Prospekt. Opptak av lån høsten Totalt lånebeløp: Minimum NOK og maksimum NOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. Opptak av lån høsten 2003. Totalt lånebeløp: Minimum NOK 15.000.000 og maksimum NOK 33.297.795."

Transkript

1 Prospekt >M Opptak av lån høsten 2003 Opptak av lån med rett til å kreve utstedt aksjer. Eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett til tegning av lån. Långiverne får tildelt frittstående tegningsretter til aksjer i Meditron ASA. Det utstedes 400 tegningsretter for hver NOK i lån til en tegningskurs på NOK 2,50 pr. aksje. Totalt lånebeløp: Minimum NOK og maksimum NOK Tegningsperiode: Fra og med 27. oktober til og med 7. november 2003.

2 Innholdsfortegnelse Side Ansvarserklæringer 2 1. Lånetekniske data 3 2. Sammendrag 7 3. Formålet med opptak av lånet Historikk Forretningsidé og strategi Virksomhet Markedsforhold Meditron Stethoscopes AS Finansiell informasjon og juridiske forhold Organisasjon Aksjekapital og aksjonærforhold Risikoforhold 36 Vedlegg: 1. Vedtekter 2. Årsregnskap for 2002 med noter og revisjonsberetning MEDDELELSE Prospektet er utarbeidet av Selskapet i henhold til verdipapirhandelslovens 5-1 og prospektforskriften av 7. november 1997 nr Opptak av lån med fortinnsrett for Selskapets eksisterende aksjonærer til å yte lån. Det er mulighet for aksjonærene å overtegne. Prospektet er bare utarbeidet på norsk. Prospektet er registrert i Foretaksregisteret i samsvar med Verdipapirhandelsloven 5-8. Prospektet, samt de dokumenter som det henvises til, er lagt ut til gjennomsyn på Selskapets forretningskontor, Leangbukta 40, 1392 Vettre.

3 Ansvarserklæringer Prospektet Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med opptak av lån med tegningsretter i Meditron ASA med tegningsperiode fra og med 27. oktober til og med 7. november 2003 kl Selskapets styre og administrerende direktør Styret bekrefter at opplysningene i Prospektet, så langt vi kjenner til, både er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke inneholder villedende eller ufullstendige opplysninger om forhold som må tillegges vekt ved bedømmelsen av spørsmålet om å akseptere tilbudet om tegning av lån. Markedsutvikling og fremtidsutsikter er vurdert etter beste skjønn. Meditron ASA er ikke involvert i rettssaker, tvister eller andre forhold av betydning for vurdering av Meditron ASA utover det som er beskrevet i Prospektet. Asker, 21. oktober 2003 Meditron ASA Arnstein Endresen Lasse Nergaard Ulf Rosen Magne Frode Orten Styreformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) Anette Willumsen Styremedlem (sign.) Berit Gjelsten Haugen Adm.dir (sign.) Juridisk erklæring Vi bekrefter at den ordinære generalforsamling i Meditron ASA 24. juni 2003 enstemmig og med tilstrekkelig flertall blant de fremmøtte aksjonærer vedtok å gi styret i Meditron ASA fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK ved nytegning av aksjer, og slik at aksjonærenes fortrinnsrett kan fravikes. Fullmakten omfatter også beslutning om opptak av lån med rett til å kreve utstedt aksjer med inntil NOK og slik at aksjekapitalen skal kunne forhøyes med i alt NOK og slik at aksjeeiernes fortrinnsrett ved tegning av lånene skal kunne fravikes. Asker 21. oktober 2003 Svensson Nøkleby ANS Erik Nøkleby Advokat (sign) 2

4 1. Lånetekniske data Låntaker: Meditron ASA. Lånebeløp: Minimum NOK og maksimum NOK Lånestruktur: Lånet innbetales i sin helhet fra Långiverne til særskilt klientkonto etter asal hos Meditron ASAs advokat. Lånet utbetales i 3 transjer fra advokatens klientkonto til Meditron ASA etter at definerte milepæler er nådd. Renter: 10% p.a. rente av beløp som er utbetalt til Meditron. For beløp som står på advokatens klientkonto betaler Meditron 5% rente p.a. Rentene betales årlig på etterskudd. Løpetid: 2 år. Sikkerhet: Pant i 100% av aksjene i Meditron Stethoscopes AS. Patentene og rettighetene til stetoskopet skal være overført til selskapet før låneopptak. Tegningsperiode: F.o.m. 27. oktober 2003 t.o.m. 7. november 2003 kl Tegningssted: Meditron ASA. Tildeling: Beskjed om tildeling utstedes ca. 8. november Innbetaling av tildelt lån: Innen 14. november Lånet skal innbetales fra långiverne til klientkonto hos selskapets advokat. Utbetaling til Meditron: Utbetaling finner sted til Meditron ASA med NOK 5 mill. når sikkerheten er etablert, med NOK 5 mill. når 1. milepæl er nådd og restbeløpet når 2. milepæl er nådd. Dersom milepælene ikke nås, skal det beløp som ikke er utbetalt til Meditron tilbakebetales til långiverne med mindre långivere som representerer 2/3 av lånet stemmer for å utbetale til Meditron uansett. Tilbakebetaling: Lånet skal innfris ved salg av aksjene i Meditron Stethoscopes AS, dog senest 2 år etter låneopptak. Låntaker har rett til å innfri lånet når som helst i løpetiden. Tegningsretter: Långiverne får utstedt frittstående tegningsretter til aksjer i Meditron ASA til en tegningskurs på NOK 2,50 pr. aksje. Det utstedes 400 tegningsretter pr. NOK i lånebeløp. Tegningsrettene varer frem til Tegningsrettene er omsettelige. Selskapet kan avbryte løpetiden av tegningsrettene dersom selskapet gjennomfører en emisjon på minimum NOK til en høyere kurs enn NOK 2,50 pr. aksje. Innehaverne av tegningsretter skal da ha 2 uker til å gi varsel om at de vil utnytte tegningsretten. Tegningsretter som ikke er utnyttet innen denne fristen bortfaller uten kompensasjon. Profit split: Ved salg av aksjer i Meditron Stethoscopes AS, eller av virksomheten i dette selskapet, skal långiverne ha 25% av verdien over NOK 20 mill. Ved utbetaling over tid ("earn-out") skal långiverne motta deloppgjør ved hver betaling fra kjøper, også etter tilbakebetaling av lånet. Dersom salg ikke finner sted innen 2 år etter låneopptak bortfaller profit split. Garanti: Det er ikke etablert garantikonsortium i forbindelse med fortrinnsrettemisjonen. Selskapets største aksjonær Foinco AS har gitt forhåndstilsagn om deltagelse med MNOK 10,0. 3

5 Alminnelige opplysninger om Selskapet Selskapets navn er Meditron ASA med forretningsadresse Leangbukta 40, 1392 Vettre. Selskapet er registrert i Foretaksregisteret med foretaksnummer Selskapet er underlagt norsk lov, herunder lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45. Selskapet ble stiftet 14. oktober Aksjekapital og registrering i Verdipapirsentralen (VPS) Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 1,00. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) med ISIN NO Selskapets kontofører i VPS er Den norsk Bank ASA, Verdipapirservice. Fortrinnsrett til tegning Selskapets aksjonærer har fortrinnsrett til tegning av lån, i samme forhold som deres registrerte aksjeinnehav pr. utgangen av 21. oktober aksje eiet pr. utgangen av 21. oktober 2003 gir fortrinnsrett til å yte et lån på NOK 1,00. Overtegning er tillatt. Tegningsperiode Tegningsperioden er fra og med 27. oktober 2003 til og med 7. november 2003, kl Tegning av deltagelse i lån - Tegningssted Tegning av deltagelse i lån skal skje på en særskilt tegningsblankett som sendes aksjonærene sammen med prospektet. Korrekt utfylt og underskrevet tegningsblankett må være mottatt av Meditron ASA innen kl fredag 7. november Meditron ASA s adresse, telefonnummer og telefaksnummer er: Meditron ASA Leangbukta Vettre Tlf.: Faks: Minstetegning Det settes krav til minstetegning av lån på kr Av praktiske årsaker vil lånebeløpet fra hver långiver måtte være i hele tusen kroner. Tildeling og betaling Tildeling av lån vil skje ved at lånet blir fordelt på tegnerne i henhold til det antall aksjer som disse var registrert som eiere av ved utgangen av 21. oktober 2003 kl aksje gir rett til å yte lån på NOK 1,00. Ved overtegning utover lånets maksimumsbeløp skal tildeling av lån utover de beløp som den enkelte långiver har fortrinnsrett til fordeles mellom overtegnerne proratarisk i forhold til det antall aksjer som disse var registrert som eiere av ved utgangen av 21. oktober 2003 kl Melding om tildeling blir sendt ut 8. november Tildelt lånebeløp innbetales fra lånetager til klientkonto hos selskapets advokat Svensson Nøkleby ANS senest innen 14. november

6 Dersom tildelt lånebeløp ikke er innbetalt på den oppgitte kontoen innen 14. november 2003, forbeholder styret i Meditron ASA seg retten til å annullere tegningen. Dersom dette påfører Selskapet tap, vil tegneren bli holdt erstatningspliktig. Av for sent innbetalt beløp svares morarente med 12% p.a. Tegningsrett til aksjer. Långiverne får tildelt frittstående tegningsretter til aksjer i Meditron ASA. Det utstedes 400 tegningsretter for hver NOK 1.000,- i lån, til en tegningskurs på NOK 2,50,- pr. aksje. Tegningsretten varer frem til Den enkelte långiver kan benytte seg av retten til å tegne nye aksjer hvert halvår, slik at tegninger innkommet innen , , eller vil bli gjenstand for en emisjon mot disse tegnerne umiddelbart etter disse datoene. Långiverne kan også benytte seg av sine tegningsretter hele den siste måneden av tegningsrettenes løpetid. Aksjer tegnet i denne perioden vil bli utstedt etter en emisjon umiddelbart etter sluttdato for tegningsrettenes løpetid. Tegningsrettene er omsettelige og vil være registrert på den enkelte långivers VPS konto i løpet av desember 2003 på bakgrunn av det lånebeløp som den enkelte har tegnet seg for og har innbetalt. Kjøpte tegningsretter gir samme rett til tegning og tildeling som tildelte tegningsretter. Tegningsrettene kan benyttes til tegning eller selges i perioden frem til 31. desember 2005 da de etter denne datoen blir verdiløse. Selskapet kan likevel avbryte løpetiden av tegningsrettene dersom selskapet gjennomfører en emisjon på minimum NOK til en høyere kurs enn NOK 2,50 pr. aksje. Innehaverne av tegningsretter i henhold til VPS registeret vil i så fall bli skriftlig varslet og skal innen 2 uker ha gitt svar om at de vil utnytte tegningsretten. Tegningsretter som ikke er utnyttet innen denne fristen bortfaller uten kompensasjon. Sikkerhet. Lånet sikres ved pant i samtlige aksjer i Meditron Stethoscopes AS. Meditron Stethoscopes AS er et heleiet datterselskap av Meditron ASA. I forkant av låneopptaket vil det inngås avtale mellom Meditron ASA og Meditron Stethoscopes AS hvor patentene og rettighetene til stetoskopet overføres fra Meditron ASA til Meditron Stethoscopes AS. Likeledes vil Meditron Stethoscopes sikres rett til å benytte sensorer for stetoskopet. Det er en forutsetning at disse avtalene er inngått før lånebeløp utbetales fra klientkonto hos Meditrons advokat til Meditron ASA. Utbetaling av lånebeløp til Meditron ASA. Utbetaling av lånebeløp finner sted til Meditron ASA med NOK når sikkerhet er etablert samtidig som patenter og rettigheter er overført til Meditron Stethoscopes AS. Ytterligere utbetaling av NOK finner sted innen 14. mars 2004 forutsatt at en av to definerte milepæler er oppnådd. Restbeløpet utbetales innen 14. juli 2004 forutsatt at begge de to definerte milepælene er oppnådd. Milepæl 1. er definert som det tidspunkt når prototyper av ED ring er levert samtidig som produksjonsavtale for Selskapets ED ring er undertegnet. Milepæl 2. er definert som det tidspunkt som kapitaltilførsel til Vibromed AS er gjennomført med minimum NOK Dersom milepælene ikke nås innen de angitte datoer skal det beløp som ikke er utbetalt til Meditron ASA tilbakebetales til långiverne med mindre långivere som til sammen representerer 2/3 av lånet stemmer for å utbetale lånet til Meditron ASA uansett. Utbetaling av renter samt tilbakebetaling av lån. Lånet løper i to år frem til 14. November 2005 hvor det tilbakebetales i sin helhet. Dersom aksjene i Meditron Stethoscopes AS eller virksomheten i Meditron Stethoscopes AS selges helt eller delvis skal imidlertid lånet innfris før overdragelse av aksjer eller virksomhet finner sted. 5

7 Profit Split Ved salg av aksjer i Meditron Stethoscopes AS, eller av virksomheten i dette selskapet innen 14. November 2005 skal långiverne ha utbetalt 25% av verdien over NOK 20,0 mill. Ved utbetaling over tid ( earn-out ) skal långiverne motta deloppgjør ved hver betaling fra kjøper, også etter tilbakebetaling av lånet. Nye aksjer ved erklæringer av tegningsretter Innehavere av tegningsretter kan frem til tegne aksjer i Meditron ASA for NOK2,50 pr. aksje i henhold til det antall tegningsretter som er registrert på tegningsrettsinnehaverens VPS konto. Den enkelte rettighetshaver kan benytte seg av retten til å tegne nye aksjer hvert halvår, slik at tegninger innkommet innen , , eller vil bli gjenstand for en emisjon mot disse tegnerne umiddelbart etter disse datoene. Rettighetshaverne kan også benytte seg av sine tegningsretter hele den siste måneden av tegningsrettenes løpetid. Aksjer tegnet i denne perioden vil bli utstedt etter en emisjon umiddelbart etter sluttdato for tegningsrettenes løpetid. De nye aksjene er berettiget til fullt utbytte fra og med regnskapsåret 2003 dersom de er tegnet før , fra og med regnskapsåret 2004 dersom de er tegnet i perioden og fra og med regnskapsåret 2005 dersom de er tegnet i perioden De nye aksjene vil for øvrig være likestilt med de gamle aksjene fra det tidspunkt aksjekapitalen er registrert i Foretaksregisteret. Det er ikke adgang til å overdra aksjene før disse er fullt innbetalt, den nye aksjekapitalen er registrert i Foretaksregisteret og aksjene er registrert på den enkelte aksjonærs konto i Verdipapirsentralen. Selskapets aksjer er ikke børsnotert. Fulltegningsgaranti Det er ikke etablert garantikonsortium i forbindelse med fortrinnsrettemisjonen. Selskapets største aksjonær Foinco AS har imidlertid gitt forhåndstilsagn om deltagelse med NOK Dersom ikke sum av tegnede lån overstiger minimumsbeløpet på NOK ved utgangen av tegningsperiodens slutt vil tegningene heller ikke være bindende for de lånetagere som har tegnet seg for å delta i lånet. Omkostninger Kostnadene i forbindelse med opptaket av lånet skal dekkes av Meditron ASA med unntak av eventuelle bankkostnader for tegnerne. Selskapets utgifter til økonomisk og juridisk bistand i forbindelse med tilrettelegging av lånet og utarbeidelse av prospekt faktureres Selskapet etter med gått tid. Samlet kostnad antas ikke å overstige NOK , inkl. bistand fra revisor, advokat, trykking av prospekt, gjennomføring av emisjon samt porto. Andre forhold knyttet til aksjekapitalen Selskapets ordinære generalforsamling 24. juni 2003 ga styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK Fullmakten omfatter også beslutning om opptak av lån med rett til å kreve utstedt aksjer med inntil NOK , og slik at aksjekapitalen kan forhøyes med i alt NOK Innholdet i fullmakten er nærmere beskrevet under kapittel 11, Aksjekapital og aksjonærforhold. 6

8 2. Sammendrag Selskapet Meditron ASA ble stiftet i 1994 og har i dag Foinco AS og Birger Orten m/familie som største eiere. Selskapet utvikler sensorbaserte produkter primært for medisinsk bransje, men også med anvendelses potensial innen andre bransjer. Selskapet har lansert et internasjonalt anerkjent sensorbasert stetoskop med tilhørende system som selges på verdensmarkedet. Systemet ble lansert i Norge i 1999 og internasjonalt våren Meditron er videre kommet langt i utviklingen av en ring som vil avhjelpe erektil dysfunksjon (impotens). Selskapet har også flere nye patenterte produktideer som er i en tidlig utviklingsfase. Meditrons forretningsidé er å utvikle produkter innen medisinsk teknologi og andre bransjer. Selskapet skal utvikle kjernekompetanse ved å drive egen forskning og utvikling innen kjerneteknologiene. Selskapet skal bli et lønnsomt teknologiselskap som til en hver tid evner å ta frem nye innovative produkter til markedet, i samarbeid med etablerte bedrifter med spesiell kompetanse innen relevante fagfelt, eller i samarbeid med egne datterselskap med fokus på salg og markedsføring. Meditron ønsker i utgangspunktet at andre investorer eller strategiske partnere skal ta en ledende rolle i å bringe produktene til markedet. Selskapet vil derfor legge rettigheter til utvikling og kommersialisering av produktkonsept ned i datterselskaper og åpner opp for at eksterne investorer og strategiske samarbeidspartnere kommer inn på eiersiden enten helt eller delvis. Meditron arbeider for tiden med å hente inn kapital til datterselskapene Vibromed AS (ED-ring) og til Meditron SoundDesign AS (mikrofon). Selskapet arbeider også for å få inn eksterne aktører på eiersiden i Meditron Stethoscopes AS. Due diligence I forbindelse med kapitalforhøyelse gjennomført sommeren 1999 ble selskapets juridiske forhold gjennomgått av advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. I forbindelse med utarbeidelse og godkjennelse av fusjonsplan med SensoTech AS foretok Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech høsten 2000 en begrenset juridisk gjennomgang av forhold inntruffet etter rapporten fra Wikborg, Rein & Co, for så vidt gjaldt avtaler knyttet til erverv, utvikling, produksjon og distribusjon av selskapets produkter og avtaler mellom Birger Orten og hhv SensoTech AS og Meditron AS, herunder fusjonsavtalen mellom selskapene, samt patentbevis/- søknader. I tillegg vurderte advokatfirmaet selskapenes formalia. Wiersholm, Mellbye & Bech avga sin rapport til fordel for Carnegie ASA, som var advokatfirmaets oppdragsgiver. I sin oppsummering og hovedkonklusjon uttalte advokatfirmaet at den juridiske gjennomgang ikke har avdekket forhold som antas å kunne være av vesentlig betydning for den planlagte emisjon i det fusjonerte selskapet. Wiersholm, Mellbye & Bech baserte og avga sin rapport på informasjon/dokumentasjon mottatt fra selskapene pr 1. november 2000, og på fullstendighetserklæringer avgitt av selskapenes styrer og daglige ledere. Styret i Meditron ASA kjenner ikke til forhold som gjør det nødvendig å iverksettes en juridisk / finansiell gjennomgang av selskapet i anledning av opptak av lån med tegningsretter som nå er besluttet. Produkter Utviklingen av Meditrons sensorbaserte stetoskop har vært muliggjort ved å forene ingeniørkompetanse og medisinsk kompetanse på høyt nivå. Teknologien som er anvendt gir primært en svært god lydgjengivelse og øker legenes muligheter for korrekt diagnose ved mer detaljert og spesifikk lydinformasjon. I kombinasjon med stetoskopet tilbyr Meditron programvare som muliggjør visualisering 7

9 av lydbildet ved oppkobling mot PC. Programvaren gir også mulighet for kommunikasjon via Internett og tilknytning til telemedisinske applikasjoner. I tillegg til dette inneholder stetoskop systemet en medlyttsenhet som muliggjør at opptil seks leger eller studenter kan lytte på en pasient samtidig. Produksjon skjer i Norge hos Flextronics AS på Billingstad og hos Scandinavian Health Limited i Taiwan. Produkter under utvikling: Hjelpemiddel mot impotens (Erektil Dysfunksjon) Mikrofonkonsept Medisinsk plaster Nytt målsøkende sensor system Markedet for de ovennevnte produkter anses å være globalt. Marked Meditrons primære marked for stetoskopsystemet er både spesialister og allmennpraktiserende leger i privat og offentlig helsevesen samt veterinærer. Produktporteføljen markedsføres world-wide av Welch Allyn Inc., en av de største distributører i bransjen, samt nasjonale distributører i Skandinavia, Benelux samt Irland. Det forventes at stadig flere leger i tiden fremover vil konvertere fra tradisjonelle membranbaserte stetoskoper til elektroniske stetoskoper. Det fremtidige potensialet for salg av elektroniske stetoskoper er således betydelig. Markedet er konservativt og det tar tid å innføre nye produkter i det internasjonale medisinsk tekniske markedet. Nyere markedsundersøkelser viser imidlertid at markedet nå er mer modent for å kjøpe elektroniske stetoskoper, men fortsatt forventes det å ta noen år før markedet i volum konverterer. Risikoforhold Meditron vurderer følgende som viktige forretningsmessige forhold som vil være av særlig betydning: Teknologisk utvikling Rettslige beskyttelser (patenter) Valg av distributører Finansiell risiko; selskapets evne til å omgjøre produktideene til kommersielt levedyktige produkter innenfor de kostnads- og tidsrammene som er lagt til grunn Organisasjonsutvikling; evnen til å knytte til seg medarbeidere med riktig kompetanse. Strategiske samarbeidspartnere; selskapets evne til å inngå strategiske samarbeidsavtaler med globale aktører som kan ta nyutviklede produkter ut i de relevante markeder. Aksjekapital, aksjonærforhold og fullmakter Pr. 14. oktober 2003 hadde Meditron ASA aksjonærer, hvorav Foinco AS (sammen med sitt heleide datterselskap Fractal AS) var største enkelt aksjonær med en eierandel på 36,4 %. Birger Orten m/ familie eier direkte og indirekte aksjer tilsvarende 17,7% av aksjekapitalen. På Ordinær Generalforsamling 24. juni 2003 fikk styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen med minimum inntil NOK ved nytegning av aksjer. Fullmakten omfatter også beslutning om opptak av lån med rett til å kreve utstedt aksjer med inntil NOK og slik at aksjekapitalen kan forhøyes med i alt NOK ,-. Styret fikk videre fullmakt til at Meditron ASA erverver egne aksjer for et samlet pålydende beløp på inntil NOK på bestemte vilkår. 8

10 Finansielle hovedtall Meditron konsern (NOK 1.000) pr ** * FRA RESULTATREGNSKAPET Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat (13.308) (58.472) (34.264) (13.258) Resultat før skattekostnad (13.259) (57.473) (32.492) (13.266) Årets/Periodens resultat (13.259) (57.473) (32.492) (13.266) FRA BALANSEN Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Sum egenkapital inkl. minoritetsinteresser Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL NØKKELTALL Driftsmargin (Driftsresultat / Driftsinntekter) Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Fortjeneste pr. aksje (NOK) (periodens res. / gj.sn. antall aksjer) Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Egenkapitalandel (Bokført sum egenkapital / Sum eiendeler) 88,1 % 88,7 % 94,4 % 93,6 % 33,3 % Likviditetsgrad 1 (Omløpsmidler / kortsiktig gjeld) 1,60 2,61 8,55 1,87 1,36 Utbetalt utbytte (NOK utbetalt pr. aksje) * Regnskapstall pr er ikke revidert ** Åpningsbalanse pr. 1. januar 2001 hvor fusjonen med SensoTech AS er innarbeidet. Omsetningen i første halvår 2003 er høyere enn tilsvarende periode i fjor. 9

11 3. Formålet med opptak av lån Meditron utvikler ny teknologi og produkter basert på disse teknologiene. Meditrons strategi tilsier at ferdigutviklede produkter bør selges ut til andre eiere som vil ta hånd om markedsføring og salg. Meditron vil gjennom helt eller delvis salg av slike ferdigutviklede produkter finansiere sin videre drift. Meditron har som mål å gjennomføre et helt eller delvis salg av datterselskapet Meditron Stethoscopes AS. Inntil dette salget er gjennomført har Meditron behov for finansiering av virksomheten gjennom opptak av lån. Meditron er i prosesser med å hente inn kapital til det heleide datterselskapet Vibromed AS som innehar rettigheter til utvikling og kommersialisering av Meditrons ED-ring. Kapitaltilførselen skal sikre Vibromed den finansielle styrken og bemanningen som kreves for utvikling av produktet, samt kommersialisering av produktet sammen med strategiske partnere. Meditron er videre i prosesser med å hente inn kapital til Meditron SoundDesign AS. Inntil nye investorer er på plass vil det ikke bli foretatt videre utvikling av mikrofonkonseptet. Etter oppkapitalisering av datterselskapene Vibromed AS og Meditron SoundDesign AS vil den tilførte kapital være bundet opp til videre utvikling og kommersialisering av henholdsvis ED-ring og mikrofonkonsept. Inntil ny kapital er hentet inn til Vibromed vil videre utvikling av ED-ringen finansieres via morselskapet Meditron ASA. Morselskapet Meditron ASA vil av den grunn ha behov for tilførsel av likviditet både for å videreføre utviklingen av ED-ringen inntil ny kapital er på plass i Vibromed samt for å kunne fortsette utviklingen av øvrige produktområder. Meditron vil i henhold til sin strategi arbeide for å få eksterne investorer inn på eiersiden i sine datterselskaper og har som målsetning at slik kapitalinngang skal være tilstrekkelig til å kunne videreutvikle nye produktområder. Inntil Meditron ASA har lykkes med å få inn eksterne investorer til Vibromed AS og Mediton SoundDesign AS og/eller har solgt hele eller deler av stetoskopvirksomheten har selskapet behov for tilførsel av likviditet. 10

12 4. Historikk 1991 Dataingeniøren Birger Orten startet utviklingen av sensorer og mikrofoner for ulike anvendelser Utviklingen av teknologien spesielt for bruk i stetoskoper starter. Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole i Ålesund ble engasjert for å evaluere mulighetene for å utnytte denne teknologien til å forbedre det eksisterende manuelle stetoskopet Meditron ASA ble stiftet 14. oktober, med Birger Orten som eneeier Meditron foretok to rettede emisjoner mot nøkkelpersoner og andre nærstående og fikk tilført til sammen NOK i egenkapital. Kapitalbasen ble ytterligere forsterket ved risikolån fra SND på NOK 1,0 mill samt tilskudd på NOK 1,2 mill. Birger Orten vant Reodorprisen i november Formalisert styringsgruppe, Scientific Advisory Board etablert fra høsten. Utviklingsavtale med NERA inngått i november Emisjon på NOK 15,0 mill gjennomført i februar. Aksjekapitalen forhøyet til NOK Endelig produktdesign og sensorvalg besluttet. Styre, ledelse og nøkkelpersoner kjøper aksjer; aksjekapitalen utvides til NOK Organisasjon videreutviklet og adm. dir., økonomidirektør og markedssjef ansatt. Mønster- og varemerkebeskyttelser registrert i februar. Rettet emisjon på NOK 13,1 mill i juni. Distribusjonsavtaler inngått for Norge og Danmark. Tildelt Merket for God Design fra Norsk Designråd Rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer på NOK 8,4 mill i januar. Distribusjonsavtale inngått for Sverige, Finland og Irland. Foinco AS inn som største aksjonær via rettet emisjon på NOK 22,5 mill i juli. World Wide distribusjonsavtale inngått med Welch Allyn Tildelt NITO s teknologipris for Besluttet å fusjonere selskapet med SensoTech AS. Tildelt prisen som #1 New Medical Product of the Year i USA av Repertoire Magazine Fusjon med SensoTech AS gjennomført. Norsk patent på ereksjonshjelpemidler meddelt i mars Vedtak om å omdanne selskapet fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap. Emisjon mot eksisterende aksjonærer på NOK 66,6 i april. Oppnådd norsk patent på ED produktet. Datterselskapet Meditron Stethoscopes AS etablert Klinisk studie med ED-ring gjennomført med positivt resultat. Datterselskapene Meditron SoundDesign AS og Vibromed AS etablert. Lansering av stetoskopmodellen Master Elite / M USA patent på ereksjonshjelpemidler meddelt i januar Norsk patent på mikrofon systemet meddelt april Flytting av produksjon av Master Elite / M30 til Taiwan 11

13 5. Forretningsidé og strategi Meditron ASA er et norsk teknologiselskap grunnlagt i Meditron hadde de første årene fokus på å industrialisere, utvikle og markedsføre Birger Ortens prisbelønte The Meditron Stethoscope System. Teknologiselskapet SensoTech AS ble innfusjonert i Ved fusjonen fikk Meditron rettigheter til å utvikle og kommersialisere ulike produkter basert på patentert teknologi. I etterkant av fusjonen med SensoTech har Meditron fokusert på å utvikle en ring som skal avhjelpe impotens (Erektil Dysfunksjon), samt utvikle et nytt og rimeligere stetoskop for å få innpass i nye markedssegmenter. Den nye stetoskopmodellen Master Elite / M30 ble lansert i 2002 og produksjonen av produktet er flyttet til Asia. For ED-ringen er det gjennomført kliniske studier med positivt resultat og det er utarbeidet en ny serie med prototyper som testes ut på pasienter i en hjemmesetting, og som danner grunnlag for videre produktutvikling, industrialisering og kliniske tester. Det er også utviklet et patentert mikrofonkonsept som er skilt ut i datterselskapet Meditron SoundDesign AS (85,6% eiet av Meditron ASA). Forretningsidé og mål Meditrons forretningsidé er å drive virksomhet innen forskning, utvikling, produksjon og handel med medisinsk utstyr basert på sin patenterte teknologi: Meditron ASA er et teknologiselskap som skal utvikle produkter innen medisinsk teknologi og andre bransjer. Selskapet skal utvikle kjernekompetanse ved å drive egen forskning og utvikling innen kjerneteknologiene. Selskapet skal bli et lønnsomt teknologiselskap som til enhver tid evner å ta frem nye innovative produkter til markedet, i samarbeid med etablerte bedrifter med spesiell kompetanse innen relevante fagfelt, eller i samarbeid med egne datterselskaper med fokus på salg og markedsføring. Meditrons overordnede mål er å utvikle innovative produkter og klargjøre dem for kommersialisering. Meditron ønsker i utgangspunktet at eksterne investorer og strategiske partnere skal ta en ledende rolle i å bringe produktene ut i markedet. Meditron ønsker på denne måten å bygge på andre partneres kompetanse og ressurser til å kommersialisere produktene samtidig som Meditron eller dets datterselskaper finansieres opp til å kunne gjennomføre videre innovasjon og produktutvikling innen det enkelte teknologiområdet. Meditrons kjernekompetanse skal være teknisk utvikling, applikasjonsutvikling samt design og planlegging for produksjon og sammenstilling. Når produktene er ferdigutviklet og klare for masseproduksjon vil Meditron i stigende grad søke å begrense egen innsats i produktenes videre faser enten ved å inngå avtaler med strategiske samarbeidspartnere, kapitalisere opp prosjektene eller foreta en exit ved å selge ut patenter og produktrettigheter. Value Applications Meditron s Vision and Strategy DFMA* Market/ Customers Volume Commercialization Exit/partnering/ capitalization For å lettere kunne knytte til seg investorer og samarbeidspartnere til selskapets ulike forretningsområder har Meditron organisert seg som et holdingsselskap hvor rettigheter til utvikling og kommersialisering av produkter blir overført til datterselskaper. Technology Main focus Innovation/ technology development * Design for Manufacturing and Assembly Selective focus Resources 12

14 6. Virksomhet Meditron har siden grunnleggelsen i 1994 utviklet, industrialisert, og sammen med sin samarbeidspartner Welch Allyn Inc i USA lansert på verdensmarkedet sitt prisbelønte stetoskop system. Basert på utviklingen av dette systemet har Meditron utviklet en unik kompetanse i analog og i digital signalbehandling. Selskapet har også utviklet et system for å fange opp menneskekroppens EKG-signaler og synkronisere disse med hjertets syklus gjennom egen programvare. For nærmere omtale om stetoskopvirksomheten i Meditron vises det til kapittel 8. Ved fusjonen med SensoTech AS i 2001 fikk Meditron tilgang til nye produktideer samt diverse rettigheter og patenter for ulike produkter. Meditron arbeider for tiden med utvikling av følgende produkter: Erektil Dysfunksjons-produkter som består av ringer og kondomer som er rettet mot det hurtigvoksende impotensmarkedet. Medisinsk plaster for aktiv behandling av sår og hudsykdommer. Sangmikrofoner. Sensorteknologi med en rekke anvendelsesmuligheter både innen og utenfor det medisinske området. Produktteknologi Teknologien til Meditron kan deles inn i: 1. Meditron Origo Sensor System (moss) et sensor system som fokuserer på å ta opp, overføre og forsterke lyd Sensorteknologien er integrert i begge Meditrons stetoskoper, og gir eksepsjonell lydkvalitet sammenliknet med tradisjonell membran teknologi. Dette er først og fremst basert på høyt signal-/støy forhold, samt kraftig forsterkning. Det siste innen PIEZO Teknologi Teknologien muliggjør opptak og dokumentasjon av lydfiler, samt avansert signal behandling. En mer korrekt oppfangelse av lyd er mulig med the Meditron Stethoscope System. 2. Meditron Energy Target System (METS)- Et system hvor man kan avgi energi og signaler. Basert på dette utvikles det blant annet produkt mot Erektil Dysfunksjon (impotens). Dette er et patenttildelt produkt som selskapet nå klargjør for industrialisering. Med utgangspunkt i den samme teknologien er det også søkt patent på medisinske plaster som blant annet skal utprøves mot inkontinens. 3. Meditron Origo Target Energy (MOTS)- 13

15 Et patentsøkt nytt sensorsystem hvor man målsøkende kan sende og fange opp energi og signaler. Produktkonsept under utvikling Erektil Dysfunksjon Mannlig erektil dysfunksjon er definert som manglende evne i løpet av en tre måneders periode til å oppnå eller opprettholde tilstrekkelig ereksjon til å kunne gjennomføre et samleie. Behandling av Erektil Dysfunksjon (ED) deles inn i de tre kategoriene medikamenter (oral terapi), invasiv terapi og andre metoder: Medikamenter (oral terapi): Pfizers lansering av Viagra har sørget for at medikamenter har blitt den mest populære metoden. Fordi denne er svært enkelt å administrere er det ofte den metoden som blir forsøkt først uansett hvilket nivå av ED som behandles. Metodens effektivitet og sterke placebo effekt sørger derfor for at den også blir mye brukt i moderate og alvorlige tilfeller av ED. Vekstpotensialet indikerer at medikamenter også kommer til å dominere markedet i fremtiden med en forventet markedsandel på ca. 84% i I tillegg til Viagra har de senere årene kommet flere medikamenter til behandling av Erektil Dysfunksjon som Levitra (Bayer/GlaxoSmithKline), Uprima (Abbot) og Cialis (Lilly Icos). Invasiv terapi er en behandlingsmetode der legemiddelet blir sprøytet inn i kroppen. Metoden hadde i 1997 en markedsandel på ca. 70%, men har etter introduksjonen av oral terapi opplevd en nedgang i etterspørsel, og hadde i 1998 en markedsandel på under 14%. Det er ventet at markedsandelen for invasiv terapi vil fortsette å synke. De største aktørene innenfor dette segmentet er MUSE og Caverject. Segmentet andre metoder referer til nye oral og invasiv metoder, implanater/operasjon samt helt nye metoder som f.eks. Meditrons ereksjonshjelpemiddel. SG Cowen antar at kategorien andre metoder, vil øke fra 6% i 1998 til 11% i Senere markedsundersøkelser som EDIN II studien i Norge bygger under denne utviklingstrenden. Per oral behandling (tabletter) stod her for 78%. Det er nasjonale variasjoner mellom hvilken behandling man foretrekker og her er spesielt asiater og amerikanere mer åpne for medisinske hjelpemidler. Meditrons patenterte produktkonsept er basert på tre ulike prinsipper som arbeider sammen: Avansert energioverføring stimulerer nerver, celler og vev i penis. Pulserende signaler stimulerer blodtilførselen til penis. En strammeeffekt reduserer tilbakeflyten av blod fra penis. ED-ringen bygges opp ved at et piezobasert vibrerende element sammen med elektronikk og batteri blir støpt inn i et tynt elastisk materiale. Piezofilmen blir konstruert slik at den genererer forhåndsdefinerte frekvenser som sendes målrettet inn i penis. 14

16 Konkurransefordelen til Meditrons ereksjonshjelpemidler ligger i at produktene etter all sannsynlighet ikke er skadelig for kroppen. Blant de nåværende ca. 150 millioner menn som lider av ED er det mange som vegrer seg for å benytte medikamenter og invasiv terapi som behandlingsform da de er redde for eventuelle bivirkninger. Videre er det mange som ikke ønsker å oppsøke lege eller rett og slett kvier seg for å ta piller på generell basis. Med Meditrons produkter er risikoen ved å prøve et nytt produkt betraktelig lavere enn tilfellet virker å være med flesteparten av de øvrige behandlingsmidler på området. Introduksjonen av Meditrons produkter kan dermed sørge for at flere menn som lider av ED velger å søke hjelp slik at totalomsetningen i markedet øker. Markedet for effektive ED-produkter er fremdeles i en tidlig fase og aktørene fokuserer først og fremst på økt markedsandel. Det er således viktig at Meditron arbeider med en aggressiv fremdriftsplan. Medisinsk Plaster Meditron planlegger videre å utvikle et medisinsk plaster som vil kunne medvirke til at sår gror fortere samt kunne behandle enkelte hudsykdommer. Konseptet er patentert og basisforskning pågår. Enkelte typer medisin blir i dag benyttet ved at salver eller kremer smøres på huden og trekkes inn i kroppen. Plasteret kan også benyttes sammen med salver og kremer slik at disse trenger lenger ned i hud vevet. Inkontinens er i dag et stort vekstmarked. Det har lenge vært et tabubelagt område og mange pasienter har hatt vanskeligheter med å stå frem med sitt problem. Et økende antall pasienter ber nå om hjelp, og de store legemiddelfirmaene interesserer seg stadig mer for dette produktområdet. Et eksempel er Pharmacia & Upjohn, som har lansert sitt Detrusitol, et produkt som i sitt første år i Norge vokste mer enn Viagra. Reklamekampanjer og skriverier om problemstillingen er med på å åpne opp markedet. Veksten i handelen med produkter rettet mot inkontinens har vært oppimot 50% årlig, og vokser således raskere enn mobiltelefonmarkedet. Meditrons medisinske plaster er tiltenkt brukt blant annet mot denne problemstillingen. Målrettede stimuli mot lukkemuskel og blærevegg skal kunne hjelpe pasienter med ulike typer inkontinens til en bedre hverdag. Sang- og musikkmikrofoner Meditron har patentert og vil etter oppkapitalisering av Meditron SoundDesign AS fortsette utviklingen av mikrofonkonseptet. Konseptet består av en sensor for oppfanging av lyd, en modul for personlige innstillinger med anvendelse av algoritmer for korreksjoner og som er lett kommuniserbar via I/O PC/Palm eller Smart Card. Konseptet inneholder videre en sendemodul for trådløs kommunikasjon mot ulike typer PA anlegg etc. Teknologien går ut på å fange opp lyden med multiple (mer enn ett) signal. Disse multiple signalene kan via digitalisering og algoritmer tilpasses og korrigeres. Dette gir en ren og klar lyd gjengitt korrekt og med full bredde gjennom hele toneleiet. Lyden vil være "crisp" og varm. Den vil ikke stramme til ved påtrykk, men oppleves særdeles fyldig. Ulyder som kommer inn til mikrofonen elimineres og renskes ut og gir en klar og ren tone. Mikrofonkonseptet er videre bygget opp etter et byggekloss prinsipp. Musiker / sanger kan starte med en standard mikrofon og etter hvert legge til minnemodul, algoritmeanvendelser, I/O-kommunikasjon mot PC/Palm samt egen modul for trådløs kommunikasjon mot andres eller eget anlegg. Med andre ord en mikrofon med påbyggingsmuligheter. Mikrofonenes egenskaper samt gode lydkvalitet innebærer at den er velegnet både til bruk i studio og live på en scene. Mikrofonen kan skreddersys til den enkelte bruker ved å gi en individuell tilpasning. Uønskede lyder som fingerstøy, pustestøy, og uønskede lydspisser kan fjernes. Mikrofonene kan videre tilpasses til å fremheve ønskede karakteristika eller spesielle stemmetrekk hos brukere samt lagre personlige innstillinger. Den gir muligheter til å innarbeide ulike forhåndsinnstillinger som benyttes avhengig om brukere ønsker 15

17 mikrofonen tilpasset studio, live eller med spesielle akustiske særtrekk. Det vil også være mulig å justere frekvensrespons og db-respons. Meditron tar sikte på å utvikle vokalistmikrofoner, mikrofoner for akustiske instrumenter samt mikrofoner for innbygning i akustiske instrumenter. Sensorsystemer Meditron har nå lykkes i å utvikle et sensorsystem som kan fange opp signaler fra lyd og/eller vibrasjoner i ett system og kraftpåvirkninger i et annet system ved å samle disse i samme sensor. Sensorsystemet kan tilpasses forskjellige bruksområder, forskjellige dimensjoner og ikke minst forskjellig følsomhet basert på beregninger utført av en egenutviklet datamodell hvor ulike parametere blir matet inn. Det spesielle med Meditrons patentsøkte sensorsystem er dets sensitivitet og designmessige fleksibilitet. Det nye sensorssystemet har en rekke anvendelsesområder og er blant annet velegnet som komponent i overvåkning og alarmsystem. Meditron har inngått en teknologiavtale med en utenlandsk samarbeidspartner som vil benytte våre spesialtilpassede sensorer som komponenter i sitt sluttprodukt. Meditron sin samarbeidspartner ser et markedspotensial på flere hundretusen solgte enheter på verdensbasis pr. år. Avtalen kan således i årene fremover tilføre Meditron betydelig med royalty inntekter. Samarbeidspartneren ønsker å være anonym for å beskytte utviklingen av sin produktidé. Patenter For et utviklingsselskap som Meditron er eiendomsrett til egne ideer og produkter sentralt for å kunne utlisensiere teknologi og/eller produkter. Patentbeskyttelse og patentrettigheter spiller således en vesentlig rolle i Meditrons strategi og virksomhet. Selskapet har siden starten søkt å beskytte sine produkter gjennom patentering nasjonalt og internasjonalt. Patentrettigheten må i utgangspunktet søkes, innvilges og håndheves nasjonalt i hvert enkelt land. Det foreligger imidlertid flere konvensjoner som søker å forenkle den internasjonale prosessen. Patent Cooperation Treaty (PCT) er en av disse. Til denne er mange av de ledende industrinasjoner tilsluttet, herunder USA, EU-landene og Japan. Selskapets patenter følges løpende opp i nært samarbeid med patenteringskontoret Bryn & Aarflot i Oslo. Følgende patenter anses som de mest sentrale for Meditron: Apparat for å lytte på kroppslyd, PCT/NO96/00030 Lyttehode for elektronisk stetoskop, PCT/NO96/00268 Hodetelefon, PCT/NO99/00237 Sensor for oppfanging av lyd, PCT/NO99/00361 Ereksjonshjelpemiddel, PCT/NO01/00037 Mekanoelektrisk Sensor, enveis transduser, PCT/NO01/00252 Mekanoelektrisk Sensor, toveis transduser, PCT/NO01/00064 Medisinsk plaster, PCT/NO01/00416 Mikrofon C, PCT/NO02/00444 Sangmikrofon, mikrofon D, PCT/NO02/00445 Mikrofon A, PCT/NO02/00071 Piezoelektrisk vibrasjonssensor, PCT/NO03/00111 Detektor-festelapp for biosignaler, NO Mini mikrofon, NO Ereksjonshjelpemiddel II, NO

18 Avtaler Meditron har lagt vekt på å søke å holde de faste kostnader på et begrenset nivå, og har derfor basert virksomheten på en utstrakt bruk av et nettverk av underleverandører. Videre er det inngått avtaler med en rekke distributører i Norden og i Benelux for salg av stetoskop produkter. Av viktige avtaler som Meditron har inngått kan følgende nevnes: Welch Allyn Inc vedrørende salg, markedsføring og distribusjon av stetoskop på verdensmarkedet. Avtalen gjelder ikke for markedene i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland, Belgia og Nerland. Flextronics International Norway AS vedrørende produksjon av stetoskop og utvikling av stetoskopsystemet. Scandinavian Health Limited (Taiwan) for produksjon av stetoskopmodellen Master Elite / M30. Measurement Specialties, Inc. (MSI) i USA for leveranse av piezsomateriale som inngår i Meditron sine ulike sensorer. Samarbeidsavtale med en utenlandsk aktør for utvikling av sensorer som vil integreres i sluttprodukt innen helsesektorer. Avtalen kan på sikt gi Meditron betydelige royaltyinntekter. Selskapet har også inngått avtaler med konsulenter og konsulentselskaper vedrørende bistand innen enkeltområder. 17

19 7. Markedsforhold produkter under utvikling For markedsforhold relatert til stetoskopvirksomheten vises det til kapittel 8. Erektil Dysfunksjon ED ring Etter lanseringen av Viagra i 1998 har det vært en enorm vekst i salg av medikamenter rettet mot impotensmarkedet mens salg av andre behandlingsformer har vært relativt stabilt. Viagra hadde i 2002 en markedsandel på 92% av antall doser (oral terapi) og er hovedårsaken til den enorme veksten som har vært i markedet. Mens totalt salg til impotensmarkedet på verdensbasis i 1997 utgjorde i underkant av 200 MUSD steg salget til nesten 1,6 milliarder USD i Salgsutviklingen i perioden 1997 til 2001 har vært som følger: MED Drug Sales Million US $ World sales USA sales Rest of w orld EU reg sales I følge internasjonale data referert til under en internasjonal konferanse om impotens avholdt i 2002 er det i størrelsesorden 150 millioner mennesker på verdensbasis som lider av impotens. Av disse søker i dag inntil 14% aktiv behandling. Både antall mennesker som lider av erektil dysfunksjon samt andelen av pasienter som aktivt søker hjelp forventes å stige kraftig i årene fremover. Graden av impotens, samt individuelle preferanser hos pasientene, vil påvirke hvilken behandlingsmetode som velges. Det er ulike årsaker til impotens, og vanligst er ettervirkning til prostataoperasjon, kombinasjon av flere sykdommer, høyt blodtrykk og diabetes i kombinasjon, samt diabetes alene. Impotens kan også være forårsaket av behandling med legemidler som for eksempel blodtrykks dempende preparater, antidepressiva etc. Viagra tok i løpet av to år 70-80% av markedet. Dette er et modent marked, der produktene raskt blir tatt i bruk av pasientene. Legemidlene krever resept, mens våre produkter vil tilby et alternativ hvor pasientene kan gå i apoteket eller i dagligvarebutikken og kjøpe uten resept. De perorale (tabletter) legemidlene som Viagra har ulike reguleringer. I Norge er potenspillene reseptbelagt, mens de i en del land kan kjøpes fritt på apoteket. Baksiden av dette er at flere tar for høy dose og opplevere ereksjon som varer i timer. 18

20 Konkurrenter Det har skjedd store endringer i konkurransesituasjonen i markedet, og den første milepælen kom ved introduksjonen av Viagra i Det kom her en kraftig vekst av totalmarkedet gjennom at man fikk et nytt behandlingsalternativ. Tidligere var markedet dominert av invasiv terapi som sprøyter og medisiner som føres inn i urinrøret, samt medisinsk utstyr og implantater. Utviklingen i markedet fortsetter og det er nå lansert nye perorale legemidler med lignende virkningsmekaniske som Viagra, men noe ulik virketid og bivirkningsprofil. Viagra er fortsatt toppmerket i oral behandling, og Pfizer estimerer at omtrent 20 millioner mennesker hadde prøvd produktet frem til Viagra er tilgjengelig i over 100 land. De nye produktene Cialis og Levitra har hatt en god lansering. Fordelene med disse er at man kan ta en tablett, inntil tre ganger i uken, og så kommer virkningen når man selv har lyst. Effekten skal etter produsentenes mening vare inntil 24 timer. Bivirkningene er ennå ikke klarlagt, og legene anbefaler derfor ikke daglig bruk. Cialis, som ble lansert først, har allerede tatt en markedsandel på omlag 15%. Eksperter vi har snakket med tror vi i dag kun pirker i toppen av isfjellet på markedet. Det er klare behov og ønsker om flere behandlingsalternativer og totalmarkedet vokser. Flere søker hjelp og antall pasienter vokser. Viagra Pfizer Inc (Oral) Viagra (sildenafil) er en PDE 5 (phosphodiesteraseinhibitor) som er effektiv for omtrent 60-80% av pasientene. Prisen er 80 kroner per pille (100mg). Dette er en god og diskret behandlingsmetode, men ikke alle ønsker systemisk behandling. Den kan gi bivirkninger som hodepine, brekninger, halsbrann, tett nese, rødming, svimmelhet og milde synsforstyrrelser. Det tar ca. 60 minutter før den virker og det kan tas kun en dosering per døgn. Kontraindikasjoner er Nitrater, og enkelte sykdomstilstander inklusive tilstander som gir nedsatt leverfunksjon (Ref. Felleskatalogen). Markedslederen Pfizer hadde i 1998 en markedsandel på 80% i ED markedet og er i følge SG Cowen antatt å dominere salget også i fremtiden med sitt mye omtalte produkt Viagra. Salgsinntektene er ventet å vokse fra $788 millioner i 1998 til $1.800 millioner i Det er imidlertid antatt at andre konkurransedyktige produkter vil resultere i at Pfizers markedsandel synker til 64% innen Legemiddelet er mest effektivt i behandlingen av milde og moderate former for ED. I tillegg påstås det at Viagra kan forbedre yteevnen til menn som ikke lider av ED. Tall fra det norske markedet viste at Viagra i 2002 hadde en markedsandel på 92%, og en omsetning på 85 MNOK. Veksten var på 20%. Mikrofon Kjøpere av mikrofoner spenner seg fra internasjonale topp artister til amatør artister og privatpersoner som ønsker å kjøpe mikrofoner til eksempelvis sitt karaokeanlegg. Prisbildet på mikrofoner variere fra billige standard mikrofoner i prisklassen NOK til høykvalitets studiomikrofoner som kan koste opp til NOK Markedet preges av mange små aktører som hovedsakelig henvender seg til breddemarkedet. De 5 største aktørene (Shure, AKG, Sennheiser og DPA) utgjør imidlertid ca 44% av totalmarkedet og ca 80% av det profesjonelle markedet. 19

21 Andre 56 % Markedsandeler Shure 13 % DPA 5 % AKG 10 % Sennheiser 9 % Neumann 7 % Shure AKG Sennheiser Neumann DPA Andre Totalmarkedet for sang og musikk mikrofoner utgjør anslagsvis 8,3 milliarder NOK pr. år på verdensbasis. Omsetningen er fordelt med 1/3 i USA, 1/3 i Europa og 1/3 i resten av verden. Utviklingstrekk i mikrofonmarkedet er at der er størst økning i markedet for standardmikrofoner hvor årlig vekst anslås til 15%. Det er også økning innenfor high-end segmentet, samtidig som det er etterspørsel i markedet etter høykvalitets mygg/bøyle mikrofoner (mikrofoner som festes til kropp/kinn og benyttes på scene, teater, tv). Inkontinens Dette er et raskt voksende marked. Referanse produkter er det farmasøytiske produktet Detrusitol (Pharmacia & Upjohn). Produktet vokste raskere enn Viagra i sitt første hele år i Norge, og omsatte i 1999 for MNOK 31, 8 mot Viagras MNOK 31,1. Sensor systemet Et marked med stort potensial. Her er modeller for lisensiering og industrielt samarbeid med eksterne aktører aktuelt. Meditron har inngått samarbeidsavtale med en utenlandsk aktør som ønsker å benytte våre sensorer i sine applikasjoner. Sluttproduktet har et stort markedspotensial og vil kunne tilføre Meditron betydelige royaltyinntekter i årene fremover. 20

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

Fusjonsprospekt. Mefjorden ASA. for foreslått fusjon av. som overdragende selskap til. som overtagende selskap. Finansiell rådgiver

Fusjonsprospekt. Mefjorden ASA. for foreslått fusjon av. som overdragende selskap til. som overtagende selskap. Finansiell rådgiver Fusjonsprospekt for foreslått fusjon av Mefjorden ASA som overdragende selskap til som overtagende selskap Finansiell rådgiver 1. juni 2004 Meddelelse Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med den

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs

PROSPEKT. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs PROSPEKT Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om opptak på hovedlisten ved Oslo Børs Offentlig aksjekapitalforhøyelse av minimum 12.000.000, maksimum 20.149.500 aksjer Indikativ tegningskurs

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Prospekt Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Etterfølgende Emisjon av opp til 113.546.565 Nye Aksjer, hver pålydende NOK 1,00 til en tegningskurs på NOK 1,00 per aksje, med fortrinnsrett

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

Prospekt Alta IF Holding AS

Prospekt Alta IF Holding AS Prospekt Alta IF Holding AS Emisjon av minimum 500 000 og maksimum 1 100 000 aksjer Tegningskurs NOK 10,- pr. aksje Tegningsperiode 21. februar til 4. mars 2011 14.02.2011 2 3 Innholdsfortegnelse Kapittel

Detaljer

ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM DOMSTEIN ASA...5 2 EMISJONSTEKNISKE FORHOLD...10 3 MARKED OG RAMMEBETINGLSER...14

ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM DOMSTEIN ASA...5 2 EMISJONSTEKNISKE FORHOLD...10 3 MARKED OG RAMMEBETINGLSER...14 Innholdsfortegnelse MEDDELELSE...2 ANSVARSERKLÆRINGER...3 DEFINISJONER OG FORKORTELSER...4 ALMINNELIGE OPPLYSNINGER OM DOMSTEIN ASA...5 ØVRIGE FORHOLD...5 1 SAMMENDRAG...6 2 EMISJONSTEKNISKE FORHOLD...10

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Consensum AS, Org.nr. 989 599 003

Consensum AS, Org.nr. 989 599 003 PROSPEKT / Consensum AS, Org.nr. 989 599 003 Tegning i protokoll for styremøte (er). I emisjonsperioden kan styret avholde et eller flere styremøter og protokollere tegning og tildeling av aksjer i tråd

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 15 000 000 NOK 12,5

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 15 000 000 NOK 12,5 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 15 000 000 Tegningskurs NOK 12,5 Tegningsperiode Fra 12. mai 2011 kl. 12.00 til 16. juni 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge ASA

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921

TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 PROSPEKT TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 Notering av aksjer Notering av 3.333.333 nye aksjer hver pålydende NOK 2 til tegningskurs NOK 46,40 per aksje, rettet mot utvalgte aksjonærer og investorer

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.014 og maksimum NOK

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 392.157 og maksimum 16.637.333.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 392.157 og maksimum 16.637.333. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 392.157 og maksimum 16.637.333 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.004 og maksimum

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway. Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59. E-mail: diagenic@diagenic.

ÅRSRAPPORT 2004. DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway. Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59. E-mail: diagenic@diagenic. ÅRSRAPPORT 2004 DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59 E-mail: diagenic@diagenic.com INNHOLD BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Beskrivelse av virksomheten 3 Årsberetning

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

PROSPEKT. PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681

PROSPEKT. PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 PROSPEKT PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon av minimum 1.500.000 aksjer og maksimum 10.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 10 pr

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Årsrapport 2011 Medistim ASA. Verified quality Better outcomes

Årsrapport 2011 Medistim ASA. Verified quality Better outcomes Årsrapport 2011 Medistim ASA Verified quality Better outcomes 2 Medistim ASA konsern 3 4 Innholdsfortegnelse For Medistim ASA Konsern: 1. Årsberetning 7 2. Eierstyring og selskapsledelse 16 3. Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com ÅRSRAPPORT 2007 Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo www.medistim.com Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 MEDI-STIM ASA KONSERN Foretaksnr. 936 656 013 3 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 innhold FOR MEDI-STIM ASA

Detaljer

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Årsberetning 2010...3 Resultatregnskap Konsern... 10 Balanse Konsern...11 Endringer i konsernets egenkapital...12 Kontantstrømoppstilling Konsern...13 2 Noter til konsernregnskapet...14

Detaljer