NOTAT. Arbeidsgruppen «Skiglede for Alle» ved Hermod Bjørkestøl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Arbeidsgruppen «Skiglede for Alle» ved Hermod Bjørkestøl"

Transkript

1 NOTAT Til: Fra: Hol kommune ved ordfører Tony Arild Kjøl Arbeidsgruppen «Skiglede for Alle» ved Hermod Bjørkestøl Dato: 7. oktober 2013 «PROSJEKT SKIGLEDE FOR ALLE» ET FORSLAG TIL UTVIKLING AV LANGRENNSLØYPENE SOM VIL STYRKE GEILO SOM EN LEDENDE SKIDESTINASJON Prosjektet «Skiglede for Alle» er et privat initiativ for videreutvikling av langrennsløypene på Geilo. En arbeidsgruppe bestående av representanter for Geilo IL, NTG, turistnæringen og hytteeiere har utarbeidet et forslag til hvordan dagens løypenett kan utvikles videre. Formålet med prosjektet er å foreslå en plan for utviklingen av løypenettet på Geilo som øker skigleden for alle. Det vil blant annet bidra til økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse. Utgangspunktet for initiativet er Geilos naturgitte forutsetninger som knapt nok finnes andre steder. Dagens langrennsløyper er gode, men områdets potensiale blir ikke utnyttet fullt ut. Konsekvensen er at Geilo oppfattes å være en skidestinasjon på linje med andre. Med en utvikling av løypenettet som foreslått, vil Geilo bli en ledende langrennsdestinasjon. Riktig forvaltet vil det få store og positive ringvirkninger for fastboende, turistnæring og handelsstanden, grunneiere og hytteeiere. I utarbeidelsen av forslaget har arbeidsgruppen engasjert Hermod Bjørkestøl som har lang erfaring som løypeutvikler. Hermod Bjørkestøl har tidligere blant annet vært ansvarlig for planleggingen av trenings- og konkurranseløypene i Holmenkollen samt OL-løypene i Salt Lake City, Torino, Vancouver og Sochi. I tillegg har han arbeidet mye med løypene for VM 2015 i Falun, og har akkurat startet med oppgradering av løypene for VM 2017 i Lahti. De siste fem årene har Bjørkestøl også arbeidet med å utvikle turløyper. Arbeidsgruppen har konsentrert seg om løypenettet. Andre suksesskriterier for Geilo som langrennsdestinasjon vil blant annet være: - Opprettholde den høye kvaliteten på løypekjøringen hele vintersesongen, - Utvikle et godt tilbud med serveringssteder og rasteplasser langs løypenettet, - Opparbeide tilstrekkelig med parkeringsplasser på utfartspunkter som bl a Kikut, Havsdalen, Budalen og Geilo sentrum, - Videreutvikle et overnattings-, restaurant- og butikktilbud for ulike gjestekategorier, - Bedre infrastruktur med kortere reisetider med bil eller tog fra Oslo og Bergen. Arbeidsgruppen er innforstått med at gjennomføringen av forslaget vil betinge samarbeid og tilslutning fra grunneiere. Dette bør være en prioritert oppgave i fortsettelsen av prosjektet.

2 Forslaget favner tre hovedtemaer: 1. Et forbedret løypenett nede i dalen for konkurranse, trening og tur. 2. Et utvidet løypenett i de nære fjellområdene med økt kapasitet og attraktivitet. 3. En «sømløs» sammenkobling av løypenettene nede i dalen, de nære fjellområdene og høyfjellet slik at de fungerer helhetlig og ikke som atskilte enkeltområder. For å oppnå dette har arbeidsgruppen utviklet sitt forslag basert på følgende hovedprinsipper: 1. Konkurranseløypene skal kvalifisere til å arrangere Norgesmesterskap og World Cup renn. 2. Treningsanlegget skal gjøre Geilo til et foretrukket sted for treningssamlinger hele året. 3. Traseene er i størst mulig grad lagt som rundløyper med variasjon i terrenget og begrensede terrenginngrep. Dette hensynet er særlig viktig i fjellområdene (Naturparklandsbyen) der terrenginngrep ut over merking er søkt begrenset til et minimum. 4. Hensynet til snøsikkerhet og tilgjengelighet for tråkkemaskiner er søkt ivaretatt ved trasevalgene. 5. Løypen rundt Ustedalsfjorden skal bli mer variert. 6. Løypenettene syd og nord for RV 7/jernbanen skal bindes sammen med overgang eller undergang slik at behovet for biltransport mellom områdene forsvinner og viktige miljøhensyn blir bedre ivaretatt. 7. Området ved Geilohallen fungerer som et naturlig knutepunkt for løypene på begge sider av RV Løypenettene i de nære fjellområdene på begge sider av dalen utvides slik at det blir flere rundløyper som øker kapasitet og variasjon. I rundløypene bør det vurderes å skilte anbefalt løpsretning for begrense «møtende trafikk». 9. Nye tilbringertraseer fra dalen og opp i de nære fjellområdene legges med en stigning og variasjon som gjør løypene brukervennlige for løpere med ulike ferdigheter. 10. Løypenettet på Geilo skal henge naturlig sammen med tilstøtende løypenett i Ål, Skurdalen, Ustaoset, Sudndalen og fjelløypene for å bringe turområdene sammen og slik at mulighetene for langturer blir en attraksjon i seg selv. Løypeforslagene er inntegnet på vedlagte kart. Forslag til utvikling av løypene nede i dalen: 1. Forslag til utvikling av trenings- og konkurranseløypene i regi av Geilo IL A) Konkurranseløypene a) Styrende for dimensjonering og layout av konkurranseløypene er programmet for NM del 1. Da vil alle andre konkurranseformer som inngår i NM del 2, NM Jr, Hovedlandsrenn, Norges Cup og Skandinavisk Cup kunne gjennomføres. Teknisk vil det også være mulig å arrangere World Cup i langrenn i det oppgraderte anlegget. b) Den mest krevende konkurranseform er Skiathlon som krever en løype for klassisk teknikk, en løype for fri teknikk (skøyting) og et stadion som har plass både for start, skibytte og målgang. Det ideelle er at de to sløyfene er 5 km hver. Til sammen blir det en hel 10 km som er innom stadion hver femte kilometer. c) Innenfor det området som i dag er tilgjengelig på Geilo er det mulig å lage 2 sløyfer som hver er 5 km lang. I og med at løypenettet blir så kompakt vil

3 snøproduksjonskapasiteten kunne utnyttes bedre. Det samme vil være tilfelle for belysning. Hver av de to sløyfene vil kunne ha avkortinger for 3,75 km, 3,3 km 2,5 km, 1,5 1,0 km sprint og andre alternativer som er så kort som man ønsker. De tunge partiene er lagt i ytterkant av sløyfene. Det betyr at det vil være mulig både å arrangere onsdagsrenn for smårollinger og NM senior. Med andre ord det vil være et anlegg både for hverdagsidretten og mesterskap. d) Løypebredde må være 9 m i motbakke, 7,5 m i småkupert terreng og 6 m i utforbakker. Det gjelder begge sløyfene. e) Hovedutfordringen ligger i området mellom stadion og bruer over Usteåne. Der må det gå to løyper ut og to løyper tilbake med tilstrekkelig bredde. For den røde løypa vil 10 m bredde være nødvendig og for den blå løypa er det nok nødvendig med 15 m bredde. f) Det største grepet som må gjøres er å bygge ei bru til over Usteåne. Den bør ligge på østsiden av eksisterende bru og ikke være høyere enn nødvendig for at flomvann kan passere. Eksisterende bru gjøres bredere. g) Stadion må ha plass både for fellesstart, skibytte, passering og målgang. Ideelt sett er behovet ca 60 x 150 m. Området mellom standplass og skiver kan selvfølgelig nyttes til langrenn. h) Plass for smøreboder med tilhørende parkering, glitestområde og oppvarmingsløype kan legges vest for Geilohallen. i) For et NM del 1 må det planlegges for plass for NRK sine busser. Disse bør kunne parkeres i nærheten av Geilohallen. Avstand fra bussene til ytterpunkt av løypene bør ikke være mer enn 1200 m. Hele løypenettet for de to 5 km sløyfene er innenfor dette. j) Fra der konkurranseløypa snur i øst er det mulig å utvide løypenettet ved å utnytte en gammel løype som går mot Trøgaton stølen og tilbake. Dette området er ganske snøsikkert og vil kunne være et viktig element i det å kunne tilby tidligløyper. Tiltak a) Grunnarbeid i løypene i full bredde med en kvalitet som tillater å kunne kjøre tråkkemaskin på 30 cm nysnø. b) Bru over Usteåne, 15 m bredde. c) Utvide eksisterende bru til 10 m bredde d) Glitestområde i skråningen på vestsiden av Geilohallen. e) Ruste opp gammel løype fra østre hjørne av konkurranseløypene til Trøgaton stølen og tilbake. Fremdriftsplan for tiltakene utarbeides av Geilo IL. B) Rulleskiløype a) Målet er en rulleskiløype som følger ytterkant av konkurranseløypene og som fortsetter vestover på begge sider av elva nesten helt vest til Geilobrue. Dette i tillegg til de delene av konkurranseløypenettet som allerede er asfaltert. Til sammen vil dette gi et tilbud til alle kategorier løpere. For å få til en rundløype må det bygges bru

4 over Usteåne. Løypa må legges om til å gå nærmere elva på sydsiden av Usteåne Dette for å unngå eksisterende bebyggelse. b) På nordsiden av elva er det ønskelig at løypa kan legges langs den nye vannledningstraseen. Dette for å utnytte kuperingene i terrenget. Der løypa skal krysse veien ned til gangbrua flyttes løypa nærmere elva. Dette for å unngå stein fra veien som skal bygges på nordsiden av løypa. Avbøtende tiltak for hindre at forurenset snø (stein) brøytes ut i skiløypa må utformes slik at hensikten oppnås. Anbefalt bredde på asfaltert løype er minimum 4 meter der løpsretningen er en vei. Dog bør det være gressdekt skulder på hver side for å hindre skader dersom noen skulle være uheldig å kjøre ut av løypa. Dette også for å kunne tilrettelegge for vinterbruk for skiløping både i klassisk og skøyting. Det blir registrert at flere og flere går på beina i preparerte langrennsløyper. Også disse må det gjøres plass for. Total bredde bør derfor være minst 7 m. Dermed vil også løypemaskinen komme frem vinterstid. Tiltak a) Utvide rulleskiløypa vestover. b) Bygge ny bru over elva like øst for Geilobrue. c) Sammen med veivesenet og grunneier i detalj planlegge utformingen av avbøtende tiltak for å hindre at stein og forurenset snø kommer inn i løypene. d) På sikt utvide rulleskiløype til å gå rundt hele Ustedalsfjorden. Fremdriftsplan for tiltakene utarbeides av Geilo IL. C) Forslag til turløyper nede i dalen ut over trenings- og konkurranseløypene som Geilo IL vil være ansvarlig for a) Opprustningsplan for turveien rundt Ustedalsfjorden. Det er (2008) laget en plan for opprusting av turveien rundt Ustedalsfjorden. Intet er gjort siden planen ble laget. Etterslepet og behov for vedlikehold er nok ikke blitt mindre i løpet av de årene som er gått siden. Planen bør gjennomføres raskt. b) Brukere av turveien vil på vinteren være skiløpere både i klassisk og skøyting samt gående uten ski på beina. Det betinger en bredde på 7 m. På sydsiden av vannet er utformingen av løypa helt ideell. c) Mellom Tuftebrui og Geilobrue bør løypa gjøres noe mer variert. Den er veldig flat og monoton. Så snart man er kommet forbi Fekjo kulturminnepark kan det legges en sløyfe opp skråningen mot RV 7. Dette vil gi løypa et tilskudd som ikke eksisterer på nordsiden av Ustedalsfjorden i dag, og som klart vil øke verdien av løypa som treningsløype. De som ikke vil gå den nye maskintråkkede sløyfa vil bare fortsetter som før slik at det blir et enkelt skispor som «snarvei». d) Like vest for veien som kommer ned fra Fossgardfeltet mot vannet er det en liten høyde som bør utnyttes. Løypa legges mot venstre over ryggen og kommer ned ved siden av eksisterende bilvei. e) Mellom Torkelsplassen og Geilobrue er det ubebygde områder med noen høydeforskjeller. Dette området burde studeres nærmere med sikte på å finne løypetrase som gjør løypa mer interessant å bruke, og som ikke er så værutsatt.

5 f) For å kunne knytte seg til de løypene som kommer fra Geilohallen må fylkesvei 40 krysses. I dag går løypa i en kulvert under veien. Ved brøyting kommer forurenset snø (stein) ned i skiløypa. Det er uheldig. Anbefaling er at det bygges en skibru over fylkesvei 40. På den måten unngår man tunnelen og man unngår også å gå på ski langs vegen for å komme frem til den samme kulverten. Subsidiært må man finne frem til virkningsfulle avbøtende tiltak for fortsatt bruk av kulverten. g) For å få til rundløype rundt Veslefjorden/Ustedalsfjorden anbefales ei bru over Veslefjorden like vest for Geilobrue. Med denne kryssingen og kryssingen like på østsiden av Gelilobrue kommer man forbi det bebygde området like syd for vannet. Kryssing på gangveien ved siden av Geilobrue er ikke akseptabelt. Den løypa som går fra konkurranseløypene, som krysser fylkesvei 40, og som fortsetter videre vestover kan ikke brukes på grunn av stein i løypene. Den foreslåtte omleggingen av løypa over vannet til nordsiden over fylkesvei 40 og tilbake over ny bru vil gjøre den gamle løypa overflødig og dermed løse problemet. Tiltak a) Gjennomføre vedlikeholdsplan fra b) Lage en sløyfe opp mot RV 7 på østsiden av Fekjo kulturminnepark. c) Legge løypa over høydedraget som er like vest for veien som kommer fra Fossgardfeltet d) Utnytte skråningen mellom vannet og bebyggelse mellom Torkelsplass og Geilobrue til en mer variert løypetrase. e) Bygge skibru over fylkesvei 40, subsidiært iverksette virkningsfulle avbøtende tiltak for fortsatt bruk av dagens kulvert. f) Legge om løype som i dag går på sydsiden av fylkesvei 40 slik at den går nærmere vannet, krysser vannet til nordsiden, går over ny skibru over eller i tunnel under fylkesvei 40 og tilbake til sydsiden av vannet over ny bru på vestsiden av Geilobrue. Arbeidsgruppen mener at de foreslåtte tiltakene bør kunne gjennomføres raskt, men unntak av ny skibru over fylkesvei 40 som vil kreve detaljprosjektering. D) Tilrettelegging for sykkel og rullestolbrukere a) Nærløypenettet eller deler av det tilrettelegges for sykkel og rullestolbrukere. E) Snøproduksjon a) Utvide snøleggingskapasiteten fra dagens konkurranseløype til å følge rulleskiløypa vestover. På sikt bør det være mulig å dekke hele nærløypa rundt Ustedalsfjorden med kunstsnø. Eksempel til etterfølgelse er Val di Fiemme. b) I løpet av vinteren bør det produseres snø for sommerlagring. Egnet sted for lagring og produksjon er i nærheten av Vestlia. Der er det allerede snøproduksjonskapasitet, området ligger ikke solvendt, det er lagringsplass og det ligger nært nærløypa. Et alternativ kan være området mellom konkurranseløypene og elva like vest for eksisterende bru hvor skiløypene fra Geilohallen krysser elva.

6 Tiltakene for økning av snøproduksjonen vil inngå i den gjennomføringsplanen som Geilo IL utarbeider for trenings- og konkurranseløypene. Kommunen bør samarbeide med Geilo IL for å få snøproduksjon i resten av løypenettet rundt hele Ustedalsfjorden. F. Belysning a) Hele nærløypa bør belyses. Moderne lysutstyr benyttes både av miljømessige og økonomiske årsaker. Tiltak for utvidet belysning vil inngå i den gjennomføringsplanen som Geilo IL utarbeider for trenings- og konkurranseløypene. Kommunen bør samarbeide med Geilo IL for å få belysning i resten av løypenettet rundt Ustedalsfjorden. G. Adkomst fra hoteller til nærløypene nede i dalen a) Vestlia resort o Der er det mulig å spenne på seg skiene like utenfor hotellet og gå ned til turløypa. o Tilførselsvei bør merkes. b) Bardøla o Ny tilførselsløype opp Havsdalen vil bedre tilkomsten o Dagens tilførselsvei bør merkes. c) Doktor Holms hotell o Mot Havsdalen kan eksisterende løype benyttes. Der kan man ta på seg skiene like utenfor hotelldøra. Hotellet har planer for det. Utfordring er kryssing av alpinløyper. o Mot nærløypa benyttes veier/kulverter gjennom Geilo sentrum ned til Geilo parkering. Skiene må man da bære med seg i ca 500 m. o Tilførselsveier bør merkes. d) Geilo hotell o Bære med seg skiene. Distanse ca 400 m. o Merke vei/sti ned til nærløypa. e) Ustedalen apartement/hotell o Bære med seg skiene. Distanse ca 400 m. o Merke vei/sti ned til nærløypa. Tiltak a) Merke adkomstveiene fra alle hotellene. Forslag til utvikling av løypene i de nære fjellområdene på sydsiden av RV 7 og øst for fylkesvei 40: 1. Tiltak som kan iverksettes raskt (med samtykke fra berørte grunneiere): a) Ny tilbringerløype fra Geilohallen til Kikut som ikke krysser fylkesvei 40 og som er mer brukervennlig enn dagens trase. Løypa møter Kikutløypene nærmere skibrua over fylkesvei 40 slik at den blir bedre utnyttet enn i dag. b) Ny løype som binder Torsrunden sammen med Ruperandløypa. Traseen går gjennom Raudløkdalen og skaper en ny rundløype. c) Gjenopprette Liarunden.

7 d) Ny tidligløype fra Tippen og innover Svartetjødnvegen. Vinterstid forlenges løypa fra Tippen til Bratterud. e) Ny tilbringerløype fra Geilohallen østover til Torsrunden. Løypen blir familevennlig med slakere profil enn andre tilbringertraseer. 2. Tiltak som kan gjennomføres etter innarbeiding i sti og løypeplanen for Hol kommune f) Ny løype fra Svartesteintjødn («Hakkesetparkeringen») til Ruperandløypa med ny skibru over fylkesvei 40 ved Lunningshaugen (Knuts hyttegrend). Binder sammen løypenettet på begge sider av fylkesvei 40 og gir tilgang til løypenettet for nye hyttefelt og utfartsparkering. g) Ny tilknytningsløype fra Sangenuten (Eventyrløypa) til Ruperanden via Halldalen. Gir mulighet til å gå rundløype og en ny tilknytning til Eventyrløypa. Betinger avklaring med Ål kommune. h) Asfaltere ny tilbringeløype fra Geilohallen til Kikut for bruk som kombinert rulleskiløype og gang/sykkelvei. Formålet er å fjerne treningsaktivitet og «myke trafikanter fra fylkesvei 40 der det jevnlig oppstår trafikkfarlige situasjoner. Forslag til utvikling av løypene i de nære fjellområdene syd for RV 7 og vest for fylkesvei 40: 1. Tiltak som kan iverksettes raskt (med samtykke fra berørte grunneiere): a) Ny løype fra vestsiden av Ustedalsfjorden (ved Fekjo) til løypenettet på Ustaoset. Traseen er lagt langs Ustaelva. b) Ny tilknytningsløype fra Svartesteinstjødn (Hakkesetparkeringen) ned til Skurdalsfjorden. c) Gjenopprette tidligere trase fra Grødalen til Svartesteinstjødn slik at man får en rundløype som avlaster deler av løypa til Grønebakken. d) Gjenopprette løype øst og syd for Ustetind slik at det blir en rundløype mellom Grønebakken og Tuva. e) Ny «Pariserløype» øst for alpinbakkene gjennom Kikut nord hyttefelt. Unngår kryssing av slalomløypene med tilhørende fare for liv og helse. Ny løype blir lettere å finne frem enn dagens trase som brytes av alpinbakkene. Forslag til utvikling av løypene i de nære fjellområdene nord for RV 7: 1. Tiltak som kan iverksettes raskt (med samtykke fra berørte grunneiere): a) Etablere Prestholtrunden som permanent trase. (Vellykket prøveprosjekt sist vinter.) b) Ny forbindelsesløype fra Prestholtrunden til Ustaoset sør for Eimeheia. Mer variert og familevennlig trase enn dagens bratte løye over Eimeheia. Gir samtidig flere nye rundløyper i området. c) Terrengjustere dagens trase fra Prestholt til Hestehaugen (langs foten av Hallingskarvet) for å få en mer variert løype. d) Terrengjustere Budalsrunden for å få en mer variert trase. e) Ny rundløype fra Budalsrunden om Belvatn og Vedalen tilbake til Budalen. f) Ny rundløype fra Budalen om Fossastølen og Oddnak tilbake til Budalen. g) Ny forbindelsesløype fra Budalen til løypenettet i Sudndalen.

8 2. Tiltak som kan gjennomføres etter innarbeiding i sti og løypeplanen for Hol kommune a) Ny tilknytningsløype fra Geilohallen til løypenettet i Havsdalen og Budalen. Se kart. Fra der rulleskiløypa svinger mot syd på vestsiden av Geilohallen går løypa opp mot RV 7, krysser denne via ny skibru over RV 7 ved Geilohallen og jernbanen (alternativt undergang), går videre østover på nordsiden av RV 7 til man kommer forbi bebyggelsen mellom hotell Bardøla og vegen. Der svinger man nordover og nærmer seg bekken Vesleåne, krysser denne i området ved en dam. Løypa fortsetter oppover mellom elva Bardøla og Vesleåne og tilpasses eksisterende bebyggelse. For å unngå de bratteste partiene nærmer løpa seg igjen Vesleåne og fortsetter langs denne og passerer like på vestsiden av Sjugurdhaugen. Etter å ha passert en vei inn til noen hytter kommer man inn på turløypenettet i fjellet. b) Løypekryss ved Bardøla med ny tilknytningsløype til Budalen om Luten og Budalslia. Arbeidsgruppen presenterer forslaget for formannskapet i Hol kommune mandag 7. oktober Med det avsluttes prosjektet for arbeidsgruppen og videre gjennomføring blir overlatt til Hol kommune. Geilo IL forventes å følge opp sin del av prosjektet særskilt. Hermod Bjørkestøls engasjement for arbeidsgruppen er fullført i og med presentasjonen til formannskapet. Eventuell videreføring av oppdraget avklares med kommunen og Geilo IL direkte. Arbeidsgruppen foreslår følgende fremdrift: b) Geilo IL utvikler en plan for gjennomføring av de tiltakene som gjelder trenings- og konkurranseløypene. c) Hol kommune iverksetter de tiltakene som kan gjøres raskt og innarbeider de øvrige forslagene i sti og løypeplanen. d) Hol kommune sikrer nødvendig forankring hos berørte grunneiere. e) Hol kommune tar standpunkt til hvorvidt og hvordan private interesser skal inviteres til å bidra til hele eller deler av prosjektet. f) Hol kommune lager et informasjonsdokument («Prospekt») som beskriver planene og inviterer private til å bidra på der kommunen måtte ønske det. Dokumentet sirkuleres til fastboende, næringsdrivende og hytteeiere før jul Geilo, 7. oktober 2013 For Arbeidsgruppen «Skiglede for Alle» Hermod Bjørkestøl

Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort

Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort Bakgrunn Lysløype ved Segalstad Bru og i Follebu er forsvunnet, Skiskytteranlegg på Austlid legges ned, og klubbene har ikke

Detaljer

Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel

Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel Ustaosets Vel 12.05.2017 Hol kommune Kommentarer til Handlingsplan for stier og løyper fra Ustaosets vel Ustaosets Vel har i dag ca 820 medlemmer og omfatter fastboende, hytteeiere og næringsdrivende på

Detaljer

Sykling på Geilo like populært den gang som nå

Sykling på Geilo like populært den gang som nå Sykling på Geilo like populært den gang som nå Utover 1900 tallet ble veiene bedre, noe som gjorde sykling mer anvendelig og nyttig. Disse staute karene er fotografert i ca. 1910 med sine nye status symbol.

Detaljer

Høringsuttalelse til sti- og løypeplan for Hemsedal 2014 2017 fra Hemsedal Skiforening

Høringsuttalelse til sti- og løypeplan for Hemsedal 2014 2017 fra Hemsedal Skiforening Høringsuttalelse til sti- og løypeplan for Hemsedal 2014 2017 fra Hemsedal Skiforening Innledning 20. februar 2014 Hemsedal Skiforening (HSF) er en frivillig medlemsorganisasjon som jobber for enda bedre

Detaljer

Desember 2012 Informasjon

Desember 2012 Informasjon Desember 2012 Informasjon Facebook gruppe: «Hamlagrøløypen» 28.12.2012 1 Bakgrunn og stiftelse Preparering av skiløyper i Hamlagrø, Bergsdalen området har vært utført som en dugnad og typisk ildsjel aktivitet,

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal

Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Søknad om dispensasjon fra: Kommunedelplanen for Hevsdalen, Stranda kommune i Møre og Romsdal Panoramautsikt fra aktuelle byggeområder mot Ringstadsetra, Storhornet og Sunnmørsalpene Oppdragsgiver: Mivo

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra TVERRSJØSTALLEN 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra

Detaljer

Vinterland Helgeland Prosjektskisse

Vinterland Helgeland Prosjektskisse Vefsn Kommune Plan og Utvikling Vinterland Helgeland Prosjektskisse Innledning: Området Kjemsåsen/Sjåmoen er et snøsikkert og populært utfartsområde spesielt på vinterstid. Her har vinteridretten i kommunen

Detaljer

Slotthø Sunndalsfjella

Slotthø Sunndalsfjella Slotthø Sunndalsfjella Slotthø (1833 moh) er en storslått og krevende topptur i villreinens kalvingsområde. Turen bør gås i starten av juni når veien er åpnet og kalvingen er ferdig. På bildet ser vi nedkjøringen

Detaljer

LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE

LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE LANGRENNSCROSS FOR BARN OG UNGE Langrennscross er en inspirerende trenings- og konkurranseform. Det motiverer og inspirerer, og bidrar til utviklingen av skiferdigheter

Detaljer

VEGNAVN I HOL KOMMUNE

VEGNAVN I HOL KOMMUNE VEGNAVN I HOL KOMMUNE KODE VEGNAVN OMRÅDE BESKRIVELSE 1135 AASREMVEGEN Skurdalsåsen Fra Geilotjødnvegen ved avkjøringen til Geilo fjellandsby og sørover til hyttefeltet vest for Kikut fjellstue. 1027 ÅREBAKKVEGEN

Detaljer

Eksisterende private veier som kan benyttes for Modalen-Mongstad

Eksisterende private veier som kan benyttes for Modalen-Mongstad Eksisterende private veier som kan benyttes for Modalen-Mongstad Veiene er vist på arealbrukskartet (Vedlegg 2). V01 Steinsland Posisjon utgangspunkt N 6758642 E 335799 Ca. 0,6 km Fra til Vei tar av fra

Detaljer

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Myrefjell og omegn hytteforening (MOH) og Vegglifjell Utmarkslag (VU) har som formål med dette dokumentet å beskrive en felles forventning

Detaljer

Utvikling av ski- og sykkeltraseer i Drammen. Komite for kultur, idrett og byliv 02.06.2015

Utvikling av ski- og sykkeltraseer i Drammen. Komite for kultur, idrett og byliv 02.06.2015 Utvikling av ski- og sykkeltraseer i Drammen Komite for kultur, idrett og byliv 02.06.2015 Bakgrunn Årsrapporten viser at besøket på kommunens utfartssteder har hatt en tilbakegang vinterstid. 2015 har

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE Oppdragsgiver: Arnegård & Tryti Fossgard Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Landskapsvurdering Dato: 2012-10-03 Skrevet av: Kjersti Dølplass Kvalitetskontroll: Eirik Øen

Detaljer

Vedlegg 5: Uprioritert tiltaksliste stier og løyper

Vedlegg 5: Uprioritert tiltaksliste stier og løyper Vedlegg 5: Uprioritert tiltaksliste stier og løyper Under utarbeidelsen av planforslaget og senere i under høringsprosessen har det kommet inn flere forslag til tilretteleggingstiltak i sti- og løypenettet.

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

NOTAT VEG OG TRAFIKK

NOTAT VEG OG TRAFIKK NOTAT VEG OG TRAFIKK FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LAKSEVÅG, NYGÅRDSLIEN. GNR. 149, BNR. 5 OG 29 MFL. Plannr. P. 425.01.00 FOR WALDE BOLIG AS MAGNUS HELLAND AS 09.08.2005 Revidert 09.04.2010 1 Innhold

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr.

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. år Som superløypevenn og Ivrigmedlem får du 20% rabatt på

Detaljer

Utvikling av ski- og sykkeltraseer i Drammen. Komite for kultur, idrett og byliv

Utvikling av ski- og sykkeltraseer i Drammen. Komite for kultur, idrett og byliv Utvikling av ski- og sykkeltraseer i Drammen Komite for kultur, idrett og byliv 09.02.2016 Bakgrunn Besøket på kommunens utfartssteder har hatt en tilbakegang vinterstid i 2014 og 2015. De 2 siste ski-sesongene

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 NSF målsetning: Ski skal være den viktigste kulturelle faktor vinterstid Støtte idrettslagene i deres arbeid med å bygge og drive snøsikre nærmiljøanlegg

Detaljer

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER

Notat. Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen. Kopi : UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Notat Til : Bystyrekomite for kultur ( med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 02/07432-002 DRAMMEN 08.11.2005 UTBEDRING/BYGGING AV VEIER OG TURLØYPER Saken legges

Detaljer

Romsdalseggen. Vengedalen

Romsdalseggen. Vengedalen Denne turbeskrivelsen er en del av boken Turbok for Romsdal. Andre bøker vi har laget: Turbok for Sydenferien Turbok for Ålesund og Omegn Skibok for Romsdal Turbok for Bergenshalvøyen Se www.turbok.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

Friluftskorridorer TILTAK OG UTFORDRINGER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune Foto: Arnt-Idar Jørstad

Friluftskorridorer TILTAK OG UTFORDRINGER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune Foto: Arnt-Idar Jørstad Foto: Arnt-Idar Jørstad Friluftskorridorer TILTAK OG UTFORDRINGER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn Friluftsbyen som

Detaljer

Toppturer på Gautefallheia

Toppturer på Gautefallheia Toppturer på Gautefallheia Gautefallheia Turlag har i 2010 merket seks toppturer i området rundt Gautefall heia. Mer informasjon om turene og løypebeskrivelse med kartutsnitt fås ved Gautefall Sentralen,

Detaljer

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder

Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Nasjonal merke- og graderingshåndbok for destinasjonsnære turområder Boondocks AS - 2005 sveinung@boondocksconsulting.com truls@boondocksconsulting.com Denne håndboken bygger på Nasjonal merke- og graderingsstandard

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor.

SAKSFRAMLEGG. Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og bygningslovens 17-2 om innføring av utbyggingsavtaler for områder og formål angitt nedenfor. SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 16/3029 UTBYGGINGSAVTALER OG INFRASTRUKTURFOND Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune gjør vedtak etter plan og

Detaljer

SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/ DATO: Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal Turlag

SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/ DATO: Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal Turlag Eggedal Turlag v/ Gunbjørn Aasand Stretaliveien 17 3612 KONGSBERG SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/4498-432.4 DATO: 19.09.2016 Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal

Detaljer

Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret. Planident Planbestemmelser

Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret. Planident Planbestemmelser Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby - Rognmoskaret Planident 19242014001 Planbestemmelser Vedtatt i Målselv kommunestyre 3.12.2015 sak 129/2015 I I medhold av plan- og bygningslovens 12-7

Detaljer

Etappebeskrivelser for løpere og bilister i ST Olavsloppet 2016

Etappebeskrivelser for løpere og bilister i ST Olavsloppet 2016 Etappebeskrivelser for løpere og bilister i ST Olavsloppet 2016 Dag 3: Fredag 1 juli Sandvika - Levanger 63,4 km Etappe 28: Sandvika - St Olavs bru 5,4 km. Sandvika 63,652055 12,25026 63 39 7 12 15 1 St.Olavsbrua

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper Fyll ut skjema så godt det lar seg gjøre. NØKKELINFORMASJON NAVN på løype Koordinat UTM WGS 84 Startsted Sluttsted Ligger i område Hvordan komme til start

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Dette er første årsberetning for Borgegrend Løypelag etter vedtekter som ble utarbeidet i 2014. Beretningen inneholder av den grunn litt historikk ut over året 2014. 1) ORGANISERING OMORGANISERING

Detaljer

TRYSIL. Foto: Ola Matsson. Foto: utefoto.no

TRYSIL. Foto: Ola Matsson. Foto: utefoto.no TRYSIL vintertur 2014 Foto: Ola Matsson Foto: utefoto.no TRYSIL - vintertur 2014 Fysak er et av Trysils folkehelsetiltak, og går i korte trekk ut på at man skal gå så mange skiturer som mulig vinteren

Detaljer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer Kun 6 min til Sjusjøen sentrum FRITIDSEIENDOMMER - NÆRINGSEIENDOMMER Ved Landetjern NORDSETER (Lillehammers fjellområde) Nordseter - et eldorado for vintersport såvel som for alle former for utendørstrening

Detaljer

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors

TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors TURSTI SOLEM HIMOVATNET Overhalla Røde Kors Initiativtakere/Søker På grunn av at eksisterende tursti fra Solem til Himovatnet var «utslitt» ble det i september 2010 tatt initiativ til å ruste opp stien

Detaljer

Årsberetning 2016 Vasetløypene SA

Årsberetning 2016 Vasetløypene SA Årsberetning 2016 Vasetløypene SA Innledning 2016-sesongen startet tidlig og det var gode forhold i enkelte løyper allerede i november. De løypene som er planert og drenert trenger lite snø og nok en gang

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616

Saksframlegg. Trondheim kommune. Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616 Fjellseterveien, fortau - alternativsvurdering. Arkivsaksnr.: 07/34616 Saksframlegg Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar utredningen om gangvegsmuligheter langs Fjellseterveien til etterretning

Detaljer

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt.

Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Beskrivelse av trasevalg for ny gang- og sykkelveg langs Rv455, fra Kanten til Øyavegen i Mandal kommune. Forprosjekt. Ny gang- og sykkelvei er foreslått lagt på østsiden av RV 455, fra P0 til P1800. Stedvis

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra 5,41 km

Detaljer

TURORIENTERING SKIGRUPPA T.I.L. 2017

TURORIENTERING SKIGRUPPA T.I.L. 2017 TURORIENTERING SKIGRUPPA T.I.L. 2017 Det er i år lagt ut 6 nye poster. Postene består av en hvit/oransje orienteringspost i plast, samt en rød klippetang. Pass på å klippe i rett rute. Du trenger bare

Detaljer

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY.

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. 1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. Rød: Fra Kolvereid kjører man mot Rødseidet og parkerer på høyresiden av vegen ved Blåvatnet. Derfra går du forbi noen hytter og en liten demning. Videre går vegen

Detaljer

GRATIS! God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Tonje og Finn Terje. Ut på tur. i Iveland mai september

GRATIS! God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Tonje og Finn Terje. Ut på tur. i Iveland mai september God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Tonje og Finn Terje GRATIS! Ut på tur i Iveland 2017 15. mai - 30. september I år består prosjektet av 9 postkasser. To av dem finner du i Birkenes kommune.

Detaljer

Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen

Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen Lang og omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen Spørsmålet om vinterbrøyting av Ulvangsvegen startet allerede i 2002 På i årsmøtet til Mysuseter vel 27. juli

Detaljer

Bernia rundtur. Benidorm CB6

Bernia rundtur. Benidorm CB6 Bernia rundtur Benidorm Turen rundt Berniafjellene går i spennende natur. En naturlig hule tar oss fra den ene siden av fjellkjeden til den andre. Du kan også ta en avstikker til en naturlig fjellbro eller

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 70/15 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 70/15 Formannskapet SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/1201-85 Saksbehandler: Øyvind Fredriksson HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLAN FOR SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING Saksnr. Utvalg Møtedato 70/15 Formannskapet 10.09.2015

Detaljer

Store Trolltind. Trollstigen

Store Trolltind. Trollstigen Store Trolltind Trollstigen Store Trolltind (1788 moh) er en av de høyeste toppene blant Romsdalsalpene. På vei opp passerer vi Bruraskaret, der det er 800 meter loddrett rett ned i Romsdalen. Mye av turen

Detaljer

Program mars 2016 Hummelfjell TOS Arena

Program mars 2016 Hummelfjell TOS Arena Program 9 12. mars 2016 Hummelfjell TOS Arena Velkommen til Norgescup, Junior NM Fellesstart og NM MIX Stafett 2017. Det er en glede å ønske utøvere, ledsagere og publikum velkommen til nok et nasjonalt

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Hemsedal Skiforening Formål Rolle Fokus Strategi. Behandles på Årsmøte 1. oktober 2016

Hemsedal Skiforening Formål Rolle Fokus Strategi. Behandles på Årsmøte 1. oktober 2016 Hemsedal Skiforening Formål Rolle Fokus Strategi Behandles på Årsmøte 1. oktober 2016 Bakgrunn HSF ble lansert som en idé på Folkemøte i regi av kommunen høsten 2011 historien om Helsingvatn rundt (opparbeidet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

Nore og Uvdal kommune Avd. næring, miljø og kommunalteknikk. Att: Målfrid Toeneiet Saksbehandler plansaker

Nore og Uvdal kommune Avd. næring, miljø og kommunalteknikk. Att: Målfrid Toeneiet Saksbehandler plansaker Nore og Uvdal kommune Avd. næring, miljø og kommunalteknikk Att: Målfrid Toeneiet Saksbehandler plansaker malfrid.toeneiet@nore- og- uvdal.kommune.no Kommentarer til Kommunedelplan for Stier og Løyper

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Mindre revisjon Fagmøte juni 2014 Endringer med rød/kursiv Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn

Detaljer

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Lysløypa til Eide Il Utgangspunktet er Eide sentrum. Kjør opp til Eidehallen, og ta til høgre i krysset rett ovafor Eidehallen. I neste kryss er det skiltet til

Detaljer

Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015

Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015 PM Velkommen til Ski-O-NM i Trondheim 31. januar og 1. februar 2015 Arena og løpskontor: Innlagt Sport8 Cup med finale på søndag World Ranking Event (WRE) Arena på langrennstadion i Granåsen skisenter.

Detaljer

Konsekvensutredning Nordlysløypa

Konsekvensutredning Nordlysløypa Konsekvensutredning Nordlysløypa Under de forskjellige temaene er det foretatt en forenklet konsekvensutredning. Vurdering av konsekvenser er gjort og det er sett på avbøtende tiltak. Under er det listet

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Kystfort. 1 km Start ved parkeringa oppe ved Storbakken. Følg traktorveien etter pekerne til kystfortet.

Kystfort. 1 km Start ved parkeringa oppe ved Storbakken. Følg traktorveien etter pekerne til kystfortet. Løypebeskrivelser for turløyper i Kåfjord: Spåkenes og Nordmannvik Kystfort. 1 km Start ved parkeringa oppe ved Storbakken. Følg traktorveien etter pekerne til kystfortet. Fugleutkikk. 1,9 km Start ved

Detaljer

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune, formannskapskontoret på tlf. 32092105 eller 90825944. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Hol kommune Formannskapet Dato: 30.01.2014 kl. 10:00. (Merk møtetidspunktet) Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Arkivkode: 040 Evnt. forfall meldes snarest til Hol kommune,

Detaljer

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2015-2017 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 23. mai 2015. Målsetting Sikre utstrakt bruk av fjellet - sunne og sikre fjellopplevelser - hele året

Detaljer

Turmål: Skistua. Velkommen til storstua i Bymarka

Turmål: Skistua. Velkommen til storstua i Bymarka Turmål: Skistua Velkommen til storstua i Bymarka Vullumsgården/Ferista Skistua Start fra Ferista, går gjennom grinda og ned mot Theisendammen, Stokkejordet og Blyberget, videre til demningen på Theisendammen.

Detaljer

Topptrimmen - Turbeskrivelser

Topptrimmen - Turbeskrivelser Topptrimmen - Turbeskrivelser Utarbeidet av FAU i samarbeid med Seim Idrettslag som arrangørene av Topptrimmen NB Vi gjør samtidig oppmerksom på at poeng for overnatting ute kun gis ved overnatting i forbindelse

Detaljer

Årstallsteinen på Skiri

Årstallsteinen på Skiri Årstallsteinen på Skiri Terreng og vegetasjon Romsdalen er her på et av sine smaleste partier. Rasmasser og elvas løp har formet et kupert terreng. Store og grove steinblokker ligger tett sammen i blokkmarker.

Detaljer

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 063/ Kommunestyret 075/

Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 063/ Kommunestyret 075/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-358 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - KLAGEBEHANDLING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter

Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter 8.juli 2012 Start Mylla Dam - Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen 15,97 km 510 høydemeter S - 1 Mylla Dam Syljusæter 2,92 km / 18,89 km 128 hm / 638 hm 1-2 Syljusæter Åssjøsætra 5,41 km / 24,30 km 82 hm / 720

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016

KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016 KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST ÅPENT MØTE PÅ SYNNFJELLPORTEN 17.06.2016 STATUS OG GJENNOMGANG AV FORELØPIG PLANKART PR 17 JUNI 2016 FORVENTET FREMDRIFT Det jobbes gjennom sommeren med fullføring av alle

Detaljer

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Trollsteinglede. Halvard Pedersen Sveinung Bertnes Råheim 2014 Versjon 1.2 Side 2 T o p p t r i m m e n 2 0 1 4 Karlskronadjupet 0 1 2 3 4 km Criocerasaksla Konusen Forkastningsfjellet

Detaljer

Det er tøft. Det er kult.

Det er tøft. Det er kult. Det er tøft. Det er kult. Det er langrennscross! Konkurranser med fart, variasjon og utfordringer! Langrennscross er en inspirerende konkurranseform for barn og unge. Løyper og arena fylles med teknisk

Detaljer

Ti-på-topp GOD TUR! Samla poengsum. Navn, adresse og alder på deg som har vært på tur: dato dato dato dato dato dato dato dato dato dato Totalt

Ti-på-topp GOD TUR! Samla poengsum. Navn, adresse og alder på deg som har vært på tur: dato dato dato dato dato dato dato dato dato dato Totalt Ti-på-topp 10 -topper Gapahuken på Brunåsen 1 poeng Næring Tyttebærfjellet Kjelleren Himmelrike Langmyrheia Braknesheia Nås-nibben Toskefjell Fiskeplass ved Korsvann dato dato dato dato dato dato dato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2180 Q20 Tone Hiorth NY ADKOMST TIL SØYA FRIOMRÅDE - BADEPLASS OG FISKEPLASSER

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2180 Q20 Tone Hiorth NY ADKOMST TIL SØYA FRIOMRÅDE - BADEPLASS OG FISKEPLASSER SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2180 Q20 Tone Hiorth NY ADKOMST TIL SØYA FRIOMRÅDE - BADEPLASS OG FISKEPLASSER RÅDMANNENS FORSLAG: Det inngås en samarbeidsavtale med jernbaneverket

Detaljer

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy Kreativ fase notat Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy MULTICONSULT 2008 Innhold Innhold... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 2. Mål med kreativ fase... 4 3. Arbeidsmetode...

Detaljer

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km MD4 Madeira MD2 MD6 MD1 MD5 MD3 5 km MD1 00 Til Santana 00 1600 Fjellformasjoner 10 9 Archada do Teixeira Kafé 1600 ico Ruivo 00 00 00 ico Ruivo fra Achada do Teixeira Følg den steinsatte turveien. Denne

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006

Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 1/8 Notat Vedr: Oppsummering av løypekomiteens arbeid 25.11.05 01.04.2006 Innledning Etter initiativ fra Flendalen sameieskog ble representanter fra alle hytteområdene, representant fra de fastboende i

Detaljer

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Innspill fra Ask Storvel i samarbeid med Gjerdrum Næringslivsforening Innhold Innledning... 3 Veier... 3 Vann og avløp... 4 Skole... 4 Næring... 4 Idrett... 4 Kulturhus, kurs-

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

Skålatårnet. Stryn. Vår vurdering

Skålatårnet. Stryn. Vår vurdering Skålatårnet Stryn Turen til Skålatårnet (1848 moh) er Nord-Europas største stigning. Men med storslagen utsikt på en av Norges beste stier går turen mye lettere enn stigningen tilsier. Den sylindriske

Detaljer

Sammenhengende sti- og løypenett i Narvik. Åpnet møte 2. juni 2015 Ragnhild Sandøy, Ofoten friluftsråd

Sammenhengende sti- og løypenett i Narvik. Åpnet møte 2. juni 2015 Ragnhild Sandøy, Ofoten friluftsråd Sammenhengende sti- og løypenett i Narvik Åpnet møte 2. juni 2015 Ragnhild Sandøy, Ofoten friluftsråd Agenda Velkommen Randi Melgård Om planen Ragnhild Sandøy Klassiske ruter i Narvik Bjørn Forselv Panel:

Detaljer

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag

Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Innspill sykkelplan Levanger Fra Naturvernforbundet Nord-Trøndelag og Natur og ungdom Nord-Trøndelag Vi viser til invitasjon til forslag om nye sykkelveier. For at det skal bli mer attraktivt for befolkningen

Detaljer

En guide til forståelse og suksess...

En guide til forståelse og suksess... En guide til forståelse og suksess... Tidspunkt Lørdag 5. september 2015 Registrering fra 09:00. Første start kl 11:00. GRATIS BarneDuathlon kl 10:00 ;o) Hvor Froland Idrettsanlegg Kringla Stadion Parkering

Detaljer

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017

REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL. Presentasjon referansegruppemøter april 2017 REISEMÅLSPROSESS NOREFJELL Presentasjon referansegruppemøter 27-28 april 2017 REISEMÅLSPROSESSEN KUNNSKAPSGRUNNLAGET GJESTEUNDERSØKELSE HYTTE- OG LEILIGHETSEIERE MULIGHETSOMRÅDER STRATEGISK VALG Mål med

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Omlegging av Fv152 Langhusveien 00 For kommentar fra oppdragsgiver 03. 02. 2012 StE KSt StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Antall

Detaljer

Årets NC-åpning i utfor er et samarbeid mellom Kristiansands Cykleklubb, Åseral Aktivitet og Åseral Idrettslag.

Årets NC-åpning i utfor er et samarbeid mellom Kristiansands Cykleklubb, Åseral Aktivitet og Åseral Idrettslag. Norgescup utfor #1 2013, Eikerapen Alpinsenter, Åseral Søndag 12.mai 2013 Om arrangementet Årets NC-åpning i utfor er et samarbeid mellom Kristiansands Cykleklubb, Åseral Aktivitet og Åseral Idrettslag.

Detaljer

Risikovurdering KVU rv.52/e16 og rv.7/rv.13

Risikovurdering KVU rv.52/e16 og rv.7/rv.13 Risikovurdering KVU rv.52/e16 og rv.7/rv.13 20.06.2016 Samarbeidsgruppe KVU i Ullensvang Laila Felix Samfunnsseksjonen Veg- og Transportavdelingen, Region sør Risikovurdering 1. Beskrive analyseobjekt,

Detaljer

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon

Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Kolsås Vel Trafikksikkerheten rundt Kolsås stasjon Ref.: Referat fra styremøte 19. Mai 2016. Sak: Trafikksikkerheten rundt Kolsås Stasjon. Innhold Rapport fra befaring med Bærum kommune, Plan og Sikkerhet....

Detaljer

Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet

Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet Rundløype, 7,5 km, 1 t. 45 min. Parkeringsplass ved Vikestranda badeplass. Følg Vikeveien over elva og ta til høyre ved første veikryss. Ta av til

Detaljer

Årsmøtet 2012 Kikut Fjellgrend. Forslag til nye interne skiløyper

Årsmøtet 2012 Kikut Fjellgrend. Forslag til nye interne skiløyper Årsmøtet 2012 Kikut Fjellgrend Forslag til nye interne skiløyper GEILO LØYPEOMRÅDE - BAKGRUNN Hol Kommune overtok fra 2007 ansvaret for drift og finansiering av Geilo Løypeområde. Kommunen dekker i utgangspunktet

Detaljer

GPS koordinater: Start Trondheim 63,43075 10,394906 63 25 51 10 23 41 Lade 63,446514 10,439426 63 26 47 10 26 22

GPS koordinater: Start Trondheim 63,43075 10,394906 63 25 51 10 23 41 Lade 63,446514 10,439426 63 26 47 10 26 22 Etappebeskrivelser for løpere og bilister i ST Olavsloppet 2014 Dag 1: onsdag 25 juni Trondheim Levanger 100,4 km Etappe 1:Trondheim Lade 4,2 km. Start Trondheim 63,43075 10,394906 63 25 51 10 23 41 Lade

Detaljer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer

Fritidseiendommer - Næringseiendommer Kun 6 min til Sjusjøen sentrum FRITIDSEIENDOMMER - NÆRINGSEIENDOMMER Ved Landetjern NORDSETER (Lillehammers fjellområde) Nordseter - et eldorado for vintersport såvel som for alle former for utendørstrening

Detaljer

STEINKJER SKIDRIFT AS SNØPRODUKSJON

STEINKJER SKIDRIFT AS SNØPRODUKSJON STEINKJER SKIDRIFT AS SNØPRODUKSJON STEINKJER SKIDRIFT AS Rørgate og produksjonspkt. STEINKJER SKISTADION HØYTRYKKSRØR OG LUFTRØR MED UTTAK FOR SNØPRODUKSJON Steinkjer, 02. november 2006. Steinkjer Skidrift

Detaljer