KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLANENS AREALDEL"

Transkript

1 Innherred samkommune KOMMUNEPLANENS AREALDEL Plan- og utviklingskomiteen Johannes Bremer 1

2 2www.innherred-samkommune.no STATUS SÅ LANGT Planprogram fastsatt av samkommunestyret. Folkemøter - 4 stk i hver kommune. Orienteringsmøte med regionale myndigheter. Innspill fra grunneiere, tiltakshavere, kommunene; -planutredes ikke; -planutredes med tilhørende konsekvensutredning; ca 75 områder, ca 25 områder, ca 50 områder, Drøftingsmøter med Fylkesmannen (landbruk og miljø), Fylkeskommunen, Statens vegvesen, Reindriftsnæringen. Planbeskrivelse med konsekvensutredning pågår. Orienteringen i dag vil sette spesielt fokus på utbyggingsareal til bolig, næring og fritidsbebyggelse. Dvs. de arealer som i all hovedsak vil utgjøre konsekvensutredningen.

3 3www.innherred-samkommune.no KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING nye områder avsatt til utbyggingsformål (dvs. omdisponering av tidligere LNF-områder), endret utbyggingsformål (f. eks. fra næring til bolig, nye veier eller baner osv.), åpning for spredt boligbygging i LNF-område, båndlegging etter pbl 20-4 første ledd nr. 4 kan være omfattet av utredningsplikt dersom hensikten er å sikre areal med tanke på senere avklaringer, endringer i utfyllende bestemmelser kan også medføre utredningsplikt, for eksempel der de utfyllende bestemmelsene for et område gir endret antall bygg for spredt boligog fritidsbebyggelse, andre kriterier for lokalisering av ulik utbygging, rammer for utforming, utnytting m.m, uten at formålet eller avgrensning for sonen endres.

4 4www.innherred-samkommune.no PLANUTREDNING Oppbygging. Bakgrunn/prosess Situasjonsbeskrivelser for aktuelle tema (hva har vi) Målsettinger for aktuelle tema (hva vil vi) Tiltak for aktuelle tema (hva gjør vi) Plankart (juridisk bindende) Bestemmelser (juridisk bindende) Retningslinjer Arealplaner som fortsatt skal gjelde (kommunedel-/reguleringsplaner) Vedlegg; konsekvensutredning

5 5www.innherred-samkommune.no TEMA SOM PLANUTREDES Byggeområder boligområder, næringsområder, offentlig og allmennyttig formål, idrettsanlegg og større friområder, campingområder, bevaringsverdig bebyggelse, fortettingspotensiale, fritidsbebyggelse Landbruks- natur- og friluftsområder med spesielle landbruksverdier/natur- og kulturverdier/friluftsverdier, med spredt bolig- og ervervsbebyggelse, med tilleggsnæring i landbruket Områder for råstoffutvinning sand, grus, pukk, kalk Båndlagte områder verneområder, forsvarets øvingsområder, sikringssoner rundt vannkilder, fareområder, Områder i sjø og vassdrag ferdsel, fiske, akvakultur, natur- og friluftsområder Kommunikasjonssystem overordnet vegsystem, jernbane, havner, overføringsanlegg for el. kraft, viktige turveger

6 6www.innherred-samkommune.no TEMA SOM PLANUTREDES, forts. Bærekraftig utvikling Bevaring av 0-metersbeltet langs sjø/vassdrag Støy- og luftforurensning Vind- og mindre vannkraftanlegg Samfunnssikkerhet Energi Utbyggingsavtaler Uaktuelle planer

7 7www.innherred-samkommune.no PLANAVKLART LEDIG BOLIGAREAL Levanger Verdal Sted Ca. antall boliger Sted Fortetting bykjernen 350 Bykjernen Ekne 12 Reinsholm Stokkberga, Åsen 130 Vinne Ronglan 80 Nestvold Holåsen 50 Forbregd Okkenhaug 15 Lysthaugen Momarka II 50 Garnes Kjønstadmarka 300 Vuku Bjørklia 60 Leklemsåsen Holsandlia 200 Geitingsvollen 250 Nossumhyllan 40 Ytterøy 13 Fossingtrøa, Åsen 15 SUM 1565 SUM Ca. antall boliger

8 8www.innherred-samkommune.no PLANAVKLART LEDIG NÆRINGSAREAL Levanger Verdal Sted Ca. areal Sted Gråmyra 70 Ørin nord Havna 25 Ørin sør Rinnleiret 50 InnTre Hotran I 70 Ravlo Skogn 65 Åsen 1 Røstad 20 Remyra 20 SUM 430 SUM Ca.areal

9 9www.innherred-samkommune.no PLANAVKLART LEDIG AREAL FOR FRITIDSBEBYGGELSE Levanger Sted Åsenfjord Ekne/Finsvik Ytterøy Allmenninger Lobakken, Åsenfjord SUM Ca. antall hytter Nord-Vera SUM 8 Verdal Sted Langmyra Varslott Fiskåsen Væren nordre Væren søndre Ca. antall hytter

10 MÅLSETTINGER FOR BOLIGAREAL Det skal til enhver tid være tilstrekkelige boligareal for å dekke etterspørselen. Sentrumsnære boligfelt skal tilrettelegges for varierte boligstørrelser, som kan dekke behovet for alle grupper boligsøkende. Samtlige grender skal ha et tilbud for boligbygging, enten gjennom regulerte boligfelt eller tilrettelegging for spredt boligbebyggelse i LNF-områder. Nye boligområder skal lokaliseres slik at arealbruk og transportbehov reduseres, innenfor kommunenes målsetting om å opprettholde bosettingsmønsteret. Nye boligområder skal tilrettelegges for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport med gode tilknytningsmuligheter for kollektivtrafikk og gang- og sykkelveger. Nye boligprosjekter skal tilrettelegges for god og effektiv utnytting av eksisterende infrastruktur, miljøriktig energiforsyning, tilgjengelighet for alle og gode leke- og rekreasjonsmuligheter.

11 MÅLSETTINGER FOR NÆRINGSAREAL Kommunesentrene skal styrkes og videreutvikles som bysentrum, ved å tilrettelegge for allsidig virksomhet, tjenester og servicetilbud som dekker behovet til brukerne. Det skal sikres tilgjengelige næringsarealer ut fra markedets behov med hensyn til volum og kvalitet. Det skal innenfor kommunene avklares lokalisering av et større sammenhengende næringsområde (> 500 dekar). Gjennom utviklingen av nye næringsområder skal det legges vekt på tiltak for å bedre arealeffektiviseringen. 11

12 MÅLSETTINGER FOR FRITIDSBEBYGGELSE Fritidsbebyggelsen skal lokaliseres og utformes med vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. Nye områder for fritidsbebyggelse skal ikke lokaliseres i inngrepsfrie naturområder eller større åpne LNF-områder. Fortettingspotensialet innenfor eksisterende områder med fritidsbebyggelse skal utnyttes best mulig, innenfor det som kan aksepteres uten at områdets kvaliteter forringes. Store og ubebygde arealer langs sjøen skal i største mulig grad holdes fri for fritidsbebyggelse. 12

13 FRAMSKRIVING AV FOLKETALLET År pr. 1. jan Levanger Vekst i Levanger Verdal Vekst i Verdal Samkommunen Vekst i samkommunen Framskriving av folkemengden i henhold til SSB s alternativ for middels nasjonal vekst. Levanger en økning på 2140 og Verdal en økning på 1376 til I følge siste folke- og boligtelling i 2001 var det i gjennomsnitt 2,5 personer bosatt per bolig, og befolkningsveksten gir etter dette følgende boligbehov fram til 2020; Levanger ca. 856 nye boliger tilsvarende 71 per år. Verdal ca 550 nye boliger tilsvarende 46 per år

14 AKTUELLE NYE BOLIGAREAL Levanger Verdal Sted Ca. areal Sted Granamarka, 1.etappe 0 Leklemsåsen, 1. etappe Hove/Fossing n. Åsen 70 Leirdal, Leksdal Brenne II, Skogn 65 Musumsåsen, Leksdal Brattli, Mule 20 Kulstad, Vuku Ytterøya, spredt 12 Helgådalen, spredt Markabygda, spredt 6 Vera, spredt Ca. areal Okkenhaug, spredt 6 Leirådalen, spredt 6 Mule, spredt 6 Inndalen/Sul, spredt 6 Halsan, spredt 6 Åsenfjord, spredt 6 14 SUM 297 SUM 263

15 AKTUELLE NYE NÆRINGSAREAL Levanger Verdal Sted Ca. areal Sted Fossing s, Åsen 40 Fætten, Ørin Vassmarka, Åsen 540 Ravlo ø, Vinne Stokkmyra, Åsen 800 Dalingen, Ronglan 600 Langåsmyran, Finne 370 Holberg, Skogn 280 Ca. areal Hotran, Skogn 150 Holåsen, Skogn 200 SUM 2980 SUM

16 AKTUELLE NYE AREAL FOR FRITIDSBEBYGGELSE Levanger Sted Grønningen, fortetting Munkebyvola Vulusjøen, fortetting Tomtvatnet, fortetting Finnåsen, fortetting Hovatnet, Åsen Møssingvatnet, Åsen Storsveet, Ytterøy Kobberberget, Ytterøy Ca. antall Verdal Sted Sessilvoldskogen, Vera Sessilvolden, Vera Strådalen, Vera Tosteigan, Volden Bringsåsen, Vera, fortetting Syd-Innsvann, fortetting Småliene/Risvatnet, fortetting Ca. antall Naust/Lønvik, Ytterøy Hopla, Åsen, rorbuer SUM 144 SUM 191

17 KONSEKVENSUTREDNING, eksempel Tiltaksbeskrivelse: Boligområde Leirdal, 1721/72/14 Dagens formål Arealstørrelse herunder dyrka mark Foreslått formål Forslagsstiller LNF fulldyrka B- jord 16 daa 16 daa Boligformål Grunneier Situasjonskart 17

18 18 KONSEKVENSUTREDNING, eksempel Tema Miljø og naturressurser Landskap Naturmiljø Kulturminner/-miljø Forurensning utslipp, støy, klima, stråling Jord- /skogressurser Reindrift og samiske interesser Andre forhold Vurdering Området blir visuelt eksponert både fra riksvegen og nedenforliggende landskapsrom, men skogbevokst åsrygg som landskapsbakgrunn vil dempe virkningen. Området har ingen spesielle naturverdier. Det er registrert kulturminner øst for Lundskammen boligfelt. Trafikkmengden på kommunevegen er så liten at den ikke vil ha betydning for støyforholdene. Tiltaket vil medføre at 16 dekar fulldyrka B-jord tas ut av drift. Ingen.

19 19 KONSEKVENSUTREDNING, eksempel Samfunn Næringsliv og sysselsetting Befolkningsutvikling og boligbygging Tjenestetilbud og kommunal økonomi Utbyggingsmønster og transportsystem Sosiale forhold Friluftsliv Samfunnssikkerhet Konklusjon Anleggsperioden vil gi noe økt sysselsetting. Gir grunnlag for økt befolkning og boligbygging i Leksdalen. Skole, barnehage, og idrettsanlegg ligger i avstand 1,5 km fra området og dagligvarebutikk i avstand 0,5 km. Kommunalt vannanlegg er lagt fram til området, og det er gjort vedtak om framføring av avløpsanlegg i løpet av Området vil bli liggende helt inntil Lundskammen boligfelt som har ca 20 boliger. Kommunal veg fra Lund til området er av tilfredsstillende standard. Riksveg 759 uten gang-/sykkelveg må brukes for å komme til skole, barnehage, butikk m.m. Skoleskyss er innvilget og det er bygget bussholdeplass ved Lundskammen. Leksdal har etablerte tilbud med allsidige lag- og foreningsvirksomheter. Utbygging vil ikke beslaglegge friluftsmuligheter, og det finnes friluftstilbud både sommer og vinter i rimelig nærhet. Ingen kjente forhold.

20 VIDERE ARBEIDSOPPLEGG Fullføre konsekvensutredning og planbeskrivelse Drøftingsmøter med PUK/samkommunestyret om andre aktuelle tema Møte med regionale myndigheter Utarbeide plankart Utarbeide planbestemmelser Utarbeide retningslinjer Sammenstilling av planrapport Samordning med kommuneplanens samfunnsdel Høring og behandling 20

Innherred samkommune. KOMMUNEPLANENS AREALDEL des. 2009

Innherred samkommune. KOMMUNEPLANENS AREALDEL des. 2009 Innherred samkommune KOMMUNEPLANENS AREALDEL des. 2009 1 2www.innherred-samkommune.no Hvor er vi Planprogram fastsatt av samkommunestyret tidlig sommer 2007. Folkemøter - 4 stk i hver kommune Innspill

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Innherred samkommune KOMMUNEPLANENS AREALDEL des. 2009 1 Hvor er vi Planprogram fastsatt av samkommunestyret tidlig sommer 2007. Folkemøter - 4 stk i hver kommune Innspill om byggeområder (næring, bolig,

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

uthus Åsvegen 27, Skogn 2 Hegglund (nordvest for Staupslia 7 hagesenter) Bunnpristomta, Gjemble 8 Kathrines Minde (ved

uthus Åsvegen 27, Skogn 2 Hegglund (nordvest for Staupslia 7 hagesenter) Bunnpristomta, Gjemble 8 Kathrines Minde (ved Levanger kommune Vedtatte reguleringsplaner Ca. antall boenheter Kleivan trinn 2, Okkenhaug 11(1 byggeklar) Stokkberget, Åsen Ca. 130 boenheter totalt 16 eneboligtomter B1: 4 + 4 + 24 = 32 boenheter 7

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2020 dat. mai 2010. Revidert etter høring og mekling mars 2011. Planbeskrivelse. Bestemmelser og retningslinjer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2020 dat. mai 2010. Revidert etter høring og mekling mars 2011. Planbeskrivelse. Bestemmelser og retningslinjer Levanger kommune Verdal kommune KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2020 dat. mai 2010. Revidert etter høring og mekling mars 2011. Planbeskrivelse Bestemmelser og retningslinjer 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL feb. 2010

KOMMUNEPLANENS AREALDEL feb. 2010 Innherred samkommune KOMMUNEPLANENS AREALDEL feb. 2010 Dialogseminar Åre 18.02.10 Øivind Holand, enhetsleder PBOM 1 KOMMUNAL PLANLEGGING 2 Oversikt Planprogram fastsatt av samkommunestyret tidlig sommer

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Konsekvensutredninger rev

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Konsekvensutredninger rev KOMMUNEPLANENS AREALDEL Konsekvensutredninger rev. 07.01.2010. Levanger kommune og Verdal kommune Kommuneplanens arealdel - Konsekvensutredningsrapport dat. 07.01.2010 side 1 av 71 INNHOLD Oppsummering

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Drøfting - Strategi for kommunal bolig- og tomtepolitikk Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2012/1926

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Konsekvensutredninger dat. mai 2010.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Konsekvensutredninger dat. mai 2010. Levanger kommune Verdal kommune KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010-2020 Konsekvensutredninger dat. mai 2010. INNHOLD Oppsummering av konsekvensutredningene (KU) s 3 -Bakgrunn s 3 -Rammer og avgrensning s 3 -Metode

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER 1 MØTEBOK Sak: 40/10 KK KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER Saksdokumenter: Dato: 1. Innherred samkommune Kommuneplanens arealdel for Levanger og Verdal kommuner Høringsforslag 02.06.10

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL dat. mai Planbeskrivelse. Bestemmelser og retningslinjer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL dat. mai Planbeskrivelse. Bestemmelser og retningslinjer Levanger kommune Verdal kommune KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2020 dat. mai 2010. Planbeskrivelse Bestemmelser og retningslinjer HØRINGSFORSLAG 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG s 4 PLANFORUTSETNINGER s

Detaljer

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser Tone Hammer, Tromsø kommune Kartforskriften: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Kapittel 3 Framstilling av arealplan

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF Einar Vandvik MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Irene Løvås MEDL DNA/SP/KRF Arman Rad MEDL DNA/SP/KRF Einar Vandvik MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.02.2010 Tid: 14:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Konsekvensutredninger for Verdal kommune, dat. mai Revidert etter vedtak i samkommunestyresak nr.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Konsekvensutredninger for Verdal kommune, dat. mai Revidert etter vedtak i samkommunestyresak nr. Levanger kommune Verdal kommune KOMMUNEPLANENS AREALDEL Konsekvensutredninger for Verdal kommune, dat. mai 2010. Revidert etter vedtak i samkommunestyresak nr. 33/07 INNHOLD Oppsummering av konsekvensutredningene

Detaljer

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Frokostmøte Boligutvikling, Dagens situasjon i Levanger Markedsplassen Levanger, 13.11.2012 Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken /

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommuneplanens arealdel Innherred samkommune - høringsforslag Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2007/549 - /L12 Saksordfører:

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Planbeskrivelse rev

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Planbeskrivelse rev KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planbeskrivelse rev. 05.02.2010 FORELØPIG INNHOLDSFORTEGNELSE PLANFORUTSETNINGER Innledning Føringer for planarbeidet Kommunefakta - utviklingstrekk PLANPROSESS Organisering Medvirkning

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Konsekvensutredninger for Levanger kommune, dat. mai Revidert etter vedtak i samkommunestyresak nr.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Konsekvensutredninger for Levanger kommune, dat. mai Revidert etter vedtak i samkommunestyresak nr. Levanger kommune Verdal kommune KOMMUNEPLANENS AREALDEL Konsekvensutredninger for Levanger kommune, dat. mai 2010. Revidert etter vedtak i samkommunestyresak nr. 33/07 INNHOLD Oppsummering av konsekvensutredningene

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL, 2008-2020 PLANPROGRAM

INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL, 2008-2020 PLANPROGRAM INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL, 2008-2020 PLANPROGRAM Forslag; februar 2007 Revidert; 18.04.2007 Fastsatt; 1 INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. MÅL OG RAMMER 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Mål for prosjektet

Detaljer

LNF(R)-spredt. Veileder

LNF(R)-spredt. Veileder LNF(R)-spredt Veileder Oppdraget Nasjonal veileder for bruk av arealformålet LNF(R) spredt jfr. 11-7 nr. 5b Arealstrategier i samfunnsdelen Framstilling av LNF(R)-spredt i arealplan Tilrettelegge for framtidig/eksisterende

Detaljer

Boligbyggeprogram for Levanger kommune perioden

Boligbyggeprogram for Levanger kommune perioden Boligbyggeprogram for Levanger kommune perioden 2015-2030 Politisk vedtak: Kommunestyret gjorde i sak 29/11, 25. mai 2011 vedtak om forvaltning og utvikling av kommunale tomteområder. Formannskapet fikk

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE (ISK). PLANPROGRAM FOR

INNHERRED SAMKOMMUNE (ISK). PLANPROGRAM FOR INNHERRED SAMKOMMUNE (ISK). PLANPROGRAM FOR 2004 2006. Mai 2004 Innhold Innledning s 3 Kommuneplanens samfunnsdel s 3 Generelt s 3 Organisering s 4 Medvirkning s 4 Framdrift s 4 Kommuneplanens arealdel

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/nesseby kommune Kommuneplanens arealdel for Unjárgga gielda/nesseby kommune 2010 2020 Høringsforslag til verdivurderinger og konsekvensutredninger 30.04.2008 Endret 01.06.2010 Innhold: 1.1 INNLEDNING 3 2 BYGGEOMRÅDER

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny struktur

Ny plan- og bygningslov ny struktur Ny plandel i plan- og bygningsloven Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser) Innledende del - Oppgaver

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 IBESTAD KOMMUNE Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 Hvorfor Arealplan? Gjennom arealplanarbeidet får en synliggjort konsekvensene av ulike måter å bruke

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD KOMMUNEDELPLAN ALDERSUNDET 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 PLANINNHOLD Arealdelen består av : - Arealplankart over Aldersundet M=1:8 000 - Planinnhold, arealbrukskategorier og bestemmelser - Beskrivelse

Detaljer

TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022)

TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022) visa TEMAPLAN FOR ØKT SYKKELBRUK 2015 2018 (2019 2022) Levanger kommune Verdal kommune Sammenheng med andre planer Levanger og Verdal ble medlemmer i 2012 Sykkelby Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN DEL. I : PLANKRAV 1 Plankrav I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Reguleringsplaner (1)

Reguleringsplaner (1) Reguleringsplaner (1) Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Trondheim, 24. januar 2012 Reguleringsplan som virkemiddel Et produkt basert på virkemidler og prosess gitt i pbl Allmenne

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/23/25 - Søknad om regulering til boligformål. Klage Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2007/6960 - /L12 Saksordfører:

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 606936-01 Reguleringsplan Åsane sykehjem Dato: 07.04.2017 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Katrine Bjørset Falch VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset).

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset). Oppstart av reguleringsplanarbeid/reguleringsendring for Strømmen fjelltak i Alvdal kommune. Strømmen eiendom v/pål Narve Mælen Planråd as v/jakob Nordstad 11/1025! R34 Plan, byggesak og geodata v/astrid

Detaljer

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim Ny plandel i plan- og bygningsloven Kursdagene 2009 Trondheim Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser)

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR SØR-AURDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR SØR-AURDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR SØR-AURDAL KOMMUNE 2010-2013 PLANBESKRIVELSE 1 2 Planbeskrivelse Sør-Aurdal kommune legger med dette ut til 3.gangs offentlig ettersyn forslag til Kommuneplanens arealdel for

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Varaordfører DNA/SP/KRF Marita N Gustad Medlem FRP/H/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Varaordfører DNA/SP/KRF Marita N Gustad Medlem FRP/H/KRF Innherred Samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.11.2010 Tid: 10:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Hanne

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /863

Ørland kommune Arkiv: /863 Ørland kommune Arkiv: 142-2014/863 Dato: 06.10.2014 Saksbehandler: Oddgeir Myklebust SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/36 Planutvalget - Ørland kommune 23.10.2014 Kommunestyret - Ørland kommune Kommuneplanens

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Bestemmelser og Retningslinjer for Kommuneplanens arealdel

Bestemmelser og Retningslinjer for Kommuneplanens arealdel Bestemmelser og for Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Gratangen 7.4.2010 Behandlet i Formannskapet: 21.4.2010 Sak 10/22 Vedtak i Kommunestyret: 22.4.2010 Sak 10/25 Steinar Nygård/Erlis Anderzén BESTEMMELSER

Detaljer

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014

Detaljer

Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning

Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning Rv. 9 Besteland Helle - vurdering om KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredning Reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes Reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes er listet opp

Detaljer

Kommuneplanens arealdel gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 132/14 Formannskapet

Kommuneplanens arealdel gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 132/14 Formannskapet Kvinesdal kommune Kommuneplanens arealdel 2014-2026 - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012001 2012/339 17438/2014 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg: Dato: 132/14 Formannskapet

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset»

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel Velkommen til folkemøte 9. mai 2017 Lindesnes Revisjon av planens arealdel 2017-2030 http://www.lindesnes..no/plan Program Presentasjon av planarbeidet og planprosessen ordfører Janne Fardal Kristoffersen

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok?

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Petter Kittelsen, kontorleder Otta 1 Bakgrunn 2 Norconsult i Innlandet Norconsult har 5 kontor i Innlandet, Hamar og Os i Østerdalen, samt

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029

Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029 Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029 Innhold Om kartutsnittene... 1 Golfbaneområde G5 Slettmoen tilbakeføring til LNF... 2 Næringsområde

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen

Landbruket i kommuneplanen Landbruket i kommuneplanen Kola Viken 4.11.2014 Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen

Detaljer

Tomteutvikling Levanger kommune

Tomteutvikling Levanger kommune Tomteutvikling Levanger kommune Status sept. 2012 Formannskapet 05.09.2012: Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest Øyvind Nybakken Enhet Kommunalteknikk Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 2014-2026, AREALDELEN Innspillene sendes epost@sondre-land.kommune.no Merk emnefeltet med «Kommuneplaninnspill». Alternativt sendes innspillet pr post til; Søndre Land kommune

Detaljer

Bruk av hensynssoner i kommuneplanens arealdel

Bruk av hensynssoner i kommuneplanens arealdel Bruk av hensynssoner i kommuneplanens arealdel Nettverkssamling for kommunal planlegging Gardermoen 27.mai 2013 Mette Iversen Bergen kommune Kommuneplanens arealdel 2010-2021 - Meldt oppstart 3.mai 2009

Detaljer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Midtveisseminar Kongsberg 08.12.08 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 08.12.09 AV/EP Handle lokalt og tenke regionalt om

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

Planveileder og planeksempler kort innføring

Planveileder og planeksempler kort innføring Kommunal- og moderniseringsdepartementet Planveileder og planeksempler kort innføring Fiskeridirektoratets planforum i Ålesund 2017 Kristin Nordli - planavdelingen 25.10.2017 Arealplanlegging Plan- og

Detaljer