I. Utdanning og kvalifikasjoner:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I. Utdanning og kvalifikasjoner:"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE November 2010 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalleen 21, 0349, Oslo. Tlf: Faks: Navn: Ivar Brevik Født: Akademisk grad: Cand mag Stilling: Forsker I Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk, fransk, engelsk Antall år ved NIBR: Fast ansatt siden1974 (time-engasjert , ) Annen yrkeserfaring: Ca 5 år E-post: I. Utdanning og kvalifikasjoner: År Akademisk grad Institusjon 1969 Cand mag Universitetet i Oslo Geografi mf., fransk mf., engelsk mf. - Studieopphold ved franske universiteter: - Université de Dijon. Faculté des lettres et des Sciences humaines (sommer 1967), - Université D Aix-Marseille. Institut d études francaises pour etrangers (vinter ), - Fransk statsstipendiat ved Centre Européen, Université de Nancy. Département de Sciences Humaines, Diplôme d études superieures européennes ( ). - Nøkkelkvalifikasjoner: Særlig kompetanse i forskning og utredning knyttet til levekår med vekt på sosialpolitiske problemstillinger og tilnærminger knyttet til omsorgsfeltet (eldre, funksjonshemmete), bolig og svakstilte unge. Kompetanse i forskning og utredning om tjenesteyting for eldre og funksjonshemmede, brukere av sosialhjelp, marginalisering, utstøting og nyfattigdom samt svakstilte i boligmarkedet, boligsegregasjon og boligpreferanser, svakstilte i boligmarkedet, Har utarbeidet og gjennomført flere større forskningsprosjekter og surveys om levekår for svakstilte grupper både på landsbasis og i storby. - Yrkeserfaring: (se CV av 1984)

2 - Annen relevant erfaring: Deltakelse i internasjonalt fagsamarbeid - Representant for Norge i ekspertgruppe i Europarådet, Strasbourg, under CDPS - Steering Committee on Social Policy Utredning og forslag til forskning og forsøk om Innovatory social Policies and the City (utnevnt av Helse- og Sosialdepartementet, nov. 1996). Publikasjoner: Innovatory Social Policies in the City. Proceedings, Oslo Confernece 22 to 24 June 2000, Vol I and II, Council of Europe, European Committee for Social Cohesion (CDCS), Strasbourg Representant for Norge i Cost - Social Science, Cost Action A9, Civitas Transformation of European Cities and Urban Governance, Working Group III: Urban Governance, Social Fragmentation and Social Cohesion, European Commission, (utpekt som representant av Norges forskningsråd 1997) Publikasjon: Governing European Cities. Social fragmentation, Social Exclusion and urban Governance. (Eds Andersen T and van Kempen R), Ashgate. Aldershot, Burlington USA, Signapore, Sidney II. Gjennomførte prosjekter og surveys ( ). a. Prosjekter (årsangivelser gjelder som regel år for oppstart): - Utviklingshemmedes fritidsaktiviteter og sosiale nettverk, 2008, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - Utvikling og status i bruk av heimebaserte tjenester med vekt på brukere under 67 år, 2008, Helse- og omsorgsdepartementet - Boliggjøring av sykehjem og institusjonalisering av omsorgsboliger, 2008, Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne - Oppgaveforskyvning mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, 2007, Kommunenes sentralforbund - Utvikling og status i Oslos eldreomsorg, 2006, Norsk pensjonistforbund, avd Oslo - Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon, 2005, Den norske stats Husbank - Framtidige eldres boligbehov og krav til bolig og boform, 2004, Den Norske stats Husbank - Dødelighet, sosial posisjon og utgifter til pleie og omsorg i Oslo, 2004, Oslo kommune - Framtidige eldres boligønsker i Asker, 2003, Asker kommune - Utvikling, status og utfordringer i kommunenes pleie- og omsorgstjenester, 2003, Kommunenes sentralforbund - Tiltak for å bekjempe fattigdom. Om relativ fattigdom, 2001, Sosialdepartementet - Bruk av handlingsplaner. Evaluering av egnethet og effekt i modernisering av omsorgstjenestene, 1999, Norges Forskningsråd - Byutvikling og boligpolitikk i en brytningstid, 1998, Kommunenes sentralforbund - Innovative sosialpolitisk forsøksvirksomhet i Norge, 1998, Sosial- og helsedepartementet/europarådet - Tjenester og boliger for funksjonshemmede, 1997, Norges handikapforbund - Cost - Social Science, Cost Action A9, Civitas Transformation of European Cities and Urban Governance, Working Group III: Urban Governance, Social Fragmentation and Social Cohesion, 1997, Forskningsrådet/ European Commission - Boligpolitikk for funksjonshemmede mot år 2010, 1996, Norges Handikapforbund- /Kommunenes Sentralforbund - Social Policies and the City, Steering Committee on Social Policy (CDPS),1996 Europarådet/Helse- og sosialdepartementet

3 - Tungt funksjonshemmedes omsorgssituasjon hjelpestønad til tilsyn og pleie, 1996, Sosialog helsedepartementet - Bruk og brukere av sosialhjelp i Norge, 1995, Kommunenes sentralforbund Det foreligger publisering fra samtlige prosjekter, jfr oversikt over rapporter og notater, hovedpunkt III b. Utforming og gjennomføring av surveys ( ): Jeg har utarbeidet spørreskjema og undersøkelsesopplegg i tilknytning til følgende større surveys av levekårskarakter: Funksjonshemmedes livssituasjon i Oslo 1981 (bruttoutvalg 2.800), Funksjonshemmedes livssituasjon i Oslo, hovedundersøkelse 1982 (br 650), Enslig sosialhjelpklienters livssituasjon i Oslo/Trondheim 1987/88 (br 800), Privat omsorg i storby - Oslo, Stavanger og Trondheim 1991 (br 3000), Brukere av hjelpestønad til tilsyn og pleie, landsomfattende 1992 (br 1300), Handlingsplan for eldreomsorgen. Kommunenes vurdering av dens egnethet i utbyggingen av omsorgstjenestene, landsomfattende 2001 (br 434) Framtidige eldres boligpreferanser i Norge, landsomfattende 2004 (br 3000) Bolig og tjenestetilbud til utviklingshemmede, landsomfattende, 2005 (br 1700). III Publisering : 1. Rapporter og notater : - Brevik I. (1984): Eldreomsorg år 2000: befolkningsutviklingen og konsekvenser for utbygging av institusjoner for eldre, (NIBR-notat 1984:146), 1984, 23 s. - Brevik I. (1984): Omsorgsarbeid og lokalsamfunnet som problemløser for det offentlige: er forutsetningene avklart? (NIBR-notat 1984:134), 1984, 29 s. - Brevik I. (1985): Eldreomsorgen i Norge : vekst og mangel på vekst (NIBR-notat 1985:118), NIBR, 1985, 32 s. - Brevik I. (1985): Offentlig eldreomsorg fram mot år 2000: befolkningsutviklingen fordrer sterk vekst (NIBR-notat 1985:147), NIBR, 1985, 33 s. - Brevik I. (1986): De gamle blir eldre og flere: konsekvenser for utbyggingen av helse- og sosialtjenester i perioden , (NIBR-notat 1986:104), 1986, 37 s. - Brevik I. (1986): Flere gamle og aleineboende eldre krever økt innsats i eldreomsorgen, NIBRnotat 1986:141, 1986, 22 s. - Brevik I. (1987): Privat og offentlig innsats i den daglige omsorgen for funksjonshemmede (NIBR-rapport 1987:7). - Brevik I. (1988): Sosialhjelp i norske kommuner - stor variasjon i bruken: en forenklet analyse av Sosialhjelpstatistikk 1985, (NIBR-notat 1988:104), 1988, 40 s

4 - Brevik I. (1989): Sosialhjelp i storby. Årsaker til merbruken (NIBR-notat 1989:109) : - Brevik I. (1995): Sosialhjelp Vekst og endring. Kommunale variasjoner (NIBR-notat 1995:136). - Brevik I. (1996): Sosialhjelpklienters arbeid, helse og oppvekst. En analyse av undersøkelsen Stønadsmottaker 1990 (NIBR-rapport 1996:24). - Brevik I. (1997): Funksjonshemmedes omsorgssituasjon. En undersøkelse av mottakere av hjelpestønad (NIBR-rapport 1997:28). - Brevik I., Halvorsen K., Pløger J. (1998): Byutvikling og bypolitikk i en brytningstid. Om samspillet mellom sosial segregering, bykultur, økonomi og politikk i norske storbyer (NIBR-notat 1998:112). - Brevik I. og Aall Ritland A. (1999): Funksjonshemmede og boligpolitikken. Gjennomgang av boligpolitiske dokumenter (NIBR-rapport 1999:6). - Brevik I. (2001): Handlingsplan for eldreomsorgen. Regional stats vurdering av investeringstilskuddene. Noen erfaringer midtveis i byggeperioden (NIBR-notat 2001:107). - Brevik I. (2002): Handlingsplan for eldreomsorgen. Evaluering av regional stats kontroll med kommunenes bruk av øremerkete tilskudd (NIBR-rapport 2002:18). - Brevik I. (2003): Utvikling, status og utfordringer i kommunenes pleie- og omsorgstjenester (NIBR-rapport 2003:17). - Brevik I.(2003): Handlingsplan for eldreomsorgen. Kommunenes vurdering av planen som redskap i utbyggingen av omsorgstjenestene (NIBR-notat 2003:114). - Toresen J. og Brevik I. (2004): Dødelighet, sosial posisjon og utgifter til pleie og omsorg i Oslo (NIBR-rapport 2004:10) - Brevik I., Schmidt L. (2005): Framtidige eldres boligpreferanser (NIBR-rapport 2005:17). - Ruud M.E, Brattbakk I, Schmidt L. Guttu J. og Brevik I.(2006): Utvikling av drabantbyer. Annotert bibliografi. NIBR-rapport 2006:13, Oslo - Brevik I. (2006): Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon. Separat analyse av Statens Helsetilsyns undersøkelse 2003 om Pleie- og omsorgstjenestene i kommunene. NIBR-notat 2006:116 - Brattbak I., Brevik I., Guttu J., Lund P-Ø., Ruud M.E. og Schmidt L. (2006): Tiltak i tide. Muligheter og utfordringer for Groruddalen, NIBR-notat 2006:126, Oslo - Brevik I. og Høyland K. (2007): Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPUreformen. Rapport NIBR/SINTEF, NIBR, juni Brevik I. (2007): Der tida står stille. Utvikling og status i Oslos eldreomsorg. En sammenliknende analyse. NIBR-rapport 2007:15, Oslo

5 - Brevik I. (2007): Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg. Noen Hovedtrekk, NIBRnotat 2007:102, Oslo Brevik I.(2007): Eldreomsorgen i Oslo. Tjenester og behovsdekning Sammenliknende analyse av Helsetilsynets undersøkelse i NIBR-notat 2007:111, Oslo Brevik I.(2008): Boliggjøring av sykehjem og institusjonalisering av omsorgsboliger. Bo- og tjenesteforhold for yngre med nedsatt funksjonsevne (Samarbeidsrapport nr ,NIBR og Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne), Oslo. - Brevik I. (2010): Oppgaveforskyvning mellom 1. og 2. linjetjenesten. Om utviklingen i pleie- og omsorgstjenestene all vekst i endret innretning, NIBR-rapport 2010:2, Oslo - Brevik I. (2010): De nye hjemmetjenestene langt mer enn eldreomsorg. Utvikling og status i yngres bruk av heimebaserte tjenester NIBR-rapport 2010:2, Oslo 2. Oppdragsrapporter og oppdragsnotater : - Brevik I. (1984): Manglende private omsorgsressurser som storbyfaktor: kostnadsmessige konsekvenser i eldreomsorgen. Notat for Oslo kommune, NIBR, 1984, 78 s. + vedlegg - - Brevik I. (1984): Manglende private omsorgsressurser som storbyfaktor: kostnadsmessige konsekvenser i eldreomsorgen. Sammendrag, NIBR, 1984, 15 s - Brevik I, Moen B. (1984): Ikke-medisinske faktorer som påvirker utgifter til somatisk sykehusstell: regionale variasjoner, Sykehusstell som storbyfaktor, NIBR, s. - Brevik I. (1986): Utvikling av analyse- og planredskap i den kommunale eldreomsorgen, Notat, NIBR, april 1986, 26 s. + vedlegg. - Brevik I. (1987): Omsorgsarbeid i husholdet. Framtidige forutsetninger og konsekvenser, Notat, Storbyprogrammet, NIBR, mai 1987, 23 s. - Brevik I. (1988): Eldreomsorg i storby: skaper de storbyspesifikke levekårene behov for større offentlig innsats? Storbyprogramet, NIBR, januar 1988, 21 s. - Brevik I. (1988): Eldreomsorgens organisering i norske kommuner. Konsekvenser for liggetid i somatiske sykehjem. Notat, NIBR, april 1988, 11 s. - Brevik I.(1988): Økonomiske konsekvenser for våre framtidige omsorgstjenester i perspektiv av demografisk endring. Notat for Sosialdepartementet, NIBR, august 1988, 20 s. - Brevik I. (1988): Behov for tilgang på offentlig omsorg for eldre i perioden Bidrag til regjeringas langtidsprogram Notat for Sosialdepartementet, NIBR, oktober 1988, 31 s. - Brevik I. (1988): Sosialhjelp i storby. Årsaker til merkostnadene. Prosjektnotat, Storbyprogrammet, NIBR, november 1988, 30 s + vedlegg. - Brevik I. (1989): Funksjonshemmedes livssituasjon i Oslo: sluttrapport, NIBR, s, Sosialdepartementet; Kommunaldepartementet; Oslo kommune; NORAS;

6 - Brevik I. (1990): Offentlig eldreomsorg i storby: faktorer som påvirker etterspørselen NIBR, s, Oslo kommune. Sentraladministrasjonen. For Gjærevollutvalget: - Brevik I. (1990): Privat omsorg for eldre - norske forskningsresultater: delnotat I for "Gjærevoll-utvalget", 1990, 58 s, Sosialdepartementet - Brevik I. (1990): Omfang av privat omsorg for eldre i Norge: resultater av Helseundersøkelsen 1985: delnotat II for Gjærevoll-utvalget, NIBR, s, Sosialdepartementet. - Brevik I. (1991): Den private omsorgen i framtida: del-notat III for "Gjærevoll-utvalget" NIBR, s + vedlegg, Sosialdepartementet - Brevik. I. (1990): Ulike forutsetninger for privat omsorg mellom bydeler i storby: bidrag til utvikling av et redskap og mål for privat omsorg, Notat for Sosialdepartementet, NIBR, 30 s. - Brevik, Ivar, Moen. Bjørn, Det statlige overføringssystemets evne til å fange opp behovene i storbyene, 1991, 67 s. Programmet for storbyrettet forskning, Kommunenes sentralforbund - Brevik I. (1991): Tilgang på privat omsorg og helsesituasjon hos eldre: en sammenliknende undersøkelse av variasjoner mellom norske kommuner. Prosjektnotat, NIBR nov 1991, 37 s. - Brevik I. (1993): Variasjoner i bruk av sosialhjelp mellom norske kommuner, Forprosjekttnotat, NIBR, juni 1990, 114 s. - Brevik I. (1993): Hjelpebehov og tilgang på omsorg til eldre i storby i Prosjektrapport, NIBR : - Brevik I. (1996): Hvem er funksjonshemmet. Om begrepet og gruppen. Rapport, Norges Handikapforbund (NHF) Norsk forbund for utviklingshemmede og Norges Blindeforbund, Oslo. - Brevik I., Ritland A. (1996): Boligpolitikk for funksjonshemmede og eldre , Rapport, NHF m.fl, Oslo - Brevik I. (1997) Analyse av TV2 s enquete om Enromsutbygging av eldreinstitusjoner, Notat, NIBR, mai 1997, Oslo - Brevik I. og Hansen T.(1997): Bolig for funksjonshemmede før, nå og i framtiden, Rapport NBI/NIBR, NHF m.fl, Oslo - Brevik I. (1997): Framtidig boligpolitikk for funksjonshemmede i lys av framveksten av nyfattigdom. Notat, NHF m. fl., Oslo - Brevik I. (1997): Om nyfattigdom. Problemnotat til instituttprogrammet om Sosial eksklusjon og integrasjon i et romlig perspektiv, Notat, NIBR, Oslo. - Brevik I. (1997): Boligtilknyttede tjenester for funksjonshemmede. Rapport, NHF m fl, Oslo. - Brevik I. (1998): Innovative sosialpolitisk forsøksvirksomhet i Norge. Resultater fra en kartlegging. Rapport, Sosial- og helsedepartementet, Oslo, juli Brevik I. (2002) Om relativ fattigdom. Rapport, Sosialdepartementet, mars

7 - Brevik I. (2004): Framtidige eldres boligønsker i Asker, Rapport, Asker kommune, mai

8 3. Bidrag i bøker, kompendier, artikkelsamlinger o.l : - Brevik I. Bidrag til Pax leksikon om Samfunnsspørsmål 1986 (om sykehjem, aldershjem, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, nabohjelp, husmorvikarvirksomhet, servicesenter). - Brevik I. Krafttak i offentlig omsorgsarbeid i åra som kommer, i Mauseth P.E. (red): Leve kommunen?! Kritisk blikk på kommunene mot år 2000, Pax, Oslo Brevik I. Omsorg i hverdagen for funksjonshemmede: Hva bidrar hjelpestønad og hjemmehjelp med? Sosialdepartementets sammendragsserie, Oslo Brevik I. Eldre og omsorg mot år Et kritisk oversyn, i Lingås G. (red), Myten om velferdsstaten - 20 år etter, Pax, Oslo, Jonassen, Wenche, Haaland, Thomas, Clausen, Sten-Erik, Brevik, Ivar: Sist i køen: enslige sosialhjelpsmottakeres levekår, NIBR-rapport; 1991:04, s. - Brevik I. De enslige sosialhjelpsmottakerne hvem er de? Sosialdepartementets sammendragsserie, Oslo Brevik I., Clausen S.E.(1993): Eldres levekår, helse og tilgang på omsorg, i Bildeng og Furst (red): Levekår i storby. Program for storbyrettet forskning, Oslo : - Brevik I. og Hansen T. et al: Bolig for funksjonshemmede - før, nå og i framtiden. Sammendrag av forskningsrapporter i prosjektet Bolig mot år 2010, Norges Handikapforbund, Oslo Brevik, I. m.fl. (Torbjørn Hansen, Jon Christophersen, Ole Gulbrandsen og Ivar Brevik) Boligpolitikken mot år 2010, Oslo, Norges Handikapforbund, s. - Brevik I. Boligpolitikk for funksjonshemmede. I Hestenes (red): Levekår og bolig. Herre i eget hus, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo Brevik I. Income Inequalities and Socio-economic segregation in Oslo: Governance by the Market in Andersen T og van Kempen R: Governing European Cities. Social fragmentation, Social Exclusion and urban Governance, Ashgate. Aldershot, Burlington USA, Signapore, Sidney Jacquier, C., Brevik, I.... (et al.) Korporativ forfatter: Council of Europe Tittel : Innovatory social policies in the city : proceedings Oslo conference 22 to 24 June 2000 : volume 1, Strasbourg, Council of Europe, s. Forfatteropplysninger Report drawn up by Mr Claude Jacquier;Group of Specialists on Innovatory Social Policies in the City contributed to background work and the report (Ivar Brevik et al.) - Jacquier, C., Brevik, I.... (et al.) Korporativ forfatter Council of Europe Tittel: Innovatory social policies in the city: proceedings Oslo conference 22 to 24 June 2000 : volume 2, Strasbourg, Council of Europe, s Forfatteropplysninger Report drawn up by

9 Mr Claude Jacquier; Group of Specialists on Innovatory Social Policies in the City contributed to background work and the report (Ivar Brevik et al.) - Breviks blikk på omsorgstjenestene, Nyhetsbrev nr , Ressurssenter for omstilling i kommunene, Stjørdal, Attraktive boliger med service og opplevelser, Selvaag Pluss, Reklamebrosjyre, sitert des Framtidige eldres boligpreferanser med vekt på ønsker om sentralitet, bofellesskap og tilgjengelighet. I Statens seniorråd: Boligpolitikk. Rapport fra Statens seniorråds høringskonferanse, Tromsø, 15. februar Kommunenes pleie- og omsorgstjenester. Utvikling, status og utfordringer, Nyhetsbrev nr , Ressurssenter for omstilling i kommunene, Stjørdal, Ny seniorpolitikk - en handlingsplan for aktiv hverdag, om Bolig, Statens Seniorråd, juni Framtidige eldres boligønsker i Asker, Nyhetsbrev nr 2, 2006, Ressurssenter for omstilling i kommunene, Stjørdal, Artikler og intervju i fagtidsskrift, kronikker, intervju, priser 4.1 Anvendte faglige tidsskrift: : - Fører mangel på bofellesskap og sosial integrasjon til press på helse- og sosialtjenester i Oslo?, St Hallvard (Organ for Oslo bys Vel), nr , Oslo - Flere blir eldre: Ikke lurt å bli gammel i Oslo, St. Hallvard, nr Befolkningsutviklingen og de eldre. Det gjelder 80-åringer. Sosionomen, nr 4, Mindre konfeksjon mer skreddersøm, Informasjonsavis for forsøksprosjektet om desentralisering av helse- og sosialtjenesten i fire bydeler i Oslo, mai Hverdagen for funksjonshemmede. Hva bidrar hjelpestønad og hjemmehjelp med?, Sosial Trygd, nr 9, 1987, Oslo - Krise og krafttak i eldreomsorgen, Gerontologisk magasin nr 2, Hjemmehjelp og hjelpestønad oppfyller ikke intensjonene, Helse- og Sosialforum, nr 9, De eldre ressurs eller utgift, Aftenpostens A-magasin, nr 51, desember Hverdagen for funksjonshemmede. Hva bidrar hjelpestønad og hjemmehjelp med? Trygd og Pensjon, nr 1, Funksjonshemmede og sosial kontakt, Trygd og Arbeid, nr 1, Storbyene bruker mer sosialhjelp. Kronikk. Kommunal rapport, nr 9,

10 - Eldreomsorgen svekkes, Sosial Trygd, nr 1, Sosiale skiller i Oslo, St Hallvard, nr Oslo - en delt by. Bakgrunnsartikkel i programmet for teaterstykket ROAD, Nasjonalteateret/ Torshovteateret, januar Hver femte ekskluderes fra fellesskapet, Aktuelt perspektiv, nr 47, Oslo trenger distriktspolitikk, Fagbladet, nr 13, august Den delte byen, Bo (organ for NBBL), nr. 6, desember De harde 90-åra med storproduksjon av sosialklienter på østkanten, Barnvernspedagogen, nr 2, feb Sterk økning av sosialklienter på østkanten, Vernepleieren, nr 2, feb : - Sosialhjelpklienters barndom I, Embla, Tidsskrift for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, nr 6, Oslo Sosialhjelpklienters barndom II, Embla, nr 7, Oslo Jobb med de som kan få arbeid, intervju i Fontene, tidskrift for Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, nr 7, Oslo Flere tapere i dagens Norge, Sentrum, nr 15/97, Oslo I Jaglands bakgård. Om en klientstudie av sosialhjelpsmottakere, Velferd, nr 5, Handlingsplan for eldreomsorgen: Varig bidrag til fornyelse av norsk omsorgstjeneste? Kronikk i Liv og Helse, nr , SHD, Oslo Det nye Norge; en av fem er fattige, Arena, nr 10, Eldresatsingen kan ramme de funksjonshemmede, Nota Bene, nr 4, Oslo Fra sult og sott til utestegning, Fontene nr 3, april Nyfattige utstøtes fra det sosiale liv, Velferd, nr 3 mai Retten til å ønske seg noe. Intervju i LO Aktuelt, nr 20, Gjør noe med sosialsatsene avskaff sosialhjelpen, intervju i Velferd, nr Nyfattigdommens utfordringer, Fontene, nr 4, Oslo Trenger vi en ny boliglov? mangler sosial boligbygging, Bo, nr 4,

11 - Hvorfor gjør ikke sosionomene opprør? Fontene, nr 7, Fattige på tiltak, i LO Aktuelt, nr 1, Et asymetrisk samfunn i forhold til det Vårherre skapte, Appell, nr 2, Flest friske i omsorgsboligene. Eldresatsingen har gitt færre heldøgnstilbud. Kommunal Rapport nr 12, april Fattigdom er knapphetens tyranni, intervju, Bymisjon (Magasin for Kirkens bymisjon) nr 5, 2002, Oslo Satser på bostedsløse, Bo, nr 6, Lengre referat fra konferanse om Bostedsløse i Norden, nov Fattig i Norge forskjellene øker, Kvinner og Klær, nr 42, I 2005 vil rundt fire av ti plasser for eldre være i omsorgsboliger, Sykt i hjemmet. En handlingsplan for boligreform, intervju, Sykepleien, nr 4, Fra velferdsstat til sosialhjelpsstat, intervju, Velferd, nr 4, En Handlingsplan for boligreform, intervju, Sykepleien, nr 4, Den store forskjellen, intervju, Kvinner og Klær, Godt å flytte i leilighet flukten fra villaen, Vi over 60, Når du er fattig. Mangler felles forståelse av fattigdom, Velferd, nr 5, Drømmen er en blokkleilighet, Vi over 60, nr 5, mai Dette er sjelden kost innen samfunnsvitenskapene. Knut Halvorsen: Ensomhet og isolasjon i vår tid. Gyldendal Akademisk. Bokomtale, Velferd, nr Regjeringens handlingsplan mot fattigdom: Alvorlig diagnose Riktig medisin? Velferd, nr 7, Krafsar i overflata. Ingen ny kurs for de fattige, Dag og Tid, nr 42, 20. oktober Regjeringens Handlingsplan mot fattigdom: Alvorlig diagnose riktig medisin? Velferd, nr 7, Seniorene vil klare seg sjæl, intervju, BO, tidsskrift utgitt av Norske Boligbyggelags landsforbund (NBBL), nr 2, Oslo, juni Oslos eldreomsorg langt under pari, intervju i Fagbladet, nr 8, august Få sykehjemsplasser i Oslo, presentasjon i Fagbladet, nr 9, september Rød eller blå? intervju i forhold til temaet utfordringer i eldreomsorgen, Ny Tid, nr 35, september Med arbeidsmoralisme i retorisk kamp mot fattigdom, Fontene, Tidsskrift for fellesorganisasjonen (FO), nr 1,

12 - Arbeidsmoralisme mot fattigdom, LO-Aktuelt nr 4, Akademiske tidsskrift - Mangel på privat omsorg koster Oslo 300 mill. Husholdstype som storbyfaktor, Plan og Arbeid, nr 2-3, Gammel i Norden, anmeldelse, Nordisk Sosialt Arbeid, nr 4, Flere gamle og aleineboende eldre krever økt innsats i eldreomsorgen, Sosiologi i dag, nr 3-4, Hvorfor er sosialhjelpsutgiftene i storby så store?, Norsk statvitenskapelig tidsskrift, nr 1, Døden som de aleineboendes hjelpesmann. Om to behovsfaktorer i Rattsø-valgets handtering av kommunenes utgiftsbehov i omsorgssektoren, Plan, nr 4, Oslo Velferdsstaten holdt ikke hva den lovet, intervju, Tidsskrift for den norske lægeforening, nr 1, Boligsegregasjon i Oslo i 1990-åra, Regionale Trender, nr Tema: Byforskning, NIBR, Oslo Mot universell tilgjengelighet og boligfellesskap? Seniorenes boligpreferanser som samfunnsutfordring, Plan, tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling, nr 1, 2007, Oslo, februar Brevik I og Daatland S. O. (2007):Utvikling og status i norsk eldreomsorg. Institusjoner og kommunale boliger til pleie- og omsorgsformål , i Aldring og livsløp, nr 2, Oslo, juni Der tida står stille. Eldreomsorgen i Oslo i kritisk lys, Aldring og Livsløp, Fagbokforlaget, nr 3, Kronikker: - Flere gamle blir eldre, Dagbladet, Stille bak de gamles hus, Dagbladet, Handlingsplan for eldreomsorgen: Varig bidrag til fornyelse av norsk omsorgstjeneste?. Liv og Helse, nr , SHD, Oslo Storbyene bruker mer sosialhjelp, Kommunal Rapport, Bondeviks retoriske knep. Om fattigdomssatsingen, Klassekampen, Eldreomsorgens feil, Aftenposten, morgen, fredag Portrettintervju: - Eldrebølgens far, intervju i helse- og sosialmagasinet Liv, nr 7,

13 - Forskeren med det brennende hjerte, Velferd, nr 2, Ivar Brevik, Sånn er livet, NRK, P2, Brosteinsprisen til Ivar Brevik, Bymisjon 5/2002. Magasin for Kirkens bymisjon, Oslo Prisvinneren i Lilloe-Olsens vei, Talefoten. Menighetsblad for Grefsen menighet, Oslo, desember Fattigdom på norsk, Folkevett. Magasin for Miljø, rettferdig fordeling og livskvalitet, nr 6, Oslo Parisertrønderen, Fagbladet, nr 11, desember Priser: Brosteinsprisen 2002, Kirkens Bymisjon (første gang tildelt). Tildeles: personer som på en særlig måte bidrar til å avdekke nød, formidle håp, og gir samfunnet redskaper til å bekjempe nød og urettferdighet i storbyen, tale, Skippergata, NIBRs pris for god formidling NIBR (første gang tildelt). Tildeles den som på en forbilledlig måte formidler resultater fra NIBRs forskning til et allment publikum. Oslo, desember Deltakelse i internasjonale fagkonferanser, ulike seminarer og nettverk 1. Europarådet: I perioden representerte jeg Norge, utnevnt av Helse- og Sosialdepartementet (nov. 1996, som fast medlem i en ekspertgruppe i Europarådet i Strasbourg under CDPS - Steering Committee on Social Policy som skulle utarbeide forslag til forskning og forsøk om Innovatory social Policies and the City. Deltok i konferanser i Strasbourg: nov. 1996, juni 1997 og nov oktober februar 1999, juli 1999, november Konferanse i Helsinki on Dignité Humaine and Social Exclusion, Helsinki mai Avslutningskonferanse i Oslo juni 2000 Publikasjoner: Innovatory Social Policies in the City. Proceedings, Oslo Confernece 22 to 24 June 2000, Vol I and II, Council of Europe, European Committee for Social Cohesion (CDCS), Strasbourg Cost Civitas, Europakommisjonen: Representant for Norge, utpekt av Norges forskningsråd ( ), til European Commission, Cost - Social Science, Cost Action A9, Civitas*) Transformation of European Cities and Urban Governance Working Group III: Urban Governance, Social Fragmentation and Social Cohesion

14 *) Cost Civitas: (Cost= Cooperations scientifiques et téchnique, Civitas=aktiviteter innenfor samfunnssektoren) Deltok i konferanser i Cost-Civitas,Cost Action A9: - Oslo, 5-7 juni Vietri, Italia, oktober Lausanne, april København, september Brussel, 18. desember Antwerpen, mars Barcelona september Paris 2000 Publikasjon: Governing European Cities. Social fragmentation, Social Exclusion and urban Governance. (Eds Andersen T and van Kempen R), Ashgate. Aldershot, Burlington USA, Signapore, Sidney (Ivar Breviks bidrag: Income Inequalities and Socio-economic segregation in Oslo: Governance by the Market) Den 14. internasjonale Verdenskongress i gerontolog, Accapulco, Mexico, juni 1989 Grefsen, Oslo, Ivar Brevik

Jardar Sørvoll. Forsker NOVA, SVA, HIOA

Jardar Sørvoll. Forsker NOVA, SVA, HIOA Jardar Sørvoll Forsker NOVA, SVA, HIOA 20.10.2015 Konferanse om eldre og bolig Arrangert av NBBL, Husbanken, Statens Seniorråd (Hotel Elite Park Avenue, Gøteborg) Boligpolitikk og eldreomsorg i norske

Detaljer

Mer enn vegger og tak

Mer enn vegger og tak Mer enn vegger og tak 9. 10. september 2008 Karin Høyland Boligkvalitet for eldre. Mer enn vegger og tak! Karin Høyland NTNU / SINTEF Byggforsk, 1 Boliger for eldre før og nå Før: Tidligere var omsorgen

Detaljer

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Rådgiver Brit Bakken

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Rådgiver Brit Bakken Fem utfordringer Aldring Knapphet på omsorgsytere Nye brukergrupper Samhandling og medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold, det vanlige livet St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Brit Bakken

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. "Min bolig - mitt hjem"

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Min bolig - mitt hjem SLUTTRAPPORT for prosjektet "Min bolig - mitt hjem" Gode eksempler på ulike boformer for mennesker med utviklingshemning Y urw;rgstwmrr,ede Forord Målet med denne rapporten er å presentere gjennomføringen

Detaljer

CURRICULUM VITAE Oktober 2011

CURRICULUM VITAE Oktober 2011 CURRICULUM VITAE Oktober 2011 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 Navn: Dag Juvkam Tittel/yrke: Forsker 3 Født: 18.10.60 Nasjonalitet:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

CURRICULUM VITAE November 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74

CURRICULUM VITAE November 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 CURRICULUM VITAE November 2012 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00 Faks: 22 60 77 74 Navn: Lene (Marie Magdalene) Schmidt Tittel/yrke: Sivilarkitekt

Detaljer

Et sted å være hjemme

Et sted å være hjemme Et sted å være hjemme 27.4.2013 SAFO Sør Øst Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst Dette skal jeg snakke om. Fra ansvar til omsorg fra boliger integrert i bomiljøer til arbeidsplasser integrert i

Detaljer

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Ivar Brevik Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Noen hovedtrekk NOTAT 2007:102 Tittel: Forfatter: Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg. Noen hovedtrekk Ivar Brevik ISSN: 0809-6929

Detaljer

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet:

1. Gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial Melding 1997, og med bakgrunn i denne skal prosjektet: 8. VEDLEGG Vedlegg 8.1 Mandatet til prosjektgruppa Bakgrunn Oppfølging av vedtak i Tromsø formannskap 6. august 2001 Overordnet målsetting Lage en samlet plan for kommunens arbeid for at unge og vanskeligstilte

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Refleksjoner og tanker fra en vernepleier

Refleksjoner og tanker fra en vernepleier Bodø mai 2014 Refleksjoner og tanker fra en vernepleier Cato Brunvand Ellingsen cbe@online.no, vernepleieren.com @catobellingsen 1 Mirakelspørsmålet Når du våkner opp i morgen i det inkluderende mangfoldige

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Verdal kommune. Følk ska bli hjølpin Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030

Verdal kommune. Følk ska bli hjølpin Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030 Verdal kommune Følk ska bli hjølpin Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030 FORMÅLET MED KOMMUNEDELPLAN HELSE, OMSORG OG VELFERD Kommunedelplan helse, omsorg og velferd er et redskap for å sikre

Detaljer

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Kåre Hagen Direktør

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Tema: Samlokaliserte boliger og store bofellesskap

Tema: Samlokaliserte boliger og store bofellesskap Tema: Samlokaliserte boliger og store bofellesskap Herdis Alvsvåg "Av-institusjonalisering - grenser vi ikke vil se" Frokostseminar Husbanken Motorhallen, 28.mai 2013 1 Disposisjon Utfordringer i dag og

Detaljer

Innhold. Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF 2007

Innhold. Samarbeidsrapport NIBR/SINTEF 2007 3 Innhold Forord...1 Innhold...3 Tabelloversikt...12 Figuroversikt...15 Sammendrag...18 Summary...34 Del I Utviklinghemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPUreformen...45 1 Om bakgrunn for prosjektet

Detaljer

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING 12 Visjon INNLEDNING Den nye sosiale revolusjonen vil på sikt endre velferdsstatens politiske prioriteringer, arbeidsmåter, verdier og mål. De sosiale entreprenørene har en visjon og et indre behov for

Detaljer

Status og utvikling i Oslos eldreomsorg 2001-2010

Status og utvikling i Oslos eldreomsorg 2001-2010 Ivar Brevik og Lars Nygård Status og utvikling i Oslos eldreomsorg 2001-2010 En sammenliknende analyse NOTAT 2011:113 Tittel: Status og utvikling i Oslos eldreomsorg 2001-2010. En sammenliknende analyse.

Detaljer

Allmenn høyring - Forslag til forenklingar og endringar i regelverket om arbeidsmarknadstiltak

Allmenn høyring - Forslag til forenklingar og endringar i regelverket om arbeidsmarknadstiltak Side 1 av 5 Regjeringa.no Allmenn høyring - Forslag til forenklingar og endringar i regelverket om arbeidsmarknadstiltak Høyring Dato: 16.06.2015 Arbeids- og sosialdepartementet (http://www.regjeringen.no/no/dep/asd/id165/)

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1340-8308/2015 Saksbehandler: Kristin Opgård Arkivkode: Saksframlegg Utredning- behov for ergoterapeut og kreftsykepleier Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Saksdokumenter

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon

Barnevernpedagogen. Barnevernpedagogen er utdannet til å forstå. utsatte barn, unge og deres familiers livssituasjon Engasjement Fellesorganisasjonen sine medlemmer jobber med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Målsettingen er et inkluderende samfunn hvor mennesker mestrer egne liv og får bistand og hjelp til

Detaljer

Prioriteringsutfordringer mellom yngre og eldre brukere av pleie- og omsorgstjenestene Heidi Gautun, Anne Skevik Grødem og Åsmund Hermansen

Prioriteringsutfordringer mellom yngre og eldre brukere av pleie- og omsorgstjenestene Heidi Gautun, Anne Skevik Grødem og Åsmund Hermansen Prioriteringsutfordringer mellom yngre og eldre brukere av pleie- og omsorgstjenestene Heidi Gautun, Anne Skevik Grødem og Åsmund Hermansen Fafo Institutt for arbeidslivs og velferdsforskning Problemstillinger

Detaljer

Kaféliv eller stor hage?

Kaféliv eller stor hage? Kaféliv eller stor hage? Et lite notat om boligpreferanser på 2000-tallet Anna Lindholm, 2013 Hvor og hvordan vil vi bo? Hvilke kvaliteter er avgjørende for hvor mennesker bor? Har befolkningen i Norge

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014

Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014 Er overgangen til hjemmet «sømløs»? seminar 27.03.2014 Husbankens betraktning med utgangspunkt i «morgendagens omsorg». v/ Seniorrådgiver Marit Iversen «Morgendagens omsorg» st.meld.29 «Tilgjengelighet

Detaljer

Eldreomsorg i Norden. Oslo 4.juni. Ekspedisjonssjef Petter Øgar Kommunetjenesteavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

Eldreomsorg i Norden. Oslo 4.juni. Ekspedisjonssjef Petter Øgar Kommunetjenesteavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Eldreomsorg i Norden Oslo 4.juni Ekspedisjonssjef Petter Øgar Kommunetjenesteavdelingen "ELDREOMSORG" Begreper er viktige og vanskelige Juridisk og faglig ikke noe som heter eldreomsorg i Norge retten

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Klinisk Sykehjemsarbeid

Klinisk Sykehjemsarbeid Klinisk Sykehjemsarbeid Seminar 21. juni 2006 i forbindelse med 100-års jubileet ved Avdeling for sykepleie, HiST Anne G. Vinsnes 1 State-of-the-Art Innenfor eldreomsorgen har vi et pasientunderlag med

Detaljer

ER DET MULIG OG ØNSKELIG Å AVSKAFFE FATTIGDOM I NORGE? Christer Hyggen

ER DET MULIG OG ØNSKELIG Å AVSKAFFE FATTIGDOM I NORGE? Christer Hyggen ER DET MULIG OG ØNSKELIG Å AVSKAFFE FATTIGDOM I NORGE? Christer Hyggen Hva er fattigdom? Fattigdom Indirekte mål på fattigdom Direkte mål på fattigdom Absolutt tilnærming Minimumsbudsjett basert på inntekt

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

CURRICULUM VITAE Juni 2014

CURRICULUM VITAE Juni 2014 CURRICULUM VITAE Juni 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Mobil 4110 50 01 Navn: Guri Mette Vestby Født: 09-11-1949 Akademisk grad: Cand.sociol

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Forskning og forskningsbehov om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne. Wenche Jonassen - 2007

Forskning og forskningsbehov om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne. Wenche Jonassen - 2007 Forskning og forskningsbehov om vold mot kvinner med nedsatt funksjonsevne Wenche Jonassen - 2007 1 Wenche Jonassen Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Notat januar. 2007 Forskning og

Detaljer

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Kåre Hagen Direktør

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Ivar Brevik og Karin Høyland. Utviklingshemmedes boog tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen

Ivar Brevik og Karin Høyland. Utviklingshemmedes boog tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen Norsk institutt for by- og regionforskning Ivar Brevik og Karin Høyland Utviklingshemmedes boog tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Kåre Hagen Direktør

Detaljer

Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester

Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester Boligsosialt arbeid hva er det? Bolig og tjenester Konferanse boligsosialt arbeid, Fylkesmannen Oslo og Akershus, 20.5.2014 Inger Lise Skog Hansen, Fafo På agendaen Boligsosialt arbeid på dagsorden Definisjoner

Detaljer

HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011

HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011 HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011 Det har de siste årene vært et stort søkelys på de krevende omsorgsutfordringene samfunnet står overfor i årene som kommer. Et økende antall

Detaljer

Utviklingen i pleie og omsorgstjenestene 1994 2013. av Berit Otnes, Statistisk sentralbyrå

Utviklingen i pleie og omsorgstjenestene 1994 2013. av Berit Otnes, Statistisk sentralbyrå Artikkelen er først publisert i Tidsskrift for omsorgsforskning via www.idunn.no Utviklingen i pleie og omsorgstjenestene 1994 2013 av Berit Otnes, Statistisk sentralbyrå Dette er akseptert artikkelversjon

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Sammendrag : del I og del I I av forskningsrappo rten

Sammendrag : del I og del I I av forskningsrappo rten Fakultet for helse - og sosialfag Røa seniorsenter Sammendrag : del I og del I I av forskningsrappo rten Morgendagens aktivitetssentre - noe helt nytt. Elisabeth L. Aase Høgskolen i Telemark Desember 2015

Detaljer

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter Samfunnsodontologisk forum 2008 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Organisering Offentlig Privat Finansiering Offentlig Privat 1 2 3 4 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 11/00593-4 01.09.2011 HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Fellesorganisasjonen

Detaljer

Praksis med eldre ved Institutt for psykologi (IPS)

Praksis med eldre ved Institutt for psykologi (IPS) Praksis med eldre ved Institutt for psykologi (IPS) Utviklingspsykologi 5. semester profesjonsstudiet Claudia Rodríguez-Aranda fagansvarlig Hovedmål Inkludere mer teoretisk og anvendbar kunnskap om aldring

Detaljer

Boligsosialt arbeid og områdesatsinger motsetning eller to sider av samme sak? Katrine Mauseth Woll

Boligsosialt arbeid og områdesatsinger motsetning eller to sider av samme sak? Katrine Mauseth Woll Boligsosialt arbeid og områdesatsinger motsetning eller to sider av samme sak? Katrine Mauseth Woll 26.03.2015 2 Mål: Alle skal ha en god bolig. En god bolig skal dekke beboerens grunnleggende behov for

Detaljer

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet?

Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Bør det innføres krav om åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av Forskningsrådet? Innlegg på Munin-seminaret 2008, Tromsø 28. november Divisjonsdirektør Anders Hanneborg Hvorfor skal Forskningsrådet

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

PROGRAM 2016 2020 ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) BARNEFATTIGDOM

PROGRAM 2016 2020 ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) BARNEFATTIGDOM 1 2 3 4 5 6 ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) 7 PROGRAM 2016 2020 8 9 10 BARNEFATTIGDOM 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund

Detaljer

OM INNOVASJON I OMSORG

OM INNOVASJON I OMSORG OM INNOVASJON I OMSORG Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Utvalgsleder Kåre Hagen: Presentasjon av NOU 2011:11, Fagakademiet, Bergen

Detaljer

«Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing. Bård Øistensen, administrerende direktør

«Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing. Bård Øistensen, administrerende direktør «Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing Bård Øistensen, administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere 1. Bidra til å øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Aktiv senior i Telemark - mål Flest mulig eldre skal være i daglig

Detaljer

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen

Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen. Foto: Helén Eliassen Forebyggende og helsefremmende arbeid i Trondheim kommune - Muligheter i seniortilværelsen 36 Personaltjen2.potx Foto: Helén Eliassen INFOSENTERET FOR SENIORER Enhet for ergoterapitjeneste Våren 2011 Foredragets

Detaljer

Pårørendepolitikk. Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP.

Pårørendepolitikk. Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP. Pårørendepolitikk Likepersonkonferanse 19 oktober 2014 L P P A N N E - G R E T H E T E R J E S E N ( S T Y R E L E D E R ) WWW.LPP.NO Agenda Hva sier de statlige føringer om fremtidig pårørende politikk

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen Rundskriv I-15/2005 Departementene Sosial- og helsedirektoratet Fylkesmennene Statens helsetilsyn Helsetilsynet i fylkene Spesialisthelsetjenesten v/barne- og voksenhabiliteringsenhetene Barneombudet Landets

Detaljer

Kjennetegn ved yngre brukere av heimebaserte tjenester i 2010

Kjennetegn ved yngre brukere av heimebaserte tjenester i 2010 Kjennetegn ved yngre brukere av heimebaserte tjenester i 2010 Foredrag ved ledermøte i FFO, Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo, 11. april 2013 av forsker Ivar Brevik 1. Antall mottakere av heimebaserte

Detaljer

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer Presentasjon og dialog Odd Arvid Ryan Pasient- og brukerombud i Troms 2024 En bølge av eldre skyller inn over landet Hva

Detaljer

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 1.0 Innledning Bergen kommune opplever i likhet med andre norske kommuner en vekst i behovet for helseog

Detaljer

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat

HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat HVORFOR TENKE NYTT? i verdens beste velferdsstat NOU 11:2011 Innovasjon og omsorg Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer Kåre Hagen Direktør

Detaljer

CURRICULUM VITAE Mars 2013

CURRICULUM VITAE Mars 2013 CURRICULUM VITAE Mars 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadallèen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Per Medby Født: 14.06.1969 Akademisk grad: Cand. Polit Stilling:

Detaljer

Kåre Hagen. Morgendagens omsorg En kommunal innovasjonagenda! KS Høstkonferansen 2015 Hamar 20.-21. oktober

Kåre Hagen. Morgendagens omsorg En kommunal innovasjonagenda! KS Høstkonferansen 2015 Hamar 20.-21. oktober Kåre Hagen Morgendagens omsorg En kommunal innovasjonagenda! KS Høstkonferansen 2015 Hamar 20.-21. oktober NOU 11:2011 dagens praksis i omsorgssektoren er ikke bærekraftig inn fremtiden store uutnyttede

Detaljer

Sosial ulikhet i by. Segregasjon. Segregasjon - hovedformer. Place poverty and people poverty (Smith 1978)

Sosial ulikhet i by. Segregasjon. Segregasjon - hovedformer. Place poverty and people poverty (Smith 1978) Sosiale ulikheter, hvordan forbygge og utjevne disse - med utgangspunkt i et byfokus? Folkehelsekonferansen Hedmark, Trysil, 21.jan 2013 Ingar Brattbakk, forsker Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi,

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011.

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Mediedekning 2011 Lav barnetrygd gir fattige barn. Nettavisen 08.05.11 2010

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgen region sørvest - regionkontor Kriminalomsorgen region nord - regionkontor Kriminalomsorgen region sør - regionkontor Kriminalomsorgen region vest - regionkontor

Detaljer

Overordna perspektiv på førebyggande heimebesøk

Overordna perspektiv på førebyggande heimebesøk Overordna perspektiv på førebyggande heimebesøk Helga Katharina Haug fung. avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse om førebyggande heimebesøk til eldre Sogn og Fjordane, 30. mai 2013 1

Detaljer

8. Hjelpebehov og tjenestetilbud

8. Hjelpebehov og tjenestetilbud Berit Otnes 8. Mange eldre lever med sykdom som påvirker hverdagen, og like mange som før trenger hjelp til å klare seg i hverdagen. Det kommunale tjenestetilbudet når fram til en mindre andel av de eldre

Detaljer

D E M E N S P L A N. KOR TVE R SJON Et mer demensvennlig samfunn

D E M E N S P L A N. KOR TVE R SJON Et mer demensvennlig samfunn D E M E N S P L A N 2 0 2 0 KOR TVE R SJON Et mer demensvennlig samfunn Forord I svømmehallen har jeg ikke demens. Der er jeg som andre! Det sier en av dem som har kommet med innspill til den nye demensplanen.

Detaljer

Høring om NOU 2011:11 om innovasjon i omsorg

Høring om NOU 2011:11 om innovasjon i omsorg Høring om NOU 2011:11 om innovasjon i omsorg Samfunnsviternes innspill til Akademikernes høringssvar Bakgrunn I St meld nr 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge, foreslo regjeringen å nedsette

Detaljer