HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 35/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gj. Hovda Dagfinn Kravik Eirik Solheim Eli Hovd Prestegården Lars Fullu Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Frank Pedersen Protokollen godkjent: Ordfører orienterte om følgende saker: Trillemarka, ref. etter møte om oppsynstjenesten KASK - Kattegat/Skagerak-samarbeidet Dialogmøte med vegvesenet Frivillighetssentralet statlig bevilgning på kr ,-. Christianne Stroop orienterte om status på NAV-arbeidet.

2 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 026 Saksmappe : 06/ Avd. : Sentralarkiv Saksbehandler : Vidar Skreprud Endring av eierandel / endret selskapsavtale i IKA Kongsberg MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /08 Kommunestyret Saken gjelder: Utvidelse av Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) med flere eiere. Fakta: IKA Kongsberg ble opprett i 1992 som en kompetanseinstitusjon innenfor arkivfaget organisert som en interkommunal samarbeidsordning jf. kommunelovens 27. Den gang med 15 medlemmer. 1. januar 2003 ble selskapet omorganisert til et iks, da med 34 eiere. IKA Kongsberg har nå fått seks søknader om medeierskap i selskapet. Saken ble behandlet av representantskapet 23. april 2008 med følgende enstemmige vedtak: 1. Endringer i selskapsavtalens i 1 og 5 om nye eiere og eierandel, godkjennes med forbehold om søkere og eieres godkjenning. 2. Andre endringer godkjennes. Saksbehandlers vurdering: For kommunen vil økningen i antall eiere bety at eierandelen i selskapet vil reduseres noe. Utvidelsen vil ikke ha noen pratisk betydning for eiertilskuddet eller eiernes stemme i representantskapet, hvor hver eier har en stemme jf. selskapsavtalens 8, 2. ledd.

3 Oversikt over forslag til ny eierandel (2008) og tidligere vedtatt eierandel (2007): Eier Eier Andebu kommune 1,85 2,11 Nore og Uvdal kommune 1,27 1,44 Asker kommune 4,20 4,78 Notodden kommune 2,87 3,25 Buskerud fylkeskommune 5,30 6,03 Nøtterøy kommune 3,31 3,77 Bø kommune 1,91 0 Porsgrunn kommune 3,70 4,21 Flesberg kommune 1,22 1,39 Re kommune 2,43 2,76 Flå kommune 1,17 1,33 Ringerike kommune 3,54 4,03 Fyresdal kommune 1,17 1,33 Rollag kommune 1,17 1,33 Gol kommune 1,69 1,92 Røyken kommune 3,14 3,57 Hemsedal kommune 1,17 1,33 Sande kommune 2,30 2,62 Hjartdal kommune 1,17 1,33 Sauherad kommune 1,67 0 Hof kommune 1,35 1,54 Seljord kommune 1,33 1,51 Hol kommune 1,70 0 Sigdal kommune 1,48 1,68 Hole kommune 1,88 2,14 Siljan kommune 1,18 1,34 Horten kommune 3,45 3,92 Svelvik kommune 2,10 2,39 Hurum kommune 2,51 2,86 Telemark fylkeskommune 3,82 0 Kviteseid kommune 1,28 0 Tinn kommune 2,10 2,39 Lardal kommune 1,19 1,35 Tjøme kommune 1,74 1,97 Larvik kommune 3,91 4,46 Tokke kommune 1,21 1,37 Lier kommune 3,36 3,82 Tønsberg kommune 3,78 4,30 Nedre Eiker kommune 3,35 3,81 Vinje kommune 1,53 1,75 Nes kommune 1,47 1,67 Øvre Eiker kommune 3,00 3,46 Nissedal kommune 1,17 1,33 Ål kommune 1,77 0 Nome kommune 2,13 2,42 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret gir sin tilslutning til at Telemark fylkeskommune og kommunene Bø, Hol, Kviteseid, Sauherad og Ål med virkning fra 1. januar 2008 inngår som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på de vilkår som fremgår av saken. Selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale. Behandling i Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enst. vedtatt.. Innstilling i Formannskap : Kommunestyret gir sin tilslutning til at Telemark fylkeskommune og kommunene Bø, Hol, Kviteseid, Sauherad og Ål med virkning fra 1. januar 2008 inngår som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på de vilkår som fremgår av saken. Selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale. Vedlegg 1 Endret selskapsavtale

4 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K12 Saksmappe : 2008/680 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Forvaltningsmodell for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /08 Kommunestyret Saken gjelder: Forslag til forvaltningsmodell for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat. I tråd med kommunenes ønsker og regjeringens presisering i forbindelse med opprettelsen av Trillemarka Rollagsfjell naturreservat legges det opp til en forvaltningsmodell med lokal forvaltningsmyndighet. Fakta: I de fleste verneområder er det Fylkesmannen i hvert enkelt fylke som er forvaltningsmyndighet. Det finnes noen unntak. Blant annet er det gjennomført et forsøk med lokal forvaltning av store verneområder initiert av Stortinget i Fire forsøk ble igangsatt: Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde Forollhogna nasjonalpark Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark Blåfjella-Skjækrefjella nasjonalpark For Hardangervidda nasjonalpark med tilhørende landskapsvernområder er forvaltningsmyndigheten delt mellom Fylkesmennene i de tre fylkene og 3 fylkesvise tilsynsutvalg oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning, DN etter forslag fra kommunene. Klageinstans er her DN. Bakgrunnen for forsøket initiert av Stortinget var konfliktene mellom lokale aktører og statlig naturvern, og et ønske fra Stortingets side om å redusere disse konfliktene og oppnå større lokal oppslutning om statlig naturvern og verneplaner.

5 NIBR-rapport 2008:11 sammenligner og drøfter funn fra evalueringene av forsøkene. Hovedformålet med evalueringen har vært å vurdere om forvaltningen av verneområdene blir integrert lokalt, og om kommunal forvaltning skaper større legitimitet til vernet og en mer effektiv forvaltning, uten at dette går på bekostning av formålet med vernet og verneverdiene i områdene. Evalueringen tar for seg fire overordnede tema: Bruk og vern Lokal forankring Oppslutning om vernet Effektiv forvaltning Lokal forvaltning innebærer at kommunene enkeltvis eller sammen har fått vernemyndighet. Verneforvaltningen er godt forankret i kommunene. Ikke minst er det lokalpolitiske engasjementet betydelig. Ikke uventet er dette i stor grad rettet mot å sikre lokale bruks- og næringsinteresser og å utvikle en politikk for bruk og vern av områdene. Kommunene har i begrenset grad gitt representanter fra berørte grupper deltakelsesrettigheter i forvaltningen. Kritikken mot statlig verneforvaltning for mangel på reell deltakelse fra berørte grupper kan altså også rettes mot kommunal forvaltning. Særlig bekymringsfullt er en manglende ivaretaking av lokale mindretallsinteresser. Lokal forvaltning har heller ikke ført til økt oppslutning om naturvern fra lokalpolitikere og ledere av lokale foreninger og lag. Derimot slutter et stort flertall av disse opp om den lokale forvaltningen. Hovedkonklusjon er at de fleste lokale forvaltningsmyndigheter ivaretar de formelle krav og oppgaver som ligger til en forvaltningsmyndighet. Lokal forvaltning vektlegger brukerinteresser i forvaltningsplaner og forvaltningspraksis, og dette skaper i enkelte områder problemer i forhold til verneformål og internasjonale avtaler om villrein og samisk reindrift. Lokal forvaltning har heller ikke gitt økt lokal oppslutning om naturvern. Forvaltningsmodellene er noe forskjellige med hensyn til hvor formalisert samarbeidet er mellom kommunene og andre myndigheter, hvor mye myndighet som er delegert til kommunene og hvilke formelle deltakerrettigheter berørte grupper og andre offentlige myndigheter har i forvaltningen. Ulik tradisjon i forhold til bruk av utmarka og utvikling av nye utmarksnæringer og ulik praksis i å tillate motorferdsel synes viktigere for å forklare disse forskjellene, enn de modellene som er valgt. Modellen som er valgt i Dovrefjell innebærer et forpliktende interkommunalt samarbeid som bidrar til en mer likeartet praksis i hele verneområdet enn det som er tifelle i de andre områdene. Grad av interkommunalt samarbeid er dermed et forhold med modellene som påvirker lokal praksis. Viktigere er likhetene, dvs. at kommunene er gitt en sentral posisjon i forvaltningen av alle fire verneområder. Forsøket er utviklet som et administrativt forsøk, men har blitt et forsøk med sterk lokalpolitisk engasjement. Mange lokalpolitikere har ønsket både en ny lokalbasert vernepolitikk og en ny arbeidsdeling innen naturvernet med større lokalt ansvar. Flertydige statlige mål for forvaltningen av naturvernområder har gitt uklare rammer for forsøket. Dette har gitt lokalpolitikerne et betydelig handlingsrom som de har brukt til å utvikle en lokalt basert verneforvaltning. Evalueringen avdekker behov for å tydeliggjøre disse rammebetingelsene for lokal forvaltning og avklare

6 arbeidsdelingen mellom ulike forvaltingsaktører. I den forbindelse kan en formalisert dialog mellom lokale myndigheter og staten være nyttig. Delegering av forvaltningsansvar over større verneområder til kommunene forutsetter et forpliktende interkommunalt samarbeid som kan legge tydelige rammer for lokale myndigheter. Interkommunalt samarbeid har imidlertid noen generelle utfordringer knyttet bl.a. til ansvarsdeling, forpliktende oppfølging, politisk engasjement og styring og berørtes innsyn og deltakelse. Forvaltningsmyndigheten har en rekke oppgaver: Myndighetsutøvelse i henhold til verneregler fastsatt i verneforskriften. Treffe vedtak om dispensasjon i henhold til den enkelte verneforskrift. Forskriftene har egne dispensasjonsbestemmelser som setter rammer for hvilke dispensasjoner som kan gis. Rapportere, eventuelt anmelde, brudd på bestemmelser i verneforskriften til politiet. Utarbeidelse av forvaltningsplan som skal gi et felles grunnlag for forvaltningen og trekke opp felles strategier for bl.a. oppsyn og skjøtsel. Vurdere behovet for skjøtsel og eventuell tilrettelegging. Ansvar for nødvendig merking og vedlikehold av merking i verneområdene. Ansvar for informasjon og kontakt med grunneiere, rettighetshavere, brukere, aktuelle lag og organisasjoner mv. Rapportere om forvaltningen av verneområdet til DN. Den interkommunale forvalterstillingen vil få en viktig rolle i forhold til saksbehandling for forvaltningsmyndigheten, og i forhold til å være et bindeledd mot oppsynet. For å føre kontroll med om verneforskriftene og at eventuelle dispensasjonsvedtak overholdes, er det etablert oppsynsordninger. Statens naturoppsyn (SNO) utfører eller kjøper tjenester som naturoppsyn i verneområdene. SNO er opprettet på grunnlag av Lov om statlig naturoppsyn. Politiet har ansvar for all polititjeneste som utføres innen verneområder, og driver også oppsynsvirksomhet. I revidert nasjonalbudsjett ligger er det et tilskudd til lokalt utviklingsfond på 6 millioner pr. år i 5 år. Fondet skal forvaltes av et styre bestående av de tre kommunenes ordførere og to representanter oppnevnt av Innovasjon Norge i Buskerud. Opprettelse av styret og organisering rundet forvaltning av fondet kommer som politisk sak til høsten. I revidert nasjonalbudsjett ligger det videre 2 millioner til utarbeidelse av forvaltningsplan, 1 million til skjøtsel av seterområder og ferdselsveger og 1 million til finansiering av en interkommunal stilling på forvaltning av verneområdet. Finansiering av forvalterstillingen er i utgangspunktet ment å være varig. Saksbehandlers vurdering: Når forvaltningsansvaret skal plasseres lokalt, ønsker kommunene å sikre en mest mulig helhetlig forvaltning av Trillemarka. Evaluering av forsøkskommunene viser at dette best ivaretas ved felles interkommunale løsninger.

7 På bakgrunn av de erfaringer som er gjort ønsker kommunene et forvaltningsorgan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat som er interkommunalt, som ikke bare er rådgivende, men som har myndighet etter verneforskriften. Sammensettingen av dette forvaltningsstyret bør gjenspeile kommunenes interesse og areal i verneområdet. Samtidig må styret ha et antall medlemmer som gjør dette funksjonelt. Det er viktig at dette organet har myndighet, og ikke bare er et rådgivende organ overfor tre enkelt kommuner. Ut fra konklusjonene i evalueringsrapporten og egne erfaringer med forvaltning av Hardangervidda nasjonalpark foreslår rådmannen at DN oppnevner et lokalt forvaltningsstyre for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat med forvaltningsmyndighet for verneforskriften. Forvaltningsstyret består av 5 representanter, 2 fra Rollag kommune, 2 fra Sigdal kommune og 1 fra Nore og Uvdal kommune. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner støtter regjeringens anbefaling om en lokal forvaltning av Trillemarka Rollagsfjell naturreservat. Kommunene ønsker å sikre en mest mulig helhetlig forvaltning av Trillemarka, og mener dette best ivaretas ved å gi forvaltningsmyndighet til et felles lokalt organ for kommunene, ikke til de tre kommunene hver for seg. Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner foreslår at Direktoratet for naturforvaltning, DN oppnevner, etter forslag fra kommunene et forvaltningsstyre for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat med forvaltningsmyndighet for verneforskriften. Forvaltningsstyret består av 5 representanter, 2 fra Rollag kommune, 2 fra Sigdal kommune og 1 fra Nore og Uvdal kommune. Behandling i Formannskap : Rådmannens forslag ble enst. vedtatt. Innstilling i Formannskap : Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner støtter regjeringens anbefaling om en lokal forvaltning av Trillemarka Rollagsfjell naturreservat. Kommunene ønsker å sikre en mest mulig helhetlig forvaltning av Trillemarka, og mener dette best ivaretas ved å gi forvaltningsmyndighet til et felles lokalt organ for kommunene, ikke til de tre kommunene hver for seg. Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner foreslår at Direktoratet for naturforvaltning, DN oppnevner, etter forslag fra kommunene et forvaltningsstyre for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat med forvaltningsmyndighet for verneforskriften. Forvaltningsstyret består av 5 representanter, 2 fra Rollag kommune, 2 fra Sigdal kommune og 1 fra Nore og Uvdal kommune.

8 Saksdokument: 1. NIBR-rapport 2008:11 Lokal forvaltning av store verneområder 2. DN rapport Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskspsvernområder, kap. 6 Forvaltning og oppsyn

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K12 Saksmappe : 2008/147 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Forslag til verneforskrifter for Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /08 Kommunestyret Saken gjelder: Behandling av forslag til verneforkrifter for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat framforhandlet mellom Miljøverndepartementet og Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner. Fakta: Regjeringen har bestemt seg for at det skal vernes et område på 147 kvadratkilometer i Trillemarka- Rollagsfjell. Vernevedtaket skal etter det rådmannen kjenner til trolig fattes i Statsråd over sommeren. En viktig del av vernevedtaket er fastsettelse av vernebestemmelser for området. Vernebestemmelsene som vedtas vil også gjelde for de tidligere vernede områdene Trillemarka og Heimseteråsen Naturreservat. De tre kommunene har i fellesskap hatt forhandlinger med Miljøverndepartementet om vernebestemmelsene. Møtene har vært avholdt på Statens Hus i Drammen hos Fylkesmannens Miljøvernavdeling, og Fylkesmiljøvernsjef Øyvind Holm har vært ordstyrer på møtene. Det er totalt avholdt 3 møter. Kommunenes utgangspunkt for forhandlingene har vært kommunenes forslag til vernebestemmelser fra kommunedelplan for Trillemarka- Rollag-Østfjell. Miljøverndepartementet har brukt Direktoratet for Naturforvaltning sitt forslag som utgangspunkt. Vedlagt ligger framforhandlet utkast til verneforskrifter for Trillemarka- Rollagsfjell, med kommentarer fra Miljøverndepartementet. Kommunenes forslag ligger også vedlagt.

10 Saksbehandlers vurdering: De viktigste punktene som er diskutert på møtene gjelder formålsparagrafen, motorferdsel, og hvilke tiltak som skal være tillatt uten søknad kontra tiltak som skal være søknadspliktige. I formålsparagrafen har forholdet til begrepet urørt vært diskutert. I Departementet sitt utgangspunkt var området beskrevet som området er tilnærmet urørt noe kommunene mente ikke var beskrivende for området. Formuleringen som en i felleskap falt ned på til slutt var området domineres av eldre naturskog med preg av urørthet. Det er også tatt inn en setning i formålsparagrafen som henviser til setervollene. Totalt sett mener rådmannen at formuleringene i bestemmelsen stemmer bedre med virkeligheten enn opprinnelig forslag fra Miljøverndepartementet gjorde. I forhold til tiltak som kan gjennomføres i området uten søknad har kommunene fått gjennomslag for at bilveiene inn i verneområdet er åpne for allmenn ferdsel uten søknad (dersom grunneierne velger dette). Videre skal det være tillatt med bruk av lett terrenggående kjøretøy for uttransport av felt elg og hjort, og motorisert ferdsel på eksisterende veier (både bilveier og traktorveier) for utsetting av elgposter og tilsyn av husdyr på beite, og uttransport av syke og skadde bufe. En forutsetning for dette er at veiene er nevnt i forvaltningsplanen som skal lages av kommunene. Tilsyn av husdyr på beite og uttransport av syke og skadde dyr skal rapporteres i etterkant med kjørebok. Nødvendig motorferdsel på eksisterende veier i forbindelse med tilsyn av bygninger på landbrukseiendommer er også tillatt uten søknad. Forutsetningen er at bygningene er listet i forvaltningsplanen, og at transporten rapporteres i etterkant i form av ført kjørebok. Videre er det foreslått at kjøring og stikking av skiløyper, og merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper, bruer skilt og lignende som er vist i forvaltningsplanen skal kunne utføres uten særskilt tillatelse etter verneforskriftene. Vedlikehold av bygninger, veier og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet, og som er listet i forvaltningsplan vil også være tillatt uten søknad. Men det må søkes om nødvendig motorferdsel for å gjennomføre tiltakene. Det vil også være tillatt med beite, sanking av bær og matsopp, rydding og stell av eksisterende setervoller og hyttetomter på inntil 3 dekar. Setervollene må være listet opp og avgrenset i forvaltningsplanen. Rydding av setervoller som ikke er listet i forvaltningsplanen er søknadspliktig tiltak. Jakt, fangst og fiske og utsetting av saltsteiner kan foregå som normalt med de begrensninger som er nevnt i forhold til motorferdsel. Det samme gjelder vilt- og fiskestelltiltak og utsetting av fisk som er definert i forvaltningsplanen. I den årstiden det ikke er generelt bålforbud kan tørrkvist eller medbrakt ved benyttes til å fyre bål. Gjenoppføring av bygninger som er blitt ødelagt av brann eller naturskade innenfor opprinnelig størrelse kan også skje uten søknad etter verneforskriftene, men det må

11 søkes om nødvendig motorferdsel for å gjenoppføre bygningen. Tillatelse må også foreligge etter plan- og bygningsloven på vanlig måte. Etter søknad kan det gis tillatelse til mindre tilbygg til og ombygging av bygninger. Videre kan det gis tillatelse til oppsetting av nye skilt, merking av nye stier og løyper og omlegging av eksisterende stier og løyper, etablering av faste bålplasser, samt bygging av nye bruer og legging av nye klopper. Det kan også etter søknad gis tillatelse til oppsetting av nye gjerder og etablering av samle- og sankekveer i forbindelse med beitebruk, rydding av nytt beite på gamle setervoller og uttak av stein og torv til bruk på bygninger i reservatet. Etter søknad kan det også gis tillatelse til uttak av tømmer for restaurering av tømmerbygninger i reservatet og hogst av ved til setre og hytter. Det må søkes etter verneforskriften om tillatelse for nødvendig motorferdsel for tiltak som er tillatt uten søknad og for søkbare tiltak som nevnt over og transport av varer, materialer, utstyr og ved til hytter og setre. Fra kommunenes side har et viktig prinsipp i arbeidet med verneforskriften vært å unngå dobbelbehandling av søknader. Dette er spesielt aktuelt innenfor motorferdsel, hvor de fleste transportoppdrag i utmark som ikke er tilknyttet landbruk er søknadspliktig etter Lov om motorferdsel. Dette prinsippet har kommunene ikke fått gjennomslag for. Kommunene ønsket i utgangspunktet at saker om motorferdsel skulle behandles bare etter Lov om motorferdsel også inne i reservatet. Bakgrunnen for dette var basert på at det er et restriktivt regelverk i Lov om motorferdsel som gjelder også utenfor reservatet. Kommunene mente dette ville være tilfredsstillende også innenfor verneområdet. Dette kunne gitt en ulik praksis for motorferdsel i de tre kommunene fordi Lov om motorferdsel skal behandles i den enkelte kommune og ikke kan delegeres til forvaltningsstyret. Det framforhandlede forslaget vil sikre likebehandling i forhold til motorferdsel i hele reservatet, men søknader om motorferdsel i verneområdet vil måtte behandles både etter Lov om motorferdsel i de respektive kommunene og etter verneforskriften i forvaltningsstyret. Det er i verneforskriften lagt opp til at det skal kunne gis flerårige løyver, og aktiv bruk av flerårige løyver etter begge lovverk burde gi en tilfredsstillende fleksibilitet. Bruk av naturreservatet til arrangementer med inntil 40 personer er tillatt, også overnatting for grupper opp til 40 er tillatt uten søknad. For arrangementer eller organiserte turer med flere enn 40 personer må det søkes om tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Når det gjelder forvaltningsmyndighet står det i forskriften at Direktoratet for naturforvaltning bestemmer hvem som skal ha forvaltningen av området. Dette er en standardformulering som må stå av hensyn til hjemmelsgrunnlaget i naturvernloven. Det er imidlertidig ikke tvil om at kommunene skal ha forvaltningsmyndighet for området. Dette er presisert både i regjeringens pressemelding og i kommentarene til verneforskriften fra Miljøverndepartementet.

12 Det er to tiltak som ikke er dekket opp gjennom forslaget til verneforskrifter som lå i kommunenes forslag til verneforskrift. Dette gjelder mulighetene for å gjenreise bygninger på gamle tufter og oppsetting av båthus. Begge punktene gjelder oppsetting av nye bygninger i reservatet, og dette var et tema det ikke var mulig å komme til en løsning på. Departementet gav uttrykk for at nye bygninger i et naturreservat ikke var ønskelig, og gikk derfor mot forslagene. Departementet åpner likevel for at det i spesielle tilfeller kan gis tillatelser til gjenreisning på gamle tufter etter unntaksbestemmelsen 7 i verneforskriften. Kommunene er fortsatt uenige med Miljøverndepartementet i prinsippene omkring motorferdsel og at det ikke er et punkt om gjenoppføring av bygninger på gamle tufter og enkle båthus i forskriftene, men finner likevel etter en helhetsvurdering å støtte det framforhandlede forslaget. Prosessen mellom kommunene og Miljøverndepartementet har vært unik i norsk sammenheng. Det vanlige i vernesaker er at Miljøverndepartementet gjør sine egne vurderinger etter oversendelse fra Direktoratet for naturforvaltning, uten at lokale myndigheter kommer til orde. Kommunene har oppfattet forhandlingene som svært verdifulle. Begge sider har fått anledning til å bryne sine standpunkter på et likeverdig grunnlag. Rådmannen håper disse erfaringene blir brukt i senere verneprosesser i Norge. Totalt sett mener rådmannen at det framforhandlede forslaget til verneforskrift er tilfredsstillende. Det er mer liberalt enn tradisjonelle forskrifter for naturreservat i Norge pleier å være, og har akseptabel fleksibilitet i forhold til viktige temaer. Rådmannen mener også at forslaget er tilstrekkelig dynamisk i forhold til praktisk forvaltning for kommunene. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal støtter det framforhandlede forslaget til verneforskriftene for Trillemarka- Rollagsfjell oversendt fra Miljøverndepartementet 20. mai Behandling i Formannskap : Rådmannens forslag ble enst. vedtatt Innstilling i Formannskap : Kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal støtter det framforhandlede forslaget til verneforskriftene for Trillemarka- Rollagsfjell oversendt fra Miljøverndepartementet 20. mai Vedlegg: 1. Fremforhandlet forslag til verneforskrifter, datert Direktoratets forslag til verneforskrifter, oversendt MD

13 3. Kommunenes forslag til verneforskrifter, datert MD`s utkast til kommentarer i foredraget til kongelig resolusjon vedrørende enkelte temaer i verneforskriften, sendt

14 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : Q52 Saksmappe : 2005/73 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Hilde Markussen Finansiering og gjennomføring av parkeringsutvidelse for bygdetun og stavkirke. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kulturarvstyret /08 Formannskap /08 Kommunestyret Saken gjelder: Finansiering og gjennomføring av parkeringsutvidelse for bygdetun og stavkirke. Fakta: Kulturarvstyret har i 2007 gjennomført et forprosjekt for parkering og trafikksikkerhetstiltak for Nore og Uvdal bygdetun og Uvdal stavkirke. Konklusjonene ble lagt frem for kommunestyret i forbindelse med rullering av økonomiplanen. Rådmannens forslag om gjennomføring i 2008 til en sum av kroner, ble vedtatt til gjennomføring i Samtidig ønsket kommunestyret en ny vurdering av stedsvalget. Kulturarvstyret har fulgt opp vedtaket i sin sak 02/08 Parkering ved Nore og Uvdal bygdetun. Et enstemmig styre fattet følgende vedtak.: Kulturarvstyret har i dag på nytt vurdert parkering- og trafikksikkerhetsforholdene ved Bygdetunet og Uvdal stavkirke. Styret opprettholder tidligere vedtak om Eiterklepp og ber med dette rådmannen om å iverksette arbeidet. Forprosjekt er gjennomført og stedsvalget er opprettholdt. Prosjektet er av stor viktighet for drift av og sikkerhet ved området. Saken legges derfor frem med ønske om at signalisert bevilgning i 2009 fremskyndes til 2008.

15 Saksbehandlers vurdering: Saken har over flere år hatt høy aktualitet. Politiske vedtak er fulgt opp. Med bakgrunn i årsmelding 2007 dokumenteres en årlig økning av aktiviteter og besøk. Områdets særegenhet er en tetthet i forhold til ordinær gårdsdrift hos naboene. Mottakelsen for tun og kirke er en konsentrert liten parkeringsplass som i enkelte perioder er av stor trafikkfare. Ut i fra dette ønsker rådmannen å be politikerne om en gjennomføring i Bevilgningen for 2009 er tenkt finansiert fra næringsfond. Rådmannens forslag til vedtak: Kulturarvstyret anbefaler at prosjekt 8555 Parkeringsplass gjennomføres i Økonomiplanens foreslåtte bevilgning for 2009 på kr bevilges i Kulturarvstyret har i møte ormannskapet anbef enst. sluttet seg til rådmannens forslag. Behandling i Formannskap : Det ble fremmet følgende forslag: Formannskapet anbefaler at prosjekt 8555 Parkeringsplass gjennomføres i Forslaget ble enst. vedtatt. Innstilling i Formannskap : Prosjekt 8555 Parkeringsplass gjennomføres i Saksdokument 02/08.

16 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 510 Saksmappe : 2008/746 Avd. : Personal Saksbehandler : Vidar Torgersen Tariffoppgjøret Uravstemning. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /08 Saken gjelder: Tariffoppgjøret Uravstemning. Fakta: De sentrale tarifforhandlingene i kommunal sektor pr gikk til mekling. Riksmeklingsmannen la fram et forslag som i førsteomgang ble anbefalt av de fleste involverte parter. UNIO-sammenslutningen godtok ikke meklingsløsningen, og tok ut en del av sine medlemmer i streik fra Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Streiken ble avblåst etter at partene hadde hatt nytt møte. Resultatet av streiken ble ingen lønnsmessige- eller økonomiske endringer, men det ble gitt garantier om at gruppen ikke skulle sakke akterut i forhold til andre grupper. Meklingsmannen forslag er nå ute til uravstemning med frist Forslaget innebærer i store trekk følgende:

17 ØKONOMISK RAMME 2008 Årslønnsvekstramme Virkningsdato Årslønnsvekst Overheng til ,4 % Anslag lønnsglidning 2008 snitt 3 siste år ,26 % Generelt tillegg 2,5 % ,67 % Lokal pott 1,6 % ,07 % Fellesbestemmelser ,35 % Minstelønnsendringer ,59 % Årslønnsvekst ,34 % Særskilt lønnsjustering ,16 % ØKONOMISK RAMME 2009 Årslønnsvekstramme Virkningsdato Årslønnsvekst Overheng til ,3 % Anslag lønnsglidning 2009 Generelt tillegg 3,1 %, minst kr ,26 % ,0 % Minstelønnsendringer 0,2 % ,15 % Årslønnsvekst , 72 % OU-fond ,02% Lokale forhandlinger Det er avsatt en pott på 1,6 % (1,07 % på årsbasis) til lokale forhandlinger i henhold til HTA kap. 4.A.1 per Det er ikke beregnet lokale forhandlinger i 2009.

18 Generelt tillegg i 2008 Per gis det et generelt tillegg på 2,5 % av den enkeltes grunnlønn til arbeidstakere i stillinger som omfattes av HTA kapittel 4. Tillegget er inkludert i minstelønnshevingene. Generelt tillegg i 2009 Med virkning per 1. mai 2009 gis det et generelt tillegg på 3,1 % (2,0 % på årsbasis) av den enkeltes grunnlønn, dog minimum kr 9000,-. Tillegget gis til ansatte i stillinger som omfattes av kap.4. Tillegget er inkludert i ny minstelønn. Pensjonsforhold Endringer i Hovedtariffavtalens kap. 2 består i all hovedsak av redaksjonelle endringer. Dette gjelder også vedtektene til tjenestepensjonsordning og vedtektene til AFP. Gjeldende tjenestepensjonsordning og AFP-ordning videreføres til AFP i offentlig sektor og offentlig tjenestepensjon Partene er enige om at ordningen i offentlig sektor legges om etter mønster av omleggingen i privat sektor. Det innebærer at AFP utformes som et. Spørsmålene knyttet til organisering, finansiering m.v. må utredes videre sammen med tilpassingen av offentlig tjenestepensjon til ny folketrygd, herunder særaldersgrensene, og forutsettes behandlet ved mellomoppgjøret i Avstemmingsregler Reglene for uravstemning i KS tariffområde er fastsatt i Vedtektene for Arbeidsgivervirksomheten i KS 5 Avstemning, hvor det heter: 1. Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant medlemmer som omfattes av avtalene. 3. Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 1/3 av de avgitte stemmer fra medlemmene, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos medlemmene som avgis stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall arbeidstakere i fast stilling pr. 1. januar i avstemningsåret legges til grunn. Alle medlemmer etter vedtektenes 2 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nødvendige antall stemmer JA, vil det foreliggende meklingsforslag til endringer i berørte avtaler være gjeldende tariffavtale for KS' tariffområde fra Dette forutsetter at den enkelte arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultatet. Dersom det ikke er et nødvendig antall KS medlemmer som stemmer JA, vil det foreliggende forslag som helhet være forkastet fra arbeidsgiversiden, og hele KS' tariffområde kan være gjenstand for konflikt/arbeidskamp. Saksbehandlers vurdering: Det er foretatt en grov beregning av kostnadene ved lønnsoppgjøret sett i forhold til Hovedtariffavtalens kap. 4, lærerne og midler til lokale forhandlinger. Virkningen for 2008 vil inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift utgjøre ca. X mill. kroner.

19 Kommunens toppledergruppe og ansatte knyttet til Hovedtariffavtalens kap. 3 og kap. 5, får sin lønn fastsatt lokalt. Evt. lønnsjustering for disse inngår ikke i beregningen, og må forhandles lokalt. Det vil bli lagt fram sak for formannskapet om dette. Innstillingen til Hovedstyret i KS er å anbefale medlemmene å stemme ja til meklingsforslaget i uravstemning. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune stemmer JA til meklingsforslaget til ny tariffavtale for perioden til Behandling i Formannskap : Rådmannens forslag ble enst. vedtatt. Vedtak i Formannskap : Nore og Uvdal kommune stemmer JA til meklingsforslaget til ny tariffavtale for perioden til

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 01.12.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 31/11 Meldinger 1.12.11 PS 32/11 Ubrukte bevilgninger 2011 - overføring til

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 02.09.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 13/10 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 - Kåre

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-62 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.10.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble gitt informasjon om følgende: Budsjettarbeid 2010

Detaljer

HØRING PÅ FORVALTNINGSPLAN FOR TRILLEMARKA - ROLLAGSFJELL

HØRING PÅ FORVALTNINGSPLAN FOR TRILLEMARKA - ROLLAGSFJELL SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: K12 &13 Arkivsaksnr.: 12/1380 HØRING PÅ FORVALTNINGSPLAN FOR TRILLEMARKA - ROLLAGSFJELL Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune opplever at forslag

Detaljer

Saksframlegg. Kommunestyret i Åmot kommune vedtar at Åmot kommune ikke skal overta forvaltningsansvaret for verneområder i kommunen.

Saksframlegg. Kommunestyret i Åmot kommune vedtar at Åmot kommune ikke skal overta forvaltningsansvaret for verneområder i kommunen. Sektor for samfunnsutvikling / Landbruk Vår ref.: 2014/1475-2516/2015 Saksbehandler: Jesper Engel Arkiv: K00 Dato: 13.03.2015 Saksframlegg Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder - Åmot

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vedtatt 29. april 2011. Gjeldende fra 01.01 2012 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret PROTOKOLL Utvalg: for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Rollag Dato: Torsdag 19. juni Tidspunkt: Kl. 09.00-11:30 Til stede: Kari Ask, Dag Lislien, Tore Kravik, Frøydis H. Aasen. Forfall:

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Årsmelding 2014 Forord Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble opprettet 5. desember 2008, og forvaltningsmyndigheten er lagt til kommunene ved et statlig oppnevnt

Detaljer

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Dato FOR-2015-03-20-232 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 8 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud

Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud Vedlegg 29 Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 1 Navn Selskapets navn er. Følgende 29 eiere er deltakere i selskapet: Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal,

Detaljer

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Vedtektene skal sørge for at nasjonalparkstyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser. Vedtekter for nasjonalparkstyret for nasjonalparkene Sjunkhatten, Rago, Junkerdal, Saltfjellet - Svartisen, Láhko, landskapsvernområdene Gåsvatn og Saltfjellet samt Storlia naturreservat i Nordland fylke,

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Rollag kommunehus Dato: Mandag 9. august 2010 Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Til stede: Forfall: Kari Ask, Steinar

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30.

Møteinnkalling. På grunn av budsjettkonferanse (se tidligere tilsendt innkalling), blir formannskapsmøtet flyttet fram til kl. 09.30. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57-58 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:30 10.45 OBS: Merk klokkeslett. Kommunestyresalen, Rødberg På grunn av budsjettkonferanse

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - godkjenning

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - godkjenning Rollag kommune, Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat v/hege Jaren 3626 ROLLAG Trondheim, 19.12.2013 Deres ref.: 2011/708 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/11068 Saksbehandler: Tone Standal Eriksen

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Lampeland Hotell Dato: 29.-30. mars 2012 Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 fredag kl. 12.00 Til stede: Forfall: Kari

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-16.

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00-16. ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57-63 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 13:00-16.00 Orienteringer Notat fra ordfører samt notat om planlegging

Detaljer

IKA KONGSBERG. Representantskap for IKA Kongsberg. Møteprotokoll

IKA KONGSBERG. Representantskap for IKA Kongsberg. Møteprotokoll IKA KONGSBERG Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS Representantskap for IKA Kongsberg Møteprotokoll Møtedato: 29.04.2011 Møtetid: Kl. 13:00 14:45 Møtested: Quality Grand Hotel Kongsberg

Detaljer

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL Sak 1/2009: Søknad om hogst av virke til påbygg av eksisterende seterbu og restaurering av kokebu Aaset i Rollag Saksopplysninger: Nils Fulsaas på eiendommen Nordre Fulsaas gbnr 42/3 i Rollag søker 10.feb.2009

Detaljer

SAKSFREMLEGG TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER

SAKSFREMLEGG TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER Behandles i: Plan- og miljøutvalget TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev fra Miljødirektoratet 04.12.2014 PLM SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR-2014-12-12-1622 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 12.12.2014 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

A-01/08: Tariffrevisjonen pr. 1.5.2008 - Riksmeklingsmannens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

A-01/08: Tariffrevisjonen pr. 1.5.2008 - Riksmeklingsmannens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-01/08: Tariffrevisjonen pr. 1.5.2008 - Riksmeklingsmannens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A- rundskriv nr: 1/2008 Saksnr: 08/00789-4 Arkivkode: 517 Dato: 27.5.2008 Saksbehandler:

Detaljer

Vedlegg 18 Forskrift om vern av Brånakollane naturreservat, Larvik kommune, Vestfold

Vedlegg 18 Forskrift om vern av Brånakollane naturreservat, Larvik kommune, Vestfold Vedlegg 18 Forskrift om vern av Brånakollane naturreservat, Larvik kommune, Vestfold Fastsatt ved kongelig resolusjon 15. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret TRILLEMARKAROLLAGSFJELL NATURRESERVAT PROTOKOLL Utvalg: for TrillemarkaRollagsfjell Naturreservat Møtested: Kommunehuset, Rollag Dato: Mandag 27 mai 2013 Tidspunkt: Kl 12001400 Rollag, 29052013 Hege Jaren

Detaljer

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk

Forvaltningsplan for verneområdet. Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltningsplan for verneområdet Utarbeidelse, innhold og bruk Forvaltning av verneområdet Verneområdestyret: Er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugáissáid suodjemeahcci gitt

Detaljer

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Kommuner etter liste Trondheim, 04.12.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13895 Saksbehandler: Tone Lise Alstad Eid Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Miljødirektoratet

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) Gjeldende fra

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) Gjeldende fra SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Gjeldende fra 01.01.2018 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2016/8 Klassering: K12 Saksbehandler: Linn Aasnes DELEGERING AV FORVALTNINGSMYNDIGHET FOR SKOGOMRÅDER

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 15. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15-18 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.03.2009 Tidspunkt: 13:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Eli

Detaljer

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-K12 14/1160 15/1981 Jan Inge Helmersen 17.03.2015 Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Utvalg Møtedato

Detaljer

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235 Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625

Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625 Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-12-12-1625 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 12.12.2014 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel FOR-2003-06-27-838

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - faglig gjennomgang av utkast til forvaltningsplan Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 3626 ROLLAG Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/708 2010/4370 NAT-VE-TSE 10.07.2012 Arkivkode: 423.0 Forvaltningsplan for

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag. Møtet varte fra :30. Tilstede var Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag. Møtet varte fra :30. Tilstede var Formannskapet Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 11-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.02.2010 Tidspunkt: 14:45 19:00 Det ble avholdt møte i politisk/administrativ ledergruppe

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel SAKLISTE 57/12 TARIFFREVISJONEN 2012 - URAVSTEMNING Tolga, 14.juni 2012 Ragnhild

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Vedlegg 1. miljødepartementet.

Vedlegg 1. miljødepartementet. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mars 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning

Detaljer

Forskrift om vern av Svarverudelva naturreservat, Modum kommune, Buskerud

Forskrift om vern av Svarverudelva naturreservat, Modum kommune, Buskerud Forskrift om vern av Svarverudelva naturreservat, Modum kommune, Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2009/63 434.0 20.11.2009 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Haglebu Fjellstue Dato: Tirsdag 9. juni Tidspunkt: Kl. 10.00-13.00 Til stede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Gunnar

Detaljer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer

Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i nasjonalpark-/verneområdestyrer DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden Ordføreren i Verdal kommune Deres ref Vår ref Dato 200904233 14.12.2009 Etablering av ny modell for forvaltning av verneområder - invitasjon til å delta i

Detaljer

Tilbud om overtakelse av forvaltningsansvar for vernede områder i Bodø kommune

Tilbud om overtakelse av forvaltningsansvar for vernede områder i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.05.2015 36840/2015 2010/6164 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/34 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/67 Bystyret 18.06.2015 Tilbud

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124200. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Vedlegg 32. Forskrift om vern av Granslia naturreservat, Hof kommune, Vestfold

Vedlegg 32. Forskrift om vern av Granslia naturreservat, Hof kommune, Vestfold Vedlegg 32 Forskrift om vern av Granslia naturreservat, Hof kommune, Vestfold Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Delegering av forvaltningsmyndighet for verneområder i

Delegering av forvaltningsmyndighet for verneområder i Bodø kommune Boks 319 8001 Bodø Trondheim, 30.06.2015 Deres ref.: 2010/6164 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13895 Saksbehandler: Tone Lise Alstad Eid Delegering av forvaltningsmyndighet for verneområder

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat

Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Åpent møte 12. og 13. april 2010 Prosjektleder Leif Simonsen Foto: Haakon Haaverstad Presentasjon av prosjektleder Leif Simonsen Naturforvalter fra NLH, 1996

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.02.2017 Arkivsaksnr: 2017/461 Klassering: 512 Saksbehandler: Ann-Karin Vang DEBATTHEFTE 2017- UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/10 16/10 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Kari Klev Redalen, Jan Sommer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune,

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73 74/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke

Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Vedtekter for X nasjonalparkstyre/verneområdestyre for X nasjonalpark/landskapsvernområde i X fylke Miljødirektoratet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og tredje punktum, jf Klima- og

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-08/2013 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Linda Sevlejordet, Else

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 07/15 14/15 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 19:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth, Nils

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 8.00 Møtet

Detaljer

Prosjektplan (basert på mal fra PLP)

Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Versjonsdato: 09.03.2010 Mål og rammer Bakgrunn Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet den 5.

Detaljer

Møteinnkalling. 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

Møteinnkalling. 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 60-67 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 Orienteringer: Kommunestyresalen, Rødberg 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss.

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-13 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/112 Lnr.: 10296/16 Ark.: 510 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 18.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

Forskrift om vern av Krokskogen naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud

Forskrift om vern av Krokskogen naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud Forskrift om vern av Krokskogen naturreservat, Ringerike og Hole kommuner, Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

FORSKRIFT OM FREDNING AV BJERKADALEN NATURRESERVAT I HEMNES KOMMUNE, NORDLAND FYLKE

FORSKRIFT OM FREDNING AV BJERKADALEN NATURRESERVAT I HEMNES KOMMUNE, NORDLAND FYLKE Vedlegg 1 FORSKRIFT OM FREDNING AV BJERKADALEN NATURRESERVAT I HEMNES KOMMUNE, NORDLAND FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon 25.2.2011 i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.02.2013 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 10/5478. I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/1386 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær

FAUSKE KOMMUNE 10/5478. I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/1386 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/5478 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/1386 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: I KOMMUNESTYRE Dato: 17.06.2010 I TARIFF PR. 01.05.10

Detaljer

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009 Innhold Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill 1 Bakgrunn og prosess Nasjonalparkmeldinga 1993 Oppdrag

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 01.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - forslag til endring av forskrift

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - forslag til endring av forskrift Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen Trondheim, 22.10.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/10487 Saksbehandler: Tone Standal Eriksen Trillemarka-Rollagsfjell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 62-64 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE

FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE FORSKRIFT OM VERN AV ROHKUNBORRI NASJONALPARK I BARDU KOMMUNE I TROMS FYLKE Fastsatt ved kongelig resolusjon av...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73 74/208 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 13:00 15.20 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gj. Hovda Hans Beltesbrekke

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-27 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgende ble delt ut i møtet: Prinsipper for god ledelse

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad

Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad Verneplan for LOFOTODDEN NASJONALPARK Moskenesøya Moskenes og Flakstad 2 INNHOLD Innledning...Side 5 - Grunneierrettigheter...Side 6 - Fritidsboliger/hytter...Side 6 - Tekniske inngrep...side 6 - Kystfiske...Side

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Oppdatert 29.01.2013. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00

FLESBERG KOMMUNE. Oppdatert 29.01.2013. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00 Oppdatert 29.01.2013 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 Motorferdsel utmark - snødekt mark

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 111/05 LOKALE FORHANDLINGER GODKJENNING AV PROTOKOLLER

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 111/05 LOKALE FORHANDLINGER GODKJENNING AV PROTOKOLLER TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2005 Tid: kl.09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 111/05 LOKALE FORHANDLINGER 2005 - GODKJENNING AV PROTOKOLLER 112/05 FORVALTNINGSPLAN

Detaljer

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL Møte i forvaltningsstyret 18.05.2009 Tilstede: Tone Ranheim Rolfstad (sak 26), Kari Ask, Gunnar Båsen, Hege Jaren, Liv-Jorunn Ruud, Tore Kravik, Kjell Ove Hovde Forfall: Steinar Berthelsen Sted: Sigdal

Detaljer

A-01/14 Tariffrevisjonen pr Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

A-01/14 Tariffrevisjonen pr Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-01/14 Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-rundskriv nr.: 1-2014 Dokument nr.: 14/00974-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.05.2014 Saksbehandler:

Detaljer

1 AVGRENSNING. Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tydal kommune: 168/1, 169/1, 169/2, 169/3, 182/1, 189/3, 189/7 og 190/6.

1 AVGRENSNING. Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr. i Tydal kommune: 168/1, 169/1, 169/2, 169/3, 182/1, 189/3, 189/7 og 190/6. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Sylan landskapsvernområde i Tydal kommune i Sør- Trøndelag fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. april 2008 med hjemmel i lov 19.juni 1970 nr. 63 om naturvern 5, jf

Detaljer

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 6/15 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget Numedal utmarkssenter, Rødberg Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 19:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Else Bekkeseth

Detaljer

Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag 1. 2. 3.

Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag 1. 2. 3. Vedlegg 1 Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag Fastsatt ved kongelig resolusjon 17. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt:

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune. Saker: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 15.30 17.30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gj. Hovda, ordfører Dagfinn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Forskrift om vern av Seiland nasjonalpark i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark fylke

Forskrift om vern av Seiland nasjonalpark i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark fylke VEDLEGG 1 Forskrift om vern av Seiland nasjonalpark i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 8.12. 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern

Detaljer

SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/ DATO: Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal Turlag

SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/ DATO: Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal Turlag Eggedal Turlag v/ Gunbjørn Aasand Stretaliveien 17 3612 KONGSBERG SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/4498-432.4 DATO: 19.09.2016 Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 19:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Vedlegg 1 Forskrift om vern av Storvika naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Vedlegg 1 Forskrift om vern av Storvika naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Forskrift om vern av Storvika naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Fastsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Merknader: Formannskapet møtte, og behandlet sakene med 6 av 7 representanter. Ronny Andersen (Frp) meldte ikke forfall.

HOVEDUTSKRIFT. Merknader: Formannskapet møtte, og behandlet sakene med 6 av 7 representanter. Ronny Andersen (Frp) meldte ikke forfall. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 61-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.11.2016 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer