Godkjenning av barnehagens årsplan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av barnehagens årsplan:"

Transkript

1 Del 1

2 Godkjenning av barnehagens årsplan: Brattås barnehages samarbeidsutvalg godkjenner herved barnehagens årsplan for som er delt inn i tre deler: Pedagogisk plattform, Barnehagens årshjul og kalenderdel. Karianne Grytnes Leder SU, Brattås barnehage Annemarte Meland Bekkevold Daglig leder, Brattås barnehage 1

3 Innhold: Pedagogisk verktøy 3 Pedagogisk plattform 4 Bevisstgjøring 7 Meningsskaping i barnehagens fellesskap 8 Pedagogisk dannelsesarbeid og pedagogisk dokumentasjon 8 Fellesskapet og sosiale ferdigheter 9 Barns rett til medvirkning 10 Å gjøre barn kompetente 12 Rammeforutsetninger 12 Kompetanseheving 13 Bærekraftig utvikling, gjenbruk, naturvern og miljøvenn 14 2

4 BRATTÅS BARNEHAGES PEDAGOGISKE PLATTFORM Pedagogisk verktøy Brattås barnehage er en nytenkende, pulserende barnehage med engasjerte medarbeidere med ulik kompetanse. Personalet er barnehagens viktigste ressurs og arbeider målrettet for å sikre best mulig tilbud til alle barn i barnehagen. Barnehagens personale arbeider etter lovpålagte retningslinjer hvor føringene ligger i FNs barnekonvensjon, Barnehageloven à 2006 og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, forskrift til loven, revidert Føringene i lovverket er systematisk gjennomgått av barnehagens personal og gjort om til våre interne utfra hvilke rammefaktorer, forutsetninger, beliggenhet, nærmiljø og samfunn vi er en del av. Disse interne retningslinjene er nedskrevet i mål- og delmål som er nedfelt i barnehagens årsplan del 2. Disse målsetningene er målbare slik at de brukes direkte i evalueringsprosesser vi jevnlig har for å utvikle vår kompetanse ytterligere. Se barnehagens Årsplan del 2 for mer informasjon. Barnehagens Årsplan er delt inn i tre deler: Del 1 Den pedagogiske plattformen: inneholder de forventningene og kravene som stilles til hvordan personalet skal arbeide med og sammen med barna. Del 1 gir en beskrivelse av de ulike rammefaktorene som skal være en del av barnehagens hverdag og innhold og hvilke verdier personalet skal vise ut mot alle barn, foreldre og ansatte. Årsplanen del 1 inneholder flere kjernebegreper som skal være tilstede i barnas og personalets hverdag. Hvert kjernebegrep er beskrevet med enkelte nøkkelord som indikerer hva vi legger i de ulike kjernebegrepene. Del 2 Årshjul: tar utgangspunkt i Rammeplanens syv fagområder, som skal være deltakende i alle sider ved barnehagens pedagogiske innhold. Del 2 inneholder interne målsetninger og delmål for det pedagogiske arbeidet. Del 3 Informasjonsdel for foreldre og andre: en beskrivelse av Brattås barnehages tilbud. Gir en kort beskrivelse av hvordan vi arbeider i barnehagen og hva de ulike sidene ved barnehagen er. Denne er laget som en kalender med hensikt å bistå alle foreldre med å holde oversikt over barnehagens arrangementer, når vi holder stengt osv. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen skal følge de til enhver tid gjeldende målsetninger og rammevilkår nedfestet i Årsplanens tre deler. Innholdet i periodeplaner, ukeplaner og evalueringer skal inneholde Årsplanens tre deler kombinert. 3

5 Vi har følgende pedagogiske plattform i Brattås barnehage: Brattås barnehage er en barnehage som tar utgangspunkt i RESPEKT og TRYGGHET i møte med barnet: Forståelse Veilede Lytte Toleranse RESPEKT Tillit Ydmyk Trygghet Anerkjennelse verdkjennelse Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd) I møte med barna bærer vi med oss holdninger som er med på å skape de rammer barna trenger for å utvikle seg utfra deres individuelle behov. Vi verdsetter ulikheter og møter barnet med forståelse, ydmykhet og toleranse. Vi har alle noe å lære av hverandre og alle individer kan bidra med sine kunnskaper og sin kompetanse. Uansett bakgrunn, kjønn, alder, 4

6 modenhet og forutsetninger er hvert individ verdifulle mennesker og bidragsytere til samfunnet. Utdanningen skal fremme utvikling av barnets personlighet og teoretiske og praktiske ferdigheter. Den skal fremme respekt for menneskerettighetene og fremme holdninger om fred, toleranse og vennskap mellom folk. Utdanningen skal skape respekt for naturen, og for barnets egen og andres kultur. (FNs Barnekonvensjon, artikkel 29) Personalet er barnas viktigste forbilder i tiden de oppholder seg i barnehagen. Dette er et ansvar personalet skal være seg bevisst og bestrebe seg mot å imøtekomme på best mulig måte. Bevisste voksenmodeller bidrar til å etablere og ivareta den tryggheten alle barn trenger for å utvikle og danne seg til ett selvstendig og individuelt menneske. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, 3. ledd) Forståelse Ro Omsorg Fleksibil itet TRYGGHET Kommunik asjon Tillit Åpenhet Samarbeid En av barnehagens viktigste oppgaver er å gi barna omsorg og nærhet og legge forholdene til rette for allsidig utvikling. 5 (Rammeplan, 2011:21)

7 Selve læringsarenaen for barn er stor og mangfoldig kreves det en fellesnevner for disse: Trygghet. Maslows behovsteori er utviklet av den russisk- amerikanske psykologen Abraham Maslow. Maslows Behovspyramide kategoriserer hvilke faktorer som må være tilstede for at ett menneske skal utvikle seg. Sentralt i denne teorien står behov for trygghet. At et barn føler trygghet gjennom sikkerhet, beskyttelse og omsorg får det også muligheten til å utvikle seg, danne vennskap og vise kjærlighet og omsorg videre til andre. Teorien går ut på at man må kunne fylle ett stadie i pyramiden for å oppnå neste stadie. For at barn skal utvikle seg må de først lære. Lære er et mangfoldig begrep som rommer mange vinklinger. Barn lærer på mange arenaer, blant annet gjennom: sosialt samspill med andre mennesker, lek individuelt og sammen med andre, å utforske og være nysgjerrige og vitebegjærlige og å erfare selv. I barnehagen skal barna møte rutineaktiviteter som dekker de fysiologiske behovene så som måltider, stell og søvn. Når disse behovene er dekket er barnet klar for å bevege seg videre i sin utvikling. Personalet i barnehagen er ansvarlige for å legge alle former for lek- og læringsarenaer til rette for at barnet kan oppnå de ulike stadiene og dekke de ulike formene for behov som er avgjørende for at barnet skal få utvikle seg etter sine egne behov og premisser. MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE SELVREALISERING RESPEKT OGANSEELSE Anerkjennelse, status SOSIALE BEHOV: Tilhørighet, kjærlighet og vennskap TRYGGHET: Sikkerhet og beskyttelse, omsorg FYSIOLOGISKE BEHOV: mat, vann, klær, søvn, fysisk bevegelse 6

8 I Brattås barnehage arbeider vi slik for å imøtekomme barnas behov for individuell og gruppemessig utvikling: Fokus Tilgjengelig Lytte Delta BEVISST- GJØRING Faglighet Kompetanse Synliggjøring Bevisstgjøring: Gjennom bevisstgjøringsprosesser skal personalet i barnehagen hele tiden være til stede og bidra til at barna er delaktige i et medforskende felleskap som konstruerer ny kunnskap og viten. Personalet skal alltid være i forkant med sin kompetanse på hva barn trenger i ulike situasjoner. Personalet ser hvert barn og deres behov, men de ser også hvilke behov gruppen har for læring og utvikling. Noen av disse behovene kan sees i sammenheng og legge grunnlag for ulike former for aktiviteter og læringsarenaer barn trenger. Dette arbeidet ivaretas gjennom blant annet: - Pedagogiske refleksjoner - Pedagogisk dokumentasjon - Pedagogisk dannelsesarbeid (PDA) Sammen med barna skal personalet arbeide målrettet med metoder som fanger opp barnas behov for utvikling, læring og mestring. Dette er arbeidsmetoder som blant annet: - Pedagogisk dannelsesarbeid (PDA) - Dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon - Aldersinndelte grupper - Gruppearbeid ut i fra alder og modenhet - Temaarbeid 7

9 Meningsskaping i barnehagens fellesskap: Aktiviteter og arbeid sammen med barna skal synliggjøre en mening. Både barn og personal skal få oppleve at det arbeidet som bedrives på avdeling gir dem kompetanse og mening: erfaring, kunnskap, sammenhenger og relasjoner, informasjon, mestringsfølelse o.l. Dette handler om en meningsskapende holdning til møte med barnet og deres behov. Personalet skal møte barnas behov for viten med nysgjerrighet og vitebegjær og sammen med barna finne frem til løsninger. Lev Vygotsky, russisk pedagog og filosof, visualiserer personalets rolle i samhandling med barna som støttende stillas. Med det menes at personalet, i møte med barnas vitebegjær og ønske om kunnskap, skal fungere som støttende stillaser for hvordan man skal tilegne seg kunnskapen man søker. Som personal i barnehagen har vi gjort oss flere erfaringer og innehar mye kunnskap som kan komme barna til gode. Samtidig er barn medkonstruktører av egen kunnskap og kan selv ha mye kompetanse om et område eller fenomen som gir barn og voksne en meningsskapende hverdag. Dette skal personalet hjelpe barnet å finne ut av, som den kompetente andre ifølge Vygotsky. Danning: Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. (Rammeplanen, 2011:15) Læring skjer gjennom hele livet og har en stor plass i alle menneskers utvikling. I barnehagen skal barnet møte et miljø som gjenspeiler de behov det trenger for å utvikle seg videre som menneske. Det handler om å danne et menneske. Selve begrepet dannelse innebærer en allsidig tenkning som rommer mange elementer. Alle prosesser og handlinger som skjer i barnehagen hver dag er med på å danne menneske som igjen gir det kunnskap og erfaring til å håndtere livet i et demokratisk fellesskap. Barn skal lære seg individuell mestring, men også få kjennskap til hva det ikke mestrer og hvordan håndtere det samt få føle at det er greit. Det handler om å gjenspeile samfunnets møte med det enkelte individ og å gjøre det mest mulig rustet til et liv i et demokratisk samfunn. Pedagogisk dannelsesarbeid og pedagogisk dokumentasjon: Pedagogisk dannelsesarbeid er en arbeidsmetode som ivaretar barns rett til medvirkning på egen hverdag og egen utvikling. Gjennom å arbeide med små og store arbeid legger personalet opp til å utforske mer sammen med barna, på barnas egne premisser og utfra deres interesser. Det er gjennom lystbetont lek og læring at utvikling skjer. Personalets rolle er å synliggjøre læring, kunnskap og erfaring gjennom tilegning av pedagogisk dannelsesarbeid. Gjennom å imøtekomme barna med ja- holdning fremfor nei åpner vi opp for å arbeide med allsidige temaer hvor alle fagområder blir inkludert. Ingen dag er lik og hver dag er en dag som bringer med seg ny viten. Arbeidsmetoden kalles pedagogisk dannelsesarbeid og visualiserer det pedagogisk tilrettelagte innholdet som skal bidra til å fremme barnets individuelle utvikling. Hvordan barn påvirkes av ny viten er individuelt, men informasjonen skal ha pedagogisk refleksjon som grunnlag. Å dokumentere arbeidet som skjer i barnehagen er viktig. Foreldre får ett lite innblikk i barnet deres sin hverdag og hva som foregår i det daglige. Samtidig kan dokumentasjon i 8

10 form av bilder, tekst, historier og film bidra til refleksjon. At personalet reflekterer over barnehagens virksomhet er avgjørende for at personalet og barnehagen som helhet utvikler seg. Gjennom pedagogisk dokumentasjon synliggjøres det pedagogiske arbeidet, meningen med det som skjer, læringen og utviklingen. Pedagogisk dokumentasjon bidrar til at personalet, individuelt, sammen eller sammen med barna, utvikler sitt arbeid og sine metoder til beste for alle barn. Å føre en pedagogisk refleksjon med kritisk blikk bidrar til nye vinklinger som igjen er med på å føre oss videre. Toleranse Empati Samhandl e Likeverd SOSIAL KOMPETANSE Fellesskap Demokrati Rammer Felleskapet og sosiale ferdigheter: Felleskap har en sentral rolle i barnehagen. Det individuelle verdsettes høyt, men det gjør også felleskapet. For å kunne fungere i et demokratisk samfunn må man tilpasse seg de rammer av normer, verdier, holdninger og forutsetninger som ligger til grunn for at fellesskapet skal fungere. Selve tilhørighetsfølelsen er viktig for individets styrkede selvfølelse. Personalet i barnehagen skal tilrettelegge for at alle barn i fellesskapet tilegner seg sosial kompetanse for å imøtekomme samfunnets forventninger. Vi skal ha et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn (Rammeplan, 2011:23). Sosial kompetanse er en forutsetning for å arbeide med pedagogisk dannelsesarbeid sammen med barna. I alle situasjoner i barnehagens hverdag skal det føres en positiv sosial kompetanse hvor personalet er viktige rollemodeller for barna. Dette krever av personalet å være bevisst sin egen rollemodell- funksjon og etterleve og utøve nøkkelbegrepene i praksis. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. (Rammeplan, 2011:34) 9

11 Påvirke Inntrykk Virke med Uttrykk BARNS MEDVIRKNING Delta Innflytelse Lystbetont læring Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen Barns rett til medvirkning: (Rammeplan, 2011:17) Barns rett til medvirkning skal være veiledende for alle i barnehagen. At barnehagen er barnas miljø skal være synlig, både visuelt og i holdninger og arbeid generelt. Barns medvirkning handler om barns rett til å påvirke, medvirke og delta i alt som skjer i barnehagen. Da er det avgjørende at personalets holdninger i møte med barna hver dag, i ulike situasjoner, åpner opp for og ivaretar deres rett til å være inkludert. Personalet skal møte barna med respekt for deres meninger, interesser men også vise dem hvilke muligheter de har til å utvikle seg innenfor sine premisser. Å bære med seg en genuin holdning som preges av barns medvirkning krever av personalet at vi reflekterer over ulike situasjoner og får bredere perspektiv på det daglige livet i barnehagen. Loris Malaguzzi, fremtredende pedagog og grunnlegger innenfor Reggio Emilia filosofien, visualiserer barnas uttrykk som Barnet har 100 språk. Generelt sett betyr dette at barnet har 10

12 uante muligheter for å uttrykke seg og få inntrykk på som er med å utvikle dem. Personalet i Brattås barnehage skal være åpne for barnas 100 språk og gi dem muligheten til å finne sine egne innfallsvinkler i møte mellom kunnskap og erfaring. For å understøtte dette må personalet være sin rolle bevisst og gjennom observasjon og pedagogisk dokumentasjon reflektere over egne handlinger og holdninger i møte med det kompetente og mangfoldige barnet. Observasjon og refleksjon Evaluering Dokumentasjon Gjennomføring pedagogisk dokumentasjon Planlegging «God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser, samt nærmiljø og naturområder. (..) Planleggingen må baseres på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering og på samtaler med barn og foreldre.» (Rammeplan, 2011:53) Gjennom tilstedeværende observasjon og deltakelse i barnas hverdag, kombinert med fastsatte målsetninger og rammevilkår, sikrer personalet en utviklende kompetanse på det pedagogiske innholdet i barnehagen. Fremgangsmåten som vist over er en modell på hvordan dette arbeidet kan foregå og viser viktige elementer som skal være til stede for å sikre refleksjon, barns medvirkning og pedagogisk utvikling. 11

13 Å gjøre barn kompetente: Personalet i barnehagen har ett overordnet ansvar og en plikt til å beskytte, hjelpe og bidra til at alle barn får en god start i livet. Dette omhandler blant annet å hjelpe barn som befinner seg i vanskelige situasjoner hjemme og i andre relasjoner. Vi mener at barn som blir kompetente på hva som er lov og ikke lov å gjøre mot andre mennesker blir bedre rustet til å verne om sin egen situasjon eller å hjelpe andre som trenger det. Gjennom å arbeide med temaer som omhandler vold og overgrep, tilrettelagt på barnas modenhetsnivå og alder, vil barn få en arena hvor de blir kompetente til å si ifra eller bli trygge nok til å godta seg selv og de rettigheter alle har som menneske i vårt samfunn. «BESKYTTELSE MOT MISBRUK: Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner.» (FNs barnekonvensjon, artikkel 19) For å imøtekomme våre målsetninger har vi i Brattås barnehage mange rammeforutsetninger: Allsidig uteplass Stjernetårn miljøprofil unikt innemiljø FYSISKE FORUTSETNINGER Paviljong IKT- system Teleskop Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven, 2 Barnehagens innhold, 2. ledd) 12

14 Brattås barnehage har mange fysiske rammeforutsetninger for å imøtekomme det unike, allsidige og varierte lek- og læringsarenaene vi skal tilby. Alle barn i barnehagen er unike og ulike som igjen fordrer av personalet å legge til rette for at alle skal bli møtt på sitt nivå. Med ett varierende og nytenkende perspektiv skal vi møte framtidens generasjoner med kunnskap og viten som kan gi dem en annen vinkling på læringen som igjen gir sammenheng. De fysiske rammene skal så vel som de psykiske rammene gi barna en helhet i læringen og blir en del av det pedagogiske arbeidet. Å ha fysiske rammer som legger til rette for barns behov for utvikling i det samfunnet de befinner seg i er avgjørende for å lykkes med sosialiseringsprosessene. Ulik kompetanse Inovaltivt Ulik livserfaring Nytenkende PSYKISKE FORUTSETNINGER kompetan se heving Variert miljø Åpenhet «Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse.» Kompetanseheving: 13 (Rammeplan, 2011: 22) Brattås barnehage har et mangfold av kompetanse på ulikt nivå. Felles er at alle medarbeidere er engasjerte og motiverte for å imøtekomme barnas behov for læring og utvikling. Vi benytter oss av hverandres kompetanse på tvers av grupper som bidrar til at barna møter et variert og allsidig miljø med mange perspektiv. Barnehagen arbeider aktivt med kompetanseheving blant personalet og vi er en pulserende og lærende virksomhet som setter utvikling og nytenkning i fokus. Alle medarbeidere har mulighet for innflytelse og medvirkning i prosesser som er med på å videreutvikle barnehagen i retning av å bli verdens beste barnehage.

15 Bærekraftig utvikling, gjenbruk, naturvern og miljøvenn: Brattås barnehage ønsker å arbeide mot et bærekraftig samfunn. Barnehagen skal bidra til at alle barn får kjennskap og eierskap overfor naturen og verden og dermed få en iboende vilje til å ta vare på den. Vi kaller denne kompetansen å være en miljøvenn. Gjennom kjennskap og kunnskap om naturliv og menneskenes viktige ansvar overfor det skal barnehagen bidra til at barna blir bevisst sin rolle og hvilke muligheter man har. Å arbeide med bærekraftig utvikling, naturvern og gjenbruk er overordnede mål som skal være deltakende i barnehagens hverdag og som skal være visuelt synlig. Naturvern Miljøvern Gjenbruk Miljøvenn BÆREKRAFTIG UTVIKLING Nærmiljø Nytenkende Ressurser «Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling.» (Rammeplan, 2011:44) 14

GODKJENNING AV BARNEHAGENS ÅRSPLAN:

GODKJENNING AV BARNEHAGENS ÅRSPLAN: 2016-2017 Del 1 GODKJENNING AV BARNEHAGENS ÅRSPLAN: Brattås barnehages samarbeidsutvalg godkjenner herved barnehagens årsplan for 2016-2017 som er delt inn i tre deler: Pedagogisk plattform, Barnehagens

Detaljer

GODKJENNING AV BARNEHAGENS ÅRSPLAN:

GODKJENNING AV BARNEHAGENS ÅRSPLAN: 2015-2016 Del 1 GODKJENNING AV BARNEHAGENS ÅRSPLAN: Brattås barnehages samarbeidsutvalg godkjenner herved barnehagens årsplan for 2015-2016 som er delt inn i tre deler: Pedagogisk plattform, Barnehagens

Detaljer

GODKJENNING AV BARNEHAGENS ÅRSPLAN:

GODKJENNING AV BARNEHAGENS ÅRSPLAN: 2017-2018 Del 1 GODKJENNING AV BARNEHAGENS ÅRSPLAN: «Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Samarbeidsutvalget (SU) skal bestå av foreldre/foresatte

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11

INNHOLDSFORTEGNELSE. Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11 2016-2017 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Formål 3 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 3 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Årshjulets moduler 4 Bærekraftig utvikling i alle ledd 4 Pedagogisk

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Barnehageloven om formålet med barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager:

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager: FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018 Lov om barnehager: 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Avdeling Malangseidet

Avdeling Malangseidet Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2016-2017 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2017 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2017 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Bente Aronsen Trondheim 26. oktober 2016 Hva er egentlig rammeplanen? - Beskriver barnehagens samfunnsoppdrag - Utleder mandatet Stortinget har gitt

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv»

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv» Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for 2014-2015 «En levende start på et godt liv» Den gode barnehagen A/S Plassen 8 3919 Porsgrunn Tlf: 45481888 Innledning s.2 Grunnlaget for planen s.2 Pedagogisk

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser - Steinrøysa barnehage - en verden full av opplevelser

Årsplan Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser - Steinrøysa barnehage - en verden full av opplevelser Årsplan 2016-2017 - Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Verdigrunnlag 3. De tre pedagogene 4. Barnehagens arbeidsmåter 5. Fagområdene 6. Pedagogisk

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

Barnehagesektorens rolle i kommunenes tverrfaglige arbeid med utsatte barn og unge 0-24 år

Barnehagesektorens rolle i kommunenes tverrfaglige arbeid med utsatte barn og unge 0-24 år Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Barnehagesektorens rolle i kommunenes tverrfaglige arbeid med utsatte barn og unge 0-24 år Fagsamling 15. juni 2016 Presentasjon av 0-24 satsingen Praksisinnlegg fra Rennebu

Detaljer

Endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse - offentlig høring

Endringer i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som følge av endret formålsbestemmelse - offentlig høring Dato: 24.08.2010 Saksnr.: 201006746-2 Arkivkode E: A10 Saksbehandler: Sissel Engelstad Bakke Saksgang Oppvekststyret Formannskapet Møtedato 28.09.2010 20.10.2010 Endringer i forskrift om rammeplan for

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2017 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-2014 Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-14 Grunnlag for å vurdere om vi når mål vi har satt oss og om vi klarer å gjennomføre planlagte aktiviteter jfr periodeplanene.

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran 01.06.2012 RAKALAUV BARNEHAGE SA BARNEHAGENS VISJON 2012-2015. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran Innledning: I 2007 utarbeidet ansatte i Rakalauv Barnehage visjonen, «I modige Rakalauv

Detaljer