FLÅTEVALG, VILKÅR OG BETINGELSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLÅTEVALG, VILKÅR OG BETINGELSER"

Transkript

1 1. LEIE OG LEVERING 1.1 Utleier godkjenner utleie til Leietaker som beskrevet i Leieavtalen ( Leietaker ), og Leietaker sier seg enig i å leie utstyret som er beskrevet i Leieavtalen, sammen med alt tilhørende utstyr og alt reserveutstyr ( Utstyret ) levert av TIP Trailer Rental ANS eller tilknyttet selskap ( Utleier ). Utleier skal leie Utstyret til Leietaker i utleieperioden som beskrevet i Leieavtalen ( Utleieperioden ), dersom denne ikke avsluttes tidligere i overensstemmelse med punkt 11. Utleieavtalen innbefatter disse vilkår og betingelser ( Flåtevalg, Vilkår og Betingelser ). Leieavtalen og Flåtevalg, Vilkår og Betingelser skal samlet utgjøre "Avtalen". 1.2 Ved utløpet av Utleieperioden skal leien av Utstyret fortsette inntil og med mindre Utstyret tilbakeleveres i overensstemmelse med punkt 10, eller hver av partene gir den andre 10 (ti) virkedagers skriftlig varsel om å tilbakelevere Utstyret. 1.3 Avtalen trer i kraft når Utleier kontrasignerer Leieavtalen. 1.4 Leieperioden og Leietakers forpliktelse til å betale leien beskrevet i Leieavtalen ("Leiebeløpet") og andre beløp som forfaller under avtalen starter fra den datoen Utstyret leveres til Leietaker eller når Leietaker henter dette. 1.5 På den første datoen av enten Leietakers autoriserte representants signering av akseptbeviset ( Inspeksjonsrapporten ) eller datoen som er 3 (tre) virkedager fra datoen Leietaker hentet eller Utleier leverte Utstyret ( Godkjenningsdatoen ) skal Utstyret betraktes som ubetinget akseptert, med mindre Leietaker har varslet Utleier skriftlig (inkludert faks eller e-post) om skade innen denne 3 (tre)-dagersperioden. Slik aksept skal utgjøre endelig bevis for at Leietaker har undersøkt og testet leieobjektet og funnet det komplett og tilfredsstillende på alle måter. Risikoen for Utstyret overtas av Leietaker ved henting eller levering. 1.6 Hvis Leietaker ikke henter Utstyret innen den Siste Hentedagen som beskrevet i Leieavtalen, skal Leietaker (på forespørsel) betale en skadegodtgjørelse på et beløp tilsvarende det daglige Leiebeløpet for Utstyret for hver dag fra denne datoen fram til akseptdatoen. 1.7 Leietaker sier seg enig i at Leietaker inngår Avtalen kun eller hovedsaklig i forretningsøyemed. 2. BETALING 2.1 Leietakeren skal betale Utleieren Leien og alle andre beløp på de dagene disse forfaller som beskrevet i Leieavtalen i midler som kan heves umidddelbart, uten tilsidesetting, krav, kompensasjonsrettigheter, fradrag og uten noen form for reservasjon. Dersom det er et lovpålagt krav om tilbakeholdelse eller reduksjon på Leietakers hånd, skal Leietaker betale Utleier tilsvarende tilleggsbeløp som er nødvendig slik at Utleier skal motta et nettobeløp som tilsvarer hele beløpet som ellers ville ha blitt betalt. 2.2 Leietakers Leiebeløp og andre utgiftsforpliktelser under punkt 2 er absolutte og overordnede forpliktelser for å fremskaffe ytelsen, og Leietaker skal fraskrive Utleier ansvar for ethvert tap eller skade som kommer fra Leietakers manglende oppfylling av disse forpliktelser uavhengig av om Leietakers primære kontraktsansvar kan være begrenset etter ulovfestet lære om bristende forutsetninger eller umulighetslæren. 2.3 Det er en betingelse i Avtalen at Leietaker oppretter et mandat til Leietakers bankforbindelse, som muliggjør at Utleier kan innhente alle forfalte beløp ved direkte trekk fra konto etter Avtalen. Dette kan gjøres ved å opprette avtalegiro på Leietakers bankkonto. All betaling som ikke gjøres via avtalegiro skal gjøres ved overføring til Utleiers bank. For å unngå tvil er kontantbetalinger eksludert. 2.4 Alle betalinger som skal gjøres av Leietaker under Avtalen blir beskrevet uten gjeldende merverdiavgift, som Leietaker må betale i tillegg etter den til enhver tid gjeldende sats. 2.5 Hvis et Leiebeløp eller annet forfalt beløp fra Leietaker til Utleier under denne Avtalen ikke blir betalt på forfallsdatoen, er Leietaker i betalingsmislighold (umiddelbart og uten varsel om at det påberopes mislighold) og skal uavhengig av Utleiers andre rettigheter og bøtemidler, etter forespørsel betale en månedlig rente på utestående beløp på 1,5% (en og en halv prosent) (både før og etter eventuell rettsavgjørelse er falt i saken) inntil forfalt beløp har blitt fullt ut betalt. 2.6 Leietaker skal betale Utleiers administrative kostnader påløpt under behandling av Leietakers mislighold av avtalevilkårene inkludert, men ikke begrenset til, avgifter for hvert brev utsendt som et resultat av Leietakers manglende betaling; en avgift for hvert kansellerte direkte trekk fra konto; besøk til Leietakers siste kjente addresse for å fremfinne Leietakers oppholdssted eller oppholdsstedet til Utstyret; utsendelse av alle varselbrev, opphørsvarsel eller konkursvarsel eller tiltak og kostnader ved innkreving av penger eller tilbakehenting av Utstyret. 2.7 Utleier vil kun stå ansvarlig for å tilbakebetale innbetalt Depositum hvis Leietaker har fulgt alle vilkårene i Avtalen. Utleier skal ha rett til å benytte en del av slikt Depositum til dekning av ethvert beløp som Leietaker skylder Utleier etter Avalen eller på annen måte. 2.8 Leietaker skal betale en ekstraavgift for hver kilometer som Utstyret har blitt transportert utover de avtalte inkluderte kilometrene (eller den forholdsmessige delen av disse i en periode på under ett år) i henhold til Leieavtalens spesifiserte rate. Med det formålet å beregne beløpet på ekstrautgiftene skal kilometrene som er transportert fastslås med referanse til kilometertelleren (hubodometeret) som er festet på Utstyret. 2.9 Hvis Utstyret har en motor vil det kreves en tilleggsavgift for hver ekstra times motorkjøring i Leieperioden utover de avtalte inkluderte driftstimene (eller den forholdsmessige delen av disse i en periode på under ett år) til det nivået som er spesifisert i Leieavtalen. For å kunne beregne antallet ekstratimer skal timene som er driftet fastslås med referanse til klokken som er montert på motoren til Utstyret Utleier forbeholder seg retten til å justere leieprisen i samsvar med prisøkninger på arbeid eller deler som er nødvendig for å utføre tjenester som er beskrevet i leieavtalen (f.eks dekk, etc) Hvis leien av Utstyret varer i mer enn 12 måneder skal Leiebeløpene under avtalen indeksreguleres i samsvar med denne bestemmelsen. Hvis konsumprisindeksen utgitt av Statistisk sentralbyrå i Norge ("Indeks") øker etter Leieavtalens datering (eller, dersom en justering av disse betalingene tidligere har blitt gjort etter punkt 2.11, den datoen justeringen ble iverksatt) ("Grunndatoen") utover Indeksen som gjaldt på Grunndatoen kan Utleier ved å varsle Leietaker, med virkning fra det første og hvert påfølgende år av Leieavtalen, øke alle framtidige betalinger med samme prosent som prosentøkningen i Indeksen. En betalingsøkning skal beregnes med referanse til den sist offentliggjorte Indeksen i forkant av datoen for iverksettelse av økningen. Hvis offentliggjøringen av Indeksen opphører eller blir ineffektiv med tanke på Flåtevalg, Vilkår og Betingelser kan Utleier etter eget skjønn erstatte denne med en annen indeks som er rimelig sammenlignbar. 3. LEIETAKERS FORPLIKTELSER Leietaker skal til enhver tid rette seg etter kravene inntatt under. 3.1 Generelt Leietaker skal: a. Sikre at Utstyret brukes av personer med god fagkunnskap og godt skjønn som opptrer på en profesjonell måte, i samsvar med driftsinstruksjonene utgitt av Utleier, leverandør og/eller produsent av Utstyret og kun til de formål som Utstyret er utformet til eller egnet for; b. Til enhver tid følge alle offentlige krav relatert til oppbevaring eller bruk av Utstyret (inkludert overholdelse av maksimal bæreevne, lastfordeling, såvel som å avstå fra å bære last som kan ødelegge, skade eller på annen måte svekke Utleiers evne til å bruke (selge) Utstyret etter opphør av denne Avtalen og bruke riktige dekk (f.eks. vinterdekk) som påkrevet); c. Ikke uten Utleiers forhåndsgodkjennelse bruke Utstyret til transport av farlig, brennbar, eksplosiv eller risikofylt last; d. Ikke uten Utleiers forhåndsgodkjennelse utføre noen endring eller modifisering av Utstyret; e. Ikke fjerne, endre eller gjøre uleselig nedtegnet informasjon, logo, merke, nummerering eller andre skilt fra eller på Utstyret eller fjerne, installere eller tilkoble deler eller komponenter av Utstyret (for eks.reservelys eller annet elektronisk utstyr); f. Passe på at Utstyret til enhver tid er forsikret etter offentlige krav (dersom ikke annet er skriftlig avtalt med Utleier) og at Leietaker innehar alle nødvendige tillatelser for å bruke Utstyret og søke om slike tillatelser eller lisenser for Leietakers egen regning og forsikre at disse forlenges til rett tid; søknad om og opprettholdelse av transportgodkjenninger, oppfyllelse av forutsetningene for deltakelse i fraktprosedyrene etter tollvesenets regelverk eller andre godkjenningsmyndigheter, tillatelser eller sertifikat som kreves for bruk av Utstyret for visse transportformer er utelukkende Leietakers ansvar. Sålangt det rimelig kan forventes, skal Utleier framskaffe for Leietaker de nødvendige dokumenter og papirer som kun kan erverves av Utleier i dennes kapasitet som eier eller registrert forvalter av Utstyret (f.eks. dokumenter fra en tilhengerprodusent om at tilhengeren oppfyller tekniske vilkår for et trygt kjøretøy etter gjeldende bestemmelser); g. Vise den informasjonen i Utstyret som kreves framvist etter gjeldende regelverk for lovlig bruk eller drift av Utstyret; h. Utføre de tiltak som er nødvendige for å forsikre at Utstyret er trygt og opereres uten risiko for helse eller miljø; i. Unngå at Utstyret blir belasglagt, konfiskert, ødelagt, pantsatt, eller utsatt for andre legale prosesser og dersom, uten påvirkning på foregående forpliktelse, ett av disse hendelsene skulle inntreffe, umidddelbart gi skriftlig beskjed til Utleier om dette; j. Inntil videre ikke uten Utleiers forhåndstillatelse, bruke eller tillate Utstyret å bli brukt utenfor medlemsstatene i den Europeiske Union såvel som Norge eller Sveits eller i noe land hvor Utleier uttrykkelig har forbudt dette eller hvor uroligheter finner sted eller det er fare for slike; eller bruke eller tillate brukt Utstyr i et land (enten innenfor eller utenfor den Europeiske Union) uten at Leietaker tar ut tilleggsforsikring som Utleier måtte finne nødvendig; k. Ikke selge, overføre, eller på annen måte overgi varetekten av Utstyret til andre (unntatt med det formålet å følge forpliktelser i denne Avtalen) eller overføre eller kreve kompensasjon for fordelene i denne Avtalen eller la Utstyret bli utsatt for pantsettelse, panterettighet eller annen forpliktelse (med unntak for reparatørers lovpålagte rettigheter som Leietaker umiddelbart skal bringe til opphør med befriende virkning ); l. Ikke uten Utleiers forhåndsgodkjennelse framleie, låne ut eller på annen måte permanent leie ut Utstyret til en tredjepart, inkludert Leietakers samarbeidspartnere. Utleier skal ikke nekte godkjennelse uten rimelig grunn, men kan gjøre godkjennelsen avhengig av et tilleggsgebyr eller ordning med tilleggssikkerhet. Leietaker skal imidlertid tillates å gjøre Utstyret tilgjengelig til Leietakers underleverandører eller andre agenter som bruker Utstyret til å utføre Leietakers ordrer, men Leietaker vil til enhver tid stå ansvarlig for handlingene til slik underleverandør eller agent; m. Stå fullt ut ansvarlig for tap av eller skade på Utstyret; n. Tillate Utleier å feste en plate eller annen identifikasjon vedrørende Utleiers eieforhold på Utstyret og ikke fjerne eller skjule det samme eller, uten Utleiers forhåndsgodkjenning, benytte Leietakers egne symbol eller kjennetegn på Utstyret.; o. Tillate Utleier eller Utleiers agenter å inspisere eller ta Utstyret tilbake (sammen med relevante service-, vedlikeholds- og reparasjonsdokumenter), på et rimelig tidspunkt og for det formål sikre at Utleier har tilgang til alle lokaler der Utstyret måtte befinne seg. Der Utstyret befinner seg i lokalene til en tredjepart FO/NO (NO) /5

2 må Leietaker forsikre seg om at tredjepart tillater Utleier å komme inn i lokalene for å skulle inspisere og /eller ta tilbake ustyret; p. Betale alle skatter, tollforpliktelser, krav og pålegg relatert til bruken eller leien av Utstyret; q. Stoppe bruken av Utstyret og umiddelbart gi skriftlig beskjed til Utleier (inkludert faks eller ) ved oppdagelse av en vesentlig feil ved Utstyret; r. Så snart som mulig levere Utstyret tilbake til Utleier ved mottak av melding om produkttilbakekallelse; s. Gi Utleier all finansinformasjon som Utleier rimelig kan behøve for å evaluere tilstanden til Leietakers foretak innenm 10 (ti) virkedager på Utleiers forespørsel. 3.2 Daglige sikkerhets- og driftskontroller Ved begynnelsen av hver virkedag som Leietaker skal bruke Utstyret, skal Leietaker kontrollere Utstyret for driftssikkerhet inkludert, men ikke begrenset til, følgende: a. Kontrollere lufttrykk i alle dekk (inkludert reservedekk) og, om nødvendig, korrigere eller rapportere mangler; b. Kontrollere alle dekk (inkludert reservedekk) med henblikk på skade og tilstrekkelig mønsterdybde og, om nødvendig, korrigere eller rapportere mangler; c. Visuelt sjekke alle hjulmutre og, om nødvendig, korrigere eller rapportere mangler; d. Kontrollere alle lysene og bremsene og om nødvendig korrigere eller rapportere mangler; e. Bruke erfaring og profesjonell fagkunnskap, inspisere Utstyrets kjøresikkerhet og generell tilstand og om nødvendig korrigere eller rapportere mangler; f. For Utstyr med kjøleenhet kontrollere følgende og, hvis nødvendig, korrigere eller rapportere mangler: i Termostattemperaturen har den rette lastetemperaturen; ii Motoren for synlig olje- og vannlekkasje; iii Alle synlige målere virker; iv Drifstofftankens lokk er på plass og godt festet; v At det er tilstrekkelig drivstoff i tanken til dagens forventede driftsbehov; vi Motorpanelene for skade; vii Dørpakningene for skade. 4. UTLEIERS VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsvalgene ( Utleiers Vedlikeholdsvalg ) er som følger (Full Service vil bestå av Service, Dekkbytte, Akseldeler, Kjøleanleggsdeler, Standarddeler og Veitjeneste og skal være obligatorisk for alle utleieperiodene som varer under 365 (trehundreogsekstifem) dager). 