HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 35/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gj. Hovda Dagfinn Kravik Eirik Solheim Eli Hovd Prestegården Lars Fullu Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Frank Pedersen Protokollen godkjent: Ordfører orienterte om følgende saker: Trillemarka, ref. etter møte om oppsynstjenesten KASK - Kattegat/Skagerak-samarbeidet Dialogmøte med vegvesenet Frivillighetssentralet statlig bevilgning på kr ,-. Christianne Stroop orienterte om status på NAV-arbeidet.

2 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 026 Saksmappe : 06/ Avd. : Sentralarkiv Saksbehandler : Vidar Skreprud Endring av eierandel / endret selskapsavtale i IKA Kongsberg MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /08 Kommunestyret Saken gjelder: Utvidelse av Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) med flere eiere. Fakta: IKA Kongsberg ble opprett i 1992 som en kompetanseinstitusjon innenfor arkivfaget organisert som en interkommunal samarbeidsordning jf. kommunelovens 27. Den gang med 15 medlemmer. 1. januar 2003 ble selskapet omorganisert til et iks, da med 34 eiere. IKA Kongsberg har nå fått seks søknader om medeierskap i selskapet. Saken ble behandlet av representantskapet 23. april 2008 med følgende enstemmige vedtak: 1. Endringer i selskapsavtalens i 1 og 5 om nye eiere og eierandel, godkjennes med forbehold om søkere og eieres godkjenning. 2. Andre endringer godkjennes. Saksbehandlers vurdering: For kommunen vil økningen i antall eiere bety at eierandelen i selskapet vil reduseres noe. Utvidelsen vil ikke ha noen pratisk betydning for eiertilskuddet eller eiernes stemme i representantskapet, hvor hver eier har en stemme jf. selskapsavtalens 8, 2. ledd.

3 Oversikt over forslag til ny eierandel (2008) og tidligere vedtatt eierandel (2007): Eier Eier Andebu kommune 1,85 2,11 Nore og Uvdal kommune 1,27 1,44 Asker kommune 4,20 4,78 Notodden kommune 2,87 3,25 Buskerud fylkeskommune 5,30 6,03 Nøtterøy kommune 3,31 3,77 Bø kommune 1,91 0 Porsgrunn kommune 3,70 4,21 Flesberg kommune 1,22 1,39 Re kommune 2,43 2,76 Flå kommune 1,17 1,33 Ringerike kommune 3,54 4,03 Fyresdal kommune 1,17 1,33 Rollag kommune 1,17 1,33 Gol kommune 1,69 1,92 Røyken kommune 3,14 3,57 Hemsedal kommune 1,17 1,33 Sande kommune 2,30 2,62 Hjartdal kommune 1,17 1,33 Sauherad kommune 1,67 0 Hof kommune 1,35 1,54 Seljord kommune 1,33 1,51 Hol kommune 1,70 0 Sigdal kommune 1,48 1,68 Hole kommune 1,88 2,14 Siljan kommune 1,18 1,34 Horten kommune 3,45 3,92 Svelvik kommune 2,10 2,39 Hurum kommune 2,51 2,86 Telemark fylkeskommune 3,82 0 Kviteseid kommune 1,28 0 Tinn kommune 2,10 2,39 Lardal kommune 1,19 1,35 Tjøme kommune 1,74 1,97 Larvik kommune 3,91 4,46 Tokke kommune 1,21 1,37 Lier kommune 3,36 3,82 Tønsberg kommune 3,78 4,30 Nedre Eiker kommune 3,35 3,81 Vinje kommune 1,53 1,75 Nes kommune 1,47 1,67 Øvre Eiker kommune 3,00 3,46 Nissedal kommune 1,17 1,33 Ål kommune 1,77 0 Nome kommune 2,13 2,42 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret gir sin tilslutning til at Telemark fylkeskommune og kommunene Bø, Hol, Kviteseid, Sauherad og Ål med virkning fra 1. januar 2008 inngår som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på de vilkår som fremgår av saken. Selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale. Behandling i Formannskap : Rådmannens forslag til innstilling ble enst. vedtatt.. Innstilling i Formannskap : Kommunestyret gir sin tilslutning til at Telemark fylkeskommune og kommunene Bø, Hol, Kviteseid, Sauherad og Ål med virkning fra 1. januar 2008 inngår som eiere i Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS på de vilkår som fremgår av saken. Selskapsavtalen endres i samsvar med vedlagt utkast til ny selskapsavtale. Vedlegg 1 Endret selskapsavtale

4 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K12 Saksmappe : 2008/680 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Forvaltningsmodell for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /08 Kommunestyret Saken gjelder: Forslag til forvaltningsmodell for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat. I tråd med kommunenes ønsker og regjeringens presisering i forbindelse med opprettelsen av Trillemarka Rollagsfjell naturreservat legges det opp til en forvaltningsmodell med lokal forvaltningsmyndighet. Fakta: I de fleste verneområder er det Fylkesmannen i hvert enkelt fylke som er forvaltningsmyndighet. Det finnes noen unntak. Blant annet er det gjennomført et forsøk med lokal forvaltning av store verneområder initiert av Stortinget i Fire forsøk ble igangsatt: Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde Forollhogna nasjonalpark Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark Blåfjella-Skjækrefjella nasjonalpark For Hardangervidda nasjonalpark med tilhørende landskapsvernområder er forvaltningsmyndigheten delt mellom Fylkesmennene i de tre fylkene og 3 fylkesvise tilsynsutvalg oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning, DN etter forslag fra kommunene. Klageinstans er her DN. Bakgrunnen for forsøket initiert av Stortinget var konfliktene mellom lokale aktører og statlig naturvern, og et ønske fra Stortingets side om å redusere disse konfliktene og oppnå større lokal oppslutning om statlig naturvern og verneplaner.

5 NIBR-rapport 2008:11 sammenligner og drøfter funn fra evalueringene av forsøkene. Hovedformålet med evalueringen har vært å vurdere om forvaltningen av verneområdene blir integrert lokalt, og om kommunal forvaltning skaper større legitimitet til vernet og en mer effektiv forvaltning, uten at dette går på bekostning av formålet med vernet og verneverdiene i områdene. Evalueringen tar for seg fire overordnede tema: Bruk og vern Lokal forankring Oppslutning om vernet Effektiv forvaltning Lokal forvaltning innebærer at kommunene enkeltvis eller sammen har fått vernemyndighet. Verneforvaltningen er godt forankret i kommunene. Ikke minst er det lokalpolitiske engasjementet betydelig. Ikke uventet er dette i stor grad rettet mot å sikre lokale bruks- og næringsinteresser og å utvikle en politikk for bruk og vern av områdene. Kommunene har i begrenset grad gitt representanter fra berørte grupper deltakelsesrettigheter i forvaltningen. Kritikken mot statlig verneforvaltning for mangel på reell deltakelse fra berørte grupper kan altså også rettes mot kommunal forvaltning. Særlig bekymringsfullt er en manglende ivaretaking av lokale mindretallsinteresser. Lokal forvaltning har heller ikke ført til økt oppslutning om naturvern fra lokalpolitikere og ledere av lokale foreninger og lag. Derimot slutter et stort flertall av disse opp om den lokale forvaltningen. Hovedkonklusjon er at de fleste lokale forvaltningsmyndigheter ivaretar de formelle krav og oppgaver som ligger til en forvaltningsmyndighet. Lokal forvaltning vektlegger brukerinteresser i forvaltningsplaner og forvaltningspraksis, og dette skaper i enkelte områder problemer i forhold til verneformål og internasjonale avtaler om villrein og samisk reindrift. Lokal forvaltning har heller ikke gitt økt lokal oppslutning om naturvern. Forvaltningsmodellene er noe forskjellige med hensyn til hvor formalisert samarbeidet er mellom kommunene og andre myndigheter, hvor mye myndighet som er delegert til kommunene og hvilke formelle deltakerrettigheter berørte grupper og andre offentlige myndigheter har i forvaltningen. Ulik tradisjon i forhold til bruk av utmarka og utvikling av nye utmarksnæringer og ulik praksis i å tillate motorferdsel synes viktigere for å forklare disse forskjellene, enn de modellene som er valgt. Modellen som er valgt i Dovrefjell innebærer et forpliktende interkommunalt samarbeid som bidrar til en mer likeartet praksis i hele verneområdet enn det som er tifelle i de andre områdene. Grad av interkommunalt samarbeid er dermed et forhold med modellene som påvirker lokal praksis. Viktigere er likhetene, dvs. at kommunene er gitt en sentral posisjon i forvaltningen av alle fire verneområder. Forsøket er utviklet som et administrativt forsøk, men har blitt et forsøk med sterk lokalpolitisk engasjement. Mange lokalpolitikere har ønsket både en ny lokalbasert vernepolitikk og en ny arbeidsdeling innen naturvernet med større lokalt ansvar. Flertydige statlige mål for forvaltningen av naturvernområder har gitt uklare rammer for forsøket. Dette har gitt lokalpolitikerne et betydelig handlingsrom som de har brukt til å utvikle en lokalt basert verneforvaltning. Evalueringen avdekker behov for å tydeliggjøre disse rammebetingelsene for lokal forvaltning og avklare

6 arbeidsdelingen mellom ulike forvaltingsaktører. I den forbindelse kan en formalisert dialog mellom lokale myndigheter og staten være nyttig. Delegering av forvaltningsansvar over større verneområder til kommunene forutsetter et forpliktende interkommunalt samarbeid som kan legge tydelige rammer for lokale myndigheter. Interkommunalt samarbeid har imidlertid noen generelle utfordringer knyttet bl.a. til ansvarsdeling, forpliktende oppfølging, politisk engasjement og styring og berørtes innsyn og deltakelse. Forvaltningsmyndigheten har en rekke oppgaver: Myndighetsutøvelse i henhold til verneregler fastsatt i verneforskriften. Treffe vedtak om dispensasjon i henhold til den enkelte verneforskrift. Forskriftene har egne dispensasjonsbestemmelser som setter rammer for hvilke dispensasjoner som kan gis. Rapportere, eventuelt anmelde, brudd på bestemmelser i verneforskriften til politiet. Utarbeidelse av forvaltningsplan som skal gi et felles grunnlag for forvaltningen og trekke opp felles strategier for bl.a. oppsyn og skjøtsel. Vurdere behovet for skjøtsel og eventuell tilrettelegging. Ansvar for nødvendig merking og vedlikehold av merking i verneområdene. Ansvar for informasjon og kontakt med grunneiere, rettighetshavere, brukere, aktuelle lag og organisasjoner mv. Rapportere om forvaltningen av verneområdet til DN. Den interkommunale forvalterstillingen vil få en viktig rolle i forhold til saksbehandling for forvaltningsmyndigheten, og i forhold til å være et bindeledd mot oppsynet. For å føre kontroll med om verneforskriftene og at eventuelle dispensasjonsvedtak overholdes, er det etablert oppsynsordninger. Statens naturoppsyn (SNO) utfører eller kjøper tjenester som naturoppsyn i verneområdene. SNO er opprettet på grunnlag av Lov om statlig naturoppsyn. Politiet har ansvar for all polititjeneste som utføres innen verneområder, og driver også oppsynsvirksomhet. I revidert nasjonalbudsjett ligger er det et tilskudd til lokalt utviklingsfond på 6 millioner pr. år i 5 år. Fondet skal forvaltes av et styre bestående av de tre kommunenes ordførere og to representanter oppnevnt av Innovasjon Norge i Buskerud. Opprettelse av styret og organisering rundet forvaltning av fondet kommer som politisk sak til høsten. I revidert nasjonalbudsjett ligger det videre 2 millioner til utarbeidelse av forvaltningsplan, 1 million til skjøtsel av seterområder og ferdselsveger og 1 million til finansiering av en interkommunal stilling på forvaltning av verneområdet. Finansiering av forvalterstillingen er i utgangspunktet ment å være varig. Saksbehandlers vurdering: Når forvaltningsansvaret skal plasseres lokalt, ønsker kommunene å sikre en mest mulig helhetlig forvaltning av Trillemarka. Evaluering av forsøkskommunene viser at dette best ivaretas ved felles interkommunale løsninger.

7 På bakgrunn av de erfaringer som er gjort ønsker kommunene et forvaltningsorgan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat som er interkommunalt, som ikke bare er rådgivende, men som har myndighet etter verneforskriften. Sammensettingen av dette forvaltningsstyret bør gjenspeile kommunenes interesse og areal i verneområdet. Samtidig må styret ha et antall medlemmer som gjør dette funksjonelt. Det er viktig at dette organet har myndighet, og ikke bare er et rådgivende organ overfor tre enkelt kommuner. Ut fra konklusjonene i evalueringsrapporten og egne erfaringer med forvaltning av Hardangervidda nasjonalpark foreslår rådmannen at DN oppnevner et lokalt forvaltningsstyre for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat med forvaltningsmyndighet for verneforskriften. Forvaltningsstyret består av 5 representanter, 2 fra Rollag kommune, 2 fra Sigdal kommune og 1 fra Nore og Uvdal kommune. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner støtter regjeringens anbefaling om en lokal forvaltning av Trillemarka Rollagsfjell naturreservat. Kommunene ønsker å sikre en mest mulig helhetlig forvaltning av Trillemarka, og mener dette best ivaretas ved å gi forvaltningsmyndighet til et felles lokalt organ for kommunene, ikke til de tre kommunene hver for seg. Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner foreslår at Direktoratet for naturforvaltning, DN oppnevner, etter forslag fra kommunene et forvaltningsstyre for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat med forvaltningsmyndighet for verneforskriften. Forvaltningsstyret består av 5 representanter, 2 fra Rollag kommune, 2 fra Sigdal kommune og 1 fra Nore og Uvdal kommune. Behandling i Formannskap : Rådmannens forslag ble enst. vedtatt. Innstilling i Formannskap : Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner støtter regjeringens anbefaling om en lokal forvaltning av Trillemarka Rollagsfjell naturreservat. Kommunene ønsker å sikre en mest mulig helhetlig forvaltning av Trillemarka, og mener dette best ivaretas ved å gi forvaltningsmyndighet til et felles lokalt organ for kommunene, ikke til de tre kommunene hver for seg. Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner foreslår at Direktoratet for naturforvaltning, DN oppnevner, etter forslag fra kommunene et forvaltningsstyre for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat med forvaltningsmyndighet for verneforskriften. Forvaltningsstyret består av 5 representanter, 2 fra Rollag kommune, 2 fra Sigdal kommune og 1 fra Nore og Uvdal kommune.

8 Saksdokument: 1. NIBR-rapport 2008:11 Lokal forvaltning av store verneområder 2. DN rapport Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark med landskspsvernområder, kap. 6 Forvaltning og oppsyn

9 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : K12 Saksmappe : 2008/147 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Forslag til verneforskrifter for Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /08 Kommunestyret Saken gjelder: Behandling av forslag til verneforkrifter for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat framforhandlet mellom Miljøverndepartementet og Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal kommuner. Fakta: Regjeringen har bestemt seg for at det skal vernes et område på 147 kvadratkilometer i Trillemarka- Rollagsfjell. Vernevedtaket skal etter det rådmannen kjenner til trolig fattes i Statsråd over sommeren. En viktig del av vernevedtaket er fastsettelse av vernebestemmelser for området. Vernebestemmelsene som vedtas vil også gjelde for de tidligere vernede områdene Trillemarka og Heimseteråsen Naturreservat. De tre kommunene har i fellesskap hatt forhandlinger med Miljøverndepartementet om vernebestemmelsene. Møtene har vært avholdt på Statens Hus i Drammen hos Fylkesmannens Miljøvernavdeling, og Fylkesmiljøvernsjef Øyvind Holm har vært ordstyrer på møtene. Det er totalt avholdt 3 møter. Kommunenes utgangspunkt for forhandlingene har vært kommunenes forslag til vernebestemmelser fra kommunedelplan for Trillemarka- Rollag-Østfjell. Miljøverndepartementet har brukt Direktoratet for Naturforvaltning sitt forslag som utgangspunkt. Vedlagt ligger framforhandlet utkast til verneforskrifter for Trillemarka- Rollagsfjell, med kommentarer fra Miljøverndepartementet. Kommunenes forslag ligger også vedlagt.

10 Saksbehandlers vurdering: De viktigste punktene som er diskutert på møtene gjelder formålsparagrafen, motorferdsel, og hvilke tiltak som skal være tillatt uten søknad kontra tiltak som skal være søknadspliktige. I formålsparagrafen har forholdet til begrepet urørt vært diskutert. I Departementet sitt utgangspunkt var området beskrevet som området er tilnærmet urørt noe kommunene mente ikke var beskrivende for området. Formuleringen som en i felleskap falt ned på til slutt var området domineres av eldre naturskog med preg av urørthet. Det er også tatt inn en setning i formålsparagrafen som henviser til setervollene. Totalt sett mener rådmannen at formuleringene i bestemmelsen stemmer bedre med virkeligheten enn opprinnelig forslag fra Miljøverndepartementet gjorde. I forhold til tiltak som kan gjennomføres i området uten søknad har kommunene fått gjennomslag for at bilveiene inn i verneområdet er åpne for allmenn ferdsel uten søknad (dersom grunneierne velger dette). Videre skal det være tillatt med bruk av lett terrenggående kjøretøy for uttransport av felt elg og hjort, og motorisert ferdsel på eksisterende veier (både bilveier og traktorveier) for utsetting av elgposter og tilsyn av husdyr på beite, og uttransport av syke og skadde bufe. En forutsetning for dette er at veiene er nevnt i forvaltningsplanen som skal lages av kommunene. Tilsyn av husdyr på beite og uttransport av syke og skadde dyr skal rapporteres i etterkant med kjørebok. Nødvendig motorferdsel på eksisterende veier i forbindelse med tilsyn av bygninger på landbrukseiendommer er også tillatt uten søknad. Forutsetningen er at bygningene er listet i forvaltningsplanen, og at transporten rapporteres i etterkant i form av ført kjørebok. Videre er det foreslått at kjøring og stikking av skiløyper, og merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper, bruer skilt og lignende som er vist i forvaltningsplanen skal kunne utføres uten særskilt tillatelse etter verneforskriftene. Vedlikehold av bygninger, veier og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet, og som er listet i forvaltningsplan vil også være tillatt uten søknad. Men det må søkes om nødvendig motorferdsel for å gjennomføre tiltakene. Det vil også være tillatt med beite, sanking av bær og matsopp, rydding og stell av eksisterende setervoller og hyttetomter på inntil 3 dekar. Setervollene må være listet opp og avgrenset i forvaltningsplanen. Rydding av setervoller som ikke er listet i forvaltningsplanen er søknadspliktig tiltak. Jakt, fangst og fiske og utsetting av saltsteiner kan foregå som normalt med de begrensninger som er nevnt i forhold til motorferdsel. Det samme gjelder vilt- og fiskestelltiltak og utsetting av fisk som er definert i forvaltningsplanen. I den årstiden det ikke er generelt bålforbud kan tørrkvist eller medbrakt ved benyttes til å fyre bål. Gjenoppføring av bygninger som er blitt ødelagt av brann eller naturskade innenfor opprinnelig størrelse kan også skje uten søknad etter verneforskriftene, men det må

11 søkes om nødvendig motorferdsel for å gjenoppføre bygningen. Tillatelse må også foreligge etter plan- og bygningsloven på vanlig måte. Etter søknad kan det gis tillatelse til mindre tilbygg til og ombygging av bygninger. Videre kan det gis tillatelse til oppsetting av nye skilt, merking av nye stier og løyper og omlegging av eksisterende stier og løyper, etablering av faste bålplasser, samt bygging av nye bruer og legging av nye klopper. Det kan også etter søknad gis tillatelse til oppsetting av nye gjerder og etablering av samle- og sankekveer i forbindelse med beitebruk, rydding av nytt beite på gamle setervoller og uttak av stein og torv til bruk på bygninger i reservatet. Etter søknad kan det også gis tillatelse til uttak av tømmer for restaurering av tømmerbygninger i reservatet og hogst av ved til setre og hytter. Det må søkes etter verneforskriften om tillatelse for nødvendig motorferdsel for tiltak som er tillatt uten søknad og for søkbare tiltak som nevnt over og transport av varer, materialer, utstyr og ved til hytter og setre. Fra kommunenes side har et viktig prinsipp i arbeidet med verneforskriften vært å unngå dobbelbehandling av søknader. Dette er spesielt aktuelt innenfor motorferdsel, hvor de fleste transportoppdrag i utmark som ikke er tilknyttet landbruk er søknadspliktig etter Lov om motorferdsel. Dette prinsippet har kommunene ikke fått gjennomslag for. Kommunene ønsket i utgangspunktet at saker om motorferdsel skulle behandles bare etter Lov om motorferdsel også inne i reservatet. Bakgrunnen for dette var basert på at det er et restriktivt regelverk i Lov om motorferdsel som gjelder også utenfor reservatet. Kommunene mente dette ville være tilfredsstillende også innenfor verneområdet. Dette kunne gitt en ulik praksis for motorferdsel i de tre kommunene fordi Lov om motorferdsel skal behandles i den enkelte kommune og ikke kan delegeres til forvaltningsstyret. Det framforhandlede forslaget vil sikre likebehandling i forhold til motorferdsel i hele reservatet, men søknader om motorferdsel i verneområdet vil måtte behandles både etter Lov om motorferdsel i de respektive kommunene og etter verneforskriften i forvaltningsstyret. Det er i verneforskriften lagt opp til at det skal kunne gis flerårige løyver, og aktiv bruk av flerårige løyver etter begge lovverk burde gi en tilfredsstillende fleksibilitet. Bruk av naturreservatet til arrangementer med inntil 40 personer er tillatt, også overnatting for grupper opp til 40 er tillatt uten søknad. For arrangementer eller organiserte turer med flere enn 40 personer må det søkes om tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Når det gjelder forvaltningsmyndighet står det i forskriften at Direktoratet for naturforvaltning bestemmer hvem som skal ha forvaltningen av området. Dette er en standardformulering som må stå av hensyn til hjemmelsgrunnlaget i naturvernloven. Det er imidlertidig ikke tvil om at kommunene skal ha forvaltningsmyndighet for området. Dette er presisert både i regjeringens pressemelding og i kommentarene til verneforskriften fra Miljøverndepartementet.

12 Det er to tiltak som ikke er dekket opp gjennom forslaget til verneforskrifter som lå i kommunenes forslag til verneforskrift. Dette gjelder mulighetene for å gjenreise bygninger på gamle tufter og oppsetting av båthus. Begge punktene gjelder oppsetting av nye bygninger i reservatet, og dette var et tema det ikke var mulig å komme til en løsning på. Departementet gav uttrykk for at nye bygninger i et naturreservat ikke var ønskelig, og gikk derfor mot forslagene. Departementet åpner likevel for at det i spesielle tilfeller kan gis tillatelser til gjenreisning på gamle tufter etter unntaksbestemmelsen 7 i verneforskriften. Kommunene er fortsatt uenige med Miljøverndepartementet i prinsippene omkring motorferdsel og at det ikke er et punkt om gjenoppføring av bygninger på gamle tufter og enkle båthus i forskriftene, men finner likevel etter en helhetsvurdering å støtte det framforhandlede forslaget. Prosessen mellom kommunene og Miljøverndepartementet har vært unik i norsk sammenheng. Det vanlige i vernesaker er at Miljøverndepartementet gjør sine egne vurderinger etter oversendelse fra Direktoratet for naturforvaltning, uten at lokale myndigheter kommer til orde. Kommunene har oppfattet forhandlingene som svært verdifulle. Begge sider har fått anledning til å bryne sine standpunkter på et likeverdig grunnlag. Rådmannen håper disse erfaringene blir brukt i senere verneprosesser i Norge. Totalt sett mener rådmannen at det framforhandlede forslaget til verneforskrift er tilfredsstillende. Det er mer liberalt enn tradisjonelle forskrifter for naturreservat i Norge pleier å være, og har akseptabel fleksibilitet i forhold til viktige temaer. Rådmannen mener også at forslaget er tilstrekkelig dynamisk i forhold til praktisk forvaltning for kommunene. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal støtter det framforhandlede forslaget til verneforskriftene for Trillemarka- Rollagsfjell oversendt fra Miljøverndepartementet 20. mai Behandling i Formannskap : Rådmannens forslag ble enst. vedtatt Innstilling i Formannskap : Kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal støtter det framforhandlede forslaget til verneforskriftene for Trillemarka- Rollagsfjell oversendt fra Miljøverndepartementet 20. mai Vedlegg: 1. Fremforhandlet forslag til verneforskrifter, datert Direktoratets forslag til verneforskrifter, oversendt MD

13 3. Kommunenes forslag til verneforskrifter, datert MD`s utkast til kommentarer i foredraget til kongelig resolusjon vedrørende enkelte temaer i verneforskriften, sendt

14 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : Q52 Saksmappe : 2005/73 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Hilde Markussen Finansiering og gjennomføring av parkeringsutvidelse for bygdetun og stavkirke. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kulturarvstyret /08 Formannskap /08 Kommunestyret Saken gjelder: Finansiering og gjennomføring av parkeringsutvidelse for bygdetun og stavkirke. Fakta: Kulturarvstyret har i 2007 gjennomført et forprosjekt for parkering og trafikksikkerhetstiltak for Nore og Uvdal bygdetun og Uvdal stavkirke. Konklusjonene ble lagt frem for kommunestyret i forbindelse med rullering av økonomiplanen. Rådmannens forslag om gjennomføring i 2008 til en sum av kroner, ble vedtatt til gjennomføring i Samtidig ønsket kommunestyret en ny vurdering av stedsvalget. Kulturarvstyret har fulgt opp vedtaket i sin sak 02/08 Parkering ved Nore og Uvdal bygdetun. Et enstemmig styre fattet følgende vedtak.: Kulturarvstyret har i dag på nytt vurdert parkering- og trafikksikkerhetsforholdene ved Bygdetunet og Uvdal stavkirke. Styret opprettholder tidligere vedtak om Eiterklepp og ber med dette rådmannen om å iverksette arbeidet. Forprosjekt er gjennomført og stedsvalget er opprettholdt. Prosjektet er av stor viktighet for drift av og sikkerhet ved området. Saken legges derfor frem med ønske om at signalisert bevilgning i 2009 fremskyndes til 2008.

15 Saksbehandlers vurdering: Saken har over flere år hatt høy aktualitet. Politiske vedtak er fulgt opp. Med bakgrunn i årsmelding 2007 dokumenteres en årlig økning av aktiviteter og besøk. Områdets særegenhet er en tetthet i forhold til ordinær gårdsdrift hos naboene. Mottakelsen for tun og kirke er en konsentrert liten parkeringsplass som i enkelte perioder er av stor trafikkfare. Ut i fra dette ønsker rådmannen å be politikerne om en gjennomføring i Bevilgningen for 2009 er tenkt finansiert fra næringsfond. Rådmannens forslag til vedtak: Kulturarvstyret anbefaler at prosjekt 8555 Parkeringsplass gjennomføres i Økonomiplanens foreslåtte bevilgning for 2009 på kr bevilges i Kulturarvstyret har i møte ormannskapet anbef enst. sluttet seg til rådmannens forslag. Behandling i Formannskap : Det ble fremmet følgende forslag: Formannskapet anbefaler at prosjekt 8555 Parkeringsplass gjennomføres i Forslaget ble enst. vedtatt. Innstilling i Formannskap : Prosjekt 8555 Parkeringsplass gjennomføres i Saksdokument 02/08.

16 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 510 Saksmappe : 2008/746 Avd. : Personal Saksbehandler : Vidar Torgersen Tariffoppgjøret Uravstemning. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /08 Saken gjelder: Tariffoppgjøret Uravstemning. Fakta: De sentrale tarifforhandlingene i kommunal sektor pr gikk til mekling. Riksmeklingsmannen la fram et forslag som i førsteomgang ble anbefalt av de fleste involverte parter. UNIO-sammenslutningen godtok ikke meklingsløsningen, og tok ut en del av sine medlemmer i streik fra Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Streiken ble avblåst etter at partene hadde hatt nytt møte. Resultatet av streiken ble ingen lønnsmessige- eller økonomiske endringer, men det ble gitt garantier om at gruppen ikke skulle sakke akterut i forhold til andre grupper. Meklingsmannen forslag er nå ute til uravstemning med frist Forslaget innebærer i store trekk følgende:

17 ØKONOMISK RAMME 2008 Årslønnsvekstramme Virkningsdato Årslønnsvekst Overheng til ,4 % Anslag lønnsglidning 2008 snitt 3 siste år ,26 % Generelt tillegg 2,5 % ,67 % Lokal pott 1,6 % ,07 % Fellesbestemmelser ,35 % Minstelønnsendringer ,59 % Årslønnsvekst ,34 % Særskilt lønnsjustering ,16 % ØKONOMISK RAMME 2009 Årslønnsvekstramme Virkningsdato Årslønnsvekst Overheng til ,3 % Anslag lønnsglidning 2009 Generelt tillegg 3,1 %, minst kr ,26 % ,0 % Minstelønnsendringer 0,2 % ,15 % Årslønnsvekst , 72 % OU-fond ,02% Lokale forhandlinger Det er avsatt en pott på 1,6 % (1,07 % på årsbasis) til lokale forhandlinger i henhold til HTA kap. 4.A.1 per Det er ikke beregnet lokale forhandlinger i 2009.

18 Generelt tillegg i 2008 Per gis det et generelt tillegg på 2,5 % av den enkeltes grunnlønn til arbeidstakere i stillinger som omfattes av HTA kapittel 4. Tillegget er inkludert i minstelønnshevingene. Generelt tillegg i 2009 Med virkning per 1. mai 2009 gis det et generelt tillegg på 3,1 % (2,0 % på årsbasis) av den enkeltes grunnlønn, dog minimum kr 9000,-. Tillegget gis til ansatte i stillinger som omfattes av kap.4. Tillegget er inkludert i ny minstelønn. Pensjonsforhold Endringer i Hovedtariffavtalens kap. 2 består i all hovedsak av redaksjonelle endringer. Dette gjelder også vedtektene til tjenestepensjonsordning og vedtektene til AFP. Gjeldende tjenestepensjonsordning og AFP-ordning videreføres til AFP i offentlig sektor og offentlig tjenestepensjon Partene er enige om at ordningen i offentlig sektor legges om etter mønster av omleggingen i privat sektor. Det innebærer at AFP utformes som et. Spørsmålene knyttet til organisering, finansiering m.v. må utredes videre sammen med tilpassingen av offentlig tjenestepensjon til ny folketrygd, herunder særaldersgrensene, og forutsettes behandlet ved mellomoppgjøret i Avstemmingsregler Reglene for uravstemning i KS tariffområde er fastsatt i Vedtektene for Arbeidsgivervirksomheten i KS 5 Avstemning, hvor det heter: 1. Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant medlemmer som omfattes av avtalene. 3. Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 1/3 av de avgitte stemmer fra medlemmene, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne hos medlemmene som avgis stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall arbeidstakere i fast stilling pr. 1. januar i avstemningsåret legges til grunn. Alle medlemmer etter vedtektenes 2 og som omfattes av avtalen, blir bundet av et uravstemningsresultat. Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det nødvendige antall stemmer JA, vil det foreliggende meklingsforslag til endringer i berørte avtaler være gjeldende tariffavtale for KS' tariffområde fra Dette forutsetter at den enkelte arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultatet. Dersom det ikke er et nødvendig antall KS medlemmer som stemmer JA, vil det foreliggende forslag som helhet være forkastet fra arbeidsgiversiden, og hele KS' tariffområde kan være gjenstand for konflikt/arbeidskamp. Saksbehandlers vurdering: Det er foretatt en grov beregning av kostnadene ved lønnsoppgjøret sett i forhold til Hovedtariffavtalens kap. 4, lærerne og midler til lokale forhandlinger. Virkningen for 2008 vil inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift utgjøre ca. X mill. kroner.

19 Kommunens toppledergruppe og ansatte knyttet til Hovedtariffavtalens kap. 3 og kap. 5, får sin lønn fastsatt lokalt. Evt. lønnsjustering for disse inngår ikke i beregningen, og må forhandles lokalt. Det vil bli lagt fram sak for formannskapet om dette. Innstillingen til Hovedstyret i KS er å anbefale medlemmene å stemme ja til meklingsforslaget i uravstemning. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune stemmer JA til meklingsforslaget til ny tariffavtale for perioden til Behandling i Formannskap : Rådmannens forslag ble enst. vedtatt. Vedtak i Formannskap : Nore og Uvdal kommune stemmer JA til meklingsforslaget til ny tariffavtale for perioden til

Møteinnkalling. Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser.

Møteinnkalling. Nullkonsesjon etter gjennomgang av innkomne uttalelser Strategisk næringsplan etter innkomne uttalelser. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 93-99 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering om følgende tema: Nullkonsesjon etter gjennomgang

Detaljer

Møteinnkalling. 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

Møteinnkalling. 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 60-67 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 Orienteringer: Kommunestyresalen, Rødberg 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rådmannen, Vidar Torgersen, Kate Hovdegård, Ottar Huseby, Ragnhild Haug, Grete Blørstad, Anne Rudi. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Rådmannen, Vidar Torgersen, Kate Hovdegård, Ottar Huseby, Ragnhild Haug, Grete Blørstad, Anne Rudi. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 48 53/11 Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 29.08.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda,

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 September 2013 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 28 nye skogreservater i medhold

Detaljer

A-01/08: Tariffrevisjonen pr. 1.5.2008 - Riksmeklingsmannens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

A-01/08: Tariffrevisjonen pr. 1.5.2008 - Riksmeklingsmannens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-01/08: Tariffrevisjonen pr. 1.5.2008 - Riksmeklingsmannens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A- rundskriv nr: 1/2008 Saksnr: 08/00789-4 Arkivkode: 517 Dato: 27.5.2008 Saksbehandler:

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 06.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009 LIER KOMMUNE Rådmannen August 2009 Forord Lier kommune eier helt eller har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med forskjelligartede formål og organisert etter forskjellige prinsipper

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00.

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34-40 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke Miljøverndepartementet Miljøvernminister: Helen Bjørnøy KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: 2005/568 Dato: 8.12.2006 Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået

Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået Høringsnotat Utgitt av: Kommunal- og regionaldepartementet Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået Trykk: Departementenes servicesenter - 02/08-1200 MILJØMERKET

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG TIL LØSNING SENDES MED DETTE MEDLEMMENE TIL URAVSTEMNING

TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG TIL LØSNING SENDES MED DETTE MEDLEMMENE TIL URAVSTEMNING A-rundskriv nr: 1/2008 Saksnr: 08/00789-4 Arkivkode: 517 Dato: 27.5.2008 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Store Ste 2. etg, Halti Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dombås hotell Dato: 05.01.2015 Tidspunkt: 12:00 (lunsj fra kl 11) Eventuelt forfall må meldes snarest til fmopdovrefjell@fylkesmannen.no, eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 28.11.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15: Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer