Saker til behandling i møte for kontrollutvalget. Sak. Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling i møte for kontrollutvalget. Sak. Side"

Transkript

1 Barne- Saker til behandling i møte for kontrollutvalget Dato: kl. 15:30 Sted: Grenseveien 88, 0663 Oslo Arkivsak: 14/01029 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til kontrollutvalgets sekretariat. Sak Side 91/14 14/ Protokoll fra kontrollutvalgets møte /14 14/ /14 14/ /14 14/ /14 14/ Rapport 19/2014 Informasjonssikkerhet i Sporveien Oslo AS Oppfølging etter rapport 7/2011 Konsulentbruk i Oslo kommune; strategier og oppfølging Oppfølging etter rapport 18/2011 Forvaltning av beboermidler i samlokaliserte boliger Endelig innberetning av tj enestebil og familieetaten, privat bruk /14 14/ Utskiftingen av nedstigningstårn 7 97/14 14/ Orientering om rapport fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet Unntatt etter offentlighetsloven 24,3 og 12c 9 98/14 14/ Ekstem kvalitetskontroll av Konimunerevisj onen 9 99/14 14/ Oppfølging etter rapport 14/2011 Offentlige anskaffelser - 10 kontroll av utvalgte iimkjøp av Omsorgsbygg Oslo KF 1

2 91/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode Protokollen følger vedlagt. 92/14 Rapport 19/2014 Informasjonssikkerhet i Sporveien Oslo AS Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode I tråd med kontrollutvalgets vedtak av (sak 11) er det gjennomført en forvaltningsrevisjon av sentrale aspekter ved informasjonssikkerheten knyttet til Sporveiens automatiserte styrings- og overvåkingssystemer med fokus på T-banedrift. Undersøkelsen har avdekket vesentlige svakheter på alle de undersøkte områdene. Blant annet hadde virksomheten ikke etablert en tilfredsstillende prosess for å sikre helhetlig risikostyring knyttet til informasjonssikkerhet, og hadde ikke i tilstrekkelig grad gjennomført systematiserte risikovurderinger av driftskritiske systemer. Videre var det mangler knyttet til roller, ansvars- og myndighetsforhold. Dette gjaldt blant annet for driften av det tekniske miljøet, noe som også ble avspeilet i manglende helhetlig sikkerhetstankegang i designet av IT-miljøet. Virksomheten syntes å ha gode arbeidsrutiner på en del områder av betydning for informasjonssikkerheten, men disse var ofte mangelfullt dokumentert. Det er positivt at virksomheten hadde gjennomført et kvalitetsiøft på sin IT-plattform gjennom prosjektet Sikker Drfl, og at det var påbegynt et arbeid med utarbeiding av en sikkerhetspolicy/-strategi. Samlet sett utgjorde mangler og sårbarheter påpekt i rapporten en betydelig risiko for hendelser knyttet til det driftstekniske miljøet. Dette kunne igjen gi økt risiko for stans i T banetrafikken, økonomiske tap og redusert omdømme. Undersøkelsen har ikke avdekket sårbarheter som direkte og alene øker risikoen for hendelser av betydning for liv og helse. Rapporten har vært sendt byråden for miljø og samferdsel og Sporveien Oslo AS til uttalelse, samt styret i Sporveien Oslo AS til orientering med mulighet for å avgi uttalelse. Det er mottatt uttalelse fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og fra Sporveien. Byrådsavdelingen skriver at rapporten setter fokus på et sentralt og viktig område i selskapets intemkontrollarbeid, og at konklusjoner og anbefalinger gir gode og nyttige innspill til selskapets videre arbeid på dette området. Byrådsavdelingen skriver videre at selskapets internkontrollarbeid i sin helhet er underlagt forvaltningsansvaret til selskapets styre, og at byrådsavdelingenjevnlig har blitt holdt orientert om selskapets arbeid med intemkontroll. 2

3 Det fremgår av Sporveiens uttalelse at selskapet dels har igangsatt, dels kommer til å igangsette, arbeid med å rette på de mangler som er påpekt i rapporten, herunder tiltak i tråd med rapportens anbefalinger. Sporveien opplyser ikke om tidsplan for forbedringsarbeidet. Kommunerevisjonen tar de to uttalelsene til orientering, og merker seg at de omtalte og varslede tiltakene synes relevante. Informasjonen om tiltakene er kortfattet og overordnet, og Kommunerevisjonen har ikke vurdert om de er dekkende for de påpekte svakhetene. Kommunerevisorenfremrnerfolgende forslag til vedtak. Kontrollutvalget ser alvorlig på at Kornmunerevisjonens rapport 19/2014 Informasjonssikkerhet i Sporveien Oslo AS viser vesentlige mangler og svakheter i selskapets informasjonssikkerhet, og vil påpeke at dette eksponerer selskapet for betydelig risiko. Kontrollutvalget merker seg at Sporveien vil gjennomføre tiltak på de områdene det er avdekket mangler, herunder etablere et forbedret styringssystem for informasjonssikkerhet, og legger til grunn at selskapet vil gjennomføre nødvendige tiltak på bakgrunn av rapportens funn, vurderinger og anbefalinger. Kontrollutvalget ber byråden for miljø og samferdsel rapportere status for selskapets iverksetting av tiltak i lys av rapporten ved utgangen av 2015, og ber om at statusrapporten er utvalget i hende innen Saken sendes samferdsels- og mil] økomiteen. 93/14 Oppfolging etter rapport 7/2011 Konsulentbruk i Oslo kommune; strategier og oppfølging Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode I 2010 og 2011 gjennomførte Kominunerevisj onen en forvaltningsrevisj on der det ble undersøkt om Oslo kommune hadde en målrettet og effektiv bruk av konsulenttjenester. Resultatet av undersøkelsen ble presentert i Kommunerevisj onens rapport 7/2011 Konsulentbruk i Oslo kommune, strategier og oppfølging. Kontrollutvalget vedtok i møte (sak 70) at det skulle gjennomføres en oppfølgingsundersøkelse etter denne rapporten. Som i hovedundersøkelsen har oppfølgingsundersøkelsen vært rettet mot Byrådslederens kontor, Byrådsavdeling for finans, Eiendoms- og byfomyelsesetaten, Kemneren, Plan- og bygningsetaten, Samferdselsetaten (nå en del av Bymiljøetaten), Utdanningsetaten og Vannog avløpsetaten. Ved behandling av rapport 7/2011 den viste bystyret i sitt vedtak til at skriftlig nedfelte strategier for konsulentbruk i virksomhetene, større grad av skriftlighet og økt fokus på kvalitet i oppfølgingen, samt skriftlige sluttevalueringer ved bruk av konsulenter, ville 3

4 strategier kunne bidra ytterligere til en målrettet og effektiv konsulentbruk. Bystyret oppfordret de undersøkte virksomhetene til å iverksette tiltak i tråd med disse anbefalingene. Formålet med oppfølgingsundersøkelsen har vært å undersøke om bystyrets vedtak, og de tiltakene virksomhetene varslet i sine uttalelser til rapport 7/2011, er fulgt opp. Oppfølgingsundersøkelsen viser at med unntak av Bymiljøetaten, hadde de undersøkte virksomhetene iverksatt tiltak som synes relevante i lys av det de meldte i rapport 7/2011 og i lys av bystyrets oppfordringer. Bymiljøetaten var nyopprettet da etaten avga sin uttalelse til rapporten. Etaten opplyste i forbindelse med oppfølgingsundersøkelsen at en ikke hadde funnet rom for å prioritere en oppfølging av rapport 7/2011 som altså var rettet mot tidligere Samferdselsetaten, ikke hele Bymilj øetaten. Som i 2011 vurderer Kommunerevisj onen det slik at skriftlige nedfelte strategier for konsulentbruk, skriftlighet og fokus også på kvaliteten i oppfølgingen av konsulentene, samt skriftlige sluttevalueringer ved bruk av konsulenter er sentrale elementer i målrettet og effektiv konsulentbruk, og mener det er viktig at virksomhetene, og da ikke minst Bymiljøetaten, har fokus på dette også fremover. Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak. Oppfølgingsundersøkelsen etter Kommunerevisjonens rapport 7/2011 Konsulentbruk i Oslo kommune og oppfølging har omfattet Byrådslederens kontor, Byrådsavdeling for finans,. Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Kemneren, Plan- og bygningsetaten, Utdanningsetaten og Vann- og avløpsetaten. Kontrollutvalget merker seg at med unntak av Bymiljøetaten, hadde de undersøkte virksomhetene iverksatt en rekke relevante tiltak. Kontrollutvalget mener fremdeles at skriftlige nedfelte strategier for konsulentbruk, skriftlighet og fokus også på kvaliteten i oppfølgingen, samt skriftlige sluttevalueringer, er sentrale elementer i målrettet og effektiv konsulentbruk. Kontrollutvalget oppfordrer virksomhetene, og da særlig Bymiljøetaten, til å ha fokus på dette også fremover. For øvrig tar kontrollutvalget Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 7/2011 til orientering. Saken sendes til finanskomiteen. 4

5 94/14 Oppfolging etter rapport 18/2011 Forvaltning av beboermidler i samlokaliserte boliger Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode I tråd med kontrollutvalgets vedtak av , sak 70, har Kommunerevisjonen gjennomført en oppfølgingsundersøkelse etter rapport 18/2011 Forvaltning av beboermidler i samlokaliserte boliger. Undersøkelsen tilhører fokusområde virksonihetsstyring, jf. bystyrets vedtak om Overordnet analyse og plan forforvaltningsrevisjon, , sak 165. Forvaltningen av økonomiske midler i samlokaliserte boliger er et tilbud til personer med psykisk utviklingsheniming, som av særlige grunner ikke klarer å disponere egne midler. Hovedundersøkelsen avdekket vesentlige mangler ved forvaltningen av beboermidler i tre samlokaliserte boliger. I tillegg til beboere i samlokaliserte boliger, gjelder kommunens instruks forvaltning av økonomiske midler for tj enestemottakere i og utenfor institusjon, herunder blant annet beboere i sykehjem og andre boformer for heldøgns omsorg og pleie. Oppfølgingsundersøkelsen har vært rettet mot byråden for eldre og de tre bydelene Grorud, Grünerløkka og Vestre Aker. Kommunerevisjonen har undersøkt om de varslede tiltakene og de påpekte avvikene og forbedringsområdene i rapport 18/2011 er fulgt opp. Videre har vi undersøkt om byråden har iverksatt tiltak for å sikre en betryggende forvaltning av beboer midler i samlokaliserte boliger i alle bydeler, i tråd med bystyrets vedtak og helse- og sosialkomiteens merknader etter hovedundersøkelsen. Oppfolgingsundersøkelsen viste at Bydel Grorud og Bydel Vestre Aker hadde iverksatt tiltak knyttet til de fleste av de påpekte forbedringsområdene og avvikene. I begge bydelene var det imidlertid mangler knyttet til instruksens krav om at kun to personer skulle ha tilgang til beboernes kontanter. I Bydel Grorud viste undersøkelsen i tillegg av det ikke ble ført bankregnskap og at det var mangler knyttet til bydelens egen kontroll av forvaltning av beboermidler. I Bydel Grtinerløkka var det fremdeles vesentlige mangler knyttet til forvaltning av beboermidler. Dette gjaldt blant annet implementering av opplæringsrutinene, føring av bankog kontantregnskap i tråd med instruksens krav, oppbevaring av bankfullmakter, kontoutskrifter og oversending av regnskap til hjelpeverge/verge hvert kvartal. Byrådsavdelingen hadde iverksatt flere, men ikke alle varslede tiltak. Det var ikke stilt krav om særskilt rapportering fra bydelene slik den opprinnelig varslet. De avvikene og svakhetene som belyses i denne oppfølgingen, viser at det fremdeles gjensto en del arbeid for å sikre betryggende forvaltning av beboermidler i samlokaliserte boliger og at Instruks for disponering av økonomiske midler benyttes aktivt og som forutsatt, i tråd med bystyrets vedtak. Kommunerevisjonen vil påpeke at mangler på området kan utgjøre en risiko for økonomiske misligheter. Videre kan det medføre vanskeligheter med å plassere ansvar, og eventuelt beskytte ansatte mot feilaktig mistanke, dersom det avdekkes økonomiske misligheter. 5

6 Kommunerevisorenfremmerfalgende forslag til vedtak. Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 18/2011 Forvaltning av beboermidler i samlokaliserte boliger har avdekket at det fremdeles er vesentlige mangler knyttet til forvaltning av beboerrnidler i Bydel Grünerløkka, samt noen mangler og svakheter i Bydel Grorud og Bydel Vestre Aker. Kontrollutvalget viser til at bystyret i sak 183/07, 282/09 og 59/12 forutsatte at byrådet iverksatte tiltak for å sikre en betryggende forvaltning av beboermidler i samlokaliserte boliger i alle bydeler. De avvikene og svakhetene som er avdekket i denne oppfølgingen, viser at det fremdeles ikke var iverksatt tilstrekkelig tiltak som sikret at Instruks for disponering av økonomiske midler ble benyttet aktivt og som forutsatt. Kontrollutvalget ser alvorlig på at det fremdeles avdekkes vesentlige mangler, og viser til at kommunens kontroll er særlig viktig på et område hvor kommunen forvalter private midler for en svak gruppe. Kontrollutvalget vil påpeke at mangler på området kan utgjøre en risiko for økonomiske misligheter. Videre kan det medføre vanskeligheter med å plassere ansvar og beskytte ansatte mot feilaktig mistanke, dersom det avdekkes økonomiske misligheter. Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 18/2011 til orientering. Saken sendes helse- og sosialkomiteen. 95/14 Endelig innberetning - Barne- og familieetaten, privat bruk av tj enestebil Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode Kontrollutvalget behandlet foreløpig innberetning i møte , sak 16. Det fremgikk av foreløpig innberetning at en ansatt i etaten i omfattende grad hadde benyttet tjenestebil privat i årene Vedkommende hadde hatt en avtale om å benytte bilen mellom tjenestested og hjem, men bruken hadde vært betydelig mer omfattende enn avtalt. Saken ble oppdaget idet nærmeste leder oppfordret den ansatte til å søke om forlengelse av tillatelsen til å bruke bilen. Avdelingsdirektøren som tidligere hadde godkjent bruken, hadde sluttet, og ny avdelingsdirektør og øvrig ledelse var ukjent med avtalen. Ordningen ble besluttet stoppet. Den tidligere ansatte har erkjent privat bruk av bilen. For å anslå omfanget har etaten foretatt beregninger med utgangspunkt i bompengepasseringer uten tilknytning til arbeidstiden. Etter avtale mellom etaten og den tidligere ansatte, ble erstatningsbeløpet satt til kr ,-. 6

7 Beløpet er tilbakebetalt. Vedkommende ble avskjediget Saken ble politianrneldt, men henlagt. Avtalt fordel knyttet til reise til og fra hjem er innberettet til skatteetaten. Etaten har skjerpet kontrollen med at bompasseringer skjer i løpet av arbeidstid samt at det føres kjørebok for alle bilene. Kommunerevisorenfremmerfølgende forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar Kommunerevisj onens endelige irmberetning av om mislighetssak i Barne- og familieetaten til orientering. Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode /14 Utskiftingen av nedstigningstårn I kontrollutvalgets møte ble det stilt spørsmål om utskiftingen av nedstigningståm. I denne saken redegjør vi kort for historikken i saken, og status for utskiftingen. Redegjørelsen er basert på byrådssak 182/09, notat 201/2013 av fra byråden for byutvikling til finanskomiteen og opplysninger fra Eiendoms- og byfomyelsesetaten. Nedstigningstårn brukes som nedgang til Hafslunds underjordiske nettstasjoner. Viken energinett (Nå Hafslund) og JC Decaux Norge (JCD) inngikk i 2001 en avtale om å erstatte til sammen 201 eldre nedstigningstårn eid av Hafslund med nye nedstigningstårn med reklame. De nye nedstigningstårnene skulle produseres av JCD. JCD skulle ha drifts- og vedlikeholdsansvaret for tårnene, mot å få deler av inntektene fra utleie og reklamefeltene på tåmene. Kontrakten hadde en varighet på 20 år. En lignende avtale om 31 andre nedstigriingstårn ble inngått i 2002 mellom JCD på den ene siden og Hafslund, Vann- og avløpsetaten, Viken Fjernvarme AS (Nå Hafslund fjernvarme AS) og Telenor Networks på den andre siden. Tårnene produsert av JCD er høyere og bredere enn de gamle tårnene, og de har felter for montering av reklame. Reklamen er belyst fra baksiden på kvelds- og nattestid. Oslo bystyre vedtok den , sak 404, følgende: 1. Byråden bes fortsette dialogen med Hafslund med formål å få fjernet reklamen på nedstigningstårn samt redusere høyden til det minimale i forhold til bruken samt estetiske forhold på tårnene. Det bes om at sak vedrørende det siste fremlegges konkret snarest mulig. 2. Det tas forbehold overfor Hafslund om at Oslo kommune som grunneier vil kreve gjennomført ønskede endringer i forbindelse med nedstigningstårnene. I 2006 innledet Eiendoms- og byfomyelsesetaten, på oppdrag fra Byrådsavdeling for byutvikling, forhandlinger med Hafslund om inngåelse av avtale om nedstigningstårn på kommunal grunn, herunder fjerning av reklame. En tvist mellom Oslo kommune og Hafslund om eierskapet av gatebelysningen i Oslo kommune ble etter hvert også omfattet av forhandlingene. 7

8 I 2009 inngikk Oslo kommune og Hafslund Nett AS en forliksavtale. Avtalen er beskrevet i byrådssak 182/09. Kommunen kjøpte de til da 46 oppsatte reklametårnene, og det skulle ikke settes opp flere slike tårn. Oslo kommune overtok i henhold til forliksavtalen også eierskapet til gatebelysningen fra Hafslund. Oslo kommune skulle betale 40 millioner kroner til Hafslund. Oslo kommune inngikk også en egen avtale med JCD, der JCD frafalt et erstatningskrav mot kommunen. Ifølge notat 201/2013 fra byråden for byutvikling til finanskomiteen kunne kommunen i henhold til forliksavtalen kreve reklamen på to tårn fjernet umiddelbart, noe kommunen senere gjorde. Oslo kommune og Hafslund har ifølge avtalen en felles målsetning om at de 46 reklamefinansierte nedstigningstårnene skal skiftes ut så raskt som mulig etter I avtalen er det ikke gitt noen ytterligere bestemmelser om når alle tåmene skal være byttet ut. Hafslund skulle fjerne og erstatte tårnene med nye, mindre nedstigningstårn uten reklame. De nye tårnene skulle utformes på grunnlag av en designkonkurranse i regi av Oslo kommune, og produseres og eies av Hafslund. Frem til utskifting av det enkelte tårn, skal JCD drifte og vedlikeholde tårnene, samt ha rett til å selge reklamefiater på tårnene. JCD skal ha alle inntekter fra disse tårnene. Designlconkurranse for de nye nedstigningstårnene ble avgjort i 2011, men utskiftingen av nedstigningstårnene har blitt forsinket. Byråden for byutvikling opplyste i notat 201/2013 at det var vanskelig å finne en produsent for tårnene, og vanskeligere enn forutsatt å lage en prototype. Et selskap i Nederland laget modellen for støpeformene, og et støperi i Danmark produserer tårnene. Ingen norske selskaper ville produsere tårnene. Ifølge notat 201/2013 hadde ikke Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, noen oppgaver ved utskifting av reklametårnene, utover kontraktsoppfølging av forliksavtalen. Etaten hadde ifølge byrådenjevnlig hatt kontakt med Hafslund for å søke å få en god fremdrift i arbeidet med å skifte ut reklametårnene. Forsinkelsene med å få satt opp nye tårn skyldtes ifølge byråden «Hafslunds innkjøpsmessige og produksjonstekniske forhold, noe som er utenfor Oslo kommunes kontroll.» En seksjonssjef i Eiendoms- og byfornyelsesetaten har overfor Kommunerevisjonen opplyst at det første reklametåmet ble revet og erstattet av et nytt nedstigningstårn i mai Det nye tårnet er et testtårn, men skal bli stående. I desember 2014 var testperioden over, og det var blitt produsert fem nye nedstigningstårn, som foreløpig ikke var satt opp. Hafslund skal i løpet av første halvdel av desember etter planen signere en kontrakt med en leverandør som skal foreta utskiftingen av reklametårnene. Hafslund regnet med at utskiftingen av reklametårnene starter i januar Seksj onssj efen visste ikke hvor lang tid utskiftingen av de resterende 45 reklametårnene vil ta, og var heller ikke kjent med eventuelle krav til fremdrift i avtalene mellom Hafslund og leverandørene knyttet til utskiftingen av reklametårnene. Seksj onssj efen antok at Hafslund ville kunne rekke å skifte ut de resterende 45 reklametårnene i løpet av

9 Kommunerevisorenfremmerfølgende forslag til vedtak. Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens redegjørelse om utskiftingen av nedstigningstå.rn til orientering. 97/14 Orientering om rapport fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet Arkivsak-dok. 14/Ol Arkivkode Unntatt etter offentlighetsioven Offi 24,3 og ]2c Saksdokumentet er unntatt offentlighet 98/14 Ekstern kvalitetskontroll av Kommunerevisjonen Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode Kommunerevisjonen var valgt ut for kvalitetskontroll fra Norges Konimunerevisorforbund (NKRF) i Forbundet gjennomfører ekstern kvalitetskontroll hos sine medlemmer på en rotasjonsbasis, og Kommunerevisjonen var sist gjenstand for slik kvalitetskontroll for revisjonen utført i Kommunerevisjonen har i tillegg til den forbundsbaserte kvalitetskontrollen, tidligere fått gjennomført annen ekstern kvalitetskontroll av regnskapsrevisj onen, sist i Konklusjonen i disse kvalitetskontrollene har vært at regnskapsrevisjonen i all hovedsak utføres tilfredsstillende, og resultatet av kontrollen i 2008 ble lagt frem for kontrollutvalget i sak 85/2009. Det ble i løpet av også utført en egen ekstern kvalitetskontroll av forvaltningsrevisjonens arbeid utført i Det ble ikke funnet avvik fra gjeldende standard for forvaltningsrevisjon. Resultatet ble lagt frem for kontrollutvalget i sak 73/2012. Kvalitetskontrollen fra NKRF i 2014 ble gjort av revisjonen som var utført for 2013, og selve kontrollen ble gjennomført høsten 2014 for begge revisj onstyper. Kvalitetskontrollen vurderte Kommunerevisj onens overordnede interne kvalitetssikringssystem og så nærmere på gjennomføringen av to utvalgte forvaltningsrevisjoner og regnskapsrevisjonen av to virksomheter. Kvalitetskontrollen vurderte blant annet områder som planlegging, dokumentasjon, gjennomføring og rapportering. I vedtaket fra kvalitetskontrollkomiteen til NKRF fremkommer det at resultatet fra kvalitetskontrollen av Kommunerevisjonen er godkjent. De to kontrollørene på hhv forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon har sendt egne rapporter som oppsummerer den 9

10 kontroll gjennomførte kvalitetskontrollen. Det ble ikke funnet mangler eller vesentlige avvik fra gjeldende standarder for henholdsvis regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Kommunerevisorenfremmerfølgende forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar saken om ekstern kvalitetskontroll av Kommunerevisjonen til orientering. 99/14 Oppfolging etter rapport 14/2011 Offentlige anskaffelser - kontroll utvalgte innkjøp av Omsorgsbygg Oslo KF av Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode I tråd med kontrollutvalgets vedtak (sak 70) har Kommunerevisjonen gjennomført en oppfølgingsundersøkelse etter rapport 14/2011 Offentlige anskaffelser av ut- algte innkjøp ufort av Omsorgsbygg Oslo KF Undersøkelsen faller inn under fokusområdet anskaffelser og kontraktsoppfølging i Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon som bystyret behandlet (sak 165). Oppfølgingsundersøkelsen har vært rettet mot Omsorgsbygg Oslo KF (Omsorgsbygg) og byråden for kultur og næring. Kommunerevisjonen har undersøkt status for tiltakene som ble varslet i rapport 14/2011. Oppfølgingsundersøkelsen viser at både Omsorgsbygg og byrådsavdelingen hadde iverksatt meldte tiltak etter Kommunerevisjonens rapport 14/2011. Både foretaket og byrådsavdelingen har lagt frem relevant dokumentasjon som beskrev arbeid med og oppfølging av intern kontroll på anskaffelsesområdet. Omsorgsbygg skrev i sin tilbakemelding at foretaket sikrer overholdelse av rutinene for anskaffelser og kvalitetssikring av disse gjennom samarbeid mellom fagavdelingene og Juridisk- og anskaffelsesfaglig avdeling. Foretaket gjennomførte høsten 2011 en risiko- og sårbarhetsanalyse i samarbeid med Det Norske Veritas. ROS-analysen lå til grunn for revidering av lokale tiltakspianer for anskaffelser. I tiltaksplanen for perioden er risikoanalysen foretatt med utgangspunkt i delmålene i den konsernovergripende anskaffelsesstrategien og det foreligger tiltakspian med fordeling av ansvar for gjennomføring med tidsfrister. Byrådsavdeling for kultur og næring viste i sin tilbakemelding til at intern kontroll, herunder anskaffelsesrutiner, er et fast punkt i de ordinære foretaksmøtene, og at temaet tas opp etter behov på kontaktmøtene med foretaket. Kommunerevisorenfremmer følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalget merker seg at Kon imunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 14/2011 Offentlige anskaffelser kontroll av utvalgte innkjøp utført av Omsorgsbygg Oslo 10

11 KF viser at Omsorgsbygg Oslo KF har iverksatt varslede tiltak og at Byrådsavdeling for kultur og næring følger opp foretakets arbeid med intern kontroll og anskaffelser gjennom foretaksmøter, kontaktmøter og tildelingsbrev. Kontrollutvalget tar for øvrig Kommunerevisjonens oppfølgingsundersøkelse etter rapport 14/2011 til orientering. Saken sendes til helse- og sosialkomiteen. Kontrollutvalgets sekretariat, sekretariatsieder 11

Protokoll fra møte i kontrollutvalget

Protokoll fra møte i kontrollutvalget Protokoll fra møte i kontrollutvalget Dato: 16.12.2014 kl. 15:30 Sted: Grenseveien 88, 0663 Oslo Arkivsak: 14/01029 Tilstede: Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H),

Detaljer

Oslo kommune. Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 14/2011 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - KONTROLL AV UTVALGTE INNKJØP AV OMSORGSBYGG OSLO KF

Oslo kommune. Kommunerevisjonen OPPFØLGING ETTER RAPPORT 14/2011 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - KONTROLL AV UTVALGTE INNKJØP AV OMSORGSBYGG OSLO KF Oslo kommune Kommunerevisj onen Kontrollutvalget Dato: 02,12.2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Tif.: Arkivkode: 14/01133-2 Arve Alstad +47 23486817 126.2.2 Revisjonsref.: OPPFØLGING ETTER

Detaljer

Oslo kommune OPPFØLGING ETTER RAPPORT 18/2011 FORVALTNING AV BEBOERMIDLER I SAMLOKALISERTE BOLIGER

Oslo kommune OPPFØLGING ETTER RAPPORT 18/2011 FORVALTNING AV BEBOERMIDLER I SAMLOKALISERTE BOLIGER Oslo kommune Kommunerevisj onen Kontrollutvalget (E) Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Tif.: Arkivkode: 23486859 / 14/01004-7 Jorun Andreassen 98 26 39 72 126.2.2 Revisjonsref.: Skriv inn.

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisj onen

Oslo kommune Kommunerevisj onen Oslo kommune Kommunerevisj onen Kontrollutvalget (E) Dato: 04. 12.2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Tif.: 14/01026-5 Roar Andreas Kristensen +47 23486813 126 Arkivkode: OPPFØLGING ETTER

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 22. november 2011 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 22. november 2011 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 22. november 2011 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 I tillegg til saksdokumentene følger i tilknytning til sakene

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 12/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.01.2013...

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 31. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Før behandlingen av sakene vil det bli gitt en orientering fra

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 29. mars 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 30/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2007...

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 20. september 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 20. september 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 20. september 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 80/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 08.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300742-17 Kristin Skaane 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 I tillegg til saksdokumentene følger også sekretariatets notat om

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 28. august 2007 kl OBS! Møtet er på tirsdag

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 28. august 2007 kl OBS! Møtet er på tirsdag Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 28. august 2007 kl 16.30 OBS! Møtet er på tirsdag Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 75/07 Protokoll fra

Detaljer

Protokoll fra møte i kontrollutvalget

Protokoll fra møte i kontrollutvalget Protokoll fra møte i kontrollutvalget Dato: 25.11.2014 kl. 16:30 Sted: Grenseveien 88, 0663 Oslo Arkivsak: 14/01029 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra kontrollutvalgets sekretariat: Protokollfører:

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 19. juni 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 19. juni 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 19. juni 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 OBS!! MERK TIDSPUNKT Kart I Sak Side 66/07 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 13. desember 2011 kl 15.30 (NB: Merk tidspunktet!)

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 13. desember 2011 kl 15.30 (NB: Merk tidspunktet!) Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 13. desember 2011 kl 15.30 (NB: Merk tidspunktet!) Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 105/11 Protokoll fra

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 27. august 2013 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 27. august 2013 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 27. august 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 70/13 Protokoller fra kontrollutvalgets møte 18.06.2013...

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 18. juni 2013 kl 15.30, OBS tidspunktet

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 18. juni 2013 kl 15.30, OBS tidspunktet Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 18. juni 2013 kl 15.30, OBS tidspunktet Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 58/13 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 63/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 22.04.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300506-1 LNM/RAB 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: FØRINGER FOR ARBEIDET MED FORSLAG TIL FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. august 2014 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. august 2014 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. august 2014 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 61/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.06.2014...

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. onsdag 06. april 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. onsdag 06. april 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte onsdag 06. april 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Følgende er innkalt i forbindelse med behandlingen

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 24. januar 2012 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 24. januar 2012 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 24. januar 2012 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/12 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.12.2011...

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 21. oktober 2008 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 21. oktober 2008 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 21. oktober 2008 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 82/08 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. mandag 29. april 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. mandag 29. april 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte mandag 29. april 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 43/13 Situasjonen ved Munch-museet... 2 44/13 Foreløpig

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 24. september 2013 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 24. september 2013 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 24. september 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 78/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. august 2008 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. august 2008 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. august 2008 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 71/08 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 19.januar 2006 kl 16.30. Møtet holdes i kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 19.januar 2006 kl 16.30. Møtet holdes i kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 19.januar 2006 kl 16.30 Møtet holdes i kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 1/06 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200769-1 Kari Breisnes 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.:916 79943 KOMMUNENS VARSLINGSORDNING

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 SAKSLISTE 2007 Møte nr. 1 24. januar 2007 Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 Sak nr. 2 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 u.off. jfr. off.l. 6.4 Sak nr.

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. april 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. april 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. april 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Til sak 39 er byråden for finans og utvikling og kommunaldirektøren

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 07.06.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 200900896-40 Helga Hjorth 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 23486832 OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007 SAKSLISTE 2008 Møte nr. 1 23. januar 2008 Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Rapport 1/2008 Bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjemsplasseringer.

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 14.06.2011

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 14.06.2011 Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 14.06.2011 Sted: Grenseveien 88 Til stede: Skjørshammer (KrF), Kari Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F) Forfall (grunn): Berit Jagmann (R) (uoppsettelig arbeid)

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. desember 2002

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. desember 2002 SAKSLISTE 2003 Møte nr. 1 23. januar 2003 Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11. desember 2002 Sak nr. 2 Forslag til overordnede føringer for prosjektplan for forvaltningsrevisjon Sak nr. 3

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 18. desember 2012 kl NB tidspunkt!

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 18. desember 2012 kl NB tidspunkt! Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 18. desember 2012 kl 15.30 NB tidspunkt! Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 124/12 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 25. oktober 2011 kl Møtet holdes i Heftyehuset - Frognerseteren.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 25. oktober 2011 kl Møtet holdes i Heftyehuset - Frognerseteren. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. oktober 2011 kl 16.30 Møtet holdes i Heftyehuset - Frognerseteren Kart I Sak Side 90/11 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.09.2011... 2 91/11

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte onsdag

Protokoll fra kontrollutvalgets møte onsdag Protokoll fra kontrollutvalgets møte onsdag 23.04.2014 Til stede: Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. august 2010 kl 16.30 (OBS: TORSDAG!) Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 Utenom sakslista vil Kommunerevisjonen gi en

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 13.09.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300614-3 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 900 48043 OPPFØLGING ETTER RAPPORT

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 13.12.2011 Sted: Grenseveien 88 Til stede: Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F),

Detaljer

Kommunerevisj onen. Oslo kommune OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT 11/2012 INFORMASJON OM TANNHELSETJENESTER TIL MOTTAKERE AV HJEMMESYKEPLEIE

Kommunerevisj onen. Oslo kommune OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT 11/2012 INFORMASJON OM TANNHELSETJENESTER TIL MOTTAKERE AV HJEMMESYKEPLEIE Deres referanse: Vâr referanse: Saksbehandler: TIf.: Arkivkode: 14/01007-20 Cecilie Karisen +47 23486819 126 Dato: 16.01.2015 Kontrollutvalget (E) Kommunerevisjonen Adresse: Avdeling for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. juni 2011 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. juni 2011 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 14. juni 2011 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 52/11 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.04.2011...

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 29. mars 2011 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 29. mars 2011 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 29. mars 2011 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 23/11 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2011...

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. februar 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. februar 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 14. februar 2006 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 16/06 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 19. november 2013 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 19. november 2013 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 19. november 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 89/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.10.2013...

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 26.08.2014 Til stede: Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 15.juni 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 15.juni 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 15.juni 2006 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Fr. Selmers vei 2 Kart I I forbindelse med møtet 15.06.2006 blir det først en sekvens

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling

Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling Byrådssak 1316 /16 Seksjon for internkontroll - Overføring fra Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap til Byrådsleders avdeling INKV ESARK-0305-201628760-1 Hva saken gjelder: Byrådet skal sørge

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 26.08.2008 Sted: Fredrik Selmersvei 2 Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 19. januar 2006

Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 19. januar 2006 Sted: Fredrik Selmers vei 2 Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 19. januar 2006 Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Torstein Kvikne

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 07.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201000335-19 Truls Asle Hørlyk Stende 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Kontrollutvalget Dato: 10. juni 2013

Kontrollutvalget Dato: 10. juni 2013 KTRU /13 Kontrollutvalget Dato: 10. juni 2013 Oppfølging av Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 GYSP KTRU-1266-201212887-66 Hva saken gjelder: Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 27.januar 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 27.januar 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 27.januar 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 1/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag Sted: Fredrik Selmers vei 2 Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 19.06.2007 Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon Kvikne (V), Audun

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201600086-23 Saksbehandler: BETU Emnekode: ESARK-44 Til: Fra: Sekretariatet for kontrollutvalget Byrådsavdeling for helse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER PRESENTASJON AV ULIKE CASE Revisjonsrådgiver Per Langseth Oslo kommune, Gardermoen, 26.10.2010 Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon Oversikt Kort om Oslo kommunes

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. desember 2010 OBS kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. desember 2010 OBS kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 14. desember 2010 OBS kl 15.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 83/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 22. april 2008 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 22. april 2008 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 22. april 2008 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 I forbindelse med sak 22/08 er byråden for finans og utvikling

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 22.10.2013 Til stede: Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Haakon Brænden (KrF) Forfall (grunn): Anne U. Marstein

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 27.09.2011

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 27.09.2011 Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 27.09.2011 Sted: Grenseveien 88 Til stede: Kjenndalen (A), Roy Hammerø (F), Berit Jagmann (R) Forfall (grunn): Ann Kathrine Skjørshammer (KrF) (reise), Berit

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. mars 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. mars 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 14. mars 2006 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 26/06 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.2006...

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 14.02.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300111-3 Geir Lunde 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: STATUS FOR SPANSK SELSKAP ETABLERT FOR

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 05.05.15, kl. 08.30 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen MØTEBOK Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. onsdag 26. mars 2008 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. onsdag 26. mars 2008 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte onsdag 26. mars 2008 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 10/08 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.01.2008...

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 17. november 2009 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 17. november 2009 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 17. november 2009 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 80/09 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.10.2009...2

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/191 Anette Nordstaa 240.4 Saksgang Utvalg Møtedato Rådet for funksjonshemmede 11.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 07.06.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201100244-33 Truls Asle Hørlyk Stende 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 24.01.2012 Sted: Grenseveien 88 Til stede: Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F),

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 22. september 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 22. september 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 22. september 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 94/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 15.06.2006

Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 15.06.2006 Sted: Fredrik Selmers vei 2 Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 15.06.2006 Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F) (unntatt sak 63, 64

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør finans og økonomi Handlingsplan med tiltak for lukking av avvik ved gjennomføring av

Detaljer

Drøftings-/orienteringssaker:

Drøftings-/orienteringssaker: Møte dato/tid Onsdag 07. desember 2016, kl. 13.00-16.00 Møtested Møterom «Rukkedøla», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard medlem Lars

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 28. april 2011 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 28. april 2011 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 28. april 2011 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 I forbindelse med sak 32/11 er finansbyråden innkalt for å redegjøre

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 23.10.2012

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 23.10.2012 Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 23.10.2012 Til stede: Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Mahmood (A), Anne Underthun Marstein (V), Knut Frigaard (F), Jan-Bendix

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 13.02.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 200800782-52 Mathias Brynildsen Reinar 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: BYRÅDETS KONTROLLRUTINER

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 21. september 2010 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 21. september 2010 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 21. september 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 65/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK SAK 10/15 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 16.06.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 25.02.2014 Til stede: Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 26.02.2013 Til stede: Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 24. november 2010 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS

UTSKRIFT AV MØTEBOK OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS UTSKRIFT AV MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Tirsdag 16. juni 2015 SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS Ordfører orienterte om håndtering av fullmakt til generalforsamlingen.

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 16.08.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 200900647-40 Mathias Brynildsen Reinar 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 45217202 OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE

Detaljer

Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger

Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 6/2007 2007 Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport 6/2007 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 27. september 2011 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 27. september 2011 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 27. september 2011 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Beredskapssjef Jon Birger Berntsen vil utenom sakslisten gi

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag Sted: Heftyehuset, Frognerseteren Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 25.10.2011 Til stede: Forfall (grunn): Berit Jagmann (R) (uoppsettelig arbeid) Fra kontrollutvalgets sekretariat: Sekretariatsleder

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer