Universell utforming og offentlige anskaffelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell utforming og offentlige anskaffelser"

Transkript

1 Universell utforming og offentlige anskaffelser foto ScanStockPhoto Standarder som kravspesifikasjoner for universell utforming i offentlige anskaffelser

2 Standard Norge rapport Standard Norge Postboks Lysaker Telefon: Foretaksregisteret NO Tittel Universell utforming og offentlige anskaffelser Standarder som kravspesifikasjoner for universell utforming i offentlige anskaffelser Forfatter(e) Rudolph Brynn Hilde Marie Larmerud ISBN Dato Sammendrag Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Prosjektleder Rudolph Brynn Oppdragsgivers referanse 15/592 Godkjent av Anne Kristoffersen Rapporten har som tema universell utforming og bruk av standarder som referanse i kravspesifikasjoner i offentlige anskaffelser. Den gir anbefalinger til fremtidig utvikling av standarder som kan benyttes som referanse i offentlige anskaffelser, og hvordan man kan stille krav om universell utforming i forskjellige faser av anskaffelsesprosessene. Rapporten tar opp bruk av offentlige anskaffelser som virkemiddel for å implementere sosial- og samfunnspolitiske målsettinger både i Norge og EU, bl.a. universell utforming. Det gis en fremstilling av relevant regelverk på området offentlige anskaffelser i Norge og EU, og oversikt over relevante standarder. Prosessen rundt offentlige anskaffelser med særlig vekt på i hvilke faser det er relevant å stille krav om universell utforming presenteres, med vekt på hvordan det kan stilles krav om universell utforming gjennom standarder. Prosjektnummer Stikkord Universell utforming, offentlige anskaffelser, kravspesifikasjoner Antall sider 58 2

3 INNHOLD INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 PROSJEKTETS MANDAT OG METODE... 5 SAMMENDRAG... 7 ENGLISH SUMMARY SOSIALE ASPEKTER VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UNIVERSELL UTFORMING I NASJONAL OG EUROPEISK REGELVERK NORSK REGELVERK EU REGELVERK HVORDAN EUS DIREKTIVER OG FORORDNINGER BLIR IMPLEMENTERT I NORSK REGELVERK EVENTUELL KONFLIKT MELLOM EØS- OG NASJONAL REGELVERK BRUK AV KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMING I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I ANDRE LAND UNIVERSELL UTFORMING I ANSKAFFELSESPROSESSEN PLANLEGGING AV ANSKAFFELSER SPESIFIKASJONER MARKEDSSØK FORESPØRSEL OG KUNNGJØRING EVALUERING AV TILBUD FORHANDLINGER INNGÅELSE AV KONTRAKT OPPFØLGING STANDARDER SOM GRUNNLAG FOR SPESIFIKASJON AV KRAV OM UNIVERSELL UTFORMING I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INNLEDNING FORDELER VED BRUK AV STANDARDER VED IMPLEMENTERING AV REGELVERK HVORDAN BRUKES STANDARDER SOM REFERANSER I NORSK REGELVERK? HVORDAN BRUKES STANDARDER SOM REFERANSER I EU-REGELVERK AKTUELLE OMRÅDER FOR BRUK AV STANDARDER SOM REFERANSE I NORSK REGELVERK OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER OPPSUMMERING ANBEFALINGER VEDLEGG OVERSIKT OVER RELEVANTE STANDARDER OG SPESIFIKASJONER STANDARDER SOM ER RELEVANTE FOR INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI STANDARDER SOM ER RELEVANTE FOR UNIVERSELL UTFORMING AV BYGNINGER STANDARDER RELEVANT FOR UNIVERSELL UTFORMING OG TILGJENGELIGHET KNYTTET TIL TJENESTER LITTERATUR NOTER

4 Innledning og bakgrunn I Norge utgjør offentlige anskaffelser et marked på nærmere 400 milliarder kroner pr. år, eller ca. 15 % av brutto nasjonalproduktet og er derfor av stor betydning for samfunnets verdiskaping. Det innebærer at dette markedet er av stor betydning og dette stiller krav til regelverkskompetanse og innkjøpsfaglig kompetanse for involverte parter bl.a. på området universell utforming. Universell utforming gjelder mange områder der offentlige anskaffelser spiller en sentral rolle i markedet. Når det gjelder anskaffelser av IKT-tjenester er det for eksempel viktig at alternative formater er tilgjengelige, at maskinvaren kan benyttes av alle osv. Ved anskaffelse av for eksempel offentlig transport og infrastruktur knyttet til denne er det viktig å planlegge i forhold til hele reisekjeden, fra planlegging av turen til ankomst og tilbake til utgangspunktet. Dette omfatter foruten tilgangen til selve transportmidlet tilgjengelig informasjon på f.eks. operatørselskapenes hjemmesider, tilgjengelige holdeplasser og stasjoner, og endelig at det skal gis sanntidsinformasjon om kjøretøyet befinner seg underveis på turen. Etter at europeisk og norsk regelverk åpnet for inkludering av krav om universell utforming, ble det etterspørsel etter konkrete standarder å vise til, for at innkjøpere lettere kunne stille konkrete krav om universell utforming i kravspesifikasjonene. Ettersom det offentlige utgjør en stor markedsmakt, viser erfaringer fra andre land at jo mer konkrete krav om universell utforming som stilles, med tilhørende referanser til standarder, desto lettere er det å spre kunnskap om og forståelse av dette prinsippet hos industrien og leverandørene av varer og tjenester. Et viktig eksempel er USA der føderale myndigheter krever universell utforming av produkter og tjenester med referanse til Section 508 standardene fra United States Access Board i. For å sikre seg offentlige kontrakter må derfor leverandører følge tilgjengelighetsstandardene, noe som leder til innovasjon og bedre tilgjengelige produkter og tjenester. EU fastsatte i 2014 et revidert direktiv om offentlige anskaffelser, Direktiv 2014/24. I det reviderte direktivet er muligheten for å stille krav om tilgjengelighet utvidet på området «sosiale hensyn». Det vil for eksempel si at det kan stilles krav om universell utforming i tekniske spesifikasjoner i forbindelse med utlysninger, og at det gis mulighet til å favorisere bedrifter som har mer enn 30 % ansatte med nedsatt funksjonsevne. I Norge er det på bakgrunn av nytt EU-direktiv igangsatt en revisjon av innkjøpsregelverket. Når det gjelder standarder har CEN, den europeiske standardiseringsorganisasjonen, i de senere år igangsatt arbeid med standarder innenfor bygg- og IKT-området der det stilles krav til universell utforming i offentlige anskaffelser. Standardiseringsarbeidet er igangsatt basert på mandater fra Europakommisjonen. 4

5 Standard Norge vil i dette prosjektet kartlegge hvordan standarder for universell utforming kan benyttes som referanse i offentlige anskaffelsesprosesser, gi en oversikt over hvilke standarder som finnes og hvordan krav kan stilles i forhold til samtidig og kommende regelverk i Norge og EU. Rapporten gir i kapittel 1 en introduksjon til hvordan offentlige anskaffelser kan benyttes for å oppnå sosial- og samfunnspolitiske målsettinger. For å vise betydningen av klare kriterier i utarbeidelse av kravspesifikasjoner gis en presentasjon av sentrale domsavsigelser i EF-domstolen som har lagt rammene for krav om universell utforming i offentlige anskaffelser i EØS-området. Kapittel 2 gir en oversikt over relevant regelverk i Norge, EU og enkelte europeiske land, og viser sammenhengen mellom EU-regelverk og norsk regelverk på området offentlige anskaffelser, med særlig fokus på universell utforming. Rapporten gir deretter i kapittel 3 en oversikt over prosessen rundt offentlige anskaffelser med særlig vekt på i hvilke faser det er relevant å stille krav om universell utforming. I kapittel 4 beskrives hvordan det kan stilles krav om universell utforming operasjonaliseres gjennom standarder. Kapittel 5 oppsummerer og gir anbefalinger til fremtidige tiltak for at standarder best skal fungere som verktøy for offentlige anskaffelser. I vedlegget gis en oversikt over eksisterende standarder som er relevant på området offentlige anskaffelser, med spesiell fokus på universell utforming. Det gis også en oversikt over relevant litteratur. Prosjektets mandat og metode Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har finansiert prosjektet, som har følgende mandat: kartlegge hva som er gjort/planlegges å gjøres med hensyn til krav til universell utforming i andre land, herunder konsekvenser av direktiv om offentlige anskaffelser i Norge; vurdere hvordan krav om universell utforming kan utfylles i fremtidige regler for offentlige anskaffelser; skissere hvordan krav til universell utforming i offentlige anskaffelser kan operasjonaliseres gjennom standarder Ved utarbeidelsen av rapporten er det foretatt en gjennomgang av lovtekst i norsk og europeisk regelverk. Videre er det foretatt en kartlegging av relevante standarder på enkelte områder der offentlige anskaffelser foretas. Det er valgt ut eksempler på hvordan standarder er benyttet i kravspesifikasjoner for offentlige anskaffelser, for å belyse dagens praksis på området. Prosesser og veiledninger for offentlige anskaffelser er gjennomgått for å kunne foreslå hvordan man i fremtiden kan 5

6 implementere krav om universell utforming i anskaffelsesprosessen, f.eks. gjennom standarder. 6

7 Sammendrag Rapportens tema er bruk av standarder for universell utforming som referanse til kravspesifikasjoner i offentlige anskaffelser. Innledningsvis gir rapporten en innføring i bruk av offentlige anskaffelser som virkemiddel for å implementere sosial- og samfunnspolitiske målsettinger både i Norge og EU. Det gis en presentasjon av sentrale domsavsigelser i EØS-området, som har dannet grunnlaget for at man i dag kan stille krav om universell utforming i offentlige anskaffelser. Det gis videre en fremstilling av relevant regelverk på området offentlige anskaffelser i Norge, inkludert forslag til revisjon av gjeldende lov. Revidert EU-regelverk på området presenteres også, med spesielt fokus på regler som berører universell utforming, tilgjengelighet og offentlige anskaffelser, samt informasjon om regelverk i noen utvalgte land. Rapporten gir videre en presentasjon av fasene i en anskaffelsesprosess som grunnlag for analyse av i hvilke faser det er relevant å stille krav om universell utforming. I sammenheng med dette diskuteres hvordan standarder brukes i dag som referanse i regelverket, og hvordan krav om universell utforming kan operasjonaliseres gjennom bruk av standarder i fremtiden. Til slutt gir rapporten anbefalinger til fremtidige tiltak for å sikre at standarder best skal fungere som verktøy for offentlige anskaffelser, og forutsetninger for at slike tiltak kan gjennomføres. I vedlegget gis en oversikt over eksisterende standarder som er relevant på området offentlige anskaffelser, med spesiell fokus på universell utforming. Det gis også en oversikt over relevant litteratur. Rapporten er finansiert med tilskudd fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 7

8 English summary The topic of the report is the use of standards for universal design as specifications in public procurement. The introduction presents the use of public procurements as a tool for implementing social policy objectives in both Norway and the EU. A presentation is made of important court cases in the Norway and the EU, which have provided a legal base for today s practice of making requirements for universal design in public procurements. Furthermore, a presentation of relevant legislation in the field of public procurements in Norway is provided, including proposals for revision of the present legislation. The revised EU legislation is also presented, with special focus on regulations affecting universal design, as well as national legislation in some selected countries. The report presents the processes in public procurement as a basis for analysis of in which phases of a process it is most relevant to require universal design. In this connection it is discussed how standards today are used as a reference in regulations, and how requirements for universal design can be operationalized through the use of standards in the future. Finally, the report provides recommendations regarding future measures to ensure the most efficient use of standards as a tool for public procurements, and the preconditions for such measures to be undertaken. The appendix provides an overview of existing standards relevant for public procurements, with special emphasis on universal design. A bibliography is also provided. The report is financed by the Ministry of Children, Equality and Social Inclusion. 8

9 1. Sosiale aspekter ved offentlige anskaffelser Både i Norge og i EU (så vel som i USA) har man i flere år fulgt prinsippet om bruk av offentlige anskaffelser som virkemiddel for å fremme ønskede politiske mål, bl.a. gjennom lovgivning. Dette kan omfatte arbeidsforhold, sysselsetting, integrasjon og universell utforming. Det kan oppstå konflikter mellom ulike politiske målsettinger, for eksempel forbud mot diskriminerende konkurransevridning versus å fremme distriktspolitiske hensyn, for eksempel ved utbygginger som skal skape lokale arbeidsplasser ii. På noen områder er bruk av offentlige anskaffelser som virkemiddel for å fremme ønskede politiske mål avklart, gjennom at EU-retten traktatfester visse hensyn som plikt til å ivareta miljøet og «sosiale hensyn». Dette er en del av EØS-samarbeidet, se EØS-avtalen kapittel 1 Sosialpolitikk. Videre åpner EUs anskaffelsesregelverk for vektlegging av sosiale hensyn i offentlige anskaffelser (se kapittel 2.2 for mer informasjon). En viktig illustrasjon på dette var Concordiasaken iii der EF-Domstolen bestemte at oppdragsgiver/bestiller kan definere sosiale hensyn som et samfunnsmessig behov for oppdragsgiver. Concordia-saken Dette var en prinsipielt viktig sak reist av et busselskap mot Helsinki kommune på bakgrunn av at kommunen hadde satt miljøkrav som et viktigere kriterium enn pris. Sammendrag av saken: Offentlige tjenesteydelsesaftaler inden for transportsektoren - direktiv 92/50/EØF og 93/38/EØF - ordregivende kommune, der organiserer bustransport, og hvis økonomisk uafhængige enhed deltager i udbuddet som bydende - hensyntagen til kriterier vedrørende beskyttelse af miljøet ved fastlæggelsen af det økonomisk mest fordelagtige bud - spørgsmålet om, hvorvidt dette er lovligt, når den bydende kommunale enhed lettere kan opfylde disse kriterier. Sag C-513/99. Som premiss for dommen anførte bl.a. EF-Domstolen at: Den ordregivende myndighed skal enten antage det bud, som samlet set er det økonomisk mest fordelagtige i henhold til vurderingsgrundlaget for udbuddet, eller det bud, som har den laveste pris. Grundlaget for en samlet økonomisk vurdering kan for eksempel være pris, leverings- eller produktionstid, driftsomkostninger, kvalitet, levetidsomkostninger, æstetiske og funktionelle egenskaber, tekniske fordele, vedligeholdelsesservice, forsyningssikkerhed, teknisk støtte og miljøhensyn. Dommen konkluderte med at: Princippet om ligebehandling er ikke til hinder for, at der tages hensyn til kriterier som de i hovedsagen omhandlede, der er forbundet med beskyttelse af miljøet, idet den ordregivende myndigheds egen transportvirksomhed er en af de få virksomheder, der har mulighed for at tilbyde materiel, der opfylder de nævnte kriterier. 9

10 Konklusjonen i dommen har fått overføringsverdi til andre typer av kriterier, bl.a. sosiale hensyn. Det ble åpnet for at man ikke bare kunne ta med sosiale aspekter, men også reservere konkurranser for bedrifter som på grunn av sin arbeidsstokk ikke kunne konkurrere på normale vilkår. Problemet som oppsto var imidlertid at sosiale hensyn ikke var tatt med i konkret opplistede kriterier i det dagjeldende direktivet når det gjaldt tildelingsfasen, bare i kravspesifikasjonsfasen. Dette kunne tolkes som at andre faser var mer egnet til å ta opp sosiale aspekter enn selve tildelingen 1. Et sentralt aspekt i forståelsen av kriteriene i kravspesifikasjonsfasen er regelen om særlige betingelser knyttet til kontraktsutførelsen, som gir oppdragsgiver mulighet til også å knytte sosiale vilkår til gjennomføringen av kontrakten. Betingelser for gjennomføring av kontrakten har ingen umiddelbar sammenheng med vurderingene som foretas i tildelingsfasen, slik eksisterende lov om offentlige anskaffelser bestemmer det (Trygstad 2006). Likevel er slike vilkår godt egnet til å fremme sosiale hensyn, fordi de best kan fremmes gjennom krav og ikke gjennom vurdering av hvor godt hensynene er ivaretatt i tildelingsfasen dette tydeliggjør bestillerens vurderingskriterier og vil kunne gi samfunnsøkonomisk gevinst. Leverandørene vil på et tidligere tidspunkt kunne få avklart om de har den nødvendige kompetanse til å levere den ønskede løsningen. Beentjes-saken og Nord-Pas de Calais-saken To viktige dommer som omhandler adgangen til å stille absolutte vilkår i offentlige anskaffelser er sakene Beentjes (31/87) og Nord-Pas de Calais-saken (C-225/98), som gjaldt om det kan stilles krav til sysselsetting i en offentlig anskaffelse som omfattes av EU-direktivet. Beentjes-saken gjaldt hvorvidt sysselsetting av langtidsledige kunne fremsettes som et kvalifikasjonskrav. Sammendrag av saken iv : Når et sådant kriterium fremgår af en bestemmelse i den nationale lovgivning, som udbudsbekendtgørelsen henviser til, (...) kan kriteriet om»det mest acceptable bud«, som det fremgår af en bestemmelse i den nationale lovgivning, være foreneligt med direktivet, hvis det af kriteriet fremgår, at de ordregivende myndigheder har beføjelse til at foretage en vurdering med henblik på at udpege det 1 Et eksempel som nevnes i Trygstad (2006) er krav om universell utforming av bygninger dette er et sosialt hensyn som kan fremmes gjennom tildelingskriteriene fordi teknisk forskrift til plan- og bygningsloven «pålegger oppdragsgiver å oppfylle enkelte minstekrav i forhold til tilrettelegging for bevegelseshemmede (i følge forskriften av 1997, vår anm.). Tilbudene må følgelig tilfredsstille disse kravene. Spørsmålet om hensynet til funksjonshemmede kan fremmes i tildelingsfasen er derfor bare aktuelt der oppdragsgiver ønsker en tilretteleggelse ut over det som følger av teknisk forskrift. En tilgjengeliggjøring utover det som følger av forskriften vil ha innvirkning på de kvalitative sidene ved tilbudene, og hensynet kan følgelig fremmes i tråd med kravet om tilknytning til leveransen». Han påpekte imidlertid at spesifikasjonsfasen vil være det mest hensiktsmessige stedet å fremme slike hensyn, imidlertid kan det i mange tilfeller være slik at bestiller mangler kompetanse til å fremme slike krav og at det da kanskje var mest praktisk at hensynet til universell utforming ble fremmet gjennom tildelingskriteriene. 10

11 økonomisk fordelagtigste bud på grundlag af objektive kriterier, og hvis det altså ikke indeholder noget element af vilkårligt valg. Det fremgår af direktivets artikel 29, stk. 1 og 2, at når de ordregivende myndigheder ikke anvender den laveste pris som eneste kriterium for tilslag, men anvender diverse kriterier med henblik på tildeling af kontrakten på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige bud, er de forpligtet til at nævne disse kriterier enten i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsgrundlaget; er betingelsen om beskæftigelse af langtidsledige forenelig med direktivet, hvis den ikke bevirker en direkte eller indirekte forskelsbehandling af bydende fra andre af Fællesskabets medlemsstater. En sådan supplerende særlig betingelse skal obligatorisk nævnes i udbudsbekendtgørelsen. Som premiss for dommen anførte bl.a. EF-Domstolen at v : Med hensyn til det andet spørgsmål bør det præciseres, at betragtningerne i forelæggelsesdommen vedrører grundene til, at Beentjes' bud er blevet udelukket af den ordregivende myndighed, som mente, at Beentjes havde utilstrækkelig særlig erfaring i det arbejde, der skulle udføres, at selskabets bud forekom den mindre acceptabelt, og at selskabet ikke syntes at være i stand til at beskæftige langtidsledige. Det fremgår af sagen, at mens de to første ovennævnte kriterier var fastsat i artikel 21 i det almindelige udbudsreglement af 21. december 1971 Uniform Aanbestedingsreglement, herefter benævnt»uar«), som der henvises til i meddelelsen om det omtvistede udbud, var betingelsen om beskæftigelse af langtidsledige udtrykkeligt nævnt i denne meddelelse. EF-Domstolen konklusjon var at: Kriteriet om»det mest acceptable bud«, som det fremgår af en bestemmelse i den nationale lovgivning, kan være foreneligt med direktivet, hvis det af kriteriet fremgår, at de ordregivende myndigheder har beføjelse til at foretage en vurdering med henblik på at udpege det økonomisk fordelagtigste tilbud på grundlag af objektive kriterier, og hvis det altså ikke indeholder noget element af vilkårligt valg. Det fremgår af direktivets artikel 29, stk. 1 og 2, at når de ordregivede myndigheder ikke anvender den laveste pris som eneste kriterium for tilslag, men anvender diverse kriterier med henblik på tildeling af kontrakten på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige bud, er de forpligtet til at nævne disse kriterier enten i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsgrundlaget. Betingelsen om beskæftigelse af langtidsledige er forenelig med direktivet, hvis den ikke bevirker en direkte eller indirekte forskelsbehandling af bydende fra andre af Fællesskabets medlemsstater. En sådan supplerende særlig betingelse skal obligatorisk nævnes i udbudsbekendtgørelsen 2. 2 EF-Domstolen konkluderte med at langtidsledige ikke var omfattet hverken av kravene til leverandørenes tekniske kvalifikasjoner eller kravene til deres finansielle og økonomiske stilling, og dette kunne således ikke oppstilles som et kvalifikasjonskrav. Men ettersom anskaffelsesdirektivet ikke uttømmende regulerte alle fasene i gjennomføringen av anbudskonkurransen, var EF-domstolens kompetanse begrenset til å prøve om kravet var i tråd med fellesskapsrettslige regler. Domstolen kom tilsynelatende til at dagjeldende regelverk ikke ga Domstolen kompetanse til å sette til side krav om sysselsetting av langtidsledige. I ettertid forsto 11

12 Nord-Pas de Calais-saken dreide seg om anbudskonkurranser for bygging og vedlikehold av skolebygninger, der franske myndigheter i tildelingsfasen hadde lagt vekt på leverandørenes muligheter til å sysselsette lokale arbeidsløse i forbindelse med oppdraget. Europakommisjonen mente at regelverket ikke åpnet for å legge vekt på dette i tildelingsfasen, og at det således var benyttet feil fremgangsmåte. Sammendrag av saken: DOM AF SAG C-225/98 angående en påstand om, at det fastslås, at Den Franske Republik under en række udbudsprocedurer vedrørende tildelingen af offentlige bygge- og anlægskontrakter, som omhandler regionen Nord-Pas de Caiais og departementet Nord's opførelse og vedligeholdelse af skolebygninger over en periode på tre år, har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 59 i EF-traktaten (efter ændring nu artikel 49 EF) og Rådets direktiv 71/305/EØF af 26. juli 1971 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter (EFT 1971 II, s. 613), som ændret ved Rådets direktiv 89/440/EØF af 18. juli 1989 (EFT L 210, s. 1), navnlig artikel 12, 26 og 29, og Rådets direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter (EFT L 199, s. 54), navnlig artikel 8, 11, 22 og 30, (...) Som premiss for dommen anførte bl.a. EF-Domstolen vi at: Klagepunktet vedrørende det yderligere kriterium om arbejdsløshedsbekæmpelse: Kommissionen har gjort gældende, at de franske myndigheder i et vist antal udbudsbekendtgørelser udtrykkeligt har opstillet en betingelse vedrørende beskæftigelsen, der er forbundet med en lokal plan for bekæmpelse af arbejdsløshed, som et tildelingskriterium, hvorved artikel 30 i direktiv 93/37 er tilsidesat. Kommissionen har anerkendt, at hensyntagen til planer, der er forbundet med beskæftigelsen, kan betragtes som en gennemførelsesbetingelse i Beentjesdommens betydning (dom af , sag 31/87, Sml. s. 4635, præmis 28 og 37), men den bemærker, at denne mulighed i den foreliggende sag er blevet kvalificeret som et tildelingskriterium i de omtvistede udbudsbekendtgørelser. Det følger imidlertid af artikel 30 i direktiv 93/37, at de tildelingskriterier, der benyttes, skal være enten den laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige bud. (...) Den franske regering har med henvisning til præmis 28 og 37 i Beentjes-dommen understreget, at Domstolen har anerkendt et sådant yderligere tildelingskriterium. Endvidere har regeringen understreget, at det tildelingskriterium, der er tale om i denne sag, ikke udgør et hovedkriterium som dem, der er henvist til i artikel 29 i direktiv 71/305, hvis formål er at gøre det muligt at bestemme, hvilket bud der er det mest fordelagtige, men et accessorisk kriterium, der ikke er afgørende. (...) Det må understreges, at de kriterier, som de ordregivende myndigheder kan benytte ved tildelingen af kontrakter i overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, i direktiv Europakommisjonen EF-Domstolen slik at dommen åpnet for bruk av absolutte vilkår knyttet til gjennomføringen av kontrakten, forutsatt at vilkårene omfattes av kriteriene i kravspesifikasjonen. 12

13 93/37, kun er enten udelukkende den laveste pris eller, når tildelingen sker på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige bud, forskellige kriterier, som varierer efter den pågældende kontrakt, f.eks. pris, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk værdi. Denne bestemmelse udelukker imidlertid ikke enhver mulighed for, at de ordregivende myndigheder kan benytte en betingelse om bekæmpelse af arbejdsløshed, som et kriterium, under forudsætning af at denne betingelse er i overensstemmelse med alle de grundlæggende principper i fællesskabsretten, herunder navnlig princippet om forbud mod forskelsbehandling, som det følger af traktatens bestemmelser om etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser (se i denne retning Beentjes-dommen, præmis 29). EF-Domstolen konklusjon var at: Med hensyn til Kommissionens anbringende om, at den ovenfor nævnte Beentjesdom vedrørte en betingelse for kontraktens gennemførelse og ikke et kriterium for tildeling af kontrakten, er det tilstrækkeligt at fastslå, således som det følger klart af præmis 14 i Beentjes-dommen, at den betingelse om beskæftigelse af langtidsledige, som var omhandlet i den dom, havde udgjort grundlaget for at udelukke en af de bydende, hvorfor den kun kunne udgøre et kriterium for tildeling af kontrakten. Kommissionen har, som det blev fastslået i nærværende doms præmis 48, kun anfægtet, at et sådant kriterium er nævnt som et tildelingskriterium i udbudsbekendtgørelsen. Kommissionen har ikke gjort gældende, at kriteriet, der er forbundet med arbejdsløshedsbekæmpelse, var uforeneligt med fællesskabsrettens grundlæggende principper, navnlig princippet om forbud mod forskelsbehandling, eller at det ikke var blevet offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen. På dette grundlag skal Kommissionens klagepunkt vedrørende det yderligere tildelingskriterium om arbejdsløshedsbekæmpelse forkastes. Med andre ord var EF-domstolens konklusjon at sysselsettingskravet var en del av grunnlaget for tildelingen av kontrakten. Med dette åpnet igjen EF-Domstolen for at også andre bedømmelsesfaktorer enn kriteriene opplistet i direktivet kan benyttes i tildelingsfasen 3. 3 Juridiske eksperter har vært i tvil om denne utviklingen fordi det tradisjonelt sett er kvalifikasjonsfasen og ikke tildelingsfasen som har vært det stadiet der man utelukker leverandører. Ettersom leverandører må tilfredsstille kvalifikasjoner for å få tildelt en kontrakt, har man derfor normalt latt vurderinger i tildelingsfasen være uavhengig av kvalifikasjonsfasen. Problemet er at man i tildelingsfasen normalt har operert med kriterier for tildeling som anga relative vektnormer. Et dårlig resultat på et av kriteriene kunne oppveies med godt resultat på andre. Det var i kvalifikasjonsfasen at man satte absolutte krav som utelukket noen av tilbyderne, fordi man antok at de ikke kunne levere tilfredsstillende produkter og tjenester (og dermed sparte man dem utgifter i forbindelse med utarbeidelse av anbud). Dersom man legger kravene til tildelingsfasen er det en risiko 13

14 Europakommisjonen utga senere en fortolkningsmeddelelse vii som tolket Nord-Pas de Calais dommen slik at innkjøpere kan ta hensyn til sosiale aspekter ved offentlige anskaffelser for å skille mellom to eller flere tilbud som ellers er likestilt i henhold til ordinære tildelingskriterier 4. Dette har siden vært utvidet til andre sosiale aspekter enn sysselsettingshensynet, deriblant universell utforming. for at leverandører som ellers var kvalifisert, ikke fikk tildelt kontrakt tross kostnadskrevende utarbeidelse av tilbud. Dette kunne igjen kunne føre til at noen leverandører holdt seg unna potensielle anbudsrunder og at konkurransesituasjonen dermed ble svekket. 4 Denne fortolkningen bygget på forståelsen av fransk rett, som lar sysselsettingskriterier bare kan brukes når flere tilbud blir ansett som økonomisk like fordelaktige. 14

15 2 Universell utforming i nasjonal og europeisk regelverk I dette kapitlet gis en oversikt over norsk regelverk på området universell utforming i forbindelse med offentlige anskaffelser. Videre gis informasjon om gjeldende EU regelverk og tilknytning til norsk lov gjennom EØS-avtalen, samt en oversikt over aktuell regelverk i enkelte andre land. FN-konvensjonen legger viktig føringer for lovgivning i Norge og andre land som har ratifisert den. FN-konvensjonen har ikke egen artikkel om offentlige anskaffelser men sier i en kommentar til Artikkel 9 om tilgjengelighet at: 32. As part of their review of accessibility legislation, States parties must also consider their laws on public procurement. They should ensure that their public procurement procedures incorporate accessibility requirements. It is unacceptable to use public funds to create or perpetuate the inequality that inevitably results from inaccessible services and facilities. Public procurements should be used to implement affirmative action in line with the provisions of article 5, paragraph 4 of the Convention in order to ensure accessibility and de facto equality for persons with disabilities Norsk regelverk Lov om offentlige anskaffelser Gjeldende lov om offentlige anskaffelser trådte i kraft viii. Dette var første gang loven stilte universell utforming som et krav i forbindelse med planlegging av anskaffelser. Loven bygget på EU Direktiv 2004/18/EC, som åpnet for denne muligheten (se kapittel 1.2 om EU lovgivningen). Den viktigste paragrafen i loven hva angår universell utforming er: 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Loven legger plikten først og fremst til planleggingsfasen, da det er i denne delen av anskaffelsesprosessen oppdragsgiver har best forutsetninger for å vurdere hvilke hensyn og funksjoner anskaffelsen skal oppfylle. Loven legger ikke føringer for fremgangsmåter eller løsninger, men overlater til oppdragsgiver å vurdere hvordan hensynet til universell utforming best kan ivaretas. Bestemmelsen er generell, har en naturlig tilknytning til de overordnede krav til enhver anskaffelse og er ikke betinget av anskaffelsesmåter, prosedyreregler eller terskelverdier. 15

16 2.1.2 Revisjon av gjeldende regelverk I forbindelse med kommende ny lov om offentlige anskaffelser er det diskutert behov for forenklinger i dagens lovverk, bl.a. når det gjelder krav om universell utforming. Eventuelle endringer i lov om offentlige anskaffelser er drøftet i NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket ix, som reiste spørsmålet om revisjon av dagens regelverk for offentlige anskaffelser. Når det gjelder universell utforming mener utvalgets flertall at: Etter flertallets vurdering skal et minimumsregelverk ikke inneholde regler om ivaretakelse av ikke-anskaffelsesfaglige hensyn. Bestemmelser om dette blant annet anskaffelsesloven 6 og gjeldende forskrift 3-1 åttende ledd, som fastsetter at oppdragsgiver har plikt til å ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser ved planleggingen av en anskaffelse går ut over det som er nødvendig for å ivareta de grunnleggende prinsippene. Flertallet viser til flertallets drøftelse av ikke-anskaffelsesfaglige hensyn i kapittel Utvalgets flertall foreslår som konklusjon at: Gjeldende 6 (livssykluskostnader, universell utforming og miljø) oppheves. Utvalgets mindretall mente at: Utvalgets mindretall, medlemmene Breiland og Gjønnes, mener at et minimumsregelverk basert på de grunnleggende prinsippene, et skriftlighetskrav og en kunngjøringsplikt må suppleres med enkelte andre regler. Etter mindretallets vurdering må et minimumsregelverk inneholde bestemmelser som stiller krav om ivaretakelse av sosiale hensyn og miljøhensyn, inkludert livssykluskostnader og universell utforming. I høringsbrev av om ny lov om offentlige anskaffelser foreslo Næringsog fiskeridepartementet x at: Krav til universell utforming er også nevnt i lovens 6 i dag. Krav til universell utforming er imidlertid mer presist regulert i annen generell lovgivning, og blir dessuten regulert i nye forskriftsbestemmelser om kravspesifikasjoner. Det er derfor ikke lenger behov for å regulere universell utforming særskilt i lovens 6. Ny bestemmelse om krav til universell utforming ved utarbeiding av kravspesifikasjoner er omtalt i høringsnotatet til foa punkt I høringsnotat om ny forskrift om offentlige anskaffelser heter det at: Kapittel 7 Sosiale og andre spesifikke tjenester: Departementet foreslår imidlertid noen spesialregler for anskaffelser av de særlige tjenestene. For det første presiseres i direktivets artikkel 93 at oppdragsgiver kan ta i betraktning særtrekkene ved tjenestene ved tildelingen av kontrakt, herunder brukerens behov for kvalitet, kontinuitet, universell utforming, akseptable priser, tilgjengelighet og et 16

17 helhetlig tjenestetilbud, samt brukermedvirkning. Videre åpnes det for at tildeling av kontrakt ved anskaffelser av helse- og sosialtjenester kan skje på bakgrunn av brukervalg. For nærmere omtale av særtrekkene ved anskaffelser av helse- og sosialtjenester viser vi til NOU 2014: 4 kapittel 27. Departementet foreslår tilsvarende regulering i forslag til 6-4. I forslag til ny forskrift er det følgende nye paragrafer: Plikt til å ta hensyn til universell utforming i visse anskaffelser Kravspesifikasjonene skal ta hensyn til universell utforming når oppdragsgiver skal anskaffe ytelser som skal brukes av personer, enten allmennheten eller ansatte hos oppdragsgiver, med mindre unntak kan begrunnes særskilt. Dette gjelder særlig ved anskaffelser i sektorene bygg og anlegg, transport og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og ved andre anskaffelser innen arbeidsliv, skole og utdanning. Kravspesifikasjonene skal vise til eventuelle bestemmelser i lov eller forskrift som stiller krav til universell utforming, for eksempel for bygninger, transport og IKT Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder (1) Oppdragsgiver kan kreve fremlagt sertifikater utstedt av uavhengige organer som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller visse kvalitetssikringsstandarder, inkludert krav til universell utforming. Slike kvalitetssikringsstandarder skal være basert på relevante europeiske standardserier som er sertifisert av akkrediterte organer. Oppdragsgiver skal godta tilsvarende sertifikater utstedt av organer i andre EØS-stater. I forslag til ny forskrift for innkjøpsregler i forsyningssektorene er det foreslått angitt følgende relevante paragrafer: 6-4. Gjennomføring av konkurransen (1) Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som innebærer at leverandørene behandles likt og gis mulighet til å bli kjent med de forhold oppdragsgiver vil vektlegge ved valgt av leverandører til å delta i konkurransen og valg av tilbud. (2) Oppdragsgiver kan ta i betraktning særtrekkene ved ytelsene. Ved anskaffelse av særlige tjenester gjelder dette spesielt brukerens behov for kvalitet, kontinuitet, universell utforming, akseptable priser, tilgjengelighet og et helhetlig tjenestetilbud, samt brukermedvirkning. (3) Kontrakter om helse- og sosialtjenester kan tildeles ved brukervalg. (4) Reglene i kapittel 16 om kommunikasjon gjelder tilsvarende. Kapittel 14. Tildelingskriterier Tildelingskriterier 17

18 ( )(4) Tildelingskriterier som nevnt i tredje ledd kan gjelde kvalitative, miljømessige og sosiale sider ved tilbudene, i tillegg til enten pris eller kostnad. Slike kriterier kan for eksempel være kvalitet, inkludert tekniske, estetiske og funksjonelle egenskaper, tilgjengelighet, universell utforming og miljømessige, sosiale og innovative egenskaper, ( ) Siden rapporten fullføres samtidig som høringsfristen utløper for departementets forslag, kan vi ikke gjengi hva det endelige regelverket vil si på dette området Forskrift om offentlige anskaffelser Forskriften xi utdyper kravene i lov om offentlige anskaffelser. Følgende paragrafer i forskriften berører universell utforming: 3-1. Grunnleggende krav for alle anskaffelser (8) Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen Generelle definisjoner I denne forskrift menes det med: l. universell utforming: utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, 4-3. Standarder og spesifikasjoner pkt. g) Definisjon av tekniske spesifikasjoner: g. tekniske spesifikasjoner: ved vare- og tjenestekontrakter: en spesifikasjon fastsatt i et dokument, som fastsetter de egenskaper, ved en vare- eller tjenestekontrakt, som oppdragsgiver krever. Dette omfatter for eksempel kvalitetsnivå, miljøkrav, universell utforming, overensstemmelsesvurdering, funksjonsdyktighet, bruken av produktet, sikkerhet, dimensjoner, herunder forskrifter som gjelder handelsbetegnelse og terminologi for produktet, symboler, tester og testmetoder, emballering, merking og etikettering, bruksanvisning, produksjonsprosesser og -metoder, samt prosedyrer for overensstemmelsesvurdering. Ved bygge- og anleggskontrakter: samtlige tekniske forskrifter, herunder slike som fremgår av kunngjøringen, som fastsetter de krevde egenskaper for et materiale, et produkt eller et innkjøp, og hvor disse beskrives slik at de oppfyller kravene til den anvendelse som oppdragsgiver har fastlagt. Disse egenskapene omfatter miljøkrav, universell utforming, overensstemmelsesvurdering, funksjonsdyktighet, sikkerhet, dimensjoner, herunder prosedyrer for kvalitetssikring, terminologi, symboler, tester, testmetoder, emballering, merking og etikettering samt produksjonsprosesser og - metoder. De omfatter tilsvarende regler for prosjektering og omkostningsberegning, målemetoder, kontroll og overlevering av bygge- og anleggsarbeider, samt konstruksjonsteknikk og konstruksjonsmetoder, samt alle andre tekniske forhold som 18

19 oppdragsgiver kan fastsette ved alminnelige eller særlig bestemmelser vedrørende de ferdige arbeider og de materialer eller deler som inngår i slike arbeider Krav til ytelsen og bruk av tekniske spesifikasjoner Anskaffelsen bør spesifiseres ved en behovsspesifikasjon eller angivelse av funksjonskrav. Ved utformingen av kravene skal det legges vekt på livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Det skal så langt det er mulig stilles konkrete miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon. Når det er mulig skal spesifikasjonene utformes slik at det tas hensyn til kriterier for tilgjengelighet for funksjonshemmede og universell utforming. Paragraf 8-3 må forstås slik at ansvarlige for anskaffelser skal kunne begrunne valg av løsninger som ikke er universelt utformet eller tilgjengelige. Med denne lovendringen gikk Norge et skritt videre i forhold til de daværende kravene i EUdirektivet. Det ble stilt krav til å benytte universell utforming som kriterium ved planlegging av offentlige anskaffelser, og ikke bare åpnet for muligheten til å gjøre det, slik EU-direktivet gjorde. Lovendringen uttrykte et klart ønske om at det offentlige skal ivareta hensynet til universell utforming helt fra startfasen i en anskaffelse Kriterier for valg av tilbud (1) Tildelingen skal skje enten på basis av hvilket tilbud som er det mest økonomisk fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. (2) Dersom tildelingen av kontrakten skjer på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, skal det benyttes kriterier som har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Dette kan for eksempel være kvalitet, pris, teknisk verdi, estetiske og funksjonsmessige egenskaper, miljøegenskaper, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice, teknisk bistand, eller tid for levering eller ferdigstillelse. Alle kriterier som vil bli lagt til grunn skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Der oppdragsgiver på forhånd har bestemt seg for prioriteringen eller vektingen av kriteriene skal dette angis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Det er verdt å merke seg at selv om universell utforming ikke eksplisitt er nevnt i denne paragrafens pkt. (2), viser rettspraksis at universell utforming kan være ett av kriteriene under f.eks. «funksjonsmessige egenskaper». 2.2 EU regelverk Direktiv om offentlige anskaffelser EU legger i sin politikk på området tilgjengelighet og universell utforming stor vekt på regelverket om offentlige anskaffelser som virkemiddel for å oppnå politiske målsettinger om samfunnsmessig inkludering xii. Direktivet om offentlige anskaffelser xiii som gjaldt til 2014 sa at tekniske spesifikasjoner ved inngåelse av 19

20 kontrakter kunne vurdere universell utforming. Dette gjaldt arbeid, produkter eller tjenester som kontrakten omfatter: Når det er mulig skal tekniske spesifikasjoner defineres slik at de tar hensyn til tilgjengelighetskriterier for personer med nedsatt funksjonsevne eller brukere av universell utforming. EU-regelverket gir rom for å ta «sosiale hensyn» som del av elementene som skal vektes ved inngåelse av kontrakter og nevner eksempler som: Sysselsetting bl.a. for personer med nedsatt funksjonsevne Et godt og sikkert arbeidsmiljø uten diskriminering Sikring av arbeidsrettigheter Sosial inkludering Universell utforming Etisk handel Korporativt sosialt ansvar Menneskerettigheter Støtte små og mellomstore bedrifter Sosiale hensyn og offentlige anskaffelser i nytt EU-direktiv Gjennom nytt EU-direktiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 ble de sosiale aspektene ved offentlige anskaffelser styrket, bl.a. ved at man kan reservere deler av anbudsutlysningen til vernede bedrifter og ikke minst krav om universell utforming xiv. Obligatoriske krav i EØS-landenes relevante regelverk skal avspeiles i kontraktene. Det er viktig at ansvarlige for offentlige anskaffelser har kjennskap til kravene til universell utforming, og at de er fullt ut inkludert i utlysningsdokumentene. Særlig gjelder dette tekniske spesifikasjoner. Myndighetene i EØS-landene kan nå fullt ut ta hensyn til sosiale aspekter for å bedømme om anbudene er de mest økonomisk fordelaktige. Pris skal ikke lenger være den mest avgjørende faktoren xv. I tillegg kan det offentlige begrense konkurransegrunnlaget for spesifikke kontrakter innen helse, sosial- og kulturfeltet til bestemte virksomheter (som vernede bedrifter) såfremt produktene oppfyller visse kvalitetskrav. EU-direktivet gir også mulighet til å ekskludere visse virksomheter fra kontraktsinngåelse, bl.a. dersom en tilbyder ikke oppfyller sosiallovgivning eller arbeidsmiljølovgivning. Direktiv 2014/24/EU viser bl.a. direkte til FN-Konvensjonen for rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne i innledningen: «When implementing this Directive, the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities ( ) should be taken into account, in particular in connection 20

21 with the choice of means of communications, technical specifications, award criteria and contract performance conditions». Videre sier direktivet følgende om sysselsetting: (36) «Employment and occupation contribute to integration in society and are key elements in guaranteeing equal opportunities for all. In this context, sheltered workshops can play a significant role. The same is true for other social businesses whose main aim is to support the social and professional integration or reintegration of disabled and disadvantaged persons, such as the unemployed, members of disadvantaged minorities or otherwise socially marginalised groups. However, such workshops or businesses might not be able to obtain contracts under normal conditions of competition. Consequently, it is appropriate to provide that Member States should be able to reserve the right to participate in award procedures for public contracts or for certain lots thereof to such workshops or businesses or reserve performance of contracts to the context of sheltered employment programmes». Dette innebærer at man ved utlysninger kan åpne helt eller delvis for at bl.a. vernede arbeidsplasser kan ta del i anbudskonkurransene for å oppnå målsettinger om sosial inkludering i arbeidslivet, der slike arbeidsplasser anses som et viktig virkemiddel. I innledningen til direktivet nevnes universell utforming som en av flere tekniske spesifikasjoner for anskaffelser som skal brukes av personer: (76) For all procurement intended for use by persons, whether general public or staff of the contracting authority, it is necessary for contracting authorities to lay down technical specifications so as to take into account accessibility criteria for people with disabilities or design for all users, except in duly justified cases. Et annet viktig prinsipp er at myndighetene kan spesifisere et ønske om at leverandør har en policy for sysselsetting og opplæring av langtidsledige eller personer som har behov for tilrettelegging: (99) Measures aiming at the protection of health of the staff involved in the production process, the favouring of social integration of disadvantaged persons or members of vulnerable groups amongst the persons assigned to performing the contract or training in the skills needed for the contract in question can also be the subject of award criteria or contract performance conditions provided that they relate to the works, supplies or services to be provided under the contract. For instance, such criteria or conditions might refer, amongst other things, to the employment of long-term job-seekers, the implementation of training measures for the unemployed or young persons in the course of the performance of the contract to be awarded. In technical specifications contracting authorities can provide such 21

22 social requirements which directly characterise the product or service in question, such as accessibility for persons with disabilities or design for all users. Myndighetene kan med forbehold om proporsjonalitet ekskludere virksomheter fra anbudsrunder dersom disse har brutt f.eks. bestemmelser om krav til universell utforming. (101) «Contracting authorities should further be given the possibility to exclude economic operators which have proven unreliable, for instance because of violations of environmental or social obligations, including rules on accessibility for disabled persons or other forms of grave professional misconduct, such as violations of competition rules or of intellectual property rights. It should be clarified that grave professional misconduct can render an economic operator s integrity questionable and thus render the economic operator unsuitable to receive the award of a public contract irrespective of whether the economic operator would otherwise have the technical and economical capacity to perform the contract.» Direktivets Artikkel 20 sier om reservasjon av kontrakter for vernede bedrifter at: Reserved contracts 1. Member States may reserve the right to participate in public procurement procedures to sheltered workshops and economic operators whose main aim is the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons or may provide for such contracts to be performed in the context of sheltered employment programmes, provided that at least 30 % of the employees of those workshops, economic operators or programmes are disabled or disadvantaged workers. Direktivets Artikkel 42 pkt. 1) om tekniske spesifikasjoner sier bl.a. at: For all procurement which is intended for use by natural persons, whether general public or staff of the contracting authority, the technical specifications shall, except in duly justified cases, be drawn up so as to take into account accessibility criteria for persons with disabilities or design for all users. Where mandatory accessibility requirements are adopted by a legal act of the Union, technical specifications shall, as far as accessibility criteria for persons with disabilities or design for all users are concerned, be defined by reference thereto. Dette er et direkte krav om at alle anskaffelser som skal brukes av mennesker skal omfatte universell utforming med mindre det er spesifikke årsaker til ikke å gjøre det. Der kravene er fastsatt i EU-regelverk skal de tekniske spesifikasjonene referere til denne. Direktivets Artikkel 62 sier bl.a. om kvalitetssikring at: Quality assurance standards and environmental management standards 22

23 1. Contracting authorities shall, where they require the production of certificates drawn up by independent bodies attesting that the economic operator complies with certain quality assurance standards, including on accessibility for disabled persons, refer to quality assurance systems based on the relevant European standards series certified by accredited bodies. They shall recognise equivalent certificates from bodies established in other Member States. They shall also accept other evidence of equivalent quality assurance measures where the economic operator concerned had no possibility of obtaining such certificates within the relevant time limits for reasons that are not attributable to that economic operator provided that the economic operator proves that the proposed quality assurance measures comply with the required quality assurance standards. Dette innebærer at det skal inngå i anskaffelsesprosedyrene at offentlige myndigheter skal referere til relevante europeiske standarder når det kreves attestasjon for at leverandør oppfyller visse kvalitetskrav. Dette skal være sertifisert av dertil akkrediterte virksomheter i EØS-landene. EU vil dermed legge vekt på standarder som referansegrunnlag for krav om universell utforming i offentlige anskaffelser. Direktivets Artikkel 67 sier om kontrakttildelingskriterier at: 2. The most economically advantageous tender from the point of view of the contracting authority shall be identified on the basis of the price or cost, using a costeffectiveness approach, such as life-cycle costing in accordance with Article 68, and may include the best price-quality ratio, which shall be assessed on the basis of criteria, including qualitative, environmental and/or social aspects, linked to the subject-matter of the public contract in question. Such criteria may comprise, for instance: (a) quality, including technical merit, aesthetic and functional characteristics, accessibility, design for all users, social, environmental and innovative characteristics and trading and its conditions; I lovteksten åpnes det som nevnt for at man kan inkludere kvalitative kriterier i en økonomisk helhetsvurdering av leverandørenes tilbud i lys av en kost-nytte kalkyle, og at denne bl.a. kan omfatte universell utforming og hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne. Direktivets ANNEX VII som tar opp definisjoner av enkelte tekniske spesifikasjoner sier bl.a. at: (1) technical specification means one of the following: (a) in the case of public works contracts the totality of the technical prescriptions contained in particular in the procurement documents, defining the characteristics required of a material, product or supply, so that it fulfils the use for which it is intended by the contracting authority; those characteristics include levels of environmental and climate performance, design for all requirements (including 23

KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER?

KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER? KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER? ~ Om kvalifikasjoner ved tildeling av offentlige kontrakter etter Lianakis-dommen C-532/06 Veileder : Kai Krüger Kandidatnummer: 140845 Leveringsfrist:

Detaljer

Nytt anskaffelsesdirektiv En sosial gavepakke?

Nytt anskaffelsesdirektiv En sosial gavepakke? Nytt anskaffelsesdirektiv En sosial gavepakke? Muligheten til å stille krav om sosiale hensyn i en anskaffelseskonkurranse med hjemmel i direktiv 2014/24/EU, sammenlignet med dagens regler i direktiv 2004/18/EF

Detaljer

Som det vil fremgå i det følgende mener vi at også det nye regelverket gir et betydelig handlingsrom for nasjonale myndigheter.

Som det vil fremgå i det følgende mener vi at også det nye regelverket gir et betydelig handlingsrom for nasjonale myndigheter. Til: Ideelt Nettverk Fra: Ansv. advokat: Advokatfirmaet AS Morten Goller Dato: 16. juni 2015 HANDLINGSROM FOR BRUK AV IDEELLE ORGANISASJONER 1. INNLEDNING Vi viser til anmodning fra Ideelt Nettverk om

Detaljer

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Kandidatnummer: 621 Veileder: Professor dr. juris Erling Hjelmeng Leveringsfrist: 25. november 2007 Til

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 21 Offentlige anskaffelser Utredning fra Utvalget for revidering av det statlige anskaffelseregelverket oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. oktober 1995 Avgitt

Detaljer

Globalisering og boligpolitikk

Globalisering og boligpolitikk NIBR-rapport 2011:18 Marthe Indset, Katja Johannessen og Susanne Søholt Globalisering og boligpolitikk Noen utviklingstrekk Globalisering og boligpolitikk Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:2

Detaljer

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Av Jonas Isaksen Dilba Leveringsfrist:

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi

Universell utforming og velferdsteknologi Universell utforming og velferdsteknologi foto Nicolas Tourrenc Standardisering knyttet til velferdsteknologiske løsninger Standard Norge rapport Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Telefon: 67 83

Detaljer

Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland

Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland I hvilken grad er universell utforming eller Design for all et førende begrep for politikk og lovgivning i Norge og andre land? Rudolph Brynn

Detaljer

NOU. Enklere regler bedre anskaffelser. Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket. Norges offentlige utredninger 2014: 4

NOU. Enklere regler bedre anskaffelser. Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket. Norges offentlige utredninger 2014: 4 NOU Norges offentlige utredninger 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets-

Detaljer

Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41

Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41 Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41 HMS-egenerklæring. Som følge av at det skal brukes en særskilt egenerklæring for et HMS-system, kan det være hensiktsmessig at oppdragsgiver i

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 1. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring forslag til forskrift om universell utforming

Detaljer

Europakommisjonens forslag om endringer regelverket for statsstøtte - tjenester av allmenn økonomisk betydning

Europakommisjonens forslag om endringer regelverket for statsstøtte - tjenester av allmenn økonomisk betydning Advokatfirmaet Selmer DA Europakommisjonens forslag om endringer regelverket for statsstøtte - tjenester av allmenn økonomisk betydning Oversikt over foreslåtte regelendringer og konsekvenser for handlingsrommet

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2010: 2. Håndhevelse av offentlige anskaffelser

NOU. Norges offentlige utredninger 2010: 2. Håndhevelse av offentlige anskaffelser NOU Norges offentlige utredninger 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser Norges offentlige utredninger 2010 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Medvirkning

Detaljer

Organisering av Hardangerbadet

Organisering av Hardangerbadet Memo Til: Kvam herad Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, Advokat Morten Fotland, og Advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Organisering av Hardangerbadet Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUK AV OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID (OPS) OG TJENESTEKONSESJONER VED REALISERING AV AVFALLS- BEHANDLINGSANLEGG

BRUK AV OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID (OPS) OG TJENESTEKONSESJONER VED REALISERING AV AVFALLS- BEHANDLINGSANLEGG Avfall Norge BRUK AV OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID (OPS) OG TJENESTEKONSESJONER VED REALISERING AV AVFALLS- BEHANDLINGSANLEGG Avfall Norge rapport 4/2009 Oktober 2009 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2009 Distribusjon:

Detaljer

UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER. Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget. Thomas Nordby og Espen Bakken

UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER. Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget. Thomas Nordby og Espen Bakken UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget av Thomas Nordby og Espen Bakken Oslo, 21. desember 2009 1 BAKGRUNN... 5 1.1 Miljøgiftsutvalgets

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

Utdanningssektorens plikt til universell utforming av IKT-løsninger

Utdanningssektorens plikt til universell utforming av IKT-løsninger Utdanningssektorens plikt til universell utforming av IKT-løsninger 1 Innhold 1 Sammendrag... 6 2 Innledning... 8 2.1 Bakgrunn... 8 2.2 Oppdrag... 8 2.3 Nærmere avgrensning av oppdraget... 8 2.4 Gjennomføring...

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I dette nyhetsbrevet gis

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

OFFENTLIG STØTTE RAG 2014-2020 EØS-RETTSLIG HANDLINGSROM VIDEREFØRING AV DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT I TRANSPORTSEKTOREN

OFFENTLIG STØTTE RAG 2014-2020 EØS-RETTSLIG HANDLINGSROM VIDEREFØRING AV DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT I TRANSPORTSEKTOREN NOTAT Til: Næringslivets Hovedorganisasjon v/ Ingebjørg Harto og Nina Lea Gjerde Oslo, 28. mars 2014 Ansvarlig advokat: Espen Bakken Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Espen Bakken Clayton & Segura

Detaljer

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren Rapport til KS 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet av KPMG for KS. Rapporten er svar på FOU prosjekt 114009, sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren

Detaljer

Tjenestekonsesjonskontrakter

Tjenestekonsesjonskontrakter Tjenestekonsesjonskontrakter Grensen mellom tjenestekonsesjonskontrakter og tjenestekontrakter Kandidatnummer: 176 Antall ord: 11941 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 31.05.2015

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NÆRINGSHAGANE I NORDFJORD 01.09.15 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Steenstrup Stordrange Nasjonalt, fullservice forretningsjuridisk kompetansemiljø

Detaljer

EØS-RETTSLIG VURDERING AV NDLA

EØS-RETTSLIG VURDERING AV NDLA Professor dr.juris Olav Kolstad Institutt for privatrett Pb 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadr.: Karl Johansgt. 47, 0162 Oslo Telefon: +47 22859382 Dato: 9.9.2009 Telefaks: +47 22859720 E-post:

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hvilke endringer kan vi gjøre i inngåtte kontrakter? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Gjermund Aasbrenn Veileder: Lasse Simonsen FORORD Denne teksten er en bearbeidet

Detaljer