MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 59/07 07/223 REFERATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 59/07 07/223 REFERATER"

Transkript

1 Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 59/07 07/223 REFERATER MØTEINNKALLING SAKSLISTE 60/07 07/359 Unntatt offentlig ofl 6 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK SØRØY HAVFISKESENTER AS 61/07 07/61 SØKNAD OM Å FÅ TA UT MASSER I DET TYSKE- MASSEUTTAKET NED PÅ HALSEN - GRUNNEIENDOM GNR. 15 BNR /07 07/61 UREGULERT UTTAK AV SAND PÅ HASVIK SANDEN 63/07 07/128 SØKNAD OM Å FÅ KJØPE EN PARSELL AV GRUNNEIENDOM GNR. 15 BNR170 64/07 07/265 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR.3 BNR.2, PER IVERSENBUKT 65/07 07/307 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOMEN GNR. 15 BNR. 8 66/07 07/56 HØRING - NY MOTORFERDSELLOV

2 67/07 07/48 DISPONERING AV PSYKIATRIMIDLER - OVERFØRT FRA 2006 TIL /07 07/156 SØKNAD FRA FK SØRØY GLIMT 69/07 07/156 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD/LÅN Sak 68/07 og sak 69/07 ettersendes. Breivikbotn, 4. oktober 2007 Geir A. Iversen (s) ordfører

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 07/223 Sak 59/07: REFERATER Faglig tilråding: Saksutredning: 1) 07/ RÅD//SM V /07 Troms og Finnmark veterinærforening UTTALELSE FRA ÅRSMØTENE 2) Fylkesmannen i Finnmark v/trude Rikstad ANG. FYLKESMANNSBESØK 1. OG 2. NOVEMBER BREIVIKBOTN, Odd Michelsen Konsulent

4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: K53 Arkivsaksnr.: 07/61 Sak 61/07: SØKNAD OM Å FÅ TA UT MASSER I DET TYSKE MASSEUTTAKET NED PÅ HALSEN GRUNNEIENDOMMEN GNR. 15 BNR. 52 Faglig tilråding: Formannskapet vedtar med hjemmel i kommunens areal- og kystsoneplan å gi avslag på søknaden fra John Inge Karlsen om å ta ut masser i det gamle masseuttaket på grunneiendommen gnr. 15 bnr. 52, da forslaget er i strid med areal- og kystsoneplanens formål i dette området. Det kan derimot gis tillatelse til å leie eiendommen for bruk til oppsamlingsplass for sau, med den forutsetning at det først kan realiseres dersom kommunen en gang i fremtiden velger å rydde området for restmasser. Saksutredning: Dok: - Kopi av søknad om å ta ut masser i det gamle masseuttaket på grunneiendommen gnr. 15 bnr Kart over området i målestokk 1: Kopi av høringsuttalelse fra Jordbrukssjefen i Hasvik kommune - Kopi av høringsuttalelse fra Statens Vegvesen - Kopi av høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark v/miljøvernavdelingen - Kopi av høringsuttalelsen fra Samisk kulturminneråd - Kopi av høringsuttalelse fra Reindriftsforvaltningen vest- Finnmark - Kopi av høringsuttalelse fra Fylkeskommunen v/areal- og kulturvernavdelingen Det er kommet inn en søknad til Hasvik kommune fra John Inge Karlsen om å ta i bruk det gamle masseuttaket på grunneiendom gnr. 15 bnr. 52, angivelig fra krigens dager. Hjemmelshaver til denne eiendommen er i dag Hasvik kommune. John Inge Karlsen ønsker å ta ut grove masser som ligger igjen fra den gang det var uttak her. Videre ønsker han, når all brukbar masse er tatt ut, å gjerde inn dette området å ta det i bruk som samlingsplass for sauene sine. I den sammenheng ønsker han å beplante dette området for å forhindre erosjon. Det aktuelle området ligger i det som er definert i Kommunens areal- og kystsoneplan som LNF- sone C. Det å oppta uttak av masser innenfor et slikt område vil bryte radikalt med formålet.

5 I de tilfeller hvor en utvinner ønsker å starte opp masseuttak må utvinner først utarbeide et forslag til reguleringsplan samt driftsplan for uttaket som så må behandles av kommunen. Denne søknaden kan ikke anses å være noe forslag til reguleringsplan, ei heller kan man anse dette som en driftsplan hvor hele masseutakksvirksomheten er beskrevet fra start til slutt. Hva gjelder forslaget om å benytte området til oppsamlingsplass for sau, så vil det være avhengig av at restmasser fra det gamle massetaket fjernes. Denne opprydningen bør, i fall det blir aktuelt å tillate at området brukes til oppsamlingsplass for sau, forestås av grunneier (Hasvik kommune) for å sikre at dette skjer på en forsvarlig måte. Administrative bemerkninger: Denne saken har vært ute til høring hos sentrale myndigheter. Ingen utenom Fylkesmannen v/miljøvernavdeling hadde innvendinger til denne søknaden. Fylkesmannens innvending besto i en anbefaling om ikke å tillate masseuttak i dette område, da det ikke, fra vår side, foreligger noen planer eller forslag til planer om dette. Hva gjelder bruk av området til oppsamlingsplass for sau har fylkesmannen ingen innvendinger men utrykker skepsis til planene. BREIVIKBOTN, Geir Johansen Avdelingsingeniør

6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: K53 Arkivsaksnr.: 07/61 Sak 62/07: UREGULERT UTTAK AV SAND PÅ HASVIK SANDEN Faglig tilråding: Formannskapet vedtar med hjemmel i reguleringsplan for Hasvik flyplass og havneområdet, vedtatt av kommunestyret , å forby all form for uttak av sand fra Hasvik sanden, og i brevsform å gjøre hele kommunens befolkning oppmerksom på dette. Det bør videre settes i gang et arbeid med å regulere et område i Hasvik kommunen til sandtak. Saksutredning: Dok: - Kopi av reguleringsplan for Hasvik flyplass og havneområde I flere år har det vert vanlig at både privat personer og entreprenører har tatt ut sand på Hasvik sanden uten at Hasvik kommune har reagert på dette. Uttaket har da blitt foretatt under flomålet. Dette er en form for uttak som har foregått på tross av at området er regulert til friluftsområde og ikke masseuttak. Det vil si at å kjøre personbil med henger eller lastebil ned på sanden er å regne som motorisert ferdsel i utmark. Dersom det er behov for å kjøre med motorkjøretøy ned på sanden skal det med andre ord søkes om dispensasjon etter lov om ferdsel i utmark Denne formen for uttak foregår som et resultat av at behovet for slike masser er stort, og at det ikke finnes lokaliteter i kommunen som er satt av til dette konkrete formålet. Uttak av masser uansett hva slags masser det er, og hvor de befinner seg, ikke forekomme før området er regulert til formålet. Administrative bemerkninger: Uttak av sand på Hasvik sanden bør etter administrasjonens oppfatning ikke forekomme da dette er med på drenere stranda for sand. Det vil på sikt være svert ødeleggende for det som er igjen av denne sandstranda. Dersom det er ønskelig at Hasvik sanden skal fortsette og eksistere slik den er i dag. Bør slik virksomhet uttrykkelig forbys. Det bør derimot så raskt som mulig ses på alternative lokaliteter i kommunen som kan reguleres til dette formålet, da behovet for slike masser er stort. BREIVIKBOTN, Geir Johansen Avdelingsingeniør

7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 07/128 Sak 63/07: SØKNAD OM Å FÅ KJØPE EN PARSELL AV GRUNNEIENDOMMEN GNR. 15 BNR. 170 Faglig tilråding: Formannskapet vedtar, i medhold av kommunens betalingsregulativ punkt. 3, (salg og festepriser for boligtomter), å selge 1293 m 2 av grunneiendommen gnr. 15 bnr170 til Ragnhild Gamst Torkildsen og Trygve Vågen Torkildsen for kr. 7,- pr. m 2. Kommunen vil som resultat av dette søke om fradeling av den aktuelle parsell. Saksutredning: Ragnhild Gamst Torkildsen og Trygve Vågen Torkildsen søker om å få kjøpe en parsell av gnr. 15 bnr Hjemmelshaver til denne eiendommen er Hasvik kommune. Hensikten med det ønskede ervervet er å skape området om til et naturaktivitetsområde. Det innebærer etablering av stier, tilrettelegge for klatring samt beplantning ( frukttrær og bærbusker). Reguleringsmessige forhold: Eiendommen gnr. 15 bnr. 170 omfattes ikke av noen stadfestet reguleringsplan. Det pågår ikke regulering i området. Eiendommen ligger derimot i et område som etter kommunens arealdel er definert som Tettstedsområde. I dette området kan arbeid og tiltak som nevnt etter plan- og bygningsloven 81, 84, 86 a og b samt 93(arbeid som krever byggetillatelse og visse andre varige konstruksjoner og anlegg) samt fradeling til slike ikke finne sted før området er regulert. Intensjonen med dette grunnervervet er som angitt ovenfor å etablere stier, tilrettelegge for klatring samt å beplante området. Dette vil etter administrasjonens oppfatning ikke bryte med formålet i kommunens areal- og kystsoneplan. Dette vil slik vi ser det kunne bli et positivt innslag i bygda Breivikbotn. BREIVIKBOTN, Geir Johansen Avdelingsingeniør

8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 07/265 Sak 64/07: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR.3 BNR.2, PER IVERSEN-BUKT Faglig tilråding: Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven å gi tillatelse til deling av grunneiendommen gnr. 3 bnr. 2 til fritidsformål. Det vil i fremtiden ikke gis tillatelse til verken oppføring av fritidsbolig eller ytterligere deling av den aktuelle parsell til fritidsbolig- formål. Saksutredning: Dok: - Kopi av Søknad om deling - Kopi av situasjonskart i målestokk 1: Kopi av uttalelse fra Jordbrukssjefen, 9620 KVALSUND - Kopi av uttalelse fra Fylkeskonservatoren, 9800 VADSØ - Kopi av uttalelse fra Samisk kulturminneråd, 9820 VARANGERBOTN - Kopi av uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark v/miljøvernog planavd., 9800 VADSØ - Kopi av uttalelse fra Reindriftskontoret i Vestfinnmark, 9520 KAUTOKEINO Svein Krane ønsker å fradele en ca 23,1 mål stor parsell av gnr. 3 bnr. 2 i Per Iversen-bukt i Hasvik kommune. Denne parsellen vil da erstatte en del av festeeiendommen gnr. 3 bnr. 2 fnr. 1. Formålet med denne delingen er at hjemmelshaver Svein Krane ønsker å selge denne parsellen som fritidseiendom. Reguleringsmessige forhold: Eiendommen gnr. 3 bnr. 2 omfattes ikke av noen stadfestet reguleringsplan. Det pågår ikke regulering i området. Eiendommen ligger derimot i et område som etter kommunens arealdel er definert som LNF- sone C. I denne sonen er oppføring av spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse ikke tillat. Det er i dette område gammel bebyggelse som i dag benyttes til fritidsbolig. Det vil derfor i dette tilfellet ikke bli snakk om oppføring av fritidsbolig. Det vil dersom dette skal godkjennes bli snakk om en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Kommunen ser dette som uproblematisk da området allerede brukes til fritidsformål.

9 Vannforsyning, avløp og avkjørsel: Det vil ikke være snakk om verken vannforsyning, avløp eller avkjørsel i dett området. Den samme bruken som eksisterte før deling vil fortsette etter deling. Administrative bemerkninger: Saken har vert på høring hos sentrale instanser. Av disse innstanser er det kun Reindriftsforvaltningen som har innvendinger til søknaden om deling. Innvendingen består i at man ikke ønsker en ytterligere utbygging av dette området til fritidsformål, så nært opp til det nye feltslakteriet som reindriftsdistriktet er i ferd med å etablere ved Per Ivers Heim. Det bør da heller ikke, slik administrasjonen ser det, bli aktuelt å tillate oppføring av flere fritidsboliger på denne eiendommen enn det som allerede finnes. BREIVIKBOTN, Geir Johansen Avdelingsingeniør

10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Johansen Arkiv: L33 Arkivsaksnr.: 07/307 Sak 65/07: SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOMMEN GNR. 15 BNR. 8 Faglig tilråding: Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 93 h å gi tillatelse til fradeling av tre parseller av grunneiendommen gnr. 15 bnr. 8, og at disse, i medhold av lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom 3-1 punkt 2, kan inngå i en registerenhet. Saksutredning: Dok: - Kopi av søknad om deling - Kopi av situasjonskart i målestokk 1: Kopi av uttalelse fra landbrukskontoret i Kvalsund - Kopi av uttalelse fra Reindriftsforvaltningen Vest- Finnmark - Kopi av uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark v/miljøvernavdelingen - Kopi av uttalelse fra Finnmark fylkeskommune v/areal- og kulturvernavdelingen - Kopi av uttalelse fra Samisk kulturminneråd Hjemmelhaverne av gnr. 15 bnr. 8 v/harald Gamst ønsker å fradele tre parseller av grunneiendommen gnr. 15 bnr. 8 til hage/parkareal på henholdsvis ca. 691, 117 og 9 m 2. Intensjonen med denne fradelingen er å selge disse parsellene til Ragnild Gamst Thorkilsen og Trygve Vågen Torkilsen. De ønsker å benytte disse arealene til generell forskjønning. Reguleringsmessige forhold: Eiendommen gnr. 15 bnr. 8 omfattes ikke av noen stadfestet reguleringsplan. Det pågår ikke regulering i området. Eiendommen ligger derimot i et område som etter kommunens arealdel er definert som Tettstedsområde. I dette området kan arbeid og tiltak som nevnt etter plan- og bygningsloven 81, 84, 86 a og b samt 93(arbeid som krever byggetillatelse og visse andre varige konstruksjoner og anlegg) samt fradeling til slike ikke finne sted før området er regulert. I denne saken er det ikke snakk om å fradele eiendom til bebyggelse. Intensjonen med dette grunnervervet er å plante ut busker og trær til generell forskjønning. Dette vil etter vår oppfatning ikke på noen måte bryte med kravet i kommunens areal- og kystsoneplan. Dette vil kunne bli et positivt innslag i bygda Breivikbotn.

11 Vann- avløp og avkjørsel: Da det her ikke skal føres opp bebyggelse vil det ikke være behov for vann og avløp. Det vil heller ikke bli etablert noen avkjørsel til disse parsellene. Administrative bemerkninger: Saken har vert på høring hos sentrale instanser. Det har ikke kommet inn noen innvendinger til denne. Nabovarsel imf. Delingssøknaden foreligger ikke, da alle parter i saken er hjemmelshavre til gjeldende eiendom og allerede er kontaktet, og har godkjent, en eventuell fradeling. BREIVIKBOTN, Geir Johansen Avdelingsingeniør

12 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 07/56 Sak 66/07: HØRING - NY MOTORFERDSELLOV Faglig tilråding: Forslaget til ny lov om motorferdsel i utmark med egen forskrift for Nord-Troms og Finnmark er ikke tilpasset forholdene og behovet i Finnmark. Forslaget har for liten støtte i befolkningen til å kunne være et godt verktøy for en balansert forvaltning. Leiekjøringsordningen som lovutkastets viktigste hovedgrep og eneste dispensasjonsmulighet for en rekke formål kan ikke aksepteres. Hasvik kommune går på det sterkeste mot lovforslagets målsetting om avvikling av rekreasjonsløyper. Videre er reiselivnæringens behov for dårlig ivaretatt. Hasvik kommune støtter lovens restriktive utgangspunkt for barmarkskjøring. Utstrakt barmarkskjøring i forbindelse med reindrift, eller ikke kontrollerbar og unyttig kjøring under dekke av næringsvirksomhet er et problem i dag. Direktoratet framhever dette i sin høring, men foreslår ingen tiltak for å løse denne utforringen. Hasvik kommune påpeker behovet for innføring av ordninger som dokumenterer tilknytning til næring og krav om føring av kjørebok ved næringskjøring på barmark, og eventuelt andre tiltak som kan bidra til å redusere næringskjøring på barmark. For å begrense barmarkskjøringen bør kommunen i Finnmark gis mulighet for å opprette landingsplasser i forbindelse med barmarksløyper. Innføring av begrepet Miljøtilpasset kjøretøy bidrar til at loven blir uoversiktlig og uklar mht hva som er lovlig, hva som er dispensasjonsgrunn og hva som er forbudt. Hasvik kommune ber om at det innarbeides en generell hjemmel for transport av ved på barmark på traktorvei. Transport av ved på vinterføre, uten leiekjøring, bør hjemles direkte i loven uten krav om dispensasjon. Denne hjemmelen må gjelde uavhengig av hvem som er grunneier. Hasvik kommune støtter forslaget om innføring av kommunal motorferdselplan, definisjon av utmark og videreføring av forbudstiden (5. mai 1. juli). Kommunestyret slutter seg for øvrig til merknadene som fremkommer i saksframlegget. Saksutredning: Vedlegg: Direktoratets høringsbrev

13 Sammendrag av DN s høringsdokument DN s lovforslag med forskrift. Bakgrunn: Direktoratet for Naturforvaltning har utarbeidet forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark, med høringsfrist 15. oktober. Fullstendig høringsdokument finnes på DN s hjemmeside under høringssaker. DN s hovedmålsetting med forslaget er å begrense skadevirkningene av motorferdsel. For å oppnå dette foreslås en rekke nye hovedgrep og innstramminger på hvilke formål som kan gi adgang til motorferdsel i utmark. Gjennomgang av lovforslaget med vurderinger: Leiekjøringsordning for snøskuter og løyve (lovens 14, 15 og 16) Lovforslaget tar i bruk leiekjøringsordning som nytt virkemiddel for transport på snødekket mark. Ved å henvise transportbehov til leiekjøring er tanken å begrense motorferdsel i utmark ved at færre vil ha behov for å skaffe seg egen snøskuter. Samtidig vil flere leiekjøringsoppdrag gi inntekt for leiekjører og dermed gjøre det attraktivt å inneha leiekjøringsløyve. Det stilles krav om at kommunen skal opprette leiekjøringsordning for snøskutertransport. Behovet skal vurderes og antall leiekjøringsløyver skal angis i motorferdselplanen. Kommunen skal etter søknad tildele ledig leiekjøringsløyve for ervervsmessig transport med snøskuter. Vurdering: Foreslåtte leiekjøringsordning vil være eneste lovlige transportform for en rekke formål som for eksempel: bagasje og utstyr til hytte, ved fra privat eiendom hvor en selv ikke er grunneier og for transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk ved bygging av hytte. I Finnmark har mange med bakgrunn i dagens regelverk innrettet seg med egen snøskuter for å løse sine transportbehov på vinterføre og for å nå turområder i åpne løyper. Det vil da være urimelig om ikke transport til egen hytte, transport av ved og transport av arbeidsfolk kan gjøres med eget utstyr, når transporten likevel etter forslaget kan gjennomføres. Kommunal motorferdselplan Nytt i forhold til dagens lov er at kommunene etter lovens 7 forpliktes til å føre en løpende arealplanlegging av motorferdsel med demokratisk medvirkning etter reglene i plan og bygningsloven hvor også insigelsesinstituttet vil sikre at lovens intensjon følges. Vurdering: Hasvik kommune må i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel innarbeidet rullering av løypenettet for motorferdsel i utmark. Motorferdsel i utmark er en viktig del av arealbruken, og bør derfor inngå i kommunens løpende arealplanlegging etter reglene i planog bygningsloven.

14 Lovens definisjon av utmark. Lovens virkeområde utvides til også å gjelde snødekt innmark. (lovens 2) Vurdering: Etter mal av friluftslovens regler for allmennhetens ferdsel på snødekket innmark, utvides motorferdsellovens virkeområde. Denne endringen vil være positiv for friluftslivet og redusere interessekonflikter mellom ski og skuter i nærområdene. Mye av den konfliktfylte skuterkjøringen skjer lovlig på innmark, til stor sjenanse for nærmiljø, friluftsliv og skigåere. Løyper: Ordningen med barmarkstraseer og snøskuterløyper videreføres i Nord-Troms og Finnmark, men med mulighet for avvikling av ordningen. Ingen nye skuterløyper kan opprettes. (Forskriften for Finnmark og Nord-Troms 2, 3 og 7.) Ordningen med skuterløyper for rekreasjonskjøring i Finnmark er et høyt verdsatt tilbud for befolkningen. Det er uakseptabelt om dette tilbudet avvikles slik det legges opp til. Hasvik Kommune krever derfor at 7 i forskriften tas ut av forslaget. I Finnmark er det et godt utbygd løypenett for snøskuter. Dette løypenettet har vært relativt fast i mange år. Behovet for endringer er derfor ikke stort, men det har vist seg over tid at det kan være behov for justeringer. Det bør derfor fortsatt være mulig å justere dagens løypenett. Forskriftens 3 anbefales derfor strøket. Dagens løypenett må videre hjemles til den nye forskriften og ikke til den gamle loven. Forbudstiden Motorferdselforbudet i perioden 5. mai til 30. juni opprettholdes i Finnmark. Fylkesmannen kan gjøre unntak fra forbudet. (Forskriften for Finnmark og Nord-Troms 5.) Vurdering: Denne bestemmelsen er en direkte videreføring av gjeldende regler og videreføres for å ta nødvendig hensyn til reinkalving, yngletid for viltet og for å unngå naturskader under snøsmeltingen. Forbudstiden er godt innarbeidet i Finnmark, hvor hensynet til reindrifta er viktig. Bagasje og utstyr til hytte på vinterføre Bagasje og utstyr til hytte som ikke ligger ved skuterløype kan kun gjøres ved leiekjøring. (Lovens 16 b og Forskriften for Finnmark og Nord-Troms 3). Vurdering: Gjeldende lov om motorferdsel i utmark er en viktig premissgiver for kommunens arealplanlegging. Våre innbyggere har etablert hytter hvor transport av bagasje og utstyr med snøskuter har vært en forutsetning. Det ville da være helt urimelig om hyttene skal få betydelig dårligere tilgjengelighet ved innføring av krav om leiekjøring. Hasvik kommune kan ikke akseptere leiekjøring som eneste alternativ for transport av bagasje og utstyr til private hytter. Dispensasjonsadgangen til hytteeiere lik dagens 5c må opprettholdes i det nye lovutkastet. Hasvik kommune anbefaler at hjemmel for slik transport inntas i forskriften for Nord-Troms og Finnmark, og at slik dispensasjon kan gis for inntil 5 år.

15 Varig bevegelseshemmet. Lovens definisjon ( 5f): Den som ved legeerklæring kan dokumentere at han eller hun på grunn av medfødte fysiske problemer, sykdom eller alvorlig skade, fysisk ikke er i stand til å forflytte seg utenfor vei, og at dette ikke er en tilstand som kan antas å være av forbigående art. Etter anbefaling fra kommunen kan fylkesmannen gi dispensasjon til varig bevegelseshemmede til å benytte seg av leiekjøring til bestemte mål på vinterføre. I unntakstilfeller kan tillatelsen gis til den bevegelseshemmede selv ( 20). Varig bevegelseshemmede kan på barmark få tillatelse til å bruke miljøtilpasset motorkjøretøy for å komme seg til egen eller andres hytte ( 20). Vurdering Forslaget innebærer en begrensning i varig bevegelseshemmedes mulighet til selv å kjøre snøskuter. Vi oppfatter det som urimelig at den funksjonshemmede som hovedregel henvises til leiekjøring. Dersom dispensasjon gis vil det av hensynet til naturen være det samme om den funksjonshemmede kjører selv eller benytter leiekjøring. Hensynet til den funksjonshemmedes behov for å være selvhjulpen bør veie tungt. Videre innebærer forslaget en ny og klar hjemmel for den funksjonshemmede til selv til å kjøre på barmark til egen eller andres hytter. I Finnmark er mange hytter plasser ut fra tilgjengelighet ved bruk av snøskuter om vinteren. Det er derfor grunn til å frykte betydelig økt motorferdsel på barmark med denne endringen. Derfor må det innarbeides i lovteksten at slik dispensasjon bare kan gis langs eksisterende traktorvei. Gjennom saksbehandling av dispensasjonsøknader fra bevegelseshemmede har kommunene erfart varierende kvalitet på legeerklæringene. Departementet bør derfor utforme standard blankett for legeerklæring som vil sikre dokumentasjon på funksjonshemming i samsvar med definisjonen i forslagets 5f. Miljøtilpasset fremkomstmiddel (lovens 5) Dette innføres som et nytt begrep. Begrepet beskriver det framkomstmiddel/kjøretøy som sett i forhold til den transporten som skal gjøres, til enhver tid vil gi minst ulempe og skade på naturmiljøet, og best mulig ivaretar muligheten for å oppleve stillhet og ro. Snøskuter med kamhøyde på mer enn 35 mm anses ikke som miljøtilpasset. Vurdering Innføring av dette begrepet sett i sammenheng med lovens dispensasjonsformål og hvilke transportformål som er tillatt med hjemmel i loven er lite oversiktlig. Vi kan for eksempel ikke se at det vil være mulig å få avviklet elgjakt i indre Finnmark med forslåtte bestemmelser. Dispensasjon Kommunen kan i unntakstilfeller gi tillatelse til motorferdsel ut over det som er tillatt eller søknadspliktig dersom søker påviser et behov som er i samsvar med lovens formål og som ikke kan dekkes på annen måte. Det kan ikke gis dispensasjon med mindre transporten etter et samfunnsmessig helhetssyn er mer til gagn enn til skade eller ulempe for naturmiljøet, stillhet og ro. Det kan ikke gis dispensasjon til persontransport. (lovens 10)

16 Rammene for hva det kan gis dispensasjon til blir tydeligere og strammere. Myndigheten til å gi dispensasjon beholdes av kommunene for de fleste formål. Dispensasjonsmyndigheten for funksjonshemmede, til utmarksnæring og i forbindelse med gruppeturer for helse- og omsorgsinstitusjoner legges til fylkesmannen. Vurdering Kommunenes forskjellige dispensasjonspraksis har gjort det nødvendig med et tydeligere og strammere regelverk. Av hensyn til likebehandlingen mellom kommunene aksepterer Hasvik Kommune at fylkesmannen gis myndighet til å gi dispensasjon på områder hvor behovet for likebehandling er stort og hvor utøvelsen av skjønn er betydelig. Ved Ordningen med transport av ved på snødekt mark etter utvisning fra Finnmarkseiendommen videreføres. (Forskriften for Finnmark og Nord-Troms 4.) Uten søknad kan ved på vinterføre til egen anvendelse transporteres med snøskuter (lovens 13). Etter søknad kan ved til egen anvendelse transporteres på barmark på traktorvei (lovens 12). Transport av ved på vinterføre fra hogstplass hvor en selv ikke er grunneier må gjøres med leiekjøring (lovens 16). Vurdering Transport av ved på vinterføre, uten leiekjøring, bør hjemles direkte i loven uten krav om dispensasjon. Denne hjemmelen må gjelde uavhengig av hvem som er grunneier. I denne sammenheng bør naturforvaltningen gjennom motorferdselloven legge til rette for bruk av ved som fornybar energi til oppvarming. På grunn av lite privateid skog i Finnmark innebærer forslaget at det i praksis blir forbudt å transportere ved på barmark på traktorvei. Dette vil være uforståelig, og er trolig ikke tilsiktet. Tradisjonelle næringer Reglene for motorferdsel i forbindelse med jordbruk, skogbruk og reindrift videreføres (lovens 8). Vurdering. Utstrakt barmarkskjøring i forbindelse med reindrift, eller ikke kontrollerbar og unyttig kjøring under dekke av næringsvirksomhet er et problem i dag. Direktoratet framhever dette i sin høring, men foreslår ingen tiltak for å løse denne utfordringen. Hasvik kommune påpeker behovet for innføring av ordninger som dokumenterer tilknytning til næring og krav om føring av kjørebok ved næringskjøring på barmark, og eventuelt andre tiltak som kan bidra til å redusere næringskjøring på barmark. Turistnæring Lovens næringsbegrep foreslås utvidet ved at fylkesmannen kan gi tillatelse til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist og reiselivsgoder mv (Lovens 9). Vurdering Finnmark og Nord-Troms står i særstilling for utvikling av skutersafari som reiselivsprodukt på grunn av skuterløyper for rekreasjonskjøring. Dette reiselivsproduktet har bidratt til mange

17 bedriftsetableringer, med flere hundre arbeidsplasser i Finnmark. Det er derfor viktig at våre skuterløyper ikke avvikles, slik det foreslås i forskriftens 7. Lovforslaget åpner ikke for persontransport ved utvidelse av lovens næringsbegrep. De fleste turistbedriftene som driver vinterturisme har behov for tilknytning mellom bedriften og løypenettet. Dette behovet bør løses gjennom forskriften for Nord-Troms og Finnmark. Barmarkskjøring Det nye lovforslaget innebærer svært restriktive regler for motorferdsel på barmark. Vurdering Hasvik kommune mener det er riktig å være restriktiv i forhold til barmarkskjøring. Men nyttig transport av ved på traktorveier må være mulig. Helikopter/fly 24 og 25. Muligheten til å benytte helikopter eller fly til annet enn nytteformål begrenses. Rekreasjon/friluftsliv og utflukter regnes ikke som nyttetransport. Vurdering For å begrense barmarkskjøringen bør kommunen i Finnmark gis mulighet for å opprette landingsplasser i forbindelse med barmarksløyper. Motorbåt 22 og 23. Reglene for bruk av motorbåt videreføres i all hovedsak, med et tillegg om regulering gjennom kommunal motorferdselplan. Reell klageadgang på enkeltvedtak og mulighet for å kreve oppsettende virkning. Det kan kun gis tillatelse til transport som skal foregå senere enn to uker etter vedtakstidspunktet ( 27). Vurdering Dette vil sikre andre interesser/parter i saken en rimelig mulighet til å ivareta sine rettigheter i gjennom forvaltningsloven. Søkerne utfordres i større grad med dette til å planlegge nødvendig motorferdsel i utmark. Saksbehandlingsgebyr Loven åpner for at kommunestyret kan innføre av gebyr for behandling av søknader etter loven og forskrifter til loven (Lovens 31). Vurdering Hasvik kommune ikke tatt stilling til å innføre gebyr for behandling av dispensasjonssøknader, da dette er ikke tillatt etter gjeldende lov. Hasvik kommune anbefaler at det gis mulighet for innføring av saksbehandlingsgebyr, uten å, på nåværende tidspunkt, ta stilling til om kommunen vil benytte seg av muligheten. Kontroll og sanksjoner Det foreslås skjerpede sanksjoner ved overtredeler gjennom mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr. Det foreslås videre hjemmel for tilsyn med kommunene, og sanksjonsmulighet ovenfor kommuner som forvalter loven i konflikt med intensjonen.

18 Vurdering: All ulovlig motorferdsel i utmark er en stor utfordring. For å komme dette til livs er det riktig å styrke lovverket for å gi oppsynet bedre vilkår og effektivitet. I tillegg må naturoppsynet tilføreres betydelig større ressurser. Gjennom enkelte kommuners forvaltning av dagens regelverk har mangelen på sanksjonsmuligheter vært tydelig. Konklusjon: Leiekjøringsordningen som lovutkastets viktigste hovedgrep og eneste dispensasjonsmulighet for en rekke formål kan ikke aksepteres. Målsettingen om avvikling av rekreasjonsløyper har liten forståelse i befolkning. Videre er reiselivnæringens behov for dårlig ivaretatt. Forslaget til ny lov om motorferdsel i utmark med egen forskrift for Nord-Troms og Finnmark er ikke tilpasset forholdene og behovet i Finnmark. Forslaget har for liten støtte i befolkningen til å kunne være et godt verktøy for en balansert forvaltning. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

19 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: G70 Arkivsaksnr.: 07/48 Sak 67/07: DISPONERING AV PSYKIATRIMIDLER - OVERFØRT FRA 2006 TIL 2007 Faglig tilråding: Formannskapet som kommunens økonomiutvalg vedtar at kr av ubrukte statstilskudd psykiatri for 2006 overføres til Midlene øremerkes til bruk av ungdomskonsulent i arbeid med forebyggende arbeid for ungdom i Tiltak i denne sammenheng er: Felles disko/klubbkvelder for ungdom m/ transport til arrangementet Dansekurs Selvforsvarskurs Økt sktivitet ungdomsklubbene Innkjøp av utstyr til ungdomsklubbenen Saksutredning: Psykiatriplan for Hasvik kommune ble vedtatt av kommunestyret i møte , sak nr. 16/07. Tiltakene i planen finansieres for en stor del av statlige tilskudd med en kommunal egenandel. Tilskuddet fra ataten for 2007 er satt til kr For 2006 var statstilskuddet kr Kommunens regnskap for 2006 viser at ikke alle midlene var brukt opp. Dette skyldes i hovedsak lavere lønnsutgifter pga permisjoner. I forbindelse med behandling av regnskapet for 2006 ble kr av de statlige psykiatrimidlene overført fra 2006 til Et av kravene for å få utbetalt statlige midler i 2007 er et politisk vedtak på overføringen og det må også politisk vedtak på hva de overførte midlene skal benyttes til. I psykiatriplanen for 2007 er det foreslått at de overførte midlene skal benyttes slik: Tiltak 1 kr til ungdomsklubbene i Hasvik kommune. Bakgrunnen er opprettelse av 1/1 stilling som ungdomskonsulent i Hasvik kommune. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy Mienna Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.10.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 15.10.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0113/05 03/00457 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV FESTE I KORSVIKVEIEN 5 TIL BRUK FOR LAGRINGSPLASS TIL ALTA PRODUKTER, HASVIK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0113/05 03/00457 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV FESTE I KORSVIKVEIEN 5 TIL BRUK FOR LAGRINGSPLASS TIL ALTA PRODUKTER, HASVIK Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 06.12.2005 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02098 K01 &13 Dag Præsterud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02098 K01 &13 Dag Præsterud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02098 K01 &13 Dag Præsterud HØRING: MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG RÅDMANNENS FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE: Modum kommune vil gi følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Sissel Mietinen Personalleder Vibeke Brox Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Sissel Mietinen Personalleder Vibeke Brox Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Kl. 10.30 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Fra administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0098/05 05/00201 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0098/05 05/00201 REFERATER MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 03.11.2005 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 96/07 til og med 98/07

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 96/07 til og med 98/07 Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 15.10.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1230 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19.

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 22.10.2015 2014/6770-33 444 Deres dato Deres ref. Røkenes gård - og gjestehus Stornesveien 127 9402 Harstad Harstad kommune

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselsloven og tilhørende forskrifter Innholdsfortegnelse Retningslinjer for behandling av dispensasjonssaker... 2 Dispensasjonsaker behandles

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr.

Saksgang Møtedato Saksnr. Sentraladministrasjonen Areal- og kulturvernavdelinga Arkivsak: 07/01122 Ugradert Arkivkode: _ Saksbeh: Stein Tage Domaas Saksgang Møtedato Saksnr. Høring Prosjekt Barmarkskjøring i Finnmark FYLKESORDFØRERS

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2009 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Varamedlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Saknr. 14/ Saksbehandler: Rune Hoff. Innstilling til vedtak:

Saknr. 14/ Saksbehandler: Rune Hoff. Innstilling til vedtak: Saknr. 14/7684-2 Saksbehandler: Rune Hoff Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Per Sæther for Roy Mienna

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 98/10 10/328 SØKNAD OM KJØP AV TOMT

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 98/10 10/328 SØKNAD OM KJØP AV TOMT HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 03.11.2010 Tid: Kl. 13.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert gjennom: Lov om motorferdsel i utmark av 10. juni 1977 nr. 82. Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Hasvik kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Hasvik kommune Hasvik kommune Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Hans P. Rasmussen

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Møtested: Rådhuset formannskapssalen Møtedato: 20.09.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Møtested: Rådhuset formannskapssalen Møtedato: 20.09.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset formannskapssalen Møtedato: 20.09.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 02.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 18.08.2004 Tid: Kl. 10.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 07.11.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 13.10.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: I sak 0097/05 deltok: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Vedtatt av Lierne kommunestyre den 29. juni 2004, med virkning fra 1. desember 2004 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Vara Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Vara Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Vara Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Roger Hansen, Per Carstens, Inga Manndal, Harald Hansen Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.2007 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke møtt Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Roger

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 12.11.2013 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77089510 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00. Konsulent Odd Michelsen som sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Lovgrunnlaget for motorferdsel i utmark og vassdrag

Lovgrunnlaget for motorferdsel i utmark og vassdrag Revisjon av kommunedelplan for motorferdsel i utmark og vassdrag vinterplan. Innledning: Hemnes kommunestyre vedtok forrige motorferdselsplan for Hemnes kommune i sak 85/96. Formannskapet vedtok i januar

Detaljer

Høring - Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag

Høring - Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 200503422 Arkivnr.: 740 Saksbehandler: Eli-Nann Stubberud Saksgang Fylkestinget 15.10.2007 99/07 Sakstittel: Høring - Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag

Detaljer

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201307567-9 Arkivkode:---/K01 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Christer Michaelsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 16.09.2014 Svar på høring om endring i lov om motorferdsel

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn SAKSLISTE. Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 15.05.2017 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER INNLEDNING Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskrift om bruk av motorkjøretøy

Detaljer

Miljøkommune og regelverket for motorferdsel i utmark

Miljøkommune og regelverket for motorferdsel i utmark Miljøkommune og regelverket for motorferdsel i utmark Miljøkommune.no Mål for arbeidet med miljøkommune Kommunene får god oversikt over sin myndighet, plikt og virkemidler. Kommunene får veiledning i å

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Loven: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. (formål) Formålet med denne lov er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE KLAGE PÅ VEDTAK OMSORGSLØNN 2012 KLAGE PÅ VEDTAK OMSORGSLØNN 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE KLAGE PÅ VEDTAK OMSORGSLØNN 2012 KLAGE PÅ VEDTAK OMSORGSLØNN 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: FORMANNSKAPET Rådhuset 28.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes

Detaljer

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

Motorferdsel i utmark Nasjonal forskrift 5 og 6

Motorferdsel i utmark Nasjonal forskrift 5 og 6 Motorferdsel i utmark Nasjonal forskrift 5 og 6 Veiledning og Miljødirektoratets rolle Miljødirektoratet og motorferdsel i utmark Veilede i og informere om regelverket, samt lovfortolkning Klageinstans

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 27.06.2012 kl. 14:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Harald Isaksen for Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Formannskapet

Formannskapet LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 09.10.2012 Referanse Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskapet 06.11.2012 Saknr.

Detaljer

SAKSLISTE 0055/04 03/00372 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 8 BNR. 18

SAKSLISTE 0055/04 03/00372 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - GNR. 8 BNR. 18 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 18.08.2004 Tid: Kl. 10.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0054/04 04/00102 REFERATER SAKSLISTE 0055/04 03/00372 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Kl. 09.00.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Kl. 09.00. Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Sigurd Gigerland

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/324 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - SOMMER 2008 STOCK ODD A.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/324 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - SOMMER 2008 STOCK ODD A. Service og informasjon Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 14.05.2008 Klokkeslett: 14.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 84. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2008 Tid: Kl. 11.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Harald Isaksen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Besøk Tynset Teknolab

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Besøk Tynset Teknolab TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2016 Tid: Kl. 09.00 Besøk Tynset Teknolab Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2013/80-37 Saksbehandler: Anne Marie Haneborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kommunal utvikling 39/14 13.08.2014 Bruk av snøscooter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Forfall. Geir A. Iversen SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Forfall. Geir A. Iversen SAKSLISTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv

Detaljer

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune

Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2014 31465/2014 2013/192 K01 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/109 Formannskapet 03.06.2014 Motorferdsel i utmark i Bodø kommune Forslag til

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 19.03.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Nesset kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2009/1176-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/13 22.08.2013 Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med

Detaljer

Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011.

Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011. Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011. Innledning Retningslinjene er tilpasset Harstad kommune og skal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset opplæringssenter (Sparebanken Hedmark-bygget) Møtedato: 15.03.2012 Tid: Kl. 09.00 Orientering om barnehageopptaket 2012/2013 v/leder for Tynsetbarnehagene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2014/296-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Gjeldende fra 1.1.2016 til 31.12.2019 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Ragnhild Blokkum Orkdal kommune RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG I ORKDAL

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.05.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA TYNSET KOMMUNE Møtested: Møtedato: 30.06.2011 Tid: MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA 89/11 SØKNAD

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.05.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 12.09.2005 Tid: Kl. 17.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 12.09.2005 Tid: Kl. 17.00 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 12.09.2005 Tid: Kl. 17.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer