Høringsuttalelse til Regional plan for verdiskaping og innovasjon - Handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse til Regional plan for verdiskaping og innovasjon - Handlingsprogram"

Transkript

1 Nøtterøy kommune JournalpostID: 17/8355 Arkiv: FE Saksbehandler: Per Ole Bing-Jacobsen Telefon: Høringsuttalelse til Regional plan for verdiskaping og innovasjon - Handlingsprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /028 Kommunestyret /020 Rådmannens innstilling 1. Nøtterøy kommune er positiv til revisjon av handlingsprogrammet for Regional plan for verdiskaping og innovasjon (RPVI). 2. Nøtterøy kommune har konkrete innspill til handlingsprogrammet som fremgår av høringsuttalelsen i saksutredningen. Formannskapet : Behandling: Vidar Ullenrød, H fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: "Nytt punkt 10 i forslag til høringsuttalelse: Digitaliseringens betydning for utvikling og verdiskapning må vurderes i revisjon av planen." Anne Katringe Hauge, MDG foreslo følgende forslag til nytt punkt 4: "Tillegg i punkt 5: Under forslag til høringsuttalelse tas følgende med: Det bør legges mer vekt på miljøvennlige, fleksible og effektive transportløsninger..." Rådmannens innstilling og Ullenrød og Hauges forslag ble enstemmig vedtatt. FS- 17/028 Vedtak: 1. Nøtterøy kommune er positiv til revisjon av handlingsprogrammet for Regional plan for verdiskaping og innovasjon (RPVI). 2. Nøtterøy kommune har konkrete innspill til handlingsprogrammet som fremgår av

2 høringsuttalelsen i saksutredningen. 3. Nytt punkt 10 i forslag til høringsuttalelse: Digitaliseringens betydning for utvikling og verdiskapning må vurderes i revisjon av planen. 4. Tillegg i punkt 5: Under forslag til høringsuttalelse tas følgende med: Det bør legges mer vekt på miljøvennlige, fleksible og effektive transportløsninger... Kommunestyret : Behandling: Magnar Simensen og Olav Falk-Pedersen fra Vestfold Fylkeskommune orienterte i begynnelsen av møtet. Steinar Gullvåg (A) fremmet følgende tilleggsforslag som punkt 5: "Nøtterøy kommune vil i utgangspunktet understreke at god offentlig infrastruktur har stor betydning for næringsetablering. Barnehager, skoler, kultur- og omsorgstilbud har viktige arbeidsplasser som bidrar vesentlig til verdiskapningen i samfunnet. Nøtterøy kommune mener dessuten at virkemidlene i arbeidsmarkedspolitikken bør brukes mer aktivt og bevisst for å styrke kunnskap og kompetanse i næringslivet. Det gjelder eksempelvis ordninger som bedriftsintern opplæring og utdanningsvikariater. Nøtterøy kommune foreslår konkret at fylkeskommunen i samarbeid med NAV, NHO, fagbevegelsen og utdanningsinstitusjonene utreder mulighetene for å etablere en forsøksordning med utdanningsvikariater I Vestfold. Nøtterøy kommune mener videre at det bør settes konkrete mål for antall lærlinger i kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Nøtterøy kommune viser også til at vernede bedrifter og arbeidsmarkedsbedriftene bidrar til verdiskapningen i samfunnet. Det er viktig at disse bedriftene som gir arbeid og opplæring til mange av dem som stiller svakest i arbeidsmarkedet, får anledning til å utvikle seg." Patrick Gudmundsen (MDG) hadde følgende protokolltilførsel: «I pkt 6 i høringsuttalelsen er MDG Nøtterøy er sterkt uenig i at Torp flyplass skal være en av hovedmotorene i næringsutviklingen i regionen, da en vekst iflytrafikken vil hindre at Norge vil kunne møte sine klimaforpliktelser. Vi er overbevist om at næringer som bidrar negativt til Norges klimaregnskap ikke vil ha en plass i en bærekraftig fremtid.» Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Forslaget fra representanten Gullvåg følger uttalelsen som en protokolltilførsel. Vedtatt enstemmig. KS- 17/020 Vedtak: 1. Nøtterøy kommune er positiv til revisjon av handlingsprogrammet for Regional plan for verdiskaping og innovasjon (RPVI). 2. Nøtterøy kommune har konkrete innspill til handlingsprogrammet som fremgår av høringsuttalelsen i saksutredningen. 3. Nytt punkt 10 i forslag til høringsuttalelse: Digitaliseringens betydning for utvikling og verdiskapning må vurderes i revisjon av planen. 4. Tillegg i punkt 5: Under forslag til høringsuttalelse tas følgende med: Det bør legges mer vekt på miljøvennlige, fleksible og effektive transportløsninger... Protokolltilførsel fra Steinar Gullvåg, A:

3 "Nøtterøy kommune vil i utgangspunktet understreke at god offentlig infrastruktur har stor betydning for næringsetablering. Barnehager, skoler, kultur- og omsorgstilbud har viktige arbeidsplasser som bidrar vesentlig til verdiskapningen i samfunnet. Nøtterøy kommune mener dessuten at virkemidlene i arbeidsmarkedspolitikken bør brukes mer aktivt og bevisst for å styrke kunnskap og kompetanse i næringslivet. Det gjelder eksempelvis ordninger som bedriftsintern opplæring og utdanningsvikariater. Nøtterøy kommune foreslår konkret at fylkeskommunen i samarbeid med NAV, NHO, fagbevegelsen og utdanningsinstitusjonene utreder mulighetene for å etablere en forsøksordning med utdanningsvikariater I Vestfold. Nøtterøy kommune mener videre at det bør settes konkrete mål for antall lærlinger i kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Nøtterøy kommune viser også til at vernede bedrifter og arbeidsmarkedsbedriftene bidrar til verdiskapningen i samfunnet. Det er viktig at disse bedriftene som gir arbeid og opplæring til mange av dem som stiller svakest i arbeidsmarkedet, får anledning til å utvikle seg." Protokolltilførsel fra Patrick Gudmundsen, MDG: «I pkt 6 i høringsuttalelsen er MDG Nøtterøy er sterkt uenig i at Torp flyplass skal være en av hovedmotorene i næringsutviklingen i regionen, da en vekst iflytrafikken vil hindre at Norge vil kunne møte sine klimaforpliktelser. Vi er overbevist om at næringer som bidrar negativt til Norges klimaregnskap ikke vil ha en plass i en bærekraftig fremtid.»

4 Vedlegg: Høring. Regional plan for verdiskaping og innovasjon, forslag til nytt handlingsprogram. Forslag HP Verdiskaping og innovasjon.pdf Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon (RPVI) ble vedtatt i fylkestinget 23. april 2015 etter forutgående planprosess og høring. Sammen med planen ble også første handlingsprogram med tiltak vedtatt. Dette er nå under rullering, og fylkesutvalget har vedtatt forslaget sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn med frist for uttalelse 25. april Planens langsiktige del med mål og strategier ligger fast. Deler av kunnskapsgrunnlaget er oppdatert gjennom årlige analyser utført at EY og Telemarksforsking. Nøtterøy- og Tjøme kommuner har samarbeidet om en høringsuttalelse. Herværende sak gjelder Nøtterøy kommunes høringsuttalelse. Innledning Regional plan for verdiskaping (RPVI) ble vedtatt i april Sammen med planen ble også første handlingsprogram med tiltak vedtatt. Deler av kunnskapsgrunnlaget er oppdatert gjennom analyser utført av EY og Telemarksforskning. Handlingsplanen skal nå rulleres, mens selve planen, med mål, strategiske grep og tiltaksområder ligger fast. Bakgrunnen for planarbeidet er at Vestfold har en fallende verdiskaping og at den er lav sammenlignet med resten av landet. Hensikten med RPVI er å øke verdiskapingen. Økt verdiskaping er viktig fordi verdiskapingen er en forutsetning for fremtidig velferd. Innsatsen rettes mot å styrke næringslivets lønnsomhet og lønnsevne og få flest mulig i arbeid. Planen peker ut strategiske grep og tiltak. Planen formulerer 6 strategiske grep som grunnlag for innsatsen: 1. Reelt og forpliktende samspill 2. Utvikling av bedrifter og næringsmiljøer 3. Utvikling av Vestfolds kapasitet for FoU og innovasjon 4. Satsing på gründere og entreprenørskap 5. Samarbeid skole næringsliv 6. Tydelig og målrettet markedsføring av Vestfold Planen har også en lang rekke tiltak som nå revideres i forslag til handlingsplan. Resultater så langt Planen har vært i virksomhet i snart 2 år. Den overordnede målsettingen om å øke verdiskapingen i Vestfold er foreløpig ikke nådd og vil kreve ytterligere innsats i årene som kommer. Resultatene for verdiskaping pr. sysselsatt og skattbar inntekt pr. innbygger har ikke bedret seg de seneste årene. Nye tall viser at Vestfold er det eneste fylket på Østlandet med økning i arbeidsledigheten Man må erkjenne de begrensningene som ligger i lokal innsats for å motvirke konjunktur svingninger og fremme omstilling i næringslivet. Basert på den uheldige utviklingen i verdiskaping i Vestfold de senere årene er det nødvendig å sette inn tiltak. Fylkeskommunen har gjennom sin rolle som samfunnsutviklinger et ansvar for dette, men fremhever at de er avhengig av godt samarbeid mellom sentrale aktører for å lykkes. Kommunene forventes å bidra med ressurser og innsats. Fylkeskommunen har rollen som tilrettelegger og koordinator og kan bidra med økonomisk tilskudd til de operative aktørene. Antall tiltak i forslaget er vesentlig lavere enn i den opprinnelige handlingsplanen

5 Noen tiltak er konkrete prosjekter, noen har karakter av forankringspunkter for andre aktiviteter som kan komme senere. Noen av tiltakene i forslaget er allerede vedtatt i egne saker og/eller er igangsatt, og er således ikke reelt gjenstand for vurdering i forbindelse med rulleringen nå. Andre tiltak mangler slik forankring, og vil i så fall få denne gjennom vedtak av foreslått handlingsprogram. Forslag handlingsprogram Det foreslås i alt 27 tiltak. De er delt inni tre grupper tiltak: i) 11 vedvarende tiltak, ii) 7 videreførte/pågående tiltak og iii) 9 nye tiltak. Tiltakene fremgår av Forslag til handlingsprogram som er vedlagt saken. Nedenfor gis en kort oppsummering av tiltakene: Forslag til 11 vedvarende tiltak Årlig møte mellom ordførerkollegiet og fylkesutvalget om verdiskaping Årlig partnerskapskonferanse Understøtte Norges fremste miljø innen mikro, nano og elektronikk Videreutvikle Vannklyngen til Norges fremste vannbehandlingsmiljø Understøtte arbeidet med næringsstyrt reiselivsutvikling for Vestfold Understøtte prosjektet Grønn Forskning Oslofjorden Understøtte HSNs spissede satsing på Vestfolds kjerneteknologier Kurs, seminarer og målrettede programmer for å styrke kunnskap og kompetanse om offentlige og private finansieringsordninger og kompetansetjenester Sterk satsing på UE og videreutvikling av samarbeid skole næringsliv Videreføre ordning for hospitering av lærere hos bedrifter Videreutvikle forpliktende samarbeid om formidling av læreplass Forslag til 7 videreførte/pågående tiltak Innføre fast rutine i offentlig saksutredning for vurdering av konsekvenser for verdiskaping Regional kompetansestrategi Kartlegge grunnlaget for klyngesatsing innen beredskap/sikkerhet Kartlegge grunnlaget for klyngesatsing innen bio-økonomi Videreutvikle en helhetlig profesjonell inkubatorsatsing i fylket gjennom å understøtte Silicia AS og en distribuert inkubatorløsning til lokale gründerhus Verdiskapingsinitiativet Bred og aktiv markedsføring av Vestfold som attraktivt sted for verdiskaping, næringsvirksomhet, arbeid og bosetting Forslag til 9 nye tiltak Leverandørutviklingsprosjekt BTV Omstilling til grønn verdiskaping Prosjekt Vekstetablerere Strategisk inngang til utvikling av næringsarealer i Vestfold Mobiliseringsprosjekt (videreføring av VRI, «pilar 1») Søke om deltakelse i Forskningsrådets nye program Kapasitetsløft («pilar 2») Videreføre samarbeid med HSN om EU-koordinator og EU Viken Prosjekt Økt satsing i bruk av ungdomsbedrift i yrkesfag Avklare grunnlag for etablering av et antall bransjenettverk i Vestfold Oppfølging av handlingsplanen Fra kommunene forventes aktiv deltakelse med egeninnsats på områder som følger av den enkelte aktørs mandat og samfunnsoppdrag. Fylkesrådmannen fastslår at øvrige aktører har enda større ressursmessige utfordringer enn fylkeskommunen og det forventes derfor ikke nye økonomiske bidrag av betydning. Kommunene tar allerede ansvar for finansiering og

6 gjennomføring av Verdiskapingsinitiativet og for oppbyggingen av det nye reiselivssamarbeidet i Visit Vestfold AS. Utover dette forutsetter fylkesrådmannen at kommunene, ut fra evne og relevans, stiller personellmessig kompetanse til aktiv deltakelse i mange av tiltakene. Fylkesrådmannen mener kommunene bør kunne ta et ansvar i gjennomføringen av tiltak som Innføre fast rutine i offentlig saksutredning for vurdering av konsekvenser for verdiskaping Regional kompetansestrategi Videreutvikle en helhetlig profesjonell inkubatorsatsing Bred og aktiv markedsføring av Vestfold Omstilling til grønn verdiskaping Prosjekt Vekstetablerere Strategisk inngang til utvikling av næringsarealer Avklare grunnlag for etablering av et antall bransjenettverk i Vestfold. Faktagrunnlag Regional plan for verdiskapning og innovasjon ble vedtatt av fylkestinget Forslag til handlingsprogram for er sendt på høring med frist for uttalelse Vurderinger Det er behov for å sette inn tiltak for å snu en uheldig utvikling med fallende verdiskaping. At Fylkeskommunen holder i dette og følger opp med en justert handlingsplan er positivt. Programmet inneholder en rekke gode tiltak, men det kan og bør stilles spørsmål om programmet er tilstrekkelig treffsikkert. Det er ingen tvil om at Vestfold har utfordringer med verdiskapingen, dette er rapportene fra EY og Telemarksforskning klare på, men årsakene er ikke belyst. Dermed er det usikkert om «medisineringen» er optimal og om innsatsen er tilstrekkelig målrettet. Omfanget av tiltak er stort med 27 tiltak som er- eller skal i gang. Det er vanskelig å se strukturen i programmet. Flere tiltak omhandler samme temaer og kunne vært behandlet samlet. I 2015 var det over 40 tiltak. De fleste av disse er falt ut i forslag til nytt program uten at resultater er synliggjort. Det må stilles spørsmål til organisering av arbeidet. Handlingsprogrammet legger opp til et omfattende dugnadsarbeid som kan være utfordrende å håndtere. Løpende oppfølging, styring og koordinering må til for at programmet skal få den tilsiktede effekt. Hittil har det vist seg vanskelig å utløse innsatsen hos de ulike aktørene. Som fylkesrådmannen påpeker er ressurssituasjonen krevende hos de fleste av aktørene som har fått tildelt ansvar for oppfølging av planen. Konflikter mellom kommunale hensyn og hva som er fylket beste er en annen utfordring. Dette kommer tydelig til uttrykk når det gjelder å styrke næringsattraktiviteten, tiltrekke seg nyetableringer og sikre vekst. I Vestfold er det flere konkurrerende initiativer på gang. Handlingsprogrammet legger ikke opp til samarbeid på tvers av fylkesgrenser, til tross for at Vestfold deler både utfordrings- og mulighetsbildet med andre fylker. Et bredt samarbeid vil kunne tilføre kompetanse og være ressurseffektivt. Når det gjelder planens strategiske grep skal disse ligge fast. Kanskje er dette uheldig; sett i lys av at årsaken til lav verdiskaping ikke er analysert samt at makroøkonomiske forhold endres raskt. En svakhet ved de strategiske grepene er at de i liten grad viser en strategisk retning for næringsutvikling i Vestfold og peker ut satsningsområder hvor fylket har komparative fortrinn og de beste muligheter for næringsvekst. Dette gjelder ikke bare næringer hvor verdiskapingen isolert sett er høy, men også næringer hvor sysselsettings-

7 potensialet er stort, slik som i reiselivsnæringen. Samkjøring av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og Regional plan for verdiskapning og innovasjon (RPVI) er et godt grep i nytt handlingsprogram. Det kan bidra til en god balanse mellom effektive næringsarealer og god by- og stedsutvikling, med bred oppslutning i kommunene. Konklusjon Forslag til høringsuttalelse: Nedenfor gis konkrete innspill til handlingsprogrammet, både hva angår overordnede prioriteringer, programstruktur og enkelte tiltak. 1. Kartlegge årsaker til lav verdiskaping Det anbefales å komme raskt i gang med en analyse av årsakene til Vestfolds lave verdiskaping. Analysen bør utføres av et uavhengig kompetansemiljø. Når analysen foreligger bør dette følges opp med en prosess hvor næringsliv, kommunene og andre aktører inviteres til å diskutere relevante tiltak. Handlingsprogrammet revideres deretter iht konklusjoner fra dette arbeidet. 2. Vekt på sysselsetting Planen legger primært vekt på å øke andelen bedrifter som har høy verdiskaping. Den tar i mindre grad opp sysselsettingens betydning for den samlede verdiskapingen. Tiltak som fremmer næringer som har stor sysselsettingseffekt må i større grad med i handlingsprogrammet. 3. Innsats på utvalgte næringer hvor Vestfold har komparative fortrinn Blå vekst: Det anbefales å initiere særskilte program for blå (marin og maritim) vekst i samarbeid med andre fylker og institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Fylkeskommunen oppfordres til å ta initiativ til dette. Her er det naturlig å samarbeide med samtlige kystkommuner på Øst- og Sørlandet. Agder er allerede i gang med dette. Reiseliv: Programmet bør også vektlegge tiltak overfor reiselivet bedre. Det er viktig å legge til rette for vekst og helårlig drift i reiselivet, med spesiell fokus på infrastruktur og transport. Nøtterøy kommune mener det er et potensiale for å etablere en klynge innenfor reiseliv basert på kyst og skjærgård med det mål å etablere en merkevare på linje med Fjord Norge og ber om at dette blir en del av handlingsprogrammet. Primærnæringene: Et annet område som vies lite oppmerksomhet er primærnæringene. Nøtterøy kommune mener programmet bør omfatte tiltak for økt verdiskaping i primærnæringene i Vestfold og vekst i næringsmiddelindustrien med spesiell fokus på jordvern og havforvaltning (Ytre Oslofjord). 4. Vekt på regionalt samarbeid i programmet Fylkes- og kommunegrenser kan begrense mulighetene for effektiv næringsutvikling. Det anbefales å utrede ulike muligheter for- og potensialet -i tettere samarbeid med Telemark og med Osloregionen, både på fylkes og kommune nivå. Handlingsprogrammet bør suppleres med tiltak i tråd med dette. Fylkeskommunen bes også om å ta initiativ som stimulerer til tettere samarbeid mellom kommuner for strategisk samarbeid om næringsutvikling. 5. Vekt på infrastruktur i programmet Infrastruktur er en viktig faktor for å fremme verdiskaping. Det bør legges mer vekt på fleksible og effektive transportløsninger og fremtidsrettet digital infrastruktur som svarer til næringslivets behov. 6. Aktiv utnyttelse av Høgskolen i Sør-Øst Norge og Torp flyplass som hovedmotorer for næringsutvikling Flere tiltak som er rettet mot disse to områdene som er sentrale for vekst og utvikling og hvor innsatsen kommer alle deler av fylket til gode.

8 7. Fortsatt gründersastning En fortsatt satsing på gründere og en bedre samhandling mellom de lokale gründerhusene er bra. Gründerhuset Hi5 har en sentral plass i næringsarbeidet i Nøtterøy kommune. Etter hvert som by kommunene i Vestfold får på plass sine lokale gründerhus, er det viktig at fylkeskommunen bidrar til en bedre samhandling mellom disse og til at det legges til rette for at Silicia får en hensiktsmessig rolle. 8. Fortsatt satsning på verdiskapingsinitiativet Arbeidet som er igangsatt med for å få bedriftsetableringer og fremme næringsattraktivitet i Vestfold er bra. Det er en fordel om dette arbeidet i større grad kan koordineres med kommunenes innsats og deres strategiske næringsplaner. 9. Klyngesatsing innen beredskap/ sikkerhet Nøtterøy kommune støtter videre arbeid med klyngesatsing innen beredskap/ sikkerhet. Tønsbergregionen har et fortrinn innen dette området med utgangspunkt i eksisterende offentlige og private virksomheter innen denne sektoren. Det anbefales en sterkere deltagelse fra fylkeskommunen i tillegg til HSN.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon (RPVI) - nytt handlingsprogram - høringsuttalelse

Regional plan for verdiskaping og innovasjon (RPVI) - nytt handlingsprogram - høringsuttalelse Tønsberg kommune JournalpostID 17/27436 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: 33 34 82 43 Næringsutvikling Regional plan for verdiskaping og innovasjon (RPVI) - nytt handlingsprogram - høringsuttalelse

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Vedlegg Regional plan for verdiskaping og innovasjon Forslag til Handlingsprogram 2017 2018 Bakgrunn. Om selve planen Verdiskapingen i Vestfold er lav og har vært fallende de siste 20 år sammenlignet med

Detaljer

Utvalg Møteddato Saksnummer Kommunestyret /17

Utvalg Møteddato Saksnummer Kommunestyret /17 Tjøme kommune JournalpostID: 17/3360 Saksbehandler: Heireth Jørgensen, Mie, telefon: Rådmann Høringsuttalelse til Regional plan for verdiskaping og innovasjon - Handlingsgrogram 2017-18 Utvalg Møteddato

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Handlingsprogram 2017 2018 Bakgrunn. Om selve planen Verdiskapingen i Vestfold er lav og har vært fallende de siste 20 år sammenlignet med resten av landet.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for bygg, regulering og næring /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for bygg, regulering og næring /15 Horten kommune Vår ref. 14/52468 14/5998-1 / FE-000 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - høringsforslag Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for bygg, regulering

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon VSV 17. september 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold

Detaljer

c,o9;5' Høring regional plan for verdiskaping og innovasjon. Forslag til plan på høring Det er gjort følgende vedtak i saken

c,o9;5' Høring regional plan for verdiskaping og innovasjon. Forslag til plan på høring Det er gjort følgende vedtak i saken Nøtterøy kommune Stab Saksbehandler:Jonathan Hall Direkte telefon:33 40 20 41 Vår ref.:15/3683 Arkiv:FA-U00, TI-&13 Deres ref.: Dato: 12.02.2015 -Melding-om yedtak Vestfold fylkeskommune Postboks 2163

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon 20. august 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold Verdiskapingen

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for finans, plan og næring 02.03.2015 028/15 Bystyret 11.03.2015 034/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for finans, plan og næring 02.03.2015 028/15 Bystyret 11.03.2015 034/15 Side 1 av 8 Tønsberg kommune JournalpostID 15/7471 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: 33 34 82 43 Næringsutvikling Regional plan for verdiskaping og innovasjon - høringsuttalelse Utvalg Møtedato

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /15 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 15/2407 Saksbehandler: Christine Norum, telefon: 33 06 78 02 Rådmann Høring - regional plan for verdiskaping og innovasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

RPVI 2 konkrete prosjekter

RPVI 2 konkrete prosjekter RPVI 2 konkrete prosjekter Orientering i VSV 10. desember 2014 Magnar Simensen rådgiver Vestfold fylkeskommune De 6 strategiske grepene 1. Reelt og forpliktende samspill 2. Videreutvikling av næringsmiljøer

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet

Entreprenørskapsprosjektet Entreprenørskapsprosjektet Tiltak 4.2.1 i RPVI «Avklare innhold, organisering og finansiering av framtidig etablererveiledning og entreprenørskapssatsing». Innledning og innhold Arbeidsgruppa er ferdig

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Nøtterøy kommune JournalpostID: 17/8730 Arkiv: FE - 000 Saksbehandler: Magnus Campbell Telefon: Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Helhetlig blikk Samarbeid og enighet om mål Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1107 Arkivkode: 140 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/31 07.05.2013 Kommunestyret 13/50 28.05.2013 Rullering av næringsplanen

Detaljer

Kommuneplan for Færder kommune

Kommuneplan for Færder kommune Kommuneplan for Færder kommune Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelene - Arealplankartet for Tjøme vedtatt 03.09.2015 videreføres - Arealplankartet

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Sørum Kommune Plan- og regulering

Sørum Kommune Plan- og regulering Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 01.09.2016 16/03028-5 Anne Grindal Søbye Høringsuttalelse - regional planstrategi

Detaljer

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling.

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling. Kommunal Planstrategi for Nome kommune 2017-2020 - første gangs behandling. Arkivsaknr: 16/1355 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014141 K1-140 Bjørn Erik Lona Forvaltningsorgan Dato Sak nr Formannskapet

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Orientering for VSV 23. april 2014 2013 Magnar Simensen Verdiskaping i Vestfold er for lav! Vi har ingen tid å miste. Vi må bli bedre på innovasjon og verdiskaping.

Detaljer

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fung.fylkesrådsleder Saknr. 1898/09 Ark.nr. 243 U01. Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINÀNSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling Hurdal kommune Arkivsak: 2015/1293-6 Arkiv: 110 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Kommunalt råd for funksjonshemmede 02.05.2016 16/11 Eldrerådet 03.05.2016

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter

Evaluering av byregionprogrammet. Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter Evaluering av byregionprogrammet Survey februar 2017 Foreløpige resultater og forventede effekter IRIS NIBR Spørsmål i surveyen (avkryssing, tekst) Hovedmål, Delmål, Tiltak (1-3) Resultater prosjektet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U01 2015/6604-2 06.01.2016 Gina Finsrud Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Kommunestyret

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Sammen om verdiskaping og innovasjon

Sammen om verdiskaping og innovasjon Regional plan for verdiskaping og innovasjon Sammen om verdiskaping og innovasjon Forslag til plandokument 8. oktober 2014 Sammendrag Med Regional Plan for Verdiskaping legger vi grunnlaget for økt verdiskaping

Detaljer

Høringsforslag Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Høringsforslag Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Høringsforslag Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Høringsfrist 28. februar 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill

Forskning, utvikling og innovasjon. Elementer og samspill Forskning, utvikling og innovasjon Elementer og samspill Regional mobilisering for forskningsbasert innovasjon Utvikling av idé / produkt Bedrift Idé Utviklingsprosjekt Evt Forskningsprosjekt Kommersialisering/

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2798 Høring- Regional plantstrategi for Akershus legges ut for offentlig ettersyn Saksbehandler: Arild Øien Arkiv: 140 &13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 60/16

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2217-6 Arknr.: 121 &13 Saksbehandler: Hans Vestre BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 25/16 25.08.2016 Kommuneplanutvalget 10/16 31.08.2016 HØRING - REGIONAL

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Gjerstad kommune Administrasjonsenheten

Gjerstad kommune Administrasjonsenheten Gjerstad kommune Administrasjonsenheten AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 25.11.2016 2016/1457-4 /002 Saksbeh: Direkte tlf.nr: Kai Høgbråt

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional planstrategi 2016 2019 Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune Regional planstrategi (RPS) Utarbeides minst én gang i

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Høringsforslag Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Høringsforslag Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Høringsforslag Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Høringsfrist 28. februar 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/7151-3 Arkivsaksnr.: 12/7151-3 Dato: 22.08.2012 HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD 2013-2016 ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Program Mulighetenes Oppland

Program Mulighetenes Oppland Program 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:15 12:15-12:45 12:45-14:00 PlanOppland Regional planstrategi/fylkesstatistikk Kommunal planstrategi, Gausdal kommune Lunsj Kommunal planstrategi Nord-Aurdal

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020 Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad Virkeligheten i Norge per i dag sett utenfra med nordiske

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg

Verran kommune. Saksframlegg Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-14 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

INNSPILL TIL FYLKESMANN

INNSPILL TIL FYLKESMANN INNSPILL TIL FYLKESMANN GJØVIKREGIONEN Gjøvikregionen består av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Regionen er hjemsted for nesten 70.000 mennesker, og er den mest

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Kompetansesamling 28. november 2012 Karl-Otto Mauland, Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Bakgrunn Meld. St. 9 Velkommen til bords Regionale

Detaljer

Næringsarbeid i Risør kommune 2014

Næringsarbeid i Risør kommune 2014 Næringsarbeid i Risør kommune 2014 Presentasjon for formannskapet 20.02.2014: Det daglige næringsarbeidet Prosjekter i fokus i 2014 Hvordan setter vi fokus på næring i formannskapet Side 1 Næringsdag i

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2016/3028-19 Saksbehandler: Gro Sæten Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.08.2017 Rådmannens innstilling

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur Saksframlegg Vår saksbehandler Kjersti Bærug Hulbakk, tlf. 32808665 Vår referanse 2008/697-25 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur 29.01.2014 Revidert fordeling av budsjettet

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/8443-18 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Kommuneplan - planstrategi 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 09/1898-15 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Espen Køhn VRI INNLANDET - REGIONAL MEDFINANSIERING 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring

Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6105-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Regional planstrategi for Trøndelag og Nord-Trøndelag - Høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer