BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, møterommet Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, møterommet Dato: 01.04.2008 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, møterommet Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Saksliste

2 Saksnr PS 08/19 PS 08/20 PS 08/21 PS 08/22 PS 08/23 PS 08/24 RS Innhold Valg av årboknemnd og kommunal representant i barnehagenes samarbeidsutvalg. Søknad om tilskudd. Breivik Kvinne- og Familielag. Samferdselsutfordringer i Skjerstad. Søknad om leiekjøring i Hamn hyttefelt på Oldereid. Søknad om motorferdsel med traktor i utmark. Erik Arne Jakobsen. Tilrettelegging for fysisk aktivitet. Referatsaker Bodø, 3. april 2008 Ivar Andreassen leder Gotfred Jensen sekretær

3 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/19 Lokalutvalget Skjerstad Valg av årboknemnd og kommunal representant i barnehagenes samarbeidsutvalg. Sammendrag Da lokalutvalget foretok en rekke valg sist høst glemte man å velge ny årboknemnd. Videre har Misvær barnehage ønsket at LU også skal velge en representant til barnehagens samarbeidsutvalg(su). Saksopplysninger Følgende er i dag medlemmer i årboknemnda: Ingrid Lien(leder), Odd Hals, Odd Lekang, Birgit. L. Nyaas og Ivar Andreassen. De siste årene er årbok og kalender blitt laget, med få unntak, med beskjedent bidrag fra årboknemnda. I de kommende årene må nok årboknemnda bidra i vesentlig større grad enn nå med aktivt årbokarbeid. Det synes derfor viktig at det velges medlemmer som på sikt er villige til å påta seg dette arbeidet. Ragnhild Brodersen i Misvær barnehage har bedt om å få opplyst hvem lokalutvalget har valgt som kommunens representant i barnehagens SU. Ved henvendelse til kommunen har jeg fått opplyst at bystyret ikke har foretatt dette valget, heller ikke til andre barnehager. Det framgår heller ikke av nemndboka for Bodø kommune at representanter til slike samarbeidsutvalg er valgt andre steder. Vurderinger De siste årene er årbok og kalender blitt laget, med noen unntak, med beskjedent bidrag fra årboknemnda. I de kommende årene må nok årboknemnda bidra i vesentlig større grad enn nå med aktivt årbokarbeid. Det synes derfor å være viktig at det velges medlemmer som har interesse for denne oppgaven, og på sikt er villige til å påta seg dette arbeidet. Skjerstad kommune valgte i sin tid representanter til samarbeidsutvalgene i barnehagene, men dette opphørte ved sammenslåingen. I Bodø kommune velges det bare politiske representanter til samarbeidsutvalgene i skolene, ikke til barnehagene. Jeg har sendt en e-post til kommunaldirektør Arne Øvsthus om saken. Han svarte følgende : Vi har som du nevner, ikke praktisert en ordning med at det er politisk valgte representanter til SU i barnehagene, som vi har for skolene. Dersom dette prinsipielt skal endres, er det mest naturlig at dette skjer ved et politisk initiativ. Det anmodes om at valg av årboknemnd blir foretatt.

4 Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Gotfred Jensen

5 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 08/20 Lokalutvalget Skjerstad Søknad om tilskudd. Breivik Kvinne- og Familielag. Sammendrag Det tilrås at Breivik Kvinne- og Familielag innvilges et tilskudd på kr til innkjøp av nytt bestikk/dekketøy til Breivik samfunnshus. Saksopplysninger Breivik Kvinne- og Familielag har søkt om tilskudd fra lokalutvalget. Laget driver med en rekke aktiviteter. Blant disse er juleverksted, ungdomsklubb, utstillinger og annet. Laget har pusset opp kjøkkenet på samfunnshuset og prøver nå å reise penger til innkjøp av nytt dekketøy og bestikk til dette. Det er i første rekke dette formålet søknaden dreier seg om. Vurderinger Laget er involvert i en rekke positive aktiviteter til beste for bygda og de stadig flere innbyggerne der. Breivik samfunnshus er en storstue for innbyggerne og har mottatt mye hjelp fra laget, deriblant til oppussing av kjøkkenet. Så er det da også blitt et moderne og praktisk anlagt kjøkken som er i stand til å betjene store arrangement. Dekketøyet og bestikket er imidlertid modent for utskiftning. Lokalutvalget har ved flere anledninger gitt tilskudd til lag og foreninger uten at det på forhånd har vært gjort kjent at en slik mulighet til å få støtte foreligger. Det beste hadde sannsynligvis vært at en eventuell tilskuddsordning hadde vært bekjentgjort med søknadsfrist og størrelse på beløpet som var til fordeling. Dette er ikke gjort siden fondsmidlene fra tidligere Skjerstad kommune ble fordelt. Konklusjon og anbefaling I dette tilfellet innstilles det på at Breivik Kvinne- og Familielag gis et tilskudd på kr Lokalutvalget rår til sammen over et budsjett på kr og det er derfor begrenset hva utvalget kan bidra med. Saken foreslås derfor lagt fram for lokalutvalget med følgende Forslag til vedtak: Breivik Kvinne- og Familielag innvilges et tilskudd på kr til delvis dekning av innkjøp av nytt bestikk og dekketøy til Breivik samfunnshus.

6 Saksbehandler: Gotfred Jensen

7 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7460 L05 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/21 Lokalutvalget Skjerstad Samferdselsutfordringer i Skjerstad. Sammendrag Målet med dette saksframlegget er å bringe til torgs alle saker på samferdselsområdet som har vært innom lokalutvalget siden dette startet sin virksomhet for vel tre år siden. Grunnen til dette er at samferdsel blir hovedtema i møtet Vi får da besøk av så vel representanter for veikontoret som kommunen. Saksopplysninger I tilfeldig rekkefølge kan følgende saker listes opp: Parkeringsforholdene på Engeheia Dette har vært en gjenganger i lokalutvalget. I sommerhalvåret er det nesten ingen biler som blir parkert her, de fleste kjører opp til parkeringsplasser ved Børnupvatn og ved Svartvasskrysset. På ettervinteren og særlig rundt påsketider er det imidlertid til dels kaotiske tilstander på denne uoversiktlige bakketoppen; biler står parkert på en slik måte at de ofte fører til trafikkfarlige situasjoner. Lokalutvalget har forsøkt å få til en løsning, men så langt har dette ikke lyktes. Målet er dog å få til brøytede parkeringsplasser som ligger sør for veikrysset og som ikke kommer i konflikt med trafikken på Rv 812. I de opprinnelige veiplanene for denne bakketoppen inngikk at veien skulle senkes med ca. fem meter i forhold til slik den framstår i dag. Teledannelser i området forårsaker at veien er dårligere dosert om vinteren enn i sommerhalvåret. Dette gjelder i særdeleshet for trafikken fra øst. I de seneste år har det både vært en dødsulykke og et tankbilvelt på denne bakketoppen. Passasje for fotgjengere og syklister på utsiden av tunnelen på Enge. Det har blitt spilt inn overfor lokalutvalget at lysforholdene i denne tunnelen gjør at bilister i begge fartsretningene kan overse fotgjengere og syklister som ferdes i tunnelen. Løsningen på dette kan være at vegvesenet åpner for at det etableres en passasje for disse myke trafikantene på utsiden av tunnelen. En slik passasje vil kunne redusere denne kollisjonsfaren betydelig. Sauer i tunnelen på Enge Det vises til forrige punkt. Fra tid til annen ferdes det sauer i samme tunnel. Selv om det skiltes i området, kommer sauer midt i veibanen i en dunkel tunnel med fartsgrense 80 km/t bokstavelig talt brått på bilistene. Det har vært luftet planer om en ferist ovenfor kraftstasjonen, men intet har skjedd i saken siden den sist ble tatt opp i lokalutvalget. Fortau i stedet for gang- og sykkelvei i Misvær

8 I siste møte i lokalutvalget ble denne saken tatt opp etter et innspill fra kommunalteknisk kontor i Misvær. Foranledningen er de trafikkfarlige forholdene på Rv 812 gjennom stedet, ikke minst for små trafikanter fra barnehage og skole i området. Avisa Nordland tok nylig spørsmålet opp i en artikkel. Spørsmålet blir kanskje om det ikke er bedre å få et fortau enn å vente på en gang- og sykkelvei som aldri kommer. Andre argumenter i favør av et fortau er at det både er rimeligere, raskere å anlegge samt at det på langt nær er så plasskrevende som en tradisjonell gang- og sykkelvei. Denne saken har imidlertid sammenheng med neste punkt som er: Sentrumsplan for Misvær Denne planen har vært oppe til behandling flere ganger i lokalutvalget. Verken kommunen, Statens vegvesen eller næringslivet i området har så langt stilt nødvendige midler til disposisjon for planen. De trenges et spleiselag for å kunne starte opp arbeidene. Bodø kommune har imidlertid bevilget midler slik at det kan foretas en oppstart. Det er å håpe at Statens vegvesen og de andre aktørene gjør det samme. Utfordringen med planer av dette slaget er at ressursene må samordnes slik at når arbeidene først begynner, så begynnes det på en måte som fører planen i mål. Gang-/sykkelvei i tilknytning til Lakselv bru Dette punktet må ses i sammenheng med så vel sentrumsplanen som fortauplanen. Det synes ikke å ligge til rette for et fortau på utsiden av Lakselv bru, her må det nok anlegges en gang-/sykkelvei. Det har vær innvendt at brua, som er fra 1962, ut fra hensynet til stabiliteten ikke vil tåle et slikt vedheng, men det bør kunne vurderes å anlegge en gang- og sykkelvei av lettmetall. Manglende autovern langs Rv 812 ved Misværfjorden Grunnet fjerning av skog mellom Rv 812 og Misværfjorden, har det noen steder oppstått et nytt problem; bilførerne føler en utrygghet på glatt føre. Dette gjelder særlig på en kortere strekning mellom Bue og Oldereid. Skogen har tjent som et autovern på strekningen. Lokalutvalget har derfor spilt inn at det bør monteres autovern på de aktuelle strekningene. Smal og rasfarlig vei i Sandura Denne delen av Rv 812 er smal og utsatt for ras. Lokalutvalget har sendt brev til Statens vegvesen om saken, sist brev datert Det har vært etterlyst geologiske undersøkelser i området og planer for en opprustning/sikring av denne parsellen. Brøyting og annet veivedlikehold I vinter har lokalutvalget mottatt flere innspill angående dårlig brøyting, sandstrøing m.v. Veivesenet brøyter mindre i egen regi og brøyterodene er delt mellom flere private entreprenører. Dette kan ha som konsekvens at en brøyter, for å spare drivstoff, kjører med plogen i luften når han ikke er i egen rode. På denne måten kan strekninger til tider blir dårlig brøytet, ikke bare på Rv 812, men også på strekningen Sandkollen Skjerstad Breivik. Trafikksikkerhetstiltak på Tapstad og på Støvset I 2004 fikk daværende Skjerstad kommune fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler i regi av Aksjon Skoleveg til tre tiltak: 1. Tapstad, skilting, breddeutvidelse med mer kr Støvset, fotgjengerovergang, skilting med mer Karbøl, sikringstiltak ved Karbøl bru Sistnevnte tiltak er utført, de andre gjenstår. Lokalutvalget tok i siste møte et initiativ i saken; det ble tilrådt at kommunen søker Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg om midler i 2009 til prosjektene på Tapstad og på Støvset. Statens vegvesen har detaljplanlagt tiltaket på Støvset slik at dette kan sette ut i livet når midlene blir stilt til disposisjon.

9 Tunnel gjennom Snyfjell. Sven-Åke Hagen har foreslått at det blir bygd en tunnel gjennom Snyfjell for på den måten å redusere reiseavstanden mellom E 6 i Saltdal og Kystriksveien/Bodø. Han har foreslått at det enten bygges en tunnel på ca. 4 km mellom Bue og Børelv eller en tunnel på ca. 2.5 km mellom Hoset og Hogndal. Lokalutvalget behandlet saken i møte og brev om innspillet er sendt Vegkontoret og Høgskolen i Bodø. Jeg har fått muntlig svar fra forskningsleder Gisle Solvoll ved Handelshøgskolen i Bodø. Han sier at de innenfor en kostnadsramme på kr kan foreta en transport- og samfunnsøkonomisk utredning av innspillet. Fra dekan ved Handelshøgskolen i Bodø har jeg fått beskjed om at de fleste studentene allerede har bestemt seg for hvilket tema de skal skrive om i oppgavene. Det en kanskje kan tenke seg er at lokalutvalget søker om at Statens vegvesen og Bodø kommune i fellesskap utreder denne saken. Tiltak for å redusere behovet for kolonnekjøring over Kvikstadheia. En usikkerhetsfaktor ved trafikken over Kvikstadheia er at veien kan være kolonnekjørt eller i verste fall stengt. Problemene er imidlertid ikke størst over det høyeste punktet på veien, men snarere på strekningen mellom steinbruddet på høyre side(sett fra en bil på tur fra Misvær) og nesten ned til bommen i Hogndal. Her finnes det to-tre skjæringer der veien til stadighet fyker igjen med den følge at trafikken må føres i kolonne grunnet smal veibane. Nærmere bommen er det ofte en svært sterk sidevind som også kan nødvendiggjøre kolonnekjøring av denne parsellen. Det som blir foreslått gjort er at det settes opp overbygg ved de verste skjæringene samt at veien bygges noe opp for å unngå at den fyker igjen. Lignende framgangsmåte har med hell vært praktisert både over Saltfjellet og over Beiarfjellet. Vurderinger <Problemanalyse> <Løsningsmuligheter> <Konsekvenser økonomiske / personellmessige / andre> Konklusjon og anbefaling <MRK! Ikke slett noe mellom denne linjen og den røde streken etter vedtaket!!!! Denne påminnelsen skal slettes> Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse <Den røde linjen under må ikke fjernes!!!, denne påminnelsen skal du slette> Saksbehandler: Gotfred Jensen leder tittel nestleder tittel

10 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /48 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/22 Lokalutvalget Skjerstad Søknad om leiekjøring i Hamn hyttefelt på Oldereid. Sammendrag Saksopplysninger Trond Nordvik og Bjørnar Tellmann har ved brev datert søkt om å få drive leiekjøring med ATV/tohjulstraktor i Hamn hyttefelt../. Vedlagt følger kopi av søknaden. Vurderinger Ervervsmessig kjøring(også kalt leiekjøring) er regulert av bestemmelsene i 5 første ledd bokstav a i de nasjonale forskriftene til motorferdselloven. Det er imidlertid ikke tillatt å drive leiekjøring med andre kjøretøy enn snøscooter. Flere personer er gitt slik tillatelse ut inneværende sesong. I dette tilfellet fra Oldereid kan det derfor ikke gis tillatelse til leiekjøring verken med ATV eller tohjulstraktor. Et avslag kunne derfor administrativt ha vært meddelt søkerne. Jeg vurderer det imidlertid slik at det i dette hyttefeltet likevel vil være et behov for leiekjøring. Grunnene er at: - hyttene ligger nær hverandre i et nokså begrenset felt - det foreligger planer om en ytterligere fortetting av feltet - det er opparbeidede stier/veier som kan benyttes - feltet er vel egentlig ikke i strengeste forstand å oppfatte som utmark - hyttene er store og velutstyrte og det er ikke alltid at snøscooter kan benyttes til transport av store gjenstander, materialer osv. - en formalisert ordning kommer forhåpentligvis til å føre til mindre ulovlig kjøring Det kan være en løsning at søkerne innvilges et begrenset antall turer i medhold av bestemmelsene i forskriftenes 6( unntaksparagrafen ). Grunnene til det er at det alt finnes et veinett i feltet som til dels stammer fra tiden før feltet ble utbygd. I tillegg er det i forbindelse med selve byggingen etablert stier/kjørespor/veier i området. Disse kan benyttes til transport av store og uhåndterlige ting så som innbo, møbler, elektriske apparater, ved osv. Lokalutvalget har tidligere bestemt at det skal føres kjørebok ved all kjøring etter 6 i forskriftene. Hvor mange turer skal innvilges til slik transport? I bestemmelsene går det fram at tillatelse kan gis i unntakstilfeller. Et passende antall turer kan kanskje være to pr. hytte pr. år.

11 Konklusjon og anbefaling I tråd med vurderingene ovenfor tilrås saken lagt fram for lokalutvalget med følgende Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Trond Nordvik og Bjørnar Tellmann gis adgang til å benytte ATV/tohjulstraktor på oppdrag for hytteeierne i Hamn hyttefelt på Oldereid. Det kan foretas inntil to turer pr. år pr. hytte for å transportere for eksempel innbo, møbler elektriske apparater til hytter i feltet. Hvert kjøreoppdrag skal føres inn i en kjørebok som signeres av så vel utfører som oppdragsgiver. Kopi av kjøreboka sendes hvert år inn til lokalutvalget for kontroll. Tillatelsen gis i medhold av 6 i de nasjonale forskriftene til motorferdsellova. Saksbehandler: Gotfred Jensen

12 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /48 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/23 Lokalutvalget Skjerstad Søknad om motorferdsel med traktor i utmark. Erik Arne Jakobsen. Sammendrag Erik Arne Jakobsen har søkt om å få kjøre med traktor i utmark på Ljønes. Han har allerede slik kjøreadgang på vinterføre. Ut fra de strenge bestemmelsene i forskriftenes 6, tilrås det ikke at slik tillatelse gis på barmark. Saksopplysninger Erik Arne Jakobsen er eier av gnr. 235/23 på Ljønes. Til eiendommen hører ca 160 dekar produktiv skog. Av dette er det meste lauvskog. I tillegg kommer granplantefelt som krever tynning. Ettersom han har søkt kommunen om tillatelse, så oppfatter han seg ikke å være i næring. Dette til tross for at han er pålagt driveplikt på skogen. Dersom han hadde vært i jord- eller skogbruksnæring, så hadde han kunnet kjøre med hjemmel direkte i lovens 4 bokstav g. Her er det et krav at eiendommen må bestå av minst 25 dekar produktiv skog og at det må dreie seg om reell næringsmessig virksomhet. Vurderinger I utgangspunktet er derfor reglene klare; en som driver aktivt jord- eller skogbruk har derfor, sommer som vinter, tillatelse til å bedrive den kjøring på egen eiendom som er nødvendig i næringen. Så dukker det imidlertid opp en rekke ulne og til dels motstridende bestemmelser. Disse har vært diskutert flere ganger i så vel daværende som nåværende lokalutvalg. Hovedregelen er at mest mulig av ferdselen med motoriserte kjøretøyer i utmark skal foregå på vinterføre. Derfor er det kurant å få tillatelse til motorferdsel med snøscooter etter 5 bokstav e i den hensikt å transportere ved fra andres eiendom. Etter bestemmelsene i 3 bokstav c i den nasjonale forskriften til motorferdsellova, så kan motorkjøretøy på vinterføre benyttes med direkte hjemmel i den nasjonale forskriften til transport av ved fra egen eiendom til fast bopel. Med egen eiendom menes eier av fast eiendom, det vil si grunneier. Dette innebærer at det ikke er nødvendig å søke kommunen om tillatelse til slik vedkjøring. Dette gjelder også Erik Arne Jakobsen. Problemet oppstår dersom han også ønsker å kjøre ved på sommerføre. Han har i søknaden oppgitt at det ikke er opparbeidede skogsveier på eiendommen. Dette gjør denne saken mer problematisk enn de fleste andre. De aller fleste som søker om å få benytte ATV/traktor i utmark skal benytte disse på skogsveier av en eller annen beskaffenhet. På vinterføre kan han imidlertid som grunneier benytte så vel traktor som snøscooter i medhold av bestemmelsene i 3 bokstav c uten å søke kommunen om dette. Problemet oppstår når det kjøres på barmark med dertil egnede kjøretøyer.

13 Konklusjon og anbefaling Søkeren har allerede adgang til å benytte snøscooter/traktor på vinterføre til nødvendig transport av ved fra egen eiendom til egen bopel, jfr. de nasjonale forskriftenes 3 bokstav g. Da han selv ikke anser seg for å være i næring, jfr. bestemmelsene om direkte hjemmel til slik kjøring i motorferdselslovens 4, så synes det som om lokalutvalget må foreta en vurdering av barmarkskjøringen hans opp mot bestemmelsen i unntaksparagrafen i de nasjonale forskriftene( 6). Disse bestemmelsene skal kun benyttes i unntakstilfeller og skal derfor bare gis for et begrenset antall turer. Bestemmelsene i denne paragrafen har vært en gjenganger i lokalutvalget og burde derfor være kjent for de fleste. Ut fra de strenge bestemmelsene i nettopp denne paragrafen i de nasjonale forskriftene, tilrår jeg at han ikke gis tillatelse etter 6 til traktorkjøring på sommerføre. Begrunnelsen for dette er både at han kan ta ut det nødvendige virket med traktor på vinterføre og at behovet for kjøring med traktor kan dekkes på annen måte, nemlig med samme kjøretøy på vinterføre. Saken legges derfor fram for lokalutvalget med følgende Forslag til vedtak: Søknaden fra Erik Arne Jakobsen om tillatelse til kjøring med traktor på sommerføre tillates ikke. Behovet hans for nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel anses for å være dekket i og med at han i medhold av 3 første ledd bokstav g i de nasjonale forskriftene til motorferdselloven allerede kan foreta slik transport på vinterføre. Saksbehandler: Gotfred Jensen

14 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1755 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/24 Lokalutvalget Skjerstad Tilrettelegging for fysisk aktivitet. Sammendrag Målet med dette saksframlegget er å sette fokus på fysisk aktivitet og dens betydning for folkehelsa i kommunen. Gjennom å legge til rette for enkle tiltak innenfor fysisk aktivitet og naturopplevelse kan bonusen bli blant annet redusert sykefravær og en bedre livssituasjon for folk flest. Saksopplysninger Lokalutvalget kom i møte med en uttalelse til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Lokalutvalget spilte inn en rekke tiltak fra hele Skjerstad. Innspillene framgår av saksframlegg og møteprotokoll til sak 07/57. Blant innspillene var et forslag fra Randi Høgseth om at turstien fra vannverket på øvre Mohus langs elveforebyggingen til Vika ryddes og tilrettelegges for brukere av rullatorer, barnevogner og rullestoler. Pensjonistforeningen i Misvær har overfor nestlederen i lokalutvalget spilt inn at det bør arbeides videre med tilrettelegging av turstier, utarbeiding av enkle kart som viser hvor disse finnes m.m. De ser også for seg at tilretteleggingen også kan gå ut på å rydde stiene, sette ut benker, skilting i form av enkle veivisere osv. Vurderinger Disse forslagene kommer som en naturlig oppfølging av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. I tillegg har Sølvi Estensen gjennom Fysakprosjektet flere aktiviteter i gang, deriblant stavgang, trimkasser, trim for eldre m.fl. Videre har Eva Jonassen i Stavgruppa foreslått at det søkes anlagt en gapahuk for eksempel på Agermoen slik at stavgruppa kan benytte denne sammen med skole og barnehage. Disse har i tillegg egen uteskole på Menes. I AN var det en reportasje fra Skaug oppvekstsenter på Nordstranda under overskriften Går og går og går. Her er det lagt til rette for at elevene gjennom turer i nærområdet kan komme i mer fysisk aktivitet i skolehverdagen. Da kommunestyrene i Salten møttes til Saltentinget hadde de 8 artikler som dekker et stort spekter av regionale utfordringer i regionen oppe til behandling. Blant disse åtte mest sentrale utfordringene var artikkel 6: Mer fokus på folkehelsa sin betydning for regional utvikling. Kort fortalt så dreier dette seg om den betydning forebyggende helsearbeid har for befolkningen. Det er et faktum at blant annet barn blir stadig mer tungtveiende og inaktive. Også blant voksne kan det være mye å hente på tiltak av det slaget som er spilt inn ovenfor.

15 Lokalutvalget kan her være en på driver og inspirator sammen med igangværende prosjekter så som Fysak, idrettslag, helselag, velforeninger og andre. Kulturkontoret synes imidlertid å være det rette kommunale fagkontoret. Det er derfor viktig å spille på lag med andre kommunale(og private) interessenter når det gjelder å få på plass tiltak av dette slaget. Dessverre ser det ikke ut til å gå mot noen snarlig realisering av strandpromenaden på Skjerstad. Dette ville kunne ha blitt et viktig trivselstiltak for befolkningen i området. Også i andre deler av kommunedelen drives det lignende tiltak, deriblant Folkestien på Kvikstad, barnetrim i Breivik, skilekanlegg på Skjerstad o.a. På kommunehuset merker servicetorget et visst trykk fra turister og andre som spør om det finnes noen korte turer de kan legge ut på med utgangspunkt i kommunehuset. Det hadde derfor vært tjenlig om det hadde blitt utarbeidet et enkelt kart med turforslag i nærmiljøet. I tillegg til turer langs elveforebyggingen kunne det ha vært turer til for eksempel Droåsen, Karbøl, Nupen med mer. Konklusjon og anbefaling Lokalutvalget bør kunne engasjere seg i dette viktige arbeidet. En kan tenke seg at det inngås et samarbeid mellom lokalutvalget, kommunen(kulturkontoret/servicetorget), Fysak, helselagene, pensjonist-foreningen, skolen, barnehagen, idrettslag og andre som det vil være naturlig å samarbeide med om dette viktige forebyggende og trivselskapende tiltaket. Ut fra dette tilrås det at saken legges fram for lokalutvalget med følgende Forslag til vedtak: Skjerstad lokalutvalg inngår et samarbeid med flere kommunale og private aktører med det mål å få til en bedre tilrettelegging av den fysiske aktiviteten i hele Skjerstad. De andre lokalutvalgene oppfordres til å starte et tilsvarende arbeid i sine kommunedeler. Saksbehandler: Gotfred Jensen

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Liv N. Sivertsen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.2.08.

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Liv N. Sivertsen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 26.2.08. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Møterommet på Kommunehuset Dato: 1.4.2008 Tidspunkt: 10:00 16:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Kjersti

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 7.3.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 23.5.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Utvalg: Møtested: Dato: 3.6.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Utvalg: Møtested: Dato: 3.6.2008 Tidspunkt: 10:00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 3.6.2008 Tidspunkt: 10:00 Lokalutvalget Skjerstad Svartvassetra. Oppmøte Engeheia kl. 09.30 for fellestransport derfra. Det vil bli søkt avholdt et besøk/befaring

Detaljer

Kjersti S. Bergquist Jens Ole Engelien Varamedlem Kristian Krokslett. Nærmiljøleder/sekretær for lokalutvalget.

Kjersti S. Bergquist Jens Ole Engelien Varamedlem Kristian Krokslett. Nærmiljøleder/sekretær for lokalutvalget. Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad lokalutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 29.8.2011 Tidspunkt: 10:00 15:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Liv N. Sivertsen Nestleder Ingrid

Detaljer

08/46 Søknad om støtte til trykking av program. Misvær sangerlag.

08/46 Søknad om støtte til trykking av program. Misvær sangerlag. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 1.9.2008 Tidspunkt: 10:00 15.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Liv N. Sivertsen Nestleder

Detaljer

Nærmiljøleder/sekretær for utvalget.

Nærmiljøleder/sekretær for utvalget. Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Kommunestyresalen i kommunehuset i Misvær Dato: 27.5.2015 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Ivar Andreassen Inger N. Øien Ingrid Lien Per

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Blåsalen Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset Dato: 8.4.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-

Detaljer

Bjarne Johansen Varamedlem Marianne Berg-Hanssen Kari T. Brodersen Varamedlem Inger N. Øien. Nærmiljøleder/sekretær for utvalget

Bjarne Johansen Varamedlem Marianne Berg-Hanssen Kari T. Brodersen Varamedlem Inger N. Øien. Nærmiljøleder/sekretær for utvalget Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 27.8.2012 Tidspunkt: 10:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Kjersti Bergquist Randolv Gryt

Detaljer

Nærmiljøleder, sekretær for lokalutvalget

Nærmiljøleder, sekretær for lokalutvalget Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 26.9.2011 Tidspunkt: 10:00 15:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Inger N. Øien Nestleder Randolv

Detaljer

Nærmiljøleder/sekretær for lokalutvalget. Protokoll fra lokalutvalgets møte 16.3.09 ble enstemmig godkjent.

Nærmiljøleder/sekretær for lokalutvalget. Protokoll fra lokalutvalgets møte 16.3.09 ble enstemmig godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad og Saltstraumen lokalutvalg(fellesmøte sakene 09/35 tom 09/37 Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.4.2009 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus, møterommet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Møterommet, Kommunehuset i Misvær

Møterommet, Kommunehuset i Misvær BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.3.2009 Tidspunkt: 10:00 15:45 Lokalutvalget Skjerstad Møterommet, Kommunehuset i Misvær Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2014 31465/2014 2013/192 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/109 Formannskapet 03.06.2014 Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Forslag til

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.5.2014 Tidspunkt: 10:00 Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset i Misvær Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2014/296-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset, Dato: 4.6.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg, Gotfred

Detaljer

Navn Funksjon Varamedlem for: Anne Grete Kvikstad. Bjarne Johansen Varamedlem Kristine Anita Storå Sven Åke Hagen Varamedlem Kari Taraldsvik Brodersen

Navn Funksjon Varamedlem for: Anne Grete Kvikstad. Bjarne Johansen Varamedlem Kristine Anita Storå Sven Åke Hagen Varamedlem Kari Taraldsvik Brodersen Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 7.4.2016 Tidspunkt: 10:00 13:15 Til stede: Navn Funksjon Varamedlem for: Anne Grete Kvikstad Medlem Linda Sandåker Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA TYNSET KOMMUNE Møtested: Møtedato: 30.06.2011 Tid: MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA 89/11 SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Møterommet på kommunehuset Dato: 26.2.2008 Tidspunkt: 10:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Liv Nome

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Vedtatt av Lierne kommunestyre den 29. juni 2004, med virkning fra 1. desember 2004 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Rådhuset Formannskapssalen Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: I bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Nærmiljøleder/sekretær for utvalget

Nærmiljøleder/sekretær for utvalget Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 28.1.2013 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Vara for Ivar Andreassen Leder Ingrid Lien Per Almås Randolv Gryt

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 19.10.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.09.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 01.09.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 13/15

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Kommunal valgnemnd Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: 08.12.2016 i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg Møteinnkalling Saksnr: 79-84/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:30 17:30 MERK TIDSPUNKTET! Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter

Detaljer

Navn Funksjon Varamedl. for Ivar Andreassen. Egil Rasmussen Varamedlem Kjersti S. Bergquist Bjarne Johansen Varamedlem Randolv Gryt

Navn Funksjon Varamedl. for Ivar Andreassen. Egil Rasmussen Varamedlem Kjersti S. Bergquist Bjarne Johansen Varamedlem Randolv Gryt Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Misvær Dato: 16.3.2015 Tidspunkt: 10:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Varamedl. for Ivar Andreassen Leder

Detaljer

Navn Funksjon Varamedl. for Ivar Andreassen. Jens Ole Engelien Kari Taraldsvik Brodersen Varamedlem Kjersti S. Bergquist

Navn Funksjon Varamedl. for Ivar Andreassen. Jens Ole Engelien Kari Taraldsvik Brodersen Varamedlem Kjersti S. Bergquist Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus. Møtedato: 28.10.2011 Tid: 14:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg

Tverlandet kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet Samfunnshus, møterom Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Fjernsaksmøte Dato: 26.09.2014 Tid: Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 15.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 8/15

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet lokalutvalg Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 27.06.2012 kl. 14:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kristian Krokslett Inger N. Øien Varamedlem Liv N. Sivertsen. Nærmiljøleder, sekretær for lokalutvalget

Kristian Krokslett Inger N. Øien Varamedlem Liv N. Sivertsen. Nærmiljøleder, sekretær for lokalutvalget Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad lokalutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 23.8.2010 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Vara for Ivar Andreassen Leder Ingrid Lien Egil Rasmussen Randolv Gryt

Detaljer

Møteprotokoll. Nesset formannskap. Kommunestyresalen, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 09:10 13:30 (valgstyremøte kl.

Møteprotokoll. Nesset formannskap. Kommunestyresalen, Nesset kommunehus. Dato: Tidspunkt: 09:10 13:30 (valgstyremøte kl. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Nesset formannskap Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 31.08.2017 Tidspunkt: 09:10 13:30 (valgstyremøte kl. 09:00-09:10) Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 12.10.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 059/10-068/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 15:00 Møtested: Sulitjelma Samfunnshus TILSTEDE PÅ

Detaljer

Utmarksnemnda

Utmarksnemnda Utmarksnemnda 14.11.2012 Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset Dato : 14.11.2012 Tid : 09:00 Sakliste Saksnr Sakstittel PS 12/12 Motorferdsel i utmark - Innredning av hytte - Eva Røssing PS 13/12

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Saltstraumen kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 17:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøkontor Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 26.05.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS 15/16

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2017 Tid: 08:00-11:30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting FO Nestleder

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/315 Klageadgang: Ja SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN SELNES HAVN OG VARPEN HYTTEOMRÅDE. OPPGRADERING AV ADKOMSTVEIER. Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Rådhuset Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd.

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/13 04/13 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Mandag 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00 19.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.10.2016 Møtested: Rådhuset - ekstraordnært møte, Formannskapssalen Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets budsjettarbeidsmøte Eventuelt

Detaljer

Nærmiljøleder/sekretær for utvalget

Nærmiljøleder/sekretær for utvalget Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Skjerstad oppvekstsenter Dato: 12.3.2012 Tidspunkt: 10:00 15:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Inger N. Øien Ingrid Lien

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2008 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER INNLEDNING Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskrift om bruk av motorkjøretøy

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: Kl. 10:00 Organisasjonsutvalget Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Organisasjonsutvalget,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.01.2017 Tidspunkt: 13:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742 Arkiv: K01 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

Navn Funksjon Varamedl. for Ivar Andreassen. Bjarne Johansen Varamedlem Kjersti S. Bergquist Kari Taraldsvik Brodersen Varamedlem Inger N.

Navn Funksjon Varamedl. for Ivar Andreassen. Bjarne Johansen Varamedlem Kjersti S. Bergquist Kari Taraldsvik Brodersen Varamedlem Inger N. Møteprotokoll Utvalg: Skjerstad kommunedelsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 26.8.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Til stede: Navn Funksjon Varamedl. for Ivar Andreassen Leder Ingrid Lien Per Almås Randolv

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Saltstraumen kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2016 Tidspunkt: 08:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen Nærmiljøkontor Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13 Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Knaplund, Nærmiljøkontoret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 18:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Saltstraumen lokalutvalg,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-08/2013 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Linda Sevlejordet, Else

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.04.2017 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller SMS

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14/10 16/10 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Olav Thoen, Kari Klev Redalen, Jan Sommer

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Paul Edvin Nauste MEDL AP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Paul Edvin Nauste MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for teknisk, næring og miljø Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 12:00 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Geitvågen - videreføring av driftsavtale

Geitvågen - videreføring av driftsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2012 48860/2012 2012/4353 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/166 Formannskapet 10.10.2012 Geitvågen - videreføring av driftsavtale Sammendrag

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.03.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 21.03.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS 10/16

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/324 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - SOMMER 2008 STOCK ODD A.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/324 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - SOMMER 2008 STOCK ODD A. Service og informasjon Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 14.05.2008 Klokkeslett: 14.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 84. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom i 3 etg, Rådhuset i Verdal Dato: 22.06.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Magnus

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Moloveien 16 Blåsalen Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 19:30 22:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 19:30 22:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy kommunedelsutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 19:30 22:00 Til stede: Navn Funksjon Vara for Geir Vidar Eide Leder Åse Wickstrøm Nestleder Geir-Helge

Detaljer

Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I AS og Solbakken Bodø borettslag

Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I AS og Solbakken Bodø borettslag Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 19769/2014 2011/1918 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I

Detaljer

Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Arve Erik Karlsen Varamedlem Nestleder Ann Heidi Seines

Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter. Arve Erik Karlsen Varamedlem Nestleder Ann Heidi Seines BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2008 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen lokalutvalg Bygg II, helsedel, Saltstraumen nærmiljøsenter Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd Willy

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 14.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 14. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2014 470/2014 2013/3551 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/73 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Toften Møtedato: 17.09.2014 Tid: 14:00 14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari Oddveig AP

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 05.04.2017 Tidspunkt: 14:00-15:30 Fra sak: PS 27/17 Til sak: PS 34/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 59 67/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.06.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.2008 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Nils Øian Veslemøy Grinde Grete Negård

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.:

Detaljer