OMBYGGING IT-AVDELINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMBYGGING IT-AVDELINGEN"

Transkript

1 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen HØGSKOLEN I LILLEHAMMER OMBYGGING IT-AVDELINGEN BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK 1 - ANBUDSBESKRIVELSE Arkitekt: Plan og Prosjekt Arkitekter AS

2 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt nedenfor, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende: Høgskolen i Lillehammer til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på: kr. eks. mva Se bok 0 for utfyllende informasjon om: - Rapportering - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) - Planlegging av eget kontraktsarbeid - Administrasjon av eget kontraktsarbeid - Ytre miljø - Kvalitet og kvalitetsplan - Rent tørt bygg - FDV-leveransen - Entreprenørens opplæringsansvar - ID-nummerering og fysisk merking

3 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen GENERELT Beskrivelse ved Plan og Prosjekt Arkitekter AS Denne beskrivelsen er basert på: - NS 3420 utgave 2015 og 2016 (201501, ) - Se og Anbudsgrunnlagets bok 0, Oppdraget lyses ut som generalentreprise. Dette kapittel omfatter komplett rigg og drift for alle arbeider i hht krav og opplysninger gitt i Anbudsgrunnlaget bok 0. Alle beskrevne ytelser i henhold til bok 0 og NS 3420 skal være medtatt, og skal dekke alle kapital-, rigg-, drifts- og nedriggingsskostnader med de ytelser som inngår for å utføre og fullføre byggearbeidene. Det er opp til de enkelte tilbydere, samt deres underentreprenører/underleverandører å gjøre seg kjent på arbeidsstedet for å fremskaffe nødvendige opplysninger som har betydning for økonomi, fremdrift eller på annet vis har betydning for tilbudsgivningen. Det vil ikke bli gitt tillegg for forhold som kunne vært oppdaget på tilbudsbefaring. Entreprenøren må selv vurdere omfanget av arbeidet med rigg og drift. Det er brukt koder for sammensatte ytlelser i hht NS3420. Der hvor det forventes ytelser utover det som skal inngå i de sammensatte kodene eller for andre en egne arbeider er dette spesifisert i underposter / egne poster. Poster som ikke blir utfylt med kronebeløp av tilbydere, regnes å være innkalkulert i enhetsprisene annet sted dersom forbehold ikke framgår av følgeskrivet. Prøvedriftsperiode Det skal være prøvedriftsperiode for hele Generalentreprisen. Generalentrprenøren skal være koordinator for alle anlegg for sluttfasse og prøvedriftsperioden. Kontraktsbestemmelser knyttet til prøvedriftsperioden er angitt i Blåboka. I de enkelte deler eller poster i beskrivelsen for de enkelte fag er prøvedriftsperioden nærmere beskrevet. I prøvedriftsperioden skal entreprenøren: * Delta på planlagte prøvedriftsaktiviteter (feilsøking, tester og møter osv.) * Utføre tester og kontroller for å vise at anleggene fungerer etter forutsetningene. * Utføre tester, registreringer og kontroller ved felles befaringer (der flere entrepriser er involvert) * Føre testprotokoll hvor avvik, årsak, tiltak, hvem som har ansvar for tiltak, feil og mangler registreres. * Sende rapport til byggherren og RI med beskrivelse av hva entreprenøren har utført etter hvert besøk på anlegget * Rette feil og mangler umiddelbart * Justere setpunkt * Samarbeide med koordinerende entreprenør for gjennomføring av prøveriften * Utarbeide dokumentasjon fra prøvedriftsperioden iht. beskrivelsen * Holde nødvendig måleutstyr i prøvedriftsperioden Deltakende person fra entreprenøren må kjenne bygget, anlegget og systemet godt. Drift og vedlikehold i prøvedriftsperioden I prøvedriftsperioden har entreprenøren det fulle ansvar for drift og vedlikehold av anleggene. Entreprenøren har ansvaret for å utføre periodisk vedlikehold av sine anlegg i prøvedriftsperioden iht entreprenørens vedlikeholdsbeskrivelse. Driftspersonalet skal delta, entreprenøren innkaller. Entreprenøren skal i perioden dekke alle vedlikeholdskostnader på anleggene, også forbruksmateriale. Hver entreprenør har ansvar for sin installasjon Byggherrens driftspersonell utfører daglig tilsyn med de tekniske anleggene. Dett fritar ikke entreprenøren

4 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen fra noen av sine plikter, jfr. ovenfor. Kostnader til energi og vannforbruk i prøvedriftsperioden dekkes av andre enn entreprenøren. Uforholdsmessig store kostnader til energi eller vannforbruk som skyldes entreprenøren, kan imidlertid belastes entreprenøren.

5 02.11 Rigging osv Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 02-3 Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass Alle poster i rigg-og driftkaptilet skal gjelde komplett riggog drift for generalentreprisen samlet. Det henvises for alle poster også til Bok 0 for utfyllende bestemmelser. Dette gjelder særlig krav til FDVdokumentasjon, ID-merking mm AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: IT-avdelingen Nei AV2.1A DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: IT-avdelingen RS RS Byggeområdet ligger internt på Høgskolen, og dette må tas hensyn til i alle arbeider når det gjelder mulige ulemper for byggets øvrige bruk, for eksempel når det gjelder støv og støy. Det forutsettes at det holdes en løpende dialog med representant for Høgskolen/Statsbygg. Se Bok 0 for utfyllende bestemmelser. Særlig nevnes at følgende forhold skal oppfylles: - Krav til punktavsug ved støvende arbeider. - Det etableres kappstasjon i innvendig telt. - Renhold hver dag, etter prinsippene for rent-tørtbygg. - Det må etableres egne låsbare containere til avfall, og avfallet må trilles internt i bygget. Det må benyttes traller som ikke skader eksisterende gulv. - Det skal benyttes støvsamlende matter med lim ved alle utganger fra IT-avdeling, slik at støv ikke dras ut i fellesområdet. - I kulvert i bakkant av IT-avdelingen kan det bare utføres ikke-støvende arbeider, og rømningsveiene skal ikke blokkeres. - Dører inn til IT-avdelingen må låses etter arbeidstid i byggeperioden. - Det skal brukes rullestillas for alt arbeid som foregår mer enn 1 m over gulv. - Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

6 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 02-4 Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AV3.1 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: IT-avdelingen Nei AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS RS Kvalitetsplan: Se Bok 0, kap. 4 for hvilke spesielle krav som stilles til kvalitetsplanen og sjekklister. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø: Se Bok 0, kap 4 for en opplisting av hvilke krav som stilles. Bemanningsplan: Entreprenøren skal utarbeide bemanningsplan som viser planlagt ressursbruk i hele kontraktsperioden. Oppstartsmøte: Byggherren vil arrangere felles oppstartsmøte med inntil 4 timers varighet. Entreprenør med underentreprenører stiller. HMS/SHA-ansvarlig skal også stille AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum RS Miljøsaneringsrapport datert , versjon J01 skal legges til grunn for avfallsplanen. Se også bok 0, kap 4 for miljøkrav knyttet til avfall. Avfallsplanen skal ta hensyn til krav om rent-tørtbygg. Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

7 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 02-5 Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Nei AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Rund sum Nei RS RS Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

8 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 02-6 Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AM1.31A HOVEDBEDRIFT Rund sum RS Som supplering/presisering av samordningsforpliktelsene etter AML skal hovedbedrift: - fylle ut og løpende ajourføre "Utvidet samordningsskjema" for byggeplassen. Kopi av ajourført skjema skal slås opp på synlig sted sammen med forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. - avholde kurs for nye arbeidstakere, med gjennomgang av SHA-planen og sikkerhetsbestemmelsene som gjelder for prosjektet. Arkivere signerte sikkerhetsbestemmelser som dokumentasjon på gjennomført opplæring. - sørge for at SJA samordnes innad i generalentreprisen, herunder påse at prosjektets fremdriftsplan i tilfredsstillende grad tar hensyn til sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og at det er tatt hensyn til samordnet sikkerhet ved arbeider som foregår i samme område. - følge opp at alle som utfører byggearbeider på byggeplassen registrerer seg i daglige oversiktslister (eventuelt elektronisk registrering) iht byggherreforskriften. Listene overleveres til SHAkoordinator for utførelse (KU) ukentlig hvis ikke annet er avtalt. - ajourføre riggplan for byggeplassen. - vedlikeholde stoffkartotek for byggeplassen. - vedlikeholde en felles oversikt over stoffer på OBSlisten og prioritetslisten som er i bruk på byggeplassen, samt rapportere bruk av slike til SHAkoordinator for utførelse på skjema M7. - innkalle til, lede og referere fra felles vernerunder. - vedlikeholde førstehjelps- og beredskapsutstyr og informere om plassering og bruk av dette. - påse at alle virksomhetene har etablert beredskapsrutiner/ -instrukser tilpasset de aktuelle arbeidene. Akkumulert Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

9 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 02-7 Kapittel: 02 Rigging og drift av byggeplass AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Rund sum Dokumentasjonskrav: FDV-dokumentasjon RS FDV-dokumentasjonen skal omfatte alt utstyr/materiell som leveres av entreprenøren. Den skal også omfatte alle tillegg og endringer. All FDVdokumentasjon skal innleveres på digitalt format. FDV-dokumentasjonen sendes de prosjekterende for kontroll. All dokumentasjon skal være på norsk. Se også bok FERDIGBEFARING TIL PRØVEDRIFT Her medtas kostnader for ferdigbefaring for prøvedrift. RS PRØVEDRIFTSPERIODE Alle kostnader for prøvedriftsperiode. Prøvedriftsperiode settes til 12 mnd. RS OVERTAKELSE ETTER PRØVEDRIFT Entreprenørens kostnader i forbindelse med byggherrens overtakelse. RS Sum Kapittel 02 Rigging og drift av byggeplass:

10 12 Tømrerarbeider GENERELT Beskrivelse ved Plan og Prosjekt Arkitekter AS For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Denne beskrivelsen er basert på: Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 12-1 Kapittel: 12 Tømrerarbeider - NS 3420 utgave 2015 og 2016 (201501, ) I hovedpostenes enhetspriser skal alle tilslutninger, anslutninger m.v. være medregnet, dersom annet ikke er beskrevet i den enkelte post. Alle mål oppgitt i tilbudsgrunnlaget er teoretiske og således orienterende for prissettingen. Entreprenøren skal ta kontrollmål på stedet før arbeidene igangsettes, og melde fra om eventuelle avvik til byggeleder. Entreprenøren skal foreta besiktigelse av byggeplassen før og under utførelsen. Entreprenøren plikter likeledes å holde løpende kontroll av egen produksjon og utførelse. Det presiseres at entreprenøren skal samarbeide med entreprenørene for de tekniske entrepriser og øvrige entreprenører som skal utføre arbeider i forbindelse med dette kapittels arbeider, slik at innleggelse av forsterkninger, etc., samt å sikre at eventuelle installasjoner som skal ligge skjult er utført før arbeidet ferdigstilles. Dersom enkelte arbeider må utføres i flere operasjoner grunnet dette, er ikke entreprenøren berettiget tillegg. Tid for eventuell detaljplanlegging med andre entreprenører før utførelse, skal være inkludert i de enkelte posters enhetspriser. Hvor det i de enkelte beskrevne poster mangler utfyllende spesifikasjon (stikkord med kolon uten tekst bak) skal tilbyder fylle ut spesifiserende tekst dersom han mener dette er vesentlig for presisering av sitt tilbudte arbeid/produkt. Hvor det i postene er henvist til en eller flere detaljtegninger begrenser ikke nødvendigvis akseangivelsen på detaljene arbeidets utstrekning. Det spesifikke arbeidet kan også forekomme på andre detaljer uten at det i posten er henvist til disse. Generelt for utførelsen. Alle materialer og overflater skal fremlegges og godkjennes av byggherren - i god tid før bestilling. Avslutninger av vegg mot hjørner og himlinger skal Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

11 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 12-2 Kapittel: 12 Tømrerarbeider inkludere nøyaktig avsatt fuge. Forsterkning på utsikkende hjørner med hjørnebeslag for innsparkling skal inkluderes i platekledningens enhetspris. Platekanter mot fuger som skal fuges med elastisk fugemasse, skal forsegles med byggtape e.l. Dette gjelder alle snittflater. Denne forseglingen skal inkluderes i veggenes/platekledningenes enhetspriser. I alle arbeider hvor mineralull er beskrevet som isolasjon/dytt skal det benyttes mineralull med varmekonduktivitet, lambda = 0,036 W/mK eller bedre dersom annet ikke er beskrevet. Hvor annet ikke er angitt eller det av konstruktive grunner ikke kreves annet, skal den innbyrdes avstand mellom stendere være c/c 600 mm. Innfesting og konstruktive egenskaper. Det er entreprenørens ansvar å dimensjonere og innfeste bindingsverket slik at det kan oppta de opptredende lastpåvikninger; nedbøyninger, belastning fra elementer i vegger (glassfelt, dører, etc) og kledninger. Ved montasje må entreprenøren ta tilbørlig hensyn til eventuelle nedbøyninger i dekkekonstruksjonene, slik at stenderverk og gipsplater ikke blir skadet. Spesielt nevnes også krav til stivhet og stabilitet i brystninger og skjørt. Hvis entreprenøren mener det må utføres spesielle tiltak for å oppnå stivhet og stabilitet i bindingsverk i disse konstruksjonene skal dette inkluderes i bindingsverkets enhetspris. Dersom det p.g.a stor vegghøyde må innlegges ekstra forsterkninger skal dette medtas i bindingsverkets enhetspris for den enkelte vegg. Det er entreprenørens ansvar å utføre bindingsverket (plassering av stender, etc) slik at dette gir nødvendig festemulighet for elementene/kledninger på veggene. Brann-/lydkrav. Hvor det i postene er oppgitt brann- og/eller lydkrav skal all fuging og tetting som er nødvendig for at ferdig vegg skal tilfredstille oppgitte brann- og/eller lydkrav, medtas i bindingsverkets/platekledningens enhetspris. Beskrevne lydkrav gjelder feltmålte verdier. Oppfyllese av lydkrav skal dokumenteres ved uavhengig lydmåling. Strimling av plateskjøter og flekksparkling for branntetting er medtatt i malerkapittel. Alle materialer som benyttes skal dokumenteres ved EPD iht. NS EN eller tilsvarende, og skal tilfredsstille kravene til lavemitterende etter NS EN Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

12 12.24 Innervegger Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 12-3 Kapittel: 12 Tømrerarbeider BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal m 2 54,00 Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK } Underkledning - side 1: X-finer Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Underkledning - side 2: X-finer Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK } Lokalisering: IT-avdelingen Elementhøyde: Inntil 3,75 m Andre krav på elementnivå: Veggtype V01. Skjema AS03 skal følges. Kledning - side 1: QK UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd Antall lag: Se skjema AS03 Veggtype V01 Bygningsdel: Se skjema AS03 Veggtype V01 Underlag: Se skjema AS03 Veggtype V01 Type flate: Se skjema AS03 Veggtype V01 Nei Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

13 Underkledning - side 1: X-finer Bindingsverk: PJ BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC4 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Se skjema AS03 Veggtype V01 Profil: Se skjema AS03 Veggtype V01 Steghøyde: Se skjema AS03 Veggtype V01 Godstykkelse: Ihht. produsentens anbefaling Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Utførelseskrav: Valgfritt Nei Isolasjon i bindingsverk: SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 70 mm Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt Nei Underkledning - side 2: X-finer Kledning - side 2: Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 12-4 Kapittel: 12 Tømrerarbeider QK UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd Antall lag: Se skjema AS03 Veggtype V01 Bygningsdel: Se skjema AS03 Veggtype V01 Underlag: Se skjema AS03 Veggtype V01 Type flate: Se skjema AS03 Veggtype V01 Nei BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall stk 1 Lokalisering: Til rom 3B4-15 Formål med åpningen: Dør Dimensjon: 9X21M Utførelse: Standard utførelse for døråpning Forsterkninger: Standard utsparing for døråpning Nei Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

14 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 12-5 Kapittel: 12 Tømrerarbeider BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal m 2 1,00 Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK } Underkledning - side 1: X-finer Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Underkledning - side 2: X-finer Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK } Lokalisering: IT-avdelingen Elementhøyde: Inntil 3,75 m Andre krav på elementnivå: Veggtype V02. Skjema AS03 skal følges. Kledning - side 1: QK UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd Antall lag: Se skjema AS03 Veggtype V02 Bygningsdel: Se skjema AS03 Veggtype V02 Underlag: Se skjema AS03 Veggtype V02 Type flate: Se skjema AS03 Veggtype V02 Nei Underkledning - side 1: X-finer Bindingsverk: PJ BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: EXC4 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Se skjema AS03 Veggtype V02 Profil: Se skjema AS03 Veggtype V02 Steghøyde: Se skjema AS03 Veggtype V02 Godstykkelse: Ihht. produsentens anbefaling Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Utførelseskrav: Valgfritt Nei Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

15 Isolasjon i bindingsverk: SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 70 mm Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt Nei Underkledning - side 2: X-finer Kledning - side 2: Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 12-6 Kapittel: 12 Tømrerarbeider QK UBEHANDLEDE PLATER PÅ VERTIKAL FLATE INNVENDIG Platemateriale: Gipsbaserte plater Utførelse: Skrudd Antall lag: Se skjema AS03 Veggtype V02 Bygningsdel: Se skjema AS03 Veggtype V02 Underlag: Se skjema AS03 Veggtype V02 Type flate: Se skjema AS03 Veggtype V02 Nei BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal m 2 3,50 Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK } Underkledning - side 1: X-finer Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Underkledning - side 2: X-finer Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK } Lokalisering: IT-avdelingen Elementhøyde: Inntil 1,65 Andre krav på elementnivå: Veggtype V01 skjørt. Skjema AS03 skal følges. Alle merkostnader ifbm oppsetting av skjørt skal medtas. Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK } Underkledning - side 1: X-finer Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

16 Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Underkledning - side 2: X-finer Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 12-7 Kapittel: 12 Tømrerarbeider Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK } BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal stk 1 Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK } Underkledning - side 1: X-finer Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Underkledning - side 2: X-finer Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK } Lokalisering: IT-avdelingen Elementhøyde: 10M-dør Andre krav på elementnivå: Gjelder tetting av dør mellom rom 3C2-09 kontor og 3C2-12 servere. Skal omfatte komplett tetting tilpasset eksisterende vegg. Klargjøres for overflatebehandling. Kledning - side 1: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK } Underkledning - side 1: X-finer Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Underkledning - side 2: X-finer Kledning - side 2: Ubehandlede plater på vertikal flate innvendig {QK } Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

17 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 12-8 Kapittel: 12 Tømrerarbeider QM A INNTRUKKET GULVLIST Lengde m 42,40 Materiale: Eik Underlag: Nye vegger av bindingsverk Overflatebehandling: Ferdig lakkert Lokalisering: IT- avdelingen. Nye vegger av bindingsverk Type/profil: Se skjema AS03 Dimensjon: Se skjema AS03 Gulvlist skal ha lik dimensjon, detaljering og utførelse som eksisterende inntrekte gulvlister i lokalet. Sum Kapittel 12 Tømrerarbeider:

18 13 Snekkerarbeider GENERELT Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 13-1 Kapittel: 13 Snekkerarbeider Beskrivelse ved Plan og Prosjekt Arkitekter AS For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Denne beskrivelsen er basert på: - NS 3420 utgave 2015 og 2016 (201501, ) I hovedpostenes enhetspriser skal alle tilslutninger, anslutninger m.v. være medregnet, dersom annet ikke er beskrevet i den enkelte post. Alle mål oppgitt i tilbudsgrunnlaget er teoretiske og således orienterende for prissettingen. Entreprenøren skal ta kontrollmål på stedet før arbeidene igangsettes, og melde fra om eventuelle avvik til byggeleder. Entreprenøren skal foreta besiktigelse av byggeplassen før og under utførelsen. Entreprenøren plikter likeledes å holde løpende kontroll av egen produksjon og utførelse. Det presiseres at entreprenøren skal samarbeide med entreprenørene for de tekniske entrepriser og øvrige entreprenører som skal utføre arbeider i forbindelse med dette kapittels arbeider, slik at innleggelse av forsterkninger, etc., samt å sikre at eventuelle installasjoner som skal ligge skjult er utført før arbeidet ferdigstilles. Dersom enkelte arbeider må utføres i flere operasjoner grunnet dette, er ikke entreprenøren berettiget tillegg. Tid for eventuell detaljplanlegging med andre entreprenører før utførelse, skal være inkludert i de enkelte posters enhetspriser. Hvor det i de enkelte beskrevne poster mangler utfyllende spesifikasjon (stikkord med kolon uten tekst bak) skal tilbyder fylle ut spesifiserende tekst dersom han mener dette er vesentlig for presisering av sitt tilbudte arbeid/produkt. Hvor det i postene er henvist til en eller flere detaljtegninger begrenser ikke nødvendigvis akseangivelsen på detaljene arbeidets utstrekning. Det spesifikke arbeidet kan også forekomme på andre detaljer uten at det i posten er henvist til disse. Generelt for utførelsen. Alle materialer og overflater skal fremlegges og godkjennes av byggherren - i god tid før bestilling. Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:

19 Alle vinduene skal ha ensartet utførelse og være fra samme leverandør. Sikkerhetsglass: Alle vinduer/glassfelt som er lavere enn 0,8 m fra gulvnivå skal utføres med glassruter som minimum oppfyller motstandsklasse NS-EN (B)2 dersom annet ikke står beskrevet i den enkelte post. Hvor vinduer/glassfelt har brann- og/eller lydkrav, kombinert med krav til sikkerhetsglass må tilbyder medta glasstype som tilfredsstiller det "strengeste" kravet. Prosjektering Prisene for systemvegger skal inkludere detaljprosjektering. Underlag for detaljprosjekteringen er skjema og plantegninger Innervegger Systemvegger, glassfelt Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 13-2 Kapittel: 13 Snekkerarbeider RD A SYSTEMVEGG Areal stk 1 Brannmotstand: Se skjema AS01 Varmegjennomgang: Se skjema AS01 Luftlydisolasjon: Se skjema AS01 Lokalisering: 3B4-08 Veggtype nr: 3B Tykkelse: Se skjema AS01 Kledning: Se skjema AS01 Glassfelt: Se skjema AS01 Belistning som del av systemet: Se skjema Det skal leveres en systemvegg med alle egenskaper og spesifikasjoner slik angitt i skjema AS01 Veggen skal prises slik angitt i skjema som hovedalternativ. Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:

20 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 13-3 Kapittel: 13 Snekkerarbeider RD A SYSTEMVEGG Areal stk 1 Brannmotstand: Se skjema AS01 Varmegjennomgang: Se skjema AS01 Luftlydisolasjon: Se skjema AS01 Lokalisering: 3B4-09 Veggtype nr: 3B Tykkelse: Se skjema AS01 Kledning: Se skjema AS01 Glassfelt: Se skjema AS01 Belistning som del av systemet: Se skjema Det skal leveres en systemvegg med alle egenskaper og spesifikasjoner slik angitt i skjema AS01 Veggen skal prises slik angitt i skjema som hovedalternativ RD A SYSTEMVEGG Areal stk 1 Brannmotstand: Se skjema AS01 Varmegjennomgang: Se skjema AS01 Luftlydisolasjon: Se skjema AS01 Lokalisering: 3B4-10 Veggtype nr: 3B Tykkelse: Se skjema AS01 Kledning: Se skjema AS01 Glassfelt: Se skjema AS01 Belistning som del av systemet: Se skjema Det skal leveres en systemvegg med alle egenskaper og spesifikasjoner slik angitt i skjema AS01 Veggen skal prises slik angitt i skjema som hovedalternativ. Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:

21 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 13-4 Kapittel: 13 Snekkerarbeider RD A SYSTEMVEGG Areal stk 1 Brannmotstand: Se skjema AS01 Varmegjennomgang: Se skjema AS01 Luftlydisolasjon: Se skjema AS01 Lokalisering: 3B4-10 Veggtype nr: 3B Tykkelse: Se skjema AS01 Kledning: Se skjema AS01 Glassfelt: Se skjema AS01 Belistning som del av systemet: Se skjema Det skal leveres en systemvegg med alle egenskaper og spesifikasjoner slik angitt i skjema AS01 Veggen skal prises slik angitt i skjema som hovedalternativ RD A SYSTEMVEGG Areal stk 1 Brannmotstand: Se skjema AS01 Varmegjennomgang: Se skjema AS01 Luftlydisolasjon: Se skjema AS01 Lokalisering: 3B4-10 Veggtype nr: 3B Tykkelse: Se skjema AS01 Kledning: Se skjema AS01 Glassfelt: Se skjema AS01 Belistning som del av systemet: Se skjema Det skal leveres en systemvegg med alle egenskaper og spesifikasjoner slik angitt i skjema AS01 Veggen skal prises slik angitt i skjema som hovedalternativ. Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:

22 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 13-5 Kapittel: 13 Snekkerarbeider RD A SYSTEMVEGG Areal stk 1 Brannmotstand: Se skjema AS01 Varmegjennomgang: Se skjema AS01 Luftlydisolasjon: Se skjema AS01 Lokalisering: 3C2-03 Veggtype nr: 3C Tykkelse: Se skjema AS01 Kledning: Se skjema AS01 Glassfelt: Se skjema AS01 Belistning som del av systemet: Se skjema Det skal leveres en systemvegg med alle egenskaper og spesifikasjoner slik angitt i skjema AS01 Veggen skal prises slik angitt i skjema som hovedalternativ RD A SYSTEMVEGG Areal stk 1 Brannmotstand: Se skjema AS01 Varmegjennomgang: Se skjema AS01 Luftlydisolasjon: Se skjema AS01 Lokalisering: 3C2-03 Veggtype nr: 3C Tykkelse: Se skjema AS01 Kledning: Se skjema AS01 Glassfelt: Se skjema AS01 Belistning som del av systemet: Se skjema Det skal leveres en systemvegg med alle egenskaper og spesifikasjoner slik angitt i skjema AS01 Veggen skal prises slik angitt i skjema som hovedalternativ. Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:

23 RD A SYSTEMVEGG Areal stk 1 Brannmotstand: Se skjema AS01 Varmegjennomgang: Se skjema AS01 Luftlydisolasjon: Se skjema AS01 Lokalisering: 3C2-03 Veggtype nr: 3C Tykkelse: Se skjema AS01 Kledning: Se skjema AS01 Glassfelt: Se skjema AS01 Belistning som del av systemet: Se skjema Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 13-6 Kapittel: 13 Snekkerarbeider Det skal leveres en systemvegg med alle egenskaper og spesifikasjoner slik angitt i skjema AS01 Veggen skal prises slik angitt i skjema som hovedalternativ RD A SYSTEMVEGG Areal stk 1 Brannmotstand: Se skjema AS01 Varmegjennomgang: Se skjema AS01 Luftlydisolasjon: Se skjema AS01 Lokalisering: 3C2-03 Veggtype nr: 3C Tykkelse: Se skjema AS01 Kledning: Se skjema AS01 Glassfelt: Se skjema AS01 Belistning som del av systemet: Se skjema Det skal leveres en systemvegg med alle egenskaper og spesifikasjoner slik angitt i skjema AS01 Veggen skal prises slik angitt i skjema som hovedalternativ. Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:

24 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 13-7 Kapittel: 13 Snekkerarbeider RD A SYSTEMVEGG Areal stk 1 Brannmotstand: Se skjema AS01 Varmegjennomgang: Se skjema AS01 Luftlydisolasjon: Se skjema AS01 Lokalisering: 3C2-03 Veggtype nr: 3C Tykkelse: Se skjema AS01 Kledning: Se skjema AS01 Glassfelt: Se skjema AS01 Belistning som del av systemet: Se skjema Det skal leveres en systemvegg med alle egenskaper og spesifikasjoner slik angitt i skjema AS01 Veggen skal prises slik angitt i skjema som hovedalternativ RD A SYSTEMVEGG Areal stk 1 Brannmotstand: Se skjema AS01 Varmegjennomgang: Se skjema AS01 Luftlydisolasjon: Se skjema AS01 Lokalisering: 3C2-09 Veggtype nr: 3C Tykkelse: Se skjema AS01 Kledning: Se skjema AS01 Glassfelt: Se skjema AS01 Belistning som del av systemet: Se skjema Det skal leveres en systemvegg med alle egenskaper og spesifikasjoner slik angitt i skjema AS01 Veggen skal prises slik angitt i skjema som hovedalternativ. Sum Kapittel 13 Snekkerarbeider:

25 15 Dørarbeider GENERELT Beskrivelse ved Plan og Prosjekt Arkitekter AS For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Denne beskrivelsen er basert på: Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 15-1 Kapittel: 15 Dørarbeider - NS 3420 utgave 2015 og 2016 (201501, ) I hovedpostenes enhetspriser skal alle tilslutninger, anslutninger m.v. være medregnet, dersom annet ikke er beskrevet i den enkelte post. Alle mål oppgitt i tilbudsgrunnlaget er teoretiske og således orienterende for prissettingen. Entreprenøren skal ta kontrollmål på stedet før arbeidene igangsettes, og melde fra om eventuelle avvik til byggeleder. Entreprenøren skal foreta besiktigelse av byggeplassen før og under utførelsen. Entreprenøren plikter likeledes å holde løpende kontroll av egen produksjon og utførelse. Det presiseres at entreprenøren skal samarbeide med entreprenørene for de tekniske entrepriser og øvrige entreprenører som skal utføre arbeider i forbindelse med dette kapittels arbeider, slik at innleggelse av forsterkninger, etc., samt å sikre at eventuelle installasjoner som skal ligge skjult er utført før arbeidet ferdigstilles. Dersom enkelte arbeider må utføres i flere operasjoner grunnet dette, er ikke entreprenøren berettiget tillegg. Tid for eventuell detaljplanlegging med andre entreprenører før utførelse, skal være inkludert i de enkelte posters enhetspriser. Hvor det i de enkelte beskrevne poster mangler utfyllende spesifikasjon (stikkord med kolon uten tekst bak) skal tilbyder fylle ut spesifiserende tekst dersom han mener dette er vesentlig for presisering av sitt tilbudte arbeid/produkt. Hvor det i postene er henvist til en eller flere detaljtegninger begrenser ikke nødvendigvis akseangivelsen på detaljene arbeidets utstrekning. Det spesifikke arbeidet kan også forekomme på andre detaljer uten at det i posten er henvist til disse. Generelt for utførelsen. Alle materialer og overflater skal fremlegges og godkjennes av byggherren - i god tid før bestilling. Dørenes karmer skal maksimum "stjele" 1M (10 cm) Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:

26 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 15-2 Kapittel: 15 Dørarbeider av dørens rømningsbredde. Dette gjelder tilsammen for begge sider av døren (5 cm pr. side) Dørene skal leveres med/klargjort for beslag og utstyr som beskrevet i den enkelte post. Videre skal forberedende arbeider være utført på fabrikk; det være seg utfresinger, forborringer for utstyr, forsterkninger, innlegging av trekkerør etc. Det presiseres at alle utfresinger og borringer skal utføres på fabrikk før korrosjonsbehandlingen. Alle dører som ihht dør- og beslagslister er utstyrt med låser, beslag og utstyr som krever el.tilkobling skal leveres med skjulte trekkerør (m/trekketråd) i karm/dørblad. Spesielt nevnes også at alle dører med brannkrav som skal ha magnetlås skal utføres med fabrikkmontert ankerplate. Alle hull i karmer skal plugges etter montering. Pluggene skal være i samme farge som karm. Pluggingen inkluderes i enhetsprisen. Hengsler: Antall og dimensjon på hengsler skal dimensjoneres av dørleverandør/ tilbyder, men det skal være minimum 3 stk hengsler pr. dørblad. Alle dører leveres med hengsler av børstet stål dersom annet ikke er beskrevet. Sikkerhetsglass: Alle glassdører skal utføres med glassruter som minimum oppfyller motstandsklasse NS-EN (B)2 dersom annet ikke står beskrevet i den enkelte post. Hvor glassdører har brann- og/eller lydkrav, kombinert med krav til sikkerhetsglass må tilbyder medta glasstype som tilfredsstiller det "strengeste" kravet. Overflater: Farge og finish skal godkjennes etter fremlagte prøver av byggherre. Generelt gjelder at alle dører, inkl. over-/sidefelt skal være ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, dersom annet ikke er beskrevet i den enkelte post. Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:

27 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 15-3 Kapittel: 15 Dørarbeider Innervegger Dører og foldevegger RH A INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS Antall stk 1 Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: D6 Overflatemateriale: Se skjema Slagretning: Se skjema Antall fløyer: Se skjema Brannmotstand: Se skjema Varmegjennomgang: Se skjema Luftlydisolasjon: Se skjema Innbruddsmotstand: Se skjema Lokalisering: 3B4-15 Dørtype: D01 Dimensjon: Se skjema AS05 Terskel: Se skjema AS05 Overflatebehandling: Se skjema Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se beslagsliste Posten skal inkludere: - fôringer og belistning - fugetetting - dytting og tetting med isolasjonsmateriale rundt delproduk Prisen skal gi rom for fritt valg av laminatfarge innenfor Formica eller tilsvarende leverandørs sortiment. Spesifikasjoner gitt i dørskjema AS07 skal følges. b) Materialer Foringer inntil 50 mm dybde. Gerikter inntil 60 mm bredde. Det skal benyttes samme type list med samme type treverk og overflatebehandling som eksisterende dører i miljøet. Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:

28 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 15-4 Kapittel: 15 Dørarbeider RH A INNERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT Antall stk 8 Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: D6 Overflatemateriale: Se dørskjema Slagretning: Se dørskjema Antall fløyer: Se dørskjema Brannmotstand: Se dørskjema Varmegjennomgang: Se dørskjema Luftlydisolasjon: Se dørskjema Innbruddsmotstand: Se dørskjema Solfaktor: Se dørskjema Lokalisering: IT-avdelingen Dørtype: Se dørskjema Dimensjon: Se dørskjema Terskel: Se dørskjema Overflatebehandling: Se dørskjema Krav til glass: Se dørskjema Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørskjema Gjelder utskifting av dørblader i eksisterende vegger og systemvegger. Spesifikasjoner gitt i dørskjema AS07 skal følges RH A INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS Antall stk 2 Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: D6 Overflatemateriale: Se dørskjema Slagretning: Se dørskjema Antall fløyer: Se dørskjema Brannmotstand: Se dørskjema Varmegjennomgang: Se dørskjema Luftlydisolasjon: Se dørskjema Innbruddsmotstand: Se dørskjema Lokalisering: IT-avdelingen Dørtype: Se dørskjema Dimensjon: Se dørskjema Terskel: Se dørskjema Overflatebehandling: Se dørskjema Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se dørskjema Gjelder utskifting av dørblader i eksisterende vegger og systemvegger. Spesifikasjoner gitt i dørskjema AS07 skal følges. Akkumulert Kapittel 15 Dørarbeider:

29 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 15-5 Kapittel: 15 Dørarbeider RH A INNERDØR - SKYVEDØR - MED GLASSFELT Antall stk 1 Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: D6 Overflatemateriale: Se skjema Type: Se skjema Brannmotstand: Se skjema Varmegjennomgang: Se skjema Luftlydisolasjon: Se skjema Innbruddsmotstand: Se skjema Solfaktor: Se skjema Lokalisering: IT-avdelingen Dørtype: Automatisk skyvedør - se skjema Dimensjon: Se skjema Terskel: Se skjema Overflatebehandling: Se skjema Krav til glass: Se skjema Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se skjema Gjelder komplett levering og innsetting av automatisk skyvedør. Se skjema AS05. Posten skal inkludere: - fôringer og belistning på begge sider - fugetetting på begge sider - dytting og tetting med isolasjonsmateriale rundt delprodukt - motor for åpningsautomatikk. Sum Kapittel 15 Dørarbeider:

30 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 16-1 Kapittel: 16 Låser og beslag 16 Låser og beslag Andre bygningstekniske deler RKA Låser og beslag Rund sum RS Komplett leveranse av låser og beslag ihht. lås- og beslagsliste. Merk at alt av låser og beslag skal tilpasses Certegos system. x) Mengderegler Sum fra lås og beslagsliste overføres hit som RS. Prisen reguleres etter oppgitte enhetspriser og fanges opp med endringslister RKA Låser og beslag Rund sum RS Utarbeidelse av låseplan for prosjektet, i samarbeid med tiltakshaver, bruker og konsulenter. Sum Kapittel 16 Låser og beslag:

31 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 20-1 Kapittel: 20 Glassarbeider 20 Glassarbeider Innervegger Kledning og overflate RF7.311A GLASS PÅ VEGG Antall m 2 1,80 Lokalisering: Mellom over- og underskap på kjøkken Krav til glass: Glass godt egnet til bruk over kjøkkenbenk Monteringsmåte: Skrus. Skruehull forbores Tilleggsbeskyttelse: Uten Dimensjon: Se kjøkkenskjema Miljøpåkjenning: En del vannsprut og annet søl fra matlaging/kaffekoking etc. Prisen skal omfatte lakkering av baksiden. Det skal kunne velges fritt i NCS-koder. Prisen skal også omfatte forboring for skruehull, samt utsparinger for inntil tre doble stikk-kontakter. Sum Kapittel 20 Glassarbeider:

32 21 Malerarbeider GENERELT Beskrivelse ved Plan og Prosjekt Arkitekter AS For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Denne beskrivelsen er basert på: Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 21-1 Kapittel: 21 Malerarbeider - NS 3420 utgave 2015 og 2016 (201501, ) I hovedpostenes enhetspriser skal alle tilslutninger, anslutninger m.v. være medregnet, dersom annet ikke er beskrevet i den enkelte post. Alle mål oppgitt i tilbudsgrunnlaget er teoretiske og således orienterende for prissettingen. Entreprenøren skal ta kontrollmål på stedet før arbeidene igangsettes, og melde fra om eventuelle avvik til byggeleder. Entreprenøren skal foreta besiktigelse av byggeplassen før og under utførelsen. Entreprenøren plikter likeledes å holde løpende kontroll av egen produksjon og utførelse. Det presiseres at entreprenøren skal samarbeide med entreprenørene for de tekniske entrepriser og øvrige entreprenører som skal utføre arbeider i forbindelse med dette kapittels arbeider, slik at innleggelse av forsterkninger, etc., samt å sikre at eventuelle installasjoner som skal ligge skjult er utført før arbeidet ferdigstilles. Dersom enkelte arbeider må utføres i flere operasjoner grunnet dette, er ikke entreprenøren berettiget tillegg. Tid for eventuell detaljplanlegging med andre entreprenører før utførelse, skal være inkludert i de enkelte posters enhetspriser. Hvor det i de enkelte beskrevne poster mangler utfyllende spesifikasjon (stikkord med kolon uten tekst bak) skal tilbyder fylle ut spesifiserende tekst dersom han mener dette er vesentlig for presisering av sitt tilbudte arbeid/produkt. Hvor det i postene er henvist til en eller flere detaljtegninger begrenser ikke nødvendigvis akseangivelsen på detaljene arbeidets utstrekning. Det spesifikke arbeidet kan også forekomme på andre detaljer uten at det i posten er henvist til disse. Generelt for utførelsen. Alle materialer og overflater skal fremlegges og godkjennes av byggherren - i god tid før bestilling. Alle farger bestemmes av byggherre, etter oppsatte Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

33 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 21-2 Kapittel: 21 Malerarbeider prøver. Entreprenøren skal i sitt tilbud medregne kostnader for oppsetting av inntil 4 prøvefelt for hver behandling, og inkludere disse kostnadene i postenes enhetspriser. Dersom valg av farge får innvirkning på enhetsprisen, skal dette oppgis i tilbudet. All maling utføres med glanstall i henhold NS Det presiseres at ved sparkling skal det slipes mellom hvert sparkellag. Hvor det er gjennomføringer i veggen og i møte mot tilstøtende konstruksjoner ( f.eks. vertikalt innvendig hjørne) skal det i den enkelte malepost inkluderes tetting med sparkel eller fugemasse og overmaling. Hvor gjennomføringer er branntettet med synlig fuge skal denne overmales. Det skal gjøres nøyaktig avsett mot ferdigbehandlede komponenter som dører, vinduer og innredniger etc. Alle materialer som benyttes skal dokumenteres ved EPD iht. NS EN eller tilsvarende, og skal tilfredsstille kravene til lavemitterende etter NS EN Innervegg TA RENGJØRING - AREAL Areal m 2 539,00 Bygningsmateriale: Gipsplater Overflate: Malt Metode: Valgfri Lokalisering: IT-avdelingen Flate som skal behandles: Eksisterende malte vegger Nei Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

34 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 21-3 Kapittel: 21 Malerarbeider TB A MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING Areal m 2 136,00 Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Estetisk klasse K4 Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 2 ganger skjøtsparkling Overmalingsprodukt Grunning 2 strøk maling Lokalisering: IT-avdelingen Underlag: Nye vegger med gipsoverflate Materialer: Det skal benyttes tettvevd duk tilsvarende brukt på eksisterende malte vegger som overmalingsprodukt. Farge: Bestemmes senere Glanstall: Bestemmes senere Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemisjonsmaling Mengden omfatter også enkelte skjørt. Alle merkostnader for maling av skjørt skal medtas i enhetsprisen TB A MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING Areal m 2 539,00 Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Estetisk klasse K2 Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 1 gang skjøtsparkling 2 strøk maling Lokalisering: IT-avdelingen Underlag: Eksisterende vegger med gipsoverflate og overmalingsprodukt Materialer: Maling tilsvarende tidligere brukt Farge: Bestemmes senere Glanstall: Bestemmes senere Emisjonskrav til toppstrøket: Lavemisjonsmaling Mengden omfatter også enkelte skjørt. Alle merkostnader for maling av skjørt skal medtas i enhetsprisen. Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

35 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 21-4 Kapittel: 21 Malerarbeider SF TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE Lengde tettet fuge m 44,10 Materiale: Silikon Isolasjon: Ingen Fugeavdekning: Ingen Lokalisering: Overgang mellom nye skjørt, bindingsverksvegger og eksisterende betongdekke. Fugebredde: Inntil 10 mm Etterbehandling: Ingen. Nei Sum Kapittel 21 Malerarbeider:

36 22 Byggtapetsering GENERELT Beskrivelse ved Plan og Prosjekt Arkitekter AS For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Denne beskrivelsen er basert på: Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 22-1 Kapittel: 22 Byggtapetsering - NS 3420 utgave 2015 og 2016 (201501, ) I hovedpostenes enhetspriser skal alle tilslutninger, anslutninger m.v. være medregnet, dersom annet ikke er beskrevet i den enkelte post. Alle mål oppgitt i tilbudsgrunnlaget er teoretiske og således orienterende for prissettingen. Entreprenøren skal ta kontrollmål på stedet før arbeidene igangsettes, og melde fra om eventuelle avvik til byggeleder. Entreprenøren skal foreta besiktigelse av byggeplassen før og under utførelsen. Entreprenøren plikter likeledes å holde løpende kontroll av egen produksjon og utførelse. Det presiseres at entreprenøren skal samarbeide med entreprenørene for de tekniske entrepriser og øvrige entreprenører som skal utføre arbeider i forbindelse med dette kapittels arbeider, slik at innleggelse av forsterkninger, etc., samt å sikre at eventuelle installasjoner som skal ligge skjult er utført før arbeidet ferdigstilles. Dersom enkelte arbeider må utføres i flere operasjoner grunnet dette, er ikke entreprenøren berettiget tillegg. Tid for eventuell detaljplanlegging med andre entreprenører før utførelse, skal være inkludert i de enkelte posters enhetspriser. Hvor det i de enkelte beskrevne poster mangler utfyllende spesifikasjon (stikkord med kolon uten tekst bak) skal tilbyder fylle ut spesifiserende tekst dersom han mener dette er vesentlig for presisering av sitt tilbudte arbeid/produkt. Hvor det i postene er henvist til en eller flere detaljtegninger begrenser ikke nødvendigvis akseangivelsen på detaljene arbeidets utstrekning. Det spesifikke arbeidet kan også forekomme på andre detaljer uten at det i posten er henvist til disse. Generelt for utførelsen. Alle materialer og overflater skal fremlegges og godkjennes av byggherren - i god tid før bestilling. Entreprenøren er ansvarlig for at underlagsflatene for Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

37 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 22-2 Kapittel: 22 Byggtapetsering belegg tilfredsstiller de krav som ifølge Norsk Standard settes til underlag for legging av belegg. Det må ikke legges belegg før fuktigheten er mindre enn de verdier som er angitt i NS Byggherren skal holdes fortløpende orientert om resultatene av prøvetakingene. Entreprenøren skal ta fuktighetsprøver av undergulvet. Prøvene utføres og rapport utarbeides som beskrevet i NS Rapport skal ved arbeidets overlevering overlates byggherren for oppbevaring av ham. Limtype velges utifra miljøhensyn, underlag og beleggstype, samt hvilke brukspåkjenninger belegget blir utsatt for. Generelt forbeholder byggherren seg retten til å velge beleggenes farger, marmorering og mønstrer, dersom annet ikke er beskrevet i den enkelte post. Banen skal ha jevn farge og mønstring, og det skal ikke forekomme fargeforskjell fra rull til rull. Gulvbelegg skal legges med minimalt synlig skjøt. Belegg uten dempematte overlappes og gjennomskjæres for tett skjøt uten sveising. Belegg med dempematte sveises med sveisetråd. Sveisetråden skal ha riktig avstemt farge i forhold til belegget. Det skal benyttes tråd som ikke absorberer smuss. Alle materialer som benyttes skal dokumenteres ved EPD iht. NS EN eller tilsvarende, og skal tilfredsstille kravene til lavemitterende etter NS EN Dekker TA1.323 TILDEKNING - AREAL Tildekket areal m 2 10,00 Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning Lokalisering: IT-avdelingen, rom der belegget ikke skal skiftes Hva som skal tildekkes: Gulvbelegg og gulvlister Dekningsmateriale: Papp Nei Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

38 Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 22-3 Kapittel: 22 Byggtapetsering TA A AVRETTINGSLAG Areal m 2 50,00 Bygningsmateriale: Betong Type avrettingsmasse: Tilsvarende tidligere brukt Armering: Uarmert Toleranser: Normale Lokalisering: IT-avdelingen Flate som skal behandles: Rom med store ujevnheter Gulvets tiltenkte bruk: Kontorer, møterom mm Antatt gjennomsnittlig tykkelse: Inntil 2 cm Materialer: Avretningsmass tilsvarende brukt ellers i lokalet Posten skal brukes der det viser seg å være store ujevnheter eller høydeavvik etter fjerning av gulvbelegg. Posten reguleres TA A AVRETTINGSLAG Areal m 2 50,00 Bygningsmateriale: Betong Type avrettingsmasse: Tilsvarende tidligere brukt Armering: Uarmert Toleranser: Normale Lokalisering: IT-avdelingen Flate som skal behandles: Rom med store ujevnheter Gulvets tiltenkte bruk: Kontorer, møterom mm Antatt gjennomsnittlig tykkelse: Inntil 2 cm Materialer: Avretningsmass tilsvarende brukt ellers i lokalet Posten skal brukes der det viser seg å være store ujevnheter eller høydeavvik etter fjerning av gulvbelegg. Gjelder overforbruk utover høyde på 2 cm. Posten reguleres. Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

39 TA A SPARKLING - AREAL Areal m 2 395,00 Bygningsmateriale: Betong Metode: Helsparkling Antall ganger: 2 Lokalisering: IT-avdelingen Flate som skal behandles: Rom der det skal legges nytt gulvbelegg Posten reguleres. Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Side 22-4 Kapittel: 22 Byggtapetsering TA A SPARKLING - AREAL Areal m 2 50,00 Bygningsmateriale: Betong Metode: Flekksparkling Antall ganger: 3 Lokalisering: IT-avdelingen Flate som skal behandles: Mindre flater med avgrensede dype hakk og sår Posten reguleres TA A SPARKLING - AREAL Areal m 2 50,00 Bygningsmateriale: Betong Metode: Skjøtsparkling Antall ganger: 3 Lokalisering: IT-avdelingen Flate som skal behandles: Mindre flater med avgrensede dype hakk og sår Posten reguleres. Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 15 Dører Side 52. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 15 Dører Side 52. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 15 Dører Side 52 15 Dører 15.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 13 Snekkerarbeid 13.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301).

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4.0 (201301). Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28.200 Bygning, generelt 28.200.1

Detaljer

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider

Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider Postnr 10 Flisarbeider 10.20 Bygning, generelt Tekst INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE Beskrivelsen i dette kapittel er

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 20 Glassarbeid 20.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 88. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 88. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 88 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 23 Himlingsarbeid 23.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

Kap.: 20 Glassarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 20 Glassarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 20 Glassarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 20 Glassarbeid 20.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 13.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Bygg K201. Se bort ifra dette for et dokumentasjonskrav er endret til et kontraktskrav

Bygg K201. Se bort ifra dette for et dokumentasjonskrav er endret til et kontraktskrav Bygg K201 Spørsmål svart tekst Svar rød tekst 1. Ref. pkt. 3.2 Del 1 Konkurransebeskrivelse. Spm. til K201 Del 1 konkurransebeskrivelsen, kap. 5 Kvalifikasjonskrav: Under tabell 5.1 står det i fritekst:

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 12-1 12 Tømrerarbeid 12.24 Innervegger 12.24.1 IV5_A24.95/95 (600) R-R M95 Plan 1 162,99 12.24.1.1 PJ3.112322311 BINDINGSVERK STEGHØYDE: 100 mm Se plantegninger

Detaljer

Kap.: 01 Rigging og drift Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 01 Rigging og drift Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 01 Rigging og drift Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 01 Rigging og drift 01.100 Rigging og drift, generelt For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass,

Detaljer

A Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 20 Glassarbeid Side 25

A Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 20 Glassarbeid Side 25 Kap.: 20 Glassarbeid Side 25 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 20 Glassarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62 18 Blikkenslagerarbeider 18.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster

Detaljer

Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 13 Snekkerarbeid 13.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Timeprising timer 1, AVA Sammensatte arbeider. Antall... Sammensatte arbeider Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ingeniør. timer 10,0...

Timeprising timer 1, AVA Sammensatte arbeider. Antall... Sammensatte arbeider Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ingeniør. timer 10,0... Side: 1 Element: Timeprising Timeprising timer 1,0 01.001.1 AVA Sammensatte arbeider Antall... Sammensatte arbeider Ingeniør timer 10,0...... Byggherren ønsker i tillegg til utsendt anbud også at priskonkurransen

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 14

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 14 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 14 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva.

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 5 12.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 15. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 15. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 15 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 85

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 85 Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 85 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 23 Himlingsarbeid 23.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

KATTEM SKOLE E 2403 MALER- OG GULVBELEGGARBEIDER

KATTEM SKOLE E 2403 MALER- OG GULVBELEGGARBEIDER KATTEM SKOLE E 2403 MALER- OG GULVBELEGGARBEIDER Viser til innledende sider fra Trondheim kommune og Bok 0 fra OptiMan. Påfølgende sider inneholder teknisk beskrivelse med prisbærende poster. Det er nødvendig

Detaljer

c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler I mengdene er foring og gerikt regnet sammen.

c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler I mengdene er foring og gerikt regnet sammen. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 13 21.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-1 I dette kapitlet er det medtatt Klimavegger Kledninger Nye brystninger i yttervegger, tilpasset nytt tilstøtende tak Solavskjerming Innervegger

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side 1 Bygningsdel T Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side A1-1 Kapittel: A1 TILBYGG - 10 TØMRERARBEIDER

Detaljer

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune omsorgsboliger Nøtterøy kommune Klokkerveien omsorgsboliger Kravspesifikasjon (Rev. 0) 05-01-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap bygning ARK Bok2-Del3 Side 0-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2-Del 3 Bygning ARK hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Postnr Tekst 15 DØRER 15.1 DETTE KAPITTEL - Dører iht. dørskjemaer - Innvendige glassfelt av tre 15.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: tillegg til rammeavtale Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 NY1.81110 FJERNING AV PUSS - STORE FLATER Areal m 2 100,00 2 NY1.831110 FJERNING AV PUSS - SMÅ OMRÅDER OMRÅDE: SMÅ FLATER Dimensjon: Tilstand: Antall m 2 100,00 3 NY2.111 UTKRASSING AV FUGER Bygningsdel:

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 21.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeider 18.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 1 Felleskostnader og summeringsskjema Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2 Bygning - Arkitektfag Kap. 0 SAMMENDRAG: 1 Prisskjema KAPITTELSAMMENDRAG Hit overføres

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst. Beskrivelse. Bygningsmessige arbeider. Arkitekt

OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst. Beskrivelse. Bygningsmessige arbeider. Arkitekt Prosjekttittel: OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst Tittel: Beskrivelse Bygningsmessige arbeider Arkitekt B02 31.01.14 KONKURRANSEGRUNNLAG BAA CHA PLA A01 20.01.14 OPPRETTET BAA Revisjon Dato Tekst Laget

Detaljer

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6 01 RIGG OG DRIFT Byggearbeidet utføres som hovedentreprise med sidestilte fagentrepriser. 01.AB 01.AB.1 01.AB.4 01.AE 01.AE.2 01.AJ Dette kapittelet skal dekke

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1 22. BYGGTAPETSERARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt Vinylbelegg på gulv Beskyttelsesdekning Belegg i trapper Trappenese Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

LUNDE SKOLE, HUNDVÅG OMBYGGING MALER OG GULVLEGGERARBEIDER. Stavanger eiendom

LUNDE SKOLE, HUNDVÅG OMBYGGING MALER OG GULVLEGGERARBEIDER. Stavanger eiendom LUNDE SKOLE, HUNDVÅG OMBYGGING MALER OG GULVLEGGERARBEIDER Stavanger eiendom 31.10.2016 Prosjekt: Lunde skole ombygging - Maler- og gulvleggerarbeider Side 01-2 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Detaljer

Prosjektnr Høgskolen i Telemark, avdeling Bø Ombygging av fløy 4 og 5

Prosjektnr Høgskolen i Telemark, avdeling Bø Ombygging av fløy 4 og 5 Prosjektnr. 12315 Høgskolen i Telemark, avdeling Bø Ombygging av fløy 4 og 5 ANBUD GENERALENTREPRISE INNBYDELSE, ORIENTERINGER, TILBUDSKJEMA, BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING, TEGNINGER MARS 2013 Prosjekt:

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 20 Glassarbeid Side 20-1

Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 20 Glassarbeid Side 20-1 20 Glassarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Spørsmål svar. NOTAT Kopi til:

Spørsmål svar. NOTAT Kopi til: Spørsmål svar 1 av 8 P-1000801 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Sven Wertebach 18.06.2015 Anbud K206 NOTAT Kopi til: Deres dato: Deres referanse: PRESISERINGER

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Andøy kommune - ny fendring industrikai Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01.1 AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Dato: 19.09.2012 Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Generelt ORIENTERING

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Generelt ORIENTERING Prosjekt: Stabekk Barnehage Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse

Detaljer

HELSE BERGEN HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS BIKUBEN KURS OG KONFERANSESENTER

HELSE BERGEN HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS BIKUBEN KURS OG KONFERANSESENTER HELSE BERGEN HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS BIKUBEN KURS OG KONFERANSESENTER ENTREPRISE 2 Arkitekt og byggfag Juli 2013 Norconsult AS Prosjekt: Bikuben Kurs- og Konferansesenter - Entreprise 2 Arkitekt

Detaljer

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg 2 27.02.2015 rev.09.03.15 PLAN 1 AS KAP. 1 RIGG OG DRIFT Enhetspris Sum POST

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 10.1 10 FLISARBEID 10.100.1 INNHOLDSLISTE ORIENTERING OM FLISARBEID: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbudets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

COWI AS. Rjukan VGS. Brannteknisk oppgradering. Telemark Fylkeskommune BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

COWI AS. Rjukan VGS. Brannteknisk oppgradering. Telemark Fylkeskommune BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE COWI AS Rjukan VGS Brannteknisk oppgradering Telemark Fylkeskommune 18.08.14 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE COWI AS Prosjekt: Rjukan VGS 010 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

Detaljer

Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til NS 3420, utgave 4, Alle relevante krav og bestemmelser i denne gjøres gjeldende.

Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til NS 3420, utgave 4, Alle relevante krav og bestemmelser i denne gjøres gjeldende. Prosjekt: Bygg 4 Side 07-1 07 Ombygging Trykkeri Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til NS 3420, utgave 4, 2012. Alle relevante krav og bestemmelser i denne gjøres gjeldende. Alle

Detaljer

KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT

KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT FUNKSJONELLE KRAV TOTALENTREPRISE FOR SARPSBORG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELLE YTELSER... 3 1.1 Totalentreprenørens ansvar... 3 1.2 Kapitalytelser...

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Fv. 158 Lepsøyvegen Støytiltak

Fv. 158 Lepsøyvegen Støytiltak Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog 28.04.2015 Side 1 P.NR. 2776_026C Fv. 158 Lepsøyvegen Støytiltak Statens vegvesen Region vest øyvegen\anbudsmaterie Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog 28.04.2015 Side

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud fra hvert enkelt kapittel og leverandøren bekrefter at alle spesifiserte

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 9 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Mengdebeskrivelse arkitekt

Mengdebeskrivelse arkitekt Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse Non Schengen Tittel: Mengdebeskrivelse arkitekt B01 17.11.2014 Konkurranseunderlag YG JES JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer: Kontraktsnummer:

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 12-1 I dette kapitlet er det medtatt Klimavegger Kledninger Innervegger Gesimser PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2

SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2 Prosjekt: Sulitjelma skole forsider Side 1 SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE B-trinn 2 P:\-2009\2009-03 Sulitjelma skole\3 Beskrivelse\Detaljprosjekt\Sulitjelma skole forsider B-trinn 2.ga1 Prosjekt: Sulitjelma

Detaljer

MV-Flushline 100 std.6, rev00. MV-Flushline 100 std 6

MV-Flushline 100 std.6, rev00. MV-Flushline 100 std 6 MV-Flushline 100 std 6 Glassvegg MV-Flushline 100 std 6 leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-Flushline

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Tømrerarbeid

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Tømrerarbeid Prosjekt: 1445- Taktekking Trygdeboliger - Våler kommune Side: i - 1 Innholdsfortegnelse 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag... 01-1 12 Tømrerarbeid...

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer