Et#praktisk#eksempel#på#lærende#nettverk#i#SKU##

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et#praktisk#eksempel#på#lærende#nettverk#i#SKU##"

Transkript

1 Et#praktisk#eksempel#på#lærende#nettverk#i#SKU##

2 Hovedmål#fra#læreplanen:# Norsk:# #Skrive#ulike#typer#tekster#etter#mønster#fra#eksisterende#tekster# og#andre#kilder# Planlegge,#utforme#og#bearbeide#egne#tekster#manuelt#og# digitalt# Samfunnsfag:# Lage#spørsmål#om#sentrale#internasjonale#konflikter#på#1900G talet#og#i#vårt#eige#hundreår,#formulere#årsaksforklaringer#og# diskutere#konsekvenser#av#konfliktene# Presentere#en#historisk#hendelse#med#utgangspunkt#i#ulike# ideologier# # Å#lese#vil#si#å#kunne#finne#informasjon,#engasjere#seg#i#tekster#og# å#forstå#ulike#resonnementer#og#fremstillinger#i#ulike#tekster.#

3 "med"utgangspunkt"i"sku:" Bruk#felles#språk#og#felles#verktøy#i#undervisningen,#på# tvers#av#fag:# Baklengs#planlegging:#MålG#VurderingG#undervisning# Rik#vurdering# Viktigheten#av#fagbegreper#og#ordforråd#genereltG#ordbank# Vi#leser#med#ikke#med#øyneneG#men#med#håndaG# leseoppdrag# Stillaser/#rammer#som#kan#modifiseres#og#brukes#på#tvers# av#tema#og#fag# Modelltekster#som#kan#brukes#uavhengig#av#fag# ##

4 1.økt:"" Mål:#Kjenne#til#forskjeller#på#sakprosa#og# skjønnlitterære#tekster.# # Å#gå#fra#det#kjente#til#det#ukjente# Skjema#på#tavla##sjangere,#formål,#mottakere#,språk# etc.)# Samtale#

5 2."økt:" Mål:# Å#kunne#forklare#sjangertrekk#ved#en#fagartikkel#ved# hjelp#av#en#modelltekst# #Å#kjenne#igjen#forskjeller#i#ord#og#språk#fra#h.h.v.# sakprosa#og#skjønnlitterære#tekster# Å#kunne#bruke#ordbank#som#et#verktøy#for#å#lære#seg# nye#ord#og#begreper#i#ukjent#tekst# Stasjonslæring#med#4#poster#

6 Post#1:#Sorteringsoppgave#med#ord# Post#2:#Sorteringsoppgave#med#tekstutdrag# Post#3:#Arbeid#med#ordbank# Post#4:#Å#lese#om#fagartikkel#og#modelltekst#sammen# med#lærer,#fokus#på#temag#og#kommentarsetninger.#

7 Ordbanktil1.verdenskrigfras Ord/begrep Erdetetverb,adjektiv, substantivelleradverb? Positivt/negativteller nøytraltord? Brukordetiensetning Kanordetbligjortomtil etverb,adjektiv, substantivelleradverb? kolonier allianse nasjonalfølelse nasjoner spenningen fatale avfyre attentat innflytelse Schlieffenplanen skyttergrav ingenmannsland nedslakting livnærte proviant betingelsene triumf Kandufinneet synonymtilordet?

8 OrdbankforNavn): ifag):,emne: Ord/begrep Hvatrorduordet betyr? Hvasierboka/ ordliste/googleat ordetbetyr? Kandufinneet synonymtilordet?/ Forklarebegrepet medegneord? Hvilkenordklasse hørerordet/ begrepettil?verb, subst.,adjektiveller enannen?) Brukordet/begrepet iensetning

9 3."økt:" # Jobbe#videre#individuelt#eller#to#og#to#med#ordbank# Repetere#temaG#og#kommentarsetninger#kort#felles# Individuelt#arbeid#med#fagartikkel#om#1.v.k:# Leseoppdrag;#markere#temaG#og#kommentarsetninger# i#to#ulike#farger#

10

11 4."økt:" Mål:#Kunne#plukke#ut#årsaker#og#konsekvenser#til# 1.v.k.#fra#boka.#Bruke#fagartikkel#med#fargekoder#til# hjelp.# # Individuelt#eller#to#og#to#sammen:#Skrive#årsaker#og# konsekvenser#inn#i#årsakgkonsekvensskjema.#

12 Årsakkonsekvensskjemafor1verdenskrig: Årsakertilkrigen: Konsekvenseravkrigen Alliansene Europakartetbleendret Opprustningen Tysklandbleoverkjørtgavnæringtil2.v.k. Imperialismen RevolusjoniRussland Nasjonalismen Folkeforbundetbleopprettet SkuddeneiSarajevo

13 5."økt:" Mål:##At#stillaset#skriverammen)oppleves#som#et#godt# verktøy#for#deg#når#du#skal#skrive#fagartikkelen.# # GDeler#ut#og#går#gjennom#stillaset#muntlig#sammen# med#elevene.#

14 Skriveramme)for)fagartikkel)med)forslag)til)tekstbindere.) Emnetvilæreromer: Årsaker Konsekvenser 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) Hvorforblir1.verdenskrigregnetsomensentralkonfliktiverdenshistorien? MAL)TIL)TEKSTEN) Avsnitt Startsetninger Innledning «Idennetekstenskaljegtaformeg» Førsteavsnitt «Denførsteårsaken» «Fordetførste» Andreavsnitt «Fordetandre» «Denandreårsaken» Tredjeavsnitt «Dentredjeårsaken» Fjerdeavsnitt «Denfjerdeårsaken» Femteavsnitt «Deterulikekonsekvenserav1.verdenskrig.For detførste» Sjetteavsnitt «Enannenkonsekvens» Syvendeavsnitt «Entredjekonsekvens» Åttendeavsnitt Påbakgrunnavdetjegharskrevetomidenne artikkelenviljegsiat1.verdenskrigharhattstor betydningforverdenfordi» Tekstbinderarkiv) Tillegg Og,videre,forresten,dessuten,foreksempel Kontrast Men,selvom,enda,derimot,påtrossav,trassi, imidlertid,likevel,istedenfor,tvertimot Tid Da,nårmens,innen,før,etter,så,deretter, etterpå,endelig,senere,tidligere,samtidig,på dentid Resultat,årsak,sammenheng For,fordi,så,da,derfor,slikat,hvis,altså, dermed,således,pågrunnav,årsakentil Oppregnende Fordetførste,fordetandre,detviktigsteerat, medandreord

15 6.økt:" Mål:#Skrive#en#fagartikkel#med#relevante#sjangertrekk# som#forklarer#årsaker#og#kosekvenser#til#1.vk.# # Elevene#skriver#fagartikkelen#på#PC.#Vi#følger#stillaset# til#punkt#og#prikke.# Først#sterkt#lærerstyrt,#elevstyrt#etter#hvert.#

16 Årsakerogkonsekvenseravførsteverdenskrig Idennetekstenskaljegtaformegårsakeneogkonsekvenseneomførste verdenskrig. Denførsteårsakenvar:Alliansene;trippelallianseogtrippelententenstomot hverandre.detøktespenningenmellomlandene. DenandreårsakenvarOpprusting;bådeTysklandogStorbritanniautvikletnye våpenitidaførkrigen.beggelandeneprodusertemangennyekrigsskip DentredjeårsakenvarImperialismen;konflikteromkolonierutenforEuropa bidrotilspenningermellomallianse OgdenfjerdeårsakenvarNasjonalismen;varsterkiEuropaspesieltpåBalkan. Serbiaønsketsinegennasjonalstat,RusslandstøttetSerbia.Detgjordet TyslandogØsterrike;Ungarnurolige Deterulikekonsekvenserav1.verdenskrig. 1:denførstekonsekvensenTysklandmåttereduseresinemilitærstyrker 2:denandrekonsekvensen7mai1915blepassasjeriLusitanatorpedert 3:dentredjekonsekvensFredsforhandlingenstarteti1919 4:denfjerdekonsekvensen18januar1919åpnetfredsforhandlingeneiversilas utenforparis 5:denfemtekonsekvensenallmennvernpliktetbleiforbudtiTyskland 6:densjettekonsekvensen

17 Årsaker og konsekvenser til 1. verdenskrig. I denne teksten skal jeg ta for meg årsaker og konsekvenser til første verdenskrig. Den første årsaken til første verdenskrig var alliansen. Stormaktene var redde for å stå alene dersom det skulle bryte ut krig, derfor dannet de militære allianser. Den ene alliansen var trippelententen med landene Storbritannia, Russland og Frankrike. Den andre alliansen var trippelalliansen med Tyskland, ØsterrikeUngarn og Italia. Den andre årsaken var imperialismen var imperialismens tid. De europeiske landene satte fort i gang jakten på kolonier, dette bidro til spenninger mellom alliansene. Den tredje årsaken var nasjonalismen og den var sterk spesielt spesielt på Balkan. Serbia ønsket sin egen nasjonalstat, Russland støttet Serbia, det fikk Tyskland og ØsterrikeUngarn til å bli urolige. Den fjerde årsaken var skuddene i Sarajevo den 28. juni Mangen mennesker samlet seg langs gatene og ventet på Erkehertug Frans Ferdinand og konen hertuginne Sophie. Da de ankom avfyrte studenten Gavrilo Princip de fatale skuddene. Frans og Sophie døde på stedet. Det er ulike konsekvenser av 1. verdenskrig. For det første så var europakartet blitt endret. ØsterrikeUngarn gikk i oppløsning, de baltiske landene og Finland ble selvstendige og Tsjekkoslovakia og Jugoslavia ble opprettet.

18 Evaluering:" God#måloppnåelse,#også#for#svake#elever,#takket#være# baklengs#planlegging?# Elevene#var#først#veldig#kritiske#til#å#skrive#fagartikkel,# etterpå#var#gjennomgangstonen#at:#«det#var#jo#lett#jo»# Elevene#opplevde#mestring# Opplegget#var#variert,#og#det#ble#ikke#merkbart)#kjedelig,# selv#om#det#var#mange#økter#før#vi#faktisk#skrev# fagartikkelen# Skriving#av#fagartikkelen#gav#mulighet#for#rik#vurdering# Fikk#trukket#inn#det#jeg#har#lært#i#forbindelse#med#SKU#

19 "med"utgangspunkt"i"sku:" Bruk#felles#språk#og#felles#verktøy#i#undervisningen,#på# tvers#av#fag:# Baklengs#planlegging:#MålG#VurderingG#undervisning# Rik#vurdering# Viktigheten#av#fagbegreper#og#ordforråd#genereltG#ordbank# Vi#leser#med#ikke#med#øyneneG#men#med#håndaG# leseoppdrag# Stillaser/#rammer#som#kan#modifiseres#og#brukes#på#tvers# av#tema#og#fag# Modelltekster#som#kan#brukes#uavhengig#av#fag# ##

20 Til"neste"gang:" Vurderingen#vil#få#større#fokus# Egenvurdering#/#vurdere#hverandres#fagartiklerG# respons# Underveis#og#endelig#vurdering# #