Møteinnkalling. Utvalg: Nasjonalparksty re for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: 705-senteret Ås i Tydal Dato: Tidspunkt : 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Nasjonalparksty re for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: 705-senteret Ås i Tydal Dato: 13. -14.08.2015 Tidspunkt : 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Nasjonalparksty re for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: 705-senteret Ås i Tydal Dato: Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldes på tlf eller e-post Den som melder forfall må informerer sin vara. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra det faste medlemmet. Program: Torsdag Oppmøte ved 705-senteret Ås i Tydal. Avreise for befaring småkraftverk. Rådgivende ingeniør Atle Wahl blir med på befaringene. Hver enkelt tar med niste etter eget behov 15:00 Møte nasjonalparkstyret i møterom på 705-senteret. Enkel bevertning. 17:00 Avreise til Nedalshytta for middag, sosialt samvær og overnatting Fredag :00 Frokost + niste 10:00 Befaring i nærområdet. Tema tilrettelegging og besøksforvaltning. Programmet avsluttes formelt ca 13:00. Mer detaljer kommer. A er Ås i Tydal (705-senteret) B er Nedalshytta. Befaringen torsdag foregår nord for A. Side 1

2 Side 2

3 Side 3

4 Saksliste Utvalgs - saksnr ST 25/15 ST 26/15 Innhold Lukket Ar kiv - saksnr Godkjenning av protokoll, møteinnkalling og saksliste Valg av to personer til å undertegne protokoll i tillegg til leder ST 27/15 Vedtak i delegerte saker Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan ST 28/15 Referat sak ST 29/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - høringsuttalelse vedrørende søknad om konsesjon for småkraftverk i Styttåa, Lauva og Lødølja småkraftverk ST 30/15 ST 31/15 ST 32/15 ST 33/15 Sylan landskapsvernområde - klage på tillatelse til kjøring med snøscooter til Storerikvollen - Ketil Nilsen Representasjon i Faglig rådgivende utvalg for Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark - klage Sylan landskapsvernområde - søknad om støtte til oppgradering av småbåthavn i Nøsteråa, Esandsjøen Eventuelt 2003/ / / / / / /4712 Side 4

5 NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN-ROLTDALEN OG SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/267-0 Saksbehandler: Marit Sophie Berger Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan 27/ Vedtak i delegerte saker Nasjonalparksty ret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Vedlegg: Kopi av delegerte vedtak i perioden Forvalters innstilling Saken tas til orientering Saksopply sninger I sak 2/2013 ble nasjonalparkforvalteren delegert myndighet til å fatte vedtak i kurante ferdselsaker i tråd med brev fra Miljøverndepartementet Vedlegget viser kopi av vedtak siden sist møte i nasjonalparkstyret. Side 5

6 Vedlegg : Delegerte vedtak til styremøte Sak: 2014/9205 Sak: 201 5/ 3525 Side 6

7 Sak: 2015/5281 Sak: 2015/4974 Side 7

8 Sak: 2015/3986 Sak: 2015/ 5379 Side 8

9 Sak: 2015/ 5209 Side 9

10 DS 60/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tilatelse til motorisert ferdsel i utmark - AS Meraker Bruk DS 61/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med helikopter til Schulzhytta - Trondhjems turistforening DS 62/15 Sylan landskapsvernområde - tillatelse til bruk av ATV ved vedlikeholdsarbeid på vannledning til Storerikvollen - Trondhjems Turistforening DS 63/15 Skarvan og Roltdalen og Sylan nasjonalpark - tillatelse til å arrangere motbakkeløpet Storsylen Opp DS 64/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde - tillatelse til organiserte rideturer DS 65/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde - tillatelse til bruk av helikopter og terrengsykler for utøvelse av reindrift - Saanti Sijte DS 66/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - dispensasjon vedrørende gjennomføring av - The twenty six Peaks Extremity Race - Meråker til topps Side 10

11 ST 28/15 Referat sak RS 19/15 Vedtak - søknad om oppføring av tilsynsbu :00: 00 RS 20/15 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - klage på avslag bruk og transport av beltegravemaskin for forbygning i elva Drøya - Barbro Lilleevjen : 00: 00 Side 11

12 NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN-ROLTDALEN OG SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Marit Sophie Berger Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan 29/ Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - høringsuttalelse vedrørende søknad om konsesjon for småkraftverk i Styttåa, Lauva og Lødølja småkraftverk Vedlegg: 1. Høringsbrev fra NVE av Sammendrag søknad om konsesjon Styttåa Minikraftverk, Lauva Kraftverk, og Lødølja kraftverk. Fullstendige søknader kan hentes her: Forvalters innstill ing Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan har følgende høringsuttalelse til søknad om konsesjon for Styttåa og Lauva småkraftverk og Lødølja kraftverk: Verdien av den relativt urørte naturen området har som randområde til Skarven og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde, tilsier at disse kraftverkene ikke bør bygges ut. Kartleggingen av viktige naturtyper etter DN-Håndbok 13 og NiN 2.0, bør gjennomføres for Styttåa og Lauva før det eventuelt gis konsesjon. Dersom det blir gitt konsesjon må det stilles vilkår om at alle teknikker og driftsmetoder skal være så miljøforsvarlige som mulig. Av hensyn til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og verneverdiene her, pekes det spesielt på at anleggsarbeidet må skje utenom hekke- og yngletid for vilt (fra slutten av mars og til midten av juli). Videre må det tas hensyn til reindrifta. Det pekes spesielt på at vannstanden ved vadestedet for rein oppstrøms planlagt dam i Lødølja ikke må påvirkes. En av innfallsportene til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er langs turiststien til Ramsjøhytta. Opplevelsen av villmark vil bli påvirket av at det bygges en demning i Lødølja rett nedenfor kryssing av elva. Eksisterende gangbro skal beholdes og vil i følge konsesjonssøknaden bli utbedret. Utbedring av brua anses som et positivt avbøtende tiltak. Side 12

13 Saksopply sninger NVE har sendt ut på høring konsesjonssøknader for tre kraftverk beliggende like sør for Skarvan og Roltdalen nasjonalparken og nordvest for Sylan landskapsvernområde. Nasjonalparkstyret har fått utsettelse på høringsfristen til Rådgivende Ingeniør Atle Wahl har utarbeidet søknaden for utbygging av Styttåa småkraftverk (på vegne av grunneierne Håkon Kåre Aune og Berit Aune) og Lauva småkraftverk (på vegne av sameiet Lauva Kraft), mens Clemens Kraft AS har utarbeidet søknad for Lødølja kraftverk (på vegne av Lødølja Kraft AS). Alle tre anleggene ble befart den sammen med utbygger og kommunen. Kartusnittsomviserdetre planlagtekraftverkenei forhold til verneområdene. Avstandentil nasjonalparkener ca 1-2 km. Styttåa renner ut i Lødølja ca 8 km øst for Aunegrenda i Tydal. Kraftstasjonen er planlagt der elva krysser vegen innover fra Aune. Veg ned til kraftstasjonen blir på ca m. Inntaket er planlagt lagt på kote 500, utformet som et coanda-inntak ca 2 m over laveste punkt i elva og ca 5 m bredt. Vannet skal ledes i ei ca 600 m lang rørgate på østsiden av elva og ned i kraftstasjonen. Minstevannføring er satt til 60 l/s. Det må ryddes ei 15 m bred gate for fremføring av rørgata. Denne skal revegeteres etter anleggsperioden, og kunne brukes som enkel tilførselsveg for scooter eller ATV. Middel årsproduksjon er beregnet til 1,8 GWh, og fallhøgden er 50 m. Ved befaringen ble det påpekt at inntaket bør flyttes litt nedover og nærmere fossen for å unngå at det flommer innover myrområdene innenfor. Lauva ligger på samme side av dalen som Styttåa og renner ut i Lødølja ca 13 km øst for Aune. Inntaket er planlagt på kote 640, og kraftstasjonen er planlagt ved elvebredden av Lødølja like nedenfor der Lauva renner ut i Lødølja. Det må bygges veg ned til kraftstasjonen i bratt terreng, ca 420 m lang. Rørgata legges på sørsiden av Lauva og blir ca 750 m lang. Det må også her ryddes ei ca 15 m bred stripe langs rørgata opp til damstedet. Dammen beskrives som ca 1,5 m høy og 10 m bred. Minstevannføring er satt til 30l/s og en middel årsproduksjon på 2 GWh. Ved Side 13

14 befaringen kom det fram at plassering av kraftstasjon, veg til denne, og trase for rørgate ikke helt var avklart. Lødølja renner ut av Finnkoisjøen og nedover Skarpdalen og Åsdalen før den renner ut i Nea ved Aune. Finnkoisjøen er et reguleringsbasseng og Lødølja er derfor allerede påvirket av vannkraftutbygging. Vannføringen er summen av tapping/overløp fra Finnkoisjøen og tilsig fra andre uregulerte vassdrag langs elva nedover. Det er ikke krav om minstevannføring fra Finnkoisjøen. Inntaket for omsøkt kraftverk ligger på kote 685 like nedstrøms gangbrua for turiststien mellom Storerikvollen og Ramsjøhytta. Dette er en av innfallsportene til nasjonalparken. Dammen er beskrevet som en 3 m høy og m lang platedam i betong. Ved befaringen ble det stilt spørsmål til høyden på dammen, og eventuelt om en 3 m høy dam her vil påvirke vannstanden for vadestedet for rein lengre oppe. I tilfelle bør dammen være lavere. Rørgata er planlagt på samme side som vegen inn til Finnkoisjøen (Skarpdalsvegen), ca 2135 lang. Denne vil gå gjennom bjørkelia opp til vegen og følge vegen ned til kraftstasjonen. I anleggsfasen vil bred trase berøres, denne skal revegeteres. Kraftstasjonen blir liggende nede ved Lødølja med avløpshøyde på kote 597. Det må anlegges en 150 m lang veg fra Skarpdalsvegen og bratt ned til kraftstasjonen. Middel produksjon pr år er beregnet til 15,9 GWh. Minstevannføring er satt til 55 l/s. Vurdering De tre kraftanleggene berører ikke verneområdene direkte, men ligger i dalføret mellom Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde. Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan er høringsinstans i saken selv om selve inngrepet ligger utenfor verneområdene. 49 i naturmangfoldloven omhandler utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn i et verneområde. Her heter det: «Kan virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, innvirke på verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av om tillatelse bør gis, og ved fastsetting av vilkår.» Videre skal alle offentlige beslutninger som kan påvirke mangfoldet i naturen vurderes etter naturmangfoldloven Kunnskapsgrunnlaget: Det er laget egne miljørapporter for alle tre kraftverkene. Miljøundersøkelser i Lødølja er gjennomført av BioReg og har god naturfaglig kvalitet og kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfold er god for Lødølja. Miljøundersøkelsene i Lauva og Styttåa omfatter ikke kartlegging av naturtyper etter DN-Håndbok 13 og NiN 2.0 og er derfor mer mangelfull. Dette bør gjennomføres av kartleggingsfirma som har erfaring med slik kartlegging. før endelig avgjørelse kan tas for disse kraftverkene. Kartet viserkartlagtenaturtyper, forvaltningsrelevantearter og kulturminneri områdetrundt Styttåa. Kilde: Naturbase. Side 14

15 Kartet viserkartlagte naturtyper, forvaltningsrelevante arter og kulturminneri områdetrundt Lødølja og Lauva.Kilde: Naturbase. Lødølja: Lokalitet med gammel granskog verdi A ligger akkurat i sørenden av kraftstasjonen. Området er kalkrikt og middels kalkrikt. En liten del av dette granskogsområdet blir påvirket av tiltaket. BioReg sier følgende om mangfoldet i området: «Selv om det ikke ble påvist rødlistearter her, så mener vi likevel at det er et visst potensiale for slike og da helst i noen holt med gammel granskog nederst ved elva, eventuelt på bergvegger som det var noen av.» Lauva: Det er registrert en lokalitet med gammel barskog øst for Lauva, verdi A. Vest for Lauva er det en MIS-figur for eldre lauvskogsuksesjon. Kraftverket er planlagt i lokaliteten. Gubbeskjegg vokser på gran langs elvestrengen nedenfor brua over Lauva. En fraføring av vann fra elva vil kunne påvirke fuktighetsforholdene langs elva før samløp med Lødølja. Lauva har partier der den meandrerer gjennom landskapet og har bekkekløftformasjoner og foss. Styttåa: Området er forholdsvis rikt og har spredte forekomster av orkideer som brudespore og marinøkkel, og består av furumyrskog, blåbærskog og middels rike myrer med blant annet breiull, kvitmaure og svarttopp. I fossen Styttåfallet er det skog med granleger og gamle seljer. Vilt Side 15

16 Lødølja: I området rundt Lødølja finnes storlom, dobbeltbekkasin, kongeørn, jaktfalk, fossekall og fjellvåk. Styttåa: Strandsnipe og fossekall hekker i Styttåa. Rovfugler som hekker i dette området er kongeørn, jaktfalk og fjellvåk. Bare fjellvåk hekker i direkte nærhet av influensområdet i enkelte år. Dobbeltbekkasin og storlom finnes også i områdene øst for influensområdet. Rødvingetrost som er truet på den Europeiske rødlista finnes her. Av store rovdyr er det spesielt jerv og gaupe som er vanligst forekommende, men streifdyr av bjørn og ulv ferdes år om annet igjennom området. Fjellrev er også et potensielt streifdyr i disse traktene da arten yngler i Sylene ca 30 km unna. Lauva: Strandsnipe hekker på grus- og sandører langs elva og kan bli berørt av redusert vannføring på den aktuelle strekningen. Fisk og vannmiljø Lødølja, Lauva og Styttåa: I alle de tre elvene er det ørret på g. 9 Føre-var-prinsippet Manglende kartlegging av viktige naturtyper etter DN-Håndbok 13 og NiN 2.0 i Styttåa og Lauva innebærer etter vår mening at føre-var prinsippet bør tillegges vekt i disse sakene. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Neavassdraget er allerede sterkt påvirket av vannkraftreguleringer og den samla belastningen på naturmangfold, intakte og flomrobuste elve- og natursystemer, friluftsverdier og det visuelle landskapsbildet i området er svært stor. Damanlegget for Lødølja vil ha direkte påvirkning på innfallsporten til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, og forringe opplevelsen av urørt natur. Samlet vil de tre kraftverkene utgjøre et betydelig inngrep i Saanti sijtes reinbeiteområde. For både Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde er det nedfelt i formålsparagrafen at det skal kunne drives reindrift i områdene. 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å begrense de skader på naturmangfoldet som tiltaket gir. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Dersom det blir gitt konsesjon må det stilles vilkår om at alle teknikker og driftsmetoder skal være så miljøforsvarlige som mulig. Av hensyn til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og verneverdiene her, pekes det spesielt på at anleggsarbeidet må skje utenom hekke- og yngletid for vilt (fra slutten av mars og til midten av juli). Videre må det tas hensyn til reindrifta. Det pekes spesielt på at vannstanden ved vadestedet for rein oppstrøms planlagt dam i Lødølja ikke må påvirkes. En av innfallsportene til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er langs turiststien til Ramsjøhytta og denne går like oppstrøms damstedet i Lødølja. Opplevelsen av villmark vil bli påvirket av at det bygges en demning rett nedenfor kryssing av elva. Side 16

17 Eksisterende gangbro skal beholdes og vil i følge konsesjonssøknaden bli utbedret. Utbedring av brua anses som et positivt avbøtende tiltak. Side 17

18 FylkesmanneniSør-Trøndelag Postboks4710Sluppen 7468TRONDHEIM Marit SophieBerger Vårdato: Vår ref.: Arkiv: 312 Deresdato: Deresref.: Saksbehandler: Ellen Lian Halten Søknadom Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Rånaog Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbukommuner i Sør-Trøndelag- høring NVE harmottattsøknadfra ClemensKraftASomtillatelsetil åbyggelødøljakraftverkog Mølnåa kraftverki hhv. Tydalkommuneog Selbukommune.FraSelbuEnergiharNVE mottattsøknadom tillatelsetil åbyggerånakraftverki Selbukommune.PåvegneavgrunneierneharRådgivendeIngeniør Atle Wahl ASsendtinn søknaderomtillatelsetil åbyggemøåasmåkraftverk,lauvakraftverkog Styttåaminikraftverki Tydalkommune.Søknadenevilbli behandletsamtidig. Møåakraftverk Berit Kåsen,Kjell Kåsen,An-Magritt Morsetog Asbjørn Hegstad Møåakraftverkvil utnytteet fall på43m fra inntaketpå662mohnedtil kraftstasjonenmedutløp619 moh.vannveienvil bli 1050m langnedgravdrørgate.middelvannføringener1400l/s,ogkraftverketer planlagtmedenmaksimalslukeevnepå3590l/s.kraftverketvil haeninstallerteffektpå1,5mw oggi enårligproduksjonpå4,6 GWh. Utbyggingenvil føretil enredusertvannføringpåenomtrent1050m langstrekningavmøåa. Deterforeslåtthelårigslippavminstevannføringpå70 l/s. Til sammenlikning er5-persentileneberegnettil300og60 l/s for henholdsvissommerogvinter,mensalminnelig lavvannføringerberegnettil 70 l/s. Lødølja kraftverk ClemensKraft AS Lødøljakraftverkvil utnytteet fall på88m fra inntaketpå685mohnedtil kraftstasjonenmedutløp597 moh.vannveienvil bli 2170m langnedgravdrørgate.middelvannføringener2770l/s,ogkraftverketer planlagtmedenmaksimalslukeevnepå6814l/s.kraftverketvil haeninstallerteffektpå4,77mw og gi enårligproduksjonpå15,9gwh. Utbyggingenvil føretil enredusertvannføringpåenomtrent2400 m langstrekningavlødølja. Deterplanlagthelårigslippavminstevannføringpå55 l/s. Delerav nedbørfelteterregulert,ogtil sammenlikninger5-persentileneforhelenedbørfeltetberegnettil315og 126l/s for henholdsvissommerogvinter.alminnelig lavvannføringerberegnettil 147l/s. Fordet uregulertedelfeltetavnedbørfelteter5-persentileneberegnettil86 l/sog32 l/s for henholdsvissommer ogvinter, ogalminneliglavvannføringerberegnettil 39 l/s. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon:09575, Internett:www.nve.no Org.nr.: NO MVABankkonto: Hovedkontor Region Midt -Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR Side 18

19 Side2 Lauva kraftverk Lauva Kraft AS Lauvakraftverkvil utnytteet fall på70m fra inntaketpå635mohnedtil kraftstasjonenmedutløpi Lødølja565moh. Vannveienvil bli 750m langnedgravdrørgate.middelvannføringener489l/s,og kraftverketerplanlagtmedenmaksimalslukeevnepå1467l/s. Kraftverketvil haeninstallerteffektpå 0,93MW oggi enårligproduksjonpå2 GWh. Utbyggingenvil føretil enredusertvannføringpåen omtrent650m langstrekningavlauva.deterplanlagthelårigslippavminstevannføringpå30 l/s. Til sammenlikningerbåde5-persentileneforhenholdsvissommerogvinterberegnettil31 l/s, mens alminneliglavvannføringerberegnettil 28 l/s. Styttåaminikraftverk Styttåa Kraft AS Styttåaminikraftverkvil utnytteetfall på50 m fra inntaketpå560mohnedtil kraftstasjonenmedutløp 510moh. Vannveienvil bli 600m langnedgravdrørgate.middelvannføringener644l/s,ogkraftverket erplanlagtmedenmaksimalslukeevnepå1932l/s. Kraftverketvil haeninstallerteffektpå0,8mw og gi enårligproduksjonpå1,8gwh. Utbyggingenvil føretil enredusertvannføringpåenomtrent600m langstrekningavstyttåa. Deterforeslåttslippavhelårigminstevannføringpå 60 l/s, menallerhelst ønskertiltakshaveråikkeslippeminstevannføring.til sammenlikninger5-persentileneberegnettil86 og32 l/s forhenholdsvissommerogvinter,mensalminneliglavvannføringerberegnettil 59 l/s. Rånakraftverk ClemensKraft AS Rånakraftverkvil utnytteetfall på200m fra inntaketpå400mohnedtil kraftstasjonenmedutløp205 moh.vannveienvil bli 640m langogbeståav420m langtunnelog220m langnedgravdrørgate. Middelvannføringener890l/s, ogkraftverketerplanlagtmedenmaksimalslukeevnepå2000l/s. Kraftverketvil haeninstallerteffektpå3,3mw oggi enårligproduksjonpå9,7 GWh. Utbyggingen vil føretil enredusertvannføringpåenomtrent500m langstrekningavråna.deterplanlagtslippav minstevannføringpå200l/si sommersesongenog40l/s restenavåret.til sammenlikninger5- persentileneberegnettil80og30 l/s forhenholdsvissommerogvinter,mensalminneliglavvannføring erberegnettil 30 l/s. Mølnåakraftverk SelbuEnergiverk AS Mølnåakraftverkvil utnytteet fall på134m fra inntaketpå319mohnedtil kraftstasjonenmedutløp 185moh. Vannveienvil bli 1100m langnedgravdrørgate.middelvannføringener621l/s, og kraftverketerplanlagtmedenmaksimalslukeevnepå1400l/s. Kraftverketvil haeninstallerteffektpå 1,5MW oggi enårligproduksjonpå4,28gwh. Utbyggingenvil føretil enredusertvannføringpåen omtrent1200m langstrekningavmølnåa.deterplanlagtslippavminstevannføringpå70 l/s i sommersesongenog50l/s restenavåret.dettetilsvarer5-persentileneforhenholdsvissommer-og vinterperioden.alminneliglavvannføringerberegnettil 50 l/s. Søknadenskalbehandlesetterregleneikapittel3 i vannressurslovenoggjeldertillatelseetter vannressursloven 8.Søknadenskalogsåvurderesetterforskriftomkonsekvensutredningeretter sektorlover.søknadenmedvedleggblirlagtutpåwww.nve.no/konsesjonssaker, ogdenblir kunngjort avnve. Kopi avkunngjøringenervedlagt. Vi bertydalkommuneomå leggetoeksemplaravsøknadeneformøåakraftverk,lødøljakraftverk, Lauvakraftverkog Styttåaminikraftverktil offentliggjennomsynpåservicekontoretpårådhusettil kommunenfremtil Deteneeksemplaretkan,omnødvendig,lånesutfor korteretid (2-3 dager).detandremåikke fjernesfrautleggingsstedet. Vi berselbukommuneomå leggetoeksemplaravsøknadeneforrånakraftverkog Mølnåakraftverk til offentliggjennomsynpåservicekontoretpårådhusettilkommunenfremtil Detene Side 19

20 Side3 eksemplaretkan,omnødvendig,lånesutfor korteretid (2-3dager).Detandremåikke fjernesfra utleggingsstedet. Vi viserellerstil vedlagteinformasjonsarksomforklarersaksbehandlingenfrasøknadenblir sendtpå høringfremtil endeligvedtak.av dettegårdetframhvilkentilbakemeldingvi ønsker. NVE foretrekkeratuttalelsersendeselektronisk.gåinnpåsakenshjemmesidevia link til nettskjema.itilleggkanuttalelsersendespere-posttil NVE, Konsesjonsavdelingen,Postboks5091 Majorstua,0301Oslo. Uttalelsersendessåsnartsommuligogsenestinnen Uttalelserellerdeleravuttalelservil bli refererti etendeligvedtak.dersomuttalelsenerlang,erdet derforenfordelomdetutarbeidesetsammendragsomkanbrukestil dette. Medhilsen ØysteinGrundt seksjonssjef Ellen Lian Halten rådgiver Dokumentetsendesutenunderskrift.Detergodkjentihenholdtil internerutiner. Vedlegg: Kunngjøring Mottakerliste: Orienteringtil høringsparter Kart: «Kraftutbyggingi Neavassdraget,TydalogSelbukommuner,Sør-Trøndelag Papirversjonavsøknadenetilkommunene Aunegrendahytteforeningv/SteinarKåreHammer ClemensKraftAS Dalsliahytteforening Essand/Saantireinbeitedistrikt-Reinbeitedistrikt1,Nord-Trøndelag/Sør-Trøndelag Forumfor Naturog Friluftsliv i Sør-Trøndelag FylkesmanneniSør-Trøndelag FylkesmanneniSør-Trøndelagv/MaritSophieBerger Krankliahytteforeningv/Nils Eggen Landbruksdirektoratet(Alta) NasjonalparkstyretforSkarvanogRoltdalenogSylan Riast/Hylling/ Gåebrienreinbeitedistrikt-Reinbeitedistrikt2,Sør-Trøndelag SelbuEnergiverkAS Selbukommune Skardsfjella-Hyllingsdalenverneområdestyre StatkraftEnergiAS Stillhåtjønnahytteforeningv/MortenImbsen Sør-Trøndelagfylkeskommune Side 20

21 Side4 TrønderEnergiNettAS Tydalkommune Kopi til: AndersMariusAune Berit Aune ClemensKraftASv/MagnhildRoe ClemensKraftASv/MarianneKluge ClemensKraftASv/SigmundJarnang GunnElin Flakne HåkonKåreAune SelbuEnergiverkASv/PerOtnes StatkraftEnergiASv/Bjørn Sollid TrønderEnergiNettASv/Hilde Stangeland Side 21

22 - KUNNGJØRING - Søknadom tillatelse til åbyggemøåa, Lødølja, Lauvaog Styttåa i Tydal kommune,samtrånaog Mølnåakraftverk i Selbukommune. ClemensKraftASsøkeromtillatelseettervannressursloventilåbyggeLødøljakraftverkLødøljaog Rånakraftverki Råna.Lødøljakraftverkvil gi enårligkraftproduksjonpå15,9gwh. Dettetilsvarer strømbrukentilomtrent795husstander.rånakraftverkvilgi enårligkraftproduksjonpå9,7 GWh. Dette tilsvarerstrømbrukentilomtrent485husstander. SelbuEnergiverkASsøkeromtillatelseettervannressursloventilåbyggeMølnåakraftverki Mølnåa. Småkraftverketvilgi enårligproduksjonpå4,28gwh. Dettetilsvarerstrømbrukentil omtrent214 husstander. LauvaKraft ASsøkeromtillatelseettervannressursloventilåbyggeLauvakraftverki Lauva. Minikraftverketvil gi enårligkraftproduksjonpå2 GWh. Dettetilsvarerstrømbrukentil omtrent100 husstander. StyttåaKraft ASsøkeromtillatelseettervannressursloventilåbyggeStyttåaminikraftverk i Styttåa. Kraftverketvil gi enårligkraftproduksjonpå1,8gwh. Dettetilsvarerstrømbrukentil omtrent90 husstander. An-Magritt Morset/AsbjørnHegstadogKjell Kåsen/BeritKåsensøkeromtillatelseetter vannressursloventilåbyggemøåakraftverki Møåa.Kraftverketvil gi enårligkraftproduksjonpå4,6 GWh. Dettetilsvarerstrømbrukentil omtrent230husstander. SøknadenmedvedleggforMøåa,Lødølja,StyttåaogLauvakraftverker lagtut til offentligettersynpå ServicekontoretpåRådhusettilTydalkommuneogsøknadenforRånaogMølnåakraftverker lagtut til offentligettersynpåservicekontoretpårådhusettilselbukommune.alle søknadenemedvedlegger lagtutpånvesnettsiderwww.nve.no/konsesjonssakerframtilhøringsfristengårut.høringsuttalelser kansendesosselektroniskviawww.nve.no/konsesjonssaker, pere-posttil NVE, Konsesjonsavdelingen,Postboks5091 Majorstua,0301Osloinnen Side 22

23 ORIENTERING TIL HØRINGSPARTENE (revidertfebruar2013) Generelt NVE erkonsesjonsmyndighetisakersomgjelder utbygging av småkraftverk(inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbyggingergisavkongeni statsråd. DenneorienteringengjeldersakerderNVEkangi tillatelseettervannressursloven 8. Behandling av søknaden fram til endelig vedtak NVE behandlerdeflesteavsøknadenegruppevis, vanligvis etter geografisk plassering. Dette effektiviserer saksbehandlingensamtidig som bådehøringsparteneognve kan sesøknadenei sammenheng. NVE sendersøknadenepå høring til berørte kommuner,fylkesmenn,fylkeskommuner,statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperiodener vanligvis tre måneder for søknadersombehandlesgruppevis,ogminstseks uker for enkeltsaker. Ev. søknad om utsatt høringsfrist må begrunnes.nve forventer at høringsinstansenegir uttalelse på selvstendig grunnlag.søknadom utsattfrist vil normalt ikke bli innvilget hvisdetpåvirkersakensfremdrift. Søkerfår anledningtil å kommentereinnkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befaring i området.desomharuttalt segtil søknaden,blir invitert til å delta på befaringen. I konsesjonsvurderingenforetarnveen avveining av fordeler mot ulemper i henhold til vannressursloven 25. Olje- og energidepartementetharsom overordnetpolitisk myndighetgitt retningslinjer for behandlingav små vannkraftverk. Retningslinjene er tilgjengeligevia NVEsnettsider. DersomNVE gir tillatelse,knyttesdet vilkår til denne,jf. vannressursloven 26. Vilkår omfatter blant annet byggefrister, vannslipping, naturforvaltning,kulturminnerog sanksjonerved ev.bruddpåvilkårene. Hva forventesavhøringsinstansene? NVE ønsker i størst mulig grad konkrete synspunkterpå om tillatelse bør gis eller ikke, valg av eventuelle alternativer og forslag til avbøtende tiltak. Høringsuttalelser om myndighetenesenergipolitikk på et generelt grunnlag, vil være av begrenset nytte i saksbehandlingen. Spesieltdersøknaderbehandlesgruppevis,ønsker NVE synspunkterpådensamledebelastningen. Dersomparteneerkjentmedforholdsomikke er belyst i tilstrekkelig grad i søknaden,ønskervi opplysningeromdet. Det forventes at kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre myndighetsorganergir uttalelse med utgangspunkt i sine respektive ansvarsområder.kommunenebesspesieltom å vurdere søknadene i forhold til gjeldende arealplanstatus. Høringsuttalelsene,opplysningeneisøknadenog retningslinjene fra Olje- og energidepartementet erviktige for NVEsvurderingogvedtak. Innsigelses-ogklagerett Energianleggtrengerikkebehandlesetterplan- og bygningsloven,og det er ikke lenger krav om reguleringsplan.for å ivareta intensjonenbak innsigelsesinstituttetiplan- og bygningsloven,er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningenominnsigelseogklagerett, jf. vannressursloven 24.NVE understrekeraten ev. innsigelsemå reises i høringsperioden.vi viser til våre nettsider for mer informasjon: NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementetinnen3ukerfradettidspunkt partenemottokorienteringomvedtak.vi viser til forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring. Side 23

24 Uthusbekken ") ") ")! Mølnåa kraftverk Kvernbekken ") Kalvåa K al v å a ") ") Nedre Nea R åna Litjkalvsjøen Usma ")! ") ") ") Nea Sternesbekken Hegsetfoss Råna kraftverk ") Nekkåa Bjørkamarka ") Seteråa ") ") Svenskmoen Fongskardet S tytå a Styttåa småkraftverk Væla ") ") ") Gresslifoss ")! L auva R amsj ø el v a Lauva kraftverk ja ")! L ødøl Røkjølen ")! Tydal Lødølja kraftverk Sankåkjølen Sankåvika Kruanaevjie Kraftutbygging i Neavassdraget, Tydal og Selbu kommuner, Sør-Trøndelag Esandsjøen Saantenjaevrie 1: km ")! Småkraftpakke ") Andre søknader ") Konsesjonsfritt )"! Gitt konsesjon ") Utbygd Djupholmvika Omsøkt vannvei Vannvei Essandheim gåhøgda Slåggån Litjnålsjøen Nauttjønna Hynntjønna Grotjønnan Andersaunfloan L i t l h y n na S vartå a Tya ") Nea ") Fossan ") Vessingfoss Øvre Råvåtjønna Vessingsjøen Nesjødammen Nedre Nesjøen Esnadammen S y l a n Bealjehkh ") ") Raubergfoss Nordpå Lundvollen Mobrua Grøna )"! ") Nedalsfoss Grønsjøvollan Holtålen Selbu Side 24 Råen Kvennfjellvatnet Kjølifjellet Ystesosen Stuggusjøen Møåa kraftverk Nyvollen Væktarstua Hotell Møåa ")! S k a r d s - G a e j s i e - tfjj ae hl lka e Sylsjø ")

25 NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN-ROLTDALEN OG SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Marit Sophie Berger Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan 30/ Sylan landskapsvernområde snøscooter til Storerikvollen - klage på tillatelse til kjøring med - Ketil Nilsen Vedlegg 1 Sylan landskapsvernområde - tillatelse til transport med snøscooter til Storerikvollen - Ketil Nilsen 2 Klage på tillatelse til kjøring med snøscooter til Storerikvollen 3 Sylan landskapsvernområde - foreløpig svar vedrørende klage på tillatelse til kjøring med snøscooter til Storerikvollen - Ketil Nilsen Forvalters innstilling Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan opprettholder vedtaket fra , med følgende tillegg: h. Siste kjøredato om våren og antall turer kan utvides etter dialog med forvaltningsmyndigheten. Dette vedtaket kan i medhold av forvaltningsloven påklages til Miljødirektoratet. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/nasjonalparkforvalteren, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim innen tre uker fra mottakelsen av dette brevet. Side 25

26 Saksopply sninger Nasjonalparkforvalteren fattet på delegert myndighet fra nasjonalparkstyret følgende vedtak : «På bakgrunn av vurderingene over gir Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Ketil Nilsen tillatelse til bruk av snøscooter til Storerikvollen i Sylan landskapsvernområde i Tydal kommune, på disse vilkår: a. Tillatelsen gjelder for inntil 35 turer pr. sesong i vintersesongene 2015, 15/16 og 16/17 for transport av materialer, utstyr, proviant m.m. b. Det forutsettes at traseen beskrevet i søknaden benyttes ved transportene, jf kart. c. Tillatelsen gjelder i tillegg framkjøring av ved i forbindelse med hogst ved Storerikvollen d. Hver enkelt tur skal føres i kjørebok før den starter (jfr. vedlegg). Kjøreboken skal returneres til nasjonalparkstyret innen den 1. juni e. Siste kjøredag om våren er 5. mai. f. Tillatelsen er personlig og kan ikke overdras til andre. g. Kjøringen må skje med hensyn til naturmiljø, reindrift og friluftsliv. Denne tillatelsen er gitt i medhold av forskrift om vern av Sylan landskapsvernområde, 3 punkt 5.3 e, og j, hvor det heter at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til transport av varer og utstyr til hytter, setre og buer med beltekjøretøy på snødekt mark, samt nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedhogst i samsvar med forvaltningsplan. Tillatelsen og kjørebok skal medbringes under transportene for fremvisning til oppsyn eller politi når dette kreves. Transport av store mengder ved eller materialer kan gjøres ved å kjøre flere turer i løpet av en dag. En slik kjøredag for ved eller materialer regnes da som en kjøretur. Det må fremgå av kjøreboken at dette er en slik kjøredag.» Klage ble mottat Klagen anses å ha kommet inn innen fristen på 3 uker etter at søker ble kjent med vedtaket. Det er punkt a, og e i vedtaket som påklages. Kjetil Nilsen driver utleie av seterhus til isfiskere og andre turister. Denne virksomheten har han drevet siden Før det drev også tidligere eiere utleievirksomhet. Som begrunnelse for klagen argumenteres det med at de i hele verneprosessen ble beroliget med at vernet ikke skulle ha konsekvenser for utleievirksomheten på Storerikvollen, og det ble heller ikke reist erstatningskrav for tapte utleieinntekter som følge av begrensninger i antall turer eller tidsbegrensning. Klager kan ikke akseptere at næringsvirksomheten blir rammet av en sluttdato og begrensning på antall turer. Han skriver at antall turer begrenses til et minimum og at siste kjøredag om våren begrenses av snøforholdene ved startstedet i Østby og isforholdene på Esandsjøen. Vurdering Vedtaket er fattet på bakgrunn av bestemmelsene i verneforskriften for Sylan og høringsutkast til forvaltningsplan. I utgangspunktet er motorferdsel forbudt, men forskriften åpner for at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til visse formål. Forskriften har ingen bestemmelser vedrørende antall turer eller tidspunkt, regler for dette fastsettes nærmere i forvaltningsplanen. Forvaltningsplanen for Sylan er ikke endelig vedtatt, og ideelt sett burde denne vært ferdig før klagebehandlingen. Behandling av klagen ble derfor utsatt i påvente av Side 26

27 prosessen med forvaltnigsplanen. Dette ble gjort i forståelse med klager. Av ulike årsaker har ferdigstillelse av forvaltningsplanen dratt ut i tid, og nasjonalparkforvalteren velger derfor å legge fram klagen til behandling i nasjnalparksyret, slik at klagebehandlingen kan gå sin gang. Begrensning på antall turer Det er et ønske om å begrense motorferdeselen i størst mulig grad og det er derfor innført begrensninger i antall turer og krav om kjørebok for å kunne begrense og følge med på omfanget av motorferdselen. Dette er vanlig praksis i verneområdene. I Sylan landskapsvernområde er det kun reindriftsutøverne av næringsaktørene som har hjemmel til å kjøre snøscooter uten nærmere tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. For vanlige hytteeiere er antall turer begrenset til 5 pr sesong. Næringsutøverne får etter søknad de turer som de mener de har behov for. Dersom antall turer viser seg å bli for lite for en næringsaktør, er det mulig å søke om utvidet dispensasjon. Utover turistforeningen er det bare Ketil Nilsen som driver omfattende utleievirksomhet som næring i Sylan landskapsvernområde. I forbindelse med sluttarbeidet av forvaltningsplanen for Sylan er det også sett hen på den praksis som utøves i Femundsmarka for aktører som driver utleie der. Her er det laget en spesialordning som gjelder 5 bestemte bruk, der utleievirksomheten har stor næringsmessig betydning. Konklusjonen fra prosessen er gjengitt i forvaltningsplanen for Femundsmarka. Sitat fra s.56 og 57: «Det gis inntil 10 års tillatelse til transport med snøskuter til utleiebuene, uavhengig av beliggenhet, forutsatt at det er fast bosetting på de brukene disse buene tilhører. Forvaltningsplanen foreslås gitt 10 års gyldighet og Fylkesmannen fant det hensiktsmessig å gi dispensasjon for planens virketid. Som en del av vilkårene for dispensasjonene ble det satt begrensninger på antall turer, samt at det ble stilt krav om føring av kjørejournal. Vilkårene om begrensning i antall turer og føring av kjørejournal ble påklaget. I sitt brev av 7.november 2013 presiserer Miljødirektoratet at verneforskriftens 3 punkt 5.3.e er å forstå slik at det også kan gis tillatelse til transport av personer til utleiehusværene. Klagen fra oppsitterne vedrørende antall turer og føring av kjørejournal ble ikke tatt til følge.» Praksisen med begrensning av turer og føring av kjørebok gjelder altså også disse 5 utleieaktørene i Femundsmarka. Siste kjøredato Siste kjøredato er i høringsutkastet til forvaltningsplan satt til 5. mai. Dette er i tråd med vanlig praksis i området. I lokal forskrift om isfiskeløyper er siste kjøredato satt til 5.mai. Tydal kommune kan dispensere fra denne bestemmelsen til og med 20. mai enkelte år, forutsatt at reindrifta ikke har avgjørende innvendinger til tidsutvidelsen. For våren 2015 ble det fattet vedtak om utvidelse til og med 17.mai for isfiskeløypa inn til Esandsjøen. I vedtaket tas det forbehold om at løypene kan bli stengt dersom værforholdene endrer seg og at det er fare for terrengslitasje eller trafikken forstyrrer tamrein i området på en slik måte at det forstyrrer reinsdyrene som nå snart skal kalve. Virksomheten til Ketil Nilsen er knyttet til isfiskere på Esandsjøen, og det vil derfor være naturlig å se hen til praksis for isfiskeløypa utenfor vernegrensa. Side 27

28 Ketil Nilsen Østbyvegen TYDAL SAKSBEHANDLER: MARIT SOPHIE BERGER ARKIVKODE: 2015/ DATO: SYLAN LANDSKAPSVERNOM RÅDE - TILLATELSE TIL TRANSPORT MED SNØSCOOTER TIL STORERIKVOLLEN - KETIL NILSEN Søknaden Det vises til deres søknad av om bruk av snøscooter til Storerikvollen ved Essandsjøen i Tydal kommune i Sylan landskapsvernområde. Det søkes turer etter behov for nyttekjøring (transport av varer og utstyr) i forbindelse med utleievirksomheten på Storerikvollen. Det søkes også om kjøring i forbindelse med vedhogst. Utleievirksomheten på vinters tid gjelder isfiskere, og virksomheten foregår utover våren, og ut i mai dersom vær og føre tillater det. Det søkes om 3-årig dispensasjon, med bakgrunn i at dette er et årvisst behov Kartsomviseraktuelle kjøretrasèer opp til Storerikvollen Vurderinger i saken, jf. verneforskriften for Sylan landskapsvernområde og naturmangfoldlovens 8-12 Fra og med den er forvaltningsmyndigheten for Sylan landskapsvernområde delegert til nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan. I brev av åpner Miljøverndepartementet for at kurante ferdselsaker kan delegeres til nasjonalparkforvalteren og slik delegasjon ble gitt i sak 2/2013 i nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i landskapsvernområdet, men det kan etter forskriften for landskapsvernområdet gis tillatelse til visse former for nyttekjøring, og forvaltningsplanen gir utfyllende retningslinjer for dette. Det er en intensjon om å begrense motorisert ferdsel i landskapsvernområdet til et minimum av hensyn til naturmiljø og friluftsliv. Det er nå åpnet for å gi 3-årige tillatelser, der behovet er dokumentert årvisst. I forslaget til forvaltningsplan står følgende (s 60): «For permanente transportbehov i forbindelse med jord- og skogbruk, reindrift, tilsyn av kraftanlegg, drift av turisthytter (Storerikvollen) samt aktiv utleie som ledd i næring vil det kunne bli gitt dispensasjoner for inntil 3 år. Det skal foretas en konkret behovsvurdering av hvor mange turer som er nødvendig for å dekke det omsøkte transportbehov. Dette forutsetter en god samordning, informasjon og tilbakemelding.» Ketil Nilsens bruk av hus på Storerikvollen til utleie anses å komme i kategorien «aktiv utleie som ledd i næring», og det er dermed relevant å gi tillatelser til motorferdsel i den forbindelse. I fjorårets tillatelse ble det gitt 35 turer med siste kjøredato 2.mai. I følge kjørebok for 2013/14 er det utført 30 turer med 2. mai som siste transportdag. Postadresse: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim Besøksadresse: Tydal Rådhus Ås i Tydal Telefon: Direktenummer: Side 28 E-post: Web: Org.nr:

29 8. Kunnskapsgrunnlaget Motorferdsel kan gi forstyrrelse på dyrelivet, samt medføre skade på vegetasjonen. Motorferdsel og den støy dette medfører kan også være forstyrrende på friluftslivet. Eiere av hytter og setre har imidlertid et legitimt transportbehov, som må løses på mest hensiktsmessig måte. Gjennom verneprosessen og forvaltningsplanarbeidet har en kommet til at den mest skånsomme måten å utføre transport på normalt er med snøscooter på snødekt mark. 9. Føre-var prinsippet Da kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok til å kunne behandle søknaden, kommer ikke føre-var prinsippet til anvendelse. 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning For å redusere den samlede belastning av motorferdselen i nasjonalparken er transport generelt styrt til bruk av snøscooter i et definert begrenset omfang langs faste traseer til nyttetransport, mens barmarkstransport, herunder transport i hekke/yngletid, normalt ikke tillates. Dette mener vi begrenser økosystempåvirkningen til et akseptabelt nivå. For alle tillatelser er utgangspunktet at det settes en begrensning i antall turer. Dette for at tillatelsen skal være kontrollerbar og for at begrensningen i antall turer til en minimum gjør at den samlete belastning av motorferdsel vurderes som akseptabel. I forslaget til forvaltningsplan for Sylan landskapsvernområde er siste kjøredato om våren satt til 5.mai. Det er få hytter i landskapsvernområdet og belastningen er samlet sett lav og stabil. 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver Ikke relevant å vurdere i denne saken. 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder I Sylan landskapsvernområde er det mye myr og kjøresvak mark. Området har dessuten verdifulle forekomster av både fugler og dyr, som særlig er sårbare i hekke/yngletida. Området brukes også til reindrift. Hoveddelen av reinen drives til Femundsmarka på vinteren, slik at transport på vinterstid er i liten konflikt med reindrifta. Bruk av snøscooter om vinteren på snødekt/frossen mark anses på denne bakgrunn å være en relativt skånsom transportmåte i landskapsvernområdet. Vedtak På bakgrunn av vurderingene over gir Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Ketil Nilsen tillatelse til bruk av snøscooter til Storerikvollen i Sylan landskapsvernområde i Tydal kommune, på disse vilkår: a. Tillatelsen gjelder for inntil 35 turer pr. sesong i vintersesongene 2015, 15/16 og 16/17 for transport av materialer, utstyr, proviant m.m. b. Det forutsettes at traseen beskrevet i søknaden benyttes ved transportene, jf kart. c. Tillatelsen gjelder i tillegg framkjøring av ved i forbindelse med hogst ved Storerikvollen d. Hver enkelt tur skal føres i kjørebok før den starter (jfr. vedlegg). Kjøreboken skal returneres til nasjonalparkstyret innen den 1. juni e. Siste kjøredag om våren er 5. mai. f. Tillatelsen er personlig og kan ikke overdras til andre. g. Kjøringen må skje med hensyn til naturmiljø, reindrift og friluftsliv. Side 29

30 Denne tillatelsen er gitt i medhold av forskrift om vern av Sylan landskapsvernområde, 3 punkt 5.3 e, og j, hvor det heter at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til transport av varer og utstyr til hytter, setre og buer med beltekjøretøy på snødekt mark, samt nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedhogst i samsvar med forvaltningsplan. Tillatelsen og kjørebok skal medbringes under transportene for fremvisning til oppsyn eller politi når dette kreves. Transport av store mengder ved eller materialer kan gjøres ved å kjøre flere turer i løpet av en dag. En slik kjøredag for ved eller materialer regnes da som en kjøretur. Det må fremgå av kjøreboken at dette er en slik kjøredag. An dre forhold og klageadgang For ordens skyld vil nasjonalparkstyret gjøre oppmerksom på at denne tillatelsen bare gjelder i forhold til forskrift om vern av Sylan landskapsvernområde og ikke i forhold til motorferdselsloven og forskrift gitt i medhold av denne. Grunneiers tillatelse må også innhentes der dette er påkrevd. Dette vedtaket kan i medhold av forvaltningsloven påklages til Miljødirektoratet. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan v/nasjonalparkforvalteren, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim innen tre uker fra mottakelsen av dette brevet. Med hilsen Marit Sophie Berger nasjonalparkforvalter Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 4 vedlegg: 3 x kjørebok, og retningslinjer for hogst. Kopi: Selbu og Tydal lensmannskontor 7580 SELBU Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus 7468 Trondheim Tydal kommune 7590 TYDAL Statens naturoppsyn Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Side 30

31 Side 31

32 Ketil Nilsen Østbyvegen TYDAL SAKSBEHANDLER: MARIT SOPHIE BERGER ARKIVKODE: 2015/ DATO: SYLAN LANDSKAPSVERNOM RÅDE - FORELØPIG SVAR VEDRØRENDE KLAGE PÅ TILLATELSE TIL KJØRING MED SNØSCOOTER TIL STORERIKVOLLEN - KETIL NILSEN Det vises til klage mottatt , og telefonsamtale Klagen bekreftes mottatt innen fristen. Etter planen skulle klagen bli behandlet på møte i nasjonalparkstyre Med bakgrunn i at spørsmålet vil bli vurdert og avklart i forbindelse med sluttarbeidet for forvaltningsplanen for Sylan, utsettes behandling av saken til forvaltningsplanen er godkjent. Etter planen vil dette skje innen utgangen av Med hilsen Marit Sophie Berger nasjonalparkforvalter Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Postadresse: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim Besøksadresse: Tydal Rådhus Ås i Tydal Telefon: Direktenummer: Side 32 E-post: Web: Org.nr:

33 NASJONALPARKSTYRET FOR SKARVAN-ROLTDALEN OG SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Marit Sophie Berger Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan 31/ Representasjon i Faglig rådgivende utvalg for Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark - klage Vedlegg 1 Representasjon i RU Skarvan og Roltdalen 2 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - representasjon i det rådgivende utvalget - Stjørdal og Meråker Bonde og småbrukarlag 3 Representasjon i Faglig rådgivende utvalg for Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark klage 4 Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark - rådgivende utvalg 5 Tillegg epost av angående de bruksberettigedes forening sør-vest i Meråker Forvalters innstilling Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan tar klagen til følge og åpner for at en representant for de bruksberettigede i kongeallmenningen i Meråker kommune kan få plass i det Faglig rådgivende utvalget. Forvalteren bes om å sørge for at en representant m/vara blir oppnevnt. Saksopply sninger Stjørdal og Meråker bonde- og småbrukarlag har henvendt seg vedrørende ønske om at de bruksberettigete i Stjørdal og Meråker skal ha en representant i det faglig rådgivende utvalget for Skarvan og Roltdalen og Sylan nasjonalparkstyre på linje med de bruksberettigete i Selbu. Brevet ble besvart med en henvisning om at de bruksberettigete i statsalmenningene allerede har en felles representant i John O. Evjen i Selbu. Side 33

34 Avgjørelsen ble påklagd i brev av Her kommer det fram at det ikke gjelder bruksberettigete i statsallmenningene, men bruksberettigete på kongeallmenningen som i dag er privat eid av Meraker Brug. Vurdering Det faglig rådgivende utvalg for Skarvan og Roltdalen og Sylan ble oppnevnt av nasjonalparkstyret i møte Det ble da tatt utgangspunkt i det rådgivende utvalget som fungerte før nasjonalparkstyret ble etablert, de politiske representantene fra kommunene ble tatt ut, og det ble supplert med representanter fra grunneiere og bruksberettigete i Sylan, og representant fra paraplyorganisasjonen Forum for natur og friluftsliv. Dette ga et rådgivende utvalg på 12 personer, noe som er en hensiktsmessig størrelse. Andre aktører kan inviteres med ved behov på det enkelte møtet. Likeså kan det arrangeres mer åpne møter med forvaltningstema som er relevant i verneområdene ca. annenhvert år. Det rådgivende utvalg bør ha ett møte i året. Nasjonalparkstyret vedtok følgende i sak12/2013: Vedtak (enstemmig): Det etableres et Rådgivende utvalg for Skarvan og Roltdalen og Sylan med følgende sammensetning (med en person fra hver aktør): Private grunneiere i Selbu Private grunneiere i Stjørdal AS Meraker Brug, som grunneier i Meråker Aune grunneierlag i Tydal Thomas Angell stiftelse Øyfjellet grunneierlag i Tydal Statskog SF De bruksberettigete i statsallmenningene Fjellstyrene Saanti sijte Trondhjems Turistforening FNF( forum for natur og friluftsliv) Sekretariatet bes tilskrive de aktuelle medlemmene i det rådgivende utvalget, om at det er ønskelig at de sitter i et rådgivende utvalg, og med anmodning om at de utnevner en representant. Vedtekter for nasjonalparkstyrer og instruks for forvaltere er revidert og forslag til nye vedtekter og instruks har vært ute til høring, men ikke ferdig vedtatt ennå. I forslag til vedtekter for nasjonalparkstyrene heter det om faglig rådgivende utvalg: Styret skal oppnevne et faglig rådgivende utvalg. Utvalget skal bestå av representanter for de ulike interessene i området, som bl.a. grunneiere, andre særlig berørte offentlige organer som for eksempel friluftsråd, næringsliv, frivillige organisasjoner, bl.a. natur og miljøorganisasjoner og lignende. Nasjonalparkstyret bør ha minst et årlig dialogmøte med faglig rådgivende utvalg. I forslag til instruks for nasjonalparkforvalteren heter det: Forvalteren skal bidra til at det legges til rette for et godt samarbeid mellom styret og de ulike aktørene i området, for eksempel offentlige organer, grunneiere, næringsliv, frivillige organisasjoner, bl.a. natur- og miljøorganisasjoner og samiske interesser der det er relevant. Dette iverksettes gjennom etablering av et rådgivende utvalg der Side 34

35 berørte interesser er representert. I områder med slike utvalg må forvalteren sørge for at det etableres rutiner med minst årlige dialogmøter med styret. Forvalteren er sekretær for utvalget. Når det gjelder bruksberettigete i kongeallmenningen er disse ikke representert i det rådgivende utvalget. I forberedelsene til saken har nasjonalparkforvalteren bedt om en uttalelse fra Meråker kommune. Meråker kommune uttaler at næringsinteressene hos rettighetshavere i nasjonalparken i Meråker bør være representert i det rådgivende utvalget. Det uttales videre at Meråker Grunneierlag vil være mest aktuell for å utnevne en slik representant, her er storparten av de bruksberettigete medlemmer. Dette forslaget er forelagt klager, og det er anses som en grei ordning fra deres side. Det må da være opp til grunneierlaget selv å påse at de foreslår representanter som er eiere av eiendommer med rettigheter i nasjonalparken. I e-post av fra nestleder i Stjørdal og Meråker bonde-og småbrukerlag kommer det frem at det er «De Bruksberettigedes forening sør-vest i Meråker» som søker representasjon, og at representanten bør velges av denne organisasjonen og ikke Meråker grunneierlag. Side 35

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015:

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan fattet følgende vedtak 22.05.2015: Aune sameie v/ Odd I. Flakne 7590 TYDAL SAKSBEHANDLER: MARIT SOPHIE BERGER ARKIVKODE: 2015/1016-432.3 DATO: 26.05.2015 SYLAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FORLENGELSE AV TILLATELSE TIL TRANSPORT MED ATV TIL HYTTE

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Møteprotokoll Nasjonalparkstyre for Skarvan og Roltdalen og Sylan Utvalg: Møtested: Austkil, Stjørdal - Hegra Dato: 21.11.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Side 1

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: AU - Nasjonalparkst yr e for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Telefonmøte, Ring 800 88 860, tast pinkode: 859216# Dato: 16.07.2015 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/2783-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 13.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Trondhjems

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt : Saken behandles pr e-post så raskt som mulig, dersom noen av styremedlemmene ønsker

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Ring gjerne dersom det er spørsmål til tlf.: 91328164 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS /

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 06.01.2016 Tidspunkt: Lyngsalpan verneområdestyre Sak behandles på e-post da nytt styre fortsatt ikke er satt. Saken må behandles før neste møte i styret

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/7356-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 04.11.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 25/2015 30.11.2015 Revidering av retningslinjer for praktiseringen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00. Arbeidsutvalget for Trollheimen Møteinnkalling Arbeidsutvalget for Trollheimen Utvalg: Møtested: Parkeringsplass ved Gråhaugen fjellstue, Surnadal Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes til verneområdeforvalter

Detaljer

MOTTATT 15 SEPT. 2010

MOTTATT 15 SEPT. 2010 Eii. Norges vassdrags- og MOTTATT energidirektorat 15 SEPT. 2010 NAMDALSEID KOMMUNE Adresseliste Vår dato: 1 3 SEPT 2010 Vår ref.: NVE 200802426-5 ki/elfa Arkiv: 312 /138.3Z Saksbehandler: Deres dato.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 08:30 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 80 564. Anniken Bergan-Skar

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde i Troms fylke Departementet har med hjemmel i naturmangfoldloven 62 annet ledd og

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 41526789. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 41526789. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: epost Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 41526789. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/4126-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.06.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Søknad om forskningsfiske i Børgefjell nasjonalpark

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 18.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Møteinnkalling. Byrkije Nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Byrkije Nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Byrkije Nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Forvaltningsknutepunkt for Børgefjell nasjonalpark i Røyrvik Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 10:00 15:00 Eventuelt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15 HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/5543 Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Dato: 28.09.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 26.02.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 26.02.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/1700-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 25.02.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 26.02.2015 Søknad om dispensasjon for bruk av snøskuter for transport

Detaljer

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara.

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara. Protokoll fra møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 02.11.12. Dato: 02. november 2012 Tid: 14:30 15:00 Sted: Telefonmøte Til stede fra Hallingskarvet nasjonalparkstyre: Erik Kaupang, Hol kommune

Detaljer

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2011 23951/2011 2011/2416 S11 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/41 Planutvalget 10.05.2011 Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø

Detaljer

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre

Alta Kraftlag SA, Alta kommune, Finnmark fylke - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 132 kv Skillemoen-Skoddevarre Alta Kraftlag SA Markveien 46 9509 ALTA Vår dato: 20.02.2015 Vår ref.: 201406292-6 Arkiv: 617 Deres dato: 20.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Alta Kraftlag

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 30.09.2014 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 33/2014 Sølen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Dropbox / Telefonmøte Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. mars

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK. Møteinnkalling BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Møteinnkalling Saksnr: 12-23/ 2013 Utvalg: Buskerud Tilsynsutvalg Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: Mandag 11.03.2013 Tidspunkt: 18.00

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: epostmøte Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 kl. 09:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/10 PS 8/10 PS 9/10 PS 10/10

Detaljer

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.: 2013/1285 Tilråding Nesset kommune Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Eikesdalsvatnet landskaps-vernområde

Detaljer

Kopi til: LANGSUA NASJONALPARKSTYRE AVSLAG - SØKNAD OM TRANSPORT AV BAGASJE MED SNØSKUTER I FORBINDELSE MED TRUGETUR GJENNOM LANGSUA NASJONALPARK

Kopi til: LANGSUA NASJONALPARKSTYRE AVSLAG - SØKNAD OM TRANSPORT AV BAGASJE MED SNØSKUTER I FORBINDELSE MED TRUGETUR GJENNOM LANGSUA NASJONALPARK LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsverneområde Espedalen landskapsvernområde Haldorsbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Inge Myrvoll Siv Mossleth Funksjon Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde.

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde. MØTEPROTOKOLL ARBEIDSUTVALGET FOR HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 28.08.15. Dato: 28. august 2015 Tid: kl. 09:00 09:30 Sted: Telefonmøte Til stede fra Arbeidsutvalget: Erik Kaupang, Hol kommune (leder)

Detaljer

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark Vår dato: 27.02.2014 Vår referanse: 2013/3058 Arkivnr.: 421.53 Deres referanse: 02.10.2013 Saksbehandler: Even Knutsen Karsten Isachsen Einvindsplass Fjellgard 3580 GEILO Innvalgstelefon: 32 26 68 17 Tillatelse

Detaljer

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring

Søknad om Møåa, Lødølja, Lauva, Styttåa, Råna og Mølnåa kraftverk i Tydal og Selbu kommuner i Sør-Trøndelag - høring Dlsli hytteforening Vår dto: 30.04.2015 Vår ref.: 201102887-14 Arkiv: 312 Deres dto: Deres ref.: Sksbehndler: Ellen Lin Hlten Søknd om Møå, Lødølj, Luv, Styttå, Rån og Mølnå krftverk i Tydl og Selbu kommuner

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vensmoen (Røkland) Saltdal kommune Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 1.september 2015 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 31/2015

Detaljer

Protokoll fra møte i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan

Protokoll fra møte i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Protokoll fra møte i Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan Tid/sted: Rica Hell hotell, den 15. november kl. 10.00 til kl. 14.30. Til stede, som representanter for styret: Bård Langåsvold,

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Skrivargarden, Drevsjø, Dato: 16.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Veksthuset Setermoen med påfølgende befaring i Sørdalen Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring

Fleire søkjarar - Søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Rissa, Åfjord og Verran - høyring vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Adresseliste Vår dato: 27 FEB2014 Vår ref.: NVE 200901815-06, 201006240-09, 201201019-10, 201300101-07 /bth og lami Arkiv: 312 Sakshandsamarar: Deres dato: Brit

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 Saksbehandler: Sigbjørn Strand HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune

Detaljer

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - godkjenning

Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat - godkjenning Rollag kommune, Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat v/hege Jaren 3626 ROLLAG Trondheim, 19.12.2013 Deres ref.: 2011/708 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/11068 Saksbehandler: Tone Standal Eriksen

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene

Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene Fylkesmennene Verneområdestyrene via Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201201927-/DAN 14.11.2012 Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene Det nye nødnettet Stortinget

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: Fulufjellet nasjonalpark 21/2015 10.06.2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Forvalters innstilling Møteinnkalling og saksliste godkjent.

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Trollheimen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Maja Britt Renander

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Trollheimen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Maja Britt Renander Møteprotokoll Verneområdestyret for Trollheimen Utvalg: Møtested: Renndølsetra, Innerdalen Dato: 06.06.2016 Tidspunkt: 10:00-17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Maja Britt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742 Arkiv: K01 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

Lesja kommune Forvaltning og utvikling

Lesja kommune Forvaltning og utvikling Lesja kommune Forvaltning og utvikling Saksutredning Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/12 Forvaltningsstyre 13.03.2012 Fylkesmannen i Oppland - Klage på Lesja kommune sitt vedtak om å la den gamle Lordalsbua

Detaljer

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201504180-3 Arkiv: 617 Deres dato: 01.07.2015 Deres ref.: Johan Olav Bjerke Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Sak 22-2014 Søknad om triathlon konkurranse i Hallingskarvet nasjonalpark

Sak 22-2014 Søknad om triathlon konkurranse i Hallingskarvet nasjonalpark MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 21.10.14. Dato: 21. oktober 2014 Tid: kl. 11:00 11:30 Sted: Telefonmøte Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Første etasje, Veksthuset Setermoen Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 08:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne

Detaljer

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat

Representerer Midtre Gauldal kommune, repr. AU, leder av møtet. SNO SNO nasjonalparkforvalter, sekretariat NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Budalen, Endalen, Forddalen, Ledalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen Busjødalen, Vangrøftdalen Kjurrudalen, og Øyungen landskapsvernområde Grøntjønnan naturreservat

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL.

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL. LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsverneområde Espedalen landskapsvernområde Haldorsbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde - Klage fra Fylkesmannen i Nordland på nasjonalparkstyret sitt vedtak

Vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Gåsvatnan landskapsvernområde - Klage fra Fylkesmannen i Nordland på nasjonalparkstyret sitt vedtak Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/9982 ARE-NP-MD 13.12.2011 Arkivkode: 423.5/18 Vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL Sak 1/2009: Søknad om hogst av virke til påbygg av eksisterende seterbu og restaurering av kokebu Aaset i Rollag Saksopplysninger: Nils Fulsaas på eiendommen Nordre Fulsaas gbnr 42/3 i Rollag søker 10.feb.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlige for å gi vararepresentanten

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16. Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fauske hotell Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 10:00 16.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT FORVALTNINGSSTYRET PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Lampeland Hotell Dato: 29.-30. mars 2012 Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 fredag kl. 12.00 Til stede: Forfall: Kari

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat MØTEPROTOKOLL 24. SEPTEMBER 2014 Møtested: Telefonmøte Dato: 24. september 2014 Tidspunkt: kl. 08.00-08.35 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. 66/07 SØKNAD

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 01.09.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 Sakliste - tilleggssaker Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 83/10 Sak 84/10 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK

Detaljer

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48

Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/3524-02.03.2015 Retningslinjer for vurdering av presedens i byggesaker etter naturmangfoldloven 48 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nasjonalparksty re for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Selbutunet, Selbu Dato: 22.05.2015 Tidspunkt : 10:00 14:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nasjonalparksty re for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Selbutunet, Selbu Dato: 22.05.2015 Tidspunkt : 10:00 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Nasjonalparksty re for Skarvan og Roltdalen og Sylan Møtested: Selbutunet, Selbu Dato: 22.05.2015 Tidspunkt : 10:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post fmstmsb@fylkesmannen.no

Detaljer

Flere søkere Søknader om tillatelse til å regulere Foldvikvatnet og til å bygge 10 småkraftverk i Skånland, Ibestad, Gratangen og Lavangen kommuner

Flere søkere Søknader om tillatelse til å regulere Foldvikvatnet og til å bygge 10 småkraftverk i Skånland, Ibestad, Gratangen og Lavangen kommuner Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 11.02.2016 Vår ref.: 201504512-12 201002133,

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

«Slik gjør vi det i byggesakene i Aurskog-Høland»

«Slik gjør vi det i byggesakene i Aurskog-Høland» «Slik gjør vi det i byggesakene i Aurskog-Høland» Når er vi gode og når kan vi bli bedre? Dispensasjonssaker LNFr-områder Regulerte områder, og særlig der det er gamle reguleringsplaner Uregulerte områder/

Detaljer

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark.

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Notatet er utarbeidet som et grunnlag for diskusjoner i arbeidsutvalget, rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

Verneområdestyret for Trollheimen Sak 14/2011 - behandlet i møte 02.03.2011 Side 1 av 5

Verneområdestyret for Trollheimen Sak 14/2011 - behandlet i møte 02.03.2011 Side 1 av 5 Sak 14/2011 - behandlet i møte 02.03.2011 Side 1 av 5 Trollheimen landskapsvernområde og Innerdalen landskapsområde søknad om tillatelse til landing med helikopter for filming av skikjøring, Sunndal kommune

Detaljer

Lordalen landskapsvernområde - Klage på tillatelse om å la den gamle Lordalsbua stå

Lordalen landskapsvernområde - Klage på tillatelse om å la den gamle Lordalsbua stå Lesja fjellstyre 2665 LESJA Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/12153 NAT-NP-TRU 07.01.2013 Arkivkode: 423.5/05 Lordalen landskapsvernområde - Klage på tillatelse om å la den gamle

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Tillatelse - Adalstjern naturreservat - Horten - innhøsting av pors

Tillatelse - Adalstjern naturreservat - Horten - innhøsting av pors Urtekomiteen i Åsgårdstrand gilde Jon Anders Takvam Sleipnervei 8 3179 ÅSGÅRDSTRAND Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lene Berge 2014/4852 16.09.2014 33 37 11 75 Arkivnr:

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold

Møteprotokoll. Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Vintervold Møteprotokoll Verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Utvalg: Møtested: Væktarstua, Tydal Dato: 28.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forsøk med etablering av løypenett for snøskuter i Rana kommune. Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket

Forsøk med etablering av løypenett for snøskuter i Rana kommune. Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket for snøskuter i Rana kommune Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket Formålet med ordningen Skal gi grunnlag for å undersøke virkningene av at kommunene gis myndighet til å etablere snøscooterløyper

Detaljer

Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark.

Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 26.05.15. Dato: 26. mai 2015 Tid: kl. 11:00 13:30 Sted: Reiselivssenteret Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder Kommunene Fylkesmennene Nasjonalpark- og verneområdestyrene Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Hovedredningssentralen Politidistriktene Deres ref Vår ref Dato 13/120 31.01.2013 Retningslinjer

Detaljer

Høring av Regional plan for Vefsna NVEs uttalelse. E-post: nveunve no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: vavw nve no

Høring av Regional plan for Vefsna NVEs uttalelse. E-post: nveunve no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: vavw nve no 41k. NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ Vår dato: 2 1 FEB. 2014 Vår ref.: NVE 201102278-10 rm/ajkj Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer