NOTAT. Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2013"

Transkript

1 NOTAT Til: Rovviltnemnda i Region 3 (Oppland) Fra: Sekretariatet Dato: Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2013 Rovviltnemnda skal i møte den 29. november 2012 fastsette kvote og områder for jakt på gaupe i region 3 (Oppland) i Sekretariatet kommer her med sin tilrådning om kvote/områder til nemnda. 1. Politiske føringer og lovverk Følgende dokumenter er lagt til grunn for forslaget: - St. meld. nr. 15 ( ) Rovvilt i norsk natur - Innst. S. nr. 174 ( ) - Lov av om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) - Lov av om viltet (Viltloven) - Forskrift av om forvaltning av rovvilt. - Rovviltforliket av 16 juni (dok 8) - Forvaltningsplan for rovvilt i region 3, herunder vedtak i nemnda 13. oktober 2011 om endret sonering for gaupe og jerv. 2. Bestandsmål og myndighet til å fastsette kvote Gjennom behandlingen av St.meld. nr 15 ( ) Rovvilt i norsk natur, jf Innst. S. nr. 174 ( ) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for ulv, bjørn, gaupe, jerv og kongeørn. Det ble også vedtatt å opprette åtte forvaltningsregioner for rovvilt, hvor Oppland er en egen forvaltningsregion med disse årlige bestandsmålene: - 5 ynglinger av gaupe - 4 ynglinger av jerv - 0 ynglinger av bjørn - 0 ynglinger av ulv Gjennom rovviltforskriften, er de regionale rovviltnemndene gitt myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe etter forskriftens 11 når bestanden ligger over de nasjonalt fastsatte bestandsmålene i den enkelte region. Vurderingen av om nemnda har myndighet til å fatte vedtak om kvote for gaupe skal baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger (familiegrupper) de tre siste årene. Det er dataene fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt som skal legges til grunn. DN kan fatte vedtak om kvotejakt på gaupe også i tilfeller hvor bestanden ligger under bestandsmålet. Det er sekretariatet, jf forskriftens 5, som skal legge til rette et godt beslutningsunderlag for den regionale rovviltnemnda. Vedtak om kvotejakt på gaupe skal avgrense jaktområder, bestemme antall dyr som kan felles, eventuell fordeling på kjønn og alder og om bestemte typer dyr skal være unntatt, samt nærmere vilkår for gjennomføring av jakta i samsvar med regional forvaltningsplan for Besøksadresse Postadresse E-postadresse Telefon Saksbehandler, innvalgstelefon Statens Hus Serviceboks Storgata LILLEHAMMER Telefaks Lillehammer Side 1 av 15

2 2 rovvilt, jf forskriftens 6. For å unngå for stor avskyting av hunndyr bør det som hovedregel settes egne hunndyrkvoter som sikrer en større kontroll med den reproduserende del av bestanden, jf forskriftens 10. Jaktidsrammen for gaupe er 1. februar 31. mars. Vedtak skal bygge på den regionale forvaltningsplanen for rovvilt, data om biologiske og bestandsmessige forhold og om skade- og konfliktsituasjonen, jf. forskriftens 3 og 6. Ved vurdering av jakt skal det gjøres en samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling og sannsynliggjøre at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for regionen. Kravet til presisjon i forvaltningsvedtak øker jo nærmere ned mot de nasjonale bestandsmålene den aktuelle rovviltart forvaltes. 3. Om kvotejakt på gaupe og forholdet til naturmangfoldloven Naturmangfoldloven, viltloven og rovviltforskriften danner den juridiske rammen for tilrådningen. Naturmangfoldloven 16 slår fast at høsting bare kan tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd. Videre følger det at det skal legges vekt på artens funksjon i økosystemet og den virkningen høstingen kan ha på det biologiske mangfoldet for øvrig. Det skal også legges vekt på artens betydning for næring eller rekreasjon, høstingstradisjon i området og på skade som arten gjør. Ved kvotevedtakene har det vært vanlig å fastsette/styre kvote og områdeavgrensing ift tap av sau og tamrein jf forvaltningsplanen. Vi viser for øvrig til at det er for gaupe nasjonalt er fastsatt konkrete mål for bestandsnivå i de ulike rovviltregionene. Etter naturmangfoldloven 7 skal prinsippene i 8 til 12 i naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Sekretariatet har benyttet eksisterende kunnskap om gaupe i behandlingen av saken, jf. 8, beskrevet i saksframlegget. Gjennom statusrapporter og annen informasjon fra overvåkingen (Rovdata) og forskning på gaupe i Skandinavia (Scandlynx) er det betydelig kunnskap om den samlede belastningen som gaupebestanden blir utsatt for, jf. naturmangfoldloven 10. Undersøkelser fra Skandinavia viser at jakt er en vesentlig faktor som påvirker den samlede belastningen på gaupebestanden. Den viktigste dødsårsaken, utenom kvotejakt, for radiomerkede gauper i Skandinavia er illegal jakt, men også biler og skabb har tatt livet av gauper. Fylkesmannen har vurdert den samlede belastninga som gaupebestanden er og vil bli utsatt for, og mener at vedtaket ikke er i strid med prinsippet i 10 i naturmangfoldloven. Ut fra ovennevnte vurderer vi at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, og føre-var prinsippet er derfor tillagt liten vekt, jf naturmangfoldloven 9. Etter vår vurdering er 11 ikke relevant her. Vi legger til grunn at den geografisk differensierte forvaltningen av gaupe som rovviltnemnda legger opp til i forvaltningsplanen, og som danner utgangspunkt for den geografiske fordelingen av kvoten her, tar de hensyn som er nedfelt i naturmangfoldloven Bestandssituasjonen for gaupe Gaupebestanden i Norge er gjennom flere år overvåket ut fra antall registrerte familiegrupper (mor med unge( r)). Publikum melder inn observasjoner om mulige familiegrupper til Statens naturoppsyn (SNO), som kontrollerer meldingene i felt. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ansvaret for sammenstilling av dataene i henhold til det nasjonale overvåkningsprogrammet. Ut fra antall registrerte ynglinger (familiegrupper) kan man beregne antall gauper i bestanden. Før jakt i 2011 var det registrert familiegrupper i landet. For de foregående år var tallene: 2012: familiegrupper på landsbasis 2011: familiegrupper

3 3 2010: familiegrupper 2009: familiegrupper I 2012 er det estimert familiegrupper på landsbasis, som tilsvarer en bestand på dyr i Norge. Dette er bestandsstørrelsen før kvotejakta i 2012 og før reproduksjonssesongen. For tredje år på rad er det nå registrert en nedgang i antall familiegrupper av gaupe på landsbasis. Reduksjonen i antall familiegrupper før jakt er i størrelsesorden 7 % sammenlignet med fjoråret i Norge. Det nasjonale bestandsmålet fastsatt av Stortinget i 2004 på 65 årlige ynglinger av gaupe er nådd i inneværende sesong med totalt 69 påviste familiegrupper før jakt i Gaupebestanden ligger nå omkring 6 % over det nasjonale bestandsmålet. Det er variasjon i ynglesuksess både mellom de enkelte hunngauper, mellom områder og mellom år. En må derfor påregne et ujevnt antall ynglinger fra år til år selv i en relativt stabil bestand. I tillegg til standard systematisering av familiegrupperegistreringer har Rovviltnemnda og Fylkesmannen i samarbeid med bl a Oppland JFF igangsatt en supplerende registrering av gaupe i fylket. Dette ble første gang gjennomført i 2007 og ble videreført og forsterket i I Oppland ble det i perioden registrert henholdsvis 4, 4,5 og 5,5 familiegrupper (tabell 1 og 2, figur 1). Dette gir et snitt på ca 5 (4,67) ynglinger for denne 3-årsperioden (Rovdata 724, 2011). Bestandsmålet på 5 ynglinger er således nådd og nemnda har myndighet til å fastsette kvote. I 2004 var situasjonen den at aktiviteten av gaupe, felte dyr og omsøkte tap hadde gått ned siden En viktig årsak til dette var den relativt høye avskytingen i perioden 1998 til 2002, hvor det var et overordnet mål å redusere skadene. Ut fra blant annet at det regionale bestandsmålet man den gang hadde var høyere enn bestanden, ble det følgelig satt lave kvoter

4 4 i 2004 og Etter 2004 økte bestanden; i perioden lå den registrerte bestanden på 5-6,5 årlige ynglinger, mens den i 2010 var på 4 familiegrupper. Tabell 1. Registrerte ynglinger av gaupe i Oppland Antall ynglinger i 2012, betyr antall registrerte ynglinger før jakt i Det innebærer i all hovedsak familiegrupper registrert i perioden 1. oktober til 28. februar. Yngl 2005 Yngl 2006 Yngl 2007 Yngl 2008 Yngl i 2009 Yngl i 2010 Yngl i 2011 Yngl 2012 Gaup e , ,5 5,5 Tabell 2. Registrerte ynglinger av gaupe i Oppland og naboregioner Region Merknad Region ,5 4 4,5 5,5 Best.mål: (Oppland) 5, Gj. Snitt: Region 2 (Aust- Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud) Region 4 (Akershus, Oslo og Østfold) Region 5 (Hedmark) 4, ,5 13, ,5 16 Best. mål: 12 Gj.snitt: 15, , Best. mål: 6 Gj.snitt: 6, , ,5 Best. mål: 11 Gj.snitt: 8,8 Høyest tetthet av gaupe har vi i den sørlige halvdelen av fylket, inkludert Valdres og sør i Gudbrandsdalen. Dette ser man både ut fra de registrerte ynglingene og de registrerte skadene på beitedyr (figur 2 og 3). Det er de sørlige delene av fylket som har flest tilgrensende familiegrupper i naboregionene.

5 5 Figur 1. Registrerte familiegrupper av gaupe i Oppland svart strek bestandsmål. Figur 2: Registrerte familiegrupper av gaupe i 2011 (til venstre) og i 2012 (høyre)

6 6 5. Uttak/avgang av gaupe I 2012 var 3 av 11 felte dyr voksne hunndyr. Se vedlegg for kommunevis oversikt over avgangen. Tab felte gauper i Opprinnelig kvotevedtak var 8 dyr, nemnda vedtok tilleggskvote på 2 dyr. 3 dyr ble felt på nesten samme tidspunkt den 19. februar. 1. feb 2012 Gjøvik Hunn Unge 10 kg 1. feb 2012 Ringebu Hann Voksen 18 kg 7. feb 2012 Øyer Hann Voksen 19 kg 18. feb 2012 Sør-Aurdal Hann Voksen 13,5 kg 25. feb 2012 Øyer Hann Voksen 20 kg Figur 4. Avgang av gaupe i Oppland Figur 5. Totalkvote og uttak av gaupe Hunndyrkvoten er nådd enkelte år, bl a i 2010.

7 7 Det er beregnet at man ved å ta ut 17 % av en gaupebestand, holder den stabil. Det ligger noe usikkerhet i dette. 6. Tap av sau og tamrein til rovvilt Både registrerte og erstatta tap til gaupe gikk ned fram mot 2004 (tabell 3 og 4, figur 5). Fra 2004 til 2005 gikk de imidlertid markert opp igjen. I perioden var antall sau erstattet som tatt av gaupe relativt stabilt, med rundt dyr årlig. I 2009 gikk de erstatta tapene til gaupe ned til 1321 dyr, men økte noe igjen i De største tapene til gaupe i fylket var i perioden Tabell 3. Sau erstattet som tatt av ulike rovviltarter i Oppland Gaupe Jerv Bjørn Ulv Kongeørn Freda rovvilt Totalt Tabell 4. Sau påvist tatt av gaupe i Oppland

8 8 Figur 7. Sau registrert tatt av gaupe (antatt sikre og dokumenterte skader) pr 21. nov Det er fire tamreinlag i fylket; Vågå, Lom, Fram og Filefjell tamreinlag. Se tabell 5 for tapsoversikt. Det er ikke påvist tamrein drept av gaupe i Oppland de siste 10 år. Tabell 5. Tamrein erstattet som tatt av rovvilt i driftsårene 2006/07-201/ / / / / / /12 Gaupe Jerv Bjørn Ulv Kongeørn Freda rovvilt Totalt Omsøkt tap 2011 Rundt 380 saueeiere har søkt Fylkesmannen om erstatning for 7159 sau. For 2011 var tallene; brukere og 8378 sau og lam som tatt av rovvilt i 2011 i Oppland.

9 Flest dyr er søkt erstattet som tatt av jerv, og deretter gaupe. Sammenlignet med fjoråret søkes det om færre dyr som tatt av gaupe, bjørn og ulv, mens det er en økning til jerv og kongeørn (se tabell under). Søkt erstattet Gaupe Jerv Bjørn Ulv Kongeørn Uspes. rovvilt Totalt omsøkt Forvaltningsplanens målsetting Det skal være 5 årlige ynglinger av gaupe i Oppland og nemnda har gjort nytt vedtak (av 13, oktober 2011) i forslag til revidert forvaltningsplan angitt hvor de ønsker å ha disse ynglingene; hele Valdres og fra og med Nordre Land, Gjøvik og resten av fylket sør for disse kommunene. Sekretariatet har lagt dette til grunn i sin tilrådning. 8. Vedtak i andre regioner for 2013 Vi er pr. 21. november 2012 ikke kjent med vedtak om gaupejakt i naboregionene. 9. Prognosemodell (NINA/Rovdata): «Basert på antall familiegrupper påvist før jakt i 2012 og kjent uttak av voksne hunndyr ( 1 år),gir prognosemodellen et estimat på 70 (75 % CI = 60 82) familiegrupper før jakt på landsbasis i Prognosemodellen viser at det er 27 % sannsynlighet for at gaupebestanden skal havne under det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper før jakt i De regionale prognosene tyder på at det er region 5 (Hedmark) og region 7 (Nordland) som har størst sannsynlighet for å ligge under det regionale bestandsmålet før jakta i Prognosene for region 2, 3 og 8 tyder på at disse områdene har en tilsvarende lav sannsynlighet (19%) for å havne under bestandsmålet til neste år. Vi vil understreke usikkerheten i de regionale prognosene da det her er snakk om svært små tall og vide konfidensintervaller. Ta for eksempel region 3 hvor én familiegruppe utgjør 20 % av bestandsmålet.» 10. Oppsummering og forslag til vedtak Om rovviltnemndas myndighet til å fatte vedtak om kvote Det nasjonale bestandsmålet for gaupe i region 3 (Oppland) er 5 årlige ynglinger. Fylkesmannen viser til oppsummeringene fra overvåkingsprogrammet om ynglinger av gaupe i årene , der det slås fast at gjennomsnittet er beregnet til 5 årlige ynglinger. Rovviltnemnda har altså myndighet til å fatte vedtak om kvote og områder for jakt på gaupe for 2011, jf rovviltforskriftens 13. Kvote og avgrensning av jaktregioner Ut i fra at en har vært under bestandsmålet i 2 år på rad (2010 og 2011), bør en for 2013 vise noe forsiktighet ved kvotefastsettelsen slik at en ikke står i fare for å miste myndigheten.. Dette gjelder særlig mht. hunndyrkvoten. Det må også tas med i vurderingen at bestanden på landsbasis er på nedadgående. Omsøkte og påviste skader er på et lavere nivå i 2012 sammenlignet med 2011.

10 10 Ut fra at det kun ble registrert 4 og 4,5 ynglinger i region 3 (Oppland) i 2010 og 2011 (under målet), og at en var så vidt over i 2012 (5,5) mener vi at kvoten ikke bør være for høy i 2013 for å sannsynliggjøre at en når bestandsmålet i 2013/14, og at myndigheten beholdes. Vi viser også til at en ut fra den høye avgangen av gaupe under jakta i 2010 (153 dyr) og i 2011 (149 dyr), 2012 (86 dyr) i landet forventer en nedgang i bestanden nasjonalt, jf Rovdata/NINArapport 859). Samtidig har vi lagt vekt på at omsøkte tap av sau til rovvilt i Oppland er noe lavere i år enn i fjor. Vedtak om jakt på gaupe skal være i samsvar med regional forvaltningsplan, jf forskriftens 6 og 10. For å oppnå målsettingen i forvaltningsplanen tilrår Fylkesmannen at det settes en høyere kvote i området hvor nemnda ikke ønsker ynglinger av gaupe og lav kvote i området hvor nemnda ønsker de 5 årlige ynglingene. Vi har tatt utgangspunkt i nemndas vedtak om ny sonering av 13. oktober Vi tilrår fortsatt en finmasket jaktområdetildeling med 4 delområder, der en sikrer at jakt på gaupe kan skje noe lengre tid i områder som har mindre erfaring med jakt på gaupe og hvor andre forhold tilsier at slik jakt er mer krevende. Vi tilrår at denne inndelingen varer fram til 20. februar Etter det vil det være 2 områder slik de er angitt i utkastet til revidert forvaltningsplan. Restkvotene i områdene blir gjenværende kvote for hvert av de to delområdene. Ut fra bestandsmålet for gaupe, status og utvikling for bestanden, inkludert i naboregionene, registrert effekt på bestanden av kjent avgang tidligere år, og tap av sau, anbefaler Fylkesmannen følgende kvote på gaupe i Oppland i 2012: Totalkvote: 7 dyr/hunndyrkvote 2 dyr over 1 år fordelt slik: Område 1A: Del av området hvor det er foreslått at man ikke skal legge til rette for familiegrupper av gaupe i forvaltningsplanen dvs kommunene Lesja, Dovre, Vågå Lom og Skjåk; Del kvote: 2 dyr. Område 1B: Del av området hvor det er foreslått at man ikke skal legge til rette for familiegrupper av gaupe i forvaltningsplanen dvs kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel Del kvote: 2. dyr. Område 2A: Del av området hvor bestandsmålet på 5 årlige familiegrupper primært skal ivaretas dvs kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal Sør-Aurdal og Etnedal: Delkvote: 1 dyr. Område 2B: Del av området hvor bestandsmålet på 5 årlige familiegrupper primært skal ivaretas dvs kommunene Nordre land, Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Jevnaker, Lunner. Delkvote: 1 dyr. Ufordelt/tilleggsdyr: 1 dyr (fordeles undervegs i jakta). Fra og med 20. februar 2013 slås jaktområdene 1A/1B sammen restkvoten blir da gjeldende for hele område 1.

11 Fra og med 20. februar 2013 slås jaktområdene 2A/2B sammen - restkvoten blir da gjeldende for hele område 2. I tillegg et tilleggsdyr som fordeles undervegs i jakta, i samråd med leder av rovviltnemnda. 11 1A AA 2A 1B AA 2B Fylkesmannen vurderer en eventuell omfordeling av kvoten i midten av mars, der avgjørelsen om dette avklares med leder av nemnda. Fylkesmannen tilrår at det ikke blir gjort tilleggskvoter i løpet av jakttiden februar 31. mars Dersom det skjer irregulær avgang (jf 2e) av gaupe etter at saksframstillingen er sendt ut, vil Fylkesmannen i vedtaksmøtet kommentere hvilken innvirkning dette har for vårt forslag til kvote.

12 12 Forslag til vedtak: Ut fra bestandsmålet for gaupe, status og utvikling for bestanden, inkludert i naboregionene, registrert effekt på bestanden av kjent avgang tidligere år, og tap av sau, vedtar rovviltnemnda i region 3 følgende kvote for gaupe i Oppland i 2013: Totalkvote: 7 dyr/hunndyrkvote 2 dyr over 1 år (gjelder for hele fylket) fordelt slik: Område 1A: Del av området hvor det er foreslått at man ikke skal legge til rette for familiegrupper av gaupe i forvaltningsplanen dvs kommunene Lesja, Dovre, Vågå Lom og Skjåk; Del kvote: 2 dyr. Område 1B: Del av området hvor det er foreslått at man ikke skal legge til rette for familiegrupper av gaupe i forvaltningsplanen dvs kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel Del kvote: 2 dyr. Område 2A: Del av området hvor bestandsmålet på 5 årlige familiegrupper primært skal ivaretas dvs kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal Sør-Aurdal og Etnedal: Delkvote: 1 dyr. Område 2B: Del av området hvor bestandsmålet på 5 årlige familiegrupper primært skal ivaretas dvs kommunene Nordre land, Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Jevnaker, Lunner. Delkvote: 1 dyr. Fra og med 20. februar 2013 slås jaktområdene 1A/1B sammen restkvoten blir da gjeldende for hele område 1. Fra og med 20. februar 2013 slås jaktområdene 2A/2B sammen - restkvoten blir da gjeldende for hele område 2. I tillegg gjelder 1 tilleggsdyr som fordeles undervegs i jakta, i samråd med leder av rovviltnemnda. Fylkesmannen vurderer en eventuell omfordeling av i begynnelsen av mars, der avgjørelsen om dette avklares med leder av nemnda. Fylkesmannen tilrår at det ikke blir gjort tilleggskvoter i løpet av jakttiden februar 31. mars Dersom det skjer irregulær avgang (jf 2e) av gaupe etter at saksframstillingen er sendt ut, vil Fylkesmannen i vedtaksmøtet kommentere hvilken innvirkning dette har for vårt forslag til kvote.

13 13 Vedtaket er fattet med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold 16, jf 77 og forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) 4, 7 og 11. 1A AA 2A 1B AA 2B

14 14

15 Besøksadresse Postadresse E-postadresse Telefon Saksbehandler, innvalgstelefon Statens Hus Serviceboks Storgata LILLEHAMMER Telefaks Lillehammer Side 15 av 15

NOTAT. Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2014

NOTAT. Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2014 NOTAT Til: Rovviltnemnda i Region 3 (Oppland) Fra: Sekretariatet Dato: 13.11.2013 Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2014 Rovviltnemnda skal i møte den 21. november 2013 fastsette

Detaljer

NOTAT. Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2015

NOTAT. Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2015 Til: Rovviltnemnda i Region 3 (Oppland) Fra: Sekretariatet Dato: 14.11.2014 NOTAT Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2015 Rovviltnemnda skal i møte den 20. november 2014 fastsette

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 3 Oppland

ROVVILTNEMNDA I REGION 3 Oppland ROVVILTNEMNDA I REGION 3 Oppland Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet Deres ref Vår ref Arkivnr Dato Rovviltnemnda i region 3 vedtak om kvote for jakt på gaupe 2016 Rovviltnemnda gjorde i møte

Detaljer

Rovviltnemda i region 3 vedtak om kvote for jakt på gaupe 2017

Rovviltnemda i region 3 vedtak om kvote for jakt på gaupe 2017 ROVVILTNEMNDA I REGION 3 Oppland Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 10.10.2016 Rovviltnemda i region 3 vedtak om kvote for jakt på gaupe 2017 Rovviltnemnda gjorde

Detaljer

Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2018

Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2018 NOTAT Til: Rovviltnemnda i Region 3 (Oppland) Fra: Sekretariatet Dato: 31.10.2017 Forslag til kvote og områder for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2018 Rovviltnemnda skal i møte den 9. november 2017 fastsette

Detaljer

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 14/3815-30.01.2015 Avgjørelse av klage om kvotejakt på gaupe i region 3 i 2015 Klima- og miljødepartementet viser til

Detaljer

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017

Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Sak 7/2016: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2017 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 14/1682 30.01.2015 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2015 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

MØTEREFERAT. 53/13 Godkjenning av referat fra møte 10. oktober 2013 Referat godkjent.

MØTEREFERAT. 53/13 Godkjenning av referat fra møte 10. oktober 2013 Referat godkjent. MØTEREFERAT Dato: 25.11. 213 Rovviltnemnda i region 3/Oppland Møtet innkalt av Sekretariatet v/fylkesmannen Referent Sidsel Røhnebæk Møtedato 21. november 213 Møtetid Kl. 9.-11.3 Møtested Statens Hus,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2015/36 15/

Deres ref Vår ref Dato 2015/36 15/ I henhold til adresseliste. Deres ref Vår ref Dato 2015/36 15/3035-08.01.2016 Avgjørelse av klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i 2016 - Rovviltregion 2 Klima- og miljødepartementet viser til klager

Detaljer

NOTAT. Forslag til kvote og områder for lisensfelling av jerv i Oppland/region 3 i 2013/2014

NOTAT. Forslag til kvote og områder for lisensfelling av jerv i Oppland/region 3 i 2013/2014 NOTAT Til: Rovviltnemnda i region 3 Fra: Sekretariatet Dato: 15.08.2013 Forslag til kvote og områder for lisensfelling av jerv i Oppland/region 3 i 2013/2014 Rovviltnemnda skal på det kommende møtet 21.

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i Rovviltregion 2

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i Rovviltregion 2 Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2404 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 16/2985-27.01.2017 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i 2017 - Rovviltregion 2 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016

Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Sak 10/2015: Kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2016 Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) og Innst. S. nr. 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål for bjørn, gaupe, jerv, kongeørn

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3300-13.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Rovviltets

Detaljer

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM

Aksjonen rovviltets røst Postboks TEXAS 2405 ELVERUM Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 15/3073-11.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 7 i 2016 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 16/2770-18.01.2017 Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 3 - Oppland 2017 - Klima- og miljødepartementet

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 11/2016 Vurdering av lisensfelling av jerv i 2016/2017 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

Sak 05/15 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet

Sak 05/15 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet Sak 05/15 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for 2016 - anbefaling til Miljødirektoratet Bakgrunn I henhold til 7 i forskift om forvaltning av rovvilt fastsatt ved kgl.res 18. mars 2005,

Detaljer

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016

Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016 Aksjonen rovviltets røst Postboks 1410 - TEXAS 2405 ELVERUM Deres ref Vår ref Dato 15/3239-20.01.2016 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2016 Vi

Detaljer

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilråding

Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilråding Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16271 ART-VI-JPB 11.01.2013 Arkivkode: 444.6 Klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6

Detaljer

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det.

Rovviltnemnden kan til enhver til endre eget vedtak om kvote for lisensfelling dersom nye opplsyninger tilsier det. NOTAT Til: Rovviltnemnda i region 3 Fra: Sekretariatet Dato: 15.08.2013 Forslag til kvote og områder for lisensfelling av ulv i Oppland/region 3 i 2013/2014 Rovviltnemnda skal på det kommende møtet 21.

Detaljer

Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2007

Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2007 Rovviltnemnda i region 2 Postboks 1604 3007 Drammen Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 07/521 ART-VI-MOK 25.01.2007 Arkivkode: 444.6 Kvotejakt på gaupe i region 2 i 2007 Direktoratet viser

Detaljer

Klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilrådning

Klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilrådning Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 10.12.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/12077 Saksbehandler: Anders Braa Klager på vedtak om kvotejakt

Detaljer

Kvotejakt på gaupe i region 5 i 2007

Kvotejakt på gaupe i region 5 i 2007 Rovviltnemnda i region 5 c/o Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 Hamar Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/687 ART-VI-KMV 24.01.2007 Arkivkode: Kvotejakt på gaupe i region 5 i

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 26.05.2016 Vår ref.: 2016/79 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for betingede skadefellingskvoter på gaupe,

Detaljer

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region / 2016

Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region / 2016 Fellessak 1/15 Kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og region 5 2015/ 2016 Bakgrunn Det ble under behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-04) i Stortinget vedtatt at bestandsmålsettingen for

Detaljer

Forslag til kvote og områder for lisensfelling av ulv i Oppland/region 3 i 2015/2016

Forslag til kvote og områder for lisensfelling av ulv i Oppland/region 3 i 2015/2016 Til: Rovviltnemnda i region 3 Fra: Sekretariatet Dato: 18.06.2015 Forslag til kvote og områder for lisensfelling av ulv i Oppland/region 3 i 2015/2016 Rovviltnemnda skal på det kommende møtet 24. juni

Detaljer

Sak 02/2009 Kvotejakt på gaupe i 2009

Sak 02/2009 Kvotejakt på gaupe i 2009 Sak 02/2009 Kvotejakt på gaupe i 2009 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St. meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur Innst. S. nr. 174 (2003-2004)

Detaljer

Sak 08/16 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet

Sak 08/16 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for anbefaling til Miljødirektoratet Sak 08/16 Vurdering av eventuell kvotejakt på gaupe i region 4 for 2017 - anbefaling til Miljødirektoratet Bakgrunn I henhold til 7 i forskift om forvaltning av rovvilt fastsatt ved kgl.res 18. mars 2005,

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og Østfold i 2015 Adresseliste Trondheim, 09.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14175 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 4 - Oslo, Akershus og

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2009/63 434.0 20.11.2009 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Rovviltnemnda i region 3 - lisensfelling på jerv i region 3/Oppland 2013/2014

Rovviltnemnda i region 3 - lisensfelling på jerv i region 3/Oppland 2013/2014 Adresseliste Deres referanse Dato 22.08.2013 Vår referanse 2013/5315-0 433.52 VMK Saksbehandler Victoria Marie Kristiansen, tlf. 61 26 60 39 Avdeling Miljøvernavdelingen Rovviltnemnda i region 3 - lisensfelling

Detaljer

Forslag til kvote og områder for lisensfelling av jerv i region 3/Oppland i 2016/2017

Forslag til kvote og områder for lisensfelling av jerv i region 3/Oppland i 2016/2017 NOTAT Til: Rovviltnemnda i region 3 Fra: Sekretariatet Dato: 04.05.2016 Forslag til kvote og områder for lisensfelling av jerv i region 3/Oppland i 2016/2017 Rovviltnemnda i region 3/ Oppland skal på møte

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVLTNEMNDA REGON 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2010/1743 434.21 01.06.2010 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av gaupe og ulv i region 7 - Nordland 2010/2011 Rovviltnemnda

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Naturvernforbundet i Vest-Agder Postboks 718 4666 KRISTIANSAND S Deres ref Vår ref Dato 16/3286-30.01.2017 Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 1 i 2017 Klima- og miljødepartementet

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 16.06.2017 Ifølge adresseliste Vedtak om lisensfelling av jerv og ulv i region

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 13/2017 Klage på vedtak om betinget skadefelling av gaupe i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges

Detaljer

Fellessak 1/16 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og / 2017

Fellessak 1/16 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og / 2017 Fellessak 1/16 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av ulv i region 4 og 5-2016/ 2017 Bakgrunn Det ble under behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-04) i Stortinget vedtatt at bestandsmålsettingen

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2012/62 433.52 30.05.2012 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2012/2013 Rovviltnemnda

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014 Adresseliste Trondheim, 12.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10595 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7, Nordland, i 2014 Kvotejakt

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder PROTOKOLL FOR MØTET 8. JANUAR 2015 Møtested: Møtets varighet: Forberedelsestid: Tilstede: Ikke møtt: Andre: Telefonmøte 1 time 1 time

Detaljer

Vedtak om kvote for lisensfelling av bjørn i Oppland i 2017

Vedtak om kvote for lisensfelling av bjørn i Oppland i 2017 ROVVILTNEMNDA I REGION 3 Oppland Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 28.06.2017. Vedtak om kvote for lisensfelling av bjørn i Oppland i 2017 Rovviltnemnda har

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 03.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 20/2016 Kvotejakt på gaupe i 2017 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St. meld.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2017/164 434.0 12.05.2017 Etter adresseliste Vedtak om kvote for betinget skadefelling av

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 17.06.2016 Etter adresseliste Vedtak om lisensfelling av ulv i region 2 i

Detaljer

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv

Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv Sak 6/16 Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av jerv 2016-2017 Bakgrunn Gjennom behandlingen av St.meld. nr 15 (2003-2004) og Innst. S. nr 174 (2003-2004) ble det vedtatt nasjonale bestandsmål

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 01.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke

Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/4693 ART-VI-LBA 13.04.2011 Arkivkode: Vedtak om uttak av jerv i region 3 - Oppland fylke Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

Vedtak om kvotejakt av gaupe i region

Vedtak om kvotejakt av gaupe i region Adresseliste Trondheim, 12.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10558 Saksbehandler: Susanne Hanssen Vedtak om kvotejakt av gaupe i region 4-2014 Kvotejakt er en ordinær

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2015/845 433.52 22.05.2015 Vedtak om kvote for betinget skadefelling av jerv og ulv i region 7 - Nordland 2015/2016 Rovviltnemnda

Detaljer

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Adresseliste, 17.04.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/8662 Saksbehandler: Lina Nøstvold Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Med hjemmel i lov av 19. juni

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/1658 ART-VI-JPB 15.02.2011 Arkivkode: 445.22 Betingede fellingstillatelser på gaupe 2011 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100 om

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 3 Oppland

ROVVILTNEMNDA I REGION 3 Oppland ROVVILTNEMNDA I REGION 3 Oppland Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 24.05.2017 Rovviltnemnda i region 3 vedtak om kvote for lisensfelling på jerv 2017/2018 Rovviltnemnda i region 3/Oppland har

Detaljer

Kvote for jakt på gaupe i region 7- Nordland i 2017

Kvote for jakt på gaupe i region 7- Nordland i 2017 Adresseliste Trondheim, 08.11.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/10849 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Kvote for jakt på gaupe i region 7- Nordland i 2017 Med hjemmel i

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16490 ART-VI-JPB 14.12.2012 Arkivkode: 444.6 Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 7 Nordland i 2013 Kvotejakt er en ordinær jakt

Detaljer

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke Telemark sau og geit v/jon Aslak Austjore Trondheim, 22.09.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9041 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Avgjørelse i klagesak avslag på søknad

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2016/138 434.0 8.11.2016 Etter adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2017

Detaljer

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv

Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv ROVVILTNEMNDA I REGION 4 Østfold, Akershus og Oslo Sak 06/16 Kvote for betinget skadefelling av bjørn og jerv 1. juni 2016 15. februar 2017 Oppsummering og konklusjon Sekretariatet anbefaler at rovviltnemnda

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 29/2013 Kvotejakt på gaupe i 2014 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St. meld.

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/3578-30.01.2015 Avgjørelse av klage om kvotejakt på gaupe i region 6 i 2015 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Fosen naturvernforening 18. november

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 5 Hedmark i 2013

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 5 Hedmark i 2013 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16095 ART-VI-JPB 29.11.2012 Arkivkode: 444.6 Vedtak om kvote for jakt på gaupe i region 5 Hedmark i 2013 Kvotejakt er en ordinær jakt

Detaljer

Kvote for jakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2017

Kvote for jakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2017 Adresseliste Trondheim, 08.11.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/10977 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Kvote for jakt på gaupe i region 8 - Troms og Finnmark i 2017 Med

Detaljer

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn i 2016

Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn i 2016 Adresseliste Trondheim, 10.11.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13908 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, Troms og fastlandsdelen

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark

Avgjørelse i klagesak - klage fra Storfjellet beitelag på avslag på søknad om skadefelling av jerv i deler av Oppland og Hedmark Storfjellet sankelag v/ingvald Landet Landet gård 2480 KOPPANG Trondheim, 15.08.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8193 Saksbehandler: Anders Braa Avgjørelse i klagesak

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks Tidspunkt: Onsdag 7. august 2013 (09:00 10:00) Sted: Telefonmøte Saksliste

Detaljer

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland

Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Adresseliste, 01.05.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/8662 Saksbehandler: Lina Nøstvold Ekstraordinære uttak av jerv i region 3 - Oppland Med hjemmel i lov av 19. juni

Detaljer

Revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt i region 3

Revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 Notat 25. feb 2011 Fra: Rovviltnemnda region 3 Revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt i region 3 Det vises til tidligere møter i rovviltnemnda der sekretariatet er bedt om å skissere alternative soneringsforslag

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1989-16.07.2015 Klage på vedtak om betingede skadefellingstillatelser på gaupe i region 6 i 2015/2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Naturvernforbundet

Detaljer

Saksbehandlere: Leder av landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen / Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandlere: Leder av landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen / Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 11/705-2 Arkivnr.: K46 &13 Saksbehandlere: Leder av landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen / Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING - FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 12/2017 Vurdering av lisensfelling av jerv og ulv i 2017/2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn

Detaljer

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016

Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Adresseliste Trondheim, 15.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1801 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Betingede fellingstillatelser på gaupe 2016 Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om kvote for skadefelling 2013/14 for jerv, gaupe, bjørn og ulv

Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om kvote for skadefelling 2013/14 for jerv, gaupe, bjørn og ulv Rovviltnemnda i region 3 - vedtak om kvote for skadefelling 2013/14 for jerv, gaupe, bjørn og ulv Besøksadresse Postadresse Fakturaadresse Telefon Saksbehandler, innvalgstelefon Statens Hus Serviceboks

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 14/2010 Lisensfelling på ulv i 2010/2011 ny vurdering Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

Ifølge liste 15/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8013 Dep Kongens gate

Ifølge liste 15/ Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8013 Dep Kongens gate Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3347-20.01.2016 Avgjørelse av klage om kvotejakt på gaupe i region 6 i 2016 Klima- og miljødepartementet viser til klage fra Fosen naturvernforening 1. desember 2015,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 23.05.2014 Vår ref.: 2014/283 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i lisensfellingsperioden

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Sak 20/2011 Kvotejakt på gaupe i 2012

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder. Sak 20/2011 Kvotejakt på gaupe i 2012 ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 20/2011 Kvotejakt på gaupe i 2012 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St. meld.

Detaljer

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune

Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/4350 ART-VI-KMV 30.04.2012 Arkivkode: 445.23 Vedtak om ekstraordinært uttak av jerv - Hedmark - Tynset kommune Med hjemmel i Lov 19.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 16/2015 Kvotejakt på gaupe i 2016 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St. meld.

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre Land kommune

Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre Land kommune Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA Trondheim, 31.03.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/2851 Saksbehandler: Anders Braa Tillatelse til skadefelling av ulv i Nordre

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Tillatelse til skadefelling av gaupe i Borggrend, Fyresdal kommune i Telemark

Tillatelse til skadefelling av gaupe i Borggrend, Fyresdal kommune i Telemark Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, 35 58 61 54 Vår dato 06.10.2017 Deres dato Vår ref. 2017/1917 Deres ref. Fyresdal kommune 3870 FYRESDAL Tillatelse til skadefelling av gaupe i Borggrend, Fyresdal kommune

Detaljer

Rovviltforvaltning. i Oppland generelt/nord-gudbrandsdalen spesielt. Møte i Faglig rådgivende utvalg for Reinheimen, Bjorli 2.

Rovviltforvaltning. i Oppland generelt/nord-gudbrandsdalen spesielt. Møte i Faglig rådgivende utvalg for Reinheimen, Bjorli 2. Rovviltforvaltning i Oppland generelt/nord-gudbrandsdalen spesielt Møte i Faglig rådgivende utvalg for Reinheimen, Bjorli 2. mars 2015 Erik Sandberg Innhold Nasjonale og regionale bestandsmålsetninger

Detaljer

Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag

Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag Hans Erik Sandvik 7760 SNÅSA Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/2053 ART-VI-JPB 24.02.2009 Arkivkode: Fellingstillatelse på gaupe i Skæhekeren Sijte i Snåsa kommune - Nord-Trøndelag

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 22.02.2011 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2013/47 434.0 18.11.2013 Etter adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2014

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Saksfremlegg til telefonmøte i Rovviltnemnda for region seks Tid: Onsdag 24. juni 2015 kl. 08:30 Sted: Telefonmøte Saksliste: Sak

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 19/2017 Kvotejakt på gaupe i 2018 Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget: St. meld.

Detaljer

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den

Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den Sakliste og saksfremstillinger for møte i rovviltnemnda for region 8 den 27.5.2014 Telefonmøte Tid: 09.00 Sakliste 8/14 Godkjenning av innkalling og sakliste s. 1 9/14 Orienteringssaker s. 1 10/14 Kvoter

Detaljer

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007

Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2007/4012 ART-VI-SH 02.05.2007 Arkivkode: Vedtak om hiuttak av jerv i en lokalitet i Grong kommune - Nord- Trøndelag fylke 2007 Med hjemmel

Detaljer

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6

Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2011/5342 ART-VI-SH 02.05.2011 Arkivkode: Ekstraordinært uttak av jerv i Rindal kommune - region 6 Med hjemmel i Lov 19. juni 2009 nr. 100

Detaljer

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004 Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 24 Henrik Brøseth John Odden John D.C. Linnell Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 73

Detaljer

14/ Deres ref Vår ref Dato

14/ Deres ref Vår ref Dato Deres ref Vår ref Dato 14/3700-30.01.2015 Avgjørelse av klage på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 7 i 2015 Klima- og miljødepartementet viser til klage14. januar 2015 fra Saltdal kommune og av 14.

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 28.08.2013 Vår ref.: 2013/16 Arkivnr: 434.11 adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i region 6 Midt-Norge

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Sak 38/15: Forslag til kvote for kvotejakt på gaupe 2016 I Forskrift om forvaltning av rovvilt (fastsatt ved kgl. res.18. mars 2005

Detaljer

Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling 5 i

Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling 5 i DET KONGELIGE KLIMA- OG MILjØDEPARTEMENT Ifølge liste Deres ref Var ref Dato 17/2130 8 september 2017 Avgjørelse av klage over vedtak om kvote for lisensfelling 5 i 2017-2018 av jerv i region Vi viser

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 15.11.2010 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer