Til Arbeids-og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen. Frambu, HUSK FORELDRE TIL FUNKSJONSHEMMEDE BARN NÅR VELDFERDSORDNINGER ENDRES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til Arbeids-og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen. Frambu, 13.02.2006 HUSK FORELDRE TIL FUNKSJONSHEMMEDE BARN NÅR VELDFERDSORDNINGER ENDRES"

Transkript

1 Til Arbeids-og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen Frambu, HUSK FORELDRE TIL FUNKSJONSHEMMEDE BARN NÅR VELDFERDSORDNINGER ENDRES Fra Aftenposten 2.februar 2006: Snur opp ned på Velferds-Norge Regjeringen vurderer å snu opp ned på en rekke velferdsordninger. Virkemidlene må tilpasses brukeren, i stedet for at brukeren skal tilpasse seg virkemiddelet, sier statsråd Hansen. Dette berører uføre, syke, arbeidsledige og sosialklienter Arbeids-og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen vil gjerne ha flere i arbeid. Han sier at spørsmålet er om velferdsordingene kan legges bedre til rette for at flere kan jobbe. Spørsmålet om må stilles er hva slags ordning passer for deg attføring, tidsbegrenset uførestønad, dagpenger, uføretrygd, sosialhjelp eller rehabiliteringspenger Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger vil minne statsråden om en gruppe brukere som sjelden nevnes når det er snakk om arbeidsliv; foreldre til barn med sjeldne funksjonshemninger. Deres behov kommer ofte ikke fram i diskusjoner om hva som skal til for at mennesker skal kunne fungere i jobb. Frambu møter mange foreldre som har sluttet i jobb fordi de har omfattende omsorgsoppgaver på grunn av et barn med en sjelden funksjonshemning. Oftest gjelder dette mødre. Noen foreldre kommer ikke tilbake til arbeid etter fødselspermisjon, og noen reduserer eller sier opp jobben sin på et senere tidspunkt fordi de ikke har krefter til både jobb og omsorgsarbeid i hjemmet. Noen foreldre mottar pleiepenger og har hel eller delvis permisjon fra sin jobb. Noen kommer ikke inn på arbeidsmarkedet i det hele tatt på grunn av store omsorgsoppgaver. Mange av disse foreldrene har store inntektstap og får i tillegg ikke opparbeidet pensjonspoeng i samme størrelse som om de hadde vært i jobb. Foreldre som har sagt opp jobben sin på grunn av omsorgsarbeid, står uten rett til trygdeytelser. De kommer ikke inn under reglene for rett til sykepenger eller pleiepenger. De har ikke rett til attføring med mindre de har en egen sykdomsdiagnose.

2 Når omsorgen for barnet opphører, fordi barnet flytter eller dør, står mange foreldre på bar bakke i forhold til egen arbeidssituasjon. Ofte vil de ikke være i stand til å starte opp sin yrkesaktivitet umiddelbart. De kan derfor ikke registrere seg som arbeidssøkende og motta dagpenger. I en slik situasjon vil de i tillegg ofte miste andre ytelser knyttet til omsorgen for barnet. Dette kan medføre en dramatisk økonomisk situasjon og store ekstra belastninger på foreldrene. Noen ganger vil det kunne oppstå lignende problemer når barnet fortsetter å bo hjemme etter fylte 18 år. Frambu oppfordrer statsråden om å ta hensyn til disse foreldrenes situasjon når det vurderes hvordan velferdsordninger skal tilpasses brukeren. Det må sikres at foreldrene har et økonomisk inntektsgrunnlag når de utfører omsorgsarbeid i hjemmet. Det må legges til rette for at de kan kombinere jobb og trygdeytelser når det er ønskelig. Og det må lages overgangsordninger for foreldre som har vært lenge ute av arbeidslivet grunnet omfattende omsorgsarbeid. Deres spesielle behov må ivaretas så de ikke står uten rettigheter. Eksisterende ordninger som attføring og overgangsstønad kan være et utgangspunkt for å finne løsninger for disse familiene. Frambu bistår gjerne med ytterligere informasjon rundt denne problematikken. Vedlagt følger bakgrunnsopplysninger om Frambu og om foreldres omsorgssituasjon, Vennlig hilsen Frambu Tove Wangensten Direktør Åshild Fitje Sosionom Kopi til: Arbeids-og inkluderingsdepartementet Arbeids-og inkluderingskommiteen NAV Interim Aftenposten v/journalist Solveig Ruud

3 BAKGRUNNSINFORMASJON FRAMBU OG SJELDENHET Frambu er et landsdekkende informasjons- og kompetansesenter for sjeldne funksjonshemninger. (En diagnose regnes som sjelden når det er færre enn 100 kjente tilfeller pr. én million innbyggere i landet. Frambu gir tilbud til grupper der det er fra én til 500 kjente tilfeller i Norge.) Vi arbeider for at Frambu skal samle, utvikle og spre kunnskap om sjeldne og lite kjente funksjonshemninger til brukere, pårørende og fagmiljøer slik at barn, unge og voksne personer med nedsatt funksjonsevne kan leve et liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Frambus hovedarbeidsområder er: Brukerkurs for barn, ungdom og voksne og deres familier og fagpersoner Fagkurs for fagpersoner rundt familien og familien Helseleire for barn og ungdom Veiledning og kompetanseutvikling lokalt og regionalt Informasjonstjeneste og produksjon av informasjonsmateriell Utviklingsarbeid knyttet til sjeldne diagnoser Frambu samarbeider med andre instanser i Norge og utlandet. Frambu hadde i 2006 ca 1650 brukere. Frambu har ansvar for et utvalg sjeldne diagnoser, flere med mange undergrupper. I tillegg er det slik at det er store individuelle forskjeller innenfor hver undergruppe. Frambus ansvar omfatter bl.a. medfødte, fremadskridende nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, meget sjeldne kromosomavvik med utviklingshemning, kjønnskromosomanomalier, nevrocutane sykdommer og sjeldne diagnoser som inkluderer utviklingshemning. Medfødte sjeldne funksjonshemninger omfatter ofte syndromer der problemene er sammensatt av til dels kompliserte medisinske, utviklingsmessige, mentale, sansmessige, motoriske, sosialemosjonelle, psykososiale og praktiske forhold. Det vil som regel foreligge oppfølgingsbehov over tid av medisinsk, praktisk og tverrfaglig art. Eksempler på ulike typer omsorgsbehov følger vedlagt. Alle disse områdene gjelder ikke alle familier, men mange områder gjelder mange familier. For familier med barn/ungdom/unge voksne med fremadskridende tilstander er omfanget særlig stort. Informasjon om Frambus diagnoser og tilbud finnes på Frambus hjemmesider

4 FAMILIER SOM HAR ET MEDLEM MED EN SJELDEN FUNKSJONSHEMMING Som nevnt er det slik at medfødte sjeldne funksjonshemninger ofte inkluderer syndromer der problemene er sammensatt av til dels kompliserte medisinske, utviklingsmessige, sansmessige, motoriske, psykiske, sosialemosjonelle, praktiske og andre forhold. Problemene forsterker hverandre. Det foreligger både et rent medisinsk og et mer utvidet tverrfaglig oppfølgingsbehov over tid. Det utøves nesten alltid en særlig omfattende privat omsorg i familier der det er barn eller voksne med medfødte sjeldne funksjonshemninger. Også i et livsløpsperspektiv, er det slik at pårørende i disse familiene har en klart utvidet rolle i forhold til det som er vanlig i andre familier. Omsorgsarbeidets art og omfang framgår nedenfor. Familien til den som har en sjelden funksjonshemning, representerer det stabile i en tilværelse med svært mange "hjelpere" over lang tid som regel et helt liv. Den bistand samfunnet gir i form av ytelser og tjenester, er derfor av særlig stor betydning for hvert enkelt menneske med en medfødt sjelden funksjonshemning og deres familie. I tillegg er privat omsorg hensiktsmessig ut fra en samfunnsøkonomisk begrunnelse. Pårørende ønsker som regel å kombinere omsorg for et familiemedlem med en sjelden funksjonshemning og yrkesaktivitet, så lenge dette er mulig. Å gå på jobben betyr mye for de aller fleste. I tillegg til å gi nødvendig inntekt, gir det nye inntrykk og et slags pusterom i en strevsom hverdag. Å bevare tilknytningen til arbeidslivet, uten at arbeidsgiver belastes mer enn strengt nødvendig, øker muligheten for å fortsette i den jobben en har, spesielt i tider med økt arbeidsledighet. Det gjør det også enklere å skaffe seg ny jobb senere. Med den tidligere arbeidslinja friskt i minne og den nye inkluderende arbeidsliv satsingen til andre deler av trygdeetaten, mener vi at ordninger som forenkler hverdagen til pårørende med funksjonshemmede barn nettopp bidrar til å holde dem i arbeid over tid. Dette er også av stor samfunnsøkonomisk betydning. I tillegg er vi opptatt av at de ulike ytelsene i folketrygdloven til sammen skal utgjøre et hele både for familien og samfunnet. Dette må fanges opp i eventuelle framtidige omlegginger av offentlige ytelser og omfattes av det nye NAV. I mange sammenhenger fungerer de ulike ordningene pr. i dag godt. Ut fra den kontakten vi har med familier fra hele landet, ser vi likevel at noen endringer ville kunne forbedre hverdagslivet til noen av dem som trenger det mest. Oppgaver knyttet til omsorgssituasjonen Listen gir en indikasjon på områder der familier med barn/voksne med sjeldne funksjonshemninger ofte har oppgaver knyttet til omsorgssituasjonen de er i. Bistand til dagliglivets gjøremål og pleie på grunn av Manglende evne til å forflytte seg, f. eks. løfting, bæring, bruk av heisanordning Hel eller delvis inkontinens Manglende evne til å spise selv

5 Behov for hjelp til av- og påkledning Behov for hjelp til daglig hygiene, inkl. dusjing/bading Behov for snuing om natten Tilsyn/overvåkning Inne og/eller ute om dagen og/eller om natten Ikke kunne slippe av syne i det hele tatt fordi vedkommende da stikker av/skader seg/skader andre/skader gjenstander Følge til lekekamerater Følge til og hjelp til deltagelse i fritidsaktiviteter Manglende evne til å si fra om behandlingstrengende endringer ved sykdom, f. eks. epilepsi, pustestans Nedsatt/tap av syn og/eller hørsel alene eller i kombinasjon med utviklingshemning eller annet Hyperaktivitet og andre adferdsproblemer Håndtering av psykoser og mer demenslignende tilleggsproblematikk Behov for å være på skolefritidsordning utover det som er vanlig Medisinsk behandling Inhalasjon av medisiner Sprøyter, tabletter, andre medisiner Lungedrenasje (aktivisering, banking) og suging for å få opp slim Oksygenbehandling Respiratorbehandling Hostehjelp Smøring, stell for å unngå liggesår Klysterbehandling og skifte av kateter Sårbehandling Annen medisinsk behandling Stimulering, opplæring, trening Språk- og annen kommunikasjonstrening og stimulering Selvstendighetstrening Tilrettelegging for læring Fysisk trening og aktivisering Motivering Utnytte dagliglivets situasjoner Stimulering pga. nedsatt/tap av syn og/eller hørsel Massasje og tøyning Stimulering gjennom lek og opplevelser Ernæring og spisesituasjonen Sondeernæring (også gjennom døgnet) Stell av PEG, (knapp på magen for sondeernæring) Kosttilskudd, vitaminer m.m. Gulping/oppkast Spesiell tilberedning/krav til ernæring Gjennomføring av dietter Tidkrevende mating Hyppige måltider/behov for å spise mye

6 Passe på at barnet ikke spiser for mye og/eller feil mat Egen kompetanseheving og opplæring av andre Innhenting av informasjon om den sjeldne tilstanden Egen opplæring i den sjeldne tilstanden og konsekvenser den medfører. Informasjon til/opplæring av personer rundt barnet - offentlige og private Oppfølging og medvirkning Løpende innkjøp av medisinsk utstyr og forbruksmateriell, medisiner, deler til tekniske hjelpemidler m.v. Rengjøring og praktisk daglig vedlikehold av tekniske hjelpemidler m.v. Kontakt med lege, trygdekontor, hjemmetjeneste, fysioterapeut, ergoterapeut, skole, barnehage, avlastning, støttekontakt m.m. Utarbeiding av søknader og dokumentasjon av endringer Deltakelse i ansvarsgruppe Deltakelse i utarbeidelse av individuell plan Søsken Foreldrenes betydelige innsats overfor barnet med den sjeldne funksjonshemningen influerer på den tiden som er til rådighet for å ta seg av andre barn i familien. Friske søsken kommer ofte i annen rekke. Frambu er opptatt av at det tas hensyn til det totale omsorgsbehovet i familier der det er barn med sjeldne tilstander. Arv Arv er et gjennomgangstema for Frambus familier ettersom det dreier seg om medfødte sjeldne tilstander der arv inngår som forklaringsfaktor. Dette kan være en spesiell belastning både i kjernefamilien og i forhold til annen familie. Det krever ofte både medisinske utredninger og tid til samtaler om et vanskelig tema. Noen kompliserende forhold Blant foreldre til barn med medfødte, sjeldne tilstander befinner det seg også enslige forsørgere foreldre med egen funksjonshemning/alvorlig sykdom foreldre som er fremmedspråklige foreldre som av andre grunner er i en spesiell situasjon eller en kombinasjon av disse forholdene. Ettersom vi snakker om medfødte sykdommer der arv står sentralt, finnes det også en del familier med flere barn med en sjelden tilstand, noe som øker belastningen mer enn antall barn rent matematisk skulle tilsi. I tillegg er det spesielt viktig å være oppmerksom på de familiene dere én av foreldrene og ett eller flere barn har samme diagnose. Her er den av foreldrene som ikke har den sjeldne tilstanden særlig utsatt for store belastninger.

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Kommunen. Fylkeskommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Kommunen. Fylkeskommunen Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen 1 Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming God skole Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming 1 Innhold God skole... 1 Innledning... 3 Ine... 4 Ansvarsgruppe... 4 Energiøkonomisering... 4 Hjelpemidler...

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

Søsken og søskenliv i familier med funksjonshemmede barn

Søsken og søskenliv i familier med funksjonshemmede barn Småskrift nr. 24 Søsken og søskenliv i familier med funksjonshemmede barn Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger ISBN 1501-973X Innhold Forord... 4 Søsken og søskenliv i familier med funksjonshemmede

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen 11.11.13 Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende

Detaljer

Høring - NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg Fra usynlig til verdsatt og inkludert.

Høring - NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg Fra usynlig til verdsatt og inkludert. Foreningen for Muskelsyke Smedsvingen 4B 1395 Hvalstad Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Trondheim 31.07.2012 postmottak@hod.no postmottak@hod.dep.no Høring - NOU 2011:17 Når sant

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Veileder for individuell plan 2001

Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 IS-1013 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Idet nye opplaget av veilederen er det gjort noen endringer som følge av omorganiseringen av den statlige

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Forord. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 23. januar 2008. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 23. januar 2008. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede, trygdede og søkere/mottakere av sosiale tjenester ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 inngikk også søkere/mottakere av sosiale

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Rapport IS-1349 Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Rapportens tittel Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser 2006-2008 Utgitt 02/2006 Bestillingsnummer

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

: Årsmelding 2008. Helse- og sosialombudet i Oslo

: Årsmelding 2008. Helse- og sosialombudet i Oslo : Årsmelding 2008 Helse- og sosialombudet i Oslo : INNHOLD INNLEDNING ANSATTE HENSYNET TIL BARN I SOSIALTJENESTEN NÅR NØDEN ER STØRST SKAL HJELPEN GIS STRAKS MIDLERTIDIG BOLIG DOKUMENTASJONSKRAV I SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer