid være tilgjengelig for ettersyn med tilstrekkelig fri plass for skifting og avlesning (se pkt. 2.0). Adkomstveien og målerplassen skal være ryddig og godt belyst. Alt vannforbruk skal gå via vannmåler. Baypass er kun tillatt ved særskilte ledninger til sprinkleranlegg ved industri og næringsbygg. Vannmålerens dimensjon/størrelse bestemmes av kommunen. Vannmåleren skal plasseres lett tilgjengelig og frostfritt. Måleren tillates ikke montert i vegg, skap eller lignende. Vannmålerkonsollen festes til vegg, eller annen egnet bygningskonstruksjon, slik at målerens tyngde ikke kan skade eller deformere vannledningen. Dette gjelder uavhengig om det monteres en enkel måler eller om det monteres parallellkoblede målere. Måleren må ikke utsettes for frost eller annen ytre påvirkning som kan skade måleren. Vannmålerinstallasjon Generelt Ved husinstallasjoner og forbruk under 10m3/t benyttes én horisontal eller vertikal montert husvannmåler eller flere montert horisontalt i parallellkobling. Ved forbruk over 10 m3/t benyttes som hovedregel kombinasjonsmålere (DN 50 og større), ev. 4 parallellkoblede husvannmålere. Vannmåleren skal monteres i vannmålerkonsoll. Konsollen må være av type med fleksible kuplinger med avstengningsventiler foran og etter måleren. Det anbefales montert tilbakeslagsventil som monteres etter vannmålerkonsollen. Ved ringledning er montering av tilbakeslagsventil påkrevet. Bruk av parallell koblede kuplingsmålere letter utskiftning av måleren, og man unngår avstengning av vann ved målerbytte.

22 Ved forbruk < 2,5 m3/t Ved forbruk mindre enn 2,5 m3/t skal det monteres én enkel vannmålerkonsoll. Vannmåleren kan monteres horisontalt eller vertikal. Ved forbruk mellom 2,5 m3/t og 10 m3/t Ved forbruk mellom 2,5 m3/t og 10 m3/t skal det monteres flere vannmålerkonsoller horisontalt (ev. ferdige konsoller) i parallellkobling. Avstanden mellom parallellkoblede vannmålere skal være minimum 30 cm. Ved forbruk over 10 m3/t Ved forbruk over 10 m3/t skal det som hovedregel monteres kombinasjonsmålere (Dn min. 50 mm), ev. 4 parallellkoblede husvannmålere. Ved parallellkobling monteres fire vannmålerkonsoller (ev. ferdige konsoller) som parallellkobles. Avstanden mellom parallellkoblede vannmålere skal være min. 30 cm. Store vannmålere Store vannmålere for prosess- og vannforbrukende industri, skal kun benyttes etter avtale med VAR. Minimum rett rørstrekk foran måler, etter ventiler, filter, overgangsflenser, T-stykker, kryss eller andre turbulensskapende rørdeler, skal være 3 x rørdiameter. 2 x rørdiameter etter måleren for elektromagnetisk målere. Det skal alltid benyttes innbyggingsstykke (glidemuffe) foran vannmåleren. Ved store vannmålere skal det monteres krok over måleren som tåler minst 200 kg. Vannmåler plassert i kum Vannmålere anbefales ikke plassert i kum, men inne i selve bygningen. Dersom vannmåleren plasseres i kum skal vannmålerkummen være lett tilgjengelig slik at inspeksjon og vedlikehold av vannmåleren kan foretas. Det tillates derfor ikke andre installasjoner i kummen. Vannmålerkummen må ikke overdekkes. Utvendig vannmålerkum skal være minst 1000 mm i diameter. Det skal alltid være støpt bunn og sluk i kummen. I vannmålerkummen skal det være kumstige eller støpte kumtrinn. Stige/trinn skal føre helt ned til kumbunn. Vannmåleren tillates ikke anbrakt i stakekum. Ved vannmålerkummer dypere enn 3,8 meter skal det bygges inn mellomdekke. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Karl Fredrik Normann Kons.rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&