Møteinnkalling Teknisk utvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Teknisk utvalg"

Transkript

1 Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Lene Bjerke, telefon , e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sakliste Side PS 01/09 Handlingsplan , budsjett 2009 Teknisk drift 3 PS 02/09 Revisjonsnotat fra Østfold kommunrevisjon IKS - Oppfølging av rutine for fylling av drivstoff oktober PS 03/09 Bortfeste av tomt til Fryseterminal - Borg Havn eiendom AS 55 PS 04/09 Rapport per oktober for Teknisk drift 65 Fredrikstad Ulf Trenum (s)

2 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13044 Dokumentnr.: 10 Løpenr.: /2008 Klassering: 150 Saksbehandler: Øyunn Raknerud Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drift Teknisk utvalg /09 Handlingsplan , budsjett 2009 Teknisk drift Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Årsbudsjett for Teknisk drift 2009 vedtas innenfor bystyrets rammeforutsetninger og de rammer for virksomhetene som foreslås i vedlegget. 2. Forslag til rullering av handlingsplan for Teknisk drift vedtas innenfor bystyrets rammeforutsetninger. 3. HMS plan for Teknisk drift tas til etterretning. Fredrikstad, Sammendrag Saken gjelder godkjenning av Teknisk drifts budsjett 2009 og handlingsplan inklusiv investeringer. HMS plan for Teknisk drift gjennomgås og tas til etterretning. Teknisk utvalg skal også ta stilling til fordeling av de økonomiske rammene mellom virksomhetene i Teknisk drift samt forsalg til mål og tiltak. Vedlegg 1 Handlingsplan , budsjett 2009 Teknisk drift 2 Vedlegg VARF - vann, avløp, renovasjon og feier 3 HMS plan 4 Investeringsplan - utleieboliger for vanskeligstilte Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Virksomhetsplaner for virksomhetene i Teknisk drift. Saksopplysninger Teknisk drift har et brutto driftsbudsjett på det rammefinansierte området på 439,4 millioner kroner, og inntektene utgjør 222 millioner kroner. Netto budsjettramme er på 217,4 millioner kroner. Ved beregning av budsjettrammen til Teknisk drift er det tatt utgangspunkt i opprinnelig budsjett for 2008 og justert med 4 % i pris- og lønnsvekst. Vedtatte reduksjoner i rammen for 2009 er på 16,2 millioner kroner. Teknisk drift har de to siste årene fått tilført ekstra midler til

3 vedlikehold. Deler av dette har gått til vedlikeholdsutgifter som påløper som følge av ordinær drift. Ekstrabevilgningen er ikke videreført til , noe som medfører at reduksjonen i rammen i realiteten er større. I forbindelse med saldering av statsbudsjettet ble Teknisk drift styrket med 9,5 millioner kroner, hvor 2 millioner kroner gjelder sluttføring av prosjekt rassikring Moum Vesten. I BST sak 139/08 ble Teknisk drift tilført midler til rehabilitering 2. etg. Onsøyheimen. Det ble også vedtatt at innsparingstiltaket i forbindelse med slukking av gatelys i boligområder skulle utgå, og rammen ble derfor styrket med 5 millioner kroner. Økonomiske konsekvenser av nye utfordringer som utgjør 19 millioner kroner for 2009, er ikke kompensert i rammen. Dette består av pålegg i forbindelse med nye lover og forskrifter, arealøkninger og ekstraordinære prisøkninger strøm, forsikring og kommunale avgifter. Tildelte rammer for Teknisk drift vil medføre en reduksjon av tjenestetilbudet fra Teknisk drift. For å få et budsjett i balanse er det innarbeidet effektiviserings- og innsparingstiltak på 19,3 millioner kroner i 2009, økende til 39,1 millioner kroner for I tiltakene er det innarbeidet en nedbemanning på 32 årsverk, 17 årsverk på renhold og 15 årsverk på andre stillinger. Fra 2010 er det innarbeidet ytterligere nedbemanning. Andre tiltak som er innarbeidet er arealeffektivisering inklusiv salg av bygg og økning av parkeringsavgift. Selvkostområdet vann, avløp, renovasjon og feier (VARF) har et bruttobudsjett på 267,7 millioner kroner. Mesteparten av utgiftene finansieres av kommunale avgifter. Som varslet i forrige handlingsplan og hovedplan for vann og avløp, vil vi for 2009 få en stor økning på kommunale avgifter innenfor vann og avløp. I hovedplan for vann og avløp er det vedtatt store økninger på investeringssiden, noe som medfører kraftig økning i kapitalkostnadene. Det er minimale fondsmidler til finansiering av driftsregnskapet. Totalt for vann og avløp vil kommunale avgifter for en normalbolig øke med 11,6 %. Renovasjonsavgiften på husholdning vil gå ned med 8,4 %, hytte og slam vil få en økning på hhv. 3,8 % og 12,7 % for Virksomhet Renovasjon har i 2008 gjennomgått kostnadsfordelingen mellom husholdning, hytte, slam og næring. Dette er gjort med hensikt for å få en riktigere kostnadsfordeling, tilpasse regelverket for selvkost samt hindre kryssubsidiering mellom brukergruppene. På husholdning er det budsjettert med pliktig bruk av fond på 2,7 millioner kroner, noe som er en medvirkende årsak til nedgangen i avgiften. Feieravgiften øker med 2,7 % i Teknisk drift har budsjettert med 415,6 årsverk i Det er da innarbeidet en nedbemanning på 32 årsverk for å få et budsjett i balanse. 17 årsverk gjelder renholdsavdelingen. Hvor nedbemanningen av de 15 resterende årsverkene blir er avhengig av hvor det blir naturlig avgang, og hvilke muligheter det blir for å omplassere ansatte til andre ledige stillinger i kommunen. Konsekvenser av denne nedbemanningen er ikke utredet. Virksomhet Renovasjon overtar papirinnsamling fra , noe som medfører en økning i ansatte på 4 årsverk. Totalt har Teknisk drift ansvar for et investeringsvolum i 2009 på 353,7 millioner kroner, 289,9 millioner kroner gjelder investeringer på Teknisk drift og 63,8 gjelder investeringer på Omsorg og oppvekst. Investeringene på Teknisk drift består av 46,4 på det rammefinansierte området, 145,5 millioner kroner gjelder selvkostområdet (VARF), 26,7 millioner kroner gjelder bolig- og næringsarealer, boligstrategiprosjektet er budsjettert med 60,3 millioner kroner og andre selvfinansierende med 11 millioner kroner. Rehabilitering og brannpålegg bygg er styrket med 12 millioner kroner siden forrige handlingsplan, totalt er det avsatt 18 millioner kroner. Dette er tilstrekkelig for å ta igjen den del av vedlikeholdsetterslepet som er definert som investering. Bevilgningen til veier og nye dekker er ikke tilstrekkelig til å dekke investeringsdelen av vedlikeholdsetterslepet.

4 Investeringene på selvkostområdet er innarbeidet i henhold til hovedplan for vann og avløp korrigert for 24 millioner kroner som er forskuttert i 2008, ref. 1. tertialrapport. Økonomiske konsekvenser Teknisk drift har et stramt budsjett for 2009, noe som kan medføre risiko for merforbruk/mindreinntekter på følgende områder: Det er innarbeidet en nedbemanning på 32 årsverk, 17 årsverk er innarbeidet med effekt fra og 15 årsverk med effekt fra Nedbemanning i Fredrikstad kommune skjer ved naturlig avgang og omplassering i andre ledige stillinger. Tidsfristene som her er satt er så stramme så risikoen for overskridelser på lønnsbudsjettet er stor. Vintervedlikehold veier har risiko for overskridelser da budsjettet rekker kun til 3 brøyterunder. Hvis det blir ekstraordinære nedbørsmengder, utløser dette økt behov for vedlikeholdsmidler til vei, noe som ikke er innarbeidet. Det ligger noe usikkerhet i inntektsanslaget i forbindelse med parkeringsinntekter. Den største usikkerheten ligger i bortfall av parkeringsplasser og økning i prisene. Værste vil være lite inntektsbringende før annen aktivitet er på plass i området. Økt anleggsdrift i 2009 vil også medføre et dårlig alternativ for offentlig parkering. Det er innarbeidet salg av eiendom i budsjettet med 50 millioner kroner for Salgsinntektene skal benyttes til å finansiere investeringer. Nedgangen i eiendomsmarkedet kan medføre at dette kan bli vanskelig å gjennomføre slik som planlagt. Det er ikke gjort noen endelig avklaring om hvilke bygg som kan selges. Boligstrategiprosjektet finansieres av salg av boliger og tilskudd fra Husbanken. I følge stortingsproposisjon nr. 1 er følgende endring under vurdering: Departementet vil vurdere hvorvidt det skal settes krav til nettotilvekst av boliger ved tildeling av boligtilskudd til utleieboliger. På nasjonalt nivå fastsettes et resultatkrav om økt antall kommunalt disponerte boliger. Blir denne endringen vedtatt, vil vi få en utfordring i forhold til finansiering av boligstrategiprosjektet. Ansattes medbestemmelse Saken fremmes for Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget i Teknisk drift. Tillitsvalgte er orientert underveis i budsjettprosessen Vurdering Det er en stor kontantstrøm som vil gå igjennom Teknisk drift i Samlet på drifts- og investeringssiden vil kontantstrømmen utgjøre totalt 1,061 milliard kroner. Dette består av 707 millioner kroner på driftssiden og 353,7 millioner kroner i investeringer. Teknisk drift har et stramt budsjett for Sammenlignet med 2008 budsjettet, ligger vi på et betraktelig lavere nivå. Dette skyldes ytre økonomiske rammebetingelser som ekstraordinære prisøkninger som medfører økte utgifter utover normal pris- og lønnsvekst samt reduksjoner i rammen. Det ligger også en del forutsetninger til grunn i budsjettet som kan medføre overskridelser på enkelte poster. Konsekvensen vil bli et dårligere tjenestetilbud fra Teknisk drift. Det vil ikke være mulig å opprettholde et forsvarlig vedlikehold på kommunens bygg og veier. I ytterste konsekvens kan en være nødt til å stenge bygg.

5 Teknisk drift er ikke kompensert for økning i arealer eller ekstraordinære prisøkninger. Merkostnad i denne forbindelse kommer derfor som en ekstra innsparing i tillegg til de reduksjonene som er vedtatt i den økonomiske rammen. Det vil derfor være behov for strenge prioriteringer innenfor drift og vedlikehold for å unngå merforbruk på tjenestene. Rammene for er ytterligere redusert i forhold til Dette vil kreve omprioriteringer og ytterligere tiltak. Det er viktig at det startes en prosess i 2009 for å avklare hvordan dette skal gjennomføres. Personalmessig går Teknisk drift inn i en vanskelig situasjon med en budsjettert nedbemanning på 32 årsverk. Når det gjelder nedbemanningen på renhold, er det allerede startet en prosess for å forberede dette. Når det gjelder de ytterlige 15 årsverkene som skal nedbemannes er det foreløpig ikke utredet hvilke konsekvenser dette får. På investeringssiden er det viktig at vedtatte investeringer blir igangsatt og avsluttet i henhold til tidsplanen. Dette gjelder spesielt investeringer som gir besparelser på driftsiden som for eksempel investeringer i enøk. Mål og tiltak som er utarbeidet i handlingsplan for 2009 er viktige i arbeidet for å oppnå ønsket resultat i handlingsplanperioden. HMS arbeidet vil bli prioritert for å sikre et godt arbeidsmiljø. Det jobbes mye med bedriftsintern atføring og tiltak for å redusere sykefraværet på Teknisk drift. Dette arbeidet vil også bli prioritert i 2009.

6 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2006/16719 Dokumentnr.: 5 Løpenr.: /2008 Klassering: 650 Saksbehandler: Hilde Evensen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drift /08 Teknisk utvalg /09 Revisjonsnotat fra Østfold kommunerevisjon IKS oktober Oppfølging av rutine for fylling av drivstoff. Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Revisjonens oppfølgingsnotat av tas til etterretning 2. Revisjonen anmodes om å fortsette kontrollen med fylling av drivstoff i Fredrikstad kommune i 2009, og rapportere avvik på rutinen til Teknisk utvalg. Fredrikstad, Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget Teknisk drifts behandling : Tatt til etterretning. Avvik er på individnivå, og det vil bli tatt kontakt med de det gjelder for å Avdekke eventuelle behov for hjelp etc. Sammendrag Østfold kommunerevisjon fremlegger rapport fra kontroll foretatt i august Dette er den tredje kontrollen som er utført på biler/maskiner som forvaltes av Teknisk drift etter at rutinen ble innskjerpet Kontrollen viser en klar forbedring fra de første kontrollene, men at det fortsatt er en for stor andel ansatte som velger å ikke følge rutinen fullt ut. Vedlegg Notat fra Østfold kommunerevisjon IKS datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Da ordningen med drivstoffkort ble iverksatt ble det utarbeidet en rutine i Teknisk drift for å sikre misbruk. Revisjonens kontroll av rutinen i 2006 avdekket at det var få som fulgte rutinen for fylling av drivstoff på kommunale kjøretøyer. Rapport ble sendt til kontrollutvalget og behandlet der høsten Kontrollen fra august 2006 viste følgende resultater.

7 August 2006 Korrekt fylling Feil/mangelfull Ikke utfylt Total kontrollert Antall Prosent Som følge av det dårlige resultatet ble rutinen for fylling av drivstoff innskjerpet fra , samtidig måtte alle ansatte som hadde fullmakt til å fylle drivstoff sette seg inn i rutinen. Som en kontroll på at ledelsens innskjerping av rutinen ble fulgt av de ansatte, ble det i perioden april til og med september 2007 tatt jevnlige revisjonskontroller. Resultatet viste en bedring fra 2006, men at det fortsatt var mange ansatte som hadde avvik fra rutinen. Kontrollen fra september 2007 viser følgende resultater: September 2007 Korrekt fylling Feil/mangelfull Ikke utfylt Totalsum Antall: Prosent: Resultatet av kontrollen ble fremlagt for kontrollutvalget i november Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 1). Kontrollutvalget tar revisjonens oppfølgingsnotat til etterretning. 2). Kontrollutvalget anmoder revisjonen om å vurdere nye kontroller på området i revisjonsplanene for Med bakgrunn i dette vedtaket ble det avholdt en ny kontroll i august Resultatet av kontrollen er som vist nedenfor. August 2008 Korrekt fylling Feil/mangelfull Ikke utfylt Totalsum Antall Prosent Resultatet fra siste kontroll viser en ytterligere forbedring fra 2007, men at det fortsatt er for mange som unnlater å følge rutinen. Økonomiske konsekvenser Rutinen for fylling av drivstoff ble utarbeidet for å sikre full kontroll av drivstofforbruket målt mot kjørelengde på de forskjellige kjøretøyer. For Fredrikstad kommune og særlig Teknisk drift som storbruker, er det viktig å ha kontroll på dette området, da drivstoffkostnadene er en stor utgiftspost i regnskapet. Ved at såpass mange ansatte fortsatt ikke følger rutinene fullt ut, blir mulighetene for måling av forbruk og kjørelengde redusert. Denne usikkerhetsfaktoren er uheldig sett i forhold til økonomi og økonomistyring. Ansattes medbestemmelse Saken behandlet i SAT.. Vurdering Mangler og feil ved registrering av kjørelengde for enkelte kjøretøyer er i stor grad åpenbare feilregistreringer. To av kjøretøyene som ikke har utfylt kjørebøker er anleggsmaskiner hvor det er driftstimer som er registrert isteden for kjørelengde. Det bør derfor tilrettelegges for i rutinen og skjematikken som brukes at antall drifttimer også kan registreres og ikke bare kjørelengde. Tabellen viser en klar forbedring men det er fortsatt for mange ansatte som ikke gjør dette på en korrekt måte. De det gjelder bør få mer opplæring i rutinen dersom det er nødvendig. Dersom avvikene skyldes likegyldighet bør vedkommende det gjelder få klar beskjed om å følge rutinen. Revisjonen skriver i sin rapport i 2006 at det ikke ser ut som om avvik fra reglene blir påpekt og registrert. I og med at såpass mange ansatte fortsatt gjør feil

8 eller unnlater å registrere, må avvik følges tettere opp. Gjentatte avvik hos samme person bør registreres i avvikssystemet og rutinen for avvik følges. Da Teknisk drift fortsatt har en vei å gå før alle ansatte er lojale mht å følge rutinen, er det viktig at revisjonen fortsetter sine kontrollene også i Dette må skje parallelt med at lederne styrker internkontrollen på området.

9 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/17973 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: /2008 Klassering: 303/1240 Saksbehandler: Walter Skjelin Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /09 Bortfeste av tomt til Fryseterminal - Borg Havn eiendom AS Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Ca. 3 daa av kommunens eiendom (gnr. 303 bnr. 1240) festes bort til Borg havn eiendom AS med de vilkår som følger av vedlagte avtale- og festekontrakt. 2. Omkostninger i forbindelse fradeling og tinglysing belastes fester. Fredrikstad, Sammendrag Borg havn IKS disponerer ca. 370 daa kommunalt areal syd på Øra. Det interkommunale selskapet har gjennom sitt eiendomsselskap; Borg havn eiendom AS planer om å oppføre en fryseterminal. Som en del av finansieringen krever lånegiver sikkerhet i fast eiendom. Da Rådmannen ikke ønsker å pantsette hele eiendommen som havna disponerer er det enighet om at kommunen søker fradelt ett mindre areal (ca. 3 daa) hvor fryseterminalen skal bygges. Den aktuelle eiendommen festes så bort til Borg havn eiendom AS. Årlig leie settes til kr. 1,-. Bakgrunnen for leien er at Borg havn IKS pr. i dag ikke betaler leie for det arealet de disponerer. Fredrikstad kommune og Borg havn IKS er i dialog om etablering av en avtale for hele havnearealet. Når avtale for hele havneområdet er på plass skal dens vilkår erstatte den avtale som nå etableres på tomten til fryseterminalen. Rådmannen anbefaler denne løsningen da det er uheldig at formaliteter skal hindre en utvikling av havnen. Omkostninger i forbindelse med fradeling og tinglysing belastes Borg havn eiendom AS. Vedlegg 1 Festekontrakt 2 Avtale om feste av tomt til fryseterminal på Borg Havn Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen

10 Saksopplysninger Fredrikstad kommune er hjemmelshaver til grunnen som disponeres av Borg havn IKS. Borg havn IKS disposisjonsrett til området er pr. i dag ikke formalisert ved en skriftlig avtale. Arbeidet med å etablere en avtale er startet opp, og vil bli oversendt til politisk behandling når forholdet mellom parten er avklart. Borg havn IKS har imidlertid ved sitt eiendomsselskap Borg havn eiendom AS planer om å etablere en fryseterminal på sitt havneområde. Som ett ledd i finansieringen av fryselageret har Borg havn eiendom AS bankforbindelser krevd sikkerhet (pant) i fast eiendom. Borg havn eiendom AS har i den anledning forespurt kommunen som grunneier om muligheter for å pantsette kommunal grunn. Rådmannen har hele tiden vært klar på at dersom slik pantsettelse skal være aktuelt så må dette relatere seg til en konkret eiendom. Etter samtaler med Borg havn eiendom AS ble man enige om å søke fradelt ett mindre areal (ca. 3 daa) der fryseterminalen er tenkt plassert. På det aktuelle arealet er det da forutsatt at det skal inngås en festeavtale mellom Fredrikstad kommune og Borg havn eiendom AS som kan pantsettes av lånegiver. Etter forhandlinger har Rådmannen og Borg havn eiendom AS kommet til enighet om ordlyden til en avtale om feste og en festekontrakt. Det er etablert to avtaler da tinglysingen stiller spesielle krav til en festekontrakt. Disse kravene er ikke sammenfallende med alle rettigheter og plikter Rådmannen ønsker å ha med i en avtale. Det har derfor blitt laget to avtaler som supplerer hverandre. Det er kun festekontrakten som tinglyses. Avtalene er pr. idag ikke undertegnet. Borg Havn eiendom AS har imidlertid bekreftet ved e-post dat at de aksepterer avtalene slik de er vedlagt denne saken. Avtalen(e) er bygd opp slik at den vil bli erstattet med en ny, og likelydende, avtale som partene skal inngå på det resterende av havneområdet. Da Borg havn IKS pr. i dag ikke betaler for sin bruk av grunnen finner Rådmannen det riktig å ikke kreve festeavgift for det areal som skal inngå i tomten som er avsatt til fryseterminal. Avgift vil kunne bli krevd dersom Borg havn IKS i fremtiden skal betale leie for hele havneområdet, jf. avsnittet over. Økonomiske konsekvenser Borg havn IKS betaler i dag ikke leie av det areal som de nytter på Øra. Ved inngåelse av kontrakten denne sak omhandler vil det ikke medføre endringer i kommunens inntekter. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Borg havn IKS eies av kommunene Sarpsborg og Fredrikstad i fellesskap. Rådmannen finner det uproblematisk å inngå avtale om ett mindre areal som kan disponeres av selskap eid av det interkommunale selskapet. Rådmannen mener videre at det er uheldig at formaliteter skal hindre en utvikling av havnen. Etter en helhetlig vurdering anbefaler Rådmann å godkjenne avtale om feste og festekontrakten.

11 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/6253 Dokumentnr.: 9 Løpenr.: /2008 Klassering: 150 Saksbehandler: Hilde Garfelt Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /09 Rapport per oktober for Teknisk drift Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å fatte slikt vedtak: 1. Rapport per oktober og prognose per november tas til orientering Fredrikstad, Sammendrag I saken legges frem rapport per oktober 2008 og prognose per november for Teknisk drift. Vedlegg 1 Rapport per oktober - medarbeidere 2 Rapport per oktober - økonomi 3 Prognose per november Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. Saksopplysninger Rapport per oktober for medarbeidere og økonomi følger som vedlegg til saken. Det er også lagt ved en oppdatert prognose per november. Sykefraværet for perioden januar til oktober er 9,3 %. Egenmeldt fravær utgjør 0,8 %. Langtidsfraværet ser ut til å holde seg konstant. Ved gjennomgang av langtidsfraværet ser vi et variert sykdomsbilde. Regnskapet per oktober viser et mindreforbruk på 4,3 millioner kroner. Hovedårsaken til mindreforbruket er forsinkelser i prosjektet Moum-Vesten. Årsprognose for den ramme- og selvfinansierte delen av Teknisk drift er et overskudd i størrelsesorden 1 2 millioner kroner. I november er budsjettrammen for den rammefinansierte delen av Teknisk drift økt med 1,7 millioner kroner som kompensasjon for merkostnader ved lønnsoppgjøret (jfr BST sak 118/08).

12 Regnskapsmessig resultat for VARF per oktober er et positivt avvik på 14,5 millioner kroner som er 6,5 % av brutto budsjett. Dette gir et regnskapsmessig forbedret resultat på 4,8 millioner kroner siden forrige rapportering. Dette forklares delvis av at feilføringer 2,5 millioner kroner på Vann og avløp området, som ble beskrevet i forrige rapportering, nå er rettet opp. Korrigert avvik VARF blir derfor 1,8 millioner kroner bedre enn sist rapportering. Samlet årsprognose for VARF-området er et mindreforbruk i forhold til budsjett på 12,7 millioner kroner. På Avløp hadde vi ved inngangen til 2008 et negativt fond på 1,5 millioner kroner, mindreforbruk betyr at fondet vil komme i pluss ved årsslutt. Fondene for Vann og Renovasjon vil også bli styrket. Feier forventer årsresultat i balanse. Mindreforbruk på VARFområdet avregnes mot fond og påvirker ikke årsresultatet for ramme- og selvfinansiert virksomhet. Økonomiske konsekvenser Prognose er tilnærmet balanse. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering Mindreforbruk ved den ramme- og selvfinansierte delen av Teknisk drift er i stor grad knyttet til prosjektet Moum-Vesten. Ved vurdering av regnskapsresultat per oktober må det samtidig tas hensyn til at kompensasjon for merutgifter etter storbrann i juni ikke var tilført budsjettene per oktober, og at det kommer en kompensasjon for knyttet til merutgifter som følge av lønnsoppgjøret. På bakgrunn av dette er årsprognose for den ramme- og selvfinansierte delen av Teknisk drift satt til tilnærmet balanse. Mindreforbruk på VARF-området betyr at selvkostfondene styrkes.

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 03.11.2009 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Wenche L. Andreassen, telefon 69 36 14 82, e-post wlan@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 08.01.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/09 4/09 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 24.01.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 1/08 7/08 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteinnkalling Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariat

Møteinnkalling Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariat Møteinnkalling Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariat Møtested: Rolvsøy Rådhus, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 22.03.2012 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 27.01.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 12.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift

Møteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg Teknisk drift øtedato: 25.10.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.19:00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr. 51/07 60/07 REPRESENTANTER

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10

Møteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 31.05.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: PS 32/11 PS 38/11 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/

Saksframlegg. Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/ Saksframlegg Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/1420-23 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen SALG AV BYGNINGENE PÅ FJERDUM SETER PÅ SKEI. Vedlegg: 1. Brev fra Gausdal Røde Kors mottatt 5. januar 2017.

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28. april 2009 Møtetid: Kl. 08.30 (merk tida!) Møtested: Inderøyheimen, kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 13.12.2007 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 61/07 66/07 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssal Tidspunkt: 27.09.2017 kl. 08:15 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 07.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 / 908 55 384,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 16.03.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8129 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Klassering Dato Sak 13/2041 2013/20111-5-383/2014-ANJO 570 02.01.2014 Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Tidspunkt: 13.08.2009 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Inger Heggland, telefon 69 361482, iheg@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møtested: Fjordfisk - Utgårskilen, møterom Personalrommet på Fjordfisk lokaler Tidspunkt: 16.06 2011 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til på telefon 47 41 11 66

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 12. mai 2010 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 25.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 09.05.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20940/2013 2013/2077 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/79 Bystyret 20.06.2013 13/92 Formannskapet 05.06.2013 Bodø Spektrum KF. Årsberetning

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Solbergfoss Tidspunkt: 22.06.2015 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF

Forvaltning av areal i havneområdet - Avtale mellom Bodø kommunen og Bodø Havn KF Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.10.2012 60307/2012 2012/7201 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/228 Formannskapet 19.12.2012 Bystyret 14.02.2013 Forvaltning av areal i havneområdet

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i MØTEINNKALLING DATO: 23. Mai 2016 TID: 17:00 STED: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 14.01.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 1/10 7/10 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 Tidspunkt: 22.06.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredikstad.kommune.no

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Møteinnkalling Teknisk utvalg

Møteinnkalling Teknisk utvalg Møteinnkalling Teknisk utvalg Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Tidspunkt: 18.09.2008 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Irene Lundstrøm, telefon 69 36 14 82, e-post irlu@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i ØFK 2011-2015 Møtested: Fylkeshuset, Sarpsborg, Møterom 3 - Kongsten Tidspunkt: 04.09.2013 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon 979 80

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møtedato: 24.05.2016, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl. 19:00 Møtested: Rådhuset, møterom Østfold 2. etg Fra til saksnr.: 16/11 16/18 Frammøteliste Medlemmer Møtt

Detaljer

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 21.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 Tidspunkt: 16.11.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.06.2015 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer