Vedtak: Sakslisten med sakene 116/07 til og med 126/07 enstemmig godkjent.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak: Sakslisten med sakene 116/07 til og med 126/07 enstemmig godkjent."

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Kristine Jørstad Bock, nestleder Snorre Sunquist, John Wahl, Hanne Husvik, Jarle Edvardsen og Tom Mortensen (Nina Jørgensen). Ingen møtte for Solbjørg Mikkelsen. Høyre: Ingen Fra SV: Reidar Johansen Følgende medlemmer møtte ikke: Nina Jørgensen. Følgende varamedlemmer møtte: Tom Mortensen Fra administrasjonen møtte: Elisabeth Paulsen, økonomisjef Trine B. Hauan, kommuneadvokat Espen Rønning, informasjonsleder Kjartan Mikalsen, leder for servicekontoret Grethe Johannessen, jurist Anne Sundøy, sektorledere Arvid Isaksen, Kaj Gunnar Dahl og Torbjørn Næss, jurist Charlotte Aspehaug, prosjektleder kommunalteknisk anlegg Einar Jensen og rådgiver Jakob Øien. 7 representanter (av 9) til stede. Kristine Jørstad Bock Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innkalling enstemmig godkjent. Sakslisten/ dagsorden: Den oppsatte sakslisen har sakene 116/07 til og med 124/07. Ordføreren ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle følgende tilleggssaker: PS 125/07 Fremdrift / kostnader industriområde i Rossmolla og Leirvika. PS 126/07 Uttalelse til forslag om ny lov om motorferdsel i utmark. Vedtak: Sakslisten med sakene 116/07 til og med 126/07 enstemmig godkjent. Sektorleder Arvid Isaksen orienterte om vannbåren varme ifm. Strandparken eiendom. Saken kommer tilbake til formannskapet og kommunestyre. Følgende spørsmål ble stilt:

2 Reidar Johansen (SV): - realitetsorientering om trafikksikkerhetsplan der det krysses vei i gang- og sykkelbaner. Sektorleder Torbjørn Ness orienterte om rullering av planen i MU. - brannen på Melkøya. Sektorleder Torbjørn Ness og ordfører orienterte i saken. Jarle Edvardsen (AP): - registret for folkevalgte rådmann orienterte om at den mest sannsynlig kommer opp i kommunestyret den Ordfører A(AP): Redegjørelse for reinbeiterapport Kartlegging av vegetasjon, reinbeiter og erosjon. Kvaløya i Hammerfest kommune og behandlingsprosessen i kommunen. Redegjørelsen ble gitt av rådmann. Konklusjon: Orienteringene og besvarelsene tas til slutt i møte. PS 116/07 Søknad om skjenkebevilling - dansegalla i Flerbrukshallen Skjenkebevilling innvilges på følgende vilkår: Idrettslaget HIF-Stein ved Steve Sivertsen gis skjenkebevilling for enkeltanledning i forbindelse med dansegalla 8. desember Skjenketid: Kl Omfang: Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 Skjenkeansvarlig: Steve Sivertsen På grunn av arrangementets størrelse og omfang er bevilling gitt under følgende forutsetninger: Aldersgrensen settes til 20 år. Det er betalte politivakter tilstede under arrangementet. Antall politivakter avtales i samråd med politiet. Skjenkestyrer avlegger og består kunnskapsprøve om alkoholloven innen innen Arrangøren sørger for tilstrekkelig veiledning av de personer som skal stå for skjenking under arrangementet. Veiledningen skal bla omfatte rutiner for oppbevaring av alkohol, aldersbestemmelsene i alkoholloven samt rutiner for å unngå overskjenking. Oversikt over personer som skal stå for skjenking under arrangementet leveres Hammerfest kommune v/servicekontoret innen fredag Plan for vakthold og oversikt over vakter leveres Hammerfest kommune v/servicekontoret innen fredag Hammerfest, den Anne Sundøy juridisk konsulent Administrasjonen fremmet ønske om å erstatte det første kulepunktet: Området der det skal skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 3 må gjerdes forsvarlig inne. Det må være vakthold som sikrer at bare gjester på 20 år eller eldre har tilgang til dette området og at alkohol ikke kan medbringes ut til området med 18 års aldersgrense.

3 Som Innstillingen enstemmig vedtatt. Skjenkebevilling innvilges på følgende vilkår: Idrettslaget HIF-Stein ved Steve Sivertsen gis skjenkebevilling for enkeltanledning i forbindelse med dansegalla 8. desember Skjenketid: Kl Omfang: Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 Skjenkeansvarlig: Steve Sivertsen På grunn av arrangementets størrelse og omfang er bevilling gitt under følgende forutsetninger: Området der det skal skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 3 må gjerdes forsvarlig inne. Det må være vakthold som sikrer at bare gjester på 20 år eller eldre har tilgang til dette området og at alkohol ikke kan medbringes ut til området med 18 års aldersgrense. Det er betalte politivakter tilstede under arrangementet. Antall politivakter avtales i samråd med politiet. Skjenkestyrer avlegger og består kunnskapsprøve om alkoholloven innen innen Arrangøren sørger for tilstrekkelig veiledning av de personer som skal stå for skjenking under arrangementet. Veiledningen skal bla omfatte rutiner for oppbevaring av alkohol, aldersbestemmelsene i alkoholloven samt rutiner for å unngå overskjenking. Oversikt over personer som skal stå for skjenking under arrangementet leveres Hammerfest kommune v/servicekontoret innen fredag Plan for vakthold og oversikt over vakter leveres Hammerfest kommune v/servicekontoret innen fredag PS 117/07 Søknad om skjenkebevilling - "Hallfest" under Mørketidsfestivalen Skjenkebevilling innvilges på følgende vilkår: Mørketidsfestivalen/Hammerfestival ved Kari-Ann Iversen gis skjenkebevilling for enkeltanledning i forbindelse med Hallfest Skjenketid: Omfang: Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 Skjenkeansvarlig: Kari-Ann Iversen På grunn av arrangementets størrelse og omfang er bevilling gitt under følgende forutsetninger: Det er betalte politivakter tilstede under arrangementet. Antall politivakter avtales i samråd med politiet. Området der det skal skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 3 må gjerdes forsvarlig inne. Det må være vakthold som sikrer at bare gjester på 20 år eller eldre har tilgang til dette området og at alkohol ikke kan medbringes ut til området med 18 års aldersgrense. Arrangøren sørger for tilstrekkelig veiledning av de personer som skal stå for skjenking under arrangementet. Veiledningen skal bla omfatte rutiner for oppbevaring

4 av alkohol, aldersbestemmelsene i alkoholloven samt rutiner for å unngå overskjenking. Oversikt over personer som skal stå for skjenking under arrangementet leveres Hammerfest kommune v/servicekontoret innen fredag Plan for vakthold og oversikt over vakter leveres Hammerfest kommune v/servicekontoret innen fredag Hammerfest, den rådmann Anne Sundøy juridisk konsulent Skjenkebevilling innvilges på følgende vilkår: Mørketidsfestivalen/Hammerfestival ved Kari-Ann Iversen gis skjenkebevilling for enkeltanledning i forbindelse med Hallfest Skjenketid: Omfang: Alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 Skjenkeansvarlig: Kari-Ann Iversen På grunn av arrangementets størrelse og omfang er bevilling gitt under følgende forutsetninger: Det er betalte politivakter tilstede under arrangementet. Antall politivakter avtales i samråd med politiet. Området der det skal skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 3 må gjerdes forsvarlig inne. Det må være vakthold som sikrer at bare gjester på 20 år eller eldre har tilgang til dette området og at alkohol ikke kan medbringes ut til området med 18 års aldersgrense. Arrangøren sørger for tilstrekkelig veiledning av de personer som skal stå for skjenking under arrangementet. Veiledningen skal bla omfatte rutiner for oppbevaring av alkohol, aldersbestemmelsene i alkoholloven samt rutiner for å unngå overskjenking. Oversikt over personer som skal stå for skjenking under arrangementet leveres Hammerfest kommune v/servicekontoret innen fredag Plan for vakthold og oversikt over vakter leveres Hammerfest kommune v/servicekontoret innen fredag PS 118/07 Gaver og profilprodukter for Hammerfest kommune Hammerfest kommunestyret vedtar å investere i kommunale gave- og profilprodukter, i h.h. til administrasjonens forslag. Det bevilges kr ,- som finansieres av økte skatteinntekter. Forvaltning av kommunens gave- og profilprodukter ivaretas av ordfører. Hammerfest, den

5 Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Saken utsettelse. Vi ber administrasjonen annonsere ønske om å få tilbud fra lokale (Hammerfest / Finnmark) kunstnere om gaveprodukter. Saken utsettelse. Vi ber administrasjonen annonsere ønske om å få tilbud fra lokale (Hammerfest / Finnmark) kunstnere om gaveprodukter. PS 119/07 Søknad om tilskott til registrering og bevaring av historisk fotosamling Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : KOU er positiv til søknaden men vil be saksbehandler, søker og museet om å komme frem til en avtale med museet som gir oss oversikt over eksisterende ressurser ved Museet for kystskultur og gjenreisning og materiell som kan lette arbeids for søker. En endelig avtale kan da fremmes KOU. Saken utsettes jfr. KOU styrets vedtak - enstemmig vedtatt. Saken utsettes, jfr. vedtak i KOU styret: KOU er positiv til søknaden men vil be saksbehandler, søker og museet om å komme frem til en avtale med museet som gir oss oversikt over eksisterende ressurser ved Museet for kystskultur og gjenreisning og materiell som kan lette arbeids for søker. En endelig avtale kan da fremmes KOU. PS 120/07 Tildeling av enerett til Finnmarks ressursselskap AS Kommunestyret tildeler Finnmark ressursselskap AS eksklusiv enerett til å samle inn og behandle husholdningsavfall innen Hammerfest kommune. Eneretten innebærer også drift av returpunktene for sorterte avfallsfraksjoner fra husholdningene i Hammerfest kommune. Enerett tildeles for en periode på 10 år fra vedtaksdato. Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til avtale mellom Finnmark ressursselskap AS og Hammerfest kommune. Hammerfest, den rådmann Anne Sundøy juridisk konsulent Administrasjonen v/ jurist Anne Sundøy gjorde oppmerksom på følgende endringer i saksfremlegget og i avtalen:

6 Under punkt 1 saken gjelder, siste avsnitt: endres 8 år til 10 år. I forslaget til avtaletekst under punkt 2 avtaleområde: Avtalens varighet endres fra 2008 til Kommunestyret tildeler Finnmark ressursselskap AS eksklusiv enerett til å samle inn og behandle husholdningsavfall innen Hammerfest kommune. Eneretten innebærer også drift av returpunktene for sorterte avfallsfraksjoner fra husholdningene i Hammerfest kommune. Enerett tildeles for en periode på 10 år fra vedtaksdato. Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til avtale mellom Finnmark ressursselskap AS og Hammerfest kommune. PS 121/07 Ekstraordinær driftsstøtte, FNND Hammerfest formannskap slutter seg til ens vurdering, og innvilger ekstraordinært driftstilskudd til FnnD pålydende ,- som belastes strategisk utviklingsfond. Hammerfest, den Sektorleders underskrift Hammerfest formannskap slutter seg til ens vurdering, og innvilger ekstraordinært driftstilskudd til FnnD pålydende ,- som belastes strategisk utviklingsfond. PS 122/07 Økonomiplan og budsjett 2008 Hammerfest Formannskap ber administrasjonen om å legge følgende prinsipper til grunn i den videre budsjettprosessen: - Økt sektorramme på ca. kr 17,0 mill. fra kr 381,7 mill. til kr 398,7 mill. for Den foreslåtte fordelingen til sektorene legges til grunn i den videre budsjettprosessen med de føringer som er skissert. - Besparelsestiltak på 2 % lønn, bortfall av VRI og økte inntekter fra brukerbetalinger - Det må igangsettes en prosess i 2008 for å se på mulige innsparinger i 2009 med tanke på den forventede utviklingen i renter og avdrag. - Det iverksettes en strengere praksis ved budsjettreguleringer i løpet av året som følge av behov for økt økonomisk styring og kontroll. - Momskompensasjon fra investeringer skal i sin helhet benyttes til egenfinansiering av investeringer og tilbakeføres investeringsregnskapet

7 - kr 10 mill. avsettes fra drift til egenfinansiering av investeringer i 2008 (andel av eiendomsskatten). I 2009 er målsettingen at dette beløpet skal kunne økes til kr 15 mill. - Fremtidig lånegjeld skal ikke øke utover planlagt nivå. Dette gjør at budsjettprosessen ferdigstilles med utgangspunkt i at det foretas en reduksjon i investeringene med kr 45 mill. for 2008 og kr 95 mill. for 2009, hvor følgende tiltak skisseres: - Ny fotballhall foreslås forskyves til Nytt omsorgssenter i Salen forskyves i 1-2 år - Nytt lagerbygg Teknisk forskyves i 2 år - Nye investeringstiltak vurderes strengt Hammerfest, den Trine Bredal Hauan økonomisjef John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag: Formannskapet tar saken til orientering. Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Formannskapet viser til MU forslag om rassikring i Breilia. Formannskapet ber om at administrasjonen innarbeider 4. millioner kroner i tillegg i budsjettet MU vedtok i august igangsetting avmiljøplan. Formannskapet ber administrasjonens innarbeide i budsjettet 2008 kr til dette formålet. Votering: AP s forslag v/jarle Edvardsen enstemmig vedtatt. Innstillingen falt og AP s forslag v/john Wahl ble enstemmig vedtatt. Formannskapet viser til MU forslag om rassikring i Breilia. Formannskapet ber om at administrasjonen innarbeider 4. millioner kroner i tillegg i budsjettet MU vedtok i august igangsetting avmiljøplan. Formannskapet ber administrasjonens innarbeide i budsjettet 2008 kr til dette formålet. Formannskapet tar saken til orientering. PS 123/07 TV - aksjon kommunens bidrag IV. Ordførerens forslag til vedtak: Hammerfest kommune bevilger kr ,- til TV-aksjonen 2007 Sammen for barn. Beløpet belastes formannskapets bevilgning og overføres aksjonens konto. Hammerfest, den Kristine Jørstad Bock ordfører

8 Hammerfest kommune bevilger kr ,- til TV-aksjonen 2007 Sammen for barn. Beløpet belastes formannskapets bevilgning og overføres aksjonens konto. PS 124/07 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte i formannskapet den godkjennes. Hammerfest, den / sign. Protokoll fra møte i formannskapet den godkjennes. PS 125/07 Industriområde i Rossmolla og Leirvika Det bevilges restfinansiering på 29, 2 mill for å ferdigstille industriområdene Leirvika/Rossmolla. Bevilgningen finansieres med opptak av lån. Hammerfest, den Torbjørn Næss Sektorleder Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Det foretas ikke låneopptak. Regnskapsoverskudd 2006 avsatt til lån til Mesta i forbindelse med opprusting av RV 94 sentrum Hammerfest by føres tilbake til likviditetsreserven. Denne brukes for å dekke overskridelsene i prosjektet industriområdet Leirvika/Rossmolla. Opprinnelig avsetning vurderes på nytt i forbindelse med budsjett John Wahl fremmet på vegne av AP følgende tilleggsforslag: Saken sendes til Kontrollutvalget for en kritisk vurdering /gjennomgang. Industriområder må underlegges samme prosjektstyring som byggeprosjekter. Votering: Innstillingen fikk 6 stemmer og SV s forslag fikk 1 stemme AP s forslag enstemmig vedtatt.

9 Det bevilges restfinansiering på 29, 2 mill for å ferdigstille industriområdene Leirvika/Rossmolla. Bevilgningen finansieres med opptak av lån. Saken sendes til Kontrollutvalget for en kritisk vurdering /gjennomgang. Industriområder må underlegges samme prosjektstyring som byggeprosjekter. PS 126/07 Uttalelse til forslag om ny lov om motorferdsel i utmark Leiekjøringsordningen som lovutkastets viktigste hovedgrep og eneste dispensasjonsmulighet for en rekke formål kan vanskelig aksepteres. Målsettingen om avvikling av rekreasjonsløyper har liten forståelse i befolkning. Videre er reiselivnæringens behov for dårlig ivaretatt. Forslaget til ny lov om motorferdsel i utmark med egen forskrift for Nord-Troms og Finnmark er ikke tilpasset forholdene og behovet i Finnmark. Forslaget har for liten støtte i befolkningen til å kunne være et godt verktøy for en balansert forvaltning. Leiekjøringsordningen som lovutkastets viktigste hovedgrep og eneste dispensasjonsmulighet for en rekke formål kan ikke aksepteres. Hammerfest kommune går på det sterkeste mot lovforslagets målsetting om avvikling av rekreasjonsløyper. Videre er reiselivnæringens behov ikke tilstrekkelig ivaretatt. Hammerfest kommune støtter lovens restriktive utgangspunkt for barmarkskjøring. Utstrakt barmarkskjøring i forbindelse med reindrift, eller ikke kontrollerbar og unyttig kjøring under dekke av næringsvirksomhet er et problem i dag. Direktoratet framhever dette i sin høring, men foreslår ingen tiltak for å løse denne utfordringen. Hammerfest kommune påpeker behovet for innføring av ordninger som dokumenterer tilknytning til næring og krav om føring av kjørebok ved næringskjøring på barmark, og eventuelt andre tiltak som kan bidra til å redusere næringskjøring på barmark. For å begrense barmarkskjøringen må kommunene i Finnmark gis mulighet for å opprette landingsplasser for helikopter/fly. Hammerfest kommune ber om at det innarbeides en generell hjemmel for transport av ved på barmark på traktorvei. Transport av ved på vinterføre, uten leiekjøring, bør hjemles direkte i loven uten krav om dispensasjon. Denne hjemmelen må gjelde uavhengig av hvem som er grunneier. Hammerfest kommune støtter forslaget om innføring av kommunal motorferdselplan, definisjon av utmark og videreføring av forbudstiden (5. mai 1. juli). Kommunestyret slutter seg for øvrig til merknadene som fremkommer i saksframlegget. Hammerfest, den 25. september 2007 Arild Johansen leder for Plan og Utvikling

10 Som innstillingen vedtatt mot en stemme. Leiekjøringsordningen som lovutkastets viktigste hovedgrep og eneste dispensasjonsmulighet for en rekke formål kan vanskelig aksepteres. Målsettingen om avvikling av rekreasjonsløyper har liten forståelse i befolkning. Videre er reiselivnæringens behov for dårlig ivaretatt. Forslaget til ny lov om motorferdsel i utmark med egen forskrift for Nord-Troms og Finnmark er ikke tilpasset forholdene og behovet i Finnmark. Forslaget har for liten støtte i befolkningen til å kunne være et godt verktøy for en balansert forvaltning. Leiekjøringsordningen som lovutkastets viktigste hovedgrep og eneste dispensasjonsmulighet for en rekke formål kan ikke aksepteres. Hammerfest kommune går på det sterkeste mot lovforslagets målsetting om avvikling av rekreasjonsløyper. Videre er reiselivnæringens behov ikke tilstrekkelig ivaretatt. Hammerfest kommune støtter lovens restriktive utgangspunkt for barmarkskjøring. Utstrakt barmarkskjøring i forbindelse med reindrift, eller ikke kontrollerbar og unyttig kjøring under dekke av næringsvirksomhet er et problem i dag. Direktoratet framhever dette i sin høring, men foreslår ingen tiltak for å løse denne utfordringen. Hammerfest kommune påpeker behovet for innføring av ordninger som dokumenterer tilknytning til næring og krav om føring av kjørebok ved næringskjøring på barmark, og eventuelt andre tiltak som kan bidra til å redusere næringskjøring på barmark. For å begrense barmarkskjøringen må kommunene i Finnmark gis mulighet for å opprette landingsplasser for helikopter/fly. Hammerfest kommune ber om at det innarbeides en generell hjemmel for transport av ved på barmark på traktorvei. Transport av ved på vinterføre, uten leiekjøring, bør hjemles direkte i loven uten krav om dispensasjon. Denne hjemmelen må gjelde uavhengig av hvem som er grunneier. Hammerfest kommune støtter forslaget om innføring av kommunal motorferdselplan, definisjon av utmark og videreføring av forbudstiden (5. mai 1. juli). Kommunestyret slutter seg for øvrig til merknadene som fremkommer i saksframlegget. Møte slutt: Rett utskrift:

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 06.05.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet Dato: 10.06.2010 Tid: 09:00-17:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Kristine Jørstad Bock John

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock varaordfører Snorre Sundquist, Hanne Husvik,

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 052/04 til og med 053/04.

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 052/04 til og med 053/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.05.2004 Tidspunkt: 8:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

8 representanter (av 9) til stede. Kristine Jørstad Bock ankom 14.05. 9 representanter (av 9) til stede.

8 representanter (av 9) til stede. Kristine Jørstad Bock ankom 14.05. 9 representanter (av 9) til stede. Hammerfest kommune Møteprotokoll 13/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 28.10.04 Tidspunkt: Kl. 14:00 Fra AP: Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock (ankom 14.05), Tom Mortensen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 Møteprotokoll Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Snorre

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.11.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00. Utvalg: 08/06

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.11.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00. Utvalg: 08/06 Møteprotokoll 08/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 30.11.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.12.2006 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.12.2006 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.12.2006 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Tom Mortensen, John

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.10.04 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig og innen 25. Oktober 2004 på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 24.11.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.12.04 Tidspunkt: Kl. 09:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.12.04 Tidspunkt: Kl. 09:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 08/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 16.12.04 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Ronny Holm MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Ronny Holm AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 04.09.2014 Tid: 10: 20 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer