Møteinnkalling Teknisk utvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Teknisk utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Lene Bjerke, telefon , e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sakliste Side PS 01/09 Handlingsplan , budsjett 2009 Teknisk drift 3 PS 02/09 Revisjonsnotat fra Østfold kommunrevisjon IKS - Oppfølging av rutine for fylling av drivstoff oktober PS 03/09 Bortfeste av tomt til Fryseterminal - Borg Havn eiendom AS 55 PS 04/09 Rapport per oktober for Teknisk drift 65 Fredrikstad Ulf Trenum (s)

2 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13044 Dokumentnr.: 10 Løpenr.: /2008 Klassering: 150 Saksbehandler: Øyunn Raknerud Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drift Teknisk utvalg /09 Handlingsplan , budsjett 2009 Teknisk drift Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Årsbudsjett for Teknisk drift 2009 vedtas innenfor bystyrets rammeforutsetninger og de rammer for virksomhetene som foreslås i vedlegget. 2. Forslag til rullering av handlingsplan for Teknisk drift vedtas innenfor bystyrets rammeforutsetninger. 3. HMS plan for Teknisk drift tas til etterretning. Fredrikstad, Sammendrag Saken gjelder godkjenning av Teknisk drifts budsjett 2009 og handlingsplan inklusiv investeringer. HMS plan for Teknisk drift gjennomgås og tas til etterretning. Teknisk utvalg skal også ta stilling til fordeling av de økonomiske rammene mellom virksomhetene i Teknisk drift samt forsalg til mål og tiltak. Vedlegg 1 Handlingsplan , budsjett 2009 Teknisk drift 2 Vedlegg VARF - vann, avløp, renovasjon og feier 3 HMS plan 4 Investeringsplan - utleieboliger for vanskeligstilte Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Virksomhetsplaner for virksomhetene i Teknisk drift. Saksopplysninger Teknisk drift har et brutto driftsbudsjett på det rammefinansierte området på 439,4 millioner kroner, og inntektene utgjør 222 millioner kroner. Netto budsjettramme er på 217,4 millioner kroner. Ved beregning av budsjettrammen til Teknisk drift er det tatt utgangspunkt i opprinnelig budsjett for 2008 og justert med 4 % i pris- og lønnsvekst. Vedtatte reduksjoner i rammen for 2009 er på 16,2 millioner kroner. Teknisk drift har de to siste årene fått tilført ekstra midler til

3 vedlikehold. Deler av dette har gått til vedlikeholdsutgifter som påløper som følge av ordinær drift. Ekstrabevilgningen er ikke videreført til , noe som medfører at reduksjonen i rammen i realiteten er større. I forbindelse med saldering av statsbudsjettet ble Teknisk drift styrket med 9,5 millioner kroner, hvor 2 millioner kroner gjelder sluttføring av prosjekt rassikring Moum Vesten. I BST sak 139/08 ble Teknisk drift tilført midler til rehabilitering 2. etg. Onsøyheimen. Det ble også vedtatt at innsparingstiltaket i forbindelse med slukking av gatelys i boligområder skulle utgå, og rammen ble derfor styrket med 5 millioner kroner. Økonomiske konsekvenser av nye utfordringer som utgjør 19 millioner kroner for 2009, er ikke kompensert i rammen. Dette består av pålegg i forbindelse med nye lover og forskrifter, arealøkninger og ekstraordinære prisøkninger strøm, forsikring og kommunale avgifter. Tildelte rammer for Teknisk drift vil medføre en reduksjon av tjenestetilbudet fra Teknisk drift. For å få et budsjett i balanse er det innarbeidet effektiviserings- og innsparingstiltak på 19,3 millioner kroner i 2009, økende til 39,1 millioner kroner for I tiltakene er det innarbeidet en nedbemanning på 32 årsverk, 17 årsverk på renhold og 15 årsverk på andre stillinger. Fra 2010 er det innarbeidet ytterligere nedbemanning. Andre tiltak som er innarbeidet er arealeffektivisering inklusiv salg av bygg og økning av parkeringsavgift. Selvkostområdet vann, avløp, renovasjon og feier (VARF) har et bruttobudsjett på 267,7 millioner kroner. Mesteparten av utgiftene finansieres av kommunale avgifter. Som varslet i forrige handlingsplan og hovedplan for vann og avløp, vil vi for 2009 få en stor økning på kommunale avgifter innenfor vann og avløp. I hovedplan for vann og avløp er det vedtatt store økninger på investeringssiden, noe som medfører kraftig økning i kapitalkostnadene. Det er minimale fondsmidler til finansiering av driftsregnskapet. Totalt for vann og avløp vil kommunale avgifter for en normalbolig øke med 11,6 %. Renovasjonsavgiften på husholdning vil gå ned med 8,4 %, hytte og slam vil få en økning på hhv. 3,8 % og 12,7 % for Virksomhet Renovasjon har i 2008 gjennomgått kostnadsfordelingen mellom husholdning, hytte, slam og næring. Dette er gjort med hensikt for å få en riktigere kostnadsfordeling, tilpasse regelverket for selvkost samt hindre kryssubsidiering mellom brukergruppene. På husholdning er det budsjettert med pliktig bruk av fond på 2,7 millioner kroner, noe som er en medvirkende årsak til nedgangen i avgiften. Feieravgiften øker med 2,7 % i Teknisk drift har budsjettert med 415,6 årsverk i Det er da innarbeidet en nedbemanning på 32 årsverk for å få et budsjett i balanse. 17 årsverk gjelder renholdsavdelingen. Hvor nedbemanningen av de 15 resterende årsverkene blir er avhengig av hvor det blir naturlig avgang, og hvilke muligheter det blir for å omplassere ansatte til andre ledige stillinger i kommunen. Konsekvenser av denne nedbemanningen er ikke utredet. Virksomhet Renovasjon overtar papirinnsamling fra , noe som medfører en økning i ansatte på 4 årsverk. Totalt har Teknisk drift ansvar for et investeringsvolum i 2009 på 353,7 millioner kroner, 289,9 millioner kroner gjelder investeringer på Teknisk drift og 63,8 gjelder investeringer på Omsorg og oppvekst. Investeringene på Teknisk drift består av 46,4 på det rammefinansierte området, 145,5 millioner kroner gjelder selvkostområdet (VARF), 26,7 millioner kroner gjelder bolig- og næringsarealer, boligstrategiprosjektet er budsjettert med 60,3 millioner kroner og andre selvfinansierende med 11 millioner kroner. Rehabilitering og brannpålegg bygg er styrket med 12 millioner kroner siden forrige handlingsplan, totalt er det avsatt 18 millioner kroner. Dette er tilstrekkelig for å ta igjen den del av vedlikeholdsetterslepet som er definert som investering. Bevilgningen til veier og nye dekker er ikke tilstrekkelig til å dekke investeringsdelen av vedlikeholdsetterslepet.

4 Investeringene på selvkostområdet er innarbeidet i henhold til hovedplan for vann og avløp korrigert for 24 millioner kroner som er forskuttert i 2008, ref. 1. tertialrapport. Økonomiske konsekvenser Teknisk drift har et stramt budsjett for 2009, noe som kan medføre risiko for merforbruk/mindreinntekter på følgende områder: Det er innarbeidet en nedbemanning på 32 årsverk, 17 årsverk er innarbeidet med effekt fra og 15 årsverk med effekt fra Nedbemanning i Fredrikstad kommune skjer ved naturlig avgang og omplassering i andre ledige stillinger. Tidsfristene som her er satt er så stramme så risikoen for overskridelser på lønnsbudsjettet er stor. Vintervedlikehold veier har risiko for overskridelser da budsjettet rekker kun til 3 brøyterunder. Hvis det blir ekstraordinære nedbørsmengder, utløser dette økt behov for vedlikeholdsmidler til vei, noe som ikke er innarbeidet. Det ligger noe usikkerhet i inntektsanslaget i forbindelse med parkeringsinntekter. Den største usikkerheten ligger i bortfall av parkeringsplasser og økning i prisene. Værste vil være lite inntektsbringende før annen aktivitet er på plass i området. Økt anleggsdrift i 2009 vil også medføre et dårlig alternativ for offentlig parkering. Det er innarbeidet salg av eiendom i budsjettet med 50 millioner kroner for Salgsinntektene skal benyttes til å finansiere investeringer. Nedgangen i eiendomsmarkedet kan medføre at dette kan bli vanskelig å gjennomføre slik som planlagt. Det er ikke gjort noen endelig avklaring om hvilke bygg som kan selges. Boligstrategiprosjektet finansieres av salg av boliger og tilskudd fra Husbanken. I følge stortingsproposisjon nr. 1 er følgende endring under vurdering: Departementet vil vurdere hvorvidt det skal settes krav til nettotilvekst av boliger ved tildeling av boligtilskudd til utleieboliger. På nasjonalt nivå fastsettes et resultatkrav om økt antall kommunalt disponerte boliger. Blir denne endringen vedtatt, vil vi få en utfordring i forhold til finansiering av boligstrategiprosjektet. Ansattes medbestemmelse Saken fremmes for Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget i Teknisk drift. Tillitsvalgte er orientert underveis i budsjettprosessen Vurdering Det er en stor kontantstrøm som vil gå igjennom Teknisk drift i Samlet på drifts- og investeringssiden vil kontantstrømmen utgjøre totalt 1,061 milliard kroner. Dette består av 707 millioner kroner på driftssiden og 353,7 millioner kroner i investeringer. Teknisk drift har et stramt budsjett for Sammenlignet med 2008 budsjettet, ligger vi på et betraktelig lavere nivå. Dette skyldes ytre økonomiske rammebetingelser som ekstraordinære prisøkninger som medfører økte utgifter utover normal pris- og lønnsvekst samt reduksjoner i rammen. Det ligger også en del forutsetninger til grunn i budsjettet som kan medføre overskridelser på enkelte poster. Konsekvensen vil bli et dårligere tjenestetilbud fra Teknisk drift. Det vil ikke være mulig å opprettholde et forsvarlig vedlikehold på kommunens bygg og veier. I ytterste konsekvens kan en være nødt til å stenge bygg.

5 Teknisk drift er ikke kompensert for økning i arealer eller ekstraordinære prisøkninger. Merkostnad i denne forbindelse kommer derfor som en ekstra innsparing i tillegg til de reduksjonene som er vedtatt i den økonomiske rammen. Det vil derfor være behov for strenge prioriteringer innenfor drift og vedlikehold for å unngå merforbruk på tjenestene. Rammene for er ytterligere redusert i forhold til Dette vil kreve omprioriteringer og ytterligere tiltak. Det er viktig at det startes en prosess i 2009 for å avklare hvordan dette skal gjennomføres. Personalmessig går Teknisk drift inn i en vanskelig situasjon med en budsjettert nedbemanning på 32 årsverk. Når det gjelder nedbemanningen på renhold, er det allerede startet en prosess for å forberede dette. Når det gjelder de ytterlige 15 årsverkene som skal nedbemannes er det foreløpig ikke utredet hvilke konsekvenser dette får. På investeringssiden er det viktig at vedtatte investeringer blir igangsatt og avsluttet i henhold til tidsplanen. Dette gjelder spesielt investeringer som gir besparelser på driftsiden som for eksempel investeringer i enøk. Mål og tiltak som er utarbeidet i handlingsplan for 2009 er viktige i arbeidet for å oppnå ønsket resultat i handlingsplanperioden. HMS arbeidet vil bli prioritert for å sikre et godt arbeidsmiljø. Det jobbes mye med bedriftsintern atføring og tiltak for å redusere sykefraværet på Teknisk drift. Dette arbeidet vil også bli prioritert i 2009.

6 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2006/16719 Dokumentnr.: 5 Løpenr.: /2008 Klassering: 650 Saksbehandler: Hilde Evensen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drift /08 Teknisk utvalg /09 Revisjonsnotat fra Østfold kommunerevisjon IKS oktober Oppfølging av rutine for fylling av drivstoff. Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Revisjonens oppfølgingsnotat av tas til etterretning 2. Revisjonen anmodes om å fortsette kontrollen med fylling av drivstoff i Fredrikstad kommune i 2009, og rapportere avvik på rutinen til Teknisk utvalg. Fredrikstad, Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drifts behandling : Tatt til etterretning. Avvik er på individnivå, og det vil bli tatt kontakt med de det gjelder for å Avdekke eventuelle behov for hjelp etc. Sammendrag Østfold kommunerevisjon fremlegger rapport fra kontroll foretatt i august Dette er den tredje kontrollen som er utført på biler/maskiner som forvaltes av Teknisk drift etter at rutinen ble innskjerpet Kontrollen viser en klar forbedring fra de første kontrollene, men at det fortsatt er en for stor andel ansatte som velger å ikke følge rutinen fullt ut. Vedlegg Notat fra Østfold kommunerevisjon IKS datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Da ordningen med drivstoffkort ble iverksatt ble det utarbeidet en rutine i Teknisk drift for å sikre misbruk. Revisjonens kontroll av rutinen i 2006 avdekket at det var få som fulgte rutinen for fylling av drivstoff på kommunale kjøretøyer. Rapport ble sendt til kontrollutvalget og behandlet der høsten Kontrollen fra august 2006 viste følgende resultater.

7 August 2006 Korrekt fylling Feil/mangelfull Ikke utfylt Total kontrollert Antall Prosent Som følge av det dårlige resultatet ble rutinen for fylling av drivstoff innskjerpet fra , samtidig måtte alle ansatte som hadde fullmakt til å fylle drivstoff sette seg inn i rutinen. Som en kontroll på at ledelsens innskjerping av rutinen ble fulgt av de ansatte, ble det i perioden april til og med september 2007 tatt jevnlige revisjonskontroller. Resultatet viste en bedring fra 2006, men at det fortsatt var mange ansatte som hadde avvik fra rutinen. Kontrollen fra september 2007 viser følgende resultater: September 2007 Korrekt fylling Feil/mangelfull Ikke utfylt Totalsum Antall: Prosent: Resultatet av kontrollen ble fremlagt for kontrollutvalget i november Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 1). Kontrollutvalget tar revisjonens oppfølgingsnotat til etterretning. 2). Kontrollutvalget anmoder revisjonen om å vurdere nye kontroller på området i revisjonsplanene for Med bakgrunn i dette vedtaket ble det avholdt en ny kontroll i august Resultatet av kontrollen er som vist nedenfor. August 2008 Korrekt fylling Feil/mangelfull Ikke utfylt Totalsum Antall Prosent Resultatet fra siste kontroll viser en ytterligere forbedring fra 2007, men at det fortsatt er for mange som unnlater å følge rutinen. Økonomiske konsekvenser Rutinen for fylling av drivstoff ble utarbeidet for å sikre full kontroll av drivstofforbruket målt mot kjørelengde på de forskjellige kjøretøyer. For Fredrikstad kommune og særlig Teknisk drift som storbruker, er det viktig å ha kontroll på dette området, da drivstoffkostnadene er en stor utgiftspost i regnskapet. Ved at såpass mange ansatte fortsatt ikke følger rutinene fullt ut, blir mulighetene for måling av forbruk og kjørelengde redusert. Denne usikkerhetsfaktoren er uheldig sett i forhold til økonomi og økonomistyring. Ansattes medbestemmelse Saken behandlet i SAT.. Vurdering Mangler og feil ved registrering av kjørelengde for enkelte kjøretøyer er i stor grad åpenbare feilregistreringer. To av kjøretøyene som ikke har utfylt kjørebøker er anleggsmaskiner hvor det er driftstimer som er registrert isteden for kjørelengde. Det bør derfor tilrettelegges for i rutinen og skjematikken som brukes at antall drifttimer også kan registreres og ikke bare kjørelengde. Tabellen viser en klar forbedring men det er fortsatt for mange ansatte som ikke gjør dette på en korrekt måte. De det gjelder bør få mer opplæring i rutinen dersom det er nødvendig. Dersom avvikene skyldes likegyldighet bør vedkommende det gjelder få klar beskjed om å følge rutinen. Revisjonen skriver i sin rapport i 2006 at det ikke ser ut som om avvik fra reglene blir påpekt og registrert. I og med at såpass mange ansatte fortsatt gjør feil

8 eller unnlater å registrere, må avvik følges tettere opp. Gjentatte avvik hos samme person bør registreres i avvikssystemet og rutinen for avvik følges. Da Teknisk drift fortsatt har en vei å gå før alle ansatte er lojale mht å følge rutinen, er det viktig at revisjonen fortsetter sine kontrollene også i Dette må skje parallelt med at lederne styrker internkontrollen på området.

9 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/17973 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: /2008 Klassering: 303/1240 Saksbehandler: Walter Skjelin Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /09 Bortfeste av tomt til Fryseterminal - Borg Havn eiendom AS Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Ca. 3 daa av kommunens eiendom (gnr. 303 bnr. 1240) festes bort til Borg havn eiendom AS med de vilkår som følger av vedlagte avtale- og festekontrakt. 2. Omkostninger i forbindelse fradeling og tinglysing belastes fester. Fredrikstad, Sammendrag Borg havn IKS disponerer ca. 370 daa kommunalt areal syd på Øra. Det interkommunale selskapet har gjennom sitt eiendomsselskap; Borg havn eiendom AS planer om å oppføre en fryseterminal. Som en del av finansieringen krever lånegiver sikkerhet i fast eiendom. Da Rådmannen ikke ønsker å pantsette hele eiendommen som havna disponerer er det enighet om at kommunen søker fradelt ett mindre areal (ca. 3 daa) hvor fryseterminalen skal bygges. Den aktuelle eiendommen festes så bort til Borg havn eiendom AS. Årlig leie settes til kr. 1,-. Bakgrunnen for leien er at Borg havn IKS pr. i dag ikke betaler leie for det arealet de disponerer. Fredrikstad kommune og Borg havn IKS er i dialog om etablering av en avtale for hele havnearealet. Når avtale for hele havneområdet er på plass skal dens vilkår erstatte den avtale som nå etableres på tomten til fryseterminalen. Rådmannen anbefaler denne løsningen da det er uheldig at formaliteter skal hindre en utvikling av havnen. Omkostninger i forbindelse med fradeling og tinglysing belastes Borg havn eiendom AS. Vedlegg 1 Festekontrakt 2 Avtale om feste av tomt til fryseterminal på Borg Havn Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen

10 Saksopplysninger Fredrikstad kommune er hjemmelshaver til grunnen som disponeres av Borg havn IKS. Borg havn IKS disposisjonsrett til området er pr. i dag ikke formalisert ved en skriftlig avtale. Arbeidet med å etablere en avtale er startet opp, og vil bli oversendt til politisk behandling når forholdet mellom parten er avklart. Borg havn IKS har imidlertid ved sitt eiendomsselskap Borg havn eiendom AS planer om å etablere en fryseterminal på sitt havneområde. Som ett ledd i finansieringen av fryselageret har Borg havn eiendom AS bankforbindelser krevd sikkerhet (pant) i fast eiendom. Borg havn eiendom AS har i den anledning forespurt kommunen som grunneier om muligheter for å pantsette kommunal grunn. Rådmannen har hele tiden vært klar på at dersom slik pantsettelse skal være aktuelt så må dette relatere seg til en konkret eiendom. Etter samtaler med Borg havn eiendom AS ble man enige om å søke fradelt ett mindre areal (ca. 3 daa) der fryseterminalen er tenkt plassert. På det aktuelle arealet er det da forutsatt at det skal inngås en festeavtale mellom Fredrikstad kommune og Borg havn eiendom AS som kan pantsettes av lånegiver. Etter forhandlinger har Rådmannen og Borg havn eiendom AS kommet til enighet om ordlyden til en avtale om feste og en festekontrakt. Det er etablert to avtaler da tinglysingen stiller spesielle krav til en festekontrakt. Disse kravene er ikke sammenfallende med alle rettigheter og plikter Rådmannen ønsker å ha med i en avtale. Det har derfor blitt laget to avtaler som supplerer hverandre. Det er kun festekontrakten som tinglyses. Avtalene er pr. idag ikke undertegnet. Borg Havn eiendom AS har imidlertid bekreftet ved e-post dat at de aksepterer avtalene slik de er vedlagt denne saken. Avtalen(e) er bygd opp slik at den vil bli erstattet med en ny, og likelydende, avtale som partene skal inngå på det resterende av havneområdet. Da Borg havn IKS pr. i dag ikke betaler for sin bruk av grunnen finner Rådmannen det riktig å ikke kreve festeavgift for det areal som skal inngå i tomten som er avsatt til fryseterminal. Avgift vil kunne bli krevd dersom Borg havn IKS i fremtiden skal betale leie for hele havneområdet, jf. avsnittet over. Økonomiske konsekvenser Borg havn IKS betaler i dag ikke leie av det areal som de nytter på Øra. Ved inngåelse av kontrakten denne sak omhandler vil det ikke medføre endringer i kommunens inntekter. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Borg havn IKS eies av kommunene Sarpsborg og Fredrikstad i fellesskap. Rådmannen finner det uproblematisk å inngå avtale om ett mindre areal som kan disponeres av selskap eid av det interkommunale selskapet. Rådmannen mener videre at det er uheldig at formaliteter skal hindre en utvikling av havnen. Etter en helhetlig vurdering anbefaler Rådmann å godkjenne avtale om feste og festekontrakten.

11 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/6253 Dokumentnr.: 9 Løpenr.: /2008 Klassering: 150 Saksbehandler: Hilde Garfelt Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /09 Rapport per oktober for Teknisk drift Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Rapport per oktober og prognose per november tas til orientering Fredrikstad, Sammendrag I saken legges frem rapport per oktober 2008 og prognose per november for Teknisk drift. Vedlegg 1 Rapport per oktober - medarbeidere 2 Rapport per oktober - økonomi 3 Prognose per november Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. Saksopplysninger Rapport per oktober for medarbeidere og økonomi følger som vedlegg til saken. Det er også lagt ved en oppdatert prognose per november. Sykefraværet for perioden januar til oktober er 9,3 %. Egenmeldt fravær utgjør 0,8 %. Langtidsfraværet ser ut til å holde seg konstant. Ved gjennomgang av langtidsfraværet ser vi et variert sykdomsbilde. Regnskapet per oktober viser et mindreforbruk på 4,3 millioner kroner. Hovedårsaken til mindreforbruket er forsinkelser i prosjektet Moum-Vesten. Årsprognose for den ramme- og selvfinansierte delen av Teknisk drift er et overskudd i størrelsesorden 1 2 millioner kroner. I november er budsjettrammen for den rammefinansierte delen av Teknisk drift økt med 1,7 millioner kroner som kompensasjon for merkostnader ved lønnsoppgjøret (jfr BST sak 118/08).

12 Regnskapsmessig resultat for VARF per oktober er et positivt avvik på 14,5 millioner kroner som er 6,5 % av brutto budsjett. Dette gir et regnskapsmessig forbedret resultat på 4,8 millioner kroner siden forrige rapportering. Dette forklares delvis av at feilføringer 2,5 millioner kroner på Vann og avløp området, som ble beskrevet i forrige rapportering, nå er rettet opp. Korrigert avvik VARF blir derfor 1,8 millioner kroner bedre enn sist rapportering. Samlet årsprognose for VARF-området er et mindreforbruk i forhold til budsjett på 12,7 millioner kroner. På Avløp hadde vi ved inngangen til 2008 et negativt fond på 1,5 millioner kroner, mindreforbruk betyr at fondet vil komme i pluss ved årsslutt. Fondene for Vann og Renovasjon vil også bli styrket. Feier forventer årsresultat i balanse. Mindreforbruk på VARFområdet avregnes mot fond og påvirker ikke årsresultatet for ramme- og selvfinansiert virksomhet. Økonomiske konsekvenser Prognose er tilnærmet balanse. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering Mindreforbruk ved den ramme- og selvfinansierte delen av Teknisk drift er i stor grad knyttet til prosjektet Moum-Vesten. Ved vurdering av regnskapsresultat per oktober må det samtidig tas hensyn til at kompensasjon for merutgifter etter storbrann i juni ikke var tilført budsjettene per oktober, og at det kommer en kompensasjon for knyttet til merutgifter som følge av lønnsoppgjøret. På bakgrunn av dette er årsprognose for den ramme- og selvfinansierte delen av Teknisk drift satt til tilnærmet balanse. Mindreforbruk på VARF-området betyr at selvkostfondene styrkes.

Avgjøres av Bystyret PS 61/07 Papirinnsamling i Fredrikstad kommune 3. PS 62/07 Handlingsplan 2008-2011, budsjett 2008 Teknisk drift 55

Avgjøres av Bystyret PS 61/07 Papirinnsamling i Fredrikstad kommune 3. PS 62/07 Handlingsplan 2008-2011, budsjett 2008 Teknisk drift 55 Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: 13.12.2007 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Irene Lundstrøm, telefon 952 38 647 eller e-post: irlu@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: 19.05.2009 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Hilde Grina, telefon 69 36 13 16, e-post higr@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Tidspunkt: 27.04.2010 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche Lise Andreassen, telefon 69361482, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: 16.10.2008 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Lene Bjerke, telefon 69 36 14 82, e-post lebj@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

Første tertialrapport 2011 - Seksjon for omsorg og sosiale tjenester

Første tertialrapport 2011 - Seksjon for omsorg og sosiale tjenester Ettersendelse av sak 34 Saksnr.: 2010/8098 Dokumentnr.: 35 Løpenr.: 60597/2011 Klassering: 150 Saksbehandler: Kari Eriksen Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Sosial- og omsorgsutvalget 26.05.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Formannskap

MØTEINNKALLING 1 Formannskap MØTEINNKALLING 1 Møtetid: 22.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2010 Møtetid: Kl. 15.00

Detaljer

Økonomistyring. Steinkjer kommune

Økonomistyring. Steinkjer kommune Økonomistyring Steinkjer kommune Forvaltningsrevisjon nr 1702-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden desember 2009 til september 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 30.11.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer