Prospekt. Opptak av lån høsten Totalt lånebeløp: Minimum NOK og maksimum NOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. Opptak av lån høsten 2003. Totalt lånebeløp: Minimum NOK 15.000.000 og maksimum NOK 33.297.795."

Transkript

1 Prospekt >M Opptak av lån høsten 2003 Opptak av lån med rett til å kreve utstedt aksjer. Eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett til tegning av lån. Långiverne får tildelt frittstående tegningsretter til aksjer i Meditron ASA. Det utstedes 400 tegningsretter for hver NOK i lån til en tegningskurs på NOK 2,50 pr. aksje. Totalt lånebeløp: Minimum NOK og maksimum NOK Tegningsperiode: Fra og med 27. oktober til og med 7. november 2003.

2 Innholdsfortegnelse Side Ansvarserklæringer 2 1. Lånetekniske data 3 2. Sammendrag 7 3. Formålet med opptak av lånet Historikk Forretningsidé og strategi Virksomhet Markedsforhold Meditron Stethoscopes AS Finansiell informasjon og juridiske forhold Organisasjon Aksjekapital og aksjonærforhold Risikoforhold 36 Vedlegg: 1. Vedtekter 2. Årsregnskap for 2002 med noter og revisjonsberetning MEDDELELSE Prospektet er utarbeidet av Selskapet i henhold til verdipapirhandelslovens 5-1 og prospektforskriften av 7. november 1997 nr Opptak av lån med fortinnsrett for Selskapets eksisterende aksjonærer til å yte lån. Det er mulighet for aksjonærene å overtegne. Prospektet er bare utarbeidet på norsk. Prospektet er registrert i Foretaksregisteret i samsvar med Verdipapirhandelsloven 5-8. Prospektet, samt de dokumenter som det henvises til, er lagt ut til gjennomsyn på Selskapets forretningskontor, Leangbukta 40, 1392 Vettre.

3 Ansvarserklæringer Prospektet Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med opptak av lån med tegningsretter i Meditron ASA med tegningsperiode fra og med 27. oktober til og med 7. november 2003 kl Selskapets styre og administrerende direktør Styret bekrefter at opplysningene i Prospektet, så langt vi kjenner til, både er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke inneholder villedende eller ufullstendige opplysninger om forhold som må tillegges vekt ved bedømmelsen av spørsmålet om å akseptere tilbudet om tegning av lån. Markedsutvikling og fremtidsutsikter er vurdert etter beste skjønn. Meditron ASA er ikke involvert i rettssaker, tvister eller andre forhold av betydning for vurdering av Meditron ASA utover det som er beskrevet i Prospektet. Asker, 21. oktober 2003 Meditron ASA Arnstein Endresen Lasse Nergaard Ulf Rosen Magne Frode Orten Styreformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem (sign.) (sign.) (sign.) (sign.) Anette Willumsen Styremedlem (sign.) Berit Gjelsten Haugen Adm.dir (sign.) Juridisk erklæring Vi bekrefter at den ordinære generalforsamling i Meditron ASA 24. juni 2003 enstemmig og med tilstrekkelig flertall blant de fremmøtte aksjonærer vedtok å gi styret i Meditron ASA fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK ved nytegning av aksjer, og slik at aksjonærenes fortrinnsrett kan fravikes. Fullmakten omfatter også beslutning om opptak av lån med rett til å kreve utstedt aksjer med inntil NOK og slik at aksjekapitalen skal kunne forhøyes med i alt NOK og slik at aksjeeiernes fortrinnsrett ved tegning av lånene skal kunne fravikes. Asker 21. oktober 2003 Svensson Nøkleby ANS Erik Nøkleby Advokat (sign) 2

4 1. Lånetekniske data Låntaker: Meditron ASA. Lånebeløp: Minimum NOK og maksimum NOK Lånestruktur: Lånet innbetales i sin helhet fra Långiverne til særskilt klientkonto etter asal hos Meditron ASAs advokat. Lånet utbetales i 3 transjer fra advokatens klientkonto til Meditron ASA etter at definerte milepæler er nådd. Renter: 10% p.a. rente av beløp som er utbetalt til Meditron. For beløp som står på advokatens klientkonto betaler Meditron 5% rente p.a. Rentene betales årlig på etterskudd. Løpetid: 2 år. Sikkerhet: Pant i 100% av aksjene i Meditron Stethoscopes AS. Patentene og rettighetene til stetoskopet skal være overført til selskapet før låneopptak. Tegningsperiode: F.o.m. 27. oktober 2003 t.o.m. 7. november 2003 kl Tegningssted: Meditron ASA. Tildeling: Beskjed om tildeling utstedes ca. 8. november Innbetaling av tildelt lån: Innen 14. november Lånet skal innbetales fra långiverne til klientkonto hos selskapets advokat. Utbetaling til Meditron: Utbetaling finner sted til Meditron ASA med NOK 5 mill. når sikkerheten er etablert, med NOK 5 mill. når 1. milepæl er nådd og restbeløpet når 2. milepæl er nådd. Dersom milepælene ikke nås, skal det beløp som ikke er utbetalt til Meditron tilbakebetales til långiverne med mindre långivere som representerer 2/3 av lånet stemmer for å utbetale til Meditron uansett. Tilbakebetaling: Lånet skal innfris ved salg av aksjene i Meditron Stethoscopes AS, dog senest 2 år etter låneopptak. Låntaker har rett til å innfri lånet når som helst i løpetiden. Tegningsretter: Långiverne får utstedt frittstående tegningsretter til aksjer i Meditron ASA til en tegningskurs på NOK 2,50 pr. aksje. Det utstedes 400 tegningsretter pr. NOK i lånebeløp. Tegningsrettene varer frem til Tegningsrettene er omsettelige. Selskapet kan avbryte løpetiden av tegningsrettene dersom selskapet gjennomfører en emisjon på minimum NOK til en høyere kurs enn NOK 2,50 pr. aksje. Innehaverne av tegningsretter skal da ha 2 uker til å gi varsel om at de vil utnytte tegningsretten. Tegningsretter som ikke er utnyttet innen denne fristen bortfaller uten kompensasjon. Profit split: Ved salg av aksjer i Meditron Stethoscopes AS, eller av virksomheten i dette selskapet, skal långiverne ha 25% av verdien over NOK 20 mill. Ved utbetaling over tid ("earn-out") skal långiverne motta deloppgjør ved hver betaling fra kjøper, også etter tilbakebetaling av lånet. Dersom salg ikke finner sted innen 2 år etter låneopptak bortfaller profit split. Garanti: Det er ikke etablert garantikonsortium i forbindelse med fortrinnsrettemisjonen. Selskapets største aksjonær Foinco AS har gitt forhåndstilsagn om deltagelse med MNOK 10,0. 3

5 Alminnelige opplysninger om Selskapet Selskapets navn er Meditron ASA med forretningsadresse Leangbukta 40, 1392 Vettre. Selskapet er registrert i Foretaksregisteret med foretaksnummer Selskapet er underlagt norsk lov, herunder lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45. Selskapet ble stiftet 14. oktober Aksjekapital og registrering i Verdipapirsentralen (VPS) Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 1,00. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) med ISIN NO Selskapets kontofører i VPS er Den norsk Bank ASA, Verdipapirservice. Fortrinnsrett til tegning Selskapets aksjonærer har fortrinnsrett til tegning av lån, i samme forhold som deres registrerte aksjeinnehav pr. utgangen av 21. oktober aksje eiet pr. utgangen av 21. oktober 2003 gir fortrinnsrett til å yte et lån på NOK 1,00. Overtegning er tillatt. Tegningsperiode Tegningsperioden er fra og med 27. oktober 2003 til og med 7. november 2003, kl Tegning av deltagelse i lån - Tegningssted Tegning av deltagelse i lån skal skje på en særskilt tegningsblankett som sendes aksjonærene sammen med prospektet. Korrekt utfylt og underskrevet tegningsblankett må være mottatt av Meditron ASA innen kl fredag 7. november Meditron ASA s adresse, telefonnummer og telefaksnummer er: Meditron ASA Leangbukta Vettre Tlf.: Faks: Minstetegning Det settes krav til minstetegning av lån på kr Av praktiske årsaker vil lånebeløpet fra hver långiver måtte være i hele tusen kroner. Tildeling og betaling Tildeling av lån vil skje ved at lånet blir fordelt på tegnerne i henhold til det antall aksjer som disse var registrert som eiere av ved utgangen av 21. oktober 2003 kl aksje gir rett til å yte lån på NOK 1,00. Ved overtegning utover lånets maksimumsbeløp skal tildeling av lån utover de beløp som den enkelte långiver har fortrinnsrett til fordeles mellom overtegnerne proratarisk i forhold til det antall aksjer som disse var registrert som eiere av ved utgangen av 21. oktober 2003 kl Melding om tildeling blir sendt ut 8. november Tildelt lånebeløp innbetales fra lånetager til klientkonto hos selskapets advokat Svensson Nøkleby ANS senest innen 14. november

6 Dersom tildelt lånebeløp ikke er innbetalt på den oppgitte kontoen innen 14. november 2003, forbeholder styret i Meditron ASA seg retten til å annullere tegningen. Dersom dette påfører Selskapet tap, vil tegneren bli holdt erstatningspliktig. Av for sent innbetalt beløp svares morarente med 12% p.a. Tegningsrett til aksjer. Långiverne får tildelt frittstående tegningsretter til aksjer i Meditron ASA. Det utstedes 400 tegningsretter for hver NOK 1.000,- i lån, til en tegningskurs på NOK 2,50,- pr. aksje. Tegningsretten varer frem til Den enkelte långiver kan benytte seg av retten til å tegne nye aksjer hvert halvår, slik at tegninger innkommet innen , , eller vil bli gjenstand for en emisjon mot disse tegnerne umiddelbart etter disse datoene. Långiverne kan også benytte seg av sine tegningsretter hele den siste måneden av tegningsrettenes løpetid. Aksjer tegnet i denne perioden vil bli utstedt etter en emisjon umiddelbart etter sluttdato for tegningsrettenes løpetid. Tegningsrettene er omsettelige og vil være registrert på den enkelte långivers VPS konto i løpet av desember 2003 på bakgrunn av det lånebeløp som den enkelte har tegnet seg for og har innbetalt. Kjøpte tegningsretter gir samme rett til tegning og tildeling som tildelte tegningsretter. Tegningsrettene kan benyttes til tegning eller selges i perioden frem til 31. desember 2005 da de etter denne datoen blir verdiløse. Selskapet kan likevel avbryte løpetiden av tegningsrettene dersom selskapet gjennomfører en emisjon på minimum NOK til en høyere kurs enn NOK 2,50 pr. aksje. Innehaverne av tegningsretter i henhold til VPS registeret vil i så fall bli skriftlig varslet og skal innen 2 uker ha gitt svar om at de vil utnytte tegningsretten. Tegningsretter som ikke er utnyttet innen denne fristen bortfaller uten kompensasjon. Sikkerhet. Lånet sikres ved pant i samtlige aksjer i Meditron Stethoscopes AS. Meditron Stethoscopes AS er et heleiet datterselskap av Meditron ASA. I forkant av låneopptaket vil det inngås avtale mellom Meditron ASA og Meditron Stethoscopes AS hvor patentene og rettighetene til stetoskopet overføres fra Meditron ASA til Meditron Stethoscopes AS. Likeledes vil Meditron Stethoscopes sikres rett til å benytte sensorer for stetoskopet. Det er en forutsetning at disse avtalene er inngått før lånebeløp utbetales fra klientkonto hos Meditrons advokat til Meditron ASA. Utbetaling av lånebeløp til Meditron ASA. Utbetaling av lånebeløp finner sted til Meditron ASA med NOK når sikkerhet er etablert samtidig som patenter og rettigheter er overført til Meditron Stethoscopes AS. Ytterligere utbetaling av NOK finner sted innen 14. mars 2004 forutsatt at en av to definerte milepæler er oppnådd. Restbeløpet utbetales innen 14. juli 2004 forutsatt at begge de to definerte milepælene er oppnådd. Milepæl 1. er definert som det tidspunkt når prototyper av ED ring er levert samtidig som produksjonsavtale for Selskapets ED ring er undertegnet. Milepæl 2. er definert som det tidspunkt som kapitaltilførsel til Vibromed AS er gjennomført med minimum NOK Dersom milepælene ikke nås innen de angitte datoer skal det beløp som ikke er utbetalt til Meditron ASA tilbakebetales til långiverne med mindre långivere som til sammen representerer 2/3 av lånet stemmer for å utbetale lånet til Meditron ASA uansett. Utbetaling av renter samt tilbakebetaling av lån. Lånet løper i to år frem til 14. November 2005 hvor det tilbakebetales i sin helhet. Dersom aksjene i Meditron Stethoscopes AS eller virksomheten i Meditron Stethoscopes AS selges helt eller delvis skal imidlertid lånet innfris før overdragelse av aksjer eller virksomhet finner sted. 5

7 Profit Split Ved salg av aksjer i Meditron Stethoscopes AS, eller av virksomheten i dette selskapet innen 14. November 2005 skal långiverne ha utbetalt 25% av verdien over NOK 20,0 mill. Ved utbetaling over tid ( earn-out ) skal långiverne motta deloppgjør ved hver betaling fra kjøper, også etter tilbakebetaling av lånet. Nye aksjer ved erklæringer av tegningsretter Innehavere av tegningsretter kan frem til tegne aksjer i Meditron ASA for NOK2,50 pr. aksje i henhold til det antall tegningsretter som er registrert på tegningsrettsinnehaverens VPS konto. Den enkelte rettighetshaver kan benytte seg av retten til å tegne nye aksjer hvert halvår, slik at tegninger innkommet innen , , eller vil bli gjenstand for en emisjon mot disse tegnerne umiddelbart etter disse datoene. Rettighetshaverne kan også benytte seg av sine tegningsretter hele den siste måneden av tegningsrettenes løpetid. Aksjer tegnet i denne perioden vil bli utstedt etter en emisjon umiddelbart etter sluttdato for tegningsrettenes løpetid. De nye aksjene er berettiget til fullt utbytte fra og med regnskapsåret 2003 dersom de er tegnet før , fra og med regnskapsåret 2004 dersom de er tegnet i perioden og fra og med regnskapsåret 2005 dersom de er tegnet i perioden De nye aksjene vil for øvrig være likestilt med de gamle aksjene fra det tidspunkt aksjekapitalen er registrert i Foretaksregisteret. Det er ikke adgang til å overdra aksjene før disse er fullt innbetalt, den nye aksjekapitalen er registrert i Foretaksregisteret og aksjene er registrert på den enkelte aksjonærs konto i Verdipapirsentralen. Selskapets aksjer er ikke børsnotert. Fulltegningsgaranti Det er ikke etablert garantikonsortium i forbindelse med fortrinnsrettemisjonen. Selskapets største aksjonær Foinco AS har imidlertid gitt forhåndstilsagn om deltagelse med NOK Dersom ikke sum av tegnede lån overstiger minimumsbeløpet på NOK ved utgangen av tegningsperiodens slutt vil tegningene heller ikke være bindende for de lånetagere som har tegnet seg for å delta i lånet. Omkostninger Kostnadene i forbindelse med opptaket av lånet skal dekkes av Meditron ASA med unntak av eventuelle bankkostnader for tegnerne. Selskapets utgifter til økonomisk og juridisk bistand i forbindelse med tilrettelegging av lånet og utarbeidelse av prospekt faktureres Selskapet etter med gått tid. Samlet kostnad antas ikke å overstige NOK , inkl. bistand fra revisor, advokat, trykking av prospekt, gjennomføring av emisjon samt porto. Andre forhold knyttet til aksjekapitalen Selskapets ordinære generalforsamling 24. juni 2003 ga styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK Fullmakten omfatter også beslutning om opptak av lån med rett til å kreve utstedt aksjer med inntil NOK , og slik at aksjekapitalen kan forhøyes med i alt NOK Innholdet i fullmakten er nærmere beskrevet under kapittel 11, Aksjekapital og aksjonærforhold. 6

8 2. Sammendrag Selskapet Meditron ASA ble stiftet i 1994 og har i dag Foinco AS og Birger Orten m/familie som største eiere. Selskapet utvikler sensorbaserte produkter primært for medisinsk bransje, men også med anvendelses potensial innen andre bransjer. Selskapet har lansert et internasjonalt anerkjent sensorbasert stetoskop med tilhørende system som selges på verdensmarkedet. Systemet ble lansert i Norge i 1999 og internasjonalt våren Meditron er videre kommet langt i utviklingen av en ring som vil avhjelpe erektil dysfunksjon (impotens). Selskapet har også flere nye patenterte produktideer som er i en tidlig utviklingsfase. Meditrons forretningsidé er å utvikle produkter innen medisinsk teknologi og andre bransjer. Selskapet skal utvikle kjernekompetanse ved å drive egen forskning og utvikling innen kjerneteknologiene. Selskapet skal bli et lønnsomt teknologiselskap som til en hver tid evner å ta frem nye innovative produkter til markedet, i samarbeid med etablerte bedrifter med spesiell kompetanse innen relevante fagfelt, eller i samarbeid med egne datterselskap med fokus på salg og markedsføring. Meditron ønsker i utgangspunktet at andre investorer eller strategiske partnere skal ta en ledende rolle i å bringe produktene til markedet. Selskapet vil derfor legge rettigheter til utvikling og kommersialisering av produktkonsept ned i datterselskaper og åpner opp for at eksterne investorer og strategiske samarbeidspartnere kommer inn på eiersiden enten helt eller delvis. Meditron arbeider for tiden med å hente inn kapital til datterselskapene Vibromed AS (ED-ring) og til Meditron SoundDesign AS (mikrofon). Selskapet arbeider også for å få inn eksterne aktører på eiersiden i Meditron Stethoscopes AS. Due diligence I forbindelse med kapitalforhøyelse gjennomført sommeren 1999 ble selskapets juridiske forhold gjennomgått av advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. I forbindelse med utarbeidelse og godkjennelse av fusjonsplan med SensoTech AS foretok Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech høsten 2000 en begrenset juridisk gjennomgang av forhold inntruffet etter rapporten fra Wikborg, Rein & Co, for så vidt gjaldt avtaler knyttet til erverv, utvikling, produksjon og distribusjon av selskapets produkter og avtaler mellom Birger Orten og hhv SensoTech AS og Meditron AS, herunder fusjonsavtalen mellom selskapene, samt patentbevis/- søknader. I tillegg vurderte advokatfirmaet selskapenes formalia. Wiersholm, Mellbye & Bech avga sin rapport til fordel for Carnegie ASA, som var advokatfirmaets oppdragsgiver. I sin oppsummering og hovedkonklusjon uttalte advokatfirmaet at den juridiske gjennomgang ikke har avdekket forhold som antas å kunne være av vesentlig betydning for den planlagte emisjon i det fusjonerte selskapet. Wiersholm, Mellbye & Bech baserte og avga sin rapport på informasjon/dokumentasjon mottatt fra selskapene pr 1. november 2000, og på fullstendighetserklæringer avgitt av selskapenes styrer og daglige ledere. Styret i Meditron ASA kjenner ikke til forhold som gjør det nødvendig å iverksettes en juridisk / finansiell gjennomgang av selskapet i anledning av opptak av lån med tegningsretter som nå er besluttet. Produkter Utviklingen av Meditrons sensorbaserte stetoskop har vært muliggjort ved å forene ingeniørkompetanse og medisinsk kompetanse på høyt nivå. Teknologien som er anvendt gir primært en svært god lydgjengivelse og øker legenes muligheter for korrekt diagnose ved mer detaljert og spesifikk lydinformasjon. I kombinasjon med stetoskopet tilbyr Meditron programvare som muliggjør visualisering 7

9 av lydbildet ved oppkobling mot PC. Programvaren gir også mulighet for kommunikasjon via Internett og tilknytning til telemedisinske applikasjoner. I tillegg til dette inneholder stetoskop systemet en medlyttsenhet som muliggjør at opptil seks leger eller studenter kan lytte på en pasient samtidig. Produksjon skjer i Norge hos Flextronics AS på Billingstad og hos Scandinavian Health Limited i Taiwan. Produkter under utvikling: Hjelpemiddel mot impotens (Erektil Dysfunksjon) Mikrofonkonsept Medisinsk plaster Nytt målsøkende sensor system Markedet for de ovennevnte produkter anses å være globalt. Marked Meditrons primære marked for stetoskopsystemet er både spesialister og allmennpraktiserende leger i privat og offentlig helsevesen samt veterinærer. Produktporteføljen markedsføres world-wide av Welch Allyn Inc., en av de største distributører i bransjen, samt nasjonale distributører i Skandinavia, Benelux samt Irland. Det forventes at stadig flere leger i tiden fremover vil konvertere fra tradisjonelle membranbaserte stetoskoper til elektroniske stetoskoper. Det fremtidige potensialet for salg av elektroniske stetoskoper er således betydelig. Markedet er konservativt og det tar tid å innføre nye produkter i det internasjonale medisinsk tekniske markedet. Nyere markedsundersøkelser viser imidlertid at markedet nå er mer modent for å kjøpe elektroniske stetoskoper, men fortsatt forventes det å ta noen år før markedet i volum konverterer. Risikoforhold Meditron vurderer følgende som viktige forretningsmessige forhold som vil være av særlig betydning: Teknologisk utvikling Rettslige beskyttelser (patenter) Valg av distributører Finansiell risiko; selskapets evne til å omgjøre produktideene til kommersielt levedyktige produkter innenfor de kostnads- og tidsrammene som er lagt til grunn Organisasjonsutvikling; evnen til å knytte til seg medarbeidere med riktig kompetanse. Strategiske samarbeidspartnere; selskapets evne til å inngå strategiske samarbeidsavtaler med globale aktører som kan ta nyutviklede produkter ut i de relevante markeder. Aksjekapital, aksjonærforhold og fullmakter Pr. 14. oktober 2003 hadde Meditron ASA aksjonærer, hvorav Foinco AS (sammen med sitt heleide datterselskap Fractal AS) var største enkelt aksjonær med en eierandel på 36,4 %. Birger Orten m/ familie eier direkte og indirekte aksjer tilsvarende 17,7% av aksjekapitalen. På Ordinær Generalforsamling 24. juni 2003 fikk styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen med minimum inntil NOK ved nytegning av aksjer. Fullmakten omfatter også beslutning om opptak av lån med rett til å kreve utstedt aksjer med inntil NOK og slik at aksjekapitalen kan forhøyes med i alt NOK ,-. Styret fikk videre fullmakt til at Meditron ASA erverver egne aksjer for et samlet pålydende beløp på inntil NOK på bestemte vilkår. 8

10 Finansielle hovedtall Meditron konsern (NOK 1.000) pr ** * FRA RESULTATREGNSKAPET Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat (13.308) (58.472) (34.264) (13.258) Resultat før skattekostnad (13.259) (57.473) (32.492) (13.266) Årets/Periodens resultat (13.259) (57.473) (32.492) (13.266) FRA BALANSEN Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Sum egenkapital inkl. minoritetsinteresser Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL NØKKELTALL Driftsmargin (Driftsresultat / Driftsinntekter) Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Fortjeneste pr. aksje (NOK) (periodens res. / gj.sn. antall aksjer) Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Egenkapitalandel (Bokført sum egenkapital / Sum eiendeler) 88,1 % 88,7 % 94,4 % 93,6 % 33,3 % Likviditetsgrad 1 (Omløpsmidler / kortsiktig gjeld) 1,60 2,61 8,55 1,87 1,36 Utbetalt utbytte (NOK utbetalt pr. aksje) * Regnskapstall pr er ikke revidert ** Åpningsbalanse pr. 1. januar 2001 hvor fusjonen med SensoTech AS er innarbeidet. Omsetningen i første halvår 2003 er høyere enn tilsvarende periode i fjor. 9

11 3. Formålet med opptak av lån Meditron utvikler ny teknologi og produkter basert på disse teknologiene. Meditrons strategi tilsier at ferdigutviklede produkter bør selges ut til andre eiere som vil ta hånd om markedsføring og salg. Meditron vil gjennom helt eller delvis salg av slike ferdigutviklede produkter finansiere sin videre drift. Meditron har som mål å gjennomføre et helt eller delvis salg av datterselskapet Meditron Stethoscopes AS. Inntil dette salget er gjennomført har Meditron behov for finansiering av virksomheten gjennom opptak av lån. Meditron er i prosesser med å hente inn kapital til det heleide datterselskapet Vibromed AS som innehar rettigheter til utvikling og kommersialisering av Meditrons ED-ring. Kapitaltilførselen skal sikre Vibromed den finansielle styrken og bemanningen som kreves for utvikling av produktet, samt kommersialisering av produktet sammen med strategiske partnere. Meditron er videre i prosesser med å hente inn kapital til Meditron SoundDesign AS. Inntil nye investorer er på plass vil det ikke bli foretatt videre utvikling av mikrofonkonseptet. Etter oppkapitalisering av datterselskapene Vibromed AS og Meditron SoundDesign AS vil den tilførte kapital være bundet opp til videre utvikling og kommersialisering av henholdsvis ED-ring og mikrofonkonsept. Inntil ny kapital er hentet inn til Vibromed vil videre utvikling av ED-ringen finansieres via morselskapet Meditron ASA. Morselskapet Meditron ASA vil av den grunn ha behov for tilførsel av likviditet både for å videreføre utviklingen av ED-ringen inntil ny kapital er på plass i Vibromed samt for å kunne fortsette utviklingen av øvrige produktområder. Meditron vil i henhold til sin strategi arbeide for å få eksterne investorer inn på eiersiden i sine datterselskaper og har som målsetning at slik kapitalinngang skal være tilstrekkelig til å kunne videreutvikle nye produktområder. Inntil Meditron ASA har lykkes med å få inn eksterne investorer til Vibromed AS og Mediton SoundDesign AS og/eller har solgt hele eller deler av stetoskopvirksomheten har selskapet behov for tilførsel av likviditet. 10

12 4. Historikk 1991 Dataingeniøren Birger Orten startet utviklingen av sensorer og mikrofoner for ulike anvendelser Utviklingen av teknologien spesielt for bruk i stetoskoper starter. Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole i Ålesund ble engasjert for å evaluere mulighetene for å utnytte denne teknologien til å forbedre det eksisterende manuelle stetoskopet Meditron ASA ble stiftet 14. oktober, med Birger Orten som eneeier Meditron foretok to rettede emisjoner mot nøkkelpersoner og andre nærstående og fikk tilført til sammen NOK i egenkapital. Kapitalbasen ble ytterligere forsterket ved risikolån fra SND på NOK 1,0 mill samt tilskudd på NOK 1,2 mill. Birger Orten vant Reodorprisen i november Formalisert styringsgruppe, Scientific Advisory Board etablert fra høsten. Utviklingsavtale med NERA inngått i november Emisjon på NOK 15,0 mill gjennomført i februar. Aksjekapitalen forhøyet til NOK Endelig produktdesign og sensorvalg besluttet. Styre, ledelse og nøkkelpersoner kjøper aksjer; aksjekapitalen utvides til NOK Organisasjon videreutviklet og adm. dir., økonomidirektør og markedssjef ansatt. Mønster- og varemerkebeskyttelser registrert i februar. Rettet emisjon på NOK 13,1 mill i juni. Distribusjonsavtaler inngått for Norge og Danmark. Tildelt Merket for God Design fra Norsk Designråd Rettet emisjon mot eksisterende aksjonærer på NOK 8,4 mill i januar. Distribusjonsavtale inngått for Sverige, Finland og Irland. Foinco AS inn som største aksjonær via rettet emisjon på NOK 22,5 mill i juli. World Wide distribusjonsavtale inngått med Welch Allyn Tildelt NITO s teknologipris for Besluttet å fusjonere selskapet med SensoTech AS. Tildelt prisen som #1 New Medical Product of the Year i USA av Repertoire Magazine Fusjon med SensoTech AS gjennomført. Norsk patent på ereksjonshjelpemidler meddelt i mars Vedtak om å omdanne selskapet fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap. Emisjon mot eksisterende aksjonærer på NOK 66,6 i april. Oppnådd norsk patent på ED produktet. Datterselskapet Meditron Stethoscopes AS etablert Klinisk studie med ED-ring gjennomført med positivt resultat. Datterselskapene Meditron SoundDesign AS og Vibromed AS etablert. Lansering av stetoskopmodellen Master Elite / M USA patent på ereksjonshjelpemidler meddelt i januar Norsk patent på mikrofon systemet meddelt april Flytting av produksjon av Master Elite / M30 til Taiwan 11

13 5. Forretningsidé og strategi Meditron ASA er et norsk teknologiselskap grunnlagt i Meditron hadde de første årene fokus på å industrialisere, utvikle og markedsføre Birger Ortens prisbelønte The Meditron Stethoscope System. Teknologiselskapet SensoTech AS ble innfusjonert i Ved fusjonen fikk Meditron rettigheter til å utvikle og kommersialisere ulike produkter basert på patentert teknologi. I etterkant av fusjonen med SensoTech har Meditron fokusert på å utvikle en ring som skal avhjelpe impotens (Erektil Dysfunksjon), samt utvikle et nytt og rimeligere stetoskop for å få innpass i nye markedssegmenter. Den nye stetoskopmodellen Master Elite / M30 ble lansert i 2002 og produksjonen av produktet er flyttet til Asia. For ED-ringen er det gjennomført kliniske studier med positivt resultat og det er utarbeidet en ny serie med prototyper som testes ut på pasienter i en hjemmesetting, og som danner grunnlag for videre produktutvikling, industrialisering og kliniske tester. Det er også utviklet et patentert mikrofonkonsept som er skilt ut i datterselskapet Meditron SoundDesign AS (85,6% eiet av Meditron ASA). Forretningsidé og mål Meditrons forretningsidé er å drive virksomhet innen forskning, utvikling, produksjon og handel med medisinsk utstyr basert på sin patenterte teknologi: Meditron ASA er et teknologiselskap som skal utvikle produkter innen medisinsk teknologi og andre bransjer. Selskapet skal utvikle kjernekompetanse ved å drive egen forskning og utvikling innen kjerneteknologiene. Selskapet skal bli et lønnsomt teknologiselskap som til enhver tid evner å ta frem nye innovative produkter til markedet, i samarbeid med etablerte bedrifter med spesiell kompetanse innen relevante fagfelt, eller i samarbeid med egne datterselskaper med fokus på salg og markedsføring. Meditrons overordnede mål er å utvikle innovative produkter og klargjøre dem for kommersialisering. Meditron ønsker i utgangspunktet at eksterne investorer og strategiske partnere skal ta en ledende rolle i å bringe produktene ut i markedet. Meditron ønsker på denne måten å bygge på andre partneres kompetanse og ressurser til å kommersialisere produktene samtidig som Meditron eller dets datterselskaper finansieres opp til å kunne gjennomføre videre innovasjon og produktutvikling innen det enkelte teknologiområdet. Meditrons kjernekompetanse skal være teknisk utvikling, applikasjonsutvikling samt design og planlegging for produksjon og sammenstilling. Når produktene er ferdigutviklet og klare for masseproduksjon vil Meditron i stigende grad søke å begrense egen innsats i produktenes videre faser enten ved å inngå avtaler med strategiske samarbeidspartnere, kapitalisere opp prosjektene eller foreta en exit ved å selge ut patenter og produktrettigheter. Value Applications Meditron s Vision and Strategy DFMA* Market/ Customers Volume Commercialization Exit/partnering/ capitalization For å lettere kunne knytte til seg investorer og samarbeidspartnere til selskapets ulike forretningsområder har Meditron organisert seg som et holdingsselskap hvor rettigheter til utvikling og kommersialisering av produkter blir overført til datterselskaper. Technology Main focus Innovation/ technology development * Design for Manufacturing and Assembly Selective focus Resources 12

14 6. Virksomhet Meditron har siden grunnleggelsen i 1994 utviklet, industrialisert, og sammen med sin samarbeidspartner Welch Allyn Inc i USA lansert på verdensmarkedet sitt prisbelønte stetoskop system. Basert på utviklingen av dette systemet har Meditron utviklet en unik kompetanse i analog og i digital signalbehandling. Selskapet har også utviklet et system for å fange opp menneskekroppens EKG-signaler og synkronisere disse med hjertets syklus gjennom egen programvare. For nærmere omtale om stetoskopvirksomheten i Meditron vises det til kapittel 8. Ved fusjonen med SensoTech AS i 2001 fikk Meditron tilgang til nye produktideer samt diverse rettigheter og patenter for ulike produkter. Meditron arbeider for tiden med utvikling av følgende produkter: Erektil Dysfunksjons-produkter som består av ringer og kondomer som er rettet mot det hurtigvoksende impotensmarkedet. Medisinsk plaster for aktiv behandling av sår og hudsykdommer. Sangmikrofoner. Sensorteknologi med en rekke anvendelsesmuligheter både innen og utenfor det medisinske området. Produktteknologi Teknologien til Meditron kan deles inn i: 1. Meditron Origo Sensor System (moss) et sensor system som fokuserer på å ta opp, overføre og forsterke lyd Sensorteknologien er integrert i begge Meditrons stetoskoper, og gir eksepsjonell lydkvalitet sammenliknet med tradisjonell membran teknologi. Dette er først og fremst basert på høyt signal-/støy forhold, samt kraftig forsterkning. Det siste innen PIEZO Teknologi Teknologien muliggjør opptak og dokumentasjon av lydfiler, samt avansert signal behandling. En mer korrekt oppfangelse av lyd er mulig med the Meditron Stethoscope System. 2. Meditron Energy Target System (METS)- Et system hvor man kan avgi energi og signaler. Basert på dette utvikles det blant annet produkt mot Erektil Dysfunksjon (impotens). Dette er et patenttildelt produkt som selskapet nå klargjør for industrialisering. Med utgangspunkt i den samme teknologien er det også søkt patent på medisinske plaster som blant annet skal utprøves mot inkontinens. 3. Meditron Origo Target Energy (MOTS)- 13

15 Et patentsøkt nytt sensorsystem hvor man målsøkende kan sende og fange opp energi og signaler. Produktkonsept under utvikling Erektil Dysfunksjon Mannlig erektil dysfunksjon er definert som manglende evne i løpet av en tre måneders periode til å oppnå eller opprettholde tilstrekkelig ereksjon til å kunne gjennomføre et samleie. Behandling av Erektil Dysfunksjon (ED) deles inn i de tre kategoriene medikamenter (oral terapi), invasiv terapi og andre metoder: Medikamenter (oral terapi): Pfizers lansering av Viagra har sørget for at medikamenter har blitt den mest populære metoden. Fordi denne er svært enkelt å administrere er det ofte den metoden som blir forsøkt først uansett hvilket nivå av ED som behandles. Metodens effektivitet og sterke placebo effekt sørger derfor for at den også blir mye brukt i moderate og alvorlige tilfeller av ED. Vekstpotensialet indikerer at medikamenter også kommer til å dominere markedet i fremtiden med en forventet markedsandel på ca. 84% i I tillegg til Viagra har de senere årene kommet flere medikamenter til behandling av Erektil Dysfunksjon som Levitra (Bayer/GlaxoSmithKline), Uprima (Abbot) og Cialis (Lilly Icos). Invasiv terapi er en behandlingsmetode der legemiddelet blir sprøytet inn i kroppen. Metoden hadde i 1997 en markedsandel på ca. 70%, men har etter introduksjonen av oral terapi opplevd en nedgang i etterspørsel, og hadde i 1998 en markedsandel på under 14%. Det er ventet at markedsandelen for invasiv terapi vil fortsette å synke. De største aktørene innenfor dette segmentet er MUSE og Caverject. Segmentet andre metoder referer til nye oral og invasiv metoder, implanater/operasjon samt helt nye metoder som f.eks. Meditrons ereksjonshjelpemiddel. SG Cowen antar at kategorien andre metoder, vil øke fra 6% i 1998 til 11% i Senere markedsundersøkelser som EDIN II studien i Norge bygger under denne utviklingstrenden. Per oral behandling (tabletter) stod her for 78%. Det er nasjonale variasjoner mellom hvilken behandling man foretrekker og her er spesielt asiater og amerikanere mer åpne for medisinske hjelpemidler. Meditrons patenterte produktkonsept er basert på tre ulike prinsipper som arbeider sammen: Avansert energioverføring stimulerer nerver, celler og vev i penis. Pulserende signaler stimulerer blodtilførselen til penis. En strammeeffekt reduserer tilbakeflyten av blod fra penis. ED-ringen bygges opp ved at et piezobasert vibrerende element sammen med elektronikk og batteri blir støpt inn i et tynt elastisk materiale. Piezofilmen blir konstruert slik at den genererer forhåndsdefinerte frekvenser som sendes målrettet inn i penis. 14

16 Konkurransefordelen til Meditrons ereksjonshjelpemidler ligger i at produktene etter all sannsynlighet ikke er skadelig for kroppen. Blant de nåværende ca. 150 millioner menn som lider av ED er det mange som vegrer seg for å benytte medikamenter og invasiv terapi som behandlingsform da de er redde for eventuelle bivirkninger. Videre er det mange som ikke ønsker å oppsøke lege eller rett og slett kvier seg for å ta piller på generell basis. Med Meditrons produkter er risikoen ved å prøve et nytt produkt betraktelig lavere enn tilfellet virker å være med flesteparten av de øvrige behandlingsmidler på området. Introduksjonen av Meditrons produkter kan dermed sørge for at flere menn som lider av ED velger å søke hjelp slik at totalomsetningen i markedet øker. Markedet for effektive ED-produkter er fremdeles i en tidlig fase og aktørene fokuserer først og fremst på økt markedsandel. Det er således viktig at Meditron arbeider med en aggressiv fremdriftsplan. Medisinsk Plaster Meditron planlegger videre å utvikle et medisinsk plaster som vil kunne medvirke til at sår gror fortere samt kunne behandle enkelte hudsykdommer. Konseptet er patentert og basisforskning pågår. Enkelte typer medisin blir i dag benyttet ved at salver eller kremer smøres på huden og trekkes inn i kroppen. Plasteret kan også benyttes sammen med salver og kremer slik at disse trenger lenger ned i hud vevet. Inkontinens er i dag et stort vekstmarked. Det har lenge vært et tabubelagt område og mange pasienter har hatt vanskeligheter med å stå frem med sitt problem. Et økende antall pasienter ber nå om hjelp, og de store legemiddelfirmaene interesserer seg stadig mer for dette produktområdet. Et eksempel er Pharmacia & Upjohn, som har lansert sitt Detrusitol, et produkt som i sitt første år i Norge vokste mer enn Viagra. Reklamekampanjer og skriverier om problemstillingen er med på å åpne opp markedet. Veksten i handelen med produkter rettet mot inkontinens har vært oppimot 50% årlig, og vokser således raskere enn mobiltelefonmarkedet. Meditrons medisinske plaster er tiltenkt brukt blant annet mot denne problemstillingen. Målrettede stimuli mot lukkemuskel og blærevegg skal kunne hjelpe pasienter med ulike typer inkontinens til en bedre hverdag. Sang- og musikkmikrofoner Meditron har patentert og vil etter oppkapitalisering av Meditron SoundDesign AS fortsette utviklingen av mikrofonkonseptet. Konseptet består av en sensor for oppfanging av lyd, en modul for personlige innstillinger med anvendelse av algoritmer for korreksjoner og som er lett kommuniserbar via I/O PC/Palm eller Smart Card. Konseptet inneholder videre en sendemodul for trådløs kommunikasjon mot ulike typer PA anlegg etc. Teknologien går ut på å fange opp lyden med multiple (mer enn ett) signal. Disse multiple signalene kan via digitalisering og algoritmer tilpasses og korrigeres. Dette gir en ren og klar lyd gjengitt korrekt og med full bredde gjennom hele toneleiet. Lyden vil være "crisp" og varm. Den vil ikke stramme til ved påtrykk, men oppleves særdeles fyldig. Ulyder som kommer inn til mikrofonen elimineres og renskes ut og gir en klar og ren tone. Mikrofonkonseptet er videre bygget opp etter et byggekloss prinsipp. Musiker / sanger kan starte med en standard mikrofon og etter hvert legge til minnemodul, algoritmeanvendelser, I/O-kommunikasjon mot PC/Palm samt egen modul for trådløs kommunikasjon mot andres eller eget anlegg. Med andre ord en mikrofon med påbyggingsmuligheter. Mikrofonenes egenskaper samt gode lydkvalitet innebærer at den er velegnet både til bruk i studio og live på en scene. Mikrofonen kan skreddersys til den enkelte bruker ved å gi en individuell tilpasning. Uønskede lyder som fingerstøy, pustestøy, og uønskede lydspisser kan fjernes. Mikrofonene kan videre tilpasses til å fremheve ønskede karakteristika eller spesielle stemmetrekk hos brukere samt lagre personlige innstillinger. Den gir muligheter til å innarbeide ulike forhåndsinnstillinger som benyttes avhengig om brukere ønsker 15

17 mikrofonen tilpasset studio, live eller med spesielle akustiske særtrekk. Det vil også være mulig å justere frekvensrespons og db-respons. Meditron tar sikte på å utvikle vokalistmikrofoner, mikrofoner for akustiske instrumenter samt mikrofoner for innbygning i akustiske instrumenter. Sensorsystemer Meditron har nå lykkes i å utvikle et sensorsystem som kan fange opp signaler fra lyd og/eller vibrasjoner i ett system og kraftpåvirkninger i et annet system ved å samle disse i samme sensor. Sensorsystemet kan tilpasses forskjellige bruksområder, forskjellige dimensjoner og ikke minst forskjellig følsomhet basert på beregninger utført av en egenutviklet datamodell hvor ulike parametere blir matet inn. Det spesielle med Meditrons patentsøkte sensorsystem er dets sensitivitet og designmessige fleksibilitet. Det nye sensorssystemet har en rekke anvendelsesområder og er blant annet velegnet som komponent i overvåkning og alarmsystem. Meditron har inngått en teknologiavtale med en utenlandsk samarbeidspartner som vil benytte våre spesialtilpassede sensorer som komponenter i sitt sluttprodukt. Meditron sin samarbeidspartner ser et markedspotensial på flere hundretusen solgte enheter på verdensbasis pr. år. Avtalen kan således i årene fremover tilføre Meditron betydelig med royalty inntekter. Samarbeidspartneren ønsker å være anonym for å beskytte utviklingen av sin produktidé. Patenter For et utviklingsselskap som Meditron er eiendomsrett til egne ideer og produkter sentralt for å kunne utlisensiere teknologi og/eller produkter. Patentbeskyttelse og patentrettigheter spiller således en vesentlig rolle i Meditrons strategi og virksomhet. Selskapet har siden starten søkt å beskytte sine produkter gjennom patentering nasjonalt og internasjonalt. Patentrettigheten må i utgangspunktet søkes, innvilges og håndheves nasjonalt i hvert enkelt land. Det foreligger imidlertid flere konvensjoner som søker å forenkle den internasjonale prosessen. Patent Cooperation Treaty (PCT) er en av disse. Til denne er mange av de ledende industrinasjoner tilsluttet, herunder USA, EU-landene og Japan. Selskapets patenter følges løpende opp i nært samarbeid med patenteringskontoret Bryn & Aarflot i Oslo. Følgende patenter anses som de mest sentrale for Meditron: Apparat for å lytte på kroppslyd, PCT/NO96/00030 Lyttehode for elektronisk stetoskop, PCT/NO96/00268 Hodetelefon, PCT/NO99/00237 Sensor for oppfanging av lyd, PCT/NO99/00361 Ereksjonshjelpemiddel, PCT/NO01/00037 Mekanoelektrisk Sensor, enveis transduser, PCT/NO01/00252 Mekanoelektrisk Sensor, toveis transduser, PCT/NO01/00064 Medisinsk plaster, PCT/NO01/00416 Mikrofon C, PCT/NO02/00444 Sangmikrofon, mikrofon D, PCT/NO02/00445 Mikrofon A, PCT/NO02/00071 Piezoelektrisk vibrasjonssensor, PCT/NO03/00111 Detektor-festelapp for biosignaler, NO Mini mikrofon, NO Ereksjonshjelpemiddel II, NO

18 Avtaler Meditron har lagt vekt på å søke å holde de faste kostnader på et begrenset nivå, og har derfor basert virksomheten på en utstrakt bruk av et nettverk av underleverandører. Videre er det inngått avtaler med en rekke distributører i Norden og i Benelux for salg av stetoskop produkter. Av viktige avtaler som Meditron har inngått kan følgende nevnes: Welch Allyn Inc vedrørende salg, markedsføring og distribusjon av stetoskop på verdensmarkedet. Avtalen gjelder ikke for markedene i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland, Belgia og Nerland. Flextronics International Norway AS vedrørende produksjon av stetoskop og utvikling av stetoskopsystemet. Scandinavian Health Limited (Taiwan) for produksjon av stetoskopmodellen Master Elite / M30. Measurement Specialties, Inc. (MSI) i USA for leveranse av piezsomateriale som inngår i Meditron sine ulike sensorer. Samarbeidsavtale med en utenlandsk aktør for utvikling av sensorer som vil integreres i sluttprodukt innen helsesektorer. Avtalen kan på sikt gi Meditron betydelige royaltyinntekter. Selskapet har også inngått avtaler med konsulenter og konsulentselskaper vedrørende bistand innen enkeltområder. 17

19 7. Markedsforhold produkter under utvikling For markedsforhold relatert til stetoskopvirksomheten vises det til kapittel 8. Erektil Dysfunksjon ED ring Etter lanseringen av Viagra i 1998 har det vært en enorm vekst i salg av medikamenter rettet mot impotensmarkedet mens salg av andre behandlingsformer har vært relativt stabilt. Viagra hadde i 2002 en markedsandel på 92% av antall doser (oral terapi) og er hovedårsaken til den enorme veksten som har vært i markedet. Mens totalt salg til impotensmarkedet på verdensbasis i 1997 utgjorde i underkant av 200 MUSD steg salget til nesten 1,6 milliarder USD i Salgsutviklingen i perioden 1997 til 2001 har vært som følger: MED Drug Sales Million US $ World sales USA sales Rest of w orld EU reg sales I følge internasjonale data referert til under en internasjonal konferanse om impotens avholdt i 2002 er det i størrelsesorden 150 millioner mennesker på verdensbasis som lider av impotens. Av disse søker i dag inntil 14% aktiv behandling. Både antall mennesker som lider av erektil dysfunksjon samt andelen av pasienter som aktivt søker hjelp forventes å stige kraftig i årene fremover. Graden av impotens, samt individuelle preferanser hos pasientene, vil påvirke hvilken behandlingsmetode som velges. Det er ulike årsaker til impotens, og vanligst er ettervirkning til prostataoperasjon, kombinasjon av flere sykdommer, høyt blodtrykk og diabetes i kombinasjon, samt diabetes alene. Impotens kan også være forårsaket av behandling med legemidler som for eksempel blodtrykks dempende preparater, antidepressiva etc. Viagra tok i løpet av to år 70-80% av markedet. Dette er et modent marked, der produktene raskt blir tatt i bruk av pasientene. Legemidlene krever resept, mens våre produkter vil tilby et alternativ hvor pasientene kan gå i apoteket eller i dagligvarebutikken og kjøpe uten resept. De perorale (tabletter) legemidlene som Viagra har ulike reguleringer. I Norge er potenspillene reseptbelagt, mens de i en del land kan kjøpes fritt på apoteket. Baksiden av dette er at flere tar for høy dose og opplevere ereksjon som varer i timer. 18

20 Konkurrenter Det har skjedd store endringer i konkurransesituasjonen i markedet, og den første milepælen kom ved introduksjonen av Viagra i Det kom her en kraftig vekst av totalmarkedet gjennom at man fikk et nytt behandlingsalternativ. Tidligere var markedet dominert av invasiv terapi som sprøyter og medisiner som føres inn i urinrøret, samt medisinsk utstyr og implantater. Utviklingen i markedet fortsetter og det er nå lansert nye perorale legemidler med lignende virkningsmekaniske som Viagra, men noe ulik virketid og bivirkningsprofil. Viagra er fortsatt toppmerket i oral behandling, og Pfizer estimerer at omtrent 20 millioner mennesker hadde prøvd produktet frem til Viagra er tilgjengelig i over 100 land. De nye produktene Cialis og Levitra har hatt en god lansering. Fordelene med disse er at man kan ta en tablett, inntil tre ganger i uken, og så kommer virkningen når man selv har lyst. Effekten skal etter produsentenes mening vare inntil 24 timer. Bivirkningene er ennå ikke klarlagt, og legene anbefaler derfor ikke daglig bruk. Cialis, som ble lansert først, har allerede tatt en markedsandel på omlag 15%. Eksperter vi har snakket med tror vi i dag kun pirker i toppen av isfjellet på markedet. Det er klare behov og ønsker om flere behandlingsalternativer og totalmarkedet vokser. Flere søker hjelp og antall pasienter vokser. Viagra Pfizer Inc (Oral) Viagra (sildenafil) er en PDE 5 (phosphodiesteraseinhibitor) som er effektiv for omtrent 60-80% av pasientene. Prisen er 80 kroner per pille (100mg). Dette er en god og diskret behandlingsmetode, men ikke alle ønsker systemisk behandling. Den kan gi bivirkninger som hodepine, brekninger, halsbrann, tett nese, rødming, svimmelhet og milde synsforstyrrelser. Det tar ca. 60 minutter før den virker og det kan tas kun en dosering per døgn. Kontraindikasjoner er Nitrater, og enkelte sykdomstilstander inklusive tilstander som gir nedsatt leverfunksjon (Ref. Felleskatalogen). Markedslederen Pfizer hadde i 1998 en markedsandel på 80% i ED markedet og er i følge SG Cowen antatt å dominere salget også i fremtiden med sitt mye omtalte produkt Viagra. Salgsinntektene er ventet å vokse fra $788 millioner i 1998 til $1.800 millioner i Det er imidlertid antatt at andre konkurransedyktige produkter vil resultere i at Pfizers markedsandel synker til 64% innen Legemiddelet er mest effektivt i behandlingen av milde og moderate former for ED. I tillegg påstås det at Viagra kan forbedre yteevnen til menn som ikke lider av ED. Tall fra det norske markedet viste at Viagra i 2002 hadde en markedsandel på 92%, og en omsetning på 85 MNOK. Veksten var på 20%. Mikrofon Kjøpere av mikrofoner spenner seg fra internasjonale topp artister til amatør artister og privatpersoner som ønsker å kjøpe mikrofoner til eksempelvis sitt karaokeanlegg. Prisbildet på mikrofoner variere fra billige standard mikrofoner i prisklassen NOK til høykvalitets studiomikrofoner som kan koste opp til NOK Markedet preges av mange små aktører som hovedsakelig henvender seg til breddemarkedet. De 5 største aktørene (Shure, AKG, Sennheiser og DPA) utgjør imidlertid ca 44% av totalmarkedet og ca 80% av det profesjonelle markedet. 19

21 Andre 56 % Markedsandeler Shure 13 % DPA 5 % AKG 10 % Sennheiser 9 % Neumann 7 % Shure AKG Sennheiser Neumann DPA Andre Totalmarkedet for sang og musikk mikrofoner utgjør anslagsvis 8,3 milliarder NOK pr. år på verdensbasis. Omsetningen er fordelt med 1/3 i USA, 1/3 i Europa og 1/3 i resten av verden. Utviklingstrekk i mikrofonmarkedet er at der er størst økning i markedet for standardmikrofoner hvor årlig vekst anslås til 15%. Det er også økning innenfor high-end segmentet, samtidig som det er etterspørsel i markedet etter høykvalitets mygg/bøyle mikrofoner (mikrofoner som festes til kropp/kinn og benyttes på scene, teater, tv). Inkontinens Dette er et raskt voksende marked. Referanse produkter er det farmasøytiske produktet Detrusitol (Pharmacia & Upjohn). Produktet vokste raskere enn Viagra i sitt første hele år i Norge, og omsatte i 1999 for MNOK 31, 8 mot Viagras MNOK 31,1. Sensor systemet Et marked med stort potensial. Her er modeller for lisensiering og industrielt samarbeid med eksterne aktører aktuelt. Meditron har inngått samarbeidsavtale med en utenlandsk aktør som ønsker å benytte våre sensorer i sine applikasjoner. Sluttproduktet har et stort markedspotensial og vil kunne tilføre Meditron betydelige royaltyinntekter i årene fremover. 20

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: Thon Conference Vika

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Formler og fakta Sist redigert 30.06.2009 Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I MEDITRON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Meditron ASA

TIL AKSJONÆRENE I MEDITRON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Meditron ASA TIL AKSJONÆRENE I MEDITRON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Meditron ASA Onsdag den 24. april 2002 kl. 15:00 på Holmen Fjordhotell i

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 15. april, 2008, klokken

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Fredag 30. juni 2017 kl 10:00 Sted: Nordas lokaler i Stortingsgata 28, 0161 Oslo Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 11. mai 2011 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet.

Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Tredje kvartal 20 Forbedret avtale med distributør i USA. Vedtak om fusjon med Meditron ASA. Salg via ny distributør i Storbritannia. Sterk krone svekker kvartalet. Lansering av VeriQ versjon 2.0. Medi-Stim

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA tirsdag 1. november 2011 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden

Detaljer

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling 10. juli 2001 kl

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling 10. juli 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling 10. juli 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling avholdes Fredag 21. desember 2012 kl 09.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen

Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen Hurtigguider - prosess Sist redigert 03.06.2014 Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen Få oversikt over og hjelp til den praktiske gjennomføringen, inkludert steg for steg beskrivelse,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo 30. april 2009

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer