Årsberetning Christian Michelsen Research AS Fantoftvegen 38, Postboks Bergen Telefon Telefax

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2004. Christian Michelsen Research AS Fantoftvegen 38, Postboks 6031 5892 Bergen Telefon 55 57 40 40 Telefax 55 57 40 41 www.cmr."

Transkript

1 Årsberetning 2004 CMR gruppen tilbyr industrirettet forskning, produktutvikling, rådgivning og fremstilling av prototyper, programvare og mekaniske produkter. Christian Michelsen Research AS Fantoftvegen 38, Postboks Bergen Telefon Telefax

2 Innholdsfortegnelse Forord 3 Styrets beretning for Organisasjon 7 Regnskap Nøkkeltall for konsernet 9 Industriell instrumentering 10 Datateknologi 12 GexCon 14 Prototech 16 Forretningsutvikling 18 2

3 Forord Christian Michelsen Research As (CMR) ble etablert i 1992 som et eget forskningsaksjeselskap eiet av Chr. Michelsens Institutt (CMI) og Universitetet i Bergen (UiB). CMRs teknologiske miljø har røtter tilbake til 1930, da CMI ble opprettet for fri og uavhengig forskning på grunnlag av en testamentarisk gave fra tidligere statsminister og skipsreder Christian Michelsen. I 2004 ble CMIs aksjer i CMR overdratt til UiB, ved universitetets randsoneselskap Unifob. Siktemålet er å utvikle CMR i UiBs randsone som den primære samarbeidspartner innen teknologisk forskning og innovasjon. Dette gir en bedre tilgang til UiBs brede og grunnleggende kompetanse innen naturvitenskap, og representerer en unik mulighet for CMR til å videreutvikle eksisterende virksomhetsområder, samt legge grunnlag for etablering av nye. CMRs visjon er å drive forskning for industriell utvikling. Fra ide til produkt er et kjennetegn ved virksomheten som skiller CMR fra mange tilsvarende instituttmiljø. I tillegg til å gjøre analyser av komplekse problemstillinger, har CMR kultur for å tilby kunden løsninger gjennom prototyper og demonstrasjon. Dette gir en ny dimensjon til UiBs randsone aktiviteter. Med basis i egen forskning har CMR bidratt til knoppskyting og etablering av ny industriell virksomhet. Dette er en tradisjon vi ønsker å videreføre. CMR ønsker derfor velkommen en nasjonal og regional satsing og virkemidler som skal understøtte en slik utvikling. Utviklingen av Norge som industrinasjon vil kreve betydelig forskningsinnsats i årene fremover. I tillegg til olje og gass-sektoren finnes store muligheter innen bransjer som energi, marin/maritim og miljø. I dette landskapet skal CMR ha en rolle og være en viktig samarbeidspartner og bidragsyter for å nå nasjonale målsettinger. Samtidig har CMR som ambisjon å øke den internasjonale andel av virksomheten. Teknologisk forskning ved CMR har høy kvalitet, men har i dag behov for vekst. Vekst i fremtiden forutsetter tettere samarbeid mot andre FoU miljøer, lokalt og nasjonalt. CMR har en svært dyktig og motivert stab. Det enkeltpersoner gjør hver dag har direkte betydning for selskapets suksess. Styringsstruktur, organisasjonsutvikling og kulturbygging er viktige elementer i videre utvikling av selskapet og har høy prioritet. Historisk har CMR vært en viktig rekrutteringsarena for medarbeidere til byens øvrige næringsliv. Den rollen ønsker vi å ha også i fremtiden Denne årsberetningen beskriver virksomheten ved CMR i 2004 og demonstrerer spennvidden i forskningsaktiviteten som pågår. Den viktigste indikatoren for CMRs suksess er den verdiskaping hos kundene som forskningsresultatene fra CMR gir grunnlag for. I 2005 har CMR 75-årsjubileum. Det vil bli markert både internt og eksternt. I den anledning ønsker vi å demonstrere CMRs rolle innen næringsrettet forskning og innovasjon i Bergensregionen og nasjonalt. Vår ambisjon er, i nært samarbeid med UiB, å videreføre CMRs stolte tradisjon i årene som kommer. Arvid Nøttvedt Adm. direktør 3

4 Styrets beretning for 2004 Christian Michelsen Research AS (CMR) hadde omsetningsvekst og positiv resultatutvikling i Omsetningen i konsernet ble 107,7 mill.kr., en økning på 10,2% fra 2003, som gav et årsresultat på 2,6 mill.kr. mot 1,1 mill.kr. i Konsernets egenkapitalsituasjon ble ytterligere styrket og er god. I sitt trettende driftsår hadde morselskapet innen områdene Industriell instrumentering, Datateknologi og Forretningsutvikling en omsetning på 48,2 mill.kr. og et årsresultat etter skatt på 1,2 mill.kr. Gjennom datterselskapene GexCon AS og Prototech AS er konsernet også engasjert innen eksplosjonssikkerhet og mekanisk design, produktutvikling og produksjon. Universitetet i Bergen overtok i 2004 Chr. Michelsens Institutts eierandel i CMR. Siktemålet er å utvikle CMR i universitetets randsone som den primære samarbeidspartner innen teknologisk forskning og innovasjon. Markedsdrevet virksomhet Christian Michelsen Research AS (CMR) er et forskningsinstitutt som utfører oppdrag for bedrifter og offentlige etater i inn- og utland. Oppdragene fra industrien utgjorde 72% av volumet og var rettet mot produkt- og prosessindustrien, med hovedvekt innen olje og gass. Oppdragsvolumet for utenlandske kunder var 16%. I samarbeid med CMRs kunder og datterselskaper strekker engasjementet seg fra teknologisk forskning og utvikling til bygging av prototyper og kommersialisering av ferdige produkter. Det har åpnet seg nye muligheter innen områdene nedihullsinstrumentering og subsea og nye prosjekter er etablert. Innen fangst og havbruk er det gjennomført FoU-prosjekter på fangstmåling både i Sverige og i Skottland. Det har igjen ført til interesse for den nye teknologien i EU. Viktige samarbeidspartnere i CMRs fiskeriaktivitet er Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen (UiB). Datateknologi Innen datateknologi falt oppdragsvolumet for 2004 i forhold til året før. Sammen med enkelte oljeselskaper er VR (virtual reality) benyttet for bedre formidling av risikofaktorer knyttet til olje/gass, ved at simuleringsforløp for utslipp, brann eller eksplosjoner kan vises i og styres fra et VR-miljø. Videreutviklingen av VR i forbindelse med økt utvinning fortsatte i 2004, bl.a. med tilpasninger av VRprogramvaren for operasjonsrom. Anvendelser av nettbaserte karttjenester for overvåkning av skipstrafikk er videre utviklet i samarbeid med Hovedredningssentralene og Kystverket. CMRs hovedvirksomhet er lokalisert til Bergen. Svein Steen Thomassen Anne-Grete Strøm-Erichsen Sverre Spildo Virksomhetens utvikling CMR hadde i 2004 en fin utvikling. Det har vært utført god og interessant forskning og produktutvikling ved alle avdelingene. For å sikre en økt ordretilgang og jevnere drift vil markedsaktiviteten bli økt. Instrumentering Oppdragsvolumet innen instrumentering hadde en fin økning i Spesielt har samarbeidet med service- og leverandørselskaper innen olje og gass økt. Prosjektene er ofte orientert mot bygging av prototyper til bruk i offshoreoperasjoner. CMRs styre i

5 Teknologioverføring og kommersialisering Sammen med nasjonalt og regionalt virkemiddelapparat bidrar CMR aktivt til internasjonalisering og økt teknologioverføring til små og mellomstore bedrifter i regionen. Gjennom det nasjonale FORNYprogrammet knyttet til kommersialisering av forskningsresultater har CMR i 2004 bidratt til kommersialisering av seks nye idéer og konsepter. Samarbeid med Forskningsrådet CMR mottok 8,8 mill.kr. i 2004 (18% av omsetningen) i grunnbevilgning og strategisk instituttprogram fra Norges forskningsråd. Grunnbevilgningen utgjorde 2,8 mill.kr. Disse midlene er et viktig fundament for teknologifornyelsen på CMR og utløsende for nye samarbeidsprosjekter med industri. Spesielt innen petroleumsområdet har CMR et godt inngrep gjennom strategiske og brukerstyrte prosjekter. Gjennom engasjementet som rådgiver for Klimatekprogrammet har CMR bidratt til å videreutvikle en omfattende nasjonal aktivitet for utvikling av teknologi for gasskraft med CO 2 -håndtering. Samarbeid i regionen Universitetet i Bergen UiB er CMRs viktigste samarbeidsog kompetansepartner innen UoHsektoren. Det er i 2004 igangsatt et nytt 3-årig program for å styrke dette samarbeidet innen eksisterende og nye områder. Samarbeidet innebærer økt satsing på felles faglige prosjekter, forskerutdanning, felles infrastruktur etc. CMR brukte i ,1 mill.kr. av egne midler på nye prosjekter innen måling og overvåking av marine ressurser og marint miljø, ny instrumentering for petroleumsindustrien og innen medisinsk teknologi. Styret har forventninger til økt samarbeidsaktivitet og ytterligere kompetanseheving i I 2004 var seks masterstudenter, tre dr.gradstudenter og to vitenskapelige rådgivere fra UiB knyttet til samarbeidet. Høgskolen i Bergen og Innovasjon Norge Samarbeidet med Høgskolen i Bergen og Innovasjon Norge omfatter utdanning og felles aktiviteter mot næringslivet i regionen. I 2004 var fem studenter og en vitenskapelig rådgiver knyttet til samarbeidet med Høgskolen i Bergen. Årsregnskap I sitt trettende driftsår hadde CMR en omsetning på 48,2 mill.kr., et driftsresultat på 1,7 mill.kr. og resultat etter skatt på 1,2 mill.kr. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret foreslår at overskuddet legges til egenkapitalen. Av CMRs eiendeler på 131,6 mill.kr. utgjør egenkapitalen 70,3%. Personal Selskapet hadde ved utgangen av ansatte, hvorav 10 (20%) med dr.grad. To nye medarbeidere ble ansatt og én sluttet. Av selskapets 52 ansatte er åtte kvinner. Selskapets styre består av ni personer hvorav én er kvinne. Styret vil i 2005 aktivt arbeide for å bedre balansen mellom kjønnene i organisasjonen. Anders Farestveit Kjell-Eivind Frøysa Jørgen C. Arentz Rostrup Tor Langeland Tim Dodson og Per Lunde var ikke til stede da bildet ble tatt. 5

6 HMS Sykefraværet i 2004 utgjorde 2,6% av arbeidstiden. Det er rapportert om to tilfeller knyttet til skader/ulykker. Ett av disse tilfellene har medført sykefravær. CMRs virksomhet er ikke underlagt konsesjonsvilkår eller krever utslippstillatelse. Arbeidsmiljøet er etter styrets vurdering godt. Eierforhold og organisasjon CMR hadde pr følgende aksjonærer: Universitetet i Bergen 50%, aksjer, Unifob AS 35%, aksjer, og Stiftelsen Unifob 15%, aksjer. Det er eiernes intensjon at 15% av aksjene snarest skal overdras til industrielle eiere. Ole Petter Håkonsen gikk av som styreleder i desember Styret takker Håkonsen for hans engasjement og innsats for CMR gjennom mange år. Jørgen C. Arentz Rostrup ble utpekt som ny styreleder. Arvid Nøttvedt er ansatt som ny administrerende direktør pr Konstituert adm.direktør frem til , Hans-Roar Sørheim, gikk tilbake til stillingen som assisterende direktør fra samme dato. Styret takker Sørheim for hans innsats i en krevende periode. Konsernet CMR-konsernet består av morselskapet CMR AS og datterselskapene Prototech AS og GexCon AS. Datterselskapet Prototech AS, som har kjerneområdene mekanisk design, produktutvikling og produksjon, herunder brenselcelleteknologi, hadde et mindre underskudd i Datterselskapet GexCon AS, som kommersialiserer CMR-utviklet teknologi og programvare for økt sikkerhet mot eksplosjoner, hadde et tilfredsstillende resultat i Den totale virksomheten i konsernet hadde omsetning på 107,7 mill.kr. i 2004, en økning på 10,2% fra Driftsresultatet var 2,9 mill.kr. og årsresultatet etter skatt 2,6 mill.kr. Konsernet utførte 104 årsverk i Av konsernets eiendeler på 150,2 mill.kr. utgjør egenkapitalen 61,2%. Styret er godt fornøyd med resultatene i 2004 og vil gi honnør til ledelse og ansatte for god innsats og fokus på ordinær drift i et krevende år med omstilling. Styret vil også takke samarbeidspartnere for gode relasjoner gjennom året. Utsiktene fremover CMR er i løpet av 2004 etablert som et selskap i UiBs randsone og universitetets primære samarbeidspartner innen teknologisk forskning og innovasjon. CMR forutsettes også å ha en sentral rolle i et samordnet opplegg for innovasjon og nyskapning innenfor UiBs randsone. For å styrke CMR videre er det startet en strategiprosess, CMR Formålet med prosessen er å videreutvikle CMR (lokalt, nasjonalt og internasjonalt) som et sterkt Bergensforankret forskningsinstitutt med betydelig kompetanse innen prototypbygging og kommersialisering. Ordresituasjonen ved inngangen til 2005, i kombinasjon med CMRs kompetanse, markedsinngrep og teknologifornyelse, gir grunnlag for videre drift. Bergen, 6. april 2005 Jørgen C. Arnetz Rostrup Svein Steen Thomassen Timothy Dodson (leder) Anne-Grete Strøm-Erichsen Sverre Spildo Anders Farestveit Kjell-Eivind Frøysa Tor Langeland Per Lunde 6 Arvid Nøttvedt (adm.direktør)

7 Organisasjon Pr 1. juni 2005 Styre Arvid Nøttvedt Adm.direktør Hans-Roar Sørheim Ass.direktør Administrasjon Industriell Instrumentering Datateknologi Forretningsutvikling GexCon AS (89,23%) Prototech AS (85,89%) Cato Bjelland Avdelingsdirektør Kåre P. Villanger Avdelingsdirektør Hans-Roar Sørheim Avdelingsdirektør Torgeir Nærø Adm.direktør Asle Lygre Adm.direktør 7

8 Regnskap 2004 Konsernregnskapet inkluderer datterselskapene GexCon AS (89,23%) og Prototech AS (85,89%). Beløp i kroner. Resultatregnskap Konsern Konsern CMR CMR Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto fi nansposter Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Årets resultat Minoritetsandel Majoritetsandel - - Balanse Konsern Konsern CMR CMR Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Varer Fordringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Minoritetsinteresser Avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD For fullstendig regnskap med noter og revisors beretning, se våre nettsider 8

9 Nøkkeltall for konsernet Resultatutvikling (mill.kr) Salgsinntekter for 2004 fordelt geografisk Personell 2004 Prosjekter/leveranser på verdensbasis 9

10 Industriell instrumentering Profil Aktivitetene er rettet mot forskning og utvikling innen instrumentering, og omfatter modellering, sensorteknologi, måleteknologi, elektronikk og signalbehandling. Avdelingen har egen ultralyd- og flefaseteknologi. Avdelingen gjennomfører komplette prosjekter fra forskning til ferdig kvalifiserte industrielle instrumenteringsløsninger. tilpassning av denne for bruk på landterminaler ved levering av fisk. To mobile prototyp fangstmålestasjoner er bygget og nå under felttest i Sverige og Skottland som ledd i utviklingen og evaluering av om teknologien vil kunne tilpasses og eventuelt møte de krav som stilles for slike anvendelser. I august 2004 ble CMRs fangstmålerteknologi nominert som en Landbasert fangstmåler på langtidstesting i Sverige mulig å laste ned en bakgrunnsrapport om utviklingen av fangstmålerteknologien og en oppsummeringsrapport fra første fase av prosjektet som er gjennomført med Fiskeriverket i Sverige og EU. Olje & Gass Det 4-årige strategiske instituttprogrammet Clean and efficient use of natural gas: improved monitoring systems ble avsluttet i I det avsluttende året har fokus vært på (i) videre utviklinger innen ultralydbasert måling av væskenivåer i separatorer, blant annet innen bruk mot sandproblematikk, (ii) oppbygging av en fasilitet for studier av sandutfelling sandhåndering for separatorproblematikk, samt (iii) ultralydbasert clamp-on tykkelsesmåling av tynne og hurtig varierende væskefilmer på innsiden av tanker og rør hvor det strømmer våt gass. Fangstmålerteknologi Nominert til Nor-Fishing sin Innovasjonspris 2004 for fangstmålerteknologi på sjø og land Vi har tidligere utviklet fangstmålerteknologien med hensyn på bruk ombord i fartøyer ved ombordpumping av fangst, og det arbeides nå med å få til pilottesting av teknologien ombord i et lite antall fartøyer. Målingene ved ombordpumping gir fiskerne vesentlig bedre mål på fangstmengdene, som igjen er grunnlag for fiskernes rapportering til forvaltningsorgan og salg av fangsten. Det er imidlertid ved levering av fangsten til fiskemottak at endelig salgsmåling finner sted, og det er denne målingen som danner grunnlag for økonomisk oppgjør og kvoteavregning. Det er stor interesse for fangstmålerteknologien innenfor EU, og i samarbeid med Fiskeriverket i Sverige, EU og Scottish Fisheries Protection Agency (SFPA) har vi utviklet en ny generasjon av vår fangstmålerteknologi og startet 10 av tre til Nor-Fishing 2004 sin Innovasjonspris. Se våre nettsider (www.cmr.no) for mer informasjon om fangstmålerprosjektene. Det er også der Ultralydteknologi for mengdemåling av olje og gass CMR bygger på nærmere 30 års erfaring innen ultralyd strømningsmåling av olje og gass. Denne teknologien blir videreutviklet for nye anvendelser og forbedret nøyaktighet, i samarbeid med Universitetet i Bergen og industripartnere som Roxar Flow Prototyp flerstråle ultralyd strømningsmåler for høypresisjons salgsmåling av olje og petroleumsprodukter, utviklet for FMC Measurement Solutions.

11 CMR på 83ºN for å teste ut ny ismåler Measurement, FMC Measurement Solutions (USA og Norge), Statoil og Gassco, og Norges Forskningsråd. Aktuelle anvendelser inkluderer forbedrede og mer nøyaktige instrumenter for måling av fakkelgass (for reduserte CO2-utslipp i nullfaklings -systemer), høypresisjons måling for kjøp og salg av olje (se bilde), ultralyd masse- og energimåling av naturgass, non-wetted ultralyd strømningsmålingsteknolo gi, clamp-on måling av væskefilm i våtgass-strømning (f.eks. på gassutløpet fra scrubbere og 3-fase-separatorer), og nedihulls ultralyd transduserteknologi. Masterog PhD-kandidater blir veiledet på utvalgte temaer i et nært samarbeid med Universitetet i Bergen, Institutt for Fysikk og Teknologi. Måling av havis Gjennom EU-prosjektet Sea Ice Thickness Observation System (SITHOS) utvikles en automatisk måler for måling av egenfrekvens i isflaten på Nordpolen for bestemmelse av istykkelse. Det settes store krav til tiltsensorer, elektronikk og finmotorikk for deteksjon av bølger i isen i størrelsesorden tusendels grad i det kalde klimaet. Måleren er utstyrt med Iridium satellittsender og -mottaker som tillater toveiskommunikasjon med måleren og overføring av store menger data. En første prototyp ble satt ut mars 2003 med godt resultat. Neste prototyp skal settes ut på Nordpolen våren For måling av istykkelse i Framstredet har Norsk Polarinstitutt og Alfred Wegener Institute brukt CMRs issonar ES300 siden slutten av 80-tallet. Issonaren står oppankret 50 m under havoverflaten og måler avstand til undersiden av isen ved hjelp av et omvendt ekkolodd. I 2004 ble en ny prototype utviklet for bedre å detektere åpent vann og ulike typer is. En vellykket test ble gjort i Samnangerfjorden høsten og vinteren Summary Industrial Instrumentation Profile We carry out research and development in sensor and measurement technologies, simulation and modelling, electronics and signal processing. The department has particular expertise in ultrasonic systems and multiphase measurements. We can carry out complete projects from initial concept to research and development and to production, testing and qualification of complete prototype systems. Projects 2004 has been another busy and productive year. Examples of projects include: SITHOS (Sea Ice Thickness Observation System) Automatic observation system for deployment in the Artic for the measurement of sea ice thickness as part of the EU funded SITHOS project. FMC Liquid meter Development of high accuracy ultrasonic liquid metering system for FMC Measurement systems (USA). Land-based Fishmeter Modification and testing of the CMR Fishmeter for the weighing of fish landed at processing plants for The Swedish National Board of Fisheries and the Scottish Fisheries Protection Agency. For further details see: 11

12 Datateknologi Profil Aktivitetene ved Avdeling for datateknologi er rettet mot forskning og utvikling innen informasjonsteknologi, med vekt på visualisering og VR (virtual reality). Målet er å utvikle nye moduler og systemer som bidrar til økt verdiskaping for kundene innenfor fire løsningsområder: visuell dataanalyse, visuell simulering, visuell beslutningsstøtte og visuell kommunikasjon. VR for økt sikkerhet og formidling av risiko På oppdrag fra Statoil og Norsk Hydro utvikler CMR en VRapplikasjon der brukeren kan definere og utforske ulike brann- og eksplosjonsscenarioer på en interaktiv måte. Systemet vil tillate eksperter og ikke-eksperter å kommunisere relevant informasjon knyttet til sikkerhet og risiko på en mer effektiv måte ved hjelp av nye media, og vil også bli benyttet for trening og opplæring. Programvaren kombinerer bruk av avansert visualisering av store geometriske modeller av plattformer, prosessanlegg og fabrikker med avanserte CFDsimuleringer (computational fluid dynamics) av brann og eksplosjoner. Simulert gasslekkasje i urbant område, vist i VR Dynamiske objekt, som dører, kan åpnes og lukkes ved hjelp av naturlige håndbevegelser mens scenarioene utforskes. Likeledes kan tenningspunkt og gassegenskaper endres interaktiv under kjøringen. Det er lagt opp til at flere simuleringer kan utføres og styres parallelt for evaluering og sammenlikning. Simuleringsverktøyene som benyttes er FLACS, en simulator for gasspredning og eksplosjon utviklet av GexCon, og Kameleon FireEx, en simulator for gasspredning og brann utviklet av ComputIT. VR for økt olje- og gassproduksjon Norsk Hydro og CMR fortsatte VR-prosjektet (som startet i 1997) for forbedret tredimensjonal (3D) analyse av geofysiske og geologiske data. Som del av arbeidet i 2004 ble VR testet i nye applikasjonsområder innen økt utvinning, blant annet med funksjonalitet for interaktiv redigering av geomodeller, brønnkorrelasjon, kryssplott og multiattributtanalyse. Applikasjonen HydroVR er også tilrettelagt for bruk i forbindelse med visualisering av produksjonsdata i landbaserte operasjonsrom. HydroVR er i løpet av de siste årene flyttet fra Unix- til PC-plattform slik at programvaren nå også kan kjøres på vanlige arbeidsstasjoner i tillegg til kraftige grafikkmaskiner. VR brukt for planlegging av strålebehandling av kreft VR medisin CMR samarbeider med Kreftavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus (HUS) om utprøving av VR-programvare i forbindelse med planlegging av stålebehandling. Siktemålet er å kunne få en bedre 3D forståelse av hvordan en oppsatt stråle-/doseplan påvirker selve 12

13 kreftsvulsten og omkringliggende organer, identifisert basert på opptak fra MRI eller CT. I forbindelse med dette prosjektet har HUS fått på plass en egen VR-installasjon. 3D ultralydbilder I samarbeid med GE Vingmed Ultrasound har CMR levert programvaremoduler for visning av 3D ultralydbilder i sanntid. CMRs arbeid har fokusert på teknikker for volumvisning og snittplan i forbindelse med medisinske anvendelser, og modulene inngår i den programvaren GE Vingmed Ultrasound leverer på verdensbasis. CMR har også bistått GE Inspection Technologies med tilrettelegging av tilsvarende programvare rettet mot 3D inspeksjon av sveiseskøyter vha. ultralydbilder. Internettbaserte kart I samarbeid med Meteorologisk Institutt og på oppdrag fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har CMR utviklet et nytt system, MetOc, for visning av meteorologiske og oseanografiske data kombinert med annen kartinformasjon. MetOc er basert på nye standarder for internettbaserte tjenester som muliggjør integrasjon av ulike typer posisjonsdata i en vanlig internettleser. CMR har videre sammen med Kystverket og Sjøfartsdirektoratet etablert en egen internett-tjeneste som gir begrenset tilgang til AIS-data for definerte brukere. Tilsvarende system er også levert til det Danske Farvandsvæsen. SARA Search And Rescue Application For Hovedredningssentralene (HRS) har CMR utviklet ny kartfunksjonalitet i SARA, det operative beslutningsstøttesystemet som HRS benytter som sitt hovedverktøy. Den nye funksjonaliteten bygger blant annet på tilgjengelig AIS-informasjon (Automatic Identification System) for skip, og kan eksempelvis benyttes for å vise tilgjengelige ressurser ved leteaksjoner i kystnære områder. I 2004 er det også spesielt arbeidet med utvidet funksjonalitet i SARA knyttet til søksplanlegging til havs. CMR samarbeider også med Telenor Maritim Radio om videreutvikling og tilpasning av SARA til bruk i Kystradio. Summary Advanced Computing Activities are within the field of information technology, with emphasis on visualisation and VR (virtual reality). The aim is to develop new modules and system solutions that improve our clients productivity. Examples of activities in 2004 include: New VR application to be used in the oil, gas and process industry for enhancing safety and presentation of information as well as training. Continuation of the Hydro VR project to improve three-dimensional analysis of geophysical and geological data. New software prototype for using VR in conjunction with cancer treatment. Software modules for the display of three dimensional ultrasound images in real time and related software adapted for inspection purposes. New software system, MetOc, for the display of meteorological and oceanographical data combined with map information. Web-based service for access to maritime AIS (Automatic Identification System) information. Decision support system SARA (Search And Rescue Application) further enhanced with map functionality, e.g. for displaying AIS and MetOc information. Hovedredningssentralen for Sør-Norge med SARA og AIS vist på storskjerm 13

14 GexCon Oljetåke flammeball fra GexCon småskala validerings-eksperiment Profil GexCon er et ledende analysehus innenfor prosess og sikkerhet, håndtering av eksplosjonsrisiki, aktive og passive eksplosjonsvernsystemer og relatert CFD programvare. GexCons tjenester inkluderer blant annet: sikkerhetsvurderinger både on- og offshore testing og sertifisering av mekaniske og elektriske produkter og løsninger med relevans til eksplosjonsvern, og CFD programvareapplikasjoner for simulering av ventilasjon, spredning og eksplosjonslaster i forbindelse med gass, støv og eksplosiver GexCons kunder representerer alt fra energisektorselskaper basert på atomkraft, vannkraft, biobrensler, gass og olje, til shipping, farmasøytiske selskaper, smelteverk, matvare og fòrselskaper. Alle selskaper med potensiale for eksplosive atmosfærer er relevante kunder. selskapet en stabil utvikling i olje- og gassmarkedet. Utbygging av nye felt i Vest-Afrika, Storbritannia og Norge var av stor betydning for GexCons resultater gjennom året. GexCon benyttet 2004 til å posisjonere selskapet for det skandinaviske markedet drevet av de nye EUinitierte ATEX-direktivene. Økt etterspørsel fra såvel eksisterende som nye kunder, spesielt fra energiog fôrsektoren, ble et godt fundament for omsetningsvekst mot landbasert prosessindustri. Industrielt orienterte aktører innenfor hydrogen verdikjeden har ønsket velkommen et EUinitiativ med fokus på å utvikle sikkerhetsstandarder. GexCon tar aktivt del i dette internasjonale samarbeidet, blant annet gjennom det kommisjonsstøttede HySafe-nettverket. I tillegg har GexCon gjennomført komplekse eksperimenter og tester med hydrogen-blandinger gjennom industrifinansierte prosjekter (JIP er) samt med offentlig bevilgete midler. Kompetanse- og produktutvikling Nye metoder for å mer effektivt nyttiggjøre seg gassmonitor alarmdata, for derved å kunne realisere mer effektive ulykkesbegrensende tiltak, ble utviklet gjennom Metodene har globalt utnyttelsespotensiale i fasiliteter med avanserte overvåkings-, alarm- og responssystemer. De første prosjekter for kunder er allerede under gjennomføring. Arbeidet med å raffinere GexCons metoder innenfor risikovurderinger relatert til støv og gass har ledet til organisering av nye programvareverktøy. Disse skal sikre kvalitet, repeterbarhet, transparens samt overenstemmelse med direktiv, lovverk og retningslinjer. Ett av disse nye verktøyene, kalt FACT (Flammable Fuel Area Classification Tool), er under grundig testing av GexCons egne analytikere, og vil bli videre kommersialisert i Utviklingen av GexCons nye støveksplosjonssimulator, DESC, Markeder Den globale etterspørselsveksten etter flytende produksjonsenheter innvirket positivt på GexCons resultater i Avtaler med flere ledende ingeniørselskaper sikret 14 Områdeklassifisering og risikoanalyser i industrien krever detaljerte kunnskaper om de aktuelle anlegg

15 Summary GexCon GexCon is a frontrunner analyst company within process safety and explosion risk management, active and passive explosion protection solutions and related CFD simulation software. GexCon services include process safety assessments, testing and certification of mechanical and electrical solutions relevant to explosion protection, and sale and support of leading CFD software applications for simulating dispersion and explosions of gases, dusts or solid fuels Eksempel på modellering av urban giftgass-spredning (Med tillatelse fra US EPA og Vexcel, Inc) The global surge for more Floating Production Units (FPUs) had a positive effect on GexCon performance in Furthermore, GexCon spent 2004 positioning itself for the growth in the EU ATEX-directive driven consultancy markets in Scandinavia. GexCon actively takes part in the preparation of new standards on handling of hydrogen and LNG through experiments and tests through Joint Industry Projects and government supported programs. frembrakte signifikante resultater i Modellering av spredning og forbrenning av ulike støv er en utfordrende oppgave. Gjennom 2004 ble pre-kommersielle kodeversjoner distribuert og testet av GexCon og partnerselskaper. Første kommersielle versjon er forventet klar for markedet i løpet av Programvare produkter - FLACS I arbeidet med forbedringer og videreutvikling av CFD programvare, fokuserte GexCon ressursene på forbedringer av FLACS spredningssimuleringer. Sammen med E.I.du Pont de Nemours (U.S.) og Rhodia (Fr.) ble nye og forbedrete modeller implementert. Dette sikret klare forbedringer med tanke på å simulere atmosfæriske gassutslipp og spredningsmønstre. Typiske anvendelsesområder er eksosgass spredningsanalyser og spredning av giftgassutslipp ned til ppm-området. Å simulere hydrogen lekkasjer, spredning og eksplosjoner representerer en virkelig utfordring, spesielt med tanke på å forutsi formasjon av brennbare skyer samt tennenerginivåer. I tillegg har hydrogen en tendens til å detonere under gitte forutsetninger. Ny, validert funksjonalitet og kunnskap er implementert i FLACS Hydrogen, noe som gir rådgivere muligheten til å designe sikrere og mer kosteffektive løsninger for infrastruktur som håndterer hydrogen. GexCon har levert risiko- og tiltaksanalyser samt områdeklassifisering for flere av Energi E2s kraftverk i Danmark i Her fra Avedøreverket på Sjælland Competence New methods ensuring more efficient use of gas monitor alarm data, increasing response efficiency, were developed during the year. These methods have a worldwide application potential in facilities with advanced monitoring, alarm and response systems. First client projects are already under execution. Software applications - FLACS Improving the suite of CFD applications, main GexCon efforts under 2004 were spent in developing a better dispersion simulator. Main application area is tracing of exhaust gases and other toxic releases down to p.p.m. levels. Furthermore, vastly improved capabilities in simulating hydrogen dispersion and explosions were implemented in FLACS. Furthermore, significant progress was made during 2004 developing our new dust explosion simulator, DESC. The first commercial release of DESC is expected to hit the market in late

16 Prototech Profil Prototech leverer teknologiske løsninger, produktdesign- og produksjonstjenester med anvendelser som spenner fra romfart til produkter for konsummarkedet. Enheter levert fra Prototech til ESA Hershcel-Planck program. Bildet viser heliumtanken til Herschel satellitten (nederst) med enheter levert fra Prototech (øverst) integrert på den optiske benken. Med tillatelse fra EADS Astrium 2005 Energisystemer Utvikling av nye energisystemer og selskapets brenselcelleteknologi utgjør en betydelig del av virksomheten. Prototech er engasert i flere prosjekter med fokus på demonstrasjon av energisystemer der fast-oksyd brenselcelleteknologi (SOFC) står sentralt. I et prosjekt for Statoil har Prototech utviklet, testet og levert en ny kombinert reformer og katalytisk etterbrenner for metanoldrevne brenselcellesystemer. I et dr.gradsprogram finansiert av Norges forskningsråd samarbeider Prototech med Universitetet i Bergen vedrørende utvikling av nye materialer for høytemperatur brenselceller. Romfartsteknologi Til Norspace AS er det levert avanserte innkapslingsenheter for elektronikk til de første satellittene i det europeiske Galieoprogrammet. Prototech har produsert og levert mekaniske komponenter til 2. trinnet på Ariane 5-raketten i samarbeid med Nammo Raufoss AS. Avanserte simulatorenheter for Herschel-satellitten er levert til EADS Astrium i Tyskland og mekaniske komponenter til testing av Herschel- Planck-satellittene er levert til Alcatel Space i Frankrike. I et samarbeid med plantebiosenteret ved ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og på oppdrag for EADS Astrium i Tyskland, er det under Nødtelefon for Trafsys utvikling et plantekammer som skal flys med romfergen til den internasjonale romstasjonen. På oppdrag for den Europeiske Romfartsorganisasjonen (ESA) har Prototech under utvikling brenselcellesystemer og hydrogenlagringsteknologi for satellitter. Innenfor lagringsteknologi samarbeider Prototech med IFE. I samarbeid med Institutt for Energiteknikk (IFE) og CMR har Prototech startet arbeidet med å bygge en laboratoriedemonstrator av en helt ny energikonverteringsprosess der naturgass konverteres til elektrisitet og hydrogen med integrert fanging av CO 2. I samarbeid med BKK skal Prototech designe, bygge og installere en brenselcellebasert enhet for produksjon av elektrisk kraft og varme i et bygg i Næringsparken på Kollsnes. Enheten er utelukkende basert på teknologi utviklet i Prototech. Scanner for inspeksjon av rørsveiser under testing hos AGR Pipetech 16

17 Summary Prototech Prototech is a provider of technical solutions, product design and manufacturing services with applications ranging from space exploration to products for the consumer market. Development of energy systems and fuel cell technology are core activities. Prototech is engaged in several projects dealing with demonstration of energy systems featuring solid oxide fuel cell technology (SOFC). In a joint project with BKK, an electric utility company located in Bergen, a demonstrator combined heat and power unit based on SOFC, will be installed at Kollsnes west of Bergen. The unit will be operated on natural gas. Olje-i-vann måler for Proanalysis Prototech is also a supplier to the space industry. In 2004 the company developed and delivered advanced simulator units for ESA s Herschel Space Observatory to EADS Astrium in Germany. Olje- og gassteknologi For AGR Pipetech har selskapet designet og produsert spesialbygget rørsinspeksjonsutstyr spesielt for inspeksjon av rørsveiser. Gjennom selskapet Pipetech Innovation AS som eies av AGR Pipetech (50%) og Prototech (50%) er det under utvikling et nytt trådløst rørverktøy som kan flyte med rørstrømmen og krype tilbake til utgangspunktet ved å utnytte energien i strømmen. Utviklingen skjer i samarbeid med Norsk Hydro Produksjon. Produktdesign Selskapets satsing på produktdesign begynner å bære frukter. Prototech har bl.a. levert design til en ny trafikkteller til Datainstruments og utviklet nytt design til Aanderaa Instruments dataloggere. For Roxar Flow Measurements er det utviklet og levert ny design på innkapsling av elektronikk og for Åsnes Ski er det utviklet en ny barneskibinding. Mekanisk bearbeiding Selskapets produksjonsavdeling gjør Prototech i stand til å levere egenproduserte komplette løsninger til våre kunder. Avdelingen utfører også produksjonsoppdrag for eksterne kunder og bl.a. for Roxar Flow Measurements er det produsert og levert mekaniske komponenter til Roxars strømningsmålere. Barneskibinding for Åsnes Ski For more than a decade Prototech has developed and supplied units for pipeline inspection. In 2004 an 8 weld scanner was developed and supplied to AGR Pipetech. Product design is an area showing steady growth and in 2005 Prototech supplied design services connected to Datainstrument s traffic counter and Aanderaa Instruments data logging units. The Prototech workshop enables the company to supply complete solutions from engineering and development to manufacturing. 17

18 Forretningsutvikling Profil Avd. Forretningsutvikling har næringsutvikling og kommersialisering som aktivitetsområder. Aktivitetene eksternt er rettet mot bedriftsutvikling, teknologiformidling, innovasjon og internasjonalisering i små og mellomstore bedrifter herunder prosjektplanlegging, prosjektstyring, finansiering, rettighetsspørsmål samt bistand ved bedriftsetablering og salg av lisenser, produkter og idèer. Internt bidrar avdelingen til kommersialisering av idèer og resultater fra CMRs egen virksomhet. Kommersialisering Kommersialisering av forskningsresultater i forskningsmiljøene støttes av Forskningsrådets FORNY-program. Sammen med Universitetet i Bergen (UiB), Havforskningsinstituttet og Høyskolen i Bergen identifiserer og kvalifiserer CMR ideer og forskningsresultater som kan ha et kommersialiseringspotensiale. Koalisjonen ledes av Bergen Teknologi Overføring AS (BTO). I 2004 solgte CMR 3 prototyper og 1 lisens som resultat av denne aktiviteten, synliggjorde et kommersielt potensiale og bidro til markedstilpasning og videreutvikling av produktene. Teknologiformidling I samarbeid med Hordaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge, avd Bergen, etablerte CMR i 2004 programmet TEFT-Hordaland. Programmets mål er å gjøre kompetansen i forskningsmiljøene mer tilgjengelig for bedriftene i Hordaland og styrke teknologiformidling og næringsutvikling i regionen. TEFT- Hordaland bygger på erfaringer fra Forskningsrådets teknologiformidlingsprogram TEFT som ble gjennomført i perioden og som oppnådde gode tilbakemeldinger fra deltagende bedrifter. Programmet bidrar også til at forskningsmiljøene utvikler seg i en retning som møter bedriftenes behov samtidig som det legges 18 til rette for bedre kobling mellom kompetansemiljøene og næringslivet Internasjonalisering CMR deltar sammen med SINTEF, Rogalandsforskning, NORUT og Matforsk i IRC Norway - et nasjonalt senter for spredning og utnyttelse av teknologi, kompetanse og forskningsresultater mellom forskningsmiljøer og små og mellomstore bedrifter på tvers av landegrenser. IRC Norway er finansiert av EU, Forskningsrådet og Innovasjon Norge og er del av et større nettverk (68 sentre) som dekker hele EU/EØS-området. CMR har ansvaret for gjennomføring av programmet i Hordaland og Sogn og Fjordane. IRC-nettverket tilbyr assistanse til å identifisere og koble teknologier og bedrifter samt bistå norske bedrifter som ønsker å engasjere seg i EUs forsknings- og utviklingsprogrammer. IRC Norway etablerte 18 TTT-avtaler (Transnational Technology Transfer) i 2004 og ble rangert som et av de beste sentrene i nettverket det året. CMRs datterselskap Prototech har utviklet et nytt fellesystem for Åsnes Ski AS. Summary Business Development The activity focuses on regional small and medium sized companies to strengthen their innovative capabilities and business strategies. In particular promoting technology transfer and cooperation with Norwegian innovation and research centers, assist in government funding, interactual property rights, international cooperation and establishment of new enterprises. The department assists in commersialization of ideas and results from CMRs research activities.

19 19

Teknologisk forskning for regional utvikling i Hordaland

Teknologisk forskning for regional utvikling i Hordaland Teknologisk forskning for regional utvikling 1 Teknologisk forskning for regional utvikling i Hordaland Innspill til samråd om regionalt forskningsfond, 3. juni 2009 Dr. Christopher Giertsen Direktør Christian

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Fremtidens energiteknologi

Fremtidens energiteknologi Fremtidens energiteknologi Prototech: et firma i CMR-konsernet CMR-konsernet består av CMR (Industriell R&D), Gexcon AS (Prosess & sikkerhet) og Prototech AS CMR-konsernet har levert innovative tekniske

Detaljer

Årsrapport for Christian Michelsen Research (CMR) AS for 2012

Årsrapport for Christian Michelsen Research (CMR) AS for 2012 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 42b/13 Sak nr Møte: 20.6.2013 Årsrapport for Christian Michelsen Research (CMR) AS for 2012 Bakgrunn Christian Michelsen Research AS er et

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) Kristin Guldbrandsen Frøysa Daglig leder NORCOWE Bergen Næringsråd 8. mars 2010 Slide 1 / 17-Mar-10 Miljøvennlig

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Intelligente sensorsystemer for intelligente tjenester ARENA-søknad levert Innovasjon Norge 24. april 2015

Intelligente sensorsystemer for intelligente tjenester ARENA-søknad levert Innovasjon Norge 24. april 2015 ARENA Intelligente sensorsystemer ISS Intelligente sensorsystemer for intelligente tjenester ARENA-søknad levert Innovasjon Norge 24. april 2015 IoT / Sensor samling 21.mai 0900-1200 (Knowit Colours) Senior

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Utdanning, forskning og arbeidsliv Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Mål med samarbeid med næringsliv 1) Styrke kvalitet og relevans på utdanning bidrar til humankapital og employability

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Kostandskutt og Subsea teknologi

Kostandskutt og Subsea teknologi Kostandskutt og Subsea teknologi Stavanger 17. mars 2015 17. mars 2015 Kostnadskutt en miljørisiko? Introduksjon Asbjørn Bakken Tender & Account Manager, Production Performance Services - FMC Technologies

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153

Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Årsregnskap og årsberetning 2005 for Bergen Teknologioverføring AS Org.nr. 987 753 153 Regnskap for perioden 22.12.04-31.12.05 UiB/Regnskap 23.02.06 Innholdsfortegnelse Styrets beretning 3 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Bruk av brenselceller til fremdrifts- og kraftforsyning i skip

Bruk av brenselceller til fremdrifts- og kraftforsyning i skip Bruk av brenselceller til fremdrifts- og kraftforsyning i skip Gasskonferansen, Bergen, 26. april 2007 Tomas Tronstad, DNV Research & Innovation Utfordringen Mer enn 2/3 av verdens lastetransport gjøres

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

Muliggjørende teknologier "Teknologibad" Manufacturing

Muliggjørende teknologier Teknologibad Manufacturing Muliggjørende teknologier "Teknologibad" Manufacturing Geir Ringen, Forskningssjef SINTEF Raufoss Manufacturing Technology for a better society 1 Megatrender Demografiske endringer (økende verdenspopulasjon,

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling

Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Refleksjoner om kunnskapsstrategi, regional rolle og utvikling Seminardag TFoU 5 mars 2013 Sigmund Kvernes Direktør regional utvikling SINTEF og styremedlem TFoU Et kunnskapsbasert Norge regional fokus

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Seminar om gass- og støveksplosjoner

Seminar om gass- og støveksplosjoner Seminar om gass- og støveksplosjoner Fantoftvegen 38 (CMR), Bergen, 9. 11. februar 2010 Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk Arrangert av: GexCon AS Postboks 6015 Postterminalen, N-5892 Bergen, Norge

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før.

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før. RAUFOSS ASA STYRETS RAPPORT PR 1. KVARTAL 2003 Hovedtrekk Sammenligningstallene for 1. kvartal 2002 og året 2002 er omarbeidet i forhold til virksomheten som videreføres i 2003. Resultat av solgt virksomhet

Detaljer

Erfaringer fra innovasjonsprosjekt fra olje og flerfasemåling til fiskemåling

Erfaringer fra innovasjonsprosjekt fra olje og flerfasemåling til fiskemåling Erfaringer fra innovasjonsprosjekt - 23.6.2009 1 Erfaringer fra innovasjonsprosjekt fra olje og flerfasemåling til fiskemåling Audun Pedersen, Gardermoen, 23. juni 2009 Erfaringer fra innovasjonsprosjekt

Detaljer

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Energibruk og konvertering 2013-118 MNOK Batteri 20 % Biodrivstoff 16 % Hydro-gen 18 % Bygg

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

CLIMIT Nasjonalt program for finansiering av FoU

CLIMIT Nasjonalt program for finansiering av FoU Bellona CCS Forum, Oslo 15. november 2011 CLIMIT Nasjonalt program for finansiering av FoU Aage Stangeland, Norges Forskningsråd E- post: ast@rcn.no 1 CLIMIT akselerere kommersialisering av CO 2 - håndtering

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Velkommen til. Vekst gjennom ny business og kompetanse. Workshop i NCE Smarts Fremtidsprogram

Velkommen til. Vekst gjennom ny business og kompetanse. Workshop i NCE Smarts Fremtidsprogram 1 Velkommen til Vekst gjennom ny business og kompetanse Workshop i NCE Smarts Fremtidsprogram 25. 26. januar 2012, Quality Spa & Resort Strömstad Workshop - Vekst gjennom ny business og kompetanse Overordnet

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00

Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Bioteknologisk Brennpunkt torsdag 17. juni kl. 15.00 Næringslivet mer inn i akademisk forskning, eller akademisk forskning mer ut i næringslivet? Hva skal til for å utløse mer av potensialet? Adm.dir Jostein

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

Presentasjon for Verdal Formannskap

Presentasjon for Verdal Formannskap Windcluster Mid-Norway Presentasjon for Verdal Formannskap Viggo Iversen Project Manager Windcluster Mid-Norway E-mail: viggo.iversen@proneo.no Uten Trøndelag blir det bare permene igjen av boka om Norsk

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Klynger som Omstillingsmotor for Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse?

Klynger som Omstillingsmotor for Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse? Klynger som Omstillingsmotor for Norge Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse? Store utfordringer store muligheter Oljepris Produktivitet Kostnadsnivå Bærekraft

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Petroleumsutvinning i nord. - hvor og hvordan?

Petroleumsutvinning i nord. - hvor og hvordan? Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning Symposium 26. 28. august 2013 Longyearbyen Utvinning av ressurser i Nordområdene Petroleumsutvinning i nord - hvor og hvordan? Johan Petter Barlindhaug Styreleder,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Framdriftsrapport. Rapporteringsfrist: 20110601. Mottatt:. 174846 - The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology

Framdriftsrapport. Rapporteringsfrist: 20110601. Mottatt:. 174846 - The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology Side: 1 FRAMDRIFTSRAPPORT Prosjektnummer: 174846 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology Kolltveit,

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer