Hol kommune Slik har vi det i Hol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hol kommune 2008. Slik har vi det i Hol"

Transkript

1 Hol kommune 2008 Slik har vi det i Hol Kort informasjon basert på årsmelding 2008

2 RÅDMANNENS INNLEDNING En oppsummering av 2008 viser at det er mye positivt som skjer i Hol kommune, men det er også noen utviklingstrekk som det er viktig å være oppmerksom på i tiden som kommer: Hol kommune hadde: Et av landets beste regnskapsresultat Svært høy levekårsindeks Gode kommunale tjenester God standard på kommunale bygg Stor aktivitet i bygg og anleggsbransjen Lav arbeidsledighet Høy PC-tetthet på skolene God barnehagedekning Men også: Befolkningsnedgang Vanskeligheter med å rekruttere kvalifiserte medarbeidere Svært lav andel medarbeidere med fagutdanning i pleie og omsorg Skoleresultater lavere enn landsgjennomsnittet 2008 har vært et år der driften har gått bra, og det er arbeidet mye med planlegging av framtidige prosjekter. Disse planene skal realiseres i løpet av de nærmeste årene. Hol kommune har en solid økonomi, og resultatet i 2008 er det beste kronemessige resultatet noensinne og plasserer Hol kommune som 5. beste kommune i landet målt etter netto driftsresultat. I tillegg til en solid økonomi er det viktig å understreke at den viktigste ressursen for å skape gode tjenester er medarbeiderne. Det er god grunn til å takke de ansatte for deres innsats i årets som har gått. I en situasjon med et presset arbeidsmarked og vanskeligheter med å skaffe nok arbeidskraft, blir det et ekstra stort press på de som utfører arbeidet. Kampen om kvalifisert arbeidskraft blir viktig i årene som kommer. Hol, april 2009 Lars Ole Skogen Rådmann

3 VIKTIGE BEGIVENHETER SAMFUNNSPERSPEKTIVET Her er noen eksempler fra store og små begivenheter som har skjedd i Hol kommune i 2008: Hallingskarvet nasjonalpark ble offisielt åpnet Hol kommune ble tildelt status som nasjonalparkkommune Geilo ble tildelt status som nasjonalparklandsby Morten Dybsjord ble tildelt Hol kommunes kulturpris Gangveg langs Rv 50 Marihaugen Grytebrue ble bygd Gangveg langs Rv 7 Trøo Lien ble bygd Lisbeth Haraldsen og Roger Kleivdal mottok Hol kommunes kultur- og idrettsstipend Dagsenter for demente åpnet Kommunalt eierskap ble satt på dagsorden og eierskapsmelding utarbeidet Geilo Renseanlegg er utvidet Arkitektkonkurranse for gatebruksplanen for Geilo ble gjennomført NAV-kontor etablert I 2008 startet arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen skal inneholde Hol kommunes visjoner, overordnete målsettinger og strategier for kommunens aktivitet/tjenester og tilrettelegging for innbyggerne. Arbeidet med kommunedelplanen for Geilo ble intensivert høsten Planen vil legge føringer for arealbruken de neste årene på Geilo. Et forskingsprosjekt «Attraktive turistdestinasjoner - gode oppvekstvilkår» i regi av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) viser at De unge på Geilo er stolte av bygda si har høy status i bakkene på grunn av sine ferdigheter og moteriktig klær og utstyr har store muligheter til jobb i reiselivsnæringa ved siden av skolegang velger ikke utdannelse som er relevant for reiselivet har lite omgang med sesongarbeidere, og sesongarbeidere ønsker å delta i det lokale bygdelivet uroer seg for at den sterke veksten som har vært i forhold til utbygging av hytter og leilighetskomplekser, skal ødelegge landskapet og bygdemiljøet føler seg fortrengt fra boligmarkedet Dette er viktige innspill som blir tatt med i det videre arbeidet med kommuneplaner. Barnehagebarn på tur i Hallingskarvet nasjonalpark

4 Arbeidet med Fylkesdelplanen for Hardangervidda startet i Dette er en regional plan for alle kommunene rundt Hardangervidda både fra Buskerud, Hordaland og Telemark. Målet med planen er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av arealer som er viktige for villreinen. Hol kommune fikk våren 2008 status som nasjonalparkkommune og Geilo status som nasjonalparklandsby. Ordningen er etablert med bakgrunn i de siste årenes fokus på hvordan nasjonalparker og verneområder kan bidra til lokal verdiskaping og reisemålsutvikling. I tillegg er det etablert et lokalt 3-årig prosjekt. Mål for dette prosjektet er at Geilo skal ha en tydelig profil som nasjonalparklandsby med en helhetlig bærekraftig utvikling. Geilo skal etter prosjektperioden være kjent i Norge som en nasjonalparklandsby og Hol kommune kjent som nasjonalparkkommune. Hol kommune hadde ved siste årsskifte 4430 innbyggere. Dette er en svak reduksjon i forhold til BEFOLKNINGSSTATISTIKK Fødte Døde Innflytting Utflytting SOLGTE BOLIGER I KOMMUNALE BOLIGFELT Hallingskarvet nasjonalpark ble i 2008 offisielt åpnet. Tilgang på boliger er nødvendig dersom vi skal ha befolkningsvekst. Det arbeides derfor aktivt med å kontrollere boplikten som gjelder i Hol kommune. 104 saker der det var mistanke om brudd på boplikten ble fulgt opp i Fra åpningen av Hallingskarvet nasjonalpark, Jens Stoltenberg. Foto: Hallingdølen G E I L O N A S J O N A L P A R K L A N D S B Y H O L N A S J O N A L P A R K KOMMUNE Boligtomter til salgs! Hol kommune har til salgs boligtomter i Holet, Hovet og Sudndalen. For mer informasjon se

5 I 2008 startet arbeidet med en kommunal trafikksikkerhetsplan. Målet er å øke og forbedre kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. Forebyggende og helsefremmende tiltak er noe kommunen jobber mye med. Styrking av frisklivsområdet, samt fokus på kosthold, livsstil og trim, har vært viktig tiltak, men det er fortsatt et stort forbedringspotensial. Det er fortsatt knapphet på barnehageplasser på Geilo. Det har derfor vært nødvendig å ta inn flere barn enn normen og å øke bemanningen. Pr har kommunen full behovsdekning. Det er ledig kapasitet i Hol barnehage. Det ble i 2008 arbeidet med lokalisering av ny barnehage på Geilo. Kommunestyret vedtok gjenåpning av Dagali barnehage fra august I 2008 er det arbeidet med flere kommunale reguleringsplaner som vil påvirke innbyggernes trivsel og levekår: Reguleringsplanen for Geilo sentrum Reguleringsplan for Øyo-undergangen Reguleringsplan for Gullstein-Eima Reguleringsplan for skole- og idrettsområdet på Geilo Kleivi næringspark I januar 2008 ble resultatene av en arkitektkonkurranse om en gatebruksplan på Geilo presentert for en fullsatt sal i samfunnshuset på Geilo. Det ble deretter vedtatt at forslaget til arkitektgruppen Cubus skulle legges til grunn for det videre arbeidet, og at samme firma skulle utarbeide den endelige gatebruksplanen. En gatebruksplan er ingen reguleringsplan, men en plan for hvordan sentrum kan forskjønnes. Hol kommune og Destinasjon Geilo gjennomførte et partnerskapsprosjekt en modell for privat offentlig samarbeid, som ble vedtatt i mai Gjennom partnerskapsprosjektet er det lagt føringer for hvordan privat / offentlig samarbeid skal praktiseres, og det er foreslått å involvere en rekke ulike lag og organisasjoner sentralt i utviklingsprosessene. Det ble inngått en ny partnerskapsavtale mellom Hol ungdomsskole, Hallingdal museum og Bardøla Høyfjellshotell som heter «Fra kullgrop til mikrobølgeovn». Dette er et lokalt prosjekt på 9. trinn som går inn i mat- og helsefaget. Tog ved Øyo-overgangen

6 Løypenettet er viktig for reiselivsnæringen og for fastboende i kommunen. Det arbeides med å få til utbyggeravtaler som er knyttet til utvikling av sti- og løypenettet i kommunen i samsvar med kommunedelplanen for stier - løyper. Dette er et tungt arbeid, og det er lite frivillighet til å betale inn til løypenettet. Kravet om utbyggeravtaler må derfor forankres i kommuneplanene. Arbeidet med å inngå grunneieravtaler har vært tidkrevende. De aller fleste grunneierne er positive til skiløyper over sine eiendommer. Noen grunneiere nekter løyper over sine eiendommer slik at det har vært nødvendig å legge om traseene. Noen få steder er det ikke mulig å legge om løypene, med det resultat at enkelte løyper er lagt ned. De frivillige bidragene fra hytteeiere og lokalbefolkning er av avgjørende betydning for å kunne tilby gode løyper. Innenfor kommunens miljøarbeid kan her også nevnes en omfattende aksjon mot ulovlig næringsavfall våren Nær 100 bedrifter ble kontrollert. Det ble avdekket 41 avvik, og disse er fulgt opp. Aksjonen har ført til mindre brenning av næringsavfall, mindre næringsavfall i avfallscontainere og økt mengde næringsavfall levert til Hallingdal Renovasjons anlegg i Kleivi. Interessen fra innbyggere og næringsliv for å søke om tilskudd fra kommunens energitiltaksfond holder seg stabil med over hundre søknader i året. Ung og engasjert? Kommunens barnetalsperson vil gjerne vite hva du mener. Tråkkemaskin ved Hallingskarvet

7 TJENESTEPERSPEKTIVET Hol er en turistkommune med tidvis mangedobling av folketallet. Dette er det tatt hensyn til ved planlegging av legetjenester og andre helsetjenester. Hol kommune lanserte nye Tjenestebeskrivelser på nett i november Så langt er 77 tjenestebeskrivelser lagt ut. Kommuneplanen peker på at det er behov for en fortsatt utbygging av eldreomsorgen. Dette arbeidet ble i 2008 konkretisert nærmere gjennom utarbeidelse og behandling av en pleie- og omsorgsplan. Planen legger føringer for den videre utviklingen og utbyggingen av eldreomsorgen i kommunen. Statsbudsjettet for 2008 inneholdt en økning av timetallet for småskoletrinnet med 5 timer til fagene norsk, matematikk og engelsk. For våre skoler betydde dette en økning av rammetimer tilsvarende 1 lærerstilling samlet. Kommunestyret vedtok en revidert Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. De viktigste endringene går på større involvering av Idrettsrådet i kommunen, økte kommunale rammer til anlegg og driftsavtaler med idrettslagene. Byggesaker Byggesaksavdelingen hadde 2006også 2007 i et svært travelt år. Ved slutten av året overholdes de lovpålagte fristene i saker der det er slike, men det er ennå lang saksbehandlingstid for saker som ikke har frister slik som dispensasjoner og fradeling. Meldinger Standardsak Enkle tiltak To-trinn Utslipp Dispensasjon Byggesaker Meldinger Standardsak Enkle tiltak To-trinn Utslipp Dispensasjon Fotballspiller Geilo Idrettslag

8 I 2008 ble det arbeidet med ca 50 regulerings- og bebyggelsesplaner. Det ble vedtatt 12 regulerings- og bebyggelsesplaner og 3 mindre vesentlige endringer Temaplan for pleie- og omsorgstjenester ble vedtatt i kommunestyret i november Oppfølging av vedtaket er påbegynt og vil i første omgang innarbeides i økonomiplanarbeidet Den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse har gjort det mulig for kommunen å tilsette fagpersonell og bygge opp en egen avdeling for psykisk helsearbeid. Ved siden av å være en utførende og koordinerende base for det psykiske helsearbeidet i kommunen, driver enheten en Miljø- og rehabiliteringsavdeling (MRA) i Holet. Psykisk helse etablerte i samarbeid med Røde Kors en besøksvenntjeneste for noen brukere. Tiltaket har vært vellykket. Frisklivssentralen Vil du endre livsstil? Vi hjelper deg med: - røykeslutt - kostveiledning - gruppetreningstilbud - trening på grønn resept - helsesamtale Les mer på eller ring Espen Karlsen, tlf eller Sissel Hovland, tlf Skoleresultater Leseferdighet 5. trinn (%-andel på akseptabelt nivå) Norsk hovedmål standpunktkarakter 10. trinn Regneferdighet 5. trinn (%-andel på akseptabelt nivå) Matematikk standpunktkarakter 10. trinn Engelskkunnskaper 5. trinn (%-andel på akseptabelt nivå) Engelsk standpunktkarakter 10. trinn Hol 2007 Landsgjennomsnitt 2008 Hol ,5 75,4 66,7 3,6 3,8 3,7 74,5 73,2 80,0 3,0 3,5 3,4 73,2 74,4 71,8 3,5 3,8 4,0 Forbedringen i regneferdighet 5. trinn kan skyldes satsingen på kompetanseheving i matematikk gjennom 3-årig regionalt prosjekt. Avgangskarakterene i 10.trinn har også hatt en positiv utvikling. Vi har små kull, og små endringer synes raskt når vi ser på gjennomsnitt for alle resultater i skolene våre. Hovet skole

9 På ungdomstrinnet har alle elevene fra skoleåret 2008/2009 hatt hver sin PC som skolen eier. På barneskolene er det maksimalt tre elever per PC. Høsten 2008 tok Geilo skole til som pilotskole i kommunen i bruk av SMART-board, - interaktive, digitale tavler i klasserommet. Ved skolefritidsordningene ble det i 2008 gjort endringer i reglene for halv plass. En romsligere halv plass ser ut til å dekke de fleste sitt behov. Det var i 2008 ikke nok påmeldinger for at det ble utvidet åpningstid i sommerferien. Ved søknad om barnehageplass ved hovedopptaket pr. 1.mars, 2008, ble det for første gang mulig å benytte elektronisk søknadsskjema. Ca. 80 % av søkerne benyttet seg av dette. Sommeren 2008 ble det i samarbeid med Geilojordets Venner opparbeidet en lekeplass på Geilojordet. Tiltaket har gjort Geilojordet mer attraktivt for barnefamilier. Arbeidet med tredje bindet av bygdebokserien Hol i 100 år er i gang. Hol kulturskole har i 2008 kjørt et spesielt prosjekt; - Dans med Simon. 130 elever har deltatt på dette prosjektet. Ungdommens kulturmønstring ble gjennomført i egen regi for 5. gang. Det er lagt vekt på at det skal være lav terskel for å delta. Fra 2007 til 2008 økte deltakelsen fra 23 deltakere til 48! De frivillige organisasjonene utgjør ryggraden i det lokale kulturlivet. Fra 2008 ble rammebetingelsene til det frivillige kulturlivet bedret ved en økning av det kommunale tilskuddsnivået med 15 %. Skarvet ungdomscafé har hatt tilhold i Geilo sentrum siden Tiltaket er godt besøkt. I tillegg driver kommunen fritidsklubb i Hovet, samt juniorklubb i Hovet, Holet og på Geilo. Hol kommune fikk som en del av satsingen på Den kulturelle skolesekken tilrettelagt gymsalen ved Hovet skole bedre for kulturframsyninger. Gjennom Den kulturelle skolesekken fikk elevene i Hol kommune være med på følgende kulturopplevelser: Lekeplass Geilojordet Gaveidé: Bygdebøkene for Hol er en flott gave å gi både til konfirmanter, brudepar, ved runde dager og ved innflytting i hus og hytte. Bygdebøkene får du kjøpt på følgende steder: Notabene Geilo Perstølen Libris, Ål Hol sparebank Servicetorget, Geilo Musikk trinn 1 konsert og 1 danseforestilling trinn 2 konserter Scenekunst Alle trinn 1 forestilling med Brageteateret Visuell kunst Alle trinn 1 framsyning Litteratur 6. og 8. trinn Forfatterbesøk Ungdommens Kulturmønstring

10 Medarbeiderperspektivet bygger på en grunnleggende tanke om at de ansatte er kommunens viktigste ressurs. Det er god grunn til å takke de ansatte for deres innsats i årets som har gått. I en situasjon med et presset arbeidsmarkedog vanskeligheter med å skaffe nok arbeidskraft, blir det et ekstra stort press på de som utfører arbeidet. Kampen om kvalifisert arbeidskraft blir viktig i årene som kommer. Hol kommune bør være en attraktiv arbeidsgiver med lavere sykefravær og høyere medarbeidertilfredshet enn landsgjennomsnittet. Kommunen har også gode stipendordninger for etter- og videreutdanning, og er offensiv i forhold til inntak av lærlinger. MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Hol en attraktiv bo- og arbeidskommune Hol kommune ligger øverst i Hallingdal og har 4500 innbyggere. Kommunens største tettsted er GEILO som har fått status som nasjonalparklandsby. Kommunen kan tilby et trygt og godt opp vekstmiljø med god barnehagedekning og oversiktlige skolemiljø. På fritiden er det tilbud på flere aktiviteter for de yngste, som kor/korps, idrettsklubber, ungdomskafé, kino, sandvolleyball, skateboardanlegg og alpinbakker. De voksne vil finne en godt utbygd handelsnæring, treningssenter/spa og kafeer. I nabokommunen Ål er det et regionalt kulturhus med tilbud på konserter og teater. I Hol bygges det en ny kulturkirke. Kommunens beliggenhet ved foten av Hallingskarvet og Hardangervidda nasjonalpark gjør mulighetene for jakt og friluftsliv svært gode. I nærområdene H O L N A S J O N A L P A R K KOMMUNE er det godt tilrettelagt med preparerte skiløyper og turstier, samt sykkeltraseer. Når det frister med en bytur er det gode tog- og bussforbindelser til både Oslo og Bergen. Her er det frisk luft, god plass, ingen bilkøer og en stabil vinter. Hol kommune har store inntekter fra kraftutbyggingen i kommunen. Det gjør at Hol kommune har et svært godt utbygd tjenestetilbud. Dette vil du nyte godt av både som innbygger og som ansatt i kommunen. Vi har et stabilt arbeidsmiljø med en god kombinasjon av yngre og eldre medarbeidere. Alt dette er vi klar til å dele med deg, dersom du fatter interesse for en karriere innenfor pleie- og omsorg, undervisning og teknisk områder. Ta kontakt! KontaktinfOrmasjon Hol kommune: Tlf Fax Servicetorget: Geilovegen 24 Kommunehuset: Ålmannvegen 8

11 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER All statistikk viser at Hol kommune har et godt tjenestetilbud og en god økonomisk handlefrihet. Dette har vært mulig gjennom vekst i skatteinntekter og kraftomsetning samtidig som lånegjeld og derav følgende kapitalutgifter, har vært på et akseptabelt nivå. Nasjonale tall for 2008 viser en markant svekkelse av kommunenes økonomi i forhold til Hol kommune økte imidlertid sitt netto driftsresultat fra 50,7 mill. kr. i 2007 til 55,2 mill. kr. i Etter at netto driftsresultat er korrigert for avsetninger og investeringer, gjenstår et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i 2008 på 37,8 mill. kr. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et utrykk for kommunenes økonomiske handlingsrom. Et netto driftsresultat på rundt 3 prosent av brutto driftsinntekter over en lengre tidsperiode er ansett som et tegn på en sunn kommuneøkonomi. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene viser at Hol har en solid økonomi med god stabilitet. Med et resultat på 13,5 pst. ligger Hol på en 5. plass blant de 400 kommuner som har levert inn regnskapstall for Hol har et solid inntektsgrunnlag fra kraftsektoren. I 2008 utgjorde sum inntekter 148,9 mill. kr., dvs. 36,3 % av kommunens brutto driftsinntekter på 410 mill. kr. De frie inntekter lyder på til sammen 161,6 mill. kr. og utgjør 39,4 % av sum driftsinntekter i Hol har mer enn halvvert investeringene fra 2007 til 2008, 67,6 mill. kr. til 31,7 mill. kr. I budsjettet for 2008 var det lagt opp til en ramme på 69,8 mill. kr. En vesentlig del av den ubenyttede rammen gjelder rehabilitering av ungdomsskolen, vegframføring skole/bibliotek og barnehager som vil bli realisert i perioden Lånefinansieringens andel av investeringsutgiftene var i 2008 på 65,0 % mot 90,4 % i 2007.

12 Her er tre fotografier fra Hol kommune. Ser du hvor det er, og når det er tatt? Svarene finner du ved å gå inn på nettsidene til Hol kommune: under kultur og fritid, gamle Hol Fotografi 2 Fotografi 1 Fotografi 3

13 Produksjon: Trykksakeriet. Design: Puredesign og Trykksakeriet. Foto: Bjørn Furuseth (5-09 7,5 ) Kontaktinformasjon Hol kommune: Tlf: Faks Servicetorget: Geilovegen 24 Kommunehuset: Ålmannvegen 8

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 1 Sammendrag Antallet fattige barn (0-18 år) har steget de siste årene. I 2010 bodde det 99 728 barn i Norge som ble definert som fattige. Samme periode bodde

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer