I. Utdanning og kvalifikasjoner:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I. Utdanning og kvalifikasjoner:"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE November 2010 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalleen 21, 0349, Oslo. Tlf: Faks: Navn: Ivar Brevik Født: Akademisk grad: Cand mag Stilling: Forsker I Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk, fransk, engelsk Antall år ved NIBR: Fast ansatt siden1974 (time-engasjert , ) Annen yrkeserfaring: Ca 5 år E-post: I. Utdanning og kvalifikasjoner: År Akademisk grad Institusjon 1969 Cand mag Universitetet i Oslo Geografi mf., fransk mf., engelsk mf. - Studieopphold ved franske universiteter: - Université de Dijon. Faculté des lettres et des Sciences humaines (sommer 1967), - Université D Aix-Marseille. Institut d études francaises pour etrangers (vinter ), - Fransk statsstipendiat ved Centre Européen, Université de Nancy. Département de Sciences Humaines, Diplôme d études superieures européennes ( ). - Nøkkelkvalifikasjoner: Særlig kompetanse i forskning og utredning knyttet til levekår med vekt på sosialpolitiske problemstillinger og tilnærminger knyttet til omsorgsfeltet (eldre, funksjonshemmete), bolig og svakstilte unge. Kompetanse i forskning og utredning om tjenesteyting for eldre og funksjonshemmede, brukere av sosialhjelp, marginalisering, utstøting og nyfattigdom samt svakstilte i boligmarkedet, boligsegregasjon og boligpreferanser, svakstilte i boligmarkedet, Har utarbeidet og gjennomført flere større forskningsprosjekter og surveys om levekår for svakstilte grupper både på landsbasis og i storby. - Yrkeserfaring: (se CV av 1984)

2 - Annen relevant erfaring: Deltakelse i internasjonalt fagsamarbeid - Representant for Norge i ekspertgruppe i Europarådet, Strasbourg, under CDPS - Steering Committee on Social Policy Utredning og forslag til forskning og forsøk om Innovatory social Policies and the City (utnevnt av Helse- og Sosialdepartementet, nov. 1996). Publikasjoner: Innovatory Social Policies in the City. Proceedings, Oslo Confernece 22 to 24 June 2000, Vol I and II, Council of Europe, European Committee for Social Cohesion (CDCS), Strasbourg Representant for Norge i Cost - Social Science, Cost Action A9, Civitas Transformation of European Cities and Urban Governance, Working Group III: Urban Governance, Social Fragmentation and Social Cohesion, European Commission, (utpekt som representant av Norges forskningsråd 1997) Publikasjon: Governing European Cities. Social fragmentation, Social Exclusion and urban Governance. (Eds Andersen T and van Kempen R), Ashgate. Aldershot, Burlington USA, Signapore, Sidney II. Gjennomførte prosjekter og surveys ( ). a. Prosjekter (årsangivelser gjelder som regel år for oppstart): - Utviklingshemmedes fritidsaktiviteter og sosiale nettverk, 2008, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - Utvikling og status i bruk av heimebaserte tjenester med vekt på brukere under 67 år, 2008, Helse- og omsorgsdepartementet - Boliggjøring av sykehjem og institusjonalisering av omsorgsboliger, 2008, Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne - Oppgaveforskyvning mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, 2007, Kommunenes sentralforbund - Utvikling og status i Oslos eldreomsorg, 2006, Norsk pensjonistforbund, avd Oslo - Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon, 2005, Den norske stats Husbank - Framtidige eldres boligbehov og krav til bolig og boform, 2004, Den Norske stats Husbank - Dødelighet, sosial posisjon og utgifter til pleie og omsorg i Oslo, 2004, Oslo kommune - Framtidige eldres boligønsker i Asker, 2003, Asker kommune - Utvikling, status og utfordringer i kommunenes pleie- og omsorgstjenester, 2003, Kommunenes sentralforbund - Tiltak for å bekjempe fattigdom. Om relativ fattigdom, 2001, Sosialdepartementet - Bruk av handlingsplaner. Evaluering av egnethet og effekt i modernisering av omsorgstjenestene, 1999, Norges Forskningsråd - Byutvikling og boligpolitikk i en brytningstid, 1998, Kommunenes sentralforbund - Innovative sosialpolitisk forsøksvirksomhet i Norge, 1998, Sosial- og helsedepartementet/europarådet - Tjenester og boliger for funksjonshemmede, 1997, Norges handikapforbund - Cost - Social Science, Cost Action A9, Civitas Transformation of European Cities and Urban Governance, Working Group III: Urban Governance, Social Fragmentation and Social Cohesion, 1997, Forskningsrådet/ European Commission - Boligpolitikk for funksjonshemmede mot år 2010, 1996, Norges Handikapforbund- /Kommunenes Sentralforbund - Social Policies and the City, Steering Committee on Social Policy (CDPS),1996 Europarådet/Helse- og sosialdepartementet

3 - Tungt funksjonshemmedes omsorgssituasjon hjelpestønad til tilsyn og pleie, 1996, Sosialog helsedepartementet - Bruk og brukere av sosialhjelp i Norge, 1995, Kommunenes sentralforbund Det foreligger publisering fra samtlige prosjekter, jfr oversikt over rapporter og notater, hovedpunkt III b. Utforming og gjennomføring av surveys ( ): Jeg har utarbeidet spørreskjema og undersøkelsesopplegg i tilknytning til følgende større surveys av levekårskarakter: Funksjonshemmedes livssituasjon i Oslo 1981 (bruttoutvalg 2.800), Funksjonshemmedes livssituasjon i Oslo, hovedundersøkelse 1982 (br 650), Enslig sosialhjelpklienters livssituasjon i Oslo/Trondheim 1987/88 (br 800), Privat omsorg i storby - Oslo, Stavanger og Trondheim 1991 (br 3000), Brukere av hjelpestønad til tilsyn og pleie, landsomfattende 1992 (br 1300), Handlingsplan for eldreomsorgen. Kommunenes vurdering av dens egnethet i utbyggingen av omsorgstjenestene, landsomfattende 2001 (br 434) Framtidige eldres boligpreferanser i Norge, landsomfattende 2004 (br 3000) Bolig og tjenestetilbud til utviklingshemmede, landsomfattende, 2005 (br 1700). III Publisering : 1. Rapporter og notater : - Brevik I. (1984): Eldreomsorg år 2000: befolkningsutviklingen og konsekvenser for utbygging av institusjoner for eldre, (NIBR-notat 1984:146), 1984, 23 s. - Brevik I. (1984): Omsorgsarbeid og lokalsamfunnet som problemløser for det offentlige: er forutsetningene avklart? (NIBR-notat 1984:134), 1984, 29 s. - Brevik I. (1985): Eldreomsorgen i Norge : vekst og mangel på vekst (NIBR-notat 1985:118), NIBR, 1985, 32 s. - Brevik I. (1985): Offentlig eldreomsorg fram mot år 2000: befolkningsutviklingen fordrer sterk vekst (NIBR-notat 1985:147), NIBR, 1985, 33 s. - Brevik I. (1986): De gamle blir eldre og flere: konsekvenser for utbyggingen av helse- og sosialtjenester i perioden , (NIBR-notat 1986:104), 1986, 37 s. - Brevik I. (1986): Flere gamle og aleineboende eldre krever økt innsats i eldreomsorgen, NIBRnotat 1986:141, 1986, 22 s. - Brevik I. (1987): Privat og offentlig innsats i den daglige omsorgen for funksjonshemmede (NIBR-rapport 1987:7). - Brevik I. (1988): Sosialhjelp i norske kommuner - stor variasjon i bruken: en forenklet analyse av Sosialhjelpstatistikk 1985, (NIBR-notat 1988:104), 1988, 40 s

4 - Brevik I. (1989): Sosialhjelp i storby. Årsaker til merbruken (NIBR-notat 1989:109) : - Brevik I. (1995): Sosialhjelp Vekst og endring. Kommunale variasjoner (NIBR-notat 1995:136). - Brevik I. (1996): Sosialhjelpklienters arbeid, helse og oppvekst. En analyse av undersøkelsen Stønadsmottaker 1990 (NIBR-rapport 1996:24). - Brevik I. (1997): Funksjonshemmedes omsorgssituasjon. En undersøkelse av mottakere av hjelpestønad (NIBR-rapport 1997:28). - Brevik I., Halvorsen K., Pløger J. (1998): Byutvikling og bypolitikk i en brytningstid. Om samspillet mellom sosial segregering, bykultur, økonomi og politikk i norske storbyer (NIBR-notat 1998:112). - Brevik I. og Aall Ritland A. (1999): Funksjonshemmede og boligpolitikken. Gjennomgang av boligpolitiske dokumenter (NIBR-rapport 1999:6). - Brevik I. (2001): Handlingsplan for eldreomsorgen. Regional stats vurdering av investeringstilskuddene. Noen erfaringer midtveis i byggeperioden (NIBR-notat 2001:107). - Brevik I. (2002): Handlingsplan for eldreomsorgen. Evaluering av regional stats kontroll med kommunenes bruk av øremerkete tilskudd (NIBR-rapport 2002:18). - Brevik I. (2003): Utvikling, status og utfordringer i kommunenes pleie- og omsorgstjenester (NIBR-rapport 2003:17). - Brevik I.(2003): Handlingsplan for eldreomsorgen. Kommunenes vurdering av planen som redskap i utbyggingen av omsorgstjenestene (NIBR-notat 2003:114). - Toresen J. og Brevik I. (2004): Dødelighet, sosial posisjon og utgifter til pleie og omsorg i Oslo (NIBR-rapport 2004:10) - Brevik I., Schmidt L. (2005): Framtidige eldres boligpreferanser (NIBR-rapport 2005:17). - Ruud M.E, Brattbakk I, Schmidt L. Guttu J. og Brevik I.(2006): Utvikling av drabantbyer. Annotert bibliografi. NIBR-rapport 2006:13, Oslo - Brevik I. (2006): Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon. Separat analyse av Statens Helsetilsyns undersøkelse 2003 om Pleie- og omsorgstjenestene i kommunene. NIBR-notat 2006:116 - Brattbak I., Brevik I., Guttu J., Lund P-Ø., Ruud M.E. og Schmidt L. (2006): Tiltak i tide. Muligheter og utfordringer for Groruddalen, NIBR-notat 2006:126, Oslo - Brevik I. og Høyland K. (2007): Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPUreformen. Rapport NIBR/SINTEF, NIBR, juni Brevik I. (2007): Der tida står stille. Utvikling og status i Oslos eldreomsorg. En sammenliknende analyse. NIBR-rapport 2007:15, Oslo

5 - Brevik I. (2007): Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg. Noen Hovedtrekk, NIBRnotat 2007:102, Oslo Brevik I.(2007): Eldreomsorgen i Oslo. Tjenester og behovsdekning Sammenliknende analyse av Helsetilsynets undersøkelse i NIBR-notat 2007:111, Oslo Brevik I.(2008): Boliggjøring av sykehjem og institusjonalisering av omsorgsboliger. Bo- og tjenesteforhold for yngre med nedsatt funksjonsevne (Samarbeidsrapport nr ,NIBR og Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne), Oslo. - Brevik I. (2010): Oppgaveforskyvning mellom 1. og 2. linjetjenesten. Om utviklingen i pleie- og omsorgstjenestene all vekst i endret innretning, NIBR-rapport 2010:2, Oslo - Brevik I. (2010): De nye hjemmetjenestene langt mer enn eldreomsorg. Utvikling og status i yngres bruk av heimebaserte tjenester NIBR-rapport 2010:2, Oslo 2. Oppdragsrapporter og oppdragsnotater : - Brevik I. (1984): Manglende private omsorgsressurser som storbyfaktor: kostnadsmessige konsekvenser i eldreomsorgen. Notat for Oslo kommune, NIBR, 1984, 78 s. + vedlegg - - Brevik I. (1984): Manglende private omsorgsressurser som storbyfaktor: kostnadsmessige konsekvenser i eldreomsorgen. Sammendrag, NIBR, 1984, 15 s - Brevik I, Moen B. (1984): Ikke-medisinske faktorer som påvirker utgifter til somatisk sykehusstell: regionale variasjoner, Sykehusstell som storbyfaktor, NIBR, s. - Brevik I. (1986): Utvikling av analyse- og planredskap i den kommunale eldreomsorgen, Notat, NIBR, april 1986, 26 s. + vedlegg. - Brevik I. (1987): Omsorgsarbeid i husholdet. Framtidige forutsetninger og konsekvenser, Notat, Storbyprogrammet, NIBR, mai 1987, 23 s. - Brevik I. (1988): Eldreomsorg i storby: skaper de storbyspesifikke levekårene behov for større offentlig innsats? Storbyprogramet, NIBR, januar 1988, 21 s. - Brevik I. (1988): Eldreomsorgens organisering i norske kommuner. Konsekvenser for liggetid i somatiske sykehjem. Notat, NIBR, april 1988, 11 s. - Brevik I.(1988): Økonomiske konsekvenser for våre framtidige omsorgstjenester i perspektiv av demografisk endring. Notat for Sosialdepartementet, NIBR, august 1988, 20 s. - Brevik I. (1988): Behov for tilgang på offentlig omsorg for eldre i perioden Bidrag til regjeringas langtidsprogram Notat for Sosialdepartementet, NIBR, oktober 1988, 31 s. - Brevik I. (1988): Sosialhjelp i storby. Årsaker til merkostnadene. Prosjektnotat, Storbyprogrammet, NIBR, november 1988, 30 s + vedlegg. - Brevik I. (1989): Funksjonshemmedes livssituasjon i Oslo: sluttrapport, NIBR, s, Sosialdepartementet; Kommunaldepartementet; Oslo kommune; NORAS;

6 - Brevik I. (1990): Offentlig eldreomsorg i storby: faktorer som påvirker etterspørselen NIBR, s, Oslo kommune. Sentraladministrasjonen. For Gjærevollutvalget: - Brevik I. (1990): Privat omsorg for eldre - norske forskningsresultater: delnotat I for "Gjærevoll-utvalget", 1990, 58 s, Sosialdepartementet - Brevik I. (1990): Omfang av privat omsorg for eldre i Norge: resultater av Helseundersøkelsen 1985: delnotat II for Gjærevoll-utvalget, NIBR, s, Sosialdepartementet. - Brevik I. (1991): Den private omsorgen i framtida: del-notat III for "Gjærevoll-utvalget" NIBR, s + vedlegg, Sosialdepartementet - Brevik. I. (1990): Ulike forutsetninger for privat omsorg mellom bydeler i storby: bidrag til utvikling av et redskap og mål for privat omsorg, Notat for Sosialdepartementet, NIBR, 30 s. - Brevik, Ivar, Moen. Bjørn, Det statlige overføringssystemets evne til å fange opp behovene i storbyene, 1991, 67 s. Programmet for storbyrettet forskning, Kommunenes sentralforbund - Brevik I. (1991): Tilgang på privat omsorg og helsesituasjon hos eldre: en sammenliknende undersøkelse av variasjoner mellom norske kommuner. Prosjektnotat, NIBR nov 1991, 37 s. - Brevik I. (1993): Variasjoner i bruk av sosialhjelp mellom norske kommuner, Forprosjekttnotat, NIBR, juni 1990, 114 s. - Brevik I. (1993): Hjelpebehov og tilgang på omsorg til eldre i storby i Prosjektrapport, NIBR : - Brevik I. (1996): Hvem er funksjonshemmet. Om begrepet og gruppen. Rapport, Norges Handikapforbund (NHF) Norsk forbund for utviklingshemmede og Norges Blindeforbund, Oslo. - Brevik I., Ritland A. (1996): Boligpolitikk for funksjonshemmede og eldre , Rapport, NHF m.fl, Oslo - Brevik I. (1997) Analyse av TV2 s enquete om Enromsutbygging av eldreinstitusjoner, Notat, NIBR, mai 1997, Oslo - Brevik I. og Hansen T.(1997): Bolig for funksjonshemmede før, nå og i framtiden, Rapport NBI/NIBR, NHF m.fl, Oslo - Brevik I. (1997): Framtidig boligpolitikk for funksjonshemmede i lys av framveksten av nyfattigdom. Notat, NHF m. fl., Oslo - Brevik I. (1997): Om nyfattigdom. Problemnotat til instituttprogrammet om Sosial eksklusjon og integrasjon i et romlig perspektiv, Notat, NIBR, Oslo. - Brevik I. (1997): Boligtilknyttede tjenester for funksjonshemmede. Rapport, NHF m fl, Oslo. - Brevik I. (1998): Innovative sosialpolitisk forsøksvirksomhet i Norge. Resultater fra en kartlegging. Rapport, Sosial- og helsedepartementet, Oslo, juli Brevik I. (2002) Om relativ fattigdom. Rapport, Sosialdepartementet, mars

7 - Brevik I. (2004): Framtidige eldres boligønsker i Asker, Rapport, Asker kommune, mai

8 3. Bidrag i bøker, kompendier, artikkelsamlinger o.l : - Brevik I. Bidrag til Pax leksikon om Samfunnsspørsmål 1986 (om sykehjem, aldershjem, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, nabohjelp, husmorvikarvirksomhet, servicesenter). - Brevik I. Krafttak i offentlig omsorgsarbeid i åra som kommer, i Mauseth P.E. (red): Leve kommunen?! Kritisk blikk på kommunene mot år 2000, Pax, Oslo Brevik I. Omsorg i hverdagen for funksjonshemmede: Hva bidrar hjelpestønad og hjemmehjelp med? Sosialdepartementets sammendragsserie, Oslo Brevik I. Eldre og omsorg mot år Et kritisk oversyn, i Lingås G. (red), Myten om velferdsstaten - 20 år etter, Pax, Oslo, Jonassen, Wenche, Haaland, Thomas, Clausen, Sten-Erik, Brevik, Ivar: Sist i køen: enslige sosialhjelpsmottakeres levekår, NIBR-rapport; 1991:04, s. - Brevik I. De enslige sosialhjelpsmottakerne hvem er de? Sosialdepartementets sammendragsserie, Oslo Brevik I., Clausen S.E.(1993): Eldres levekår, helse og tilgang på omsorg, i Bildeng og Furst (red): Levekår i storby. Program for storbyrettet forskning, Oslo : - Brevik I. og Hansen T. et al: Bolig for funksjonshemmede - før, nå og i framtiden. Sammendrag av forskningsrapporter i prosjektet Bolig mot år 2010, Norges Handikapforbund, Oslo Brevik, I. m.fl. (Torbjørn Hansen, Jon Christophersen, Ole Gulbrandsen og Ivar Brevik) Boligpolitikken mot år 2010, Oslo, Norges Handikapforbund, s. - Brevik I. Boligpolitikk for funksjonshemmede. I Hestenes (red): Levekår og bolig. Herre i eget hus, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo Brevik I. Income Inequalities and Socio-economic segregation in Oslo: Governance by the Market in Andersen T og van Kempen R: Governing European Cities. Social fragmentation, Social Exclusion and urban Governance, Ashgate. Aldershot, Burlington USA, Signapore, Sidney Jacquier, C., Brevik, I.... (et al.) Korporativ forfatter: Council of Europe Tittel : Innovatory social policies in the city : proceedings Oslo conference 22 to 24 June 2000 : volume 1, Strasbourg, Council of Europe, s. Forfatteropplysninger Report drawn up by Mr Claude Jacquier;Group of Specialists on Innovatory Social Policies in the City contributed to background work and the report (Ivar Brevik et al.) - Jacquier, C., Brevik, I.... (et al.) Korporativ forfatter Council of Europe Tittel: Innovatory social policies in the city: proceedings Oslo conference 22 to 24 June 2000 : volume 2, Strasbourg, Council of Europe, s Forfatteropplysninger Report drawn up by

9 Mr Claude Jacquier; Group of Specialists on Innovatory Social Policies in the City contributed to background work and the report (Ivar Brevik et al.) - Breviks blikk på omsorgstjenestene, Nyhetsbrev nr , Ressurssenter for omstilling i kommunene, Stjørdal, Attraktive boliger med service og opplevelser, Selvaag Pluss, Reklamebrosjyre, sitert des Framtidige eldres boligpreferanser med vekt på ønsker om sentralitet, bofellesskap og tilgjengelighet. I Statens seniorråd: Boligpolitikk. Rapport fra Statens seniorråds høringskonferanse, Tromsø, 15. februar Kommunenes pleie- og omsorgstjenester. Utvikling, status og utfordringer, Nyhetsbrev nr , Ressurssenter for omstilling i kommunene, Stjørdal, Ny seniorpolitikk - en handlingsplan for aktiv hverdag, om Bolig, Statens Seniorråd, juni Framtidige eldres boligønsker i Asker, Nyhetsbrev nr 2, 2006, Ressurssenter for omstilling i kommunene, Stjørdal, Artikler og intervju i fagtidsskrift, kronikker, intervju, priser 4.1 Anvendte faglige tidsskrift: : - Fører mangel på bofellesskap og sosial integrasjon til press på helse- og sosialtjenester i Oslo?, St Hallvard (Organ for Oslo bys Vel), nr , Oslo - Flere blir eldre: Ikke lurt å bli gammel i Oslo, St. Hallvard, nr Befolkningsutviklingen og de eldre. Det gjelder 80-åringer. Sosionomen, nr 4, Mindre konfeksjon mer skreddersøm, Informasjonsavis for forsøksprosjektet om desentralisering av helse- og sosialtjenesten i fire bydeler i Oslo, mai Hverdagen for funksjonshemmede. Hva bidrar hjelpestønad og hjemmehjelp med?, Sosial Trygd, nr 9, 1987, Oslo - Krise og krafttak i eldreomsorgen, Gerontologisk magasin nr 2, Hjemmehjelp og hjelpestønad oppfyller ikke intensjonene, Helse- og Sosialforum, nr 9, De eldre ressurs eller utgift, Aftenpostens A-magasin, nr 51, desember Hverdagen for funksjonshemmede. Hva bidrar hjelpestønad og hjemmehjelp med? Trygd og Pensjon, nr 1, Funksjonshemmede og sosial kontakt, Trygd og Arbeid, nr 1, Storbyene bruker mer sosialhjelp. Kronikk. Kommunal rapport, nr 9,

10 - Eldreomsorgen svekkes, Sosial Trygd, nr 1, Sosiale skiller i Oslo, St Hallvard, nr Oslo - en delt by. Bakgrunnsartikkel i programmet for teaterstykket ROAD, Nasjonalteateret/ Torshovteateret, januar Hver femte ekskluderes fra fellesskapet, Aktuelt perspektiv, nr 47, Oslo trenger distriktspolitikk, Fagbladet, nr 13, august Den delte byen, Bo (organ for NBBL), nr. 6, desember De harde 90-åra med storproduksjon av sosialklienter på østkanten, Barnvernspedagogen, nr 2, feb Sterk økning av sosialklienter på østkanten, Vernepleieren, nr 2, feb : - Sosialhjelpklienters barndom I, Embla, Tidsskrift for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, nr 6, Oslo Sosialhjelpklienters barndom II, Embla, nr 7, Oslo Jobb med de som kan få arbeid, intervju i Fontene, tidskrift for Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, nr 7, Oslo Flere tapere i dagens Norge, Sentrum, nr 15/97, Oslo I Jaglands bakgård. Om en klientstudie av sosialhjelpsmottakere, Velferd, nr 5, Handlingsplan for eldreomsorgen: Varig bidrag til fornyelse av norsk omsorgstjeneste? Kronikk i Liv og Helse, nr , SHD, Oslo Det nye Norge; en av fem er fattige, Arena, nr 10, Eldresatsingen kan ramme de funksjonshemmede, Nota Bene, nr 4, Oslo Fra sult og sott til utestegning, Fontene nr 3, april Nyfattige utstøtes fra det sosiale liv, Velferd, nr 3 mai Retten til å ønske seg noe. Intervju i LO Aktuelt, nr 20, Gjør noe med sosialsatsene avskaff sosialhjelpen, intervju i Velferd, nr Nyfattigdommens utfordringer, Fontene, nr 4, Oslo Trenger vi en ny boliglov? mangler sosial boligbygging, Bo, nr 4,

11 - Hvorfor gjør ikke sosionomene opprør? Fontene, nr 7, Fattige på tiltak, i LO Aktuelt, nr 1, Et asymetrisk samfunn i forhold til det Vårherre skapte, Appell, nr 2, Flest friske i omsorgsboligene. Eldresatsingen har gitt færre heldøgnstilbud. Kommunal Rapport nr 12, april Fattigdom er knapphetens tyranni, intervju, Bymisjon (Magasin for Kirkens bymisjon) nr 5, 2002, Oslo Satser på bostedsløse, Bo, nr 6, Lengre referat fra konferanse om Bostedsløse i Norden, nov Fattig i Norge forskjellene øker, Kvinner og Klær, nr 42, I 2005 vil rundt fire av ti plasser for eldre være i omsorgsboliger, Sykt i hjemmet. En handlingsplan for boligreform, intervju, Sykepleien, nr 4, Fra velferdsstat til sosialhjelpsstat, intervju, Velferd, nr 4, En Handlingsplan for boligreform, intervju, Sykepleien, nr 4, Den store forskjellen, intervju, Kvinner og Klær, Godt å flytte i leilighet flukten fra villaen, Vi over 60, Når du er fattig. Mangler felles forståelse av fattigdom, Velferd, nr 5, Drømmen er en blokkleilighet, Vi over 60, nr 5, mai Dette er sjelden kost innen samfunnsvitenskapene. Knut Halvorsen: Ensomhet og isolasjon i vår tid. Gyldendal Akademisk. Bokomtale, Velferd, nr Regjeringens handlingsplan mot fattigdom: Alvorlig diagnose Riktig medisin? Velferd, nr 7, Krafsar i overflata. Ingen ny kurs for de fattige, Dag og Tid, nr 42, 20. oktober Regjeringens Handlingsplan mot fattigdom: Alvorlig diagnose riktig medisin? Velferd, nr 7, Seniorene vil klare seg sjæl, intervju, BO, tidsskrift utgitt av Norske Boligbyggelags landsforbund (NBBL), nr 2, Oslo, juni Oslos eldreomsorg langt under pari, intervju i Fagbladet, nr 8, august Få sykehjemsplasser i Oslo, presentasjon i Fagbladet, nr 9, september Rød eller blå? intervju i forhold til temaet utfordringer i eldreomsorgen, Ny Tid, nr 35, september Med arbeidsmoralisme i retorisk kamp mot fattigdom, Fontene, Tidsskrift for fellesorganisasjonen (FO), nr 1,

12 - Arbeidsmoralisme mot fattigdom, LO-Aktuelt nr 4, Akademiske tidsskrift - Mangel på privat omsorg koster Oslo 300 mill. Husholdstype som storbyfaktor, Plan og Arbeid, nr 2-3, Gammel i Norden, anmeldelse, Nordisk Sosialt Arbeid, nr 4, Flere gamle og aleineboende eldre krever økt innsats i eldreomsorgen, Sosiologi i dag, nr 3-4, Hvorfor er sosialhjelpsutgiftene i storby så store?, Norsk statvitenskapelig tidsskrift, nr 1, Døden som de aleineboendes hjelpesmann. Om to behovsfaktorer i Rattsø-valgets handtering av kommunenes utgiftsbehov i omsorgssektoren, Plan, nr 4, Oslo Velferdsstaten holdt ikke hva den lovet, intervju, Tidsskrift for den norske lægeforening, nr 1, Boligsegregasjon i Oslo i 1990-åra, Regionale Trender, nr Tema: Byforskning, NIBR, Oslo Mot universell tilgjengelighet og boligfellesskap? Seniorenes boligpreferanser som samfunnsutfordring, Plan, tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling, nr 1, 2007, Oslo, februar Brevik I og Daatland S. O. (2007):Utvikling og status i norsk eldreomsorg. Institusjoner og kommunale boliger til pleie- og omsorgsformål , i Aldring og livsløp, nr 2, Oslo, juni Der tida står stille. Eldreomsorgen i Oslo i kritisk lys, Aldring og Livsløp, Fagbokforlaget, nr 3, Kronikker: - Flere gamle blir eldre, Dagbladet, Stille bak de gamles hus, Dagbladet, Handlingsplan for eldreomsorgen: Varig bidrag til fornyelse av norsk omsorgstjeneste?. Liv og Helse, nr , SHD, Oslo Storbyene bruker mer sosialhjelp, Kommunal Rapport, Bondeviks retoriske knep. Om fattigdomssatsingen, Klassekampen, Eldreomsorgens feil, Aftenposten, morgen, fredag Portrettintervju: - Eldrebølgens far, intervju i helse- og sosialmagasinet Liv, nr 7,

13 - Forskeren med det brennende hjerte, Velferd, nr 2, Ivar Brevik, Sånn er livet, NRK, P2, Brosteinsprisen til Ivar Brevik, Bymisjon 5/2002. Magasin for Kirkens bymisjon, Oslo Prisvinneren i Lilloe-Olsens vei, Talefoten. Menighetsblad for Grefsen menighet, Oslo, desember Fattigdom på norsk, Folkevett. Magasin for Miljø, rettferdig fordeling og livskvalitet, nr 6, Oslo Parisertrønderen, Fagbladet, nr 11, desember Priser: Brosteinsprisen 2002, Kirkens Bymisjon (første gang tildelt). Tildeles: personer som på en særlig måte bidrar til å avdekke nød, formidle håp, og gir samfunnet redskaper til å bekjempe nød og urettferdighet i storbyen, tale, Skippergata, NIBRs pris for god formidling NIBR (første gang tildelt). Tildeles den som på en forbilledlig måte formidler resultater fra NIBRs forskning til et allment publikum. Oslo, desember Deltakelse i internasjonale fagkonferanser, ulike seminarer og nettverk 1. Europarådet: I perioden representerte jeg Norge, utnevnt av Helse- og Sosialdepartementet (nov. 1996, som fast medlem i en ekspertgruppe i Europarådet i Strasbourg under CDPS - Steering Committee on Social Policy som skulle utarbeide forslag til forskning og forsøk om Innovatory social Policies and the City. Deltok i konferanser i Strasbourg: nov. 1996, juni 1997 og nov oktober februar 1999, juli 1999, november Konferanse i Helsinki on Dignité Humaine and Social Exclusion, Helsinki mai Avslutningskonferanse i Oslo juni 2000 Publikasjoner: Innovatory Social Policies in the City. Proceedings, Oslo Confernece 22 to 24 June 2000, Vol I and II, Council of Europe, European Committee for Social Cohesion (CDCS), Strasbourg Cost Civitas, Europakommisjonen: Representant for Norge, utpekt av Norges forskningsråd ( ), til European Commission, Cost - Social Science, Cost Action A9, Civitas*) Transformation of European Cities and Urban Governance Working Group III: Urban Governance, Social Fragmentation and Social Cohesion

14 *) Cost Civitas: (Cost= Cooperations scientifiques et téchnique, Civitas=aktiviteter innenfor samfunnssektoren) Deltok i konferanser i Cost-Civitas,Cost Action A9: - Oslo, 5-7 juni Vietri, Italia, oktober Lausanne, april København, september Brussel, 18. desember Antwerpen, mars Barcelona september Paris 2000 Publikasjon: Governing European Cities. Social fragmentation, Social Exclusion and urban Governance. (Eds Andersen T and van Kempen R), Ashgate. Aldershot, Burlington USA, Signapore, Sidney (Ivar Breviks bidrag: Income Inequalities and Socio-economic segregation in Oslo: Governance by the Market) Den 14. internasjonale Verdenskongress i gerontolog, Accapulco, Mexico, juni 1989 Grefsen, Oslo, Ivar Brevik

Aktivitetsrapport 2005 2007

Aktivitetsrapport 2005 2007 Aktivitetsrapport 2005 2007 Innhold FAMIs stab 2005-2007... 2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter under FAMI... 4 1) Arbeid, livsstil og helse... 4 2) Sosialhjelpsklienters livsløp... 4 3) Social assistance

Detaljer

FAMIs stab 2004...2 Hovedfagsstudenter... 2

FAMIs stab 2004...2 Hovedfagsstudenter... 2 Innhold FAMIs stab 2004...2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter igangsatt under FAMI...3 1) Arbeid, livsstil og helse (2003-2008)... 3 2) Sosialhjelpsklienters livsløp (2003-2006)... 3 3) Barnefattigdom

Detaljer

Utvikling av drabantbyer

Utvikling av drabantbyer NIBR-rapport 2006:13 Marit Ekne Ruud, Ingar Brattbakk, Lene Schmidt, Jon Guttu og Ivar Brevik Utvikling av drabantbyer Annotert bibliografi Utvikling av drabantbyer Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Planer for et aldrende samfunn?

Planer for et aldrende samfunn? Planer for et aldrende samfunn? NOVA Bolig og tjenester for eldre i kommunene Omslag-Rapport-17-2014-A.indd 1 nr 17/14 17/2014 Rapport nr 16/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-532-2

Detaljer

HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010

HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010 Beregnet til Husbanken Dokument type Sluttrapport Dato Desember, 2010 HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010 HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING

Detaljer

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg

Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Ivar Brevik Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg Noen hovedtrekk NOTAT 2007:102 Tittel: Forfatter: Utvikling og status i Oslos og landets eldreomsorg. Noen hovedtrekk Ivar Brevik ISSN: 0809-6929

Detaljer

Bolig og levekår i Norge 2012

Bolig og levekår i Norge 2012 Omslag-Rapport-14-2013A.indd 1 Hans Christian Sandlie & Anne skevik grødem (red) 14/2013 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring Rapport nr 14/13 Postadresse:

Detaljer

Brukermedvirkning fra politikk til praksis

Brukermedvirkning fra politikk til praksis Brukermedvirkning fra politikk til praksis I løpet av de siste tiårene har brukermedvirkning utviklet seg fra å være et radikalt uttrykk til å bli et veletablert begrep innenfor helse- og omsorgsektoren.

Detaljer

Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005

Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005 Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005 Innholdsfortegnelse RÅDETS ARBEID I PERIODEN... 3 Mandat, sammensetning og arbeidsform... 3 Rådets mandat... 3 Sammensetning... 3 Arbeidsform...

Detaljer

Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester

Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester Rapport fra fem norske storbykommuner TRUDE BRITA NERGÅRD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 10/2008 Norsk

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

1RUJHV RIIHQWOLJH XWUHGQLQJHU,QQRYDVMRQ L RPVRUJ

1RUJHV RIIHQWOLJH XWUHGQLQJHU,QQRYDVMRQ L RPVRUJ 128 1RUJHV RIIHQWOLJH XWUHGQLQJHU,QQRYDVMRQ L RPVRUJ Norges offentlige utredninger 2011 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Bedre rustet mot finanskriser. Finansdepartementet.

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2003-2004) Innstilling fra sosialkomiteen om bevilgninger

Detaljer

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 28.08.13 Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 2011-2020 Innhold Kapittel 1. SAMMENDRAG.... 4 Kapittel 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 5 Kapittel 3. ARBEIDSFORM I PLANPROSJEKTPERIODEN... 6 Kapittel 4. AVGRENSNING

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000

Omslagsillustrasjon: Stockmarket/Tom Stewart Omslagsdesign: Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum. Trykk: GCS as Opplag: 250. Oslo, desember 2000 .XOWXURJVDPIXQQ 0HGLVLQRJKHOVH 6WDWXVRJIUDPWLGIRU QRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH 1RUGKXV7RU,QJH5RP UHQRJ 2ODY6OHWYROG 1 6WDWXVRJIUDPWLGIRUQRUVNDOGHUVIRUVNQLQJ 6YHLQ2ODY'DDWODQG,QJHU+LOGH1RUGKXV7RU,QJH5RP

Detaljer

Bolig, helse og sosial ulikhet

Bolig, helse og sosial ulikhet IS-1857 Bolig, helse og sosial ulikhet Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Heftets tittel: Bolig, helse og sosial ulikhet Utgitt: 03/2011 Publikasjonsnummer: IS-1857 Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse:

Detaljer

Omsorgstjenester med mangfold?

Omsorgstjenester med mangfold? Omsorgstjenester med mangfold? Kartlegging av kommunenes ressurser og behov når det gjelder tilrettelegging av pleie- og omsorgstjenester til eldre med minoritetsetnisk bakgrunn REIDUN INGEBRETSEN TOR

Detaljer

FLERKULTURELL ELDREOMSORG

FLERKULTURELL ELDREOMSORG FLERKULTURELL ELDREOMSORG Kartleggingsprosjekt av eldre innvandreres ønsker og behov for en god alderdom i Norge Kirkens Bymisjon Oslo og Norsk Folkehjelp August 2005 Forord I årene som kommer vil antallet

Detaljer

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg Meld. St. 29 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 11 1.1 Mulighetene... 11 1.1.1 Den nye eldregenerasjonen... 11 1.1.2 Hele livsløpet... 11 1.1.3 En moderne pårørendepolitikk...

Detaljer

ANNE HELSET MARIT LAUVLI HANS CHRISTIAN SANDLIE

ANNE HELSET MARIT LAUVLI HANS CHRISTIAN SANDLIE Norske pensjonister og norske kommuner i Spania ANNE HELSET MARIT LAUVLI HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2003 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner fire casestudier Hans Christian Sandlie, Åsmund Langsether, Jardar Sørvoll, Anna Skårberg & Thorbjørn Hansen Rapport nr 5/11 NOva Norsk

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2003-2010

Boligsosial handlingsplan 2003-2010 Ekstern høring Rådmannens forslag til Boligsosial handlingsplan 2003-2010 Høringsfrist 28. februar 2003 Tromsø kommune Forord Tromsø kommune vedtok i 1997 en Boligsosial melding, som denne handlingsplanen

Detaljer

Bærekraftig oppgradering av boligblokker

Bærekraftig oppgradering av boligblokker Bærekraftig oppgradering av boligblokker - med fokus på miljøvennlig energibruk og universell utforming Myhrerenga borettslag, Skedsmo. Foto: Arkitektskap AS Kunnskapsstatus 27. november 2009 SINTEF Byggforsk

Detaljer

Dato: 9. september 2011 SELDR /11. Eldrerådet. Om eldresentrenes mulige rolle i det lokale folkehelsearbeidet. Innspill fra Bergen eldreråd.

Dato: 9. september 2011 SELDR /11. Eldrerådet. Om eldresentrenes mulige rolle i det lokale folkehelsearbeidet. Innspill fra Bergen eldreråd. Dato: 9. september 2011 SELDR /11 Eldrerådet Om eldresentrenes mulige rolle i det lokale folkehelsearbeidet. Innspill fra Bergen eldreråd. TOHJ SARK-0258-201100104-36 Hva saken gjelder: Bakgrunn Bergen

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon

Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon Borggata 2B/Postboks 2947 Tøyen N-0608 Oslo www.fafo.no 20339-omslag4.indd 1 Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon Boligsosiale utfordringer

Detaljer

Innhold. Norsk institutt for by- og regionforskning 3. Er evalueringer nyttige? 4. Forskningsområder 6. Forskning på tvers 10.

Innhold. Norsk institutt for by- og regionforskning 3. Er evalueringer nyttige? 4. Forskningsområder 6. Forskning på tvers 10. Årsrapport 2012 Innhold Norsk institutt for by- og regionforskning 3 Er evalueringer nyttige? 4 Forskningsområder 6 Forskning på tvers 10 Styret 2012 13 Årsberetning 14 Årsregnskap 2012 15 Kompetanseoversikt

Detaljer

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning

Rapport. Tilskudd til ferieturer for utviklingshemmede med behov for ledsagere en etterlengtet politisk handling og beslutning SOR Rapport Utstrakt bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning skjer, og er lite regulert av kapittel 4A. En undersøkelse fra Hedmark Erfaringer med mestringskurs for personer

Detaljer