4.1 Service Hvis Leietaker har valgt Servicevalget i Leieavtalen, skal Utleier utføre alt servicearbeid som kreves juridisk eller som anbefales av Utstyrsprodusenten (for eksempel når det gjelder et gyldig testsertifikat fra Statens Vegvesneller tilsvarende) Utleier varsler Leietaker minst en måned før dato for aktuelt servicearbeid og fastslår tid, dato og sted for utførelsen av arbeidet. Der dette er mulig får Utleier utført arbeidet ved en reparasjonsfasilitet som ligger nært Leietakers foretak, men valg av reparasjonsfasilitet gjøres til slutt etter Utleiers eget skjønn. Leietaker skal levere Utstyret til verkstedet Utleier har meldt fra om for servicearbeidet og hente samme tilbake etter fullførelsen av arbeidet, på Leietakers bekostning Hvis Utleier under serviceperioden finner det nødvendig å skifte ut slitte deler på Utstyret, vil Utleier melde fra til Leietaker om hvilke deler dette gjelder og de beregnede kostnadene for utskiftingen. Leietakers samtykke i at Utleier skifter ut delene på Leietakers bekostning skal antas som gitt hvis Leietaker ikke sier motsetter seg dette innen 1 (en) virkedag etter at Utleiers melding er mottat. Dersom Leietaker motsetter seg dette, må Leietaker skifte ut den utslitte delen umiddelbart selv og for egen regning. Hvis Leietaker har valgt Dekkbytte, Akseldeler, Kjøleanleggsdeler eller Standarddeler bærer Leietaker ikke kostnaden på utskiftingen av den relevante delen. Hvis Utleier under serviceperioden legger merke til skader eller manglende deler eller tilbehør på Utstyret, skal Utleier melde fra til Leietaker om skaden og beregnet kostnad for reparasjon av Utstyret. Leietakers samtykke i at Utleier reparerer Utstyret på Leietakers bekostning skal antas som gitt hvis Leietaker ikke sier motsetter seg dette innen 1 (en) virkedag etter at Utleiers melding er mottat. I tilfelle Leietaker motsetter seg dette, må Leietaker reparere Utstyret umiddelbart for egen regning. 4.2 Dekkbytte Hvis Leietaker i Leieavtalen har valgt Dekkbytte som tilleggstjeneste, skal Utleier erstatte alle slitte eller skadde dekk på Utstyret i den grad det er nødvendig for å forsikre at Utstyret kan brukes trygt og lovlig. Et dekk vil kun klassifiseres som slitt der dekket ikke har vært utsatt for overdreven eller feilaktig slitasje og der alle dekktrykk spesifisert av dekkprodusenten har blitt overholdt. I alle andre tilfeller vil en Dekkbytte klassifiseres som skadet dekk Utleier skal skifte ut et slitt dekk når mønsteret har blitt slitt ned til 2 mm eller, hvis mindre, minste tillatte mønsterdybde etter gjeldende regelverk ( akseptabel mønstergrense ). Utleier må informere Leietaker så snart som mulig om at en utskifting er nødvendig, og minst 3 (tre) dager før en utskifting blir nødvendig, såvel som om ønsket dekktype. Hvis akseptabel mønstergrense overskrides og dette fører til skade på andre deler av Utstyret, skal Leietaker stå ansvarlig for kostnadene involvert i opprettelse av skade. Utleier skal fastslå dekktypen (ny eller regummiert), størrelsen, produsenten og verkstedet hvor dekket skal skiftes ut. Der dette er mulig får Utleier utført arbeidet på en reparasjonsfasilitet som ligger nært Leietakers foretak, men valg av reparasjonsfasilitet gjøres til slutt etter Utleiers eget skjønn. Leietaker skal levere Utstyret til verkstedet Leietaker har fått beskjed om og hente dette ut etter fullførelsen av utskiftingen, på Leietakers bekostning Dersom et slitt dekk fører til havari (f.eks. på grunn av utilstrekkelig mønster) skal Leietaker tilbakebetale Utleier tilleggskostnadene som har påløpt for utskifting utenfor et verksted og betale en veitjenesteavgift i samsvar med Utleiers nåværende prisliste for veitjenester på havaritidspunktet Dersom dekket blir skiftet ut fordi det er skadet skal Leietaker betale Utleier restverdien av det skadde dekket, som skal beregnes som følger: kostnadene for erstatningsdekket delt på akseptabel dybde på et nytt dekk i mm og ganget med restdybden på det skadde dekket i mm. Dette gjelder ikke hvis Utleier har valgt dekkbehandling i Leieavtalen. Hvis denne skaderelaterte utskiftingen finner sted i forbindelse med et havari, skal Leietaker betale en veitjenesteavgift i samsvar med Utleiers nåværende prisliste for veitjenester på havaritidspunktet, med mindre Leietaker har valgt Dekkbehandling eller Veitjeneste i Leieavtalen som tilleggstjenester Under normale forhold skal Utleier ikke dekke Leietakers kostnader hvis Leietaker skal utføre dekkbyttet selv eller få dette utført av en tredjepart. Utleier kan unntaksvis dekke utgiftene som er involvert, men kun hvis Leietaker utrykkelig har fått samtykke fra Utleier før han får dekket skiftet ut. 4.3 Akseldeler Hvis Leietaker i Leieavtalen har valgt Akseldeler som tilleggstjeneste, skal Utleier erstatte alle slitte eller skadde akseldeler (bremsefôringer, bremseskiver, bremsetromler, hjullager, luftfjærbelger, osv.) på Utstyret i den grad det er nødvendig for å forsikre at Utstyret kan brukes trygt og rettmessig. En akseldel vil kun klassifiseres som slitt der delen ikke har vært utsatt for overdreven eller feilaktig slitasje Utleier skal skifte ut en slitt bremsefôring når bremsefôringen har blirr slitt ned til <= 2 mm (akseptabel bremsefôringsgrense). Leietaker må informere Utleier så snart som mulig om at en utskifting kreves, i det minste 3 (tre) dager før en utskifting blir nødvendig. Hvis akseptabel mønstergrense overskrides og dette fører til skade på andre deler av Utstyret, skal Leietaker stå ansvarlig for kostnadene involvert i opprettingen av denne skaden. Utleier skal bestemme verkstedet der disse skal skiftes ut. Der dette er mulig vil Utleier få utført arbeidet på en reparasjonsfasilitet som ligger nært Leietakers foretak, men valg av reparasjonsfasilitet gjøres til slutt etter Utleiers eget skjønn. Leietaker skal levere Utstyret til verkstedet som Utleier har informert om og hente det samme etter at de nye delene er montert på Leietakers bekostning Dersom en slitt akseldel fører til havari (f.eks. på grunn av overskridelse av bremsefôringsgrensen) skal Leietaker tilbakebetale Utleier tilleggskostnader som har påløpt hvis delen måtte skiftes ut utenfor et verksted inkludert betaling av en veitjenesteavgift i samsvar med Utleiers nåværende prisliste for veitjenester på havaritidspunktet. Denne kostnaden skal ikke gjelde utskiftingen av luftfjærbelger eller andre trykkluftsakseldeler i sammenheng med et havari eller hvor Leietaker har valgt Service som en tilleggstjeneste Der bremsefôringen blir skiftet ut fordi den er skadet skal Leietaker betale Utleier restverdien av den skadde bremsefôringen, som skal beregnes som følger: kostnadene for erstatningsbremsedel delt på bremsefôringen når den er ny i mm og ganget med restbremsefôringen i mm. Kostnaden på utskiftingen av andre akseldeler på grunn av skade er inkludert i akseldelene der Leietaker har valgt denne tjenesten i Leieavtalen. Hvis den skadde delen skiftes ut i forbindelse med et havari, skal Leietaker betale en veitjenesteavgift i samsvar med Utleiers nåværende prisliste for veitjenester på havaritidspunktet Under normale forhold skal Utleier ikke dekke Leietakers kostnader hvis Leietaker skal utføre akseldelutskiftingen selv eller få dette utført av en tredjepart. Utleier kan unntaksvis samtykke i å tilbakebetale Leietakers utgifter, men kun hvis Leietaker utrykkelig har fått Utleiers samtykke forut for utskiftningen av delen. 4.4 Kjøleanleggsdeler Hvis Leietaker i Leieavtalen har valgt Kjøleanleggsdeler skal Utleier erstatte alle slitte eller skadede deler på kjøleenheten i den grad det er nødvendig for å forsikre at kjøleenheten kan brukes trygt og lovlig. En kjøleenhetdel vil kun klassifiseres som slitt der delen ikke har vært utsatt for overdreveb eller feilaktig slitasje Leietaker må informere Utleier så snart som mulig om at en utskifting kreves, i det minste 3 (tre) dager før en utskifting blir nødvendig. Utleier bestemmer verkstedet der den skal skiftes ut. Der dette er mulig vil Utleier få utført arbeidet på en reparasjonsfasilitet som ligger nært Leietakers foretak, men valg av reparasjonsfasilitet gjøres til slutt etter Utleiers eget skjønn. Leietaker skal levere Utstyret til det verkstedet Utleier har meldt fra om og hente dette ut etter fullførelsen av utskiftingen på Leietakers bekostning Dersom en slitt del på kjøleenheten fører til havari (f.eks. på grunn av overskridelse av servicegrensen til den slitte delen) skal Leietaker betale Utleier tilleggskostnaden som har påløpt for utskifting av delen utenfor et verksted og betale en veitjenesteavgift i samsvar med Utleiers nåværende prisliste for veitjenester på havaritidspunktet Der delen er skiftet ut fordi den er skadet skal Leietaker tilbakebetale Utleier alle kostnader som har påløpt under utskiftningen av den skadde delen. Hvis denne utskiftingen relatert til skaden skjer ut i forbindelse med et havari, skal Leietaker også betale en veitjenesteavgift i samsvar med Utleiers nåværende prisliste Under normale forhold skal Utleier ikke dekke Leietakers kostnader hvis Leietaker skal utføre kjøleenhetutskiftingen selv eller få dette utført av en tredjepart. Utleier kan unntaksvis dekke Leietakers utgifter, men kun hvis Leietaker utrykkelig har fått samtykke fra Utleier forut for utskiftingen av delen. FO/NO (NO) /5

3 4.5 Standarddeler Hvis Leietaker i Leieavtalen har valgt Standarddeler skal Utleier erstatte alle slitte eller skadde deler inkludert tilleggsutstyr, f.eks.kjøleeneheter og løftelemporter, osv. (med unntak av dekk, akseldeler og kjøleanleggdeler, som utgjør en atskilt tilleggsservice) i den grad det er nødvendig for å forsikre at Utstyret kan brukes trygt og lovlig. En standarddel vil kun klassifiseres som slitt der delen ikke har vært utsatt for overdreven eller feilaktig slitasje Leietaker må informere Utleier så snart som mulig om at en ny del er ønsket såvel som typen og antallet slitte deler som skal skiftes ut, uten forsinkelse, men minst 3 (tre) dager før en utskifting blir nødvendig. Utleier skal fastslå verkstedet der disse skal skiftes ut. Der dette er mulig vil Utleier få utført arbeidet på en reparasjonsfasilitet som ligger nært Leietakers foretak, men valg av reparasjonsfasilitet gjøres til slutt etter Utleiers eget skjønn. Leietaker skal levere Utstyret til det verkstedet Utleier har meldt fra om og hente dette ut etter fullførelsen av utskiftingen på Leietakers bekostning Dersom en slitt del fører til havari (f.eks. på grunn av overskridelse av servicegrensen til den slitte delen) skal Leietaker betale Utleier tilleggskostnaden som har påløpt for utskifting av delen utenfor et verksted og betale en veitjenesteavgift i samsvar med Utleiers nåværende prisliste for veitjenester på havaritidspunktet Der delen er skiftet ut fordi den er skadet skal Leietaker tilbakebetale Utleier alle kostnader som har påløpt under utskiftingen av den skadde delen. Hvis denne utskiftingen relatert til skaden skjer i forbindelse med et havari, skal Leietaker også betale en veitjenesteavgift i samsvar med Utleiers nåværende prisliste Under normale forhold skal Utleier ikke dekke Leietakers kostnader hvis Leietaker skal utføre delutskiftingen selv eller få denne utført av en tredjepart. Utleier kan unntaksvis dekke Leietakers utgifter, men kun hvis Leietaker utrykkelig har fått samtykke fra Utleier forut for utskiftningen av delen. 4.6 Havaritjeneste Dersom Leietaker har valgt Service såvel som enten Dekkutskifting, Akseldeler, Kjøleanleggdeler eller Standarddeler som tilleggstjenester i Leieavtalen og Utstyret havarerer, skal Utleier skaffe veitjeneste på stedet for å utføre nødvendige reparasjoner eller forsikre at Utstyret kan flyttes til neste lett tilgjengelige verksted i Utleiers kontaktnett. Havaritjenesten er for tiden begrenset til havari av Utstyret i medlemsland i den Europeiske Union i tillegg til Norge og Sveits Utleier skal gi Leietaker et telefonnummer som skal brukes for å tilkalle veitjenesten til enhver tid (365 (trehundreogsekstifem) dager i året, 24 (tjuefire) timer per dag) Utleier skal ikke betale noen utgifter som er påløpt p`grunn av Leietakers bruk av tredjeparts veitjeneste som ikke er Leietakers egen veitjeneste. 5. LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSANSVAR Hvis og i den grad Leietaker ikke velger et av valgene over skal Leietaker være ansvarlig for det respektive vedlikeholdet og service av Utstyret. I tillegg til forpliktelsene framlagt i punkt 3 må Leietaker holde Utstyret i god stand på Leietakers egen bekostning og spesielt: a. Forsikre regelmessige kontroller av den generelle tilstanden på Utstyret med tanke på sikkerhet og funksjonalitet; b. Vedlikeholde Utstyret i samsvar med produsentens anbefalinger; c. Leietaker må holde Utstyret i samme tilstand som når Leietaker mottok det, rimelig slitasje tatt i betrakning, som definert i Utleiers vilkår for rimelig slitasje, som Leietaker har tilgang til på Utleiers nettside. Utleiers vilkår for rimelig slitasje skiller mellom rimelig slitasje på den ene siden og skade forårsaket ved overdreven bruk, feilaktig bruk eller annen bruk som er mot avtalte vilkår for bruk i denne Leieavtalen; d. Forsikre at alt service- og vedlikeholdsarbeid som kreves etter gjeldende regelverk eller som anbefales av Utstyrsprodusenten utføres og ikke senere enn på respektive forfallsdatoer; e. Forsikre at alle dekkene på Utstyret erstattes med en dekktype som er godkjent av produsenten eller som er uttrykkelig godkjent av Utleier tidlig nok og før minste lovlige mønsterdybde på dekket nås; f. Forsikre, i tilfellet Utstyret er et kjøretøy, at alle bruksdeler på akselen (bremser, hjullagre, luftfjærbelger osv.) erstattes tilstrekkelig tidlig og før de går ut på servicedato, med akseldeler som er godkjent av produsenten eller som er utrykkelig autorisert av Utleier; g. Forsikre at alle andre slitte deler av Utstyret erstattes før de går ut på servicedato med egnede nye deler som er godkjent av produsenten eller som er utrykkelig autorisert av Utleier; h. Føre oppdaterte registre over service, reparasjoner og vedlikehold av Utstyret og levere kopier til Utleier ved forespørsel; i. Forsikre at Utstyret har et gyldig testsertifikat fra Statens Vegvesen (eller tilsvarende) til enhver tid; j. Forsikre at service og sertifisering av alt ekstrautstyr (f.eks. kjøleanleggdeler eller løftelem) er oppdatert og i samsvar med lovverk og produsentkrav. 6. RISIKOANSVAR OG HÅNDTERING AV SKADER 6.1 Leietaker har ansvar for skade, ødeleggelse, tap, tyveri eller konfiskering av Utstyret, inkludert deler og ekstrautstyr med mindre hendelsen var forårsaket av Utleier. Slike hendelser fritar ikke Leietaker fra Leietakers forpliktelser i Leieavtalen, inkludert, men ikke begrenset til Leietakers forpliktelse om å betale Leiebeløpet. 6.2 Leietaker skal informere Utleier innen 48 timer fra ødleggelse, vesentlige skader, tap, tyveri eller konfiskering av Utstyret inkludert dets deler og ekstrautstyr og gi Utleier en detaljert rapport over hendelsen med informasjon om type, omfang og årsak til hendelsen innen 7 (syv) dager for å gi Utleier mulighet til å søke kompensasjon fra andre deltagere i hendelsen. Så langt Leietaker har krav forbundet med Utstyret mot tredjeparter i forbindelse med hendelsen skal Leietaker overføre disse kravene til Utleier. 6.3 Ved reparasjon av Utstyr kan Leietaker bare bruke verksteder og reservedeler som er godkjent av utstyrsprodusenten eller av Utleier. 6.4 Hvis Utstyret skades slik at reparasjon ikke er økonomisk forsvarlig, er utsatt for ødeleggelse, tap, tyveri eller beslaglegging skal Leietaker betale Utleier erstatningsverdien av Utstyret som definert under, sammen med kompensasjonen i henhold til punkt 11.3.c. Utleier har i tillegg rett til, men er ikke pålagt, å bytte Utstyret mot et tilsvarende og så fortsette avtalen. Hvis Utleier ikke benytter seg av denne retten, skal avtalen opphøre for det berørte Utstyret ved utløpet av den måneden Utleier mottok melding fra Leietaker som informerte Utleier om skaden eller hendelsen. Utstyret anses som "skadet slik at reparasjon ikke er økonomisk forsvarlig" hvis, etter Utleiers skjønn, kostnaden for å reparere Utstyret utgjør mer enn erstatningsverdien på Utstyret. Utleier skal bare godta at det har forekommet tyveri når vilkårene som er beskrevet i punkt 8.1.2(d) er oppfylt. 6.5 Erstatningsverdien er enten verdien som er avtalt i Leieavtalen eller verdien på Utstyret i Utleiers bøker som Leietaker har fått informasjon om på gitte tidspunkt. 7. FORSIKRING 7.1 Med mindre Leietaker har valgt skadebeskyttelse i Leieavtalen under punkt 8, skal Leietaker forsikre Utstyret frem til det er returnert til Utleier, med en full forsikring mot tap og skade av Utstyret, som dekker erstatningsverdien i tillegg til tredjeparts ansvar og andre slike risiko som vanligvis forsikres av en rimelig rettskaffen person i forbindelse med liknende Utstyr, uten nedre eller øvre grense (untatt etter avtale med Utleier) med et anerkjent førsteklasses forsikringsforetak. Leietaker skal ved forespørsel gi Utleier en kopi av forsikringen og en kopi av hver av avdragskvitteringene. Utleier skal stå som den første forsikrede personen i en slik forsikringspolise. 7.2 Hvis Leietaker har avtalt motta skadebeskyttelse som en tilleggstjeneste eller hvis Utleier ikke har motatt bekreftelse på Leietakers forsikring i følge paragraf 7.1 over (i hvilket tilfelle skadebeskyttelse automatisk tas ut på Leietakers vegne inntil Utleier motar bekreftelse på Utleiers forsikring), Leietaker skal ta ut obligatorisk tredjeparts forsikring etter gjeldende regelverk som gjelder Utstyret. 8. VALGFRI SKADEBESKYTTELSE Mot en tilleggsavgift kan ekstratjenester avtales som følger: 8.1. Skadebeskyttelse Der Leietaker har valgt Skadebeskyttelse i Leieavtalen skal Leietakerens ansvar for Utstyret, i henhold til paragraf 8.1.2, begrenses til avtalt bidragsbeløp, forutsatt at Leietaker har oppfylt Leietakers forpliktelser når det gjelder bruk av ustyret etter avtalen og forutsatt at skaden ikke ble forårsaket av Leietakers grove uaktsomhet eller forsettlig feilbehandling og/eller grov uaktsomhet eller forsettlig feilbehandling av en person som Leietaker ga utstyret til Skadebeskyttelse dekker skader, ødeleggelser, tap av Utstyret, inkludert deler og ekstrautstyr som følge av: a. En ulykke. En ulykke er en hendelse som skjer plutselig som påvirker Utstyret ved en kraft påført utenfra. b. Lasten, under transport og under lasting eller avlasting av lasten, forutsatt at alle gjeldende lover, regelverk og rimelige forebyggende tiltak for sikker transport ble oppfylt og Leietaker har overholdt sine forpliktelser etter avtalen når det gjelder bruk av Utstyret. Skade på Utstyret forårsaket av overvekt, for stor last eller last uegnet for transport av Utstyret er spesifikt ekskludert. Skader forårsaket av last i vogntogtanker (trailer), enten under transport eller under lasting på eller av er også ekskludert. c. Brann eller eksplosjon. Skade, ødeleggelse eller tap som følge av brudd på avtalen, spesielt uautorisert bruk av Utstyret for transport av farlige, brennbare, eksplosive eller andre miljøfarlige varer, er ikke dekket. d. Tyveri eller uatorisert bruk av tredjepartier. Utleier vil bare godta at det har forekommet et tyveri der Leietaker innen 7 (syv) dager av tyveriet har gitt Utleier en fullstendig, nøyaktig og riktig rapport over de aktuelle omstendighetene som indikerer at den eneste sannsynlige årsaken for forsvinningen av Utstyret er tyveri. En slik rapport må inkludere detaljer om hvem som forlot Utstyret, når og hvor, i tillegg til detaljer om når og hvem som oppdaget at Utstyret manglet, stedet det ble lagt og en kopi av politianmeldelsen, som bare vil bli godkjent hvis den inneholder detaljene beskrevet ovenfor. Tap, at Utstyret ikke kan finnes eller annen form for forsvinning av Utstyret på grunn av logistikkproblemer i Leietakers flåteadministrasjon eller i forbindelse med at Utstyret blir gitt til et tredjepart er spesifikt ekskludert. Feilplassering, svindel, beslagleggelse eller konfiskering av Utstyret av myndighetene eller tredjeparter er også ekskludert. e. Hvis Utstyret utsettes direkte for storm, hagl, lynnedslag eller flom eller slag forårsaket av objekter som kastes mot Utstyret som følge av naturkrefter. Storm er definert som en vær-forårsaket luftstrømning med en styrke på minst Beaufort Utleier skal utføre reparasjon av skader som dekkes av Skadebeksyttelsen for Utleiers regning. Utleier skal bestemme, etter Utleiers eget skjønn, verkstedene som skal utføre reparasjonene. Leietaker har ikke rett til å kontakte et verkstedet eller autorisere arbeidet på et verksted på Utleiers vegne. Hvis Leietaker bestemmer seg for å ta kontakt med et verksted for Leietakers egen regning gir ikkel Utleier kompensasjon for slike utgifter med mindre reparasjonene og verkstedet ble skriftlig godkjent av Utleier før reparasjonene ble utført Hvis reparasjonene forventes å ta mer enn 24 timer skal Utleier gi Leietaker liknende erstatningsdel avhengig av hva som er tilgjengelig Skadebeskyttelsen inkluderer henting eller redning av Utstyret på det stedet der skadene eller ødeleggelsene fant sted og transport av Utstyret til nærmeste reparasjonssted. Redningen, hentingen eller transport av annet Utstyr, personer eller FO/NO (NO) /5

4 last er ikke inkludert. Utleier skal bestemme etter Utleiers skjønn hvilken serviceleverandør som skal utføre redningen, hentingen eller transporten av Utstyret og omfanget av dette arbeidet. Leietaker skal ikke kontakte serviceleverandør for å utføre henting eller redningen på Utleiers vegne. Hvis Leietaker bestemmer seg for å ta kontakt med en serviceleverandør for Leietakers egen regning gir ikke Utleier kompensasjon for slike utgifter med mindre serviceleverandøren og omfanget av arbeidet ble skriftlig godkjent av Utleier før reparasjonene ble utført Skade på eller ødeleggelse av dekk dekkes bare hvis skaden eller ødeleggelsen av dekkene ble forårsaket av en hendelse som samtidig skadet andre deler av Utstyret. Tyveri av felger eller dekk dekkes aldri Skadebeskyttelsen dekker ikke: a. Kjøring til stedet, havari eller serviceavgifter for slitte deler eller dekk, b. Følgeskader av noen slag, c. Skade på transporterte varer, d. Skade eller personskade påført Leietaker eller bruker av Utstyret, e. Skade eller personskade påført tredjepart, f. Skader på, ødeleggelse, tap eller tyveri av deler av Utstyret som har blitt fjernet fra Utstyret av Leietaker eller av bruker av Utstyret, g. Skader, ødeleggelse eller tap av Utstyr forårsaket av: i Brudd på Leietakers forpliktelser i Leieavtalen, inkludert men ikke begrenset til: - Bruk av Utstyr utenfor tillatte land, - Feil bruk av Utstyret (inkludert handlingsunnlatelse f.eks. unnlatelse av å tilkoble UBS-kabler) som følgelig kan forårsake skade på Utstyret og hvor det sees som rimelig at brukeren kunne ha forutsett at slik feilbruk ville forårsake skade, ii En atomkrafteksplosjon, en naturkatastrofe eller i krig eller krigsliknende aktiviteter Leietaker dekkes kun av Skadebeskyttelsen hvis Leietaker har informert Utleier om skaden eller tyveriet innen 48 (førtiåtte) timer og hvis Leietaker har gitt Utleier en detaljert rapport innen 7 (syv) dager fra hendelsen. En slik detaljert rapport må inkludere typen, omfanget og årsaken til hendelsen i tillegg til alle fakta, navn og informasjon som gjør at Utleier kan søke krav om erstatning, hvis aktuelt, mot andre parter involvert i hendelsen Utleier kan enten avslutte avtalen om Skadebeskyttelsen ved å gi Leietaker 1 (en) måneds varsel som blir effektiv ved utgangen av en måned, eller, alternativt, foreslå en økning i Skadebeskyttelsesavgiften, hvis kostnadene for Utleier i løpet av en 6 månedsperiode for skade, ødeleggelse eller tap av Utstyr overgår 80% av skadebeskyttelsesavgiften forfalt innen samme periode. Utleier skal sende Leietaker skriftlig forslag om avgiftsøkning minst 1 (en) måned før foreslåtte effektive dato. Leietakers samtykke til en slik økning skal forutsettes gitt hvis Leietaker ikke skriftlig motsetter dette innen 1 (en) måned etter at forslaget er mottat. Hvis Leietaker motsetter seg Utleiers forslag skal Utleier ha rett til å avslutte avtalen om Skadebeskyttelse ved å gi Leietaker 2 (to) ukers skriflitg varsel med effekt fra utgangen av en måned. Ingen av partene skal kunne avslutte avtalen om Skadebeskyttelse under Leieperioden av noen annen årsak Avslutningen av avtalen om Skadebeskyttelse påvirker ikke andre deler av Leieavtalen. 8.2 Beskyttelse mot mindre skader Mot en tilleggsavgift kan Leietaker velge beskyttelse mot mindre skader i Leieavtalen. Hvis Leietaker velger beskyttelse mot mindre skader skal Leietaker ikke stå ansvarlig for skader på Utstyret ved utløpet av Leieperioden, eller for tap på deler eller ekstraustyr, forutsatt at kostnadene for reparasjoner av Utstyret overskrider maksimumsbeløp avtalt i Leieavtalen, at Leietaker har oppfylt alle Leietakers forpliktelser i som gjelder bruk av Utstyret i avtalen og at skaden eller fravær av deler eller tilbehør ikke ble forårsaket av Leietakers grove uaktsomhet eller grov uaktsomhet av en person som Leietaker ga Utstyret til. Hvis maksimumsbeløpet overskrides (eller Leietaker bryter denne bestemmelsen på andre måter) står Leietaker ansvarlig for all skade, tap av deler eller tilbehør. Beskyttelse for mindre skade skal bare gjelde for skade som fører til opphør av bruk, ikke for skade som repareres under Leieperioden Underbestemmelsene a, b og e, og (Skadebeskyttelse), skal henholdsvis gjelde for beskyttelse mot mindre skader. 8.3 Dekkbehandling Mot en tilleggsavgift kan Leietaker velge Dekkbehandling i Leieavtalen. Hvis Leietaker tar Dekkbehandling skal Leietaker ikke stå ansvarlig for skader på dekkene til Utstyret som punkteringer, sprengte dekk og kutt på sideveggen, forutsatt at Leietaker har fulgt alle Leietakers forpliktelser når det gjelder bruk av ustyret under avtalen og forutsatt at skaden på dekket ikke ble forårsaket av Leietakers grove uaktsomhet eller forsettlig feilbehandling og/eller grov uaktsomhet eller forsettlig feilbehandling utført av en person som Leietaker ga Utstyret til. Dekkbehandling dekker for tiden også installasjonskostnader og veitjeneste i medlemsland i den Europeiske Union i tillegg til Norge og Sveits Dekkbehandling dekker ikke: a. Punkteringer, sprekker og annen skade på slitte dekk. Et dekk skal betraktes som slitt når mønsterdybden er mindre enn 2 mm. b. Punkteringer, sprekker og annen skade til et dekk som følge av: i Manglende vedlikehold; ii For mye eller for lite luft i dekkene; iii iv Drift av Utstyret ved en vekt som er utenfor lovlig kapasitet; Feil bruk av Utstyret inkludert handlingsunnlatelse som følgelig kan forårsake skade på Utstyret og hvor det anses som rimelig at brukeren kunne ha forutsett at slikt feilbruk ville forårsake skade ; v Brudd på Leietakers forpliktelser i avtalen. c. Tyveri eller tap av felger, dekk og hjul; d. Skader på felger og kostnader forbundet med dette; e. En dekkreparasjon utført av Leietaker uten Utleiers skriftlige godkjennelse Utleier kan enten avslutte avtalen om Dekkbeskyttelsen ved å gi Leietaker 1 (en) måneds varsel som blir effektiv ved utgangen av en måned, eller, alternativt, foreslå en økning i Dekkbeskyttelsesavgiften, hvis kostnadene for Utleier i løpet av en 6 månedsperiode for skade, ødeleggelse eller tap av Utstyr overgår 80% av dekkbeskyttelsesavgiften forfalt innen samme periode. Utleier skal sende Leietaker skriftlig forslag om avgiftsøkning minst 1 (en) måned før foreslåtte effektive dato. Leietakers samtykke til en slik økning skal forutsettes gitt hvis Leietaker ikke skriftlig motsetter dette innen 1 (en) måned etter at forslaget er mottat. Hvis Leietaker motsetter seg Utleiers forslag skal Utleier ha rett til å avslutte avtalen om Dekkbeskyttelse ved å gi Leietaker 2 (to) ukers skriflitg varsel med virkning fra utgangen av en måned Avslutningen av avtalen om Dekkbeskyttelse påvirker ikke andre deler av Leieavtalen. 9. ANSVAR OG ANSVARSFRASKRIVELSE 9.1 Leietaker har ansvar for og holder Utleier og alle andre medlemmer av Utleiergruppen og deres ledere, ansatte og agenter skadesløse til en hver tid (enten det er under eller etter at avtalen er avsluttet), for tap, skader, utgifter, avgifter, kostnader (inkludert, men ikke begrenset til rettslige avgifter og kostnader på grunnlag av fullstendig ansvarsfraskrivelse) handlinger, prosedyrer, straffebeløp, bøter og krav belastet av, pålagt eller påkrevet av Utleier, et medlem av Utleiergruppen og deres ledere, ansatte og agenter og som kommer direkte eller indirekte fra eller i forbindelse med levering av Utstyret til Leietaker under avtalen, inkludert men ikke begrenset til i deres besittelse eller bruk (bortsett fra til den grad de resulterer fra grov uaktsomhet eller brudd på kontrakt fra Utleiers side). 9.2 I følge punkt 9.4 under, skal Utleiers forpliktelser i forbindelse med Utstyret begrenses til det som står uttrykkelig i avtalen og det ansvar som Utleier ikke ønsker å begrense eller eksludere. Alle andre forpliktelser og ansvar for Utleiers side i forbindelse med Utstyret som ellers kan gjelde (inkludert, men ikke begrenset til i kontrakt, uttrykt eller indikert, eller etter avtale, inkludert uaktsomhet), er herved ekskludert og fjernet så langt loven tillater det. 9.3 Uten begrensning av gyldigheten av foregående bestemmelse, og sett hen til punkt 9.4 under, samtykker Leietaker i og bekrefter at, for det første, Leietaker i denne sammenheng ikke opererer som en "kunde", for det andre, ingen tredjepart som Leietaker ble introduserte til av eller gjennom Utleier eller som Utstyret ble produsert eller levert til Leietaker av eller gjennom, er eller var Leietakers agent i noen øyemed; for det tredje, Utleier skal ikke være ansvarlig for Leietaker for betaling av Leiebeløpet eller for å reparere eller erstatte Utstyret eller deler av det eller til å kompensere for perioder der Utstyret ikke er i Leietakers besittelse eller er ute av drift, ikke kan brukes eller er på annen måte ubrukelig (bortsett fra hvis dette er et resultat som følge av brudd på Utleiers forpliktelser etter valg av Utleiers vedlikeholdsansvar); for det fjerde skal ikke Utleier stå ansvarlig ovenfor Leietaker for tap av profitt, tap av kontrakt, tap av muligheter, tap av goodwill eller forventet innsparing eller andre indirekte følgeskader eller økonimiske tap som direkte eller indirekte kommer som følge av Utstyret eller av utilstrekkeligheter av dette på noen måte eller av mangler med Utstyret, eller ønsket ytelse av dette eller som direkte eller direkte følge av at Utleier ikke har fulgt opp forpliktelser i følge avtalen, om slikt ansvar er oppstått i kontrakt, avtale, (inkludert uten begrensning uaktsomhet), feilrepresentasjon eller under en ansvarsfraskrivelse i denne avtalen eller på annen måte; for det femte, Leietaker har motatt råd om hvordan tilstrekkelig forsikring kan settes opp for varer som Leietaker ønsker å transportere i Utstyret og, der skjønn og driftstilstander krever det, kontrollere regelmessig at varene er sikre og utenfor risiko for tap eller skade; og for det sjette; Utleiers totale samlede ansvar i forbindelse med alle krav som oppstår under eller forbindelse med denne avtalen, om slikt ansvar oppstår i kontrakt, avtale (inkludert, men ikke begrenset til uaktsomhet) misrepresentasjon eller under en ansvarsfraskrivelse i denne avtalen eller på annet vis er begrenset til summen av alle utbetalinger gjort av Leietaker til Utleier under denne Avtalen. 9.4 Ingenting i denne avtalen skal eksludere eller begrense ansvar Utleier kan ha for: a. Død eller personskade forårsaket av Utleiers forsettlige feilbehandling eller grove uaktsomhet i den grad slikt avsvar er pålagt i lov; eller b. Svindel eller andre saker hvis og i den grad ansvar, etter gjeldende regelverk, for dette ikke kan eksluderes eller begrenses i forbindelse med Avtalen. 10. RETURVILKÅR 10.1 Ved slutten av Leieperioden må Leietaker returnere hele Utstyret (inkludert deler og tilbehør) og i god tilstand, i samme tilstand som Leietaker mottok den, tatt rimelig slitasje i betrakning, som definert i Utleiers vilkår for rimelig slitasje, som Leietaker kan få tilgang til på Utleiers nettside, til det stedet Leietaker mottok Utstyret med mindre Utleier skriftlig godtar et annet sted Når det returneres i henhold til punkt 10.1 over vil Utstyret inspiseres av Utleiers respektive ansatte eller representanter, i samsvar med Utleiers vilkår for rimelig slitasje og skader eller mangler vil bli skrevet ned i inspeksjonsrapporten. Personen som inspiserer Utstyret på Leietakers vegne betraktes som autorisert til å signere rapporten på Leietakers vegne. Hvis representanter fra Leietaker ikke kommer til inspeksjonen vil inspeksjonen fortsette i Leietakers favær og Leietaker vil være bundet av resultatet Leietaker må forsikre at Utstyret blir tilbakelevert i følgende tilstand: a. Med mindre Leietaker har valgt Service slik som det er formulert i punkt 4.1 (i) som påkrevet av Statens Vegvesen (eller tilsvarende) med et gyldig transporttestsertifikat fra Statens Vegvesen (eller tilsvarende) som er gyldig i samme perioden som Utstyret; (ii) orginale sertifikater, hvor dette er ønsket; FO/NO (NO) /5

5 b. Med full servicehistorikk (innbundet kopi) for Leieperioden; c. Med mindre Leietaker har valgt Dekkbytte, med dekk av samme kvalitet og med samme dekkspordybde som når Leietaker mottok Utstyret. For å unngå tvil skal Utleiers kostnader under denne underbestemmelsen c. bli fastslått ved å dele kostnaden for et nytt dekk av den ønskede kvaliteten (samme produsent og type) med det nødvendige antall millimeter og videre multiplisere denne verdien med antallet millimeter som er nødvendig for ønsket tilstand; d. Med mindre Leietaker har valgt Akseldeler eller Standarddeler og alle erstatninger er deler fra den opprinnelige produsenten (OEM deler); e. Med mindre Leietaker har tatt opp Akseldelene, med de samme bremsefôringene som ved henting eller levering; f. Ren. Hvis Leietaker ikke utfører dette vil Utleier legge ytterlige kostnader på Leietakerens regning for mangel på dette. I tillegg til dette må Leietakeren også betale Utleier kompensasjon tilsvarende Leiebeløpet i perioden hvor Utstyret er utilgjengelig for utleie Hvis Utstyret leveres tilbake med en last eller personlige eiendeler og lasten eller de personlige eiendelene ikke fjernes eller hentes av Leietaker innen 24 timer fra Utleiers varsel om at de har blitt igjenglemt i Utstyret, skal Utleier ha rett til å fjerne, lagre, bruke eller kaste lasten eller de personlige eiendelene etter eget skjønn og for Leietakers regning Ved en eventuell tvist angående Utstyrets tilstand ved tilbakelevering, skal Utstyret undersøkes av en ingeniør som, på anmodning fra en av partene, er utpekt av Norsk Lastebileier-Forbund eller tilsvarende, og ingeniørens rapport om tilstanden på Utstyret (inkludert, men ikke begrenset til eventuelle skader påført Utleieren) skal være avgjørende og bindende for begge parter. Kostnadene knyttet til ingeniøren skal dekkes av den part som henviste saken til han Dersom Leietaker ikke returnerer Utstyret på utløpsdatoen for Leieavtalen eller på datoen merket av Utleier i tilfellet hvor Leieavtalen avsluttes tidlig i henhold til punkt 11, kan Utleieren for perioden hvor Utstyret ikke leveres, kreve en erstatning på 130% av Leiebeløpet etter en pro rata daglig basis for hver dag hvor Utstyret ikke leveres. Utleier kan også kreve ytterligere skadebot. 11. STANDARD 11.1 Utleier kan avslutte leie av Utstyret etter Avtalen på et hvilket som helst tidspunkt av Leieperioden i Avtalen hvis ett av følgende inntreffer: a. Leietaker unnlater å betale Leiebeløpet innen 5 (fem) virkedager etter forfallsdatoen; b. Leietaker unnlater å overholde en av Leietakers forpliktelser (inkludert andre betalingsforpliktelser under denne avtalen og eller andre avtaler) og ikke korrigerer unnlatelsen innen 5 (fem) virkedager etter at skriftling varsel fra Utleier som krever at Leietaker gjør dette; c. Leietaker er i vesentlig mislighold av en annen avtale med Utleier eller andre selskap i GE utstyrstjenestergruppene; d. Leietaker er et partnerskap og partnerskapet er oppløst eller hvis Leietaker er et selskap eller en person hvor trinn er tatt i forberedelse for en hvilken som helst form for insolvens inkludert, uten begrensning til, likvidering, konkurs, receivership, administrativ receivership, frivillig ordning, administrering i forhold til Leietaker eller annet morselskap eller Leietaker (eller et medlem av Leietakerens gruppe inkludert eventuelle datterselskap eller tilknyttede selskap) eller en garantist som ikke er i stand til å betale Leietakerens gjeld som forfaller eller at Leietakeren er i nød eller avslutning eller i andre juridiske prosesser som skal pålegges eller utføres eller saksøkes av eller mot noen del av Leietakerens eiendom, eiendeler eller omsetning (inkludert, uten begrensning til, Utstyret) eller Leietakeren opphører eller truer med å avslutte drift av forretninger på noen måte; e. Leietaker overfører eller disponerer en vesentlig del av Leietakerens eiendeler eller at det er en vesentlig endring i Leietakerens eierskap eller kontroll; f. Hvis det er en vesentlig negativ endring i (i) Leietakerens økonomiske tilstand og / eller den økonomiske tilstanden i gruppen av selskaper som Leietakeren tilhører på datoen for Leieavtalen ("Leietakerens Gruppe"), eller (ii) Leietakerens forretningsoperasjoner eller forretningsoperasjonene til Leietakerens Gruppe, som med rimelighet kan forventes å negativt påvirke Leietakerens evne til å betale Leieutgiftene, da kan Utleieren skriftlig heve avtalen og eventuelle Leieavtaler som omfatter disse vilkårene, i tillegg til andre rettigheter Utleier kan ha under gjeldende lov eller i henhold til denne Avtalen; g. Hvis Leietaker unnlater å levere til Utleieren den finansielle informasjonen som kreves av Utleieren i henhold til punkt 3.1.s Ethvert a punktene ovenfor vil anses som "Avvisning". Avvisning er når Leietaker indikerer at Leietaker ikke lenger ønsker å holde Avtalen og Utleier kan gi Leietaker varsel om at Leietakers rett til besittelse av Utstyret er avsluttet og igangsette forberedelser for tilbakehenting. For slike formål er Utleier autorisert av Leietaker til å gå inn i lokaler som tilhører Leietaker eller okkuperes eller kontrolleres av Leietaker. I tilfelle hvor betaling er unnlatt, kan Utleier kreve at Utstyret returneres uten rettsak, cf. lov om tvangsfullbyrdelse av ande ledd, litra a) og b) Hvis Utleier gir Leietaker oppsigelsesvarsel under punkt 11.1 skal Leietaker: a. Umiddelbart betale alle utestående krav som leie, renter og andre utestående beløp på oppsigelsesdatoen. b. Hvis noe Utstyr blir inndratt av Utleier, betale til Utleier kostnader for alle reparasjoner som er nødvendige for å sette Utstyret i god stand og ellers for å følge punkt 10; I tilfellet av en tvist om tilstanden på tilbakelevert Utstyr, skal Utstyret undersøkes av en takstmann oppnevnt til formålet av Utleier, takstmannens rapport om tilstanden på Utstyret (inkludert, men ikke begrenset til beløp for eventuell skade påført Utleier) skal være endelig og bindende. Kostnader for denne takstmannen skal bæres av Utleier. c. Som avtalt kompensasjon for tidlig oppsigelse av kontrakten, betale til Utleier et beløp lik summen av alle månedlige beløp som skulle ha blitt betalt fram til slutten av leieperioden, minus en rabatt på 4% (fire prosent) per år for hver slik månedlig Leie beregnet over perioden mellom dato for opphør og forfall. 12. BRUK AV LEIETAKERS INFORMASJON 12.1 Utleier kan bruke informasjon om Leietaker for å foreta kredittavgjørelser, forhindre kriminalitet, finne dårlige betalere, for kontoadministrasjon, samkjøring, statistisk analyse, markedsundersøkelse og intern rapportering. Utleier kan bruke et automatisk kredittvurderingssystem ved kredittavgjørelser. Utleier kan dele Leietakerinformasjon med, og innhente informasjon om Leietaker fra, kredittopplysningskontor eller kontor for motarbeiding av svindel. Informasjon framskaffet av Leietaker kan føres inn i et kravsregister og deles med andre kredittopplysningskontorer for å forhindre urettmessige krav, alt i punkt 12.1 i den grad det ikke er begrenset av preseptorisk regelverk Utleier kan bruke Leietakers informasjon i markedsføringshensikter og kan vise Leietakers informasjon til produsenter, leverandører, selgere, pantsettere, underskrivere, investorer, agenter, underleverandører, garantister og andre medlemmer av Utleiers gruppe av selskaper Utleier kan overføre informasjon til alle land. Hvis det ikke eksisterer en tilfredsstillende databeskyttelseslov i landet som Utleier skal overføre personlig data om Leietaker til, vil Utleier sette inn en kontraktsikring som tilsvarer innholdet i lov om behandling av personopplysninger av For mer informasjon om hvordan Leietakers informasjon brukes, hvordan Utleier vedlikeholder sikkerheten vedrørende Leietakers informasjon og Leietakers rett til tilgang på informasjonen som Utleier sitter på om Leietaker, vennligst ta kontakt med Utleier (for kontaktdetaljer se Leieavtalen). 13. GENERELT 13.1 Utleiers rett under denne Avtalen vil ikke bli påvirket hvis Utleier ikke gjør krav på eller hvis Utleier utsetter å gjøre krav på noen av disse vilkårene Hvis penger skal betales til Leietaker fra Utleier etter denne Avtalen kan Utleier holde tilbake eller sette til side fra disse pengene et beløp tilsvarende totalbeløpet Leietaker skylder Utleier i dette eller andre forhold Før avtalen tiltrår og når som helst etter at en hendelse hvor Utleier etter punkt 11 kan kreve at Leietaker avgir et depositum til Utleier eller annet avtalt som sikkerhet for Utleier. Betaling av depositum skal være i tillegg til og uten vurdering av Leietakers forpliktelser til å fortsette å betale Leiebeløpet og andre summer under punkt Ingen enkelt eller delvis utøvelse eller ikke-utøvelse av en rettighet, myndighet eller godtgjørelse som gis i denne Avtalen eller ved lov skal utelukke annen eller ytterligere utøvelse av slik rettighet, myndighet eller godtgjørelse eller av annen rettighet, myndighet eller godtgjørelse Utleiers rettigheter, myndigheter og godtgjørelse gitt i denne Avtalen er kumulative og utelukker ikke andre retter, myndighet og godtgjørelse gitt ved lov Denne Avtalen og hver av avtalene og dokumentene som er tatt i bruk for å komme til denne avtalen skal være bindende ved og gi fortrinn for etterkommere i tittel til hver av partene Ingenting i denne Avtalen og ingen handling i denne Avtalen skal anses som formasjon av et partnerskap eller etablering av et forhold direkte eller gjennom en agent eller annet verge/formynder-forhold mellom partene Utleier kan overdra denne Avtalen til en annen part og kan overdra rettighetene til Utstyrstittelen til en annen part Avtalen inkorporerer alle vilkårene mellom Leietaker og Utleier i forbindelse med leie av Utstyret. Den kan ikke endres bortsett fra ved et dokument signert av Leietaker og Utleier etter eller på datoen Avtalen iverksettes. Utleier eksluderer alle utleieavtaler inngått før inngåelse av Avtalen Meldinger fra Leietaker til Utleier skal sendes til Utleiers adresse. Meldinger fra Utleier til Leietaker skal sendes til Leietakers adresse som dokumentert i Leieavtalen eller til andre addresser som Leietakeren har gitt skriftlig til Utleier Leietaker sier seg enig i at meldinger eller dokumenter som skal leveres av Utleier til Leietaker i eller i forbindelse med Avtalen kan overføres i elektronisk format til den siste epost adressen Leietaker har informert til Utleier som operativ kontaktpunt. Hvis Leietakeren gjør dette vil en slik melding eller dokument anses som levert på neste virkedag rett etter datoen den ble sendt, og Utleier vil lagre en kopi i et ikke redigerbart format slik at den kan gjenopprettes for fremtidlig referanse uten endring Denne Avtalen styres av og er utformet i samsvar med Norsk Lov. Tvister, krav eller saker som oppstår under den vil bli eksklusivt underlagt behandling i Norsk rettsvesen i forbindelse med noe som oppstår i eller i forbindelse med denne Avtalen. FO/NO (NO) /5