Møte i Fagråd for Informatikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i Fagråd for Informatikk"

Transkript

1 Møte i Fagråd for Informatikk TID: måndag 19. november 2012 STAD: Universitetet i Nordland, Bodø 1) Konstituering Oppmøte: Petter Bjørstad (leiar), prof. ved Universitetet i Bergen (UiB) Hans Georg Skåtun, Høgskulen i Ålesund (HiÅ) Hilde Drange, student, informatikk, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU) Livar Bergheim, student, informatikk, UiB Arne Maus, førsteam. ved IFI, Universitetet i Oslo (UiO) og nestleiar på IFI Arne Løkketangen, Høgskulen i Molde (HiM) Tore Larsen, instituttleiar og førsteam. Universitetet i Tromsø (UiT) Guttorm Sindre, IDI, NTNU Morten Irgens, Dekan på Høyskolen i Gjøvik (HiG) Jan Høgberg, Høgskulen i Østfold (HiØ) Dag Langmyhr, undervisningsleder ved IFI, UiO Jon Kvisli, Høgskulen i Telemark (HiT) Chunming Rong, Universitetet i Stavanger(UiS) Siri Fagernes, Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 2) Referater og orienteringer Fakultetsmøte i førre veke Petter orienterte om diskusjon frå fakultetsmøte. Alle kanalar som vart nominert for nivå 2 tilhøyrer andre fagråd. 6 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning 2 Informasjonsvitskap 1 Musikkvitskap 1 Sosiologi Dette eit teikn på at informatikk er eit område som har blekksprutarmar inn i andre fagområde. Fare for diskusjon om å setje ned ein journal. Kan ikkje berre setje ned journal utan å undersøke kva undergrupper av informatikk i Norge som vert berørte (i.e. publiserar i den kanalen). Jan Høgberg frå Høgskulen i Østfold ankom møtet. Dag Langmyhr frå IFI, UiO ankom møtet Diskusjon:

2 Petter opplyser at ein utvalg er sett ned for å gå gjennom tellekant systemet. Bioinformatikk miljø som fekk innspel om å publisere færre, men meir profilerte (i.e. i Science, Nature etc.). Problemet er at om ein først får ein artikkel inn der så er det 15 medforfattarar og får dermed lite att i publiseringspoeng. Kvalitet fremfor kvantitet. Jon Kvisli, HiT, ankom møtet Fagrådsleiar sjekkar opp om fagrådet kan ha noko input/vekselverknad når det gjeld evalueringa av tellekantsystemet. Rapport fra Nasjonalt fakultetsmøte for Realfag Oppfølging om fagevalueringen: komme opp med tanker om hvordan og hva forskningsrådet bør prioritere og stimulere med bakgrunn i tilbakemelding fra studiestedene. Ønskjer heving av informatikk/ikt. IKT forskning fekk ein knekk etter dotcom bobla. Komande valkamp vil innehalde diskusjon om forskningsfinansiering. Møteplass med andre fagråd (fakultetsmøte) Fagrådsleiar skal legge opp til meir innspel frå fagrådet i forkant av desse møtene. 1 MNT SAK Felles kursplan for flere av institusjonene, redusere antall emner. Dette er et prosjekt satt igang av UHR med fokus på masterutdanning i informatikk. Tydelige profilere for informatikkstudiene. Kan bli betre, sjølv om ein gjerne er tydelegare enn t.d. matematikk. Skal ein flytte studentar eller tilsette? Utfordring med samarbeid på tvers av institusjonar, m.a. videooverføring som ikkje er godt nok endå. Eller er denne teknologien OK for et slikt prosjekt? Ulike meiningar. UiS dimensjonerar ned emneporteføljen. Kunne vore interessant å samarbeide om arbeidsdeling. UiO: har fått undervisningsrekneskap. Får så og så mange poeng for å undervise i kurs. Om ein ligg bakpå kan ein bli hjelpelærar, noko høgt kompetente tilsette ikkje er så interesserte i. Kanskje grunnen til at ein har mange kurs. Kva studentar greier å identifisere kva kurs dei ønskjer seg på tvers av landet? Treng ein Høgskular? Møre og Romsdal nemner argument for: dei som studerar der blir 1 Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon

3 verande. Reiser dei til dei store byane så blir dei verande der. Ingen høgskular lokalt = svært få folk med høgre utdanning. Forslag fra Gjøvik, utvikle spesielle masterprogrammer som er tverrfaglige og ikke finnes på et læringssted/universitet i dag. (13:54) Siri Fagernes, HiOA ankom møtet. Strukturering av emner, samt muligheten for samarbeid rundt smale tema/fagfelt. Chunming Rong,UiS, ankom møtet. 3) Rapporter fra institusjonene Presentasjon av Universitetet i Stavanger: [ sjå powerpoint ] 9 ansatte Opptak 2012: Bachelor i datateknikk: 68 studenter Master i datateknikk: 15 studenter Smarte bustadar. Samarbeid med Lyse Accountability for Cloud and other Future Internet Services. HP, SAP Høgskolen i Gjøvik (HiG) To seksjonar Sikkerhet... Ny master i interaksjonsdesign. Endra ein master radikalt. Medieteknologi Master i applied computer science. Tre studieretningar. Morten si avdeling har ca studentar. Forskning: Vann ein SOP(?) (Color Computing, Image Comput, Video Computing). Meir aktivitet på EU prosjekt enn NFR prosjekt. Lettare å hente ut støtte frå EU systemet. Tvunge til å gå ei viss retning. Tilsette har lav grunnfinansiering til forsking og må gå ut og hente midler for å forske.

4 Norges Teknisk Vitskaplege Universitet (NTNU) [ sjå powerpoint ] Oversikt over tal på studentar. Auke på datateknikk Framleis lavt tal på jenter, men har auka siste par år. Opptaksgrenser Forskningsproduksjon Vanskelegare å få nasjonale midlar. Lettare hos EU. Bemanning Trang økonomi Får ikkje erstatta alle som går av med pensjon. Høyskolen i Telemark (HiT) Del av økonomi institutt. Ønsker å øke studenttallet, 70 studenter hvert år. Snitt på 45, men tar opp alle som er kvalifisert, sliter dermed med frafall. 40 studenter ut hvert år. Samarbeid med bransjen i Telemark rundt praksis som en del av studiet. Universitetet i Tromsø Auke i tal på studentar. Framleis plass til fleire studentar. Forskning. Mykje det same som før: Distribuerte system, telemedisin, Big data... Nytt: forskning retta mot bioinformatikk Vanskelig å få studenter til å velge spesifikke fagområdet. Evaluering. Ønskjer anna samansetning på komiteen. For tung i retning av kontinental Europa. Hadde nominert personar til komiteen. Samtlege som var nominerte hadde høgre H indeks enn alle som var med i komiteen. Resultatbaserte utdanning. Problem med forsinking i utbetaling av den resultatbaserte biten av utdanningskomponenten i finansieringa. Om ein har nedgong i tal på studentar får ein ei kvilepute, men når ein får fleire studentar så tek det nokre år før pengane kjem. Einaste grunnen er at ein får nøyaktig kroneutrekning. Ein del andre som ønskjer å ha kvileputa.

5 Høyskolen i Oslo og Akershus Institutt for informasjonsteknologi, etter fusjonen. Tre bachelorprogram: Anvendt datateknologi Ingeniørfag data Informasjonsteknologi flest søkarar, og venteliste. Masterpogrammer: IKT støttet læring Network and System Administration Universell utforming av IKT Sein NOKUT godkjenning på ny master. Fekk den klar to veker før søknadsfrist. Har ca. 2 studentar no. Håpar på fleire seinare. Stab Meinar ein er få i forhold til kor mange studentar ein skal utdanne. Jobbar med å få opp staben. Skal tilsetje to professor stillingar. Skal prøve seg med 5 to arar i staden for fast. Skal bygge opp det faglege miljøet så folk får tid til å forske. Må behalde studentane så ein får pengar. Universell utforming. Høgskolen i Østfold (HiØ) [ Se presentasjon ] Høgskolen i Molde (HiM) Minste høyskolene, 2000 studenter. Informatikk, dårlige søknader siden 2002, 30 på 3 årsstudie informasjonteknologi, ikke så høyt nivå skal legges ned. 1 årsstudie skal beholdes og integreres med øk. og adm. Mer praktisk. Universitetet i Oslo (UiO) Bunnivå i Etterslepsproblem resultatskomponenten, jf. UiT. 12 mill. akkumulert minus. Utfordring med stipendiatar der instituttet forskotterte lønnsmidlar i snitt eit halvt år i forvegen. ca. 700 på begynnerkursa. 100 mastergradsstudenter og 25 phd

6 5 studieprogram. Nytt: erfaringsmaster. Bedrifter som betalar. Kjem til å lage eit studie i IKT og sikkerhet. NITH. Mange master studentar kjem til UiO etter bachelor på NITH. NITH har firt på krava etter høg strykprosent. UiO skeptiske, mtp. om ein skal godkjenne bachelorgraden som opptak til master ved UiO. Skal ha møte med NITH. Ny instituttleiar: Knut Liestøl Høyskolen i Ålesund (HiÅ) Ingeniørstudiar innanfor elektro, bygg og datafag. Realfagundervisning for maskinfag, bioingeniørar. Datagruppa er berre 5 personar i undervisningstillingar i dag. Mye samarbeid med elektro. Omstilling og fornying av staben. Økning i forskning krever ekstern finansiering. 2 forskningsprosjekter, maritim programvareutvikling og.. informasjonsvitenskap? Universitetet i Bergen (UiB) Rekrutteringsfase for å tilsette nye medarbeidarar Tilsett ein professor i visualisering: Stefan Bruckner Professor i optimering: Li Jung, som har vore ved Linkøping i mange år. ERC midlar. Føl personen publikasjonspoeng per år. 22 tilsette. Opptak 3 4 siste åra har det peikt oppover, som elles i landet. Økonomisk smell i år: Rektor sette opp dekningsbidraget med tilbakeverkande kraft. 3 mill. Uheldig med så store økonomiske svingningar. Endring frå desember 2011 til januar forskningsgrupper, 3 4 personer per gruppe.

7 Teoretisk institutt i hovudsak. Heng nok saman med fråfall. Utfordring å kommunisere via samordna opptak kva studiet går ut på. Ein del som begynner å studere forventar seg gjerne noko meir praktisk. 4) Valg Fagrådsleder er på valg annenhvert år og er på valg i år. Petter Bjørstad gjenvalgt ved akklamasjon. Sitjande arbeidsutvalg (AU): Tore Morten Guttorm Arne Tar ev. utskifting av medlem på e post 5) Eventuelt Livar1: Digitutvalget Sikkerhet. Kva bør den jamne (ikkje IT student) vete om? T.d. personvern, tryggleik, generell IT forståelse. Livar2: Finansiering av høgre utdanning: resultatkomponenten Basisfinansiering undervisning. Den resultatbaserte komponenten. 60/40 ok? Eller ønskjer ein 80/20? Er etterslepet eit større problem? Livar3: Rekruttering, kjønnsbalanse NTNU: Erfaring frå Sverige: kan få til å auke søkarandelen. Fell ned igjen etter at ein sluttar med tiltak. Må jobbe med heile tida. Likestilling: Fagrådet har jobba med tidlegare. Abelia er aktuelle å samarbeide med. Sender alle tre sakene per e post til AU for vidare diskusjon / innspel Formålet med å ta opp sakene var å lufte dei og lodde stemninga. Ev. konkrete uttalelsar frå fagrådet, handlingar vidare må ein så sjå kva som er naturleg og ønskjeleg å gjere. Send e post til Møtet vart heva kl

8

Referat frå Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitskaplege fag 3.-4. desember 2007, Solstrand Bad & Hotell, Os

Referat frå Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitskaplege fag 3.-4. desember 2007, Solstrand Bad & Hotell, Os DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Referat frå Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitskaplege fag 3.-4. desember 2007, Solstrand Bad & Hotell, Os Deltakarar: Medlemmer: Observatørar:

Detaljer

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 08.11.2011 2011/496-5255/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/83 Høgskulestyret 17.11.2011 REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane.

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 4. og 5.februar 2015 Sted: Gloppen Hotell, Sandane Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar

Detaljer

d) Har de synspunkt på kvalitetsarbeidet ved høgskolen generelt?

d) Har de synspunkt på kvalitetsarbeidet ved høgskolen generelt? Strategigruppa 2010-2014 SPØRSMÅL TIL INSTITUTTA Kvalitetsutvikling a) Omtal kort instituttet sitt arbeid for å utvikle den faglege kvaliteten. Grunnlaget for arbeidet med fagleg kvalitet ligg i godt studieplanarbeid.

Detaljer

Rapport om utdanningskvalitet 2012-2013 Framlegg til Utdanningsutvalet 05.12.13 Uprenta vedlegg: Rapport om utdanningskvalitet frå AHF Rapport om utdanningskvalitet frå AIN Rapport om utdanningskvalitet

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. Vedtakssaker. 48/14 14/00708-14 Godkjenning av innkalling og sakliste 3

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. Vedtakssaker. 48/14 14/00708-14 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 29.10.2014 kl. 10:00 Sted: Kinnaklova/Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i

Detaljer

april 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 44 Satsar på nett Stadig fleire legg om til nettbasert utdanning. Men til kva pris? Side 12 17

april 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 44 Satsar på nett Stadig fleire legg om til nettbasert utdanning. Men til kva pris? Side 12 17 april 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 44 F Satsar på nett Stadig fleire legg om til nettbasert utdanning. Men til kva pris? Side 12 17 [annonse] forskerforum 4 2012 side 2 INNHOLD 12: Over til nett Stadig fleire

Detaljer

På jakt etter forskertalent

På jakt etter forskertalent O K T O B E R 2 0 0 9 N U M M E R 8 Å R G A N G 41 F På jakt etter forskertalent Hvordan få ungdom i videregående skole interessert i forskning? Holbergprisen i skolen skal tenne forskergløden hos elevene.

Detaljer

Kicket. Plutselig løsner tankene. Bitene faller på plass. Artikkelen blir antatt. Hva mer trenger du for å bli motivert?

Kicket. Plutselig løsner tankene. Bitene faller på plass. Artikkelen blir antatt. Hva mer trenger du for å bli motivert? mai 2012 NUMMER 5 ÅRGANG 44 F Kicket Plutselig løsner tankene. Bitene faller på plass. Artikkelen blir antatt. Hva mer trenger du for å bli motivert? Side 14 19 [annonse] forskerforum 5 2012 side 2 INNHOLD

Detaljer

Utanlandsk forskarkraft. Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19

Utanlandsk forskarkraft. Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19 mars 2013 NUMMER 3 ÅRGANG 45 F Utanlandsk forskarkraft Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19 [annonse] EN TING ER HVA DU SER, EN ANNEN TING

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Godkjenning av møtebok 17.juni 2014 4. Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet

Vedtakssaker. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Godkjenning av møtebok 17.juni 2014 4. Innspel til strukturmeldinga til Kunnskapsdepartementet MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 09.09.2014 kl. 10:00 Sted: Gjensidigerommet, 1.etasje i Stadionbygget Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Vi har ikkje motteke forfall til dette styremøte. Eventuelle

Detaljer

FReS STAB BIBLIOTEK TN SV HF -7% ( -22%) 24% 11% 19% 23% 7,5%

FReS STAB BIBLIOTEK TN SV HF -7% ( -22%) 24% 11% 19% 23% 7,5% JBM/UiS/FReS/071209 Universitetsdirektøren BOfU i FReS. Balansert omstilling har som hensikt å fastsetja aktivitetsnivå og oppgåver, og i tillegg vurdera nivå på kvalitet på tenester. FReS har omstilt

Detaljer

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013

Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Referat frå møte nr. 55, 28. november 2013 Til stades: Dato: 19. desember 2013 Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen Jarle Eid, Universitetet i Bergen Hilde

Detaljer

mai 2013 NUMMER 5 ÅRGANG 45 Kva er U? FoU er meir enn forsking. Kva gøymer seg bak U-en? Side 14 19

mai 2013 NUMMER 5 ÅRGANG 45 Kva er U? FoU er meir enn forsking. Kva gøymer seg bak U-en? Side 14 19 mai 2013 NUMMER 5 ÅRGANG 45 F Kva er U? FoU er meir enn forsking. Kva gøymer seg bak U-en? Side 14 19 [annonse] forskerforum 5 2013 side 2 INNHOLD 14: Uenige om U Begrepet «forskning og utvikling (FoU)»

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 02.11.2009 2009/405-4695/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/55 Høgskulestyret 19.11.2009 VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING

Detaljer

UniverS. Høyt og bredt Slik bygges profesjonsutdanningene. Tema side 3 17

UniverS. Høyt og bredt Slik bygges profesjonsutdanningene. Tema side 3 17 Leder Side 2 Profesjoner Side 3 UiS tek eit nasjonalt ansvar. Side 4 Forskning gir kompetanseløft og vekst i reiselivsnæringen. Side 6 Ingen verdiskaping uten ingeniører. Side 8 Norge trenger forskere

Detaljer

juni 2010 NUMMER 6 ÅRGANG 42 Kjepper i hjulene

juni 2010 NUMMER 6 ÅRGANG 42 Kjepper i hjulene juni 2010 NUMMER 6 ÅRGANG 42 F Kjepper i hjulene Én ting er å komme seg opp trappene. Noe helt annet er å finne seg en plass i akademia. Barrierene er mange for funksjonshemmede som vil bli forskere. Side

Detaljer

Veien vekk. Forskerforum

Veien vekk. Forskerforum Forskerforum MAI 2014 NUMMER 5 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Veien vekk Det var rikdom i gruva og velstand i Malm etter andre verdenskrig. Men hjernekraften ble da som nå eksportert ut av bygda.

Detaljer

Kasta etter bruk. Dei er toppkvalifiserte, men ingen faste stillingar ventar i akademia. Det er lett å misbruke postdoktorane.

Kasta etter bruk. Dei er toppkvalifiserte, men ingen faste stillingar ventar i akademia. Det er lett å misbruke postdoktorane. juni 2011 NUMMER 6 ÅRGANG 43 F Kasta etter bruk Dei er toppkvalifiserte, men ingen faste stillingar ventar i akademia. Det er lett å misbruke postdoktorane. Side 12 17 FIAT 500 VI LANSERER 500 ITALIA EDITION

Detaljer

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING LÆRERUTDANNINGER I ENDRING Indre utvikling ytre kontekstuelle og strukturelle hinder Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR. 4 2014 ISBN 978-82-998977-4-7 Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.12.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Vi viser

Detaljer

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL RAPPORTNR. DATO Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk 4/07 03.05.07 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Evaluering

Detaljer

Møteprotokoll for Høgskulestyret

Møteprotokoll for Høgskulestyret Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: Høgskulebygget, Røyrgata 6 i Sogndal Dato: 4.oktober 2012 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar

Detaljer

Akademisk enfold. Det såkalte mangfoldsåret er akkurat over. Har akademia sluppet for billig unna diskusjonen om mangfold i egne rekker?

Akademisk enfold. Det såkalte mangfoldsåret er akkurat over. Har akademia sluppet for billig unna diskusjonen om mangfold i egne rekker? JANUAR 2009 NUMMER 1 ÅRGANG 41 F Akademisk enfold Det såkalte mangfoldsåret er akkurat over. Har akademia sluppet for billig unna diskusjonen om mangfold i egne rekker? Side 12-17 Konferanse på Oscarsborg

Detaljer

Svar på oppdragsbrevet av 26.5.2014

Svar på oppdragsbrevet av 26.5.2014 Styret Høgskulen i Volda Kunnskapsministeren, Postboks 8119 Dep., 0032 OSLO. postmottak@kd.dep.no DYKKAR REF: VÅR REF: DATO: 14/2719-31.10.2014 Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse:

Detaljer

Høgskoleforsking: Kamuflert distriktspolitikk Politikarane har tråkka opp løypa for meir forsking ved høgskolane. Ikkje alle er like glade for det.

Høgskoleforsking: Kamuflert distriktspolitikk Politikarane har tråkka opp løypa for meir forsking ved høgskolane. Ikkje alle er like glade for det. februar 2012 NUMMER 2 ÅRGANG 44 F Høgskoleforsking: Kamuflert distriktspolitikk Politikarane har tråkka opp løypa for meir forsking ved høgskolane. Ikkje alle er like glade for det. Side 12 17 INNHOLD

Detaljer

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer