nr 24/ NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 24/13-2013.06.10 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 24/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/840,112 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EZMOUNT Ergotron Inc, 1181 Trapp Road, US-MN55121 ST. PAUL, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:6 Hardware monteringssystem bestående delvis av metall, nemlig veggplater av metall, veggdisker av metall, mekaniske holdesystemer av metall, metallstenger og kabler, avstandsklemmer av metall og metallskruer for veggmontering av TVer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Elektroniske Tjenester AS, Sønsterudveien 32, 1412 SOFIEMYR, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:36 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; anordninger inneholdende brikker med integrerte kretser; brikkelesere, brikkekort, minnekort, smartkort og datakort; magnetiske kodede kort; elektroniske kortlesere; radiofrekvens identifikasjonsutstyr; dataprogrammer som muliggjør brukerbetaling via et globalt computer nettverk; apparater for elektroniske pengetransaksjoner. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; trykte publikasjoner; pamfletter, brosjyrer, aviser, tidsskrifter og magasiner, håndbøker, trykksaker, alle relatert til bankvirksomhet; kredittkort, debetkort, gavekort, magasiner. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle tjenester, nemlig bankvirksomhet, kredittkorttjenester, 3

4 registrerte varemerker /13 debetkorttjenester, kjøpekorttjenester, forhåndsbetalte korttjenester tilbudt gjennom kort med lagret verdi, elektroniske kreditt- og debettransaksjoner, regningsbetalings- og presentasjonstjenester, kontantutbetaling, sikre elektroniske kontanttransaksjoner og elektroniske pengeoverføringer; tilveiebringelse av finansielle tjenester til støtte for detaljhandelstjenester; tilveiebringelse av tjenester vedrørende kredittkort, debetkort, kjøpekort og forhåndsbetalte kort med lagret verdi; tjenester innen bankvirksomhet, betaling, kreditt, debet, belastning, kontantutbetaling samt tilgang til innskudd med lagret verdi; regningsbetalingstjenester; tjenester vedrørende kredittkort, debetkort, betalingskort, forhåndsbetalte kort og kort med lagret verdi; kortautomattjenester; behandling av finansielle transaksjoner både online via en database for datamaskiner eller via telekommunikasjoner og salgssteder; behandling av finansielle transaksjoner foretatt av kortinnehavere via kortautomater; tjenester i forbindelse med elektroniske lommebøker med lagret verdi, tilveiebringelse av elektroniske betalingsformidlingstjenester, elektroniske betalingstjenester, tjenester i forbindelse med forhåndsbetalte gavekort, kontantutbetalingstjenester, og tjenester i forbindelse med transaksjonsautorisasjon og - oppgjør; verdivekslingstjenester, nemlig sikker utveksling av verdier, herunder elektroniske kontanter, over datanettverk tilgjengelige ved hjelp av smartkort; regningsbetalingstjenester tilveiebrakt gjennom et websted; konsultasjonstjenester angående betalingsløsninger, bankvirksomhet, kredittkort, debetkort, betalingskort, gavekort og kortautomattjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: perler BAKEVERKSTEDET AS, Postboks 5, 3887 VINJE, Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Konserverte, tørrede, frosne og kokte korn, frukter og grønnsaker, polerte helkorn. Ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød og bakverk, sauser, krydderier. Korn og jordbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPOTLESS PRO TOOLSINVENT AS, c/o Rolf Egil Syrtveit, Torvmosløyfen 32, 4640 SØGNE, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:7 Klasse:8 Klasse:35 Maskiner og verktøymaskiner; håndverktøy [ikke hånddrevet]; boremaskiner; fresemaskiner; elektriske håndboremaskiner; kniver [maskindeler]; knivblad [maskindeler]; støvoppsamlingsbeholdere; skjæremaskiner; maskiner og verktøy for elektromontasje; maskiner og verktøy med støvoppsamlingsbeholdere. Håndverktøy og redskaper [manuelt drevne]; bor; borjern [deler av verktøy]; drill [hånddrevet]; hullbor; filer; fresere [redskap]; knivblad; sager [redskap]; sagblader [redskap]; skjæreverktøy [hånddrevet]; skrutrekkere; pistoler [redskap]; håndverktøy og redskaper for elektromontasje [manuelt drevne]; håndverktøy og redskaper med støvoppsamlingsbeholdere [manuelt drevne]. Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester: salg av verktøy til elektrobransjen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INTELLISAFE Volvo Car Corp, SE GÖTEBORG, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Elektroniske sikkerhetssystemer for motorkjøretøyer. 4

5 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIONS CLUBS INTERNATIONAL The International Association of Lions Clubs, 300 W. 22nd Street, US-IL60523 OAK BROOKS, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:35 Klasse:36 Klasse:41 Foreningstjenester, nemlig å fremme fremme foreningens og medlemsklubbenes idealer ved å fremme godt fellesskap gjennom en studie av problemene i internasjonale relasjoner, fremme teorier og prinsipper for godt styre og gode samfunnsånd, fremme en aktiv interesse i den borgerlige, kommersielle og moralske velferd i samfunnet, fremme effektivitet og høy etisk standard i virksomheter, og fremme av humanitære tjenester Veldedige pengeinnsamlingstjenester; pengeinnsamlingstjenester for forskning og omsorgstjenester for syn og hørsel; veldedige tjenester, nemlig å reise midler til ofre og hjelpearbeidere involvert i naturlige eller menneskeskapte katastrofer Utdanningstjenester i form av kurs for egenutvikling innen virksomhetskompetanse, mellommenneskelige ferdigheter og tekniske ferdigheter, fremskaffet via en web-side på Internett, undervisningstjenester, nemlig å drive klasser, seminarer og workshops og formidling av litteratur innen forebygging og eliminering av blindhet, forebygging og eliminering av barneblindhet, og behandling av sydommer som forårsaker blindhet; klubbtjenester, nemlig, organisering, tilsyn og veiledning ved dannelse av klubber for veldedige, humanitære, tjenesteytende og pedagogiske formål (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROCKFON VERTIQ Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, DK-2640 HEDEHUSENE, Danmark Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:17 Klasse:19 Materialer for lydisolering, nemlig lydisolerende og lydabsorberende materialer, lydisolerende og lydabsorberende takfliser og veggpaneler. Byggefliser og -paneler (ikke av metall) som inneholder mineralull og er brukt for lydisolering og lydabsorbering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Dirtybit AS, Singsakerbakken 4B - 24, 7030 TRONDHEIM, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 5

6 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FUN RUN Dirtybit AS, Singsakerbakken 4B - 24, 7030 TRONDHEIM, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:30 Klasse:32 Klasse:41 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OKEH Sony Music Entertainment, 550 Madison Avenue, US- NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:41 Tilveiebringelse av online underholdning, nemlig tilveiebringelse av lyd- og audiovisuelle opptak på området musikk og musikalbasert underholdning; informasjon om musikkartister, musikkartisters turneer, lydopptak, populærkultur og -hendelser og annen musikkbasert underholdning tilveiebrakt via nettsteder via et globalt datanettverk; distribusjon av digitale programmer, nemlig online radio- og fjernsynsprogrammer. 6

7 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hellstrøm Holding AS, c/o Norcap Regnskap AS, Vollsveien 19, 1366 LYSAKER, Advokatfirmaet Selmer DA, v/ Martin Berggreen Rove, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Klasse:8 Barberblad, Sagblad (deler av verktøy), Etuier for Barberblader, Barberhøvler, sliperemmer for Barbering, etuier for Barberkniver, Barberredskaper, Beskjæringskniver, Beskjæringssakser, Blad for sakser, Boksåpnere, Bryneslirer, Brynesteiner, Bøkkerkniver, Båndkniver, Slakteapparater for dyr, Ikke elektrisk eggdeler, Filer, Forskjærkniver, Gafler, Gjerkasser, Grønnsakhakker, Grønnsakskniver, Hagekniver, Hageredskaper, Hagesakser, Hakkekniver, Jaktkniver, Jaktredskaper, Klippemaskiner for hår, Klippemaskiner for skjegg, sliperedskaper for Knivblad, Grønnsakskniver, Kniver, Knivsmedvarer, Krumkniver, Kvesseremmer, Kvessesteiner, Kvistkniver, Lommekniver, Negletenger, Okuleringskniver, Ostehøvler, Osteskjærere, Palettkniver, Pennekniver, Pinsetter, Ikke elektrisk Pizzakniv, Ikke elektrisk Pizzakutter, ikke elektrisk Pizzaskjærer, River, Rivjern, Sakser, Skjæreverktøy, Sliperedskaper, Sliperedskaper for knivblad, Slipeskiver, Slipesteiner, Slipestål, Spader, Strykejern, Sukkerklyper, Sølvtøy, Trancherkniver, Verktøybelter, Økser, Øser, åpnere for Østers, Østerskniver, Boksåpnere, Klasse:11 Alkoholbrennere, Armatur for bakerovner, Armer for gassbrennere, Bakejern, Bakeriovner, fryse- Beholdere, Kjølebeholdere, Brennere, Kaffebrennere, Brødbakemaskiner, Brødmaskiner, Brødristere, Dehydreringsapparater for matvarer, Desinfeksjonsapparater, Apparater for kjøling av drikker, Filter for drikkevann, Dryppvannere, Engangs steriliseringsposer, Fakler, Frityrkokere, Frukttørkeapparater, Fryseapparater og maskiner, Lavastein for bruk i grill, Grillapparater, Hårtørrere, Kaffebrennere, Kaffemaskiner, Kaffetraktere, Kinesiske lykter, Kokeplater, Elektriske kokeredskaper, Lamper for belysning, Lampeskjermer, Lampeskjermsholdere, Lampetter, Lavastein for bruk i grill, Lommelykter, Lommevarmere, Mikrobølgovner for matlagning, Oljebrennere, Oljelamper, Papirlykter, Peiser, Brødristere, Stekeapparater og - installasjoner, Stekeovner, Stekeredskaper, Tallerkenvarmere, Tørke- og risteapparater, Elektriske Vaffeljern, Filtreringsapparater for vann, Vannkjeler, Vannflasker, Elektriske youghurtmaskiner, Klasse:21 Glassampuller og kolber (beholdere), Anordning for vedlikehold av slips, Apotekerglass, Asjetter, Baljer, Ballonger av glass, Børster for rengjøring av beholdere, Drikkebeholdere, Bestikk- og servisekurver for piknik, Blandeskjeer, Blomsterkasser, Blomsterpotter, Såpe-bokser, Te-bokser, Bokser av glass, Husholdningsboller Bordservviser, Skjærebrett for kjøkken, Veskebrett, Brødbokser, Brødfjeler, Brødkurver, Buksepressere, Smulebørster, Tannbørster, Børster til oppvask, unntatt maskindeler, Børster, elektriske, Bøtter, Coctail-vispere, kjøkkenredskap Deigkuttere, Drikkebeholdere, varmeisolerende -, Drikkebeholdere, Drikkeglass, Drikkehorn, Dørslag, Eggbeger, Eltemaskiner for husholdningsformål, Emaljerte glass, Emulgeringsmaskiner for husholdningsbruk, Engangstallerkener, Etuier for kammer, Fat, Fatunderlag, Feiebrett for bord, Feltflasker, Feltkokekar, Te-filtre, Filtre for husholdningsbruk, Brødfjeler, Flakonger, Flasker, Kjøleflasker, Flasker, Flaskeåpnere, Fluesmekker, Fordelingsbokser for papirservietter, Fordelingsinnretninger for såpe, Former for isbiter, Former for matlaging, Frityrkokere, Fruktpresser, Fruktskåler, Drikkeglass, Glassballong, Glassbeholdere, Glasskorker, Glasskuler, Glassmosaikk, Glasspropper, Lukkeanordninger for grytelokk, Gryter, Grønnsaksfat, Gulvskureklut, Hansker for husholdningsbruk, Hansker for polering, Hansker til hagearbeid, Hansketrekkere, Helletuter, Serviettholdere, Svampholdere, Holdere for menykart, Holdere for tannstikkere, skohorn, Husholdningsbeholdere, Husholdningsredskaper, Husholdningssvamper, Hvitløkspresser, Håndkverner for husbruk, Hårkammer, insektsfeller, Former for isbiter, Isbøtter, Isoleringsflasker, Isotermiske poser, Isspann, Kaffekanner, Kaffekverner, Kaffeserviser, Kakebokser, Kakeformer, Kakejern, Kakeruller, Kakespader, Kandelabre, Kanner, Karaffelbrikker, Karafler, Kasseroller, Keramikkprodukter for husholdning, Kjevler, Kjøkkenbeholdere, Kjøkkenredskaper, Kluter for rengjøring, Knivstativer for bord, Kokekjeler, Kopper av papir eller plast, Kopper, Korketrekkere, Krukker, Ølkrus, Krus, Kryddersett, Kurver for husbruk, Langpanner, Leirgryter, Kaffeserviser, Limpotter, Luktfjerningsapparater for personlig bruk, Lunsjbokser, Lysestaker, Lysmansjetter, Lysslukkere, Plater for å hindre overkoking av melk, Håndmiksere, Mugger, Oppvaskbørster, Osteklokker, Overtrekk for strykebrett, Lokk for panner, Pepperbøsser, Håndpepperkverner, Piknik-kurver med bestikk og servise, Plastkopper, Pokaler, Porselenserviser, Pottemakervarer, Potter, Blomsterpotter, Nattpotter, Ragu-gryter, Kjøkken-Redskaper, Rengjøringskluter, Rengjøringsredskaper (håndredskap), Seviettringer, Rottefeller, Røkabsorberende materiell for husholdningsbruk, Salatboller, Saltkar, Serveringsbrett, Serviettholdere, Serviettringer, Serviser, Sifonger for kullsyreholdig vann, husholdningsredskap Sikt, kjøkkenredskap Sil, Skilt av porselen eller glass, Skjærebrett for kjøkken, Skobørster, Skåler, Smulebørster, Smørklokker, Smørkrukker, Småkakeformer, Sparebøsser, Sparegriser, Spisepinner, Sprøyteposer for dekorering av kaker, Stekeformer, Stekepanner, 7

8 registrerte varemerker /13 Klasse:29 Klasse:30 Stekeredskaper, Sugerør, Sukkerskåler, Suppeterrin, Kokkeskjeer, Svamper for husholdningsbruk, Svamper for rengjøring, Svampholdere, Syltetøyglass, Søppelspann, Termosflasker, Teserviser, Tesiler, Toalettbørster, Toalettetuier, Toalettredskaper, Toalettholder, Toalettsett, Vaskebaljer, Underskåler, Urner, Stålull, Vaffeljern, ikke elektriske, Vanningskanner, Vanningsredskaper, Vinprøvere, Visper Algeekstrakter, Ansjos, Bacon, Blodpølser, Buljonger, Preparater for tilberedelse av buljongen, konserverte - Bønner, Dadler, Dnkker av melk eller hovedsakelig av melk, Dyremarg for bruk som næringsmiddel, Egg til konsum, Eggehvite, Eggeplommer, Eggpulver, Eggtoddi, Eplepure, Erter, Kokosfett, Fettblandinger for brødskiver, Fettholdige blandinger for brødskiver, spiselige Fettstoffer, Fisk, Fiskefileter, Fiskehermetikk, Fiskemat, Fiskemousse, Fiskeprodukter, Bearbeide fiskerogn, Fntyrstekte poteter, Frossen frukt, Tørkede frukter, Fruktgele, Fruktkonserver, Fruktmos, Fruktsalater, Fruktskall, Fruktskiver, Frø for bruk i næringsmidler, Gelatin, Geleer, Griljerte pølser, Grønnsaker, Grønnsaksaft for koking, Grønnsaksalater, Grønnsaksupper, Hermetisk frukt, Hermetisk kjøtt, Hermetiske grønnsaker, Ingefærsyltetøy, Kakaosmør, Kandiserte frukter, Kasein til matlagingsformål, Kaviar, Kefir, Kjøttekstrakter, Kjøttgeleer, Fersk og preparert laks, Lever, Leverpostei, Hermetiske linser, Maisolje, Mandler, Margarin, Marmelade, Meieriprodukter, Melk, Milkshake, Muslinger, Nøtter, Oliven, spiselig Olivenolje, spiselige Oljer, Osteløype, Ostemasse, Oster, Peanøttsmør, Potetchips, Potetskiver, Pølser, Rapsolje, Rosiner, Fruktsalater, Grønnsakssalater, Saltet fisk, Saltet kjøtt, Sardiner, Saucisser, Sesamolje, Sild, Skinke, Smult, Smør, Kakaosmør, Smørkrem, Fruktbasert snacks, Supper, Surkål, Svinekjøtt, Sylteagurker, Syltet frukt, Syltetøy, Tofu, Tomatpure, Tomatsaft for matlaging, Tranebærkompott/-pudding, Trøfler, Tunfisk, Vilt, Yoghurt. Stjerneanis, Bakepulver, Bakverk, Brød, Byggmel, Bønnemel, Cheesburgere, Cornflakes, semuljegryn Couscous, Deigvarer, Dessertmousse, Salatdressinger, Kaffebaserte drikker, Kakaobaserte drikker, Druesukker til matlagingsformål, Fruktsauser, Fylte tacoskjell, Gjær for deiger, Gluten til matlagingsformål, Glutentilsetnmg til matlagingsformål, Griljermel, Havre, Havreflak, Havregryn, Hevningsmidler for bakverk, Honning, Honningkaker, Hvetemel, Hvetespirer for menneskeføde, Iskrem, Iste, Kaffe, Kaffedrikker, Kaffeerstatninger, Kakao, Kakaodrikker, Kakaoprodukter, Kakedeiger, Kakeglasur, Kakepulver, Kaker,Søtsake, Kapers, Karry, Kavringer, Ketchup, Kjeks, Kjeksvarer, Kjøttkraft, Kjøttpaier, Kjøttsky, Kokesalt, Konditorvarer, Konfektyrer, Kornpreparater, Krydder, Krydderblandinger, Krydderier, Maisflak, Maisgryn, Maisgrynpartikler, Maismel, Majonesen, Makaroni, Maltkjeks, Mandelmasse, Brente mandler, Marinader, Marsipan, Mel, Melasse, Melassesirup, Melgrøt laget på melk, Muskatnøtter, Mynte for konditorvarer, Mysli, Mølleprodukter, Nellikspiker, Nudler, Nudlebaserte retter, Paier, Pannekaker, Pepper, Peppermyntesukkertøy, Pesto, Pizzaer, Proteinbarer, Ris, Riskaker, Rundstykker, Salatdressinger, Salt for konservering av næringsmidler, Salt til Klasse:32 Klasse:33 Klasse:35 Klasse:38 husholdningsbruk, Sauser, Sellerisalt, Semulje, Sennep, Sennepspulver, Sjokolade, Sjokoladedrikker, Sjokolademousse, Smørbrød, Smørbrødkjeks, Smørkjeks, Småkaker, Soyamel, Soyasaus, Spaghetti, Sukker, Sukkertøy, Sushi, Søtningsmidler, Søtsaker, Terter, Tomatsaus, Tacoskjell, Tortilla, Tyggegummi, Usyret brød, Vafler, Vanilje, Vaniljeerstatninger, Vaniljesaus, Vanillin, Vegetabilske preparater til erstatning for kaffe, Vermiceller, Vinstein for tilberedning av mat, Vinstein til matlagingsformål, Vårruller, Yoghurtis, Øleddik Alkoholfrie fruktekstrakter, pulver for kullsyreholdige Drikker, saft for fremstilling av Drikker, sirup for Drikker, tabletter for kullsyreholdige Drikker, Drikkevann, ikke alkoholholdige Drinker, Ferdigmiksede alkoholdrikker, andre enn øl, Alkoholfrie fruktdrikker, Fruktsaft, Grønnsaksaft, Humleekstrakter for fremstilling av øl, Ingefærøl, Isotoniske drikker, Kullsyreholdig vann, Limonade, Maltmost, Maltøl, Mineralvann, Most, Sirup for drikker, Smoothies, Sodavann, Sorbetdrikker, Tomatsaftdrikker, Ugjæret druesaft, Valledrikk, Drikkevann, Kullsyreholdig vann, Vørter, Øl Alkoholholdige drikker [unntatt øl], Alkoholholdige ekstrakter, Alkoholholdige essenser, Alkoholholdige fruktekstrakter, Anislikør, Aperitiffer, Arak [likør], Bitter [likør], Brennevin, Brenneviner og likører for fordøyelsen, Cider, Cocktailer, Curacao [likør], Alkoholholdige drikker unntatt øl, Alkoholholdige drikker med frukter, Destillerte drikker, Drikker på basis av ris (Alkoholholdige), Eau de vie, Alkoholekstrakter, Fruktekstrakter [alkoholholdige], Enebærbrennevin, Alkoholessenser, Ettervin, Ferdigmiksede alkoholholdige drikke, andre enn ølbaserte, Fruktekstrakter, alkoholholdige, Kn-sch [kirsebærbrennevin, -likør], Likører, Mjød, Myntealkohol, Myntelikører, Pæremost, Risdrikker (akoholholdige), Rom, Sake [rasbrennevin], Viner, Vodka, Whisky Annonse- og reklamevirksomhet via postordre, Demonstrasjoner av varer, Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse, PR-virksomhet Public Relation, Administrasjon av handelstjenester, Import- og eksport agenturer, Arbeidsformidling, Bistand for ledelse av handels- eller industri bedrifter, Konsultasjon for bedrifts og forretningsledelse, Bistand til Bedriftsledelse, Konsultasjoner om Bedriftsledelse, Bedriftsledelse av hoteller, Bedriftsledelse for utøvende kunstnere, Bistand ved forretningsledelse, dekorering av butikkvinduer, Fjernsynsreklame, Forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre, Layouttjenester for reklameformål, Markedsføring, Markedsstudier, Markedsundersøkelser, Modelltjenester for reklame og salg, rådgivning om organisasjons og forretningsledelse, Organisering av handels og reklameutstillinger, Organisering av messer for salg og markedsføring, Organisering av moteoppvisninger for salgsformål,konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, Personalrekruttering, Produksjon av reklamefilmer, Radioreklame og annonsering, Rasjonaliseringsekspertise, Reklameoppslag, Utleie av Reklameplass, publisering av reklametekster, Skrivning av reklametekster, Markedsstudier, Økonomisk planlegging, Fjernsynssendinger, Kabelfjernsynssendinger, 8

9 registrerte varemerker /13 Radiosendinger, Fremskaffelse av pratesteder på etternett, Informasjonsbyråer, Mobiltelefonitjenester, Overføring av nettbaserte gratulasjonskort, Telefontjenester Klasse:41 Akademier, Arrangering og ledelse av praktiske seminarer, Artistopptredener, Coaching, Utleie av fjernsyns- og radioapparater, Fjernsynsunderholdning, Fysisk trening, Helseklubbinstruktør, Helseklubbvirksomhet, Korrespondansekurs, Korrespondanseundervisning, Kostskoler, Underholdningsvirksomhet, Undervisning, Utgivelse av bøker, Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster, Filmproduksjon, Fotografering, Innspillingsstudioer, Filmfremvisning, Layouttjenester, andre enn for reklameformål, Personlig trener, Produksjon av radio- og fjernsynsprogram, Radiounderholdning, Fysisk trening, Treningsleiertjenester, Underholdningsinformasjon, Utdannelse, Informasjon vedrørende utdannelse, Yrkesveiledning Klasse:43 Bartjenester, Catering, Hoteller, pensjonater, Formidling av midlertidig losji, Hotellreservering, Kafeer, Kafeteriaer, Kantiner, Hoteller, Pensjonater, Moteller, Pensjonatreservering, Restauranter, Selvbetjeningsrestauranter, Snack-barer, Turisthytter, Utleie av kokeapparater, utleie av vanndispensere (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLAS OHLSON Clas Ohlson AB, SE INSJÖN, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; ankere; bånd til binding av metall; fortøyningsbøyer av metall; lenker for dyr; postkasser av metall; skilt av metall; bolter av metall; beholdere av metall for oppbevaring eller transport; sykkelstativ av metall; feller for ville dyr; flytebrygger av metall for fortøyning av båter; dykkerter; dører, dørbeslag, dørstoppere og dørkroker av metall; ildhunder (figurer i åpne peiser); emballasje (blikk); skilt av metall for kjøretøy; skorsteiner av metall; fordelingsbeholdere av metall, faststående, for håndklær; tønner og fat av metall; fjærer (metallvarer); flaskekorker av metall; folier av metall for innpakking og pakking; fotskrapere; fuglebad, fuglehus og vinddrevne fugleskremsler av metall; vindusbeslag, vinduer, vindushaker, vinduslemmer, vindusrammer, vinduskroker og vindusstoppere av metall; forpakningsbeholdere av metall; gitter av metall; støpeformer av metall; gnistskjermer og gnistfangere for ovner; seler av metall for håndtering av last og paller; porter og portstoppere av metall; hengsler av metall; håndjern; håndtak av metall; skilt av metall; hengelås, hønsehus av metall; ikke-elektriske dørklokker; ikke-mekaniske spoler av metall for fleksible slanger; identitetsbrikker av metall; insektsskjermer av metall; isbrodder og ishaker (stegjern); isformer av metall; skjermvegger av metall; klemmer av metall for kabler og rør; pengeskrin av metall; kjetting av metall; dørklinker; kroker av metall; knivhåndtak av metall; hermetikkbokser; kunstgjenstander av uedle metaller; kurver av metall; kuler av stål; kosteskaft av metall; lastepaller av metall; lister av metall; låser (ikke-elektriske) og låskroker av metall; hjul av metall for møbler; løpehjul av metall for skyvedører; utendørs persienner av metall; metallbeslag for bygninger og møbler; metallekspandere; stigbrett av metall; monumenter av metall; muffer (metallvarer); munnstykker av metall; muttere og mutterskiver av metall; stifter og nagler av metall; nøkkelringer og nøkler av uedelt metall; båndstål og båndjern; spunser av metall; plater av metall; blikkbokser; rep og ringer av metall; ringbolter av metall (fjellklatringsutstyr); rørkoblinger, rørkne, rørmuffer, røropplegg, ledninger og røroppheng av metall; siloer av metall; landemerker av metall, ikke-lysende; skyvebolter; skruer av metall; bjeller for dyr; insektsskjermer av metall; spoler av metall ikke mekaniske for fleksible slanger; låsbeslag 9

10 registrerte varemerker /13 Klasse:16 Klasse:35 og bølgestift av metall; spiker, spikerklemmer, sporer og splinter av metall; gjerde og stolper av metall; stålkabler; stålmaster; stålplater; ambolter og stenger av metall; takstolper av metall; piggtråd; telefonkiosker av metall; gangbrett av metall; transportable veksthus av metall; trapper av metall; terskler av metall; tønner av metall; teltplugger av metall; vannledninger og ventiler (ikke maskindeler) av metall; verktøykasser av metall (tomme); vær- og vindhaner av metall; vinkeljern; sidehengslede vinduer av metall; korsbommer. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; album; almanakker; skjemaer (trykte); papirblokker; bordduker av papir; broderimønstre; bøker; overføringsbilder [dekalkomanibilder]; diagrammer; duplikatorer; innpakningspapir; etiketter, ikke av tekstil; skrivepapirvarer; filtreringspapir; flagg av papir; geografiske kart; globuser; kataloger; modelleringsmaterialer; hilsningskort med musikk; malerier (bilder) innrammet eller uinnrammet; mønstre for konfeksjon av klær; nyhetsbrev; omslagspapir; kompass; pengeklyper; pennaler; portretter; prospekter; trykte publikasjoner; poser av papir eller plast: permer (for løse ark); radergummi; strimler; grafiske reproduksjoner; tegneredskaper og tegnematerialer; malingsruller; samlekort, unntatt for spill; forseglingsstempler; lysende papir; kort; fargebånd og papirruller til dataskrivere; blekkpatroner for skriveredskaper; skriveredskaper; skriveunderlag; skredderkritt; stensiler, stensileringsapparater og -maskiner; stålpenner; stempler; aviser og blader; tusj; forseglingsvoks; tegnevinkler og firkantede linealer. Kundeinformasjon og detaljhandelstjenester i forbindelse med salg av husholdnings- og hageredskaper, verktøy, apparater, instrumenter og maskiner, maling, fernisser og rustbeskyttelsesmidler, klesvaskemidler, midler for rengjøring, polering, skuring og sliping, skjønnhets-, dental- og hygieneprodukter, oljer og fett til industrielle formål, brensel og belysningsstoffer, bygningsmaterialer, bygninger, låser og deler for låser, kabler, ledninger, wire og rør, bestikk, barberhøvler, optiske apparater og instrumenter, elektrisk og elektronisk kjøkkenog husholdningsutstyr, apparater og instrumenter for veiing, måling, kontroll og livredning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, kommunikasjonsapparater, databehandlingsutstyr, datamaskiner og dataprogramvare, kameraer, brannslukningsapparater, lyskilder, apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, avkjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, smykker, klokker, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papirvarer og kontorrekvisita, materialer for kunstnere, tetnings-, paknings og isolasjonsmateriale, bager og kasser, møbler, interiørutstyr, speil og bilderammer, lagringsutstyr, sengetepper, postkasser, kjøkken- og baderomsbeholdere og -redskaper, artikler for rengjøringsformål, tau, reip, hyssing, telt, markiser, presenninger, seil, sekker, materialer for vattering og polstring, garn og tråd, tekstiler og tekstilvarer, skredderartikler, tepper, matter, gulvbelegg og tapet, spill og leketøy, sportsartikler, fiskeutstyr, julepynt, deler og utstyr for de ovennevnte varer, tilbehør for kjæledyr, tilbehør for kjøretøyer og befordringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/708,209 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: X-ARMOUR Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Software for sikring av sikkerheten for datasystemer, datanettverk, applikasjoner, databaser og operativsystemer; datasoftware. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Rock Taxi ROCK TAXI Leiv Kåre Larsen, Boganesveien 5, 4020 STAVANGER, Klasse:39 Klasse:41 Transportvirksomhet; busstransport; drosjetjenester; organisering av reiser; passasjertransport; sightseeing Underholdningsvirksomhet; diskotektjenester; DJ-virksomhet; karaoketjenester; filmfremvisning; spillefasiliteter 10

11 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bokelskerinnen Elin Brend Johansen, FURUKOLLEN 42, 1900 FETSUND, Klasse:41 Klasse:42 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISTA Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 28, CH-8712 STÄFA, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:10 Høreapparater og høreapparatkomponenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ABAX Kjørebok ABAX AS, Sanden 1, 3264 LARVIK, Klasse:9 Elektronisk kjørebok for bruk i kjøretøy; programvare. Klasse:38 Sending av programvare som det gis tilgang til via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ABAX Track 2 Find ABAX AS, Sanden 1, 3264 LARVIK, Klasse:9 Programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BERTHAS Bisca AS, Ahornvej 1, DK-4780 STEGE, Danmark Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:29 Klasse:30 Melk og melkeprodukter; snackprodukter (mat). Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; snackprodukter (mat). 11

12 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLAS OHLSON Clas Ohlson AB, SE INSJÖN, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger (bygningsdeler) av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og metalltråder; små smedvarer av jern og metall; rør av metall; pengeskap; artikler av uedle metaller, ikke inngående i andre klasser; malmer; ankere; bindingsmaterialer av metall; fortøyningsbøyer av metall; lenker for dyr; postkasser av metall; brikker av metall; bolter av metall; beholdere av metall for oppbevaring eller transport; sykkelstativ av metall; feller for ville dyr; flytebrygger av metall for fortøying av båter; dykkerter; dører, dørbeslag, dørstoppere og dørkroker av metall; ildhunder (figurer i åpne peiser); emballasje (blikk); emblem av metall for kjøretøyer og farkoster; skorsteiner av metall; fordelingsbeholdere av metall, faststående, for håndklær; fat av metall; fjærer (metallvarer); korker av metall; folier av metall for innpakking og pakking; forskraper; fuglebad, fuglehus og vinddrevne fugleskremsler av metall; vindusbeslag, vinduer; vindushaker; vindusluker, vindusrammer, vinduskroker og vindusstoppere av metall; forpakningsbeholdere av metall; gitter av metall; støpeformer av metall; gnistskjermer og gnistgitter for smelteovner; bæreremmer for godshåndtering og godspaller av metall; grind og grindsperrere av metall; gangjern av metall; håndjern; håndtak av metall; skilter av metall; hengelås, hønsehus av metall; ikke-elektriske dørklokker; ikke-mekaniske spoler av metall for slanger; identitetsbrikker av metall; insektsskjermer av metall; isbrodder og ishaker (klatrejern); isformer av metall; skjermvegger av metall; klemmer av metall for kabler og rør; pengeskrin av metall; kjetting av metall; dørklinker; kroker av metall; knivhåndtak av metall; hermetikkbokser; kunstgjenstander av uedle metaller; kurver av metall; kuler av stål; kosteskaft av metall; lastepaller av metall; lister av metall; låser (ikke-elektriske) og låskroker av metall; hjul av metall for møbler; løpehjul av metall for skyvedører; markiser av metall for utendørsbruk; metallbeslag for byggninger og møbler; metallekspander; metallstiger; monumenter av metall; muffer (metallvarer); munnstykker av metall; muttere og mutterskiver av metall; stifter og nagler av metall; nøkkelringer og nøkler av uedelt metall; flatt tau av jern og stål; plugger av metall; plater av metall; metallbokser; rep og ringer av metall; ringbolter av metall (fjellklatringsutstyr); rørkoblinger, rørkroker, rørmuffer, rørkne, rørtrommer og røroppheng av metall; siloer av metall; sjømerker av metall, ikke-lysende; skyvelåser; skruer av metall; bjeller for dyr; insektsskjermer av metall; tromler av metall ikke mekaniske; låsbeslag og spikerbeslag; spiker, spikerklemmer, sporer og splinter av metall; gjerde og stolper av metall; stålliner; stålmaster; stålplater; ambolter og stenger av metall; sprutbeskyttere av metall for takrenner; piggtråd; telefonkiosker av metall; traller av metall; transportable veksthus av metall; trapper av metall; terskler av metall; tønner av metall; teltpinner av metall; vannledninger og ventiler (ikke maskindeler) av metall; verktøykasser av metall (tomme); vær- og vind-haner av metall; vinkeljern; luftevinduer av metall; korsbom. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; album; almanakker; skjemaer; blokker; borduker av papir; broderimønstre; bøker; klistremerker; diagrammer; duplikatorer; innpakningspapir; etiketter, ikke av tekstil; etuier med skrivesaker eller skrivepapir; papirfilter; flagg av papir; geografiske kart; globuser; kataloger; modelleringsmaterialer; musikalske gratulasjonskort; malerier (bilder) innrammet eller uten ramme; mønstre for klesproduksjon; nyhetsbrev; omslag; passere, pengeklemmer; blyantskrin; portrett; prospekter; trykte publikasjoner; poser (papir eller plast): permer (for løse ark); viskelær; strimler; grafiske reproduksjoner; tegneinstrumenter og tegnematerialer; malingsruller; samlekort, unntatt for spill; frimerker; selvlysende papir; sjøkart, fargebånd og papirruller til skrivere; blekkpatroner for skrivere, skriveredskaper, skriveunderlag, skredderkritt; stensiler; stensileringsapparater og -maskiner; stålpenner; stempler; aviser og blader; tusj, stempelblekk, vinkelhaker og linjaler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Heart of Lovikka Sofia Hagelin, Krigsstigen 6, SE STOCKSUND, Sverige Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 12

13 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PASAS Vinnico Export SL, Calle de la Muela, 16, ES JÁVEA (ALICANTE), Spania Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker, herunder vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Presentkakan i Göteborg AB, Aminogatan 15D, SE MÖLNDAL, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:30 Brød, konditorvarer, bakverk, kaker, godsaker og godteri. Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter laget av de forannevnte varer Klasse:30 Kaffe, te, kakao og kaffeertatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:35 Fremvisning og salg av de forannevnte varer i klasse 05, 29, 30, 31 og 32. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 13

14 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Gant AB, Box 27021, SE STOCKHOLM, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Tilbehør til mobiltelefoner, lesebrett, leseplater og datamaskiner, herunder skall, futteraler, vesker og holdere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Lucky Me TO INVEST NORGE LTD, Munkerudåsen 23, 1165 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Nudler, risnudler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Maekrua TO INVEST NORGE LTD, Munkerudåsen 23, 1165 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Haandverkerne AS, Sandviksveien 221, 1341 SLEPENDEN, Klasse:37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet 14

15 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, 2012/06578 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kopparbergs Bryggeri AB, SE KOPPARBERG, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROSE VERSAND Rose Versand GmbH, Schersweide 4, DE BOCHOLT, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:12 Sykler og tilhørende enkeltdeler. Klasse:25 Klær for sykkelsport; fottøy for sykkelsport; hodeplagg for sykkelsport. Klasse:35 Grossistvirksomhet, detaljhandel og postordretjenester i forbindelse med sykler og tilhørende enkeltdeler, klær for sykkelsport, fottøy for sykkelsport, hodeplagg for sykkelsport; alle forannevnte tjenester også via internett (e-handel). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DURALAST AutoZone Parts Inc, 123 South Front Street, US- TN38103 MEMPHIS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:6 Klasse:7 Klasse:8 Klasse:9 Klasse:12 Verktøykasser og -skrin av metall. Vekselstrømsgeneratorer; isolatorer for tennpluggspoler; pluggspoler; fordelerlokk; tennkabler; tennplugger, tennpluggledninger, registerremmer for motorer; vannpumper; startmotorer for kjøretøyer; drivstoffiltre; pakninger; tenningskomponenter; jekker; heiseanordninger; tetninger og kapslinger; registerremmer og registerremkomponentsett; rem- og beltestrammere. Håndverktøy, nemlig, hammere, tenger, skrutrekkere, pipe- og/eller fastnøkkelsett, skiftenøkler og skiftenøkkeltilbehør, nålelager- /styrelager- og justeringsverktøy; ben for håndjekker; skrustikker. Batterier; batterikabler; beskyttere for batteripoler og -klemmer; starthjelp; termostater; pakninger av filt, spesielt tilpasset for bruk med bilbatterier; sensorer; aktuatorer; startkabler; vekselrettere; strømbrytere; polbeskyttere. Deler for kjøretøy, nemlig kuleledd, bremseklosser, bremsesko, foringer, chassiser, styrearmer, CV-aksler, styrestag, gir, mellomhjularmer, styrebolter, hoved- og giversylindere, gir/utveksling for servostyring, servostyringsslanger, servostyringspumper, sammenstillinger av tannstenger og drev, fjærben, festepunkter for fjærben, lagre, startere, parallellstag, universalledd, trykkplater, bremsetromler, bremseskiver, clutchplater, clutcher, styrearmakselsett, styrearmforinger/mansjetter og -muttere, bremsekalipere, bremsedeler og sett av bremsedeler, motorfester, torsjons- /krengningsstabilisatorer, spiralfjærer, støtdempere, stabilisatorstag/-koblinger, V- belter og multi-v-belter for landkjøretøytransmisjoner; liggebrett; vindusviskerblader; tanklokk; kasser for lastebiler. 15

16 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hellstrøm Holding AS, c/o Norcap Regnskap AS, Vollsveien 19, 1366 LYSAKER, Advokatfirmaet Selmer DA, v/ Martin Berggreen Rove, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Klasse:8 Barberblad, Sagblad (deler av verktøy), Etuier for Barberblader, Barberhøvler, sliperemmer for Barbering, etuier for Barberkniver, Barberredskaper, Beskjæringskniver, Beskjæringssakser, Blad for sakser, Boksåpnere, Bryneslirer, Brynesteiner, Bøkkerkniver, Båndkniver, Slakteapparater for dyr, Ikke elektrisk eggdeler, Filer, Forskjærkniver, Gafler, Gjerkasser, Grønnsakhakker, Grønnsakskniver, Hagekniver, Hageredskaper, Hagesakser, Hakkekniver, Jaktkniver, Jaktredskaper, Klippemaskiner for hår, Klippemaskiner for skjegg, sliperedskaper for Knivblad, Grønnsakskniver, Kniver, Knivsmedvarer, Krumkniver, Kvesseremmer, Kvessesteiner, Kvistkniver, Lommekniver, Negletenger, Okuleringskniver, Ostehøvler, Osteskjærere, Palettkniver, Pennekniver, Pinsetter, Ikke elektrisk Pizzakniv, Ikke elektrisk Pizzakutter, ikke elektrisk Pizzaskjærer, River, Rivjern, Sakser, Skjæreverktøy, Sliperedskaper, Sliperedskaper for knivblad, Slipeskiver, Slipesteiner, Slipestål, Spader, Strykejern, Sukkerklyper, Sølvtøy, Trancherkniver, Verktøybelter, Økser, Øser, åpnere for Østers, Østerskniver, Boksåpnere, Klasse:11 Alkoholbrennere, Armatur for bakerovner, Armer for gassbrennere, Bakejern, Bakeriovner, fryse-beholdere, Kjølebeholdere, Brennere, Kaffebrennere, Brødbakemaskiner, Brødmaskiner, Brødristere, Dehydreringsapparater for matvarer, Desinfeksjonsapparater, Apparater for kjøling av drikker, Filter for drikkevann, Dryppvannere, Engangs steriliseringsposer, Fakler, Frityrkokere, Frukttørkeapparater, Fryseapparater og maskiner, Lavastein for bruk i grill, Grillapparater, Hårtørrere, Kaffebrennere, Kaffemaskiner, Kaffetraktere, Kinesiske lykter, Kokeplater, Elektriske kokeredskaper, Lamper for belysning, Lampeskjermer, Lampeskjermsholdere, Lampetter, Lavastein for bruk i grill, Lommelykter, Lommevarmere, Mikrobølgovner for matlagning, Oljebrennere, Oljelamper, Papirlykter, Peiser, Brødristere, Stekeapparater og - installasjoner, Stekeovner, Stekeredskaper, Tallerkenvarmere, Tørke- og risteapparater, Elektriske Vaffeljern, Filtreringsapparater for vann, Vannkjeler, Vannflasker, Elektriske youghurtmaskiner, Klasse:21 Glassampuller og kolber (beholdere), Anordning for vedlikehold av slips, Apotekerglass, Asjetter, Baljer, Ballonger av glass, Børster for rengjøring av beholdere, Drikkebeholdere, Bestikk- og servisekurver for piknik, Blandeskjeer, Blomsterkasser, Blomsterpotter, Såpe-bokser, Te-bokser, Bokser av glass, Husholdningsboller, Bordservviser, Skjærebrett for kjøkken, Veskebrett, Brødbokser, Brødfjeler, Brødkurver, Buksepressere, Smulebørster, Tannbørster, Børster til oppvask, unntatt maskindeler, Børster, elektriske, Bøtter, Coctail-vispere, kjøkkenredskap, Deigkuttere, Drikkebeholdere, varmeisolerende Drikkebeholdere, Drikkeglass, Drikkehorn, Dørslag, Eggbeger, Eltemaskiner for husholdningsformål, Emaljerte glass, Emulgeringsmaskiner for husholdningsbruk, Engangstallerkener, Etuier for kammer, Fat, Fatunderlag, Feiebrett for bord, Feltflasker, Feltkokekar, Te-filtre, Filtre for husholdningsbruk, Brødfjeler, Flakonger, Flasker, Kjøleflasker, Flasker, Flaskeåpnere, Fluesmekker, Fordelingsbokser for papirservietter, Fordelingsinnretninger for såpe, Former for isbiter, Former for matlaging, Frityrkokere, Fruktpresser, Fruktskåler, Drikkeglass, Glassballong, Glassbeholdere, Glasskorker, Glasskuler, Glassmosaikk, Glasspropper, Lukkeanordninger for grytelokk, Gryter, Grønnsaksfat, Gulvskureklut, Hansker for husholdningsbruk, Hansker for polering, Hansker til hagearbeid, Hansketrekkere, Helletuter, Serviettholdere, Svampholdere, Holdere for menykart, Holdere for tannstikkere, skohorn, Husholdningsbeholdere, Husholdningsredskaper, Husholdningssvamper, Hvitløkspresser, Håndkverner for husbruk, Hårkammer, insektsfeller, Former for isbiter, Isbøtter, Isoleringsflasker, Isotermiske poser, Isspann, Kaffekanner, Kaffekverner, Kaffeserviser, Kakebokser, Kakeformer, Kakejern, Kakeruller, Kakespader, Kandelabre, Kanner, Karaffelbrikker, Karafler, Kasseroller, Keramikkprodukter for husholdning, Kjevler, Kjøkkenbeholdere, Kjøkkenredskaper, Kluter for rengjøring, Knivstativer for bord, Kokekjeler, Kopper av papir eller plast, Kopper, Korketrekkere, Krukker, Ølkrus, Krus, Kryddersett, Kurver for husbruk, Langpanner, Leirgryter, Kaffeserviser, Limpotter, Luktfjerningsapparater for personlig bruk, Lunsjbokser, Lysestaker, Lysmansjetter, Lysslukkere, Plater for å hindre overkoking av melk, Håndmiksere, Mugger, Oppvaskbørster, Osteklokker, Overtrekk for strykebrett, Lokk for panner, Pepperbøsser, Håndpepperkverner, Piknik-kurver med bestikk og servise, Plastkopper, Pokaler, Porselenserviser, Pottemakervarer, Potter, Blomsterpotter, Nattpotter, Ragu-gryter, Kjøkken-Redskaper, Rengjøringskluter, Rengjøringsredskaper (håndredskap), Seviettringer, Rottefeller, Røkabsorberende materiell for husholdningsbruk, Salatboller, Saltkar, Serveringsbrett, Serviettholdere, Serviettringer, Serviser, Sifonger for kullsyreholdig vann, husholdningsredskap Sikt, kjøkkenredskap Sil, Skilt av porselen eller glass, Skjærebrett for kjøkken, Skobørster, Skåler, Smulebørster, Smørklokker, Smørkrukker, Småkakeformer, Sparebøsser, Sparegriser, Spisepinner, Sprøyteposer for dekorering av kaker, Stekeformer, Stekepanner, Stekeredskaper, Sugerør, Sukkerskåler, Suppeterrin, Kokkeskjeer, Svamper for husholdningsbruk, Svamper for rengjøring, 16

17 registrerte varemerker /13 Klasse:29 Klasse:30 Svampholdere, Syltetøyglass, Søppelspann, Termosflasker, Teserviser, Tesiler, Toalettbørster, Toalettetuier, Toalettredskaper, Toalettholder, Toalettsett, Vaskebaljer, Underskåler, Urner, Stålull, Vaffeljern, ikke elektriske, Vanningskanner, Vanningsredskaper, Vinprøvere, Visper Algeekstrakter, Ansjos, Bacon, Blodpølser, Buljonger, Preparater for tilberedelse av buljongen, konserverte bønner, Dadler, Drikker av melk eller hovedsakelig av melk, Dyremarg for bruk som næringsmiddel, Egg til konsum, Eggehvite, Eggeplommer, Eggpulver, Eggtoddi, Eplepure, Erter, Kokosfett, Fettblandinger for brødskiver, Fettholdige blandinger for brødskiver, spiselige Fettstoffer, Fisk, Fiskefileter, Fiskehermetikk, Fiskemat, Fiskemousse, Fiskeprodukter, Bearbeidet fiskerogn, Frityrstekte poteter, Frossen frukt, Tørkede frukter, Fruktgele, Fruktkonserver, Fruktmos, Fruktsalater, Fruktskall, Fruktskiver, Frø for bruk i næringsmidler, Gelatin, Geleer, Griljerte pølser, Grønnsaker, Grønnsaksaft for koking, Grønnsaksalater, Grønnsaksupper, Hermetisk frukt, Hermetisk kjøtt, Hermetiske grønnsaker, Ingefærsyltetøy, Kakaosmør, Kandiserte frukter, Kasein til matlagingsformål, Kaviar, Kefir, Kjøttekstrakter, Kjøttgeleer, Fersk og preparert laks, Lever, Leverpostei, Hermetiske linser, Maisolje, Mandler, Margarin, Marmelade, Meieriprodukter, Melk, Milkshake, Muslinger, Nøtter, Oliven, spiselig Olivenolje, spiselige Oljer, Osteløype, Ostemasse, Oster, Peanøttsmør, Potetchips, Potetskiver, Pølser, Rapsolje, Rosiner, Fruktsalater, Grønnsakssalater, Saltet fisk, Saltet kjøtt, Sardiner, Saucisser, Sesamolje, Sild, Skinke, Smult, Smør, Kakaosmør, Smørkrem, Fruktbasert snacks, Supper, Surkål, Svinekjøtt, Sylteagurker, Syltet frukt, Syltetøy, Tofu, Tomatpure, Tomatsaft for matlaging, Tranebærkompott/-pudding, Trøfler, Tunfisk, Vilt, Yoghurt. Stjerneanis, Bakepulver, Bakverk, Brød, Byggmel, Bønnemel, Cheesburgere, Cornflakes, semuljegryn, Couscous, Deigvarer, Dessertmousse, Salatdressinger, Kaffebaserte drikker, Kakaobaserte drikker, Druesukker til matlagingsformål, Fruktsauser, Fylte tacoskjell, Gjær for deiger, Gluten til matlagingsformål, Glutentilsetning til matlagingsformål, Griljermel, Havre, Havreflak, Havregryn, Hevningsmidler for bakverk, Honning, Honningkaker, Hvetemel, Hvetespirer for menneskeføde, Iskrem, Iste, Kaffe, Kaffedrikker, Kaffeerstatninger, Kakao, Kakaodrikker, Kakaoprodukter, Kakedeiger, Kakeglasur, Kakepulver, Kaker,Søtsake, Kapers, Karry, Kavringer, Ketchup, Kjeks, Kjeksvaren, Kjøttkraft, Kjøttpaier, Kjøttsky, Kokesalt, Konditorvarer, Konfektyrer, Kornpreparater, Krydder, Krydderblandinger, Krydderier, Maisflak, Maisgryn, Maisgrynpartikler, Maismel, Majonesen, Makaroni, Maltkjeks, Mandelmasse, Brente mandler, Marinader, Marsipan, Mel, Melasse, Melassesirup, Melgrøt laget på melk, Muskatnøtter, Mynte for konditorvarer, Mysli, Mølleprodukter, Nellikspiker, Nudler, Nudlebaserte retter, Paier, Pannekaker, Pepper, Peppermyntesukkertøy, Pesto, Pizzaer, Proteinbarer, Ris, Riskaker, Rundstykker, Salatdressinger, Salt for konservering av næringsmidler, Salt til husholdningsbruk, Sauser, Sellerisalt, Semulje, Sennep, Sennepspulver, Sjokolade, Sjokoladedrikker, Sjokolademousse, Smørbrød, Smørbrødkjeks, Smørkjeks, Klasse:32 Klasse:33 Klasse:35 Klasse:38 Småkaker, Soyamel, Soyasaus, Spaghetti, Sukker, Sukkertøy, Sushi, Søtningsmidler, Søtsaker, Terter, Tomatsaus, Tacoskjell, Tortilla, Tyggegummi, Usyret brød, Vafler, Vanilje, Vaniljeerstatninger, Vaniljesaus, Vanillin, Vegetabilske preparater til erstatning for kaffe, Vermiceller, Vinstein for tilberedning av mat, Vinstein til matlagingsformål, Vårruller, Yoghurtis, Øleddik. Alkoholfrie fruktekstrakter, pulver for kullsyreholdige Drikker, saft for fremstilling av Drikker, sirup for Drikker, tabletter for kullsyreholdige Drikker, Drikkevann, ikke alkoholholdige Drinker, Ferdigmiksede alkoholdrikker, andre enn øl, Alkoholfrie fruktdrikker, Fruktsaft, Grønnsaksaft, Humleekstrakter for fremstilling av øl, Ingefærøl, Isotoniske drikker, Kullsyreholdig vann, Limonade, Maltmost, Maltøl, Mineralvann, Most Sirup for drikker, Smoothies, Sodavann, Sorbetdrikker, Tomatsaftdrikker, Ugjæret druesaft, Valledrikk, Drikkevann, Kullsyreholdig vann, Vørter, Øl Alkoholholdige drikker [unntatt øl], Alkoholholdige ekstrakter, Alkoholholdige essenser, Alkoholholdige fruktekstrakter, Anislikør, Aperitiffer, Arak [likør], Bitter [likør], Brennevin, Brenneviner og likører for fordøyelsen, Cider, Cocktailer, Curacao [likør], Alkoholholdige drikker unntatt øl, Alkoholholdige drikker med frukter, Destillerte drikker, Drikker på basis av ris (Alkoholholdige), Eau de vie, Alkoholekstrakter, Fruktekstrakter [alkoholholdige], Enebærbrennevin, Alkoholessenser, Ettervin, Ferdigmiksede alkoholholdige drikke, andre enn ølbaserte, Fruktekstrakter, alkoholholdige, Kirsch [kirsebærbrennevin, -likør], Likører, Mjød, Myntealkohol, Myntelikører, Pæremost, Risdrikker (akoholholdige), Rom, Sake [rasbrennevin], Viner, Vodka, Whisky Annonse- og reklamevirksomhet via postordre, Demonstrasjoner av varer, Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse, PR-virksomhet, Public Relation, Administrasjon av handelstjenester, Import- og eksport agenturer, Arbeidsformidling, Bistand for ledelse av handels- eller industri bedrifter, Konsultasjon for bedrifts og forretningsledelse, Bistand til bedriftsledelse, Konsultasjoner om bedriftsledelse, Bedriftsledelse av hoteller, Bedriftsledelse for utøvende kunstnere, Bistand ved forretningsledelse, dekorering av butikkvinduer, Fjernsynsreklame, Forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre, Layouttjenester for reklameformål, Markedsføring, Markedsstudier, Markedsundersøkelser, Modelltjenester for reklame og salg, rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse, Organisering av handels og reklameutstillinger, Organisering av messer for salg og markedsføring, Organisering av moteoppvisninger for salgsformål, Konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, Personalrekruttering, Produksjon av reklamefilmer, Radioreklame og annonsering, Rasjonaliseringsekspertise, Reklameoppslag, Utleie av Reklameplass, publisering av reklametekster, Skrivning av reklametekster, Markedsstudier, Økonomisk planlegging Fjernsynssendinger, Kabelfjernsynssendinger, Radiosendinger, Fremskaffelse av pratesteder på etternett, Informasjonsbyråer, Mobiltelefonitjenester, Overføring av nettbaserte gratulasjonskort, Telefontjenester 17

18 registrerte varemerker /13 Klasse:41 Akademiaer, Arrangering og ledelse av praktiske seminarer, Artistopptredener, Coaching, Utleie av fjernsyns- og radioapparater, Fjernsynsunderholdning, Fysisk trening, Helseklubbinstruktør, Helseklubbvirksomhet, Korrespondansekurs, Korrespondanseundervisning, Kostskoler, Underholdningsvirksomhet, Undervisning, Utgivelse av bøker, Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster, Filmproduksjon, Fotografering, Innspillingsstudioer, Filmfremvisning, Layouttjenester, andre enn for reklameformål, Personlig trener, Produksjon av radio- og fjernsynsprogram, Radiounderholdning, Fysisk trening, Treningsleiertjenester, Underholdningsinformasjon, Utdannelse, Informasjon vedrørende utdannelse, Yrkesveiledning Klasse:43 Bartjenester, Catering, Hoteller, pensjonater, Formidling av midlertidig losji, Hotellreservering, Kafeer, Kafeteriaer, Kantiner, Hoteller, Pensjonater, Moteller, Pensjonatreservering, Restauranter, Selvbetjeningsrestauranter, Snack-barer, Turisthytter, Utleie av kokeapparater, utleie av vanndispensere (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HELLSTRØM Hellstrøm Holding AS, c/o Norcap Regnskap AS, Vollsveien 19, 1366 LYSAKER, Advokatfirmaet Selmer DA, v/ Martin Berggreen Rove, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Klasse:8 Klasse:11 Klasse:21 Barberblad, Sagblad (deler av verktøy), Etuier for Barberblader, Barberhøvler, sliperemmer for Barbering, etuier for Barberkniver, Barberredskaper, Beskjæringskniver, Beskjæringssakser, Blad for sakser, Boksåpnere, Bryneslirer, Brynesteiner, Bøkkerkniver, Båndkniver, Slakteapparater for dyr, Ikke elektrisk eggdeler, Filer, Forskjærkniver, Gafler, Gjerkasser, Grønnsakhakker, Grønnsakskniver, Hagekniver, Hageredskaper, Hagesakser, Hakkekniver, Jaktkniver, Jaktredskaper, Klippemaskiner for hår, Klippemaskiner for skjegg, sliperedskaper for Knivblad, Grønnsakskniver, Kniver, Knivsmedvarer, Krumkniver, Kvesseremmer, Kvessesteiner, Kvistkniver, Lommekniver, Negletenger, Okuleringskniver, Ostehøvler, Osteskjærere, Palettkniver, Pennekniver, Pinsetter, Ikke elektrisk Pizzakniv, Ikke elektrisk Pizzakutter, ikke elektrisk Pizzaskjærer, River, Rivjern, Sakser, Skjæreverktøy, Sliperedskaper, Sliperedskaper for knivblad, Slipeskiver, Slipesteiner, Slipestål, Spader, Strykejern, Sukkerklyper, Sølvtøy, Trancherkniver, Verktøybelter, Økser, Øser, åpnere for Østers, Østerskniver, Boksåpnere, Alkoholbrennere, Armatur for bakerovner, Armer for gassbrennere, Bakejern, Bakeriovner, fryse-beholdere, Kjølebeholdere, Brennere, Kaffebrennere, Brødbakemaskiner, Brødmaskiner, Brødristere, Dehydreringsapparater for matvarer, Desinfeksjonsapparater, Apparater for kjøling av drikker, Filter for drikkevann, Dryppvannere, Engangs steriliseringsposer, Fakler, Frityrkokere, Frukttørkeapparater, Fryseapparater og maskiner, Lavastein for bruk i grill, Grillapparater, Hårtørrere, Kaffebrennere, Kaffemaskiner, Kaffetraktere, Kinesiske lykter, Kokeplater, Elektriske kokeredskaper, Lamper for belysning, Lampeskjermer, Lampeskjermsholdere, Lampetter, Lavastein for bruk i grill, Lommelykter, Lommevarmere, Mikrobølgovner for matlagning, Oljebrennere, Oljelamper, Papirlykter, Peiser, Brødristere, Stekeapparater og - installasjoner, Stekeovner, Stekeredskaper, Tallerkenvarmere, Tørke- og risteapparater, Elektriske Vaffeljern, Filtreringsapparater for vann, Vannkjeler, Vannflasker, Elektriske youghurtmaskiner, Glassampuller og kolber (beholdere), Anordning for vedlikehold av slips, Apotekerglass, Asjetter, Baljer, Ballonger av glass, Børster for rengjøring av beholdere, Drikkebeholdere, Bestikk- og servisekurver for piknik, Blandeskjeer, Blomsterkasser, Blomsterpotter, Såpe-bokser, Te-bokser, Bokser av glass, Husholdningsboller, Bordservviser, Skjærebrett for kjøkken, 18

19 registrerte varemerker /13 Klasse:29 Veskebrett, Brødbokser, Brødfjeler, Brødkurver, Buksepressere, Smulebørster, Tannbørster, Børster til oppvask, unntatt maskindeler, Børster, elektriske, Bøtter, Coctail-vispere, kjøkkenredskap, Deigkuttere, Drikkebeholdere, varmeisolerende Drikkebeholdere, Drikkeglass, Drikkehorn, Dørslag, Eggbeger, Eltemaskiner for husholdningsformål, Emaljerte glass, Emulgeringsmaskiner for husholdningsbruk, Engangstallerkener, Etuier for kammer, Fat, Fatunderlag, Feiebrett for bord, Feltflasker, Feltkokekar, Te-filtre, Filtre for husholdningsbruk, Brødfjeler, Flakonger, Flasker, Kjøleflasker, Flasker, Flaskeåpnere, Fluesmekker, Fordelingsbokser for papirservietter, Fordelingsinnretninger for såpe, Former for isbiter, Former for matlaging, Frityrkokere, Fruktpresser, Fruktskåler, Drikkeglass, Glassballong, Glassbeholdere, Glasskorker, Glasskuler, Glassmosaikk, Glasspropper, Lukkeanordninger for grytelokk, Gryter, Grønnsaksfat, Gulvskureklut, Hansker for husholdningsbruk, Hansker for polering, Hansker til hagearbeid, Hansketrekkere, Helletuter, Serviettholdere, Svampholdere, Holdere for menykart, Holdere for tannstikkere, skohorn, Husholdningsbeholdere, Husholdningsredskaper, Husholdningssvamper, Hvitløkspresser, Håndkverner for husbruk, Hårkammer, insektsfeller, Former for isbiter, Isbøtter, Isoleringsflasker, Isotermiske poser, Isspann, Kaffekanner, Kaffekverner, Kaffeserviser, Kakebokser, Kakeformer, Kakejern, Kakeruller, Kakespader, Kandelabre, Kanner, Karaffelbrikker, Karafler, Kasseroller, Keramikkprodukter for husholdning, Kjevler, Kjøkkenbeholdere, Kjøkkenredskaper, Kluter for rengjøring, Knivstativer for bord, Kokekjeler, Kopper av papir eller plast, Kopper, Korketrekkere, Krukker, Ølkrus, Krus, Kryddersett, Kurver for husbruk, Langpanner, Leirgryter, Kaffeserviser, Limpotter, Luktfjerningsapparater for personlig bruk, Lunsjbokser, Lysestaker, Lysmansjetter, Lysslukkere, Plater for å hindre overkoking av melk, Håndmiksere, Mugger, Oppvaskbørster, Osteklokker, Overtrekk for strykebrett, Lokk for panner, Pepperbøsser, Håndpepperkverner, Piknik-kurver med bestikk og servise, Plastkopper, Pokaler, Porselenserviser, Pottemakervarer, Potter, Blomsterpotter, Nattpotter, Ragu-gryter, Kjøkken-Redskaper, Rengjøringskluter, Rengjøringsredskaper (håndredskap), Seviettringer, Rottefeller, Røkabsorberende materiell for husholdningsbruk, Salatboller, Saltkar, Serveringsbrett, Serviettholdere, Serviettringer, Serviser, Sifonger for kullsyreholdig vann, husholdningsredskap Sikt, kjøkkenredskap Sil, Skilt av porselen eller glass, Skjærebrett for kjøkken, Skobørster, Skåler, Smulebørster, Smørklokker, Smørkrukker, Småkakeformer, Sparebøsser, Sparegriser, Spisepinner, Sprøyteposer for dekorering av kaker, Stekeformer, Stekepanner, Stekeredskaper, Sugerør, Sukkerskåler, Suppeterrin, Kokkeskjeer, Svamper for husholdningsbruk, Svamper for rengjøring, Svampholdere, Syltetøyglass, Søppelspann, Termosflasker, Teserviser, Tesiler, Toalettbørster, Toalettetuier, Toalettredskaper, Toalettholder, Toalettsett, Vaskebaljer, Underskåler, Urner, Stålull, Vaffeljern, ikke elektriske, Vanningskanner, Vanningsredskaper, Vinprøvere, Visper Algeekstrakter, Ansjos, Bacon, Blodpølser, Klasse:30 Buljonger, Preparater for tilberedelse av buljongen, konserverte bønner, Dadler, Drikker av melk eller hovedsakelig av melk, Dyremarg for bruk som næringsmiddel, Egg til konsum, Eggehvite, Eggeplommer, Eggpulver, Eggtoddi, Eplepure, Erter, Kokosfett, Fettblandinger for brødskiver, Fettholdige blandinger for brødskiver, spiselige Fettstoffer, Fisk, Fiskefileter, Fiskehermetikk, Fiskemat, Fiskemousse, Fiskeprodukter, Bearbeidet fiskerogn, Frityrstekte poteter, Frossen frukt, Tørkede frukter, Fruktgele, Fruktkonserver, Fruktmos, Fruktsalater, Fruktskall, Fruktskiver, Frø for bruk i næringsmidler, Gelatin, Geleer, Griljerte pølser, Grønnsaker, Grønnsaksaft for koking, Grønnsaksalater, Grønnsaksupper, Hermetisk frukt, Hermetisk kjøtt, Hermetiske grønnsaker, Ingefærsyltetøy, Kakaosmør, Kandiserte frukter, Kasein til matlagingsformål, Kaviar, Kefir, Kjøttekstrakter, Kjøttgeleer, Fersk og preparert laks, Lever, Leverpostei, Hermetiske linser, Maisolje, Mandler, Margarin, Marmelade, Meieriprodukter, Melk, Milkshake, Muslinger, Nøtter, Oliven, spiselig Olivenolje, spiselige Oljer, Osteløype, Ostemasse, Oster, Peanøttsmør, Potetchips, Potetskiver, Pølser, Rapsolje, Rosiner, Fruktsalater, Grønnsakssalater, Saltet fisk, Saltet kjøtt, Sardiner, Saucisser, Sesamolje, Sild, Skinke, Smult, Smør, Kakaosmør, Smørkrem, Fruktbasert snacks, Supper, Surkål, Svinekjøtt, Sylteagurker, Syltet frukt, Syltetøy, Tofu, Tomatpure, Tomatsaft for matlaging, Tranebærkompott/-pudding, Trøfler, Tunfisk, Vilt, Yoghurt. Stjerneanis, Bakepulver, Bakverk, Brød, Byggmel, Bønnemel, Cheesburgere, Cornflakes, semuljegryn, Couscous, Deigvarer, Dessertmousse, Salatdressinger, Kaffebaserte drikker, Kakaobaserte drikker, Druesukker til matlagingsformål, Fruktsauser, Fylte tacoskjell, Gjær for deiger, Gluten til matlagingsformål, Glutentilsetning til matlagingsformål, Griljermel, Havre, Havreflak, Havregryn, Hevningsmidler for bakverk, Honning, Honningkaker, Hvetemel, Hvetespirer for menneskeføde, Iskrem, Iste, Kaffe, Kaffedrikker, Kaffeerstatninger, Kakao, Kakaodrikker, Kakaoprodukter, Kakedeiger, Kakeglasur, Kakepulver, Kaker,Søtsake, Kapers, Karry, Kavringer, Ketchup, Kjeks, Kjeksvaren, Kjøttkraft, Kjøttpaier, Kjøttsky, Kokesalt, Konditorvarer, Konfektyrer, Kornpreparater, Krydder, Krydderblandinger, Krydderier, Maisflak, Maisgryn, Maisgrynpartikler, Maismel, Majonesen, Makaroni, Maltkjeks, Mandelmasse, Brente mandler, Marinader, Marsipan, Mel, Melasse, Melassesirup, Melgrøt laget på melk, Muskatnøtter, Mynte for konditorvarer, Mysli, Mølleprodukter, Nellikspiker, Nudler, Nudlebaserte retter, Paier, Pannekaker, Pepper, Peppermyntesukkertøy, Pesto, Pizzaer, Proteinbarer, Ris, Riskaker, Rundstykker, Salatdressinger, Salt for konservering av næringsmidler, Salt til husholdningsbruk, Sauser, Sellerisalt, Semulje, Sennep, Sennepspulver, Sjokolade, Sjokoladedrikker, Sjokolademousse, Smørbrød, Smørbrødkjeks, Smørkjeks, Småkaker, Soyamel, Soyasaus, Spaghetti, Sukker, Sukkertøy, Sushi, Søtningsmidler, Søtsaker, Terter, Tomatsaus, Tacoskjell, Tortilla, Tyggegummi, Usyret brød, Vafler, Vanilje, Vaniljeerstatninger, Vaniljesaus, Vanillin, Vegetabilske preparater til erstatning for kaffe, Vermiceller, Vinstein for tilberedning av mat, Vinstein til matlagingsformål, Vårruller, 19

20 registrerte varemerker /13 Klasse:32 Klasse:33 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:41 Yoghurtis, Øleddik. Alkoholfrie fruktekstrakter, pulver for kullsyreholdige Drikker, saft for fremstilling av Drikker, sirup for Drikker, tabletter for kullsyreholdige Drikker, Drikkevann, ikke alkoholholdige Drinker, Ferdigmiksede alkoholdrikker, andre enn øl, Alkoholfrie fruktdrikker, Fruktsaft, Grønnsaksaft, Humleekstrakter for fremstilling av øl, Ingefærøl, Isotoniske drikker, Kullsyreholdig vann, Limonade, Maltmost, Maltøl, Mineralvann, Most Sirup for drikker, Smoothies, Sodavann, Sorbetdrikker, Tomatsaftdrikker, Ugjæret druesaft, Valledrikk, Drikkevann, Kullsyreholdig vann, Vørter, Øl Alkoholholdige drikker [unntatt øl], Alkoholholdige ekstrakter, Alkoholholdige essenser, Alkoholholdige fruktekstrakter, Anislikør, Aperitiffer, Arak [likør], Bitter [likør], Brennevin, Brenneviner og likører for fordøyelsen, Cider, Cocktailer, Curacao [likør], Alkoholholdige drikker unntatt øl, Alkoholholdige drikker med frukter, Destillerte drikker, Drikker på basis av ris (Alkoholholdige), Eau de vie, Alkoholekstrakter, Fruktekstrakter [alkoholholdige], Enebærbrennevin, Alkoholessenser, Ettervin, Ferdigmiksede alkoholholdige drikke, andre enn ølbaserte, Fruktekstrakter, alkoholholdige, Kirsch [kirsebærbrennevin, -likør], Likører, Mjød, Myntealkohol, Myntelikører, Pæremost, Risdrikker (akoholholdige), Rom, Sake [rasbrennevin], Viner, Vodka, Whisky Annonse- og reklamevirksomhet via postordre, Demonstrasjoner av varer, Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse, PR-virksomhet, Public Relation, Administrasjon av handelstjenester, Import- og eksport agenturer, Arbeidsformidling, Bistand for ledelse av handels- eller industri bedrifter, Konsultasjon for bedrifts og forretningsledelse, Bistand til bedriftsledelse, Konsultasjoner om bedriftsledelse, Bedriftsledelse av hoteller, Bedriftsledelse for utøvende kunstnere, Bistand ved forretningsledelse, dekorering av butikkvinduer, Fjernsynsreklame, Forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre, Layouttjenester for reklameformål, Markedsføring, Markedsstudier, Markedsundersøkelser, Modelltjenester for reklame og salg, rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse, Organisering av handels og reklameutstillinger, Organisering av messer for salg og markedsføring, Organisering av moteoppvisninger for salgsformål, Konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, Personalrekruttering, Produksjon av reklamefilmer, Radioreklame og annonsering, Rasjonaliseringsekspertise, Reklameoppslag, Utleie av Reklameplass, publisering av reklametekster, Skrivning av reklametekster, Markedsstudier, Økonomisk planlegging Fjernsynssendinger, Kabelfjernsynssendinger, Radiosendinger, Fremskaffelse av pratesteder på etternett, Informasjonsbyråer, Mobiltelefonitjenester, Overføring av nettbaserte gratulasjonskort, Telefontjenester Akademiaer, Arrangering og ledelse av praktiske seminarer, Artistopptredener, Coaching, Utleie av fjernsyns- og radioapparater, Fjernsynsunderholdning, Fysisk trening, Helseklubbinstruktør, Helseklubbvirksomhet, Korrespondansekurs, Korrespondanseundervisning, Kostskoler, Underholdningsvirksomhet, Undervisning, Utgivelse av bøker, Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster, Filmproduksjon, Fotografering, Innspillingsstudioer, Filmfremvisning, Layouttjenester, andre enn for reklameformål, Personlig trener, Produksjon av radio- og fjernsynsprogram, Radiounderholdning, Fysisk trening, Treningsleiertjenester, Underholdningsinformasjon, Utdannelse, Informasjon vedrørende utdannelse, Yrkesveiledning Klasse:43 Bartjenester, Catering, Hoteller, pensjonater, Formidling av midlertidig losji, Hotellreservering, Kafeer, Kafeteriaer, Kantiner, Hoteller, Pensjonater, Moteller, Pensjonatreservering, Restauranter, Selvbetjeningsrestauranter, Snack-barer, Turisthytter, Utleie av kokeapparater, utleie av vanndispensere 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND Islandsk tolltariff ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg;

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg; Vedlegg 3 OPPRINNELSESREGLER Artikkel 1 Definisjoner Ved anvendelse av dette vedlegget, skal definisjonene fastsatt i artikkel 1 i vedlegg I til Frihandelsavtalen med unntak for bokstav (k) gjelde. Enhver

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/10-2010.09.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 36/10-2010.09.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 36/10-2010.09.06 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/12-2012.11.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 47/12-2012.11.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 47/12-2012.11.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/13-2013.05.27 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 22/13-2013.05.27 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 22/13-2013.05.27 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer