BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, møterommet Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, møterommet Dato: 01.04.2008 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, møterommet Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Saksliste

2 Saksnr PS 08/19 PS 08/20 PS 08/21 PS 08/22 PS 08/23 PS 08/24 RS Innhold Valg av årboknemnd og kommunal representant i barnehagenes samarbeidsutvalg. Søknad om tilskudd. Breivik Kvinne- og Familielag. Samferdselsutfordringer i Skjerstad. Søknad om leiekjøring i Hamn hyttefelt på Oldereid. Søknad om motorferdsel med traktor i utmark. Erik Arne Jakobsen. Tilrettelegging for fysisk aktivitet. Referatsaker Bodø, 3. april 2008 Ivar Andreassen leder Gotfred Jensen sekretær

3 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/19 Lokalutvalget Skjerstad Valg av årboknemnd og kommunal representant i barnehagenes samarbeidsutvalg. Sammendrag Da lokalutvalget foretok en rekke valg sist høst glemte man å velge ny årboknemnd. Videre har Misvær barnehage ønsket at LU også skal velge en representant til barnehagens samarbeidsutvalg(su). Saksopplysninger Følgende er i dag medlemmer i årboknemnda: Ingrid Lien(leder), Odd Hals, Odd Lekang, Birgit. L. Nyaas og Ivar Andreassen. De siste årene er årbok og kalender blitt laget, med få unntak, med beskjedent bidrag fra årboknemnda. I de kommende årene må nok årboknemnda bidra i vesentlig større grad enn nå med aktivt årbokarbeid. Det synes derfor viktig at det velges medlemmer som på sikt er villige til å påta seg dette arbeidet. Ragnhild Brodersen i Misvær barnehage har bedt om å få opplyst hvem lokalutvalget har valgt som kommunens representant i barnehagens SU. Ved henvendelse til kommunen har jeg fått opplyst at bystyret ikke har foretatt dette valget, heller ikke til andre barnehager. Det framgår heller ikke av nemndboka for Bodø kommune at representanter til slike samarbeidsutvalg er valgt andre steder. Vurderinger De siste årene er årbok og kalender blitt laget, med noen unntak, med beskjedent bidrag fra årboknemnda. I de kommende årene må nok årboknemnda bidra i vesentlig større grad enn nå med aktivt årbokarbeid. Det synes derfor å være viktig at det velges medlemmer som har interesse for denne oppgaven, og på sikt er villige til å påta seg dette arbeidet. Skjerstad kommune valgte i sin tid representanter til samarbeidsutvalgene i barnehagene, men dette opphørte ved sammenslåingen. I Bodø kommune velges det bare politiske representanter til samarbeidsutvalgene i skolene, ikke til barnehagene. Jeg har sendt en e-post til kommunaldirektør Arne Øvsthus om saken. Han svarte følgende : Vi har som du nevner, ikke praktisert en ordning med at det er politisk valgte representanter til SU i barnehagene, som vi har for skolene. Dersom dette prinsipielt skal endres, er det mest naturlig at dette skjer ved et politisk initiativ. Det anmodes om at valg av årboknemnd blir foretatt.

4 Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen

5 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/20 Lokalutvalget Skjerstad Søknad om tilskudd. Breivik Kvinne- og Familielag. Sammendrag Det tilrås at Breivik Kvinne- og Familielag innvilges et tilskudd på kr til innkjøp av nytt bestikk/dekketøy til Breivik samfunnshus. Saksopplysninger Breivik Kvinne- og Familielag har søkt om tilskudd fra lokalutvalget. Laget driver med en rekke aktiviteter. Blant disse er juleverksted, ungdomsklubb, utstillinger og annet. Laget har pusset opp kjøkkenet på samfunnshuset og prøver nå å reise penger til innkjøp av nytt dekketøy og bestikk til dette. Det er i første rekke dette formålet søknaden dreier seg om. Vurderinger Laget er involvert i en rekke positive aktiviteter til beste for bygda og de stadig flere innbyggerne der. Breivik samfunnshus er en storstue for innbyggerne og har mottatt mye hjelp fra laget, deriblant til oppussing av kjøkkenet. Så er det da også blitt et moderne og praktisk anlagt kjøkken som er i stand til å betjene store arrangement. Dekketøyet og bestikket er imidlertid modent for utskiftning. Lokalutvalget har ved flere anledninger gitt tilskudd til lag og foreninger uten at det på forhånd har vært gjort kjent at en slik mulighet til å få støtte foreligger. Det beste hadde sannsynligvis vært at en eventuell tilskuddsordning hadde vært bekjentgjort med søknadsfrist og størrelse på beløpet som var til fordeling. Dette er ikke gjort siden fondsmidlene fra tidligere Skjerstad kommune ble fordelt. Konklusjon og anbefaling I dette tilfellet innstilles det på at Breivik Kvinne- og Familielag gis et tilskudd på kr Lokalutvalget rår til sammen over et budsjett på kr og det er derfor begrenset hva utvalget kan bidra med. Saken foreslås derfor lagt fram for lokalutvalget med følgende Forslag til vedtak: Breivik Kvinne- og Familielag innvilges et tilskudd på kr til delvis dekning av innkjøp av nytt bestikk og dekketøy til Breivik samfunnshus.

6 Saksbehandler: Gotfred Jensen

7 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7460 L05 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/21 Lokalutvalget Skjerstad Samferdselsutfordringer i Skjerstad. Sammendrag Målet med dette saksframlegget er å bringe til torgs alle saker på samferdselsområdet som har vært innom lokalutvalget siden dette startet sin virksomhet for vel tre år siden. Grunnen til dette er at samferdsel blir hovedtema i møtet Vi får da besøk av så vel representanter for veikontoret som kommunen. Saksopplysninger I tilfeldig rekkefølge kan følgende saker listes opp: Parkeringsforholdene på Engeheia Dette har vært en gjenganger i lokalutvalget. I sommerhalvåret er det nesten ingen biler som blir parkert her, de fleste kjører opp til parkeringsplasser ved Børnupvatn og ved Svartvasskrysset. På ettervinteren og særlig rundt påsketider er det imidlertid til dels kaotiske tilstander på denne uoversiktlige bakketoppen; biler står parkert på en slik måte at de ofte fører til trafikkfarlige situasjoner. Lokalutvalget har forsøkt å få til en løsning, men så langt har dette ikke lyktes. Målet er dog å få til brøytede parkeringsplasser som ligger sør for veikrysset og som ikke kommer i konflikt med trafikken på Rv 812. I de opprinnelige veiplanene for denne bakketoppen inngikk at veien skulle senkes med ca. fem meter i forhold til slik den framstår i dag. Teledannelser i området forårsaker at veien er dårligere dosert om vinteren enn i sommerhalvåret. Dette gjelder i særdeleshet for trafikken fra øst. I de seneste år har det både vært en dødsulykke og et tankbilvelt på denne bakketoppen. Passasje for fotgjengere og syklister på utsiden av tunnelen på Enge. Det har blitt spilt inn overfor lokalutvalget at lysforholdene i denne tunnelen gjør at bilister i begge fartsretningene kan overse fotgjengere og syklister som ferdes i tunnelen. Løsningen på dette kan være at vegvesenet åpner for at det etableres en passasje for disse myke trafikantene på utsiden av tunnelen. En slik passasje vil kunne redusere denne kollisjonsfaren betydelig. Sauer i tunnelen på Enge Det vises til forrige punkt. Fra tid til annen ferdes det sauer i samme tunnel. Selv om det skiltes i området, kommer sauer midt i veibanen i en dunkel tunnel med fartsgrense 80 km/t bokstavelig talt brått på bilistene. Det har vært luftet planer om en ferist ovenfor kraftstasjonen, men intet har skjedd i saken siden den sist ble tatt opp i lokalutvalget. Fortau i stedet for gang- og sykkelvei i Misvær

8 I siste møte i lokalutvalget ble denne saken tatt opp etter et innspill fra kommunalteknisk kontor i Misvær. Foranledningen er de trafikkfarlige forholdene på Rv 812 gjennom stedet, ikke minst for små trafikanter fra barnehage og skole i området. Avisa Nordland tok nylig spørsmålet opp i en artikkel. Spørsmålet blir kanskje om det ikke er bedre å få et fortau enn å vente på en gang- og sykkelvei som aldri kommer. Andre argumenter i favør av et fortau er at det både er rimeligere, raskere å anlegge samt at det på langt nær er så plasskrevende som en tradisjonell gang- og sykkelvei. Denne saken har imidlertid sammenheng med neste punkt som er: Sentrumsplan for Misvær Denne planen har vært oppe til behandling flere ganger i lokalutvalget. Verken kommunen, Statens vegvesen eller næringslivet i området har så langt stilt nødvendige midler til disposisjon for planen. De trenges et spleiselag for å kunne starte opp arbeidene. Bodø kommune har imidlertid bevilget midler slik at det kan foretas en oppstart. Det er å håpe at Statens vegvesen og de andre aktørene gjør det samme. Utfordringen med planer av dette slaget er at ressursene må samordnes slik at når arbeidene først begynner, så begynnes det på en måte som fører planen i mål. Gang-/sykkelvei i tilknytning til Lakselv bru Dette punktet må ses i sammenheng med så vel sentrumsplanen som fortauplanen. Det synes ikke å ligge til rette for et fortau på utsiden av Lakselv bru, her må det nok anlegges en gang-/sykkelvei. Det har vær innvendt at brua, som er fra 1962, ut fra hensynet til stabiliteten ikke vil tåle et slikt vedheng, men det bør kunne vurderes å anlegge en gang- og sykkelvei av lettmetall. Manglende autovern langs Rv 812 ved Misværfjorden Grunnet fjerning av skog mellom Rv 812 og Misværfjorden, har det noen steder oppstått et nytt problem; bilførerne føler en utrygghet på glatt føre. Dette gjelder særlig på en kortere strekning mellom Bue og Oldereid. Skogen har tjent som et autovern på strekningen. Lokalutvalget har derfor spilt inn at det bør monteres autovern på de aktuelle strekningene. Smal og rasfarlig vei i Sandura Denne delen av Rv 812 er smal og utsatt for ras. Lokalutvalget har sendt brev til Statens vegvesen om saken, sist brev datert Det har vært etterlyst geologiske undersøkelser i området og planer for en opprustning/sikring av denne parsellen. Brøyting og annet veivedlikehold I vinter har lokalutvalget mottatt flere innspill angående dårlig brøyting, sandstrøing m.v. Veivesenet brøyter mindre i egen regi og brøyterodene er delt mellom flere private entreprenører. Dette kan ha som konsekvens at en brøyter, for å spare drivstoff, kjører med plogen i luften når han ikke er i egen rode. På denne måten kan strekninger til tider blir dårlig brøytet, ikke bare på Rv 812, men også på strekningen Sandkollen Skjerstad Breivik. Trafikksikkerhetstiltak på Tapstad og på Støvset I 2004 fikk daværende Skjerstad kommune fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler i regi av Aksjon Skoleveg til tre tiltak: 1. Tapstad, skilting, breddeutvidelse med mer kr Støvset, fotgjengerovergang, skilting med mer Karbøl, sikringstiltak ved Karbøl bru Sistnevnte tiltak er utført, de andre gjenstår. Lokalutvalget tok i siste møte et initiativ i saken; det ble tilrådt at kommunen søker Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg om midler i 2009 til prosjektene på Tapstad og på Støvset. Statens vegvesen har detaljplanlagt tiltaket på Støvset slik at dette kan sette ut i livet når midlene blir stilt til disposisjon.

9 Tunnel gjennom Snyfjell. Sven-Åke Hagen har foreslått at det blir bygd en tunnel gjennom Snyfjell for på den måten å redusere reiseavstanden mellom E 6 i Saltdal og Kystriksveien/Bodø. Han har foreslått at det enten bygges en tunnel på ca. 4 km mellom Bue og Børelv eller en tunnel på ca. 2.5 km mellom Hoset og Hogndal. Lokalutvalget behandlet saken i møte og brev om innspillet er sendt Vegkontoret og Høgskolen i Bodø. Jeg har fått muntlig svar fra forskningsleder Gisle Solvoll ved Handelshøgskolen i Bodø. Han sier at de innenfor en kostnadsramme på kr kan foreta en transport- og samfunnsøkonomisk utredning av innspillet. Fra dekan ved Handelshøgskolen i Bodø har jeg fått beskjed om at de fleste studentene allerede har bestemt seg for hvilket tema de skal skrive om i oppgavene. Det en kanskje kan tenke seg er at lokalutvalget søker om at Statens vegvesen og Bodø kommune i fellesskap utreder denne saken. Tiltak for å redusere behovet for kolonnekjøring over Kvikstadheia. En usikkerhetsfaktor ved trafikken over Kvikstadheia er at veien kan være kolonnekjørt eller i verste fall stengt. Problemene er imidlertid ikke størst over det høyeste punktet på veien, men snarere på strekningen mellom steinbruddet på høyre side(sett fra en bil på tur fra Misvær) og nesten ned til bommen i Hogndal. Her finnes det to-tre skjæringer der veien til stadighet fyker igjen med den følge at trafikken må føres i kolonne grunnet smal veibane. Nærmere bommen er det ofte en svært sterk sidevind som også kan nødvendiggjøre kolonnekjøring av denne parsellen. Det som blir foreslått gjort er at det settes opp overbygg ved de verste skjæringene samt at veien bygges noe opp for å unngå at den fyker igjen. Lignende framgangsmåte har med hell vært praktisert både over Saltfjellet og over Beiarfjellet. Vurderinger <Problemanalyse> <Løsningsmuligheter> <Konsekvenser økonomiske / personellmessige / andre> Konklusjon og anbefaling <MRK! Ikke slett noe mellom denne linjen og den røde streken etter vedtaket!!!! Denne påminnelsen skal slettes> Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse <Den røde linjen under må ikke fjernes!!!, denne påminnelsen skal du slette> Saksbehandler: Gotfred Jensen leder tittel nestleder tittel

10 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /48 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/22 Lokalutvalget Skjerstad Søknad om leiekjøring i Hamn hyttefelt på Oldereid. Sammendrag Saksopplysninger Trond Nordvik og Bjørnar Tellmann har ved brev datert søkt om å få drive leiekjøring med ATV/tohjulstraktor i Hamn hyttefelt../. Vedlagt følger kopi av søknaden. Vurderinger Ervervsmessig kjøring(også kalt leiekjøring) er regulert av bestemmelsene i 5 første ledd bokstav a i de nasjonale forskriftene til motorferdselloven. Det er imidlertid ikke tillatt å drive leiekjøring med andre kjøretøy enn snøscooter. Flere personer er gitt slik tillatelse ut inneværende sesong. I dette tilfellet fra Oldereid kan det derfor ikke gis tillatelse til leiekjøring verken med ATV eller tohjulstraktor. Et avslag kunne derfor administrativt ha vært meddelt søkerne. Jeg vurderer det imidlertid slik at det i dette hyttefeltet likevel vil være et behov for leiekjøring. Grunnene er at: - hyttene ligger nær hverandre i et nokså begrenset felt - det foreligger planer om en ytterligere fortetting av feltet - det er opparbeidede stier/veier som kan benyttes - feltet er vel egentlig ikke i strengeste forstand å oppfatte som utmark - hyttene er store og velutstyrte og det er ikke alltid at snøscooter kan benyttes til transport av store gjenstander, materialer osv. - en formalisert ordning kommer forhåpentligvis til å føre til mindre ulovlig kjøring Det kan være en løsning at søkerne innvilges et begrenset antall turer i medhold av bestemmelsene i forskriftenes 6( unntaksparagrafen ). Grunnene til det er at det alt finnes et veinett i feltet som til dels stammer fra tiden før feltet ble utbygd. I tillegg er det i forbindelse med selve byggingen etablert stier/kjørespor/veier i området. Disse kan benyttes til transport av store og uhåndterlige ting så som innbo, møbler, elektriske apparater, ved osv. Lokalutvalget har tidligere bestemt at det skal føres kjørebok ved all kjøring etter 6 i forskriftene. Hvor mange turer skal innvilges til slik transport? I bestemmelsene går det fram at tillatelse kan gis i unntakstilfeller. Et passende antall turer kan kanskje være to pr. hytte pr. år.

11 Konklusjon og anbefaling I tråd med vurderingene ovenfor tilrås saken lagt fram for lokalutvalget med følgende Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Trond Nordvik og Bjørnar Tellmann gis adgang til å benytte ATV/tohjulstraktor på oppdrag for hytteeierne i Hamn hyttefelt på Oldereid. Det kan foretas inntil to turer pr. år pr. hytte for å transportere for eksempel innbo, møbler elektriske apparater til hytter i feltet. Hvert kjøreoppdrag skal føres inn i en kjørebok som signeres av så vel utfører som oppdragsgiver. Kopi av kjøreboka sendes hvert år inn til lokalutvalget for kontroll. Tillatelsen gis i medhold av 6 i de nasjonale forskriftene til motorferdsellova. Saksbehandler: Gotfred Jensen

12 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /48 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/23 Lokalutvalget Skjerstad Søknad om motorferdsel med traktor i utmark. Erik Arne Jakobsen. Sammendrag Erik Arne Jakobsen har søkt om å få kjøre med traktor i utmark på Ljønes. Han har allerede slik kjøreadgang på vinterføre. Ut fra de strenge bestemmelsene i forskriftenes 6, tilrås det ikke at slik tillatelse gis på barmark. Saksopplysninger Erik Arne Jakobsen er eier av gnr. 235/23 på Ljønes. Til eiendommen hører ca 160 dekar produktiv skog. Av dette er det meste lauvskog. I tillegg kommer granplantefelt som krever tynning. Ettersom han har søkt kommunen om tillatelse, så oppfatter han seg ikke å være i næring. Dette til tross for at han er pålagt driveplikt på skogen. Dersom han hadde vært i jord- eller skogbruksnæring, så hadde han kunnet kjøre med hjemmel direkte i lovens 4 bokstav g. Her er det et krav at eiendommen må bestå av minst 25 dekar produktiv skog og at det må dreie seg om reell næringsmessig virksomhet. Vurderinger I utgangspunktet er derfor reglene klare; en som driver aktivt jord- eller skogbruk har derfor, sommer som vinter, tillatelse til å bedrive den kjøring på egen eiendom som er nødvendig i næringen. Så dukker det imidlertid opp en rekke ulne og til dels motstridende bestemmelser. Disse har vært diskutert flere ganger i så vel daværende som nåværende lokalutvalg. Hovedregelen er at mest mulig av ferdselen med motoriserte kjøretøyer i utmark skal foregå på vinterføre. Derfor er det kurant å få tillatelse til motorferdsel med snøscooter etter 5 bokstav e i den hensikt å transportere ved fra andres eiendom. Etter bestemmelsene i 3 bokstav c i den nasjonale forskriften til motorferdsellova, så kan motorkjøretøy på vinterføre benyttes med direkte hjemmel i den nasjonale forskriften til transport av ved fra egen eiendom til fast bopel. Med egen eiendom menes eier av fast eiendom, det vil si grunneier. Dette innebærer at det ikke er nødvendig å søke kommunen om tillatelse til slik vedkjøring. Dette gjelder også Erik Arne Jakobsen. Problemet oppstår dersom han også ønsker å kjøre ved på sommerføre. Han har i søknaden oppgitt at det ikke er opparbeidede skogsveier på eiendommen. Dette gjør denne saken mer problematisk enn de fleste andre. De aller fleste som søker om å få benytte ATV/traktor i utmark skal benytte disse på skogsveier av en eller annen beskaffenhet. På vinterføre kan han imidlertid som grunneier benytte så vel traktor som snøscooter i medhold av bestemmelsene i 3 bokstav c uten å søke kommunen om dette. Problemet oppstår når det kjøres på barmark med dertil egnede kjøretøyer.

13 Konklusjon og anbefaling Søkeren har allerede adgang til å benytte snøscooter/traktor på vinterføre til nødvendig transport av ved fra egen eiendom til egen bopel, jfr. de nasjonale forskriftenes 3 bokstav g. Da han selv ikke anser seg for å være i næring, jfr. bestemmelsene om direkte hjemmel til slik kjøring i motorferdselslovens 4, så synes det som om lokalutvalget må foreta en vurdering av barmarkskjøringen hans opp mot bestemmelsen i unntaksparagrafen i de nasjonale forskriftene( 6). Disse bestemmelsene skal kun benyttes i unntakstilfeller og skal derfor bare gis for et begrenset antall turer. Bestemmelsene i denne paragrafen har vært en gjenganger i lokalutvalget og burde derfor være kjent for de fleste. Ut fra de strenge bestemmelsene i nettopp denne paragrafen i de nasjonale forskriftene, tilrår jeg at han ikke gis tillatelse etter 6 til traktorkjøring på sommerføre. Begrunnelsen for dette er både at han kan ta ut det nødvendige virket med traktor på vinterføre og at behovet for kjøring med traktor kan dekkes på annen måte, nemlig med samme kjøretøy på vinterføre. Saken legges derfor fram for lokalutvalget med følgende Forslag til vedtak: Søknaden fra Erik Arne Jakobsen om tillatelse til kjøring med traktor på sommerføre tillates ikke. Behovet hans for nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel anses for å være dekket i og med at han i medhold av 3 første ledd bokstav g i de nasjonale forskriftene til motorferdselloven allerede kan foreta slik transport på vinterføre. Saksbehandler: Gotfred Jensen

14 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1755 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/24 Lokalutvalget Skjerstad Tilrettelegging for fysisk aktivitet. Sammendrag Målet med dette saksframlegget er å sette fokus på fysisk aktivitet og dens betydning for folkehelsa i kommunen. Gjennom å legge til rette for enkle tiltak innenfor fysisk aktivitet og naturopplevelse kan bonusen bli blant annet redusert sykefravær og en bedre livssituasjon for folk flest. Saksopplysninger Lokalutvalget kom i møte med en uttalelse til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Lokalutvalget spilte inn en rekke tiltak fra hele Skjerstad. Innspillene framgår av saksframlegg og møteprotokoll til sak 07/57. Blant innspillene var et forslag fra Randi Høgseth om at turstien fra vannverket på øvre Mohus langs elveforebyggingen til Vika ryddes og tilrettelegges for brukere av rullatorer, barnevogner og rullestoler. Pensjonistforeningen i Misvær har overfor nestlederen i lokalutvalget spilt inn at det bør arbeides videre med tilrettelegging av turstier, utarbeiding av enkle kart som viser hvor disse finnes m.m. De ser også for seg at tilretteleggingen også kan gå ut på å rydde stiene, sette ut benker, skilting i form av enkle veivisere osv. Vurderinger Disse forslagene kommer som en naturlig oppfølging av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. I tillegg har Sølvi Estensen gjennom Fysakprosjektet flere aktiviteter i gang, deriblant stavgang, trimkasser, trim for eldre m.fl. Videre har Eva Jonassen i Stavgruppa foreslått at det søkes anlagt en gapahuk for eksempel på Agermoen slik at stavgruppa kan benytte denne sammen med skole og barnehage. Disse har i tillegg egen uteskole på Menes. I AN var det en reportasje fra Skaug oppvekstsenter på Nordstranda under overskriften Går og går og går. Her er det lagt til rette for at elevene gjennom turer i nærområdet kan komme i mer fysisk aktivitet i skolehverdagen. Da kommunestyrene i Salten møttes til Saltentinget hadde de 8 artikler som dekker et stort spekter av regionale utfordringer i regionen oppe til behandling. Blant disse åtte mest sentrale utfordringene var artikkel 6: Mer fokus på folkehelsa sin betydning for regional utvikling. Kort fortalt så dreier dette seg om den betydning forebyggende helsearbeid har for befolkningen. Det er et faktum at blant annet barn blir stadig mer tungtveiende og inaktive. Også blant voksne kan det være mye å hente på tiltak av det slaget som er spilt inn ovenfor.

15 Lokalutvalget kan her være en på driver og inspirator sammen med igangværende prosjekter så som Fysak, idrettslag, helselag, velforeninger og andre. Kulturkontoret synes imidlertid å være det rette kommunale fagkontoret. Det er derfor viktig å spille på lag med andre kommunale(og private) interessenter når det gjelder å få på plass tiltak av dette slaget. Dessverre ser det ikke ut til å gå mot noen snarlig realisering av strandpromenaden på Skjerstad. Dette ville kunne ha blitt et viktig trivselstiltak for befolkningen i området. Også i andre deler av kommunedelen drives det lignende tiltak, deriblant Folkestien på Kvikstad, barnetrim i Breivik, skilekanlegg på Skjerstad o.a. På kommunehuset merker servicetorget et visst trykk fra turister og andre som spør om det finnes noen korte turer de kan legge ut på med utgangspunkt i kommunehuset. Det hadde derfor vært tjenlig om det hadde blitt utarbeidet et enkelt kart med turforslag i nærmiljøet. I tillegg til turer langs elveforebyggingen kunne det ha vært turer til for eksempel Droåsen, Karbøl, Nupen med mer. Konklusjon og anbefaling Lokalutvalget bør kunne engasjere seg i dette viktige arbeidet. En kan tenke seg at det inngås et samarbeid mellom lokalutvalget, kommunen(kulturkontoret/servicetorget), Fysak, helselagene, pensjonist-foreningen, skolen, barnehagen, idrettslag og andre som det vil være naturlig å samarbeide med om dette viktige forebyggende og trivselskapende tiltaket. Ut fra dette tilrås det at saken legges fram for lokalutvalget med følgende Forslag til vedtak: Skjerstad lokalutvalg inngår et samarbeid med flere kommunale og private aktører med det mål å få til en bedre tilrettelegging av den fysiske aktiviteten i hele Skjerstad. De andre lokalutvalgene oppfordres til å starte et tilsvarende arbeid i sine kommunedeler. Saksbehandler: Gotfred Jensen

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon 97591553,

Detaljer

Møteinnkalling. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden

Møteinnkalling. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 29.04.2009-04-22 Tidspunkt: 10:00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/09 08/1982 DELING AV EIENDOM FRA FLATLIEN, GBNR 97/1 37/09 09/111 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN - REVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/09 08/1982 DELING AV EIENDOM FRA FLATLIEN, GBNR 97/1 37/09 09/111 SYSTEM FOR KVALITETSVURDERING I SKOLEN - REVISJON Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 04.03.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Oppmøte: Karmøy rådhus kl. 13.30 eller Skrekrysset (E134xSkrevegen) kl. 13.50. SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.06.2011 Tid: Kl. 17.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15

Møteprotokoll. Til stede: Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 16:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Arild Nohr Medlem AP Adelheid Kristiansen Medlem AP Ali Horori Medlem

Detaljer

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene.

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. 1 Endelig utgave Bekkestua 13.05.2013 Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene.

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Formannskapet Formannskapssalen 31.10.2012 Tidspunkt: 12:00 BEFARING / ORIENTERINGER kl 09:45 kl 10:00 kl 1200 Avreise fra rådhuset.

Detaljer

Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 30.03.2009.

Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 30.03.2009. Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hattfjelldal kommune EVALUERINGSRAPPORT FOR HATTFJELLDAL Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hege Dalen Evalueringsrapport Hattfjelldal: Forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2015 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 28.05.2015 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer FO Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 10

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 10 Ringerike kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 16:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

1. Reply ID: 620653 ] Timestamp: 2008-12-14 21:29

1. Reply ID: 620653 ] Timestamp: 2008-12-14 21:29 De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her. I tillegg kan det være sendt inn spørsmål til Spørretimen som vanlig epost- eller brev. de er ikke med her. 1. Reply ID: 620653 ] Timestamp:

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/14 14/268 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LIVSLØPSUTVALGETS MØTE 29.04.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/14 14/268 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LIVSLØPSUTVALGETS MØTE 29.04.2014 Utvalg: LIVSLØPSUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.04.2014 Tid: 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

SAKSLISTE 0018/05 05/00053 HÅKON MAUSETH - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

SAKSLISTE 0018/05 05/00053 HÅKON MAUSETH - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.03.2005 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall

Detaljer

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 Foto: Ola Røe 1 INNHOLD SIDE FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 SAMHANDLING OM HELSETJENESTER 11 ELDRESENTER.

Detaljer

Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 12.04.10.

Spørsmål fra innbyggerne til kommunestyrets møte 12.04.10. De 6 første spørsmål var testspørsmål og er dermed ikke med her. I tillegg kan det være sendt inn spørsmål til Spørretimen som vanlig epost- eller brev. de er ikke med her. Spørsmål fra innbyggerne til

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer