Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014

2 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31 Dette er 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER I 2015 Krets Tid Kl. Sted Trondheim Vest Torsdag 5. mars Nova Kurs- og Konferansesenter Kolstad Torsdag 5. mars Heimdal Videregående skole, Kolstad Heimdal Fredag 6. mars Sjetne Bydelshus, Sjetnemarka Byneset Lørdag 7. mars Folkvang Ungdomshus, Spongdal Buvika Lørdag 7. mars Buvik Kafe i Coop Extra bygget, Buvika Meråker Mandag 9. mars Kantina Kommunehuset, Meråker Trondheim Øst Tirsdag 10. mars Royal Garden Hotel, Trondheim Stjørdal Tirsdag 10. mars Quality Airport Hotel, Stjørdal Malvik Onsdag 11. mars Vikhammer Motell, Vikhammer. Selbu Onsdag 11. mars Kantina Selbu Eldresenter, Selbu Klæbu Torsdag 12. mars Treffstedet Klæbu Rådhus, Klæbu Hommelvik Torsdag 12. mars Stav Hotell, Hommelvik Ranheim Fredag 13. mars Folkets Hus, Ranheim Melhus Fredag 13. mars Folkets Hus, Kvål Faktainformasjon SA () Du treffer oss på vår hjemmeside Sentralbord Hovedkontor tlf Sentralbord Coop Obs! City Syd tlf Sentralbord Coop Obs! City Lade tlf Postadresse Hovedkontor, Postboks 2425, Sluppen, 7005 Trondheim Gateadresse Hovedkontor, Haakon VII s gt. 9, 7041 Trondheim Saksliste 1. Åpning og valg av møteledelse. 2. Styrets årsberetning for Kretsstyrets årsberetning for Regnskap Budsjett Innkomne forslag. I etterkant av selve årsmøtene blir det bevertning og sosialt samvær. For detaljer i den enkelte krets vises til oppslag i butikkene. 2 3

3 Kart over vårt markedsområde og butikkenes plassering nærkjøp nærkjøp STYRETS BERETNING - Arten av virksomhet og hvordan den drives SA (heretter benevnt ) driver detaljhandelsvirksomhet i kommunene Trondheim, Stjørdal, Meråker, Selbu, Malvik, Klæbu, Melhus og Skaun. driver handel innenfor varegruppene dagligvarer, bygg/jernvare, elektrisk, sport/fritid, klær/sko, hus/hjem og drivstoff. eier og driver ved utgangen av 2014 følgende kjedebutikker: 2 Coop Obs! Hypermarked med tilhørende byggvarehus, sportsvarehus og kafeteria 18 Coop Prix 10 Coop Extra 3 Coop Mega 1 Coop Extra Bygg 2 Coop Byggmix Videre eier og driver også 3 anlegg for salg av drivstoff og 2 Coop Nærkjøp. Domus Interiør ble avviklet mars eier andelslaget Coop Norge SA sammen med 103 andre samvirkelag i Norge (tall pr ). Coop Norge SA eier igjen Coop Norge Handel AS, som er konsepteier og varedistributør for de kjedebutikker som i dag eier og driver. Coop Norge Handel AS eier videre Coop Norge Eiendom AS. Coop Norge Handel AS har kjøpt 100 % av aksjene i ICA Norge AS. Transaksjonen er under behandling av Konkurransetilsynet, og en konklusjon er ventet i løpet av våren eier de fl este eiendommer der egen butikkvirksomhet drives, og til sammen eier 36 eiendommer med et samlet areal på kvm. I tillegg til egne butikker, har 180 eksterne utleieforhold med en samlet husleieinntekt på 58,8 millioner kroner i Medlemmene har anledning til å ha spareinnskudd i, og ved årsskiftet var de samlede innskudd på 1 121,4 millioner kroner. Medlemmenes innskudd (lånekapital) og opptjent egenkapital bidrar til at har en samlet fi nanskapital på 2 564,5 millioner kroner pr Det alt vesentligste av dette er plassert i markedsbaserte aksjer/aksjefond (norske og utenlandske), kreditt/rentepapirer, obligasjoner og bankinnskudd. eier 100 % av aksjene i Din Bil AS. Datterselskapet Din Bil AS eier og driver et bilanlegg beliggende på Sluppen i Trondheim. Selskapet er forhandler av Citroen og Ssang Yong person- og varebiler, og driver for øvrig verksteddrift og salg av brukte kjøretøyer, bildeler og rekvisita. Omkring halvparten av anlegget på Sluppen er utleid til andre virksomheter. Økonomisk utvikling I likhet med de foregående 2 år, økte globalt bruttonasjonalprodukt (BNP) i 2014 med om lag 3 %. Igjen ble veksten lavere enn ventet ved årets begynnelse. USA og Europa hadde høyere vekst i 2014 enn i 2013, mens det var motsatt for Kina og andre store framvoksende økonomier. Etter mange år med ytterst svak vekst i den vestlige verden, fi kk USA og Storbritannia i 2014 en positiv utvikling med både vekst og nye arbeidsplasser. I USA ble det skapt ca. 3 millioner nye arbeidsplasser. 4 5

4 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING Europa oppnådde svake 0,8 % i BNP - vekst, som delvis skyldes negative konsekvenser fra usikkerhet og sanksjoner mot Russland, som en følge av uroen i Ukraina. Den skuffende globale veksten skyldes at store deler av verden sliter med høy gjeld og en aldrende befolkning. Dette gir lav etterspørsel og svært lav infl asjon, og på slutten av 2014 var det mange land hvor infl asjonen kom ned mot og under null. Også etterspørselen etter olje ble lavere enn ventet utover 2014, som gjorde at oljeprisen ble halvert i 2. halvår. BNP for Fastlands-Norge økte i 2014 med 2,3 % som er på linje med forventningene ved årets start. Sektorene med størst vekst er privat forbruk og offentlig pengebruk. Investeringer i næring, olje og bolig gikk alle litt ned i Halveringen av oljeprisen høsten 2014 rakk ikke å få noen direkte betydning for totalene i norsk økonomi, men førte til et negativt stemningsskifte på slutten av året. Varehandelen fi kk en omsetningsvekst i 2014 på 3,3 %, som er klart høyere enn i 2013 (1,75 %). Når det var større omsetningsøkning i 2014, skyldes det for det meste høyere prisstigning. Finansmarkedene hadde i 2014 et meget godt år, med verdistigning både på aksjer og obligasjoner. Globale aksjer i lokal valuta steg med om lag 10 %, men omregnet til en svakere norsk krone ble det 27 %. Til sammenligning steg aksjene på Oslo Børs med 5 %, og det er den store andel av oljerelaterte aksjer som er årsak til at norske aksjer kom dårligere ut. Store obligasjonskjøp fra sentralbankene i USA, Japan og Europa gjorde at også obligasjoner steg i verdi. Også obligasjonsverdiene steg mer globalt (ca. 10 %) enn i Norge (5 %). Lav infl asjon og lave signalrenter førte til pengemarkedsrentene falt ytterligere, og helt ned mot null både i USA, Japan og Euro - landene. Det kan nok sies at det er sentralbankenes tiltak som er årsak til at verdien av aksjer øker så mye i et år med svak vekst og svært lav infl asjon. Samvirkelagene i Norge ser ut til å få en samlet omsetning i 2014 på omtrent 41 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 2,7 prosent i forhold til den samlede omsetningen til samvirkelagene og Smart Club AS i Innen dagligvarer hadde Coop i Norge (samvirkelagene) en vekst på 2,4 prosent i 2014 (mot 0,9 % året før), mens markedsveksten var på 4,1 prosent. Det ser derfor ut til at Coop i Norge sin markedsandel har gått ned med 0,4 prosentpoeng til 22,3 prosent. Pr er det 104 samvirkelag i Norge som alle er tilknyttet Coop Norge. Dette tilsvarer en nedgang i 2014 på 5 samvirkelag som en følge av 3 fusjoner, 1 avvikling og 1 utmelding. Ved utgangen av 2014 var det medlemmer i samvirkelag tilknyttet Coop Norge, en økning på medlemmer (2,9 %) mot på samme tid i fjor. i 2014 Omsetningsutvikling og resultat 2014 Omsetningen i 2014 (før kjøpeutbytte til medlemmene) endte på 3 493,1 millioner kroner, en økning på 192 millioner kroner eller 5,8 % sammenlignet med året før. Markedsveksten i Norge i 2014 innenfor våre vareområder viser en økning på 3,9 %. Vi kan dermed glede oss over at i 2014 igjen har tatt markedsandeler Omsetningsutvikling (mill. kr) Omsetningsutvikling (mill. kr) Dagligvarer som i 2014 utgjør 73,7 % av total omsetning i, økte med hele 7,0 %, mens den generelle markedsveksten innenfor dagligvarer var på 4,1 %. Av våre butikkprofi ler innen dagligvarer er det Coop Extra som hadde best utvikling. Dette gjelder både eksisterende, nye og omprofi lerte butikker. Coop Obs! Hypermarkeder (dagligvarer) har en noe svakere omsetningsvekst. Stor byggeaktivitet og redusert tilgjengelighet i store deler av året ved kjøpesenteret City Lade har nok vært medvirkende til denne utviklingen. Her ser vi imidlertid en fi n utvikling etter at et utvidet City Lade kjøpesenter åpnet 2. oktober Omsetningsveksten i markedet innen faghandel har vært svakere enn ventet også i 2014 med tilnærmet nullvekst innen sport/fritid, teko/sko og hus/hjem-artikler. Innen elektrisk viser markedet en vekst på 3-4 %. har også fått merke denne svake forbruksveksten. Innen byggevarer har imidlertid tatt betydelige markedsandeler med en vekst på hele 15,1 % mot markedets vekst på 5,2 %. Et nytt utvidet Coop Obs! Bygg Tiller bidrar sterkt til denne veksten men også Coop Extra Bygg Stjørdal har sterk omsetningsvekst. Vi merker for øvrig at konkurransen stadig skjerpes innen områder som elektrisk, sport/fritid og byggevarer. Samlet bruttofortjeneste i 2014 endte på 700,7 millioner kroner, noe som gir en bruttomargin på 20,1 % av omsetningen. Dette er en liten nedgang sammenlignet mot året før. En betydelig skjerpet konkurranse med sterkt prispress gir utfordringer med å holde bruttofortjenesten oppe på et akseptabelt nivå innen fl ere vareområder. Resultatet etter varetellingen i oktober/november viste dog at vi også i 2014 klarte å holde svinnet på et akseptabelt nivå. Nye City Lade åpnet 2. oktober Kjøpeutbytte til medlemmer på 82,1 millioner kroner er i regnskapet for 2014 presentert som egen post til fradrag i brutto salgsinntekter. Kjøpeutbyttet endte 4,0 millioner kroner høyere enn året før. Andre driftsinntekter endte i 2014 på 107,4 millioner kroner noe som er 34,5 millioner kroner høyere enn året før. En betydelig økning i husleieinntekter etter utvidelsen av kjøpesenteret City Lade resulterte i at husleieinntektene i 2014 endte på 58,8 millioner kroner. De samlede kostnader til lønn og andre personalkostnader endte på 389,3 millioner kroner, en økning på 20,5 millioner kroner eller 5,6 % sammenlignet med året før. Økningen må sees i sammenheng med at vi åpnet 2 nye Coop Extra-butikker: Coop Extra Tiller og Coop Extra Klæbu, innfusjonering av Coop Selbu, samt at butikkene Coop Obs! Bygg Tiller og Coop Obs! Sport City Lade utvidet salgsarealene betydelig i løpet av året. Pensjonskostnadene utgjorde for året 22,7 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift, en økning på 1,1 millioner kroner sammenlignet med året før. Det samlede resultat i i 2014 før skatt (og før resultatbonus) utløser resultatbonus til de ansatte. Det er derfor i regnskapet gjort avsetning på 8,0 millioner kroner for opptjent, ikke utbetalt resultatbonus. I tillegg er det avsatt arbeidsgiveravgift og feriepenger av dette beløpet. Det ble for øvrig i 2014 utbetalt resultatbonus til ansatte basert på 2013-resultatet. Avskrivninger på balanseførte investeringer i eiendommer, butikkutstyr/innredninger og annet driftsmateriell endte på 67,7 millioner kroner, en økning på 15,2 millioner kroner sammenlignet med året før. Avskrivningene i 2014 økte som en følge av investeringene i kjøpesenteret City Lade, Coop Obs! Bygg Tiller og nye eiendommer/butikker i Meråker og Klæbu. Andre driftskostnader endte på 215,1 millioner kroner, en økning på 20,6 millioner kroner mot året før. Økningen skyldes også her nye eiendommer og butikker med påfølgende økte kostnader til leie, markedsføring og til drift og vedlikehold. Resultatet av ovenstående inntekts- og kostnadsposter gir et driftsresultat på 54,1 millioner kroner. Driftsresultatet er belastet med kjøpeutbytte på 82,1 millioner kroner, noe som vil si at driftsresultatet før kjøpeutbytte er på 136,2 millioner kroner. En økning på 5,3 millioner kroner sammenlignet med året før. Netto finansresultat endte for 2014 på 165,9 millioner kroner, en økning på 14,2 millioner kroner mot året før. Resultatet kommer som en følge av et godt år i fi nansmarkedene både nasjonalt og internasjonalt. Dette har gitt sterk avkastning på våre plasseringer og da hovedsakelig i aksjer/aksjefond. Finansinntekter består av avkastning på fi nanskapital plassert i aksjer, rentepapirer (kreditt), obligasjoner og bankinnskudd. Renteinntektene kom på 98,6 millioner kroner noe som er 47,3 millioner kroner høyere enn året før. Verdiøkning på norske og utenlandske aksjer i 2014 endte på 98,6 millioner kroner, noe som er 31,6 millioner kroner lavere enn i Finanskostnadene består i hovedsak av renter på medlemsinnskudd som i 2014 utgjorde 30,4 millioner kroner inklusive avgift til Samvirkelagenes Garantifond. Dette er 1,0 millioner kroner høyere enn året før. Viser til avsnittet Finansforvaltningen 2014 for ytterligere kommentarer til fi nanskapital og fi nansavkastning. 6 7

5 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING Balanse pr. 31. desember 2014 Eiendelene har en bokført verdi pr på 4 216,4 millioner kroner, og dette er 278,1 millioner kroner eller 7,1 % mer enn året før. Bokført verdi av varige driftsmidler er ved utgangen av året på 1 188,9 millioner kroner, en økning på 216,6 millioner kroner eller 22,3 % fra året før. Økningen skyldes i hovedsak at det er investert ytterligere i eiendommen Haakon VII s gate 9 (kjøpesenter City Lade), utvidelse og rehabilitering av eiendommen Østre Rosten 64 (Coop Obs! Bygg Tiller) samt nye eiendommer og butikker i Klæbu og Meråker. Årets avskrivninger endte på 67,7 millioner kroner en økning på 15,2 millioner kroner mot året før. Ansatte på nye Coop Extra Tiller. De største investeringene forøvrig i 2014 er knyttet til et utvidet Coop Obs! Sport City Lade, oppgradering og omprofi - lering til Coop Prix i Selbu (etter fusjonen), omprofi lering av butikken på Nidarvoll til Coop Extra, kjøp av en mindre eiendom i Hommelvik, tomt Østre Rosten 66 samt elektroniske hylleforkanter i til sammen 8 Coop Prix-butikker. Varebeholdningene er i regnskapet (etter lagernedskrivninger) bokført til 192,2 millioner kroner, en økning på 20,2 millioner kroner sammenlignet med året før. Økningen kommer naturlig nok av at vi har etablert nye Coop butikker, samtidig som Coop Obs! Bygg Tiller jo har utvidet både varesortiment og varemengde betydelig etter utvidelsen. Innenfor dagligvarebutikkene er det liten endring, mens vi har noe høyere varelager ved Coop Obs! faghandel i år enn vi har hatt tidligere. Finanskapitalen har utviklet seg svært positivt i løpet av året. Ved utgangen av året utgjør verdien av fi nansplasseringer og bankinnskudd 2 564,5 millioner kroner. Positiv avkastning og renter tilførte fi nanskapitalen om lag 192 millioner kroner, mens investeringer i eiendom og butikk resulterte i en reduksjon i rentebærende kapital på 179 millioner kroner. Netto gir dette en økning i fi nanskapitalen på 13 millioner kroner eller 0,5 % mot på samme tid i fjor. Den klart største del av fi nanskapitalen er plassert i bank-, stats- og kommuneobligasjoner. Pr utgjorde samlet verdi på plasseringer i slike verdipapirer 1 579,9 millioner kroner. Markedsverdien pr av plasseringer i norske og utenlandske aksjer var 572,4 millioner kroner. Verdien utgjør 22,3 % av fi nanskapitalen ved årsskiftet (samme som året før). Aksjebeholdningen har stor spredning på land og selskaper. Rentebærende gjeld, medlemsinnskuddene, er pr på 1 121,4 millioner kroner en økning på 69 millioner kroner eller 6,6 % mot på samme tid i fjor. Dette viser at medlemmene samlet sett har tatt ut mindre spareinnskudd enn det som ble tilført medlemskontiene i kjøpeutbytte, medlemsrabatter og renter i løpet av Medlemsinnskudd (mill. (mill. kr) kr) Kjøpeutbytte og medlemsrabatter for 2014 på 126,5 millioner kroner og renter på medlemsinnskudd på 27,5 millioner kroner er ført som kortsiktig gjeld i balansen ved utgangen av året. Totalt 97,3 millioner kroner er opptjent gjennom TRON- DOS-medlemmenes kjøp i eget samvirkelag. Pr har medlemmer, som er en økning på medlemmer inklusive tilførte medlemmer fra fusjonen med Coop Selbu SA. Året før økte antallet medlemmer med Økningen i innskutt andelskapital utgjør 0,4 millioner kroner siste år. Medlemmenes totalt innbetalte andelskapital utgjør pr dermed 12,9 millioner kroner. Bokført egenkapital pr utgjør nå 2 564,7 millioner kroner, en økning på 174,9 millioner kroner eller 7,3 % fra samme tid i fjor. Bokført egenkapital utgjør dermed 60,8 % av bokført totalkapital ved utgangen av 2014, noe som er en økning på 0,1 % -poeng siste år Egenkapitalutvikling (mill. kr) Egenkapitalutvikling (mill. kr) Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll HMS har i 2014 gjennomført alle tiltak i vedtatte HMS-plan. Tiltakene sammen med oppfølging av interne IKog rapporteringsrutiner, har bidratt til å sikre at virksomheten oppfyller kravene i det lovverk bedriften er berørt av. Både ansatte og bedriftens omgivelser skal oppleve at HMS-tilstanden i stadig forbedres. Det er bedriftens holdning at helse, miljø og sikkerhet skal vektlegges på lik linje med annet arbeid. HMS-arbeidet er en av grunnpilarene for gode resultater og god kvalitet. Et godt arbeidsmiljø bidrar dermed til å fremme god helse blant de ansatte og til økt driftseffektivitet. Systematisk og målrettet arbeid med helse, miljø og sikkerhet påvirker arbeidsmiljøet, og bidrar til å skape trygge og gode arbeidsplasser. Internkontrollrutinene er gjennomgått, og er fortløpende blitt oppdaterte. Elektroniske HMS-håndbøker er etablert og i aktivt bruk. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)/vernetjenesten AMU består av seks medlemmer - hvorav tre er valgt av og blant de ansatte. AMU har i løpet av året hatt til behandling en rekke saker med direkte tilknytting til arbeidsmiljøet. Rapport fra vernerundene, sykefraværsoppfølging og avviksrapportering har i så måte stått sentralt. Bedriftshelsetjeneste og hovedverneombud har gitt AMU årsrapport fra sine respektive felt, samt at AMU har behandlet en totalrapport over HMStilstanden i virksomheten. har et tett samarbeid med Brattøra Bedriftshelsetjeneste, hvilket også har fungert meget bra i Også siste fusjonslag (Selbu) er innlemmet i dagens bedriftshelsetjeneste. Arbeidsmiljø/sykefravær Virksomheten hadde totalt sett et sykefravær i 2014 på 7,1 %. Sammenliknet med 2013 var dette 0, 9 % - poeng lavere enn for har hatt en positiv fraværsutvikling gjennom hele Fortsatt er det langtidsfraværet (4 16 og over 16 dager) som utgjør størstedelen av fraværet. TRON- DOS er fornøyd med den utviklingen sykefraværet har hatt i 2014, men må fortsatt jobbe aktivt for ytterligere å komme ned på målsatt nivå. Gjennom rapporter som er innkommet, løpende dialog med driftsapparatet, verneombud og tillitsvalgte, er det intet som tilsier at sykefraværet skyldes arbeidsmiljøet eller negative forhold ved arbeidsplassen. For å ha et best mulig grunnlag når det gjelder å følge med i hvordan sykefraværet utvikler seg over tid, utarbeides kvartalsvise statistikker for den enkelte avdeling og for totalt. Sykefraværsutviklingen er et fast tema på interne personalmøter. Videre følges sykefraværet opp via etablerte fraværsgrupper og via ulike HMS-prosjekter, der enkeltavdelinger deltar. har hatt god erfaring med fraværsgruppene også i Arbeidsmiljøet og sykefraværsutviklingen vil fortsatt få sterk fokus fremover. Av praktiske tiltak som er blitt iverksatt, og som på sikt vil bidra til at arbeidsmiljøet forbedres ytterligere nevnes: fokus på arbeidsmiljøfaktorer ved nybygg og ombygninger av butikkenheter, revidering og forbedring av arbeidsrutiner, individuell oppfølging av sykemeldte, kartlegging av faktorer som påvirker arbeidsmiljøet, forbedring av rutiner mht. sykefraværsoppfølging, ergonomisk veiledning i butikk, helsesamtaler og HMSopplæring av ledere og ansatte. Eget AKAN-utvalg er etablert samt at egne retningslinjer for AKAN-arbeidet i er utarbeidet. Det har ikke vært alvorlige tilfeller av arbeidsulykker i løpet av året, men butikker har også i 2014 opplevd enkeltstående tilfeller av truende kundeadferd. Dette er rutinemessig fulgt opp i samarbeid med sektor butikkdrift, bedriftshelsetjeneste og politi. Styret anser, gjennom de tiltak som er gjennomført, arbeidsmiljøet som tilfredsstillende. Andre miljøaspekter Styret i kan heller ikke se at bedriftens virksomhet medfører forurensning av det ytre miljø. 8 9

6 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING Likestilling Medlemstillitsvalgtes organer og ansatte i har nedfelt i sine vedtekter at begge kjønn skal være representert i lagets valgte organer. Det tilstrebes derfor en kjønnsmessig likeverdig representasjon i de ulike organer som; Årsmøtet, kretsstyrer og styret. Tillitsverv Medlemmer i med tillitsverv i andre organer/ selskap i Coop var følgende i 2014: Lisbeth Bull Husby: styreleder i Coop Norge SA, styreleder i Samvirkelagenes Garantifond AL, styreleder i Coop Solidaritetsfond Børge Tingstad: medlem av Årsmøtet Coop Norge SA og vararepresentant til styrene for Advokat Dehlis Fond og Samvirkemuseet Torgeir Svenning: medlem av Årsmøtet i Coop Norge SA Liv Ulstad: medlem av Årsmøtet i Coop Norge SA, medlem av valgkomiteen for Årsmøtet i Coop Norge SA Ann Guri Tiller: medlem av Årsmøtet i Coop Norge SA Rolf Michelsen: vararepresentant til Årsmøtet i Coop Norge SA Tore Høiem: vararepresentant til Årsmøte i Coop Norge SA Per Ivar Selbæk: vararepresentant til Årsmøte i Coop Norge SA Britt Simonsen: vararepresentant til Årsmøte i Coop Norge SA Roar Fridtjofsen: vararepresentant til Årsmøte i Coop Norge SA Torbjørn Skei: medlem av Årsmøtet i Coop Norge SA, nestleder i styret i Coop Norge Handel AS, og styremedlem i Core Innkjøp AS Jon Magne Elshaug: styremedlem i Coop Steinkjer SA Lønnspolicy Bedriftens policy i lønnsspørsmål bygger på prinsippet om lik lønn for likt arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn. Bedriften har et stillingsbasert lønnssystem, hvor de respektive stillingskategorier innplasseres på grunnlag av stillingenes kompetansekrav, noe som bidrar til å sikre lik avlønning innenfor de ulike stillingskategorier, uavhengig av kjønn. Bedriften gjennomfører årlige lokale lønnsforhandlinger i tråd med bestemmelsene i gjeldende tariffavtaler. Spesielle likestillingstiltak Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i løpet av året. Styret anser at bedriften gjennom sin policy og personaladministrative rutiner oppfyller likestillingslovens krav. Bedriften tilstreber god balanse i den kjønnsmessige fordeling i bedriftens styrer, råd og utvalg. Det samme gjelder arbeidet med rekruttering av ledere. Det er et mål for å rekruttere fl ere kvinnelige ledere i vårt butikknett og i administrativ ledelse. Tabellen viser kjønnsfordelingen i medlemsvalgte organer og blant ansatte pr : Antall totalt Kvinner Menn Årsmøtet % 59 % Kretsstyrene (i alt 14) % 51 % Hovedstyret 8 38 % 62 % Kontrollkomité % Adm. ledelse % Ansatte totalt faste/midl.tidig ans % 39 % Fast ansatte heltid % 62 % Fast ansatte deltid % 24 % Midlertidig ansatte (ekstrahj./vikarer) % 38 % Adm. stillinger % 50 % Butikkledere % 77 % Nyansatte/skiftet stilling ledere 8 25 % 75 % Sykefravær 7,1 % 8,7 % 5,5 % Opplæring og kompetanseheving Ansatte med solid innsats I ble det i 2014 utført timer, noe som tilsvarer 696 årsverk. Det totale økonomiske resultatet er slik at dette vil utløse resultatbonus til fastansatte i. Kompetanseutvikling I løpet av året er det satset på kompetanseutvikling innen helse, miljø og sikkerhet og på kulturbygging/lederutvikling. Av de største tiltakene kan nevnes ledelse/salgsledelse (faghandel), individuell utvikling og kundeadferd, samt prosesser knyttet til coaching/ledertrening, salgsprosessen, grunnopplæring butikkledelse, butikkøkonomutdanning, introduksjonskurs for nyansatte, HMS-kurs (ledere og verneombud), vare-/bransjekurs, ranskurs og kjedekurs med fl ere. Sosiale tiltak Personalforening arbeider aktivt for å samle ansatte til hyggelig samvær og fritidsaktiviteter. Målet er å utvikle kontakten og samarbeidet mellom de ansatte. Av tiltakene nevnes: Arrangement for ansatte, Coopiaden, samt pensjonisttreff. I tillegg ble det høsten 2014 arrangert en festaften for ansatte og medlemstillitsvalgte med nær gjester til stede. Vidar Olderø mottar prisen som Årets -ansatt fra administerende direktør Torbjørn Skei. Utvalgsarbeid Forhandlingsutvalget har i løpet av året hatt 14 møter. Ansattes tillitsvalgte og ledelsen har i fellesskap drøftet og forhandlet om saker med tilknytning til Landsoverenskomsten, Lederoverenskomsten, Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven. Ansattes hovedtillitsvalgt i 2014 har vært Mona K. Bjørn. Arbeidsmiljø- og Samarbeidsutvalget har hatt 3 møter i løpet av året hvor blant annet saker knyttet til helse,- miljø,- og sikkerhet, driftssaker, arbeidsmiljøsaker og utviklings- og eiendomssaker er behandlet. Hovedverneombud i 2014 har vært Lars Erik Sandvik. Grunnlaget for fortsatt drift har betryggende likviditet både på kort og lang sikt, og styret mener at kontantstrømoppstillingen gir et riktig bilde av likviditetsutviklingen. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift, og styret mener det ikke er noen tvil om grunnlaget for denne vurdering. Datterselskapet Din Bil AS Årsregnskapet for Din Bil AS viser et årsresultat for 2014 på minus 1,1 millioner kroner som er en liten bedring på 0,3 millioner kroner mot året før. Selv om omsetningen har økt med 4,2 millioner kroner til 52,1 millioner kroner, så er ikke det tilstrekkelig til å skape lønnsom drift. Konkurransen er hard i bilbransjen, noe som har resultert i at den samlede bruttofortjeneste fra salg av nye og brukte biler har falt med om lag 1 % - poeng mot året før. Dette tynger resultatet. Ledelsen i Din Bil AS har imidlertid klart å redusere bemanningen og dermed personalkostnadene i 2014 mot året før. Avskrivningen er for øvrig redusert med 0,2 millioner kroner mens øvrige driftskostnader har økt marginalt sammenlignet med året før. Selskapet har ved utgangen av året en egenkapitalandel på 52,5 % Din Bil AS blir nødt til å ta markedsandeler/øke omsetningen i 2015 for å skape lønnsom drift i selskapet. Økonomisk utvikling 2015 IMF (International Monetary Fund) og Verdensbanken har et anslag på 3,25 % i global bruttonasjonalprodukt (BNP) vekst for 2015, som er 0,25 % - poeng mer enn i Dette er en økonomisk utvikling som fortsatt ikke er tilfredsstillende, og usikkerheten foran 2015 er stor. Kina er nå blitt verdens største økonomi, men utviklingen her er uklar. De offi sielle veksttallene er tilsynelatende høye, men er likevel synkende og bygd på en enorm økning i gjeld. Synkende vekstutsikter i Kina er sikkert en svært viktig årsak til de meget lave råvare- og oljepriser vi ser ved inngangen til IMF anslår at veksten i Kina skal falle enda mer i Dette er ikke bra for de som nå har bygd opp stor eksport til Kina. Det gjelder mange land i Asia, og land som eksporterer råvarer og olje. Også sentrale land i Europa (særlig Tyskland) har stor eksport til Kina. Sammen med de negative økonomiske konsekvenser av den vedvarende konfl ikten med Russland, bidrar dette til svake vekstimpulser for store deler av Europa. Europa starter 2015 med økonomisk vekst, infl asjon og renter rundt null, og Nye flotte medarbeidere fra Selbu

7 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING i mange land er det svært høy arbeidsledighet og gjeld. Dette har vært situasjonen i fl ere år, og disse vanskeligheter for millioner av europeere kan føre til politiske og sosiale konfl ikter. Lave olje- og råvarepriser og stimulerende tiltak fra sentralbanken, kan gi noe lettelser i økonomien de kommende måneder. Lyspunktet i global økonomi for tiden er USA. Her er det utbredt forventning om en BNP vekst i 2015 på 3 % eller mer, og det uten direkte støttetiltak fra myndighetene. Vekst i USA og stagnasjon i Europa og Japan, kan i løpet av 2015 gi en svært høy dollarkurs som vil kunne bli negativ for den økonomiske aktiviteten i USA. Alt tyder på at det globalt blir svært lav prisvekst i 2015, både på ferdigvarer og råvarer. Sammen med rikelig likviditetstilgang fra sentralbankene, vil det gi de laveste renter i historien. Det gjelder de korte renter som sågar kan bli minus i fl ere land, og renter på 10 - årige statsobligasjoner i stabile land på under 1 %. Halveringen av oljeprisen høsten 2014, gjør usikkerheten om norsk økonomi i 2015 større enn på mange år. Usikkerheten går på hva oljeprisen blir i gjennomsnitt for 2015 og de nærmeste årene, og hvordan oljeselskapene tilpasser seg de lave og usikre priser. Man estimerer en nedgang i investeringene i oljesektoren på om lag 30 milliarder kroner i 2015, og at dette gir en reduksjon på årsverk i denne sektoren. Dette vil ha merkbar negativ virkning på norsk økonomi, og anslag på BNP - vekst i 2015 ligger på svake 1-1,5 %. Det er utsikter til noe høyere arbeidsledighet og lavere lønnsvekst i 2015, enn det som har vært tilfelle de senere årene. På den andre siden vil den lave kronekursen gi grunnlag for bedre konkurranseevne og dermed høyere aktivitet i konkurranseutsatte næringer. Undersøkelser viser at husholdningene er mer usikre på framtiden enn på lenge. Lavere lønnsvekst og relativ høy prisstigning (pga. lav kronekurs) gir uvant lav reallønnsvekst, men svært lave renter gjør at de mange husholdninger med stor gjeld får noe lavere utgifter. Varehandelen vil antagelig stå overfor forbrukere som er noe mer forsiktig enn før. En stor del av varene som omsettes er jo importert, og den lave kronekurs i store deler av 2014 og inn i 2015, vil gi høyere varekost. i 2015 Omsetningen for 2015 er budsjettert til millioner kroner, resultat før kjøpeutbytte og skatt er budsjettert til 165,5 millioner kroner, mens investeringsbudsjettet for i 2015 er på 95,1 millioner kroner. er inne i en periode med relativt mange nyetableringer. Dette bidrar til sterkere vekst og markedsposisjon, men påvirker også vårt driftsresultat gjennom blant annet økte kostnader knyttet til renter og avskrivninger. Coop har i tillegg relativt kraftfulle prosesser i gang for å stimulere til å bygge sterkere og større kjernelag i de ulike regionene. ønsker å prioritere dette arbeidet og dette vil trolig påvirke arbeidsmessig i Det er garantert 2 % kjøpeutbytte i I tillegg vil TRON- DOS øke satsingen på fl ere lokale medlemstilbud, fl ere kupongkampanjer direkte til medlemmene samt ha ytterligere fokus på lavere hyllepriser. Anvendelse av årets overskudd (1000 kr): Årets overskudd anvendes slik: Renter på andelsinnskudd 580 Overført til annen egenkapital Rolf Michelsen nestleder Tore Høiem styremedlem Lisbeth Bull Husby styreleder Liv Ulstad styremedlem Torgeir Svenning styremedlem Børge Tingstad styremedlem Ann Guri Tiller styremedlem Trondheim Lisbeth Bull Husby (styreleder) Rolf Michelsen (nestleder) Børge Tingstad Tore Høiem Liv Ulstad Torgeir Svenning Ann Guri Tiller Per Ivar Selbæk Torbjørn Skei (Adm. direktør) Per Ivar Selbæk styremedlem Britt Simonsen varamedlem Ole Herman Sveian varamedlem 12 13

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Å 2 rsber 0 etning 13

Å 2 rsber 0 etning 13 2013 Årsberetning INNHOLD Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 5 Styrets beretning 14 Regnskap TRONDOS og TRONDOS konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2011 INNHOLD INNHOLD Kretsårsmøter................................................. 3 Kart over butikker.......................................... 4 Styrets beretning............................................

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer