MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 59/07 07/223 REFERATER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 59/07 07/223 REFERATER"

Transkript

1 Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 59/07 07/223 REFERATER MØTEINNKALLING SAKSLISTE 60/07 07/359 Unntatt offentlig ofl 6 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK SØRØY HAVFISKESENTER AS 61/07 07/61 SØKNAD OM Å FÅ TA UT MASSER I DET TYSKE- MASSEUTTAKET NED PÅ HALSEN - GRUNNEIENDOM GNR. 15 BNR /07 07/61 UREGULERT UTTAK AV SAND PÅ HASVIK SANDEN 63/07 07/128 SØKNAD OM Å FÅ KJØPE EN PARSELL AV GRUNNEIENDOM GNR. 15 BNR170 64/07 07/265 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR.3 BNR.2, PER IVERSENBUKT 65/07 07/307 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOMEN GNR. 15 BNR. 8 66/07 07/56 HØRING - NY MOTORFERDSELLOV

2 67/07 07/48 DISPONERING AV PSYKIATRIMIDLER - OVERFØRT FRA 2006 TIL /07 07/156 SØKNAD FRA FK SØRØY GLIMT 69/07 07/156 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD/LÅN Sak 68/07 og sak 69/07 ettersendes. Breivikbotn, 4. oktober 2007 Geir A. Iversen (s) ordfører

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 07/223 Sak 59/07: REFERATER Faglig tilråding: Saksutredning: 1) 07/ RÅD//SM V /07 Troms og Finnmark veterinærforening UTTALELSE FRA ÅRSMØTENE 2) Fylkesmannen i Finnmark v/trude Rikstad ANG. FYLKESMANNSBESØK 1. OG 2. NOVEMBER BREIVIKBOTN, Odd Michelsen Konsulent

4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: K53 Arkivsaksnr.: 07/61 Sak 61/07: SØKNAD OM Å FÅ TA UT MASSER I DET TYSKE MASSEUTTAKET NED PÅ HALSEN GRUNNEIENDOMMEN GNR. 15 BNR. 52 Faglig tilråding: Formannskapet vedtar med hjemmel i kommunens areal- og kystsoneplan å gi avslag på søknaden fra John Inge Karlsen om å ta ut masser i det gamle masseuttaket på grunneiendommen gnr. 15 bnr. 52, da forslaget er i strid med areal- og kystsoneplanens formål i dette området. Det kan derimot gis tillatelse til å leie eiendommen for bruk til oppsamlingsplass for sau, med den forutsetning at det først kan realiseres dersom kommunen en gang i fremtiden velger å rydde området for restmasser. Saksutredning: Dok: - Kopi av søknad om å ta ut masser i det gamle masseuttaket på grunneiendommen gnr. 15 bnr Kart over området i målestokk 1: Kopi av høringsuttalelse fra Jordbrukssjefen i Hasvik kommune - Kopi av høringsuttalelse fra Statens Vegvesen - Kopi av høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark v/miljøvernavdelingen - Kopi av høringsuttalelsen fra Samisk kulturminneråd - Kopi av høringsuttalelse fra Reindriftsforvaltningen vest- Finnmark - Kopi av høringsuttalelse fra Fylkeskommunen v/areal- og kulturvernavdelingen Det er kommet inn en søknad til Hasvik kommune fra John Inge Karlsen om å ta i bruk det gamle masseuttaket på grunneiendom gnr. 15 bnr. 52, angivelig fra krigens dager. Hjemmelshaver til denne eiendommen er i dag Hasvik kommune. John Inge Karlsen ønsker å ta ut grove masser som ligger igjen fra den gang det var uttak her. Videre ønsker han, når all brukbar masse er tatt ut, å gjerde inn dette området å ta det i bruk som samlingsplass for sauene sine. I den sammenheng ønsker han å beplante dette området for å forhindre erosjon. Det aktuelle området ligger i det som er definert i Kommunens areal- og kystsoneplan som LNF- sone C. Det å oppta uttak av masser innenfor et slikt område vil bryte radikalt med formålet.

5 I de tilfeller hvor en utvinner ønsker å starte opp masseuttak må utvinner først utarbeide et forslag til reguleringsplan samt driftsplan for uttaket som så må behandles av kommunen. Denne søknaden kan ikke anses å være noe forslag til reguleringsplan, ei heller kan man anse dette som en driftsplan hvor hele masseutakksvirksomheten er beskrevet fra start til slutt. Hva gjelder forslaget om å benytte området til oppsamlingsplass for sau, så vil det være avhengig av at restmasser fra det gamle massetaket fjernes. Denne opprydningen bør, i fall det blir aktuelt å tillate at området brukes til oppsamlingsplass for sau, forestås av grunneier (Hasvik kommune) for å sikre at dette skjer på en forsvarlig måte. Administrative bemerkninger: Denne saken har vært ute til høring hos sentrale myndigheter. Ingen utenom Fylkesmannen v/miljøvernavdeling hadde innvendinger til denne søknaden. Fylkesmannens innvending besto i en anbefaling om ikke å tillate masseuttak i dette område, da det ikke, fra vår side, foreligger noen planer eller forslag til planer om dette. Hva gjelder bruk av området til oppsamlingsplass for sau har fylkesmannen ingen innvendinger men utrykker skepsis til planene. BREIVIKBOTN, Geir Johansen Avdelingsingeniør

6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: K53 Arkivsaksnr.: 07/61 Sak 62/07: UREGULERT UTTAK AV SAND PÅ HASVIK SANDEN Faglig tilråding: Formannskapet vedtar med hjemmel i reguleringsplan for Hasvik flyplass og havneområdet, vedtatt av kommunestyret , å forby all form for uttak av sand fra Hasvik sanden, og i brevsform å gjøre hele kommunens befolkning oppmerksom på dette. Det bør videre settes i gang et arbeid med å regulere et område i Hasvik kommunen til sandtak. Saksutredning: Dok: - Kopi av reguleringsplan for Hasvik flyplass og havneområde I flere år har det vert vanlig at både privat personer og entreprenører har tatt ut sand på Hasvik sanden uten at Hasvik kommune har reagert på dette. Uttaket har da blitt foretatt under flomålet. Dette er en form for uttak som har foregått på tross av at området er regulert til friluftsområde og ikke masseuttak. Det vil si at å kjøre personbil med henger eller lastebil ned på sanden er å regne som motorisert ferdsel i utmark. Dersom det er behov for å kjøre med motorkjøretøy ned på sanden skal det med andre ord søkes om dispensasjon etter lov om ferdsel i utmark Denne formen for uttak foregår som et resultat av at behovet for slike masser er stort, og at det ikke finnes lokaliteter i kommunen som er satt av til dette konkrete formålet. Uttak av masser uansett hva slags masser det er, og hvor de befinner seg, ikke forekomme før området er regulert til formålet. Administrative bemerkninger: Uttak av sand på Hasvik sanden bør etter administrasjonens oppfatning ikke forekomme da dette er med på drenere stranda for sand. Det vil på sikt være svert ødeleggende for det som er igjen av denne sandstranda. Dersom det er ønskelig at Hasvik sanden skal fortsette og eksistere slik den er i dag. Bør slik virksomhet uttrykkelig forbys. Det bør derimot så raskt som mulig ses på alternative lokaliteter i kommunen som kan reguleres til dette formålet, da behovet for slike masser er stort. BREIVIKBOTN, Geir Johansen Avdelingsingeniør

7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 07/128 Sak 63/07: SØKNAD OM Å FÅ KJØPE EN PARSELL AV GRUNNEIENDOMMEN GNR. 15 BNR. 170 Faglig tilråding: Formannskapet vedtar, i medhold av kommunens betalingsregulativ punkt. 3, (salg og festepriser for boligtomter), å selge 1293 m 2 av grunneiendommen gnr. 15 bnr170 til Ragnhild Gamst Torkildsen og Trygve Vågen Torkildsen for kr. 7,- pr. m 2. Kommunen vil som resultat av dette søke om fradeling av den aktuelle parsell. Saksutredning: Ragnhild Gamst Torkildsen og Trygve Vågen Torkildsen søker om å få kjøpe en parsell av gnr. 15 bnr Hjemmelshaver til denne eiendommen er Hasvik kommune. Hensikten med det ønskede ervervet er å skape området om til et naturaktivitetsområde. Det innebærer etablering av stier, tilrettelegge for klatring samt beplantning ( frukttrær og bærbusker). Reguleringsmessige forhold: Eiendommen gnr. 15 bnr. 170 omfattes ikke av noen stadfestet reguleringsplan. Det pågår ikke regulering i området. Eiendommen ligger derimot i et område som etter kommunens arealdel er definert som Tettstedsområde. I dette området kan arbeid og tiltak som nevnt etter plan- og bygningsloven 81, 84, 86 a og b samt 93(arbeid som krever byggetillatelse og visse andre varige konstruksjoner og anlegg) samt fradeling til slike ikke finne sted før området er regulert. Intensjonen med dette grunnervervet er som angitt ovenfor å etablere stier, tilrettelegge for klatring samt å beplante området. Dette vil etter administrasjonens oppfatning ikke bryte med formålet i kommunens areal- og kystsoneplan. Dette vil slik vi ser det kunne bli et positivt innslag i bygda Breivikbotn. BREIVIKBOTN, Geir Johansen Avdelingsingeniør

8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 07/265 Sak 64/07: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR.3 BNR.2, PER IVERSEN-BUKT Faglig tilråding: Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven å gi tillatelse til deling av grunneiendommen gnr. 3 bnr. 2 til fritidsformål. Det vil i fremtiden ikke gis tillatelse til verken oppføring av fritidsbolig eller ytterligere deling av den aktuelle parsell til fritidsbolig- formål. Saksutredning: Dok: - Kopi av Søknad om deling - Kopi av situasjonskart i målestokk 1: Kopi av uttalelse fra Jordbrukssjefen, 9620 KVALSUND - Kopi av uttalelse fra Fylkeskonservatoren, 9800 VADSØ - Kopi av uttalelse fra Samisk kulturminneråd, 9820 VARANGERBOTN - Kopi av uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark v/miljøvernog planavd., 9800 VADSØ - Kopi av uttalelse fra Reindriftskontoret i Vestfinnmark, 9520 KAUTOKEINO Svein Krane ønsker å fradele en ca 23,1 mål stor parsell av gnr. 3 bnr. 2 i Per Iversen-bukt i Hasvik kommune. Denne parsellen vil da erstatte en del av festeeiendommen gnr. 3 bnr. 2 fnr. 1. Formålet med denne delingen er at hjemmelshaver Svein Krane ønsker å selge denne parsellen som fritidseiendom. Reguleringsmessige forhold: Eiendommen gnr. 3 bnr. 2 omfattes ikke av noen stadfestet reguleringsplan. Det pågår ikke regulering i området. Eiendommen ligger derimot i et område som etter kommunens arealdel er definert som LNF- sone C. I denne sonen er oppføring av spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse ikke tillat. Det er i dette område gammel bebyggelse som i dag benyttes til fritidsbolig. Det vil derfor i dette tilfellet ikke bli snakk om oppføring av fritidsbolig. Det vil dersom dette skal godkjennes bli snakk om en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Kommunen ser dette som uproblematisk da området allerede brukes til fritidsformål.

9 Vannforsyning, avløp og avkjørsel: Det vil ikke være snakk om verken vannforsyning, avløp eller avkjørsel i dett området. Den samme bruken som eksisterte før deling vil fortsette etter deling. Administrative bemerkninger: Saken har vert på høring hos sentrale instanser. Av disse innstanser er det kun Reindriftsforvaltningen som har innvendinger til søknaden om deling. Innvendingen består i at man ikke ønsker en ytterligere utbygging av dette området til fritidsformål, så nært opp til det nye feltslakteriet som reindriftsdistriktet er i ferd med å etablere ved Per Ivers Heim. Det bør da heller ikke, slik administrasjonen ser det, bli aktuelt å tillate oppføring av flere fritidsboliger på denne eiendommen enn det som allerede finnes. BREIVIKBOTN, Geir Johansen Avdelingsingeniør

10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 07/307 Sak 65/07: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOMMEN GNR. 15 BNR. 8 Faglig tilråding: Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 93 h å gi tillatelse til fradeling av tre parseller av grunneiendommen gnr. 15 bnr. 8, og at disse, i medhold av lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom 3-1 punkt 2, kan inngå i en registerenhet. Saksutredning: Dok: - Kopi av søknad om deling - Kopi av situasjonskart i målestokk 1: Kopi av uttalelse fra landbrukskontoret i Kvalsund - Kopi av uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Vest- Finnmark - Kopi av uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark v/miljøvernavdelingen - Kopi av uttalelse fra Finnmark fylkeskommune v/areal- og kulturvernavdelingen - Kopi av uttalelse fra Samisk kulturminneråd Hjemmelhaverne av gnr. 15 bnr. 8 v/harald Gamst ønsker å fradele tre parseller av grunneiendommen gnr. 15 bnr. 8 til hage/parkareal på henholdsvis ca. 691, 117 og 9 m 2. Intensjonen med denne fradelingen er å selge disse parsellene til Ragnild Gamst Thorkilsen og Trygve Vågen Torkilsen. De ønsker å benytte disse arealene til generell forskjønning. Reguleringsmessige forhold: Eiendommen gnr. 15 bnr. 8 omfattes ikke av noen stadfestet reguleringsplan. Det pågår ikke regulering i området. Eiendommen ligger derimot i et område som etter kommunens arealdel er definert som Tettstedsområde. I dette området kan arbeid og tiltak som nevnt etter plan- og bygningsloven 81, 84, 86 a og b samt 93(arbeid som krever byggetillatelse og visse andre varige konstruksjoner og anlegg) samt fradeling til slike ikke finne sted før området er regulert. I denne saken er det ikke snakk om å fradele eiendom til bebyggelse. Intensjonen med dette grunnervervet er å plante ut busker og trær til generell forskjønning. Dette vil etter vår oppfatning ikke på noen måte bryte med kravet i kommunens areal- og kystsoneplan. Dette vil kunne bli et positivt innslag i bygda Breivikbotn.

11 Vann- avløp og avkjørsel: Da det her ikke skal føres opp bebyggelse vil det ikke være behov for vann og avløp. Det vil heller ikke bli etablert noen avkjørsel til disse parsellene. Administrative bemerkninger: Saken har vert på høring hos sentrale instanser. Det har ikke kommet inn noen innvendinger til denne. Nabovarsel imf. Delingssøknaden foreligger ikke, da alle parter i saken er hjemmelshavre til gjeldende eiendom og allerede er kontaktet, og har godkjent, en eventuell fradeling. BREIVIKBOTN, Geir Johansen Avdelingsingeniør

12 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 07/56 Sak 66/07: HØRING - NY MOTORFERDSELLOV Faglig tilråding: Forslaget til ny lov om motorferdsel i utmark med egen forskrift for Nord-Troms og Finnmark er ikke tilpasset forholdene og behovet i Finnmark. Forslaget har for liten støtte i befolkningen til å kunne være et godt verktøy for en balansert forvaltning. Leiekjøringsordningen som lovutkastets viktigste hovedgrep og eneste dispensasjonsmulighet for en rekke formål kan ikke aksepteres. Hasvik kommune går på det sterkeste mot lovforslagets målsetting om avvikling av rekreasjonsløyper. Videre er reiselivnæringens behov for dårlig ivaretatt. Hasvik kommune støtter lovens restriktive utgangspunkt for barmarkskjøring. Utstrakt barmarkskjøring i forbindelse med reindrift, eller ikke kontrollerbar og unyttig kjøring under dekke av næringsvirksomhet er et problem i dag. Direktoratet framhever dette i sin høring, men foreslår ingen tiltak for å løse denne utforringen. Hasvik kommune påpeker behovet for innføring av ordninger som dokumenterer tilknytning til næring og krav om føring av kjørebok ved næringskjøring på barmark, og eventuelt andre tiltak som kan bidra til å redusere næringskjøring på barmark. For å begrense barmarkskjøringen bør kommunen i Finnmark gis mulighet for å opprette landingsplasser i forbindelse med barmarksløyper. Innføring av begrepet Miljøtilpasset kjøretøy bidrar til at loven blir uoversiktlig og uklar mht hva som er lovlig, hva som er dispensasjonsgrunn og hva som er forbudt. Hasvik kommune ber om at det innarbeides en generell hjemmel for transport av ved på barmark på traktorvei. Transport av ved på vinterføre, uten leiekjøring, bør hjemles direkte i loven uten krav om dispensasjon. Denne hjemmelen må gjelde uavhengig av hvem som er grunneier. Hasvik kommune støtter forslaget om innføring av kommunal motorferdselplan, definisjon av utmark og videreføring av forbudstiden (5. mai 1. juli). Kommunestyret slutter seg for øvrig til merknadene som fremkommer i saksframlegget. Saksutredning: Vedlegg: Direktoratets høringsbrev

13 Sammendrag av DN s høringsdokument DN s lovforslag med forskrift. Bakgrunn: Direktoratet for Naturforvaltning har utarbeidet forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark, med høringsfrist 15. oktober. Fullstendig høringsdokument finnes på DN s hjemmeside under høringssaker. DN s hovedmålsetting med forslaget er å begrense skadevirkningene av motorferdsel. For å oppnå dette foreslås en rekke nye hovedgrep og innstramminger på hvilke formål som kan gi adgang til motorferdsel i utmark. Gjennomgang av lovforslaget med vurderinger: Leiekjøringsordning for snøskuter og løyve (lovens 14, 15 og 16) Lovforslaget tar i bruk leiekjøringsordning som nytt virkemiddel for transport på snødekket mark. Ved å henvise transportbehov til leiekjøring er tanken å begrense motorferdsel i utmark ved at færre vil ha behov for å skaffe seg egen snøskuter. Samtidig vil flere leiekjøringsoppdrag gi inntekt for leiekjører og dermed gjøre det attraktivt å inneha leiekjøringsløyve. Det stilles krav om at kommunen skal opprette leiekjøringsordning for snøskutertransport. Behovet skal vurderes og antall leiekjøringsløyver skal angis i motorferdselplanen. Kommunen skal etter søknad tildele ledig leiekjøringsløyve for ervervsmessig transport med snøskuter. Vurdering: Foreslåtte leiekjøringsordning vil være eneste lovlige transportform for en rekke formål som for eksempel: bagasje og utstyr til hytte, ved fra privat eiendom hvor en selv ikke er grunneier og for transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk ved bygging av hytte. I Finnmark har mange med bakgrunn i dagens regelverk innrettet seg med egen snøskuter for å løse sine transportbehov på vinterføre og for å nå turområder i åpne løyper. Det vil da være urimelig om ikke transport til egen hytte, transport av ved og transport av arbeidsfolk kan gjøres med eget utstyr, når transporten likevel etter forslaget kan gjennomføres. Kommunal motorferdselplan Nytt i forhold til dagens lov er at kommunene etter lovens 7 forpliktes til å føre en løpende arealplanlegging av motorferdsel med demokratisk medvirkning etter reglene i plan og bygningsloven hvor også insigelsesinstituttet vil sikre at lovens intensjon følges. Vurdering: Hasvik kommune må i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel innarbeidet rullering av løypenettet for motorferdsel i utmark. Motorferdsel i utmark er en viktig del av arealbruken, og bør derfor inngå i kommunens løpende arealplanlegging etter reglene i planog bygningsloven.

14 Lovens definisjon av utmark. Lovens virkeområde utvides til også å gjelde snødekt innmark. (lovens 2) Vurdering: Etter mal av friluftslovens regler for allmennhetens ferdsel på snødekket innmark, utvides motorferdsellovens virkeområde. Denne endringen vil være positiv for friluftslivet og redusere interessekonflikter mellom ski og skuter i nærområdene. Mye av den konfliktfylte skuterkjøringen skjer lovlig på innmark, til stor sjenanse for nærmiljø, friluftsliv og skigåere. Løyper: Ordningen med barmarkstraseer og snøskuterløyper videreføres i Nord-Troms og Finnmark, men med mulighet for avvikling av ordningen. Ingen nye skuterløyper kan opprettes. (Forskriften for Finnmark og Nord-Troms 2, 3 og 7.) Ordningen med skuterløyper for rekreasjonskjøring i Finnmark er et høyt verdsatt tilbud for befolkningen. Det er uakseptabelt om dette tilbudet avvikles slik det legges opp til. Hasvik Kommune krever derfor at 7 i forskriften tas ut av forslaget. I Finnmark er det et godt utbygd løypenett for snøskuter. Dette løypenettet har vært relativt fast i mange år. Behovet for endringer er derfor ikke stort, men det har vist seg over tid at det kan være behov for justeringer. Det bør derfor fortsatt være mulig å justere dagens løypenett. Forskriftens 3 anbefales derfor strøket. Dagens løypenett må videre hjemles til den nye forskriften og ikke til den gamle loven. Forbudstiden Motorferdselforbudet i perioden 5. mai til 30. juni opprettholdes i Finnmark. Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet. (Forskriften for Finnmark og Nord-Troms 5.) Vurdering: Denne bestemmelsen er en direkte videreføring av gjeldende regler og videreføres for å ta nødvendig hensyn til reinkalving, yngletid for viltet og for å unngå naturskader under snøsmeltingen. Forbudstiden er godt innarbeidet i Finnmark, hvor hensynet til reindrifta er viktig. Bagasje og utstyr til hytte på vinterføre Bagasje og utstyr til hytte som ikke ligger ved skuterløype kan kun gjøres ved leiekjøring. (Lovens 16 b og Forskriften for Finnmark og Nord-Troms 3). Vurdering: Gjeldende lov om motorferdsel i utmark er en viktig premissgiver for kommunens arealplanlegging. Våre innbyggere har etablert hytter hvor transport av bagasje og utstyr med snøskuter har vært en forutsetning. Det ville da være helt urimelig om hyttene skal få betydelig dårligere tilgjengelighet ved innføring av krav om leiekjøring. Hasvik kommune kan ikke akseptere leiekjøring som eneste alternativ for transport av bagasje og utstyr til private hytter. Dispensasjonsadgangen til hytteeiere lik dagens 5c må opprettholdes i det nye lovutkastet. Hasvik kommune anbefaler at hjemmel for slik transport inntas i forskriften for Nord-Troms og Finnmark, og at slik dispensasjon kan gis for inntil 5 år.

15 Varig bevegelseshemmet. Lovens definisjon ( 5f): Den som ved legeerklæring kan dokumentere at han eller hun på grunn av medfødte fysiske problemer, sykdom eller alvorlig skade, fysisk ikke er i stand til å forflytte seg utenfor vei, og at dette ikke er en tilstand som kan antas å være av forbigående art. Etter anbefaling fra kommunen kan fylkesmannen gi dispensasjon til varig bevegelseshemmede til å benytte seg av leiekjøring til bestemte mål på vinterføre. I unntakstilfeller kan tillatelsen gis til den bevegelseshemmede selv ( 20). Varig bevegelseshemmede kan på barmark få tillatelse til å bruke miljøtilpasset motorkjøretøy for å komme seg til egen eller andres hytte ( 20). Vurdering Forslaget innebærer en begrensning i varig bevegelseshemmedes mulighet til selv å kjøre snøskuter. Vi oppfatter det som urimelig at den funksjonshemmede som hovedregel henvises til leiekjøring. Dersom dispensasjon gis vil det av hensynet til naturen være det samme om den funksjonshemmede kjører selv eller benytter leiekjøring. Hensynet til den funksjonshemmedes behov for å være selvhjulpen bør veie tungt. Videre innebærer forslaget en ny og klar hjemmel for den funksjonshemmede til selv til å kjøre på barmark til egen eller andres hytter. I Finnmark er mange hytter plasser ut fra tilgjengelighet ved bruk av snøskuter om vinteren. Det er derfor grunn til å frykte betydelig økt motorferdsel på barmark med denne endringen. Derfor må det innarbeides i lovteksten at slik dispensasjon bare kan gis langs eksisterende traktorvei. Gjennom saksbehandling av dispensasjonsøknader fra bevegelseshemmede har kommunene erfart varierende kvalitet på legeerklæringene. Departementet bør derfor utforme standard blankett for legeerklæring som vil sikre dokumentasjon på funksjonshemming i samsvar med definisjonen i forslagets 5f. Miljøtilpasset fremkomstmiddel (lovens 5) Dette innføres som et nytt begrep. Begrepet beskriver det framkomstmiddel/kjøretøy som sett i forhold til den transporten som skal gjøres, til enhver tid vil gi minst ulempe og skade på naturmiljøet, og best mulig ivaretar muligheten for å oppleve stillhet og ro. Snøskuter med kamhøyde på mer enn 35 mm anses ikke som miljøtilpasset. Vurdering Innføring av dette begrepet sett i sammenheng med lovens dispensasjonsformål og hvilke transportformål som er tillatt med hjemmel i loven er lite oversiktlig. Vi kan for eksempel ikke se at det vil være mulig å få avviklet elgjakt i indre Finnmark med forslåtte bestemmelser. Dispensasjon Kommunen kan i unntakstilfeller gi tillatelse til motorferdsel ut over det som er tillatt eller søknadspliktig dersom søker påviser et behov som er i samsvar med lovens formål og som ikke kan dekkes på annen måte. Det kan ikke gis dispensasjon med mindre transporten etter et samfunnsmessig helhetssyn er mer til gagn enn til skade eller ulempe for naturmiljøet, stillhet og ro. Det kan ikke gis dispensasjon til persontransport. (lovens 10)

16 Rammene for hva det kan gis dispensasjon til blir tydeligere og strammere. Myndigheten til å gi dispensasjon beholdes av kommunene for de fleste formål. Dispensasjonsmyndigheten for funksjonshemmede, til utmarksnæring og i forbindelse med gruppeturer for helse- og omsorgsinstitusjoner legges til fylkesmannen. Vurdering Kommunenes forskjellige dispensasjonspraksis har gjort det nødvendig med et tydeligere og strammere regelverk. Av hensyn til likebehandlingen mellom kommunene aksepterer Hasvik Kommune at fylkesmannen gis myndighet til å gi dispensasjon på områder hvor behovet for likebehandling er stort og hvor utøvelsen av skjønn er betydelig. Ved Ordningen med transport av ved på snødekt mark etter utvisning fra Finnmarkseiendommen videreføres. (Forskriften for Finnmark og Nord-Troms 4.) Uten søknad kan ved på vinterføre til egen anvendelse transporteres med snøskuter (lovens 13). Etter søknad kan ved til egen anvendelse transporteres på barmark på traktorvei (lovens 12). Transport av ved på vinterføre fra hogstplass hvor en selv ikke er grunneier må gjøres med leiekjøring (lovens 16). Vurdering Transport av ved på vinterføre, uten leiekjøring, bør hjemles direkte i loven uten krav om dispensasjon. Denne hjemmelen må gjelde uavhengig av hvem som er grunneier. I denne sammenheng bør naturforvaltningen gjennom motorferdselloven legge til rette for bruk av ved som fornybar energi til oppvarming. På grunn av lite privateid skog i Finnmark innebærer forslaget at det i praksis blir forbudt å transportere ved på barmark på traktorvei. Dette vil være uforståelig, og er trolig ikke tilsiktet. Tradisjonelle næringer Reglene for motorferdsel i forbindelse med jordbruk, skogbruk og reindrift videreføres (lovens 8). Vurdering. Utstrakt barmarkskjøring i forbindelse med reindrift, eller ikke kontrollerbar og unyttig kjøring under dekke av næringsvirksomhet er et problem i dag. Direktoratet framhever dette i sin høring, men foreslår ingen tiltak for å løse denne utfordringen. Hasvik kommune påpeker behovet for innføring av ordninger som dokumenterer tilknytning til næring og krav om føring av kjørebok ved næringskjøring på barmark, og eventuelt andre tiltak som kan bidra til å redusere næringskjøring på barmark. Turistnæring Lovens næringsbegrep foreslås utvidet ved at fylkesmannen kan gi tillatelse til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist og reiselivsgoder mv (Lovens 9). Vurdering Finnmark og Nord-Troms står i særstilling for utvikling av skutersafari som reiselivsprodukt på grunn av skuterløyper for rekreasjonskjøring. Dette reiselivsproduktet har bidratt til mange

17 bedriftsetableringer, med flere hundre arbeidsplasser i Finnmark. Det er derfor viktig at våre skuterløyper ikke avvikles, slik det foreslås i forskriftens 7. Lovforslaget åpner ikke for persontransport ved utvidelse av lovens næringsbegrep. De fleste turistbedriftene som driver vinterturisme har behov for tilknytning mellom bedriften og løypenettet. Dette behovet bør løses gjennom forskriften for Nord-Troms og Finnmark. Barmarkskjøring Det nye lovforslaget innebærer svært restriktive regler for motorferdsel på barmark. Vurdering Hasvik kommune mener det er riktig å være restriktiv i forhold til barmarkskjøring. Men nyttig transport av ved på traktorveier må være mulig. Helikopter/fly 24 og 25. Muligheten til å benytte helikopter eller fly til annet enn nytteformål begrenses. Rekreasjon/friluftsliv og utflukter regnes ikke som nyttetransport. Vurdering For å begrense barmarkskjøringen bør kommunen i Finnmark gis mulighet for å opprette landingsplasser i forbindelse med barmarksløyper. Motorbåt 22 og 23. Reglene for bruk av motorbåt videreføres i all hovedsak, med et tillegg om regulering gjennom kommunal motorferdselplan. Reell klageadgang på enkeltvedtak og mulighet for å kreve oppsettende virkning. Det kan kun gis tillatelse til transport som skal foregå senere enn to uker etter vedtakstidspunktet ( 27). Vurdering Dette vil sikre andre interesser/parter i saken en rimelig mulighet til å ivareta sine rettigheter i gjennom forvaltningsloven. Søkerne utfordres i større grad med dette til å planlegge nødvendig motorferdsel i utmark. Saksbehandlingsgebyr Loven åpner for at kommunestyret kan innføre av gebyr for behandling av søknader etter loven og forskrifter til loven (Lovens 31). Vurdering Hasvik kommune ikke tatt stilling til å innføre gebyr for behandling av dispensasjonssøknader, da dette er ikke tillatt etter gjeldende lov. Hasvik kommune anbefaler at det gis mulighet for innføring av saksbehandlingsgebyr, uten å, på nåværende tidspunkt, ta stilling til om kommunen vil benytte seg av muligheten. Kontroll og sanksjoner Det foreslås skjerpede sanksjoner ved overtredeler gjennom mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr. Det foreslås videre hjemmel for tilsyn med kommunene, og sanksjonsmulighet ovenfor kommuner som forvalter loven i konflikt med intensjonen.

18 Vurdering: All ulovlig motorferdsel i utmark er en stor utfordring. For å komme dette til livs er det riktig å styrke lovverket for å gi oppsynet bedre vilkår og effektivitet. I tillegg må naturoppsynet tilføreres betydelig større ressurser. Gjennom enkelte kommuners forvaltning av dagens regelverk har mangelen på sanksjonsmuligheter vært tydelig. Konklusjon: Leiekjøringsordningen som lovutkastets viktigste hovedgrep og eneste dispensasjonsmulighet for en rekke formål kan ikke aksepteres. Målsettingen om avvikling av rekreasjonsløyper har liten forståelse i befolkning. Videre er reiselivnæringens behov for dårlig ivaretatt. Forslaget til ny lov om motorferdsel i utmark med egen forskrift for Nord-Troms og Finnmark er ikke tilpasset forholdene og behovet i Finnmark. Forslaget har for liten støtte i befolkningen til å kunne være et godt verktøy for en balansert forvaltning. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

19 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: G70 Arkivsaksnr.: 07/48 Sak 67/07: DISPONERING AV PSYKIATRIMIDLER - OVERFØRT FRA 2006 TIL 2007 Faglig tilråding: Formannskapet som kommunens økonomiutvalg vedtar at kr av ubrukte statstilskudd psykiatri for 2006 overføres til Midlene øremerkes til bruk av ungdomskonsulent i arbeid med forebyggende arbeid for ungdom i Tiltak i denne sammenheng er: Felles disko/klubbkvelder for ungdom m/ transport til arrangementet Dansekurs Selvforsvarskurs Økt sktivitet ungdomsklubbene Innkjøp av utstyr til ungdomsklubbenen Saksutredning: Psykiatriplan for Hasvik kommune ble vedtatt av kommunestyret i møte , sak nr. 16/07. Tiltakene i planen finansieres for en stor del av statlige tilskudd med en kommunal egenandel. Tilskuddet fra ataten for 2007 er satt til kr For 2006 var statstilskuddet kr Kommunens regnskap for 2006 viser at ikke alle midlene var brukt opp. Dette skyldes i hovedsak lavere lønnsutgifter pga permisjoner. I forbindelse med behandling av regnskapet for 2006 ble kr av de statlige psykiatrimidlene overført fra 2006 til Et av kravene for å få utbetalt statlige midler i 2007 er et politisk vedtak på overføringen og det må også politisk vedtak på hva de overførte midlene skal benyttes til. I psykiatriplanen for 2007 er det foreslått at de overførte midlene skal benyttes slik: Tiltak 1 kr til ungdomsklubbene i Hasvik kommune. Bakgrunnen er opprettelse av 1/1 stilling som ungdomskonsulent i Hasvik kommune. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Dokument nr. 8: (2008-2009) Representantlovforslag fra

Detaljer

SAKSLISTE 0018/05 05/00053 HÅKON MAUSETH - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

SAKSLISTE 0018/05 05/00053 HÅKON MAUSETH - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.03.2005 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg

Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg Terje Kleven (red.), Inger-Lise Saglie og Aud Tennøy Revisjon av motorferdselsloven verdier, interesser og veivalg Rapport II fra Motorferdsel og samfunn" (MoSa) Revisjon av motorferdselsloven - verdier,

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.03.2005 Tid: Kl. 11.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 08.03.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hattfjelldal kommune EVALUERINGSRAPPORT FOR HATTFJELLDAL Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hege Dalen Evalueringsrapport Hattfjelldal: Forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2011 Kommunestyret holder møte torsdag 17.03.2011 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 3206 8300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 3206 8300 eller postmottak@nesbu.kommune.no MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter avtale. Det vil bli befaring på Lyseren og på Gunnbjørndokk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven,

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk. Etter møtet blir det introduksjon i Plan- og bygningsloven, Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 19.06.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring Norges Naturvernforbund Mariboesgt 8 0183 Oslo Oslo 19.september 2014 Klima og Miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Deres Ref: 14/523 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/08 08/12 REFERATER 92/08 08/343 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/08 08/12 REFERATER 92/08 08/343 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av protokollen fra møte 05.03.04. Sendt tidligere over mail.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av protokollen fra møte 05.03.04. Sendt tidligere over mail. VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø Møtested: Bystyresalen Møtedato: 02.04.2004 Klokkeslett: 0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer