ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK SA FJORDHUSET. Tirsdag 17. februar kl 1900

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK SA FJORDHUSET. Tirsdag 17. februar 2015. kl 1900"

Transkript

1 ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK SA PÅ FJORDHUSET Tirsdag 17. februar 2015 kl 1900 Side 1

2 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å skrive under protokollen sammen med møteleder. 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap med revisjonsbertning om revisor benyttes og vedtak om disponering av eventuelt overskudd. 5. Drift - og investeringsbudsjett for inneværende år og en 4-årig økonomiplan. 6. Fastsettelse av gebyrer for inneværende år 7. Innkomne forslag med styrets forslag til vedtak 8. Valg Tilstede: 12 andelshavere inkl. styret. Sak 01/15: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak : Enstemmig godkjen.. Sak 02/15: Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Vedtak: Protokollfører Arild Sundby. Medlemmer: Ivar Ravn Hans Kildal Sak 03/15: Styrets årsberetning for 2014 a) Styret: Styret i Beisfjord Vannverk AL har i året 2014 hatt følgende sammensetning: Leder Alvin Nystad Nestleder Marius Larsen Sekretær Arild Sundby Styremedlem Hans Gunnar Holand Styremedlem Per Eivind Hansen Kasserer Rolf-Morten Karlsen Varamedlemmer til styret Magnus Karlsen Terje Sjursen Valgkomite Ebrikke Bjørnstrøm Hans Kildal Steinar Sebergsen Styret har hatt 4 styremøter og behandlet18 saker i b) Vannprøver Vannverket har tatt 20 serier med prøver. Alle prøvene etter rensingen i Mølnelva av UVanlegget viser god kvalitet Fargetallet og turbiditeten ligger under grenseverdien. De øvrige prøvene har heller ingen merknader. Urenset vann fra Mølnelva hadde høgt innhold av bakterier i august. Ellers var Side 2

3 prøvene i juni, juli og oktober litt over grenseverdien. Til dette er det å bemerke at det ikke var noen bakterier etter rensingen av UV-strålingen. c) Inntak Mølnelva Inntaket i Mølnelva har fungert som det skulle. Luka i demningen ble åpnet når elva ble stor og stengt på høsten når elva setter seg. Sand og organisk materiale føres ut av demningen ved å ha luka åpen når elva er stor. Bunnstrømmen styres vesentlig utenfor inntakssilen. Det viser seg at silene holdes lenger åpen. Først i mai, når elva var svært liten, ble det fjernet sand og stein fra demningen. Massene ble ført ut av luka uten hjelp av maskiner. Aggregatet har vært aktiv i 3 timer. Det er foretatt 113 rutinekontroller for inntaket i Mølnelva d) Pumpehus Installasjonene i Pumpehuset har fungert som forutsatt uten noen slags problemer. 4. januar begynte man å frosttappe ledningen fra Gropveien og fra Mosemyra inn i Pumpehuset Det er foretatt 65 rutinekontroller i Pumpehuset. e) Ledningsnettet Nettet ble spylt i slutten av 29. april. Det har ikke vært noen frosne ledninger i Vannlekkasje: Midten av april ble det oppdaget lekkasje på et gammel jernrør i oppkjøringen til Gropveien 12 i bakken like ovenfor Gropveien 2. Det ble ikke gjort noen tiltak før jernrørsystemet ble koblet ut i juni. Utskifting av jernrør: Arbeidet med utskifting av jernrør på Sørsiden er fullført. Følgende traseer er etablert: - På sørsiden av Hesjedalsvannet mot Stornes er det lagt 45 m med 110 mm PVC til erstatning for gammel jernrør. Det er satt ned en kumme med uttak for brannslukning. - I Hågen på Sørsiden er det lagt 80 m med 110 mm med PE-rør til erstatning for gamle jernrør. Det er satt ned en kumme med uttak for brannslukning. Med dette ble vannlekkasjen som nevnt ovenfor borte. - På Brenna ble ledningssystemet lagt helt om. Kartet viste feil hvor ledningen på Brenna skulle gå. Her ble det lagt ned 220 m med 63 mm PE-slange og 42 m med 32 m med PEslange. Det ble satt ned 2 kummer og private stikk ble lagt om. - Den gamle 3" hovedledningen av jern til Sørsiden mellom Bussgarasjen og Kommunesletta (Idrettsplassen) ble koblet ut. Private stikk ble lagt om. Side 3

4 - Man fjernet 4 kummer som ble overflødig og satte ned 4 nye kummer. Den gamle jernledningen over Hesjedalvannet ble koblet ut. - Med dette er alle gamle jernrør kuttet ut og risiko for lekkasje redusert betraktelig. Registrering av kummer: Det ble registrert måledata for samtlige kummer med bilde av innholdet med unntak av 5-6 stykker. En del kummer fikk isolerte lokk i stedet for vintermatter som ofte blir ødelagt og våt. f) Nye abonnenter Det er registrert 5 nye abonnent i 2013 g) Eierskifte av andeler. Andelshaverne plikter å melde fra til Vannverket når andelen skifter eier. Alle nye abonnenter gjøres oppmerksom på dette ved tilknytning på følgende måte: Andelshaveren plikter å varsle A/L Beisfjord Vannverk ved salg av andelen og ved forandring av grunnlaget for vannavgiften Ifølge vedtektene følger andelen eiendommen Det viser seg at noen ikke varsler fra om eierskifte og forandring av avgiften. Vannverket vil med dette gjøre oppmerksom at på at andelshaverne har plikt til å varsle Vannverket ved eierskifte og forandring av grunnlaget for vannavgiften i) Bytte av leder i Vannverket Undertegnede kom inn i styret 28. april 1983 og ble valgt til leder 24. mars Jeg vurdert min funksjon i flere år og har kommet til at jeg ønsker å gå av som leder ved førstkommende årsmøtet. Valgkomiteen er varslet om at jeg ikke tar gjenvalg som leder. I den første tiden jeg var med i Vannverket var det gamle inntaket i Mølnelva i drift. Der kom det mye lauv og andre partikler inn i inntakskummen. Silen hadde forholdsmessig store hull og mye forurensing av organisk materialer kom inn i rørsystemet. Derfor ble det besluttet å bygge et helt nytt inntak i Mølnelva. Samtidig kom det nye forskrifter for rensing av vannet. Med dette startet en byggingen av et helt nytt vannverk. Jeg har vært med på å planlegge og bygge - demning i Mølnelva - nytt inntakssystem i Mølnelva - rensing med UV- stråling - nytt anlegg for grunnvann fra Lakselva - godkjenning av Mattilsynet - flere kilometer med nye rørledninger - mange brannkummer Vannverket har i dag totalt 69 kummer hvor 39 kummer har uttak for brannslokking. Side 4

5 Det må også nevnes at Vannverket i perioden som jeg har vært leder har hatt flere lekkasjer og hatt store utfordringer med frosne ledninger, spesielt vinteren Det er gjort mange tiltak for å unngå slike situasjoner. Utbygging av anlegg og rørledninger har vært utført av forskjellig firmaer. I dette arbeidet har Vannverket hatt en uvurderlig hjelp av ingeniør og konsulent Kjell Karoliusen Driften har jeg utført sammen med Arild Sundby i alle disse årene. Det har vært et utmerket samarbeid på alle måter. Arbeidet for øvrig har vært utført av mange som Vannverket har engasjert. Jeg har trivdes med arbeidet i Vannverket og med alle som har bidratt, både firmaer og enkeltpersoner. Dog må det også nevnes at det har vært forskjellige utfordringer. Styret i Vannverket har i flere år ønsket å få inn i styret en som var villig å ta over lederfunksjonen. Styrets nestleder, Marius Larsen, har sagt seg villig lede Vannverket videre. Jeg takker alle, både styret og de som har bidratt med arbeid, for en givende tid og samarbeid i Beisfjord Vannverk. Dette arbeidet fra min side har ikke vært mulig uten den tålmodigheten som min kjære Gretha har vist i alle disse årene. Henne skylder jeg alle mest en hjertelig takk. g) Eierskifte av andeler. Andelshaverne plikter å melde fra til Vannverket når andelen skifter eier. Alle nye abonnenter gjøres oppmerksom på dette ved tilknytning på følgende måte: Andelshaveren plikter å varsle A/L Beisfjord Vannverk ved salg av andelen og ved forandring av grunnlaget for vannavgiften Ifølge vedtektene følger andelen eiendommen Det viser seg at noen ikke varsler fra om eierskifte og forandring av avgiften. Vannverket vil med dette gjøre oppmerksom at på at andelshaverne har plikt til å varsle Vannverket ved eierskifte og forandring av grunnlaget for vannavgiften. Vedtak: Årsmeldingen enstemmig godkjent. Side 5

6 Sak 04/15: Regnskap og budsjett. Årsregnskap Beisfjord Vannverk SA 2014 Resultatregnskap Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 Utfakturerte vannavgifter Andre driftsinntekter Driftskostnader: Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Strøm,vannprøver mv Leie av utstyr Reparasjoner/vedlikehold Regnskap/revisjon/kons Advokathonorar Tlf, porto kontorrekv Møte, reisekostn, annet Forsikringer Andre driftskonstnader Avsetning tap/tap Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinnt./kostnader Renteinntekter Rentekostnader Sum Finansposter Årsresultat før skatt Skattekostnad - 0 Årsresultat Side 6

7 Balanse Eiendeler: Gjeld og egenkapital Anleggsmidler: Egenkapital Maskiner, inventar og lignende Andelskapital Sum anleggsmidler Annen egenkapital Sum egenkapital Omløpsmidler: Langsiktig gjeld: Kundefordringer Pantelån Andre kortsiktige fordringer Annen langsiktig gjeld Bankinnskudd,kontanter Sum omløpsmidler Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Kassekreditt - Leverandørgjeld - Off avg.,skattetrekk mv Sum kortsiktig gjeld: Sum eiendeler Sum gjeld/egenkapital Beisfjord, den / Styret i Beisjord vannverk SA Alvin Nystad Leder Vedtak: Regnskap og budsjett enstemmig godkjent. Sak 05/15: Drift- og investeringsbudsjett samt en 4-årig økonomiplan Styret planlegger ikke større arbeid i og vil arbeide for å øke driftskapitalen. Arbeidet med registrering av kummen planlegges avsluttet i 2015 og oppmåling av ledningsnettet utføres i 2015 Avdragene til Kommunalbanken vil gå ned fra og med 2016 og lånet vil i sin helhet være nedbetalt i Tekst Tidspunkt Kostnad Registrering av kummer ,- Oppmåling av ledningsnettet ,- Merking brannkummer med rød plate ,- Ny ledning over Lakselva ,- Nedbetaling av gjeld Vedtak: Enstemmig godkjent Side 7

8 Sak 06/15: Fastsettelse av gebyrer for 2014 Styrets forslag til gebyrer for 2015 som er det samme som for 2014: Tilknytningsavgift kr eksklusiv MVA Årsavgift kr inklusiv MVA Vedtak: Styrets forslag enstemmig godkjent. Sak 07 /15: Innkomne forslag med styrets forslag til vedtak Det er ikke kommet noen forslag til årsmøtet. Sak 08 /15: Valg På valg i 2015 Forslag valgkom Valgperiode Leder Alvin Nystad Marius Larsen 2 år Styremedlem Marius Larsen Alvin Nystad 2 år Sekretær Arild Sundby Arild Sundby 2 år Varamedlem Terje Sjursen Terje Sjursen 2 år Valgkomite Hans Kildal Jon Føre 3 år Valgkomite Ebrikke Bjørnstrøm Jan Inge Sundby 2 år Signatur. Møteleder: Alvin Nystad Protokollfører: Arild Sundby Medlemmer: Ivar Ravn Hans Kildal Beisfjord Vannverket AL Adresse: Kvanta 30, 8522 Beisfjord Hjemmeside: Leder: Alvin Nystad, Kvanta 30, 8522 Beisfjord Tlf: , Driftspersonell: Arild Sundby: Mob Kristian Kristiansen: Tlf.: , Økonomi: Kasserer: Rolf Morten Karlsen Regnskap: Økonor Side 8