Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014

2 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31 Dette er 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER I 2015 Krets Tid Kl. Sted Trondheim Vest Torsdag 5. mars Nova Kurs- og Konferansesenter Kolstad Torsdag 5. mars Heimdal Videregående skole, Kolstad Heimdal Fredag 6. mars Sjetne Bydelshus, Sjetnemarka Byneset Lørdag 7. mars Folkvang Ungdomshus, Spongdal Buvika Lørdag 7. mars Buvik Kafe i Coop Extra bygget, Buvika Meråker Mandag 9. mars Kantina Kommunehuset, Meråker Trondheim Øst Tirsdag 10. mars Royal Garden Hotel, Trondheim Stjørdal Tirsdag 10. mars Quality Airport Hotel, Stjørdal Malvik Onsdag 11. mars Vikhammer Motell, Vikhammer. Selbu Onsdag 11. mars Kantina Selbu Eldresenter, Selbu Klæbu Torsdag 12. mars Treffstedet Klæbu Rådhus, Klæbu Hommelvik Torsdag 12. mars Stav Hotell, Hommelvik Ranheim Fredag 13. mars Folkets Hus, Ranheim Melhus Fredag 13. mars Folkets Hus, Kvål Faktainformasjon SA () Du treffer oss på vår hjemmeside Sentralbord Hovedkontor tlf Sentralbord Coop Obs! City Syd tlf Sentralbord Coop Obs! City Lade tlf Postadresse Hovedkontor, Postboks 2425, Sluppen, 7005 Trondheim Gateadresse Hovedkontor, Haakon VII s gt. 9, 7041 Trondheim Saksliste 1. Åpning og valg av møteledelse. 2. Styrets årsberetning for Kretsstyrets årsberetning for Regnskap Budsjett Innkomne forslag. I etterkant av selve årsmøtene blir det bevertning og sosialt samvær. For detaljer i den enkelte krets vises til oppslag i butikkene. 2 3

3 Kart over vårt markedsområde og butikkenes plassering nærkjøp nærkjøp STYRETS BERETNING - Arten av virksomhet og hvordan den drives SA (heretter benevnt ) driver detaljhandelsvirksomhet i kommunene Trondheim, Stjørdal, Meråker, Selbu, Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun. driver handel innenfor varegruppene dagligvarer, bygg/jernvare, elektrisk, sport/fritid, klær/sko, hus/hjem og drivstoff. eier og driver ved utgangen av 2014 følgende kjedebutikker: 2 Coop Obs! Hypermarked med tilhørende byggvarehus, sportsvarehus og kafeteria 18 Coop Prix 10 Coop Extra 3 Coop Mega 1 Coop Extra Bygg 2 Coop Byggmix Videre eier og driver også 3 anlegg for salg av drivstoff og 2 Coop Nærkjøp. Domus Interiør ble avviklet mars eier andelslaget Coop Norge SA sammen med 103 andre samvirkelag i Norge (tall pr ). Coop Norge SA eier igjen Coop Norge Handel AS, som er konsepteier og varedistributør for de kjedebutikker som i dag eier og driver. Coop Norge Handel AS eier videre Coop Norge Eiendom AS. Coop Norge Handel AS har kjøpt 100 % av aksjene i ICA Norge AS. Transaksjonen er under behandling av Konkurransetilsynet, og en konklusjon er ventet i løpet av våren eier de fl este eiendommer der egen butikkvirksomhet drives, og til sammen eier 36 eiendommer med et samlet areal på kvm. I tillegg til egne butikker, har 180 eksterne utleieforhold med en samlet husleieinntekt på 58,8 millioner kroner i Medlemmene har anledning til å ha spareinnskudd i, og ved årsskiftet var de samlede innskudd på 1 121,4 millioner kroner. Medlemmenes innskudd (lånekapital) og opptjent egenkapital bidrar til at har en samlet fi nanskapital på 2 564,5 millioner kroner pr Det alt vesentligste av dette er plassert i markedsbaserte aksjer/aksjefond (norske og utenlandske), kreditt/rentepapirer, obligasjoner og bankinnskudd. eier 100 % av aksjene i Din Bil AS. Datterselskapet Din Bil AS eier og driver et bilanlegg beliggende på Sluppen i Trondheim. Selskapet er forhandler av Citroen og Ssang Yong person- og varebiler, og driver for øvrig verksteddrift og salg av brukte kjøretøyer, bildeler og rekvisita. Omkring halvparten av anlegget på Sluppen er utleid til andre virksomheter. Økonomisk utvikling I likhet med de foregående 2 år, økte globalt bruttonasjonalprodukt (BNP) i 2014 med om lag 3 %. Igjen ble veksten lavere enn ventet ved årets begynnelse. USA og Europa hadde høyere vekst i 2014 enn i 2013, mens det var motsatt for Kina og andre store framvoksende økonomier. Etter mange år med ytterst svak vekst i den vestlige verden, fi kk USA og Storbritannia i 2014 en positiv utvikling med både vekst og nye arbeidsplasser. I USA ble det skapt ca. 3 millioner nye arbeidsplasser. 4 5

4 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING Europa oppnådde svake 0,8 % i BNP - vekst, som delvis skyldes negative konsekvenser fra usikkerhet og sanksjoner mot Russland, som en følge av uroen i Ukraina. Den skuffende globale veksten skyldes at store deler av verden sliter med høy gjeld og en aldrende befolkning. Dette gir lav etterspørsel og svært lav infl asjon, og på slutten av 2014 var det mange land hvor infl asjonen kom ned mot og under null. Også etterspørselen etter olje ble lavere enn ventet utover 2014, som gjorde at oljeprisen ble halvert i 2. halvår. BNP for Fastlands-Norge økte i 2014 med 2,3 % som er på linje med forventningene ved årets start. Sektorene med størst vekst er privat forbruk og offentlig pengebruk. Investeringer i næring, olje og bolig gikk alle litt ned i Halveringen av oljeprisen høsten 2014 rakk ikke å få noen direkte betydning for totalene i norsk økonomi, men førte til et negativt stemningsskifte på slutten av året. Varehandelen fi kk en omsetningsvekst i 2014 på 3,3 %, som er klart høyere enn i 2013 (1,75 %). Når det var større omsetningsøkning i 2014, skyldes det for det meste høyere prisstigning. Finansmarkedene hadde i 2014 et meget godt år, med verdistigning både på aksjer og obligasjoner. Globale aksjer i lokal valuta steg med om lag 10 %, men omregnet til en svakere norsk krone ble det 27 %. Til sammenligning steg aksjene på Oslo Børs med 5 %, og det er den store andel av oljerelaterte aksjer som er årsak til at norske aksjer kom dårligere ut. Store obligasjonskjøp fra sentralbankene i USA, Japan og Europa gjorde at også obligasjoner steg i verdi. Også obligasjonsverdiene steg mer globalt (ca. 10 %) enn i Norge (5 %). Lav infl asjon og lave signalrenter førte til pengemarkedsrentene falt ytterligere, og helt ned mot null både i USA, Japan og Euro - landene. Det kan nok sies at det er sentralbankenes tiltak som er årsak til at verdien av aksjer øker så mye i et år med svak vekst og svært lav infl asjon. Samvirkelagene i Norge ser ut til å få en samlet omsetning i 2014 på omtrent 41 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 2,7 prosent i forhold til den samlede omsetningen til samvirkelagene og Smart Club AS i Innen dagligvarer hadde Coop i Norge (samvirkelagene) en vekst på 2,4 prosent i 2014 (mot 0,9 % året før), mens markedsveksten var på 4,1 prosent. Det ser derfor ut til at Coop i Norge sin markedsandel har gått ned med 0,4 prosentpoeng til 22,3 prosent. Pr er det 104 samvirkelag i Norge som alle er tilknyttet Coop Norge. Dette tilsvarer en nedgang i 2014 på 5 samvirkelag som en følge av 3 fusjoner, 1 avvikling og 1 utmelding. Ved utgangen av 2014 var det medlemmer i samvirkelag tilknyttet Coop Norge, en økning på medlemmer (2,9 %) mot på samme tid i fjor. i 2014 Omsetningsutvikling og resultat 2014 Omsetningen i 2014 (før kjøpeutbytte til medlemmene) endte på 3 493,1 millioner kroner, en økning på 192 millioner kroner eller 5,8 % sammenlignet med året før. Markedsveksten i Norge i 2014 innenfor våre vareområder viser en økning på 3,9 %. Vi kan dermed glede oss over at i 2014 igjen har tatt markedsandeler Omsetningsutvikling (mill. kr) Omsetningsutvikling (mill. kr) Dagligvarer som i 2014 utgjør 73,7 % av total omsetning i, økte med hele 7,0 %, mens den generelle markedsveksten innenfor dagligvarer var på 4,1 %. Av våre butikkprofi ler innen dagligvarer er det Coop Extra som hadde best utvikling. Dette gjelder både eksisterende, nye og omprofi lerte butikker. Coop Obs! Hypermarkeder (dagligvarer) har en noe svakere omsetningsvekst. Stor byggeaktivitet og redusert tilgjengelighet i store deler av året ved kjøpesenteret City Lade har nok vært medvirkende til denne utviklingen. Her ser vi imidlertid en fi n utvikling etter at et utvidet City Lade kjøpesenter åpnet 2. oktober Omsetningsveksten i markedet innen faghandel har vært svakere enn ventet også i 2014 med tilnærmet nullvekst innen sport/fritid, teko/sko og hus/hjem-artikler. Innen elektrisk viser markedet en vekst på 3-4 %. har også fått merke denne svake forbruksveksten. Innen byggevarer har imidlertid tatt betydelige markedsandeler med en vekst på hele 15,1 % mot markedets vekst på 5,2 %. Et nytt utvidet Coop Obs! Bygg Tiller bidrar sterkt til denne veksten men også Coop Extra Bygg Stjørdal har sterk omsetningsvekst. Vi merker for øvrig at konkurransen stadig skjerpes innen områder som elektrisk, sport/fritid og byggevarer. Samlet bruttofortjeneste i 2014 endte på 700,7 millioner kroner, noe som gir en bruttomargin på 20,1 % av omsetningen. Dette er en liten nedgang sammenlignet mot året før. En betydelig skjerpet konkurranse med sterkt prispress gir utfordringer med å holde bruttofortjenesten oppe på et akseptabelt nivå innen fl ere vareområder. Resultatet etter varetellingen i oktober/november viste dog at vi også i 2014 klarte å holde svinnet på et akseptabelt nivå. Nye City Lade åpnet 2. oktober Kjøpeutbytte til medlemmer på 82,1 millioner kroner er i regnskapet for 2014 presentert som egen post til fradrag i brutto salgsinntekter. Kjøpeutbyttet endte 4,0 millioner kroner høyere enn året før. Andre driftsinntekter endte i 2014 på 107,4 millioner kroner noe som er 34,5 millioner kroner høyere enn året før. En betydelig økning i husleieinntekter etter utvidelsen av kjøpesenteret City Lade resulterte i at husleieinntektene i 2014 endte på 58,8 millioner kroner. De samlede kostnader til lønn og andre personalkostnader endte på 389,3 millioner kroner, en økning på 20,5 millioner kroner eller 5,6 % sammenlignet med året før. Økningen må sees i sammenheng med at vi åpnet 2 nye Coop Extra-butikker: Coop Extra Tiller og Coop Extra Klæbu, innfusjonering av Coop Selbu, samt at butikkene Coop Obs! Bygg Tiller og Coop Obs! Sport City Lade utvidet salgsarealene betydelig i løpet av året. Pensjonskostnadene utgjorde for året 22,7 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift, en økning på 1,1 millioner kroner sammenlignet med året før. Det samlede resultat i i 2014 før skatt (og før resultatbonus) utløser resultatbonus til de ansatte. Det er derfor i regnskapet gjort avsetning på 8,0 millioner kroner for opptjent, ikke utbetalt resultatbonus. I tillegg er det avsatt arbeidsgiveravgift og feriepenger av dette beløpet. Det ble for øvrig i 2014 utbetalt resultatbonus til ansatte basert på 2013-resultatet. Avskrivninger på balanseførte investeringer i eiendommer, butikkutstyr/innredninger og annet driftsmateriell endte på 67,7 millioner kroner, en økning på 15,2 millioner kroner sammenlignet med året før. Avskrivningene i 2014 økte som en følge av investeringene i kjøpesenteret City Lade, Coop Obs! Bygg Tiller og nye eiendommer/butikker i Meråker og Klæbu. Andre driftskostnader endte på 215,1 millioner kroner, en økning på 20,6 millioner kroner mot året før. Økningen skyldes også her nye eiendommer og butikker med påfølgende økte kostnader til leie, markedsføring og til drift og vedlikehold. Resultatet av ovenstående inntekts- og kostnadsposter gir et driftsresultat på 54,1 millioner kroner. Driftsresultatet er belastet med kjøpeutbytte på 82,1 millioner kroner, noe som vil si at driftsresultatet før kjøpeutbytte er på 136,2 millioner kroner. En økning på 5,3 millioner kroner sammenlignet med året før. Netto finansresultat endte for 2014 på 165,9 millioner kroner, en økning på 14,2 millioner kroner mot året før. Resultatet kommer som en følge av et godt år i fi nansmarkedene både nasjonalt og internasjonalt. Dette har gitt sterk avkastning på våre plasseringer og da hovedsakelig i aksjer/aksjefond. Finansinntekter består av avkastning på fi nanskapital plassert i aksjer, rentepapirer (kreditt), obligasjoner og bankinnskudd. Renteinntektene kom på 98,6 millioner kroner noe som er 47,3 millioner kroner høyere enn året før. Verdiøkning på norske og utenlandske aksjer i 2014 endte på 98,6 millioner kroner, noe som er 31,6 millioner kroner lavere enn i Finanskostnadene består i hovedsak av renter på medlemsinnskudd som i 2014 utgjorde 30,4 millioner kroner inklusive avgift til Samvirkelagenes Garantifond. Dette er 1,0 millioner kroner høyere enn året før. Viser til avsnittet Finansforvaltningen 2014 for ytterligere kommentarer til fi nanskapital og fi nansavkastning. 6 7

5 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING Balanse pr. 31. desember 2014 Eiendelene har en bokført verdi pr på 4 216,4 millioner kroner, og dette er 278,1 millioner kroner eller 7,1 % mer enn året før. Bokført verdi av varige driftsmidler er ved utgangen av året på 1 188,9 millioner kroner, en økning på 216,6 millioner kroner eller 22,3 % fra året før. Økningen skyldes i hovedsak at det er investert ytterligere i eiendommen Haakon VII s gate 9 (kjøpesenter City Lade), utvidelse og rehabilitering av eiendommen Østre Rosten 64 (Coop Obs! Bygg Tiller) samt nye eiendommer og butikker i Klæbu og Meråker. Årets avskrivninger endte på 67,7 millioner kroner en økning på 15,2 millioner kroner mot året før. Ansatte på nye Coop Extra Tiller. De største investeringene forøvrig i 2014 er knyttet til et utvidet Coop Obs! Sport City Lade, oppgradering og omprofi - lering til Coop Prix i Selbu (etter fusjonen), omprofi lering av butikken på Nidarvoll til Coop Extra, kjøp av en mindre eiendom i Hommelvik, tomt Østre Rosten 66 samt elektroniske hylleforkanter i til sammen 8 Coop Prix-butikker. Varebeholdningene er i regnskapet (etter lagernedskrivninger) bokført til 192,2 millioner kroner, en økning på 20,2 millioner kroner sammenlignet med året før. Økningen kommer naturlig nok av at vi har etablert nye Coop butikker, samtidig som Coop Obs! Bygg Tiller jo har utvidet både varesortiment og varemengde betydelig etter utvidelsen. Innenfor dagligvarebutikkene er det liten endring, mens vi har noe høyere varelager ved Coop Obs! faghandel i år enn vi har hatt tidligere. Finanskapitalen har utviklet seg svært positivt i løpet av året. Ved utgangen av året utgjør verdien av fi nansplasseringer og bankinnskudd 2 564,5 millioner kroner. Positiv avkastning og renter tilførte fi nanskapitalen om lag 192 millioner kroner, mens investeringer i eiendom og butikk resulterte i en reduksjon i rentebærende kapital på 179 millioner kroner. Netto gir dette en økning i fi nanskapitalen på 13 millioner kroner eller 0,5 % mot på samme tid i fjor. Den klart største del av fi nanskapitalen er plassert i bank-, stats- og kommuneobligasjoner. Pr utgjorde samlet verdi på plasseringer i slike verdipapirer 1 579,9 millioner kroner. Markedsverdien pr av plasseringer i norske og utenlandske aksjer var 572,4 millioner kroner. Verdien utgjør 22,3 % av fi nanskapitalen ved årsskiftet (samme som året før). Aksjebeholdningen har stor spredning på land og selskaper. Rentebærende gjeld, medlemsinnskuddene, er pr på 1 121,4 millioner kroner en økning på 69 millioner kroner eller 6,6 % mot på samme tid i fjor. Dette viser at medlemmene samlet sett har tatt ut mindre spareinnskudd enn det som ble tilført medlemskontiene i kjøpeutbytte, medlemsrabatter og renter i løpet av Medlemsinnskudd (mill. (mill. kr) kr) Kjøpeutbytte og medlemsrabatter for 2014 på 126,5 millioner kroner og renter på medlemsinnskudd på 27,5 millioner kroner er ført som kortsiktig gjeld i balansen ved utgangen av året. Totalt 97,3 millioner kroner er opptjent gjennom TRON- DOS-medlemmenes kjøp i eget samvirkelag. Pr har medlemmer, som er en økning på medlemmer inklusive tilførte medlemmer fra fusjonen med Coop Selbu SA. Året før økte antallet medlemmer med Økningen i innskutt andelskapital utgjør 0,4 millioner kroner siste år. Medlemmenes totalt innbetalte andelskapital utgjør pr dermed 12,9 millioner kroner. Bokført egenkapital pr utgjør nå 2 564,7 millioner kroner, en økning på 174,9 millioner kroner eller 7,3 % fra samme tid i fjor. Bokført egenkapital utgjør dermed 60,8 % av bokført totalkapital ved utgangen av 2014, noe som er en økning på 0,1 % -poeng siste år Egenkapitalutvikling (mill. kr) Egenkapitalutvikling (mill. kr) Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll HMS har i 2014 gjennomført alle tiltak i vedtatte HMS-plan. Tiltakene sammen med oppfølging av interne IKog rapporteringsrutiner, har bidratt til å sikre at virksomheten oppfyller kravene i det lovverk bedriften er berørt av. Både ansatte og bedriftens omgivelser skal oppleve at HMS-tilstanden i stadig forbedres. Det er bedriftens holdning at helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges på lik linje med annet arbeid. HMS-arbeidet er en av grunnpilarene for gode resultater og god kvalitet. Et godt arbeidsmiljø bidrar dermed til å fremme god helse blant de ansatte og til økt driftseffektivitet. Systematisk og målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet påvirker arbeidsmiljøet, og bidrar til å skape trygge og gode arbeidsplasser. Internkontrollrutinene er gjennomgått, og er fortløpende blitt oppdaterte. Elektroniske HMS-håndbøker er etablert og i aktivt bruk. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)/vernetjenesten AMU består av seks medlemmer - hvorav tre er valgt av og blant de ansatte. AMU har i løpet av året hatt til behandling en rekke saker med direkte tilknytting til arbeidsmiljøet. Rapport fra vernerundene, sykefraværsoppfølging og avviksrapportering har i så måte stått sentralt. Bedriftshelsetjeneste og hovedverneombud har gitt AMU årsrapport fra sine respektive felt, samt at AMU har behandlet en totalrapport over HMStilstanden i virksomheten. har et tett samarbeid med Brattøra Bedriftshelsetjeneste, hvilket også har fungert meget bra i Også siste fusjonslag (Selbu) er innlemmet i dagens bedriftshelsetjeneste. Arbeidsmiljø/sykefravær Virksomheten hadde totalt sett et sykefravær i 2014 på 7,1 %. Sammenliknet med 2013 var dette 0, 9 % - poeng lavere enn for har hatt en positiv fraværsutvikling gjennom hele Fortsatt er det langtidsfraværet (4 16 og over 16 dager) som utgjør størstedelen av fraværet. TRON- DOS er fornøyd med den utviklingen sykefraværet har hatt i 2014, men må fortsatt jobbe aktivt for ytterligere å komme ned på målsatt nivå. Gjennom rapporter som er innkommet, løpende dialog med driftsapparatet, verneombud og tillitsvalgte, er det intet som tilsier at sykefraværet skyldes arbeidsmiljøet eller negative forhold ved arbeidsplassen. For å ha et best mulig grunnlag når det gjelder å følge med i hvordan sykefraværet utvikler seg over tid, utarbeides kvartalsvise statistikker for den enkelte avdeling og for totalt. Sykefraværsutviklingen er et fast tema på interne personalmøter. Videre følges sykefraværet opp via etablerte fraværsgrupper og via ulike HMS-prosjekter, der enkeltavdelinger deltar. har hatt god erfaring med fraværsgruppene også i Arbeidsmiljøet og sykefraværsutviklingen vil fortsatt få sterk fokus fremover. Av praktiske tiltak som er blitt iverksatt, og som på sikt vil bidra til at arbeidsmiljøet forbedres ytterligere nevnes: fokus på arbeidsmiljøfaktorer ved nybygg og ombygninger av butikkenheter, revidering og forbedring av arbeidsrutiner, individuell oppfølging av sykemeldte, kartlegging av faktorer som påvirker arbeidsmiljøet, forbedring av rutiner mht. sykefraværsoppfølging, ergonomisk veiledning i butikk, helsesamtaler og HMSopplæring av ledere og ansatte. Eget AKAN-utvalg er etablert samt at egne retningslinjer for AKAN-arbeidet i er utarbeidet. Det har ikke vært alvorlige tilfeller av arbeidsulykker i løpet av året, men butikker har også i 2014 opplevd enkeltstående tilfeller av truende kundeadferd. Dette er rutinemessig fulgt opp i samarbeid med sektor butikkdrift, bedriftshelsetjeneste og politi. Styret anser, gjennom de tiltak som er gjennomført, arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Andre miljøaspekter Styret i kan heller ikke se at bedriftens virksomhet medfører forurensning av det ytre miljø. 8 9

6 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING Likestilling Medlemstillitsvalgtes organer og ansatte i har nedfelt i sine vedtekter at begge kjønn skal være representert i lagets valgte organer. Det tilstrebes derfor en kjønnsmessig likeverdig representasjon i de ulike organer som; Årsmøtet, kretsstyrer og styret. Tillitsverv Medlemmer i med tillitsverv i andre organer/ selskap i Coop var følgende i 2014: Lisbeth Bull Husby: styreleder i Coop Norge SA, styreleder i Samvirkelagenes Garantifond AL, styreleder i Coop Solidaritetsfond Børge Tingstad: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA og vararepresentant til styrene for Advokat Dehlis Fond og Samvirkemuseet Torgeir Svenning: medlem av Årsmøtet i Coop Norge SA Liv Ulstad: medlem av Årsmøtet i Coop Norge SA, medlem av valgkomiteen for Årsmøtet i Coop Norge SA Ann Guri Tiller: medlem av Årsmøtet i Coop Norge SA Rolf Michelsen: vararepresentant til Årsmøtet i Coop Norge SA Tore Høiem: vararepresentant til Årsmøte i Coop Norge SA Per Ivar Selbæk: vararepresentant til Årsmøte i Coop Norge SA Britt Simonsen: vararepresentant til Årsmøte i Coop Norge SA Roar Fridtjofsen: vararepresentant til Årsmøte i Coop Norge SA Torbjørn Skei: medlem av Årsmøtet i Coop Norge SA, nestleder i styret i Coop Norge Handel AS, og styremedlem i Core Innkjøp AS Jon Magne Elshaug: styremedlem i Coop Steinkjer SA Lønnspolicy Bedriftens policy i lønnsspørsmål bygger på prinsippet om lik lønn for likt arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn. Bedriften har et stillingsbasert lønnssystem, hvor de respektive stillingskategorier innplasseres på grunnlag av stillingenes kompetansekrav, noe som bidrar til å sikre lik avlønning innenfor de ulike stillingskategorier, uavhengig av kjønn. Bedriften gjennomfører årlige lokale lønnsforhandlinger i tråd med bestemmelsene i gjeldende tariffavtaler. Spesielle likestillingstiltak Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i løpet av året. Styret anser at bedriften gjennom sin policy og personaladministrative rutiner oppfyller likestillingslovens krav. Bedriften tilstreber god balanse i den kjønnsmessige fordeling i bedriftens styrer, råd og utvalg. Det samme gjelder arbeidet med rekruttering av ledere. Det er et mål for å rekruttere fl ere kvinnelige ledere i vårt butikknett og i administrativ ledelse. Tabellen viser kjønnsfordelingen i medlemsvalgte organer og blant ansatte pr : Antall totalt Kvinner Menn Årsmøtet % 59 % Kretsstyrene (i alt 14) % 51 % Hovedstyret 8 38 % 62 % Kontrollkomité % Adm. ledelse % Ansatte totalt faste/midl.tidig ans % 39 % Fast ansatte heltid % 62 % Fast ansatte deltid % 24 % Midlertidig ansatte (ekstrahj./vikarer) % 38 % Adm. stillinger % 50 % Butikkledere % 77 % Nyansatte/skiftet stilling ledere 8 25 % 75 % Sykefravær 7,1 % 8,7 % 5,5 % Opplæring og kompetanseheving Ansatte med solid innsats I ble det i 2014 utført timer, noe som tilsvarer 696 årsverk. Det totale økonomiske resultatet er slik at dette vil utløse resultatbonus til fastansatte i. Kompetanseutvikling I løpet av året er det satset på kompetanseutvikling innen helse, miljø og sikkerhet og på kulturbygging/lederutvikling. Av de største tiltakene kan nevnes ledelse/salgsledelse (faghandel), individuell utvikling og kundeadferd, samt prosesser knyttet til coaching/ledertrening, salgsprosessen, grunnopplæring butikkledelse, butikkøkonomutdanning, introduksjonskurs for nyansatte, HMS-kurs (ledere og verneombud), vare-/bransjekurs, ranskurs og kjedekurs med fl ere. Sosiale tiltak Personalforening arbeider aktivt for å samle ansatte til hyggelig samvær og fritidsaktiviteter. Målet er å utvikle kontakten og samarbeidet mellom de ansatte. Av tiltakene nevnes: Arrangement for ansatte, Coopiaden, samt pensjonisttreff. I tillegg ble det høsten 2014 arrangert en festaften for ansatte og medlemstillitsvalgte med nær gjester til stede. Vidar Olderø mottar prisen som Årets -ansatt fra administerende direktør Torbjørn Skei. Utvalgsarbeid Forhandlingsutvalget har i løpet av året hatt 14 møter. Ansattes tillitsvalgte og ledelsen har i fellesskap drøftet og forhandlet om saker med tilknytning til Landsoverenskomsten, Lederoverenskomsten, Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. Ansattes hovedtillitsvalgt i 2014 har vært Mona K. Bjørn. Arbeidsmiljø- og Samarbeidsutvalget har hatt 3 møter i løpet av året hvor blant annet saker knyttet til helse,- miljø,- og sikkerhet, driftssaker, arbeidsmiljøsaker og utviklings- og eiendomssaker er behandlet. Hovedverneombud i 2014 har vært Lars Erik Sandvik. Grunnlaget for fortsatt drift har betryggende likviditet både på kort og lang sikt, og styret mener at kontantstrømoppstillingen gir et riktig bilde av likviditetsutviklingen. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift, og styret mener det ikke er noen tvil om grunnlaget for denne vurdering. Datterselskapet Din Bil AS Årsregnskapet for Din Bil AS viser et årsresultat for 2014 på minus 1,1 millioner kroner som er en liten bedring på 0,3 millioner kroner mot året før. Selv om omsetningen har økt med 4,2 millioner kroner til 52,1 millioner kroner, så er ikke det tilstrekkelig til å skape lønnsom drift. Konkurransen er hard i bilbransjen, noe som har resultert i at den samlede bruttofortjeneste fra salg av nye og brukte biler har falt med om lag 1 % - poeng mot året før. Dette tynger resultatet. Ledelsen i Din Bil AS har imidlertid klart å redusere bemanningen og dermed personalkostnadene i 2014 mot året før. Avskrivningen er for øvrig redusert med 0,2 millioner kroner mens øvrige driftskostnader har økt marginalt sammenlignet med året før. Selskapet har ved utgangen av året en egenkapitalandel på 52,5 % Din Bil AS blir nødt til å ta markedsandeler/øke omsetningen i 2015 for å skape lønnsom drift i selskapet. Økonomisk utvikling 2015 IMF (International Monetary Fund) og Verdensbanken har et anslag på 3,25 % i global bruttonasjonalprodukt (BNP) vekst for 2015, som er 0,25 % - poeng mer enn i Dette er en økonomisk utvikling som fortsatt ikke er tilfredsstillende, og usikkerheten foran 2015 er stor. Kina er nå blitt verdens største økonomi, men utviklingen her er uklar. De offi sielle veksttallene er tilsynelatende høye, men er likevel synkende og bygd på en enorm økning i gjeld. Synkende vekstutsikter i Kina er sikkert en svært viktig årsak til de meget lave råvare- og oljepriser vi ser ved inngangen til IMF anslår at veksten i Kina skal falle enda mer i Dette er ikke bra for de som nå har bygd opp stor eksport til Kina. Det gjelder mange land i Asia, og land som eksporterer råvarer og olje. Også sentrale land i Europa (særlig Tyskland) har stor eksport til Kina. Sammen med de negative økonomiske konsekvenser av den vedvarende konfl ikten med Russland, bidrar dette til svake vekstimpulser for store deler av Europa. Europa starter 2015 med økonomisk vekst, infl asjon og renter rundt null, og Nye flotte medarbeidere fra Selbu

7 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING i mange land er det svært høy arbeidsledighet og gjeld. Dette har vært situasjonen i fl ere år, og disse vanskeligheter for millioner av europeere kan føre til politiske og sosiale konfl ikter. Lave olje- og råvarepriser og stimulerende tiltak fra sentralbanken, kan gi noe lettelser i økonomien de kommende måneder. Lyspunktet i global økonomi for tiden er USA. Her er det utbredt forventning om en BNP vekst i 2015 på 3 % eller mer, og det uten direkte støttetiltak fra myndighetene. Vekst i USA og stagnasjon i Europa og Japan, kan i løpet av 2015 gi en svært høy dollarkurs som vil kunne bli negativ for den økonomiske aktiviteten i USA. Alt tyder på at det globalt blir svært lav prisvekst i 2015, både på ferdigvarer og råvarer. Sammen med rikelig likviditetstilgang fra sentralbankene, vil det gi de laveste renter i historien. Det gjelder de korte renter som sågar kan bli minus i fl ere land, og renter på 10 - årige statsobligasjoner i stabile land på under 1 %. Halveringen av oljeprisen høsten 2014, gjør usikkerheten om norsk økonomi i 2015 større enn på mange år. Usikkerheten går på hva oljeprisen blir i gjennomsnitt for 2015 og de nærmeste årene, og hvordan oljeselskapene tilpasser seg de lave og usikre priser. Man estimerer en nedgang i investeringene i oljesektoren på om lag 30 milliarder kroner i 2015, og at dette gir en reduksjon på årsverk i denne sektoren. Dette vil ha merkbar negativ virkning på norsk økonomi, og anslag på BNP - vekst i 2015 ligger på svake 1-1,5 %. Det er utsikter til noe høyere arbeidsledighet og lavere lønnsvekst i 2015, enn det som har vært tilfelle de senere årene. På den andre siden vil den lave kronekursen gi grunnlag for bedre konkurranseevne og dermed høyere aktivitet i konkurranseutsatte næringer. Undersøkelser viser at husholdningene er mer usikre på framtiden enn på lenge. Lavere lønnsvekst og relativ høy prisstigning (pga. lav kronekurs) gir uvant lav reallønnsvekst, men svært lave renter gjør at de mange husholdninger med stor gjeld får noe lavere utgifter. Varehandelen vil antagelig stå overfor forbrukere som er noe mer forsiktig enn før. En stor del av varene som omsettes er jo importert, og den lave kronekurs i store deler av 2014 og inn i 2015, vil gi høyere varekost. i 2015 Omsetningen for 2015 er budsjettert til millioner kroner, resultat før kjøpeutbytte og skatt er budsjettert til 165,5 millioner kroner, mens investeringsbudsjettet for i 2015 er på 95,1 millioner kroner. er inne i en periode med relativt mange nyetableringer. Dette bidrar til sterkere vekst og markedsposisjon, men påvirker også vårt driftsresultat gjennom blant annet økte kostnader knyttet til renter og avskrivninger. Coop har i tillegg relativt kraftfulle prosesser i gang for å stimulere til å bygge sterkere og større kjernelag i de ulike regionene. ønsker å prioritere dette arbeidet og dette vil trolig påvirke arbeidsmessig i Det er garantert 2 % kjøpeutbytte i I tillegg vil TRON- DOS øke satsingen på fl ere lokale medlemstilbud, fl ere kupongkampanjer direkte til medlemmene samt ha ytterligere fokus på lavere hyllepriser. Anvendelse av årets overskudd (1000 kr): Årets overskudd anvendes slik: Renter på andelsinnskudd 580 Overført til annen egenkapital Rolf Michelsen nestleder Tore Høiem styremedlem Lisbeth Bull Husby styreleder Liv Ulstad styremedlem Torgeir Svenning styremedlem Børge Tingstad styremedlem Ann Guri Tiller styremedlem Trondheim Lisbeth Bull Husby (styreleder) Rolf Michelsen (nestleder) Børge Tingstad Tore Høiem Liv Ulstad Torgeir Svenning Ann Guri Tiller Per Ivar Selbæk Torbjørn Skei (Adm. direktør) Per Ivar Selbæk styremedlem Britt Simonsen varamedlem Ole Herman Sveian varamedlem 12 13

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer