M/F Folgefonn. - flytande kulturminne i London

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M/F Folgefonn. - flytande kulturminne i London"

Transkript

1 M/F Folgefonn - flytande kulturminne i London Kinsarvik var eit trafikk-knutepunkt i ferjene si stordomstid på Hardangerfjorden. Dette biletet er truleg frå (Foto Normann, Viggo Nonås si samling) 42 Sidan 1979 har den segnomsuste bilferja Folgefonn lege i Themsen i London. No er det på tide å hente ho heim att til Hardanger, der ho starta med føring av bilar alt i Viggo Nonås Eg vil byrje med ein visjon, ja nærast ein draum for M/F Folgefonn : M/F Folgefonn vert overtatt av Hardanger Museum ved Hardanger Fartøyvernsenter og plassert i Norheimsund som eit flytande samferdslemuseum på Hardanger Fartøyvernsenter. I denne artikkelen vil eg prøve å vise kvifor Folgefonn er eit viktig kulturminne for Hardanger, og korleis eg meiner skipet bør plasserast og kva ho bør nyttast til. Bilar over Hardangerfjorden I 1929 starta det opp ferjetrafikk mellom Ringøy og Eidfjord med innleigde motorbåtar. I 1930 fekk Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) levert Kinsarvik som var ein kombinert fraktebåt og bilferje. Det var plass til nokre bilar på tvers av lastelukene. I 1932 vart ruta endra til Norheimsund-Ringøy-Eidfjord i samband med at det vart vegsamband mellom Bergen og Kvam, og lastebåten Tyssedal vart sett inn i ruta. Grunna stor trafikkauke vart det etterkvart behov for ei spesialbygd bilferje. I 1936 reiste Hordaland Vegkontor saman med HSD sin ingeniør Daae til Danmark på studietur for å sjå på bilferjer. Danskane var komne noko lengre i utviklinga av bilferjer enn nordmennene. Straks etter turen starta Daae arbeidet med å prosjektere ei bilferje kalkulert til 0,3 millionar kroner. Staten ved Vegvesenet gav lovnad om kr ,- i stønad årleg i fem år, mot å kunne overta båten til nedskriven verdi dersom dei ynskte det. Konkurranse i ferjefrakt HSD hadde i fleire år leigd inn kuttaren Jondal til forskjellige ferjeruter. Det tok slutt i 1936, og då sette eigaren av Jondal båten inn i konkurransefart mellom Norheimsund og Kinsarvik. Det var ikkje noko konsesjonskrav for å drive passasjer- og biltransport på sjøen. HSD fekk problem, for det var ikkje økonomi i ruta så lenge det pågjekk konkurransefart. Konkurransen løyste seg i august 1937 då Stortinget endra motorvognlova slik at det kom krav om konsesjon for føring av bilar på sjøen. 2. september same år vart det utlyst anbod på bygginga av ferja som Daae hadde prosjektert. Det kom inn tilbod frå fem 5 verft, mellom anna frå Bergens Mekaniske Verksteder (BMV), som ikkje hadde det lågaste anbodet. På grunn av låg sysselsetjing i verfts-

2 industrien i Bergen, betalte Bergen kommune mellomlegget mellom lågaste tilbod og BMV sitt tilbod. Ferja skulle koste kroner og leverast allereie 1. juni Milepåle i norsk samferdsle Leveringa av Folgefonn var ein milepåle for Vestlandet og norsk samferdsle, skriv Bård Kolltveit. Det har han heilt rett i. Frå før var det nokre små bilferjer med styrehuset på sida. I 1934 fekk A/S Alpha (Bastøfergen) levert M/F Bastø med plass for 18 bilar, men denne hadde innkøyring frå sidene på framdekket. I 1937 fekk Møre Fylkes Ruteselskap (MFR) levert turistferja Geiranger, også den vart finansiert i samarbeid med vegstyresmaktene. Geiranger hadde langskips gjennomkøyring forut og akter. I 1938 var det altså klart for Folgefonn, ferja som revolusjonerte samferdsla i Hardanger. Ferja var ein svært viktig del av samferdsla aust-vest langs landevegen. M/F Folgefonn vart levert til HSD som planlagt 1. juni Dagen etter gjekk ferja jomfrutur med 117 innbedne gjester frå Ålvik til Kinsarvik. Ferjekaien i Kinsarvik var i siste liten klar til bruk. Gjestane køyrde i land i Kinsarvik og fortsette til ein festmiddag på Fossli Hotell i Eidfjord. Under middagen gjekk det ras over vegen i Måbødalen, og gjestene vart noko seinka attende i Bergen. Det var tre vegingeniørar blant gjestene, så planlegging og utføring av ryddinga gjekk raskt, skriv Bård Kolltveit i ein artikkel i HSD-Posten. Tekniske data Folgefonn var på 197 BRT, og hadde ei lengde på 119,7 fot, og ei breidd på 26,6 fot. Fri gjennomkøyringshøgd var 2,95 meter. Fartøyet var klinkbygd med bildekk og promenadedekk i tre. Maskina var ein Wichmann 4 syl enkeltvirkande semidiesel på 300 BHK med omkast. Kapasiteten var 20 bilar og 300 passasjerar. Ferja hadde salong med kiosk forut nede, maskinrommet midtskips, og lugarar akterut. På bildekket var casinga midtskips i staden for på eine sida som seinare vart vanleg. Der var også toalett, billettkontor og bysse plassert, samt opp- og nedgangar. Oppe på promenadedekket var det ein open salong, og toaletthus med meir. Det var og eit lite styrehus heilt akter på promenadedekket. Folgefonn var det siste skipet ingeniør Johan Daae prosjekterte for HSD, og var eit riktig stasfartøy, det vart sagt at dette var hans meisterstykke. Daae gjekk av med pensjon i Folgefonn i Erith ved Themsen. Ferja er tilpassa bruk som klubbhus, med heller enkle påbygg som let seg fjerna. (Foto: HFS) Mannsterk norsk delegasjon var og såg på M/F Folgefonn i London i juni Framme frå venstre: Alexander Ytteborg, Riksantikvaren, Viggo Nonås, Ferjelaget Skånevik, Åsmund Kristiansen, Hardanger Fartøyvernsenter. Bak frå venstre: Lars R. Djupevåg, Hardanger Museum, Stein Ottosen, Hordaland Fylkeskommune, Magnus Mjør, Hardanger Museum, Lars Erik Klafstad, Kvam herad, Fredrik Denneche, Riksantikvaren. (Foto: HFS)

3 44 I rute Etter at Fyksesund bru vart opna i 1937 og vegen vidare til Ålvik var klar, vart ferjekaien flytta til Ålvik og ruta frå Ålvik til Kinsarvik tok til 2. juni Det var sterke krav frå Folgefonnhalvøya om ferjestogg på Utne, men dette let seg ikkje gjera grunna kaitilhøva. I førkrigsåra var det berre sommardrift for Folgefonn i rutene på fjorden. Ved krigsutbrotet i april 1940 vart Folgefonn rekvirert av norske myndigheiter, og nytta til transportføremål i Hardanger. Då kampane var slutt i byrjinga av mai, vart ho etterlaten i Eidfjord. Tyskarane syntes det var viktig med ferjeruta Ålvik- Kinsarvik, og ho kom snart i trafikk att. Hausten 1940 var vegen ferdig vidare innover til Kvanndal, og ruta vart endra til Kvanndal -Kinsarvik. På same tida vart det ferjerute heile året. I 1941 fekk Utne rutebåtstopp, og får 1945 var ein provisorisk ferjelem klar til bruk. For å ta bilane om bord på Utne fekk då Folgefonn sideportar slik at bilane køyrde ombord på sida. Folgefonn gjekk i ruta Kvanndal-Utne-Kinsarvik fram til juni Då vart ho avløyst av M/F Hardangerfjord, også levert frå BMV. Dette skipet var i hovudsak basert på erfaringane med Folgefonn, men hadde sjølvsagt ein god del forbetringar, blant anna større dekkshøgde, casinga var flytta ut i sida osb. Framover vart Folgefonn nytta som suppleringsferje i Kinsarvik-ruta, samt i sambandet Ulvik-Brimnes. Frå 1957 tok Folgefonn over ruta Leirvik-Valevåg-Mosterhamn- Halsnøy-Sunde, og gjekk der i fleire år. Seinare gjekk ferja ei rekkje stadar, for det meste i Sunnhordland. Heilt fram til 1979 var ho å sjå rundt om når det trongs ei hjelpande hand. Trafikken eksploderte desse åra, og HSD måtte ha Folgefonn sjølv om ho var lita og låg gjennomkøyringshøgd. Men i april 1979 var det slutt, ho vart seld til Dixon World Wide Travel, Merseyside, England. Ho vart då omtala i Bergenspressa som landets eldste bilferje. Endringar i HSD-tida Det skjer sjølvsagt mykje med eit skip når ho tener eit selskap i 41 år. Nokre endringar veit me om, og kan tidfeste, andre ting får me aldri greie på. I 1965 fekk ho ny maskin. Omkastmaskina var umoderne, upraktisk og gjorde båten tung å manøvrere. Ei ny Wichmann 2T 4 syl dieselmaskin på 400BHK fekk plass i maskinrommet. Etter denne ombygginga gjekk Folgefonn så bra at ho fekk klengenamnet ubåten, vatnet fossa kring baugen på henne. Det vart også gjort malingsarbeid som skulle gjere henne meir moderne i utsjånaden. Styrehuset og overbygget vart måla kvitt, seinare vart også styrehuset akter og rekkene måla kvite. Salongen oppe vart i seinare tid lukka igjen, slik at det vart noko varmare i salongen. Også nokre endringar i salongen nede vart gjort. Fyrste bergingsforsøk Bård Kolltveit skal ha æra for å ha gjort fyrste forsøk på å berge Folgefonn frå sal og ombygging. I sin serie om HSD-båtane i HSD sitt magasin HSD-Posten, skreiv han i 1979 ein artikkel om Folgefonn, før ho vart seld. Han skriv her: Som ei av dei første store turistferjene i landet er Folgefonn i dag eit stykke levande historie i den aller beste tyding av ordet. Ho er eit viktig kapittel i norsk samferdselssoge, og det burde gje både kommunikasjons- og kulturhistorikarar litt å tenkja på, når ho no truleg går pensjonsalderen i møte. Kor omfattande dette bergingsforsøket var, veit eg ikkje. Men det lukkast i alle fall ikkje, skriv Kolltveit i jubileumsboka til HSD frå I England Dixon World Wide Travel tok ferja til London. Opphavleg var planen å byggje henne om til turistfart i Egeerhavet med kapasitet for 50 passasjerar, men dette vart truleg raskt oppgitt. Vidare var planen å nytte henne til nattklubb i Themsen, men dette vart heller ikkje noko av. Erith Yacht Club (EYC) kjøpte så Folgefonn. Erith er ein småby i storbyen, og ligg like sør for Charlton ved Themsen. Dei nyttar Folgefonn til klubbhus. På norsk vil ein nok kalle dette ei båtforeining. Dei har dei nytta ferja som klubbhus sidan dei kjøpte henne. På grunn av stor forskjell på flo og fjøre, ligg ferja ganske så tørt to gongar i døgnet. Endringer i London-tida Det har skjedd ein del endringar om bord mens ho har lege i Erith. I hovudsak har fylgjande tiltak vorte gjort om bord: - Bildekket er lukka igjen i begge endar med enkle grep - Kapteinslugaren i nedre salong er ombygd til pub - Byssa er tømt og nytta til lager - Styrehuset, tre skott i øvre salong, er fjerna - Laga port i sida som fungerar som inngang frå land - Hovudmaskina er tatt ut. - På grunn av råte er promenadedekket av tre erstatta med treplater. Det rører seg i Norge No er tida komen for at klubben planlegg å byggje seg eit permanent klubbhus på land, og EYC ynskjer at Folgefonn skal komme heim til Norge. Dei er fullstendig klar over skipets fortid, og skjønar at ferja har ein stor verdi som kulturminne. Difor har dei prøvd å forandre minst mogeleg om bord i dei seinare år. I 2005 var underteikna over for å sjå på Folgefonn. Eg vart forundra og glad over kor lite som var endra frå tida i Norge. Eg la spesielt merke til klubbens iver etter å ikkje endre noko om bord, dei veit at dette vil få konsekvensar for dei som ynskjer å ta vare på henne i Norge. Skilt som var mala direkte på skott har vorte mala rundt i staden for over. 100 passasjerar lyser mot deg når du går ned i salongen. Ferjelaget Skånevik vart etablert i 2005, og kjøpte inn ferja Skånevik. Ferjelaget bestemte seg for å undersøkje tilstanden på fartøyet meir for å verifisere om fartøyet let seg hente heim att. Dette førte til at eg drog over til England igjen på vegne av Ferjelaget for å sjå på fartøyet saman med ein representant frå Riksantikvaren, som var på konferanse i London. Med på synfaringa var og ein representant frå Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter og ein frå Hardanger Fartøyvernsenter.

4 Svært mykje autentisk I juni 2007 vart det ny tur til Erith. Med på denne turen var det representantar frå Riksantikvaren, Hordaland Fylkeskommune, Kvam herad, Hardanger Museum og Hardanger Fartøyvernsenter, samt underteikna som guide. Føremålet var å sjå på båten, samt å få avklara om dette kunne vera noko for museet og fartøyvernsenteret. Folgefonn er prega av mange år i opplag og bruk som klubbhus. Rust er det mykje av, men på ein båt frå 1938 er det ikkje anna å vente. Det er også spor av ein del vasslekkasjar på dei ulike dekka. Nokre er tetta, andre er under arbeid. EYC gjer så godt dei kan. Det er svært mykje som må gjerast med Folgefonn, og det er ikkje eit dugnadsprosjekt. Her må profesjonelle inn om skipet skal bergast. Men skipet er svært autentisk, lite er endra og skipet er ikkje nemneverdig ombygd. Dette gjer at det ikkje er eit større tilbakeføringsarbeid, men eit restaureringsprosjekt. Å få Folgefonn siglande att, ser eg på som lite realistisk, men som flytande museum vil ho kunne fungere svært godt dersom ho får seg ei hovudvøle. Folgefonn i eit verneperspektiv Kvifor me skal ta vare på Folgefonn er eit svært relevant spørsmål. Fartøyet har etter mi meining ein stor verdi grunna autensitet, fartøystype og ikkje minst symbolverdi for samferdsla i Hardanger og på Vestlandet. Fartøyet er kort oppsummert: - Svært autentisk skip - Lite ombygd - Sjeldan type med midtcasing - Klinkbygd bilferje i stål Dei viktigaste symbolverdiane er: - Ei av dei fyrste skikkelege bilferjene i landet - Milepåle i samferdsla aust-vest og ein del av forhistoria til Hardangerbrua - Revolusjonerte samferdsla i Hardanger. - Svært lang fartstid som bilferje, heile 41 år - I 2008 er det 70 år sidan ho vart levert frå BMV. - Eit av dei eldste skipa som eksisterar frå BMV som er nokolunde originalt. - Svært gamalt skip. Men på grunn av at ho var i trafikk heilt fram til 1979, kjenner svært mange til ferja. - Ferja har kultstatus blant båtinteresserte Til Hardanger som samferdslemuseum Min konklusjon er at Folgefonn bør førast heim att og setjast i stand slik at ho kan liggja som flytande museum. Det er liten tvil om at ferja høyrer heime i Hardanger. Det var der ho endra samferdsla og har namnet sitt frå. Folgefonn er som nemnd ikkje eit prosjekt som kan gjerast på dugnad. Store delar av fartøyet må på sikt demonterast, vølast og kontrollerast. Det er då viktig at fartøyet får eit solid eigarskap rundt seg, og eg ser einaste løysinga at Hardanger Museum ved Hardanger Fartøyvernsenter tek på seg denne rolla. I dag har me ikkje noko samferdslemuseum i Norge. Ein kan lukka ferja i båe endar med glasveggar, og ha utstillingar og liknande på bildekket. Salongane kan nyttast til kafe, lugarane kan vera overnattingsplassar for besøkjande på senteret. Kvar er meir naturleg å ha eit slikt museum enn nettopp om bord på ei bilferje? Det er plass til veteranbussar om bord, det er plass til motorar og utstillingsplansjar. Berre fantasien set grenser. 45 Å koma inn i salongen forut i ferja Folgefonn, er ei reise attende til bilferjene sin barndom. (Foto: HFS)

5 46 Arbeidet framover Eg meiner at det viktigaste er å no få verifisert om Folgefonn er i ein slik tilstand at ho kan førast heim. Dersom ho er det, bør fartøyet takast over Nordsjøen så fort råd er, og få gjort naudsynt stålarbeid slik at ho kan haldast flytande i påvente av ei storvøla av skrog. Eg ser det som lite realistisk at Folgefonn skal ut å segle på fjorden igjen. Men framleis er det mogeleg å få tak i ei maskin av same typen som ho hadde frå Ei slik må skaffast, og setjast på plass att i alle fall for syns skuld. Folgefonn bør restaurerast med tanke på at ho skal liggje i ro. Men eit restaureringarbeid skal ta omsyn til at ho skal kunne sertifiserast att. Alle løysingar må gjerast med tanke på at ein ikkje utelukkar sertifisering. Om å våga I slike artiklar som dette skal ein ofte væra jordnær, og helst skrive utan synlege kjensler og berre gje nøkterne faktaopplysningar, og for all del unngå utropsteikn. For meg er ikkje dette lett, og eg må innrømme at iveren dreg meg rundt på tastaturet, så eg tillet meg å gje eit lite spark til slutt. Det finst sikkert tusen gode grunnar til å ikkje hente Folgefonn heim att. Det gjeld forresten for alle fartøyvernprosjekt. Få av dei er lønsame i eit økonomisk perspektiv. Folgefonn handlar om å våge, vera visjonær og ha tru på at dette er viktig. Folgefonn er kanskje det fartøyet som framleis flyt og har sterkast band til historia i Hardanger. Dei andre bleiknar i skuggen av Folgefonn, ferjetempelet framfor nokon! Kjelder: Torstein Arisholm og Bård Kolltveit; 85 år med norske bilferjer Bård Kolltveit: I rute (HSD 125 år 2005) Bård Kolltveit: Over fjord og fjell (HSD 100 år 1980) Bård Kolltveit: M/F Folgefonn Artikkel i HSD-posten Brynjar Stautland (red): 8mm frå Bømlo (DVD) Jon Winge: Norske skip, Hagbart Lundes klipparkiv Eigen samling Den historiske delen er stort sett basert på Bård Kolltveit sin artikkel i HSD-Posten. Takk til Bård Kolltveit for god hjelp. M/F Folgefonn på veg ut frå Kinsarvik like etter 2. verdskrigen. Postkortet er stempla i (Foto: Normann, Viggo Nonås si samling) fakta M/F Folgefonn M/F Folgefonn var bygt ved Bergens Mekaniske Verksteder i 1938 og levert til Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) 1. juni same år. Ho var då den tredje spesialiserte bilferja i landet og den fyrste hos HSD. Ferja var på 197 Bruttoregistertonn, 119,7 fot lang, 26,6 fot brei og ei gjennomkøyringshøgde på 2,95 meter. Det var plass til 20 bilar og 300 ferdafolk. Folgefonn var den største bilferja i landet. Maskina var ein Wichmann 4 syl enkeltvirkande seimidiesel på 300 BHK med omkast. I 1965 fekk ho ny maskin, ein ny Wichmann 2 T 4 syl dieselmaskin på 400 BHK. Folgefonn gjekk i mange av HSD sine ruter fram til Då vart ho seld Dixon World Wide Travel som tok ho til England med tanke på ombygging. Etter kort tid vart ho kjøpt av seglforeininga Erith Yacht Club som har brukt ho som klubbhus i Erith som ligg like sør for Charlton ved Themsen. Når ein ser bort frå ein del overbygg og enkle ombyggingar, er mykje av ferja i overraskande god stand og deler av innreiinga er autentisk. Salongen forut er uendra og står fram som i 1938, som ein dampskipssalong med grøne setetrekk og mykje bruk av teak.

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010

D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010 D/S Stord 1 Månadsrapport - januar 2010 Hardanger Fartøyvernsenter Åsmund Kristiansen 1 Arbeidet med innreiing og trearbeid på D/S Stord 1 har gått over fl eire år. Det heile starta på med dokumentasjonsrapporten

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011

D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011 D/S Stord 1 Månadsrapport april-mai 2011 Hardanger Fartøyvernsenter Åsmund Kristiansen 1 April og halve mai var siste periode i dette prosjektet. Søndag 15. mai var det arrangement om bord i samband med

Detaljer

Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar

Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar For å sikre ei einskapleg rapportering i samband med oppmoding om utbetalingar, og ved årsrapportering/sluttrapportering etter ferdig utført (del-)prosjekt,

Detaljer

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR Utvikling av logo: Dei tre konsepta eg valde å jobba med var, energisparande, vatn og varme. Eg utvikla desse logoane innafor same stil, men med ulik form og symbolikk. Eg jobba med desse parallelt og

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter.

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter. KONTSTRIKKING I kontstrikking strikkar ein rute for rute omgangen rundt frå kant til kant i plagget ruterekkje for ruterekkje. Maskane på ei strikka rute blir verande på siste pinne og ein går rett over

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette?

TRESKING II. 3. Er det kjent at nokon har treskt beint frå åkeren? Var det i tilfelle serlege grunnar for dette? Norsk etnologisk gransking Desember 1955 Emne nr. 53 TRESKING II I 1. Kva tid på året var det dei til vanleg tok til å treskja? Var det visse ting dei i så måte tok omsyn til, t. d. om kjølden var komen?

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Jon Fosse. Andvake. Forteljing

Jon Fosse. Andvake. Forteljing Jon Fosse Andvake Forteljing 2007 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Stian Hole/Blæst design Printed in Denmark Trykk og innbinding: Nørhaven Paperback AS, 2008 Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia,

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 20.03.2014 Møtetid: Kl. 13:15 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger.

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Juni, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking hjå

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

Sommartur til Sverige,

Sommartur til Sverige, Sommartur til Sverige, 7 dagarstur med avreise 30. juni 2015, Storby, «glasriket» i Småland og grensehandel På denne turen skal vi i tillegg til Stockholm og Gøteborg, mellom anna innom salmediktaren Lina

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Skyteanlegg i Vangdalsåsen

Skyteanlegg i Vangdalsåsen Skyteanlegg i Vangdalsåsen Presentasjon av det nye skyteanlegget som er eit samarbeid mellom; Norheimsund & Øystese skyttarlag Fyksesund skyttarlag Tørvikbygd skyttarlag Strandebarm skyttarlag Øystese

Detaljer

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012

Årsrapport. Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen. Årsrapport bygdeutvikling 2012 Årsrapport 2012 Bygdeutviklingsprosjektet i Instedalen Årsrapport bygdeutvikling 2012 I 2012 har hovedstyret i BU Instedalen hatt 7 styremøter. Styret har sett ned arbeidsgrupper til dei forskjellige prosjekta,

Detaljer