Velkomen til nytt skuleår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomen til nytt skuleår"

Transkript

1 Ål ungdomsskule

2 Velkomen til nytt skuleår Skuleåret ligg framfor oss med mange blanke ark, mange mogelegheiter og sikkert nok av utfordringar. Organisering av skuledagen sine arbeidsøykter og pauser på ein ny måte blir veldig spanande å gjennomføre. Vi er spent på å sjå korleis dei ideelle tankane våre vil fungere i praksis. Alle må gi ny-organiseringa litt tid til å gå seg til nå i starten. Nytt i år er introduksjon av «Kjærlighet og grenser». Meir informasjon om dette finn du lenger ut i heftet Alle tilsette har i fellesskap arbeidd med førebuing i fem dagar. Personalgruppa har fått med ein ny medarbeidarar på laget, og to kjem tilbake etter å ha vore ute eit år. 34 vaksne er klare til å ta imot alle elevane denne hausten. Valfag for elevane på alle tre trinna blir spennande og utfordrande for oss alle. Vi ser imidlertid at det er positivt for ungdomsskulen å få inn slike praktisk retta fag. Arbeidet med «Lesing i alle fag» og «Vurdering for læring» blir vidareført. Dette ser vi på som viktig arbeid for å oppnå måla i dei kommunale og nasjonale planane som handlar om at godt tilpassa undervisning vil gi «Betre læring». Eg ser fram til eit nytt skuleår med godt samarbeid med både elevar og føresette. Anne Marie P.S. Når du har lese dette hefte med informasjon om skulen, ber vi om at du kvitterer for dette i meldingsboka til eleven.

3 ÅL KOMMUNE OPPVEKSTSEKTOR 3570 ÅL SKULERUTA Sektorutval for kultur og oppvekst vedtok i møte , saksnr 58/13, fylgjande skulerute for skuleåret 2014/2015: Månad Dagar Ferie og fridagar August 10 Første skuledag måndag September 20 Haustferie (veke 40) Oktober 20 Haustferie (veke 40) November 20 Desember 15 Siste skuledag fredag Januar 20 Første skuledag måndag Februar 15 Vinterferie (veke 9) Mars 20 Påskeferie April 18 Påskeferie Mai 17 Fri fredag og torsdag (Kr. Himmelfartsdag) Elevfrie dagar fredag og måndag (2. pinsedag) Juni 15 Siste skuledag fredag SUM 190 Merknader til skuleruta: Etter vedtektene for barnehagane i Ål startar barnehageåret samtidig med skuleåret. Foreldre/føresette bør ikkje be elevane fri utanom oppsette ferie og planleggingsdagar. Etter Opplæringslova 2-11 kan det maksimalt gjevast permisjon for elevar inntil 10 dagar. Siste skuledag før jule- og sommarferien fylgjer timeplanen når det gjeld lengde på dagen. Eldgrim Springgard kommunalsjef

4 Datoar for nasjonale prøver 2014 Lesing 8. trinn (Papirprøve) Nasjonal prøve i: Lesing 9. trinn Same prøve som på 8. trinn (Papirprøve) Engelsk 8. trinn (elektronisk prøve) Rekning 8. trinn (elektronisk prøve) Rekning 9. trinn Same prøve som på 8. trinn (elektronisk prøve Gjennomføring Onsdag 17. september Veke (15.september 10.oktober) Nasjonal prøve i lesing på 8. og 9. trinn Nasjonale prøver i lesing er ei papirprøve. Det er sett av ein dag til gjennomføring av denne prøva. Elevar med fråvær denne dagen skal ta prøva når dei er tilbake på skulen. Nasjonal prøve i engelsk og rekning Dato for kvar einskild klasse blir bestemt på skulen. Informasjon til alle på arbeidsplan til eleven, Its learning og på heimesida til Ål kommune/ål ungdomsskule AMS

5 Eksamensplan for sentralt gitt skriftleg eksamen Endret 30. mai Dato Onsdag 13. mai Måndag 18. mai Tysdag 19. mai Onsdag 20. mai Torsdag 21. mai Fredag 22. mai Hending Opplysning om trekkfag kl Førebuing til eksamen (materiellet blir tilgjengeleg for elevane kl. 0900): ENG0012 engelsk Eksamen: ENG0012 engelsk Førebuing til eksamen (materiellet blir tilgjengeleg for elevane kl. 0900): NOR0214 norsk hovudmål/ NOR0215 norsk sidemål Eksamen: MAT0010 matematikk Eksamen: NOR0214 norsk hovudmål Eksamen: NOR0215 norsk sidemål Fellessensur Fylkesmennene har ansvaret innanfor sine regionar, inkludert fastsetjing av dato for fellessensuren. Denne skal gjennomførast 17.juni. Munnleg eksamen Elevane blir trekte ut til lokalt gitt munnleg eksamen i eit av desse faga: Norsk, matematikk, engelsk, RLE, naturfag, samfunnsfag eller tilvalsfag. Dato blir bestemt i regionalt møte i haust.

6 Kontakt mellom heim og skule For oss som arbeider ved skulen er det viktig å ha god kontakt med dykk føresette for å leggje opp til ein god læringssituasjon for elevane. Dette er i tråd med forskrift til opplæringslova 20-1: Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat Vi har eit felles mål om at elevane skal lære fag og lære å vere saman med andre. Difor oppmodar vi dykk til å vise stor interesse og følgje med i skulearbeidet. Vi sender ut mykje informasjon både på papir og elektronisk. Læringsplattforma Its learning kan både elevar, føresette og lærarar bruke. Her ligg informasjon og arbeidsplanar til elevane. Foreldrerådet kan og ha informasjon her. Informasjon om pålogging finn de på nettsida til Ål kommune/skule og opplæring. Skulen har eigen nettside på som blir oppdatert jamleg. Viktigast av alt er at vi møtast og samtaler om eleven og skulearbeidet. Foreldremøte og foreldresamtaler er viktige møtepunkt. Dessutan er alle hjarteleg velkomne til å besøke oss eller ta del i arrangement og aktivitetar skulen har gjennom året. SMS-teneste ved skulen! Du kan sende SMS direkte til skulen og kontaktlærer. Send: AAL KLASSE [tekst] til Ynskjer du f.eks. å gje beskjed til kontaktlærar om at barnet ditt er sjuk, kan du gjere slik: «AAL 9A Per er sjuk i dag. Helsing Lise.» til Sjå meir informasjon på heimesida til Ål kommune/ål ungdomsskule Helsesyster Skulehelsesyster Randi Torgunn Roset har kontordag tysdagar frå kl 9.00.

7 Føring av fråvær i grunnskulen Det er bestemt at fråvær skal førast på vitnemålet til alle elevar i grunnskulen. Saman med dette pålegget kom det retningslinjer for å kunne trekke ifrå inntil 10 dagar pr. skuleår. Dette fråtrekket er det dei føresette som skal be om. Skulen tek omsyn til dette ved fråværsføringa. Ved sjukefråvær: Lever melding i meldingsboka som tidlegare. Frå og med 4.sjukedagen kan foreldre be om fråtrekk av dagar på vitnemålet. Då må det leggjast ved legeerklæring med søknaden. Viktig at tidsrommet for fråværet kjem fram. Ved permisjon: Når foreldre/føresette ber elevar fri, kan dei samtidig be om at fråværet blir trekt frå i føringa på vitnemålet. Permisjonssøknader blir vurdert i kvar einskild tilfelle. Skulen oppmodar om å begrense omfanget av dette. Nokre arbeidsperiodar er ekstra viktig at elevane er på skulen. Hausten for 8.trinn er ein periode der elevane skal bli godt kjent med den nye skulen og rutinane her. Vårsemesteret for elevane på 10.trinn er det spesielt viktig med målbevisst arbeid fram imot eksamensperioden. Merknad frå kommunalsjefen i skuleruta: Foreldre/føresette bør ikkje be elevane fri utanom oppsette ferie-/planleggingsdagar. OBS! Eksamensmånadene blir det ikkje innvilga permisjonar. Andre prøvedagar må vi også unngå permisjonar. Alternative dagar for prøve/tentamen kan de ikkje alltid rekne med at vi kan leggje til rette for. Tentamensdagane blir lagt på heimesida om kort tid. Ansvar for bøker og anna utstyr I arbeidet med å gjera elevane meir bevisst på ansvaret dei har for å ta vare på alt utstyr dei bruker til skulearbeid, - t.d. bøker, har vi nå utarbeidd eit system med registrering for kvar einskild. Den boka eleven får delt ut ved skulestart har han/ho også ansvar for å levere inn i tilsvarande stand ved skuleårets slutt i juni. Om ikkje dette skjer, vil det bli sendt ein faktura til føresette pålydande kostnaden for den aktuelle boka. Kanskje lurt at du som føresett følgjer opp litt undervegs i løpet av skuleåret. Nokon treng litt hjelp til å ha oversikt over utstyret sitt.

8 Aktivitetsdagar m.m.* 8.trinn Innhald Tid Fag Ansvarleg lærar Foreldreoppgåver August Bli kjent tur Dobbel dag Kont. lærarar Skyss heim Aktivitetsdag (alle 1 dag Kr.øv Kr.øv ++ Medhjelpar på ulike øvingar September trinn) Forteljarkveld/ 1 dag (kveld) No, nat, eng Kont.-/faglærar Ansv. for eit måltid til elevane Januar Fagkveld før kveldsøkta på skulen. Skyss heim Februar Skiskyting 1 dag Kr.øv Kr.øv-lærarar Medhjelpar på Liatoppen Mars Vinteraktivitetsdag 1 dag Eiga gruppe Medhjelpar på ulike øvingar? Juni 9. trinn Overnatting med 2 dagar (1 døgn) Kr.øv, nat. Faglærar, valfaglærar Transport og medhjelpar ved telt/ sykkeltur behov Vikingleikar ½ dag 8. tr August Leirskule 5 dagar Nat, samf, kr.øv, Kont.lærarar HMS-dag 1 dag Nat, Samf Gjensidige/kont.lærar Følgje gruppe på Torpomoen? September Aktivitetsdag (alle trinn) 1 dag Kr.øv Kr.øv ++ Medhjelpar på ulike øvingar Oktober TV-aksjonen Innsamlingsdag Samf, RLE Komm. + kont.person Ved behov Desember Elevball (½ dag)1kv+ føreb Mus, mh, no, 9. trinn Servering, vakt og rydd

9 Mars Mai Juni Alpindag ½ dag Kr.øv Kr.øv-lærarar Medhjelpar på ulike øvingar Vinteraktivitetsdag i fjell/utmark 1 dag Kr.øv Eiga gruppe Medhjelpar på ulike øvingar Skogdag 1 dag Nat, samf Hallingskog / Kont.lærar Avslutning 10.trinn 1 kveld 9.trinn elevar serverer foreldre oppvask Vikingleikar (8+9) ½ dag 8. trinn 10. trinn August Fjelltur 1 dag Kr.øv/nat 10. trinn Skyss heim Sept(?) Teater ½ dag (1 kveld) Norsk 10. trinn Skyss til/frå kulturhuset Aktivitetsdag (alle 1 dag Kr.øv Kr.øv ++ Medhjelpar på ulike øvingar September trinn) Geologitur 1 dag Nat/Samf Faglærarar Mars April Snøhole 2 dagar (1 døgn) Kr.øv Kr.øv-lærarar Medhjelpar i vinterfjellet Polentur 7 dagar (8 dagar) Samf, RLE, 10. trinn/føresette Medhjelpar på tur April norsk, språkfag, matte Juni Avslutning 1 dag (1 kveld) 10.trinn Ha med mat/drikke. Rydding * Dagar til faget Utdanningsval kjem i tillegg. Sjå eige oppsett. Gjennomgått februar Ny gjennomgang haust 2014.

10 Datareglar August All bruk av datamaskiner og datasystem skal vere knytt til undervisning og skulearbeid. 2. På skulen sine datasystem (SkyDrive og It s learning) loggar eg på meg på med mitt brukarnamn og passord. 3. På SkyDrive og It s learning har eg ansvar for mitt område og her lagrar eg berre arbeid eg driv med på skulen. Innhaldet kan bli gjennomgått. 4. Om eg tek med meg eller lastar opp filar heimanfrå, skal eg sjekke filene for virus før eg opnar dei på skulen. 5. Det eg skriv ut på skulen skal vere knytt til skulearbeid. 6. På skulen skal eg ikkje ete eller drikke i nærleiken av datamaskiner. 7. Når eg jobbar på data plasserer eg meg slik at lærar kan sjå og ha tilsyn med skjermbiletet. 8. Eg tek vare på maskinene og veit at eg kan bli erstatningspliktig om PC blir øydelagt. 9. Installer programvare berre etter avtale med lærar. INTERNETT 10. Eg går ikkje inn på sider med rasistisk eller pornografisk innhald. 11. Dersom eg legg ut informasjon (tekst, bilete osb.) på Internett må eg følgje reglar for dette. 12. Nedlasting av musikk, video og dataprogram gjere eg berre etter avtale med lærar. 13. På skulen skal datamaskiner i regelen ikkje nyttast til speling og chatting. (Kan avtalast med lærar). IT s LEARNING 14. Eg legg ikkje ut negativ omtale, bilete som kan verke støytande eller bilete utan samtykke. 15. Eg sender ikkje meldingar med innhald som kan oppfattast sårande eller krenkande. Reglane gjeld for all bruk av datamaskiner på skulen og for skulen sine datasystem (SkyDrive og It s learning). Brot på reglane kan føre til at eleven ikkje får bruke skulen sine datamaskiner/ datasystem inntil 3 veker. (Ikkje obligatoriske kurs). Brot på reglane tel og med på karakteren i Orden. Vi har lese og forstått reglane for bruk av datamaskiner på skulen/ datasystema og er kjende med konsekvensane dersom dei blir brotne. Dato: Gruppe: Underskrift elev: Underskrift føresette

11 Kjærlighet og Grenser Kjærlighet og Grenser er et systematisert, kunnskapsbasert, internasjonalt program som forebygger alkohol-, narkotika- og tobakksbruk blant tenåringer. Sentralt i dette programmet er videofilmer som danner grunnlag for diskusjoner og samtaler. Dette programmet: Er rettet mot ungdommer og foreldrene deres Anbefales gjennomført i 7. eller 8.klasse Drives i tett samarbeid med skolen Bidrar i forhold til samarbeid hjem/skole Bygger gode foreldrenettverk Styrker ungdommens sosiale kompetanse Ål kommune ønskjer å gjennomføre dette programmet på 8. trinn. Gjennomføringa blir ein komprimert periode frå haustferien og 8 veker utover hausten. Samarbeide med representantar frå psykisk helse om gjennomføringa ser vi fram til. Vi forventar at de sett av tid noko kveldstid og prioriterer å være med på dette arbeidet. Nettverksbygging i gruppa med føresette ser vi på som eit svært viktig punkt. Detaljert informasjon blir ei sak på foreldremøte til 8.trinn tysdag 2.september kl 19.

12 Til foreldre og føresette på 9. og 10. trinn. INFORMASJON OM VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Forsking viser at det er de foreldre som har størst innvirkning på dei unge sine utdanningsval. Difor ynskjer vi å gje dykk tilbod om: Foreldrekurs - torsdag kl På kurset vil rådgjevar fylgje eit opplegg som er utarbeidd av fylket og blir nytta fleire stader i Buskerud. På kurset får de litt informasjon om vidaregåande opplæring. Deretter får de arbeide med ulike oppgåver/spørjekort for å trene på å finne informasjon på Internett. Det blir og diskusjon om ulike «case» som kan bidra til at de lettare kan rettleie dykkar eigen son eller dotter i deira val. Dette er eit kurs med stor grad av eigenaktivitet og samtale i små grupper. Påmelding til Anne-Karin på kontoret eller til Kjersti G innan Helsing Kjersti Granli Anne Marie Stokkedal - rådgjevar - - rektor - Tlf

13 Tilsette. Arbeidslag, arbeidsoppgåver m.m Funksjon: Namn: Andre oppgåver Rektor: Anne Marie Stokkedal Ass.rektor Arnstein Sørbøen Plangruppe/PALS-team, DKS-kontakt Rådgjevar/sosial-lærar: Kjersti Granli Spes.ped. koordinator: Kjersti Granli Sekretær: Anne-Karin Rustberggard Bibliotekar, Medlem av SU Hilde S. Halstensgård Kantine-ansvar Assistent: Stina Grue Roy Atle Økland Leksearbeid Stian Smestad Leksearbeid Reinhaldar: Aud Marit Sorteberglien Arbeidslag 8: Leiar/K.lærar 8B: Magnhild Storøygard Plangruppe/PALS-team Kontaktlærar 8B: Audun Vestenfor Kontaktlærar 8A: Stein Erik Arnegard Mari Holde Andersson Kontaktlærar 8C Bente Sandven Eileen Magdar Huva Faglærar: Guro Tømmerås Jørstad Gina Ingeborg Hagen Kristina Björn Arbeidslag 9: Leiar/K.lærar 9B: Anne Marit Haraldset Plangruppe/PALS-team Kontaktlærar 9B: Jostein Haugset Kontaktlærar 9A: Liv Margit Sørbøen Trine Aslaksrud Børtnes Faglærar: Berit Hovdegard Ruth Marie Ø. Koksvik Kolbjørn Aas Hovudtillitsvalt Kirstine Wetterhus Noa-koordinator Siri R. Nedremyr Kjersti Granli Arbeidslag 10: Leiar/K.lærar 10A: Inger Tveitehagen Plangruppe/PALS-team Kontaktlærar 10A: Tanja Runningshaugen Kontaktlærar 10B: Margit Bergstrøm Kjersti L. Slåtto Kontaktlærar 10C: Henrik Haugestøl IKT-ansvar. Verneombod Solveig Vestenfor Faglærar: Stig R. Nedreberg Ola Vaagan Slåtten Arnstein Sørbøen AMS

14 Til føresette PALS POSITIVT SKULEMILJØ PALS (= positiv atferd, støttande læringsmiljø og samhandling) er ein skuleomfattande modell der målet er å styrke fagleg og sosial kompetanse hos elevane, samt å førebyggje og meistre atferdsproblem. Modellen er utarbeidd av Atferdssenteret i Oslo og blir nytta av skular i heile landet. PALS er innført på Nedre Ål skule og Ål Ungdomsskule. Kjenneteikn på PALS er positivt formulerte reglar fokus på ynskt åtferd ros og oppmuntring grensesetjing og konsekvensar PALS-arbeidet har resultert i at me har laga hovudreglar for orden og åtferd i tre punkt: Vis respekt, ansvar og omsorg. laga positivt formulerte reglar: Elevar og lærarar kom med forslag til reglar for undervisningsrom, fellesrom og uterom. Forslaga vart redigerte til det som no er skulen sine ordensreglar. hatt designkonkurranse på logo. Logoen vert brukt på alt materiell som har med PALS å gjere. laga opplegg for ros og belønning, effektiv og god læringsleiing. laga konsekvensbank for brot på reglar. Dette vert gjennomgått med elevane i samband med ordensreglane. Brot på forventa åtferd vert registrert i hendelsesrapportar som er til hjelp i det systematiske arbeidet for eit betre læringsmiljø. Fokus og utviklingsarbeid i PALS dette året er å utarbeide/justere felles system for belønning, og å arbeide med læringsleiing i klasserommet. I tillegg må me arbeide noko meir med uteområdet sidan det har endra seg til nærmiljøanlegg. I Ål si satsing Betre læring i Ål kommune er PALS eit hjelpemiddel. Eit systematisk arbeid i heile skulen vil forhåpentlegvis vere med å skape betre trivsel, tryggleik og læring på Ål Ungdomsskule. Mvh PALS-teamet ved Ål ungdomsskule

15 Ordens- og åtferdsreglar I.h. 5.1 Hovudregel: Alle har ansvar for at Ål ungdomsskule er ein trygg og triveleg stad å vere, og viser respekt og omsorg for kvarandre. Ingen skal bli utsette for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme. Døme på ønska Orden Åtferd elevåtferd* Vis ansvar Vis respekt Vis omsorg Generelt Undervisningsrom (t.d. base, grupperom kunst og handverk, mat og helse, auditorium, i-hall) Fellesrom i pauser (t.d. garderobe, gangar, kantine, baserom) Ute (på skuleplassen) På skulevegen (på bussen, langs skulevegen) halde orden på tinga dine rydde etter deg bruke søppelkassene ting som blir borte, må du til vanleg erstatte sjølv ha med det du treng møte presis - på rett stad vere aktiv - vise god innsats levere skulearbeid til rett tid mobilfri sone musikk på øyra etter avtale med lærar (kan inkl. mobil) setje utesko i skohyllene og henge klede på plass gå roleg og direkte dit du skal sitje ved bord når du et mobiltelefon på lydlaus kan nyttast, med unntak av til samtale. Samtale foregår ute, eller etter avtale med lærar. Ved internettsurfing gjeld «Datareglar» vere ute i midttimen og siste friminutt (grense -15 o C) vere på skuleområdet ha med melding om du har ærend på Sundre ta vare på uteområdet med hjelm kan du sykle og skate i nærmiljøanlegget mobiltelefon kan brukas gå/sykle på fortau eller i vegkanten nytte gangvegen frå skuletoppen til skulen sitje roleg på bussen unngå farleg leik vere høfleg godta at vi er og meiner forskjellig fotografering og filming bare etter løyve juks er det nulltoleranse for miljøet vårt er rusfritt følgje beskjedar lytte når andre har ordet la andre få jobbe uforstyrra rekke opp handa når du vil seie noko ta vare på bøker, utstyr, inventar og skulebygg gi medelevar arbeidsro og matro la andre sine ting vere i fred ta tilsnakk la medelevar vere i fred du kan kaste snøball på blink la andre sine syklar vere i fred følgje reglar i aktivitetar gje plass slik at alle har eit sete å sitje på i bussen vere hjelpsam helse på kvarandre oppmuntre og støtte kvarandre til å delta kunne samarbeide med alle behandle kvarandre fint halde ein god tone overfor elevar og tilsette vere inkluderande - la alle vere med på spel le med og ikkje av støtte den som vert mobba hente hjelp viss nokon har problem seie frå viss noko skjer

16 * Lista ovanfor er ikkje uttømmande. Eit punkt vil kunne gjelde på andre område enn det er sett opp. Dette er konkretiserte reglar for vår skule, og dei bygger på det gjeldande kommunale og nasjonale lovverket. Konsekvensar Ved brot på reglane kan m.a. følgjande konsekvensar kome på tale: KONSEKVENS Forklaring Kan nytte: 1. Påminning Påminning om regel munnleg tilrettevising frå tilsette. Alle tilsette 2. Samtale Samtale med lærar, leiinga og/eller føresette for å løyse problem Alle tilsette /problemløysing og førebygge gjentaking. 3. Merknad Lærar noterer regelbrot og informerer med brev heim ved x Alle tilsette merknader. 4. Byte plass Konsekvens inneber at elev må sitje på annan plass i Lærarar undervisningsrommet eller på grupperom å jobbe. 5. Vist til leiinga Konsekvens er at eleven blir tatt ut av undervisning/aktivitet og Lærarar må vere hos leiinga. 6. Inndraging av Gjenstandar som blir brukt i strid med reglementet, forstyrrar Alle tilsette gjenstandar undervisning eller er farlege blir inndratt, t.d. mobiltelefon, lighter, fyrstikker, brus, energidrikk, snop 7. Utestenging Konsekvens inneber at elev blir utestengt frå t.d. aktivitet i Lærarar faget, felles arrangement eller datasystemet. Eleven får då andre oppgåver i faget. 8. Ta att forsømt tid Eleven må ta att tapt tid ved t.d. ugyldig fråver som forseintkoming. Dette skjer utanom skuletid etter avtale med Lærarar 9. Erstatning ved skade føresette. Konsekvens inneber at elev må rydde opp, plukke søppel, vaske, ha ekstraveke som ordenselev el.l. Det kan og bli økonomisk erstatning ved skadeverk. 10. Karakter i Konsekvens inneber at eleven kan få nedsett karakter i orden orden/åtferd og/eller åtferd. Jf ordensreglar og kriterium. 11. Inndra friminutt Konsekvens inneber at eleven ikkje får ha friminutt saman med andre elevar. 12. Byte gruppe Konsekvens inneber at eleven for ein kortare eller lengre periode må følgje undervisninga ei ein anna gruppe. 13. Bortvising Konsekvens inneber at eleven kan bli vist bort frå undervisninga for resten av dagen, ein, to eller tre dagar. Rektor tek avgjerd etter samråd med lærarane til eleven. Elev og føresette skal vere informert og ha høve til å uttale seg før vedtak vert gjort. (jf Opplæringslova 2-10) Lærarar Rektor Lærarar Lærar Rektor Rektor 14. Melding til politiet Alvorlege saker kan bli meld til politiet. Rektor Ved alvorlege brot på reglane / konsekvensar, vert dei føresette informerte Ordens- og åtferdsreglane er heimla i opplæringslova ( 2-9), gjeld alle stader der skulen har ansvaret for elevane, og skal kvar haust gjerast kjent for elevar og føresette. Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet. Vurderinga i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. (jf. Forskr. til oppl.lova 3.-5) Vedtatt av Samarbeidsutvalet

17 ÅL UNGDOMSSKULE Postboks Ål Telefon: Telefaks: E-post: Rektor: Anne Marie Stokkedal Tlf / E-post: Kontakt gjerne skulen! Noko du lurar på? Ta heller kontakt ein gong for mykje enn ein for lite. Kontoret på skulen er ope kvar skuledag frå kl 8.00 til Der treff du Anne-Karin Rustberggard, vår sekretær. Du kan ringe skulen sitt direktenummer, bruke e- post eller faks (sjå øvst på sida), eller ringe Ål kommune sitt servicetorg, tlf Skal du ha tak i ein lærar? Ring kontoret, så formidlar vi meldingar. Dei ringer opp att når det høver. Leksearbeid på skulen frå veke 35 Skulen er open for frivillig leksearbeid måndagar og onsdagar frå skuleslutt til kl Tilsette ved skulen er til stades og kan gi råd og rettleiing. Tida skal nyttast til å - arbeide med heimeoppgåver og arbeidsplan. - arbeide åleine eller saman med andre. (Sjå eige skriv)

Foreldre ved Ål ungdomsskule

Foreldre ved Ål ungdomsskule Foreldre ved Ål ungdomsskule I. Kven er kva Om du lurer på dei ulike rollene til foreldrekontaktane på ungdomsskulen, sjå Foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG) sine heimesider, www.fug.no SU- samarbeidsutvalget

Detaljer

Reglar for orden og oppførsel. Gol skule

Reglar for orden og oppførsel. Gol skule Reglar for orden og oppførsel Gol skule Føremål Reglar for orden og oppførsel skal bidra til eit godt arbeidsmiljø for elevane, fremje gode arbeidsvanar og orden samt ivareta elevane si helse. Reglane

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

Fyrste skuledag etter jul måndag 5. januar

Fyrste skuledag etter jul måndag 5. januar Ål ungdomsskule Julehelsing frå rektor «Du grønne, glitrende tre, god dag Velkommen, du som vi ser så gjerne med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne» Ute glitrar det i 3 små

Detaljer

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen.

Vi snakkar fint til og om kvarandre. Vi løyser konfliktar på ein fredeleg måte. Vert du eller andre plaga, sei ifrå til ein vaksen. 1 Alle elevar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring (Opplæringslova 9a-1) Det vil seie at alle elevane : har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra Fotlandsvåg skule 5283 Fotlandsvåg TLF.56 19 23 30 Faks. 56 19 23 31 Rektor: Kjell Haugland 56 19 23 55 Personalrom 56 19 23 50 fotlandsvag.skule@osteroy.kommune.no Ein trygg stad å vera ein god stad å

Detaljer

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret

LEIRVIK SKULE. Velkomen til skuleåret LEIRVIK SKULE I dette heftet finn de: Velkomen til skuleåret 2017 2018 - Informasjon om skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø - Trivselsreglar - Innkalling til foreldremøte i veke 35 og

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

Ordensreglement. Bremnes ungdomsskule

Ordensreglement. Bremnes ungdomsskule Ordensreglement Bremnes ungdomsskule ORDENSREGLAR Møta førebudd og presis til timane. Visa gode arbeidsvanar og god arbeidsinnsats. ÅTFERDSREGLAR Visa omsyn og respekt for andre på skulen og på skulevegen.

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Vedtatt i Skulemiljøutvalet

Vedtatt i Skulemiljøutvalet Vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.2010 FELLES ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE Ordensreglementet er heimla i Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 9A-10 og 9A-11. 1 Føremål Ordensreglementet

Detaljer

ORDENSREGLAR FOR HEMSEDAL BARNE- OG UNGDOMSSKULE

ORDENSREGLAR FOR HEMSEDAL BARNE- OG UNGDOMSSKULE ORDENSREGLAR FOR HEMSEDAL BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1. Du skal vise god framferd mot andre. 2. Du skal delta positivt og aktivt i undervisninga 3. Du skal vere klar i klasserommet når undervisninga startar

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger

Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den 06.11. 2013 Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger Gjeldande frå 01.12.2013 I Innleiing 1 Heimel Opplæringslova 2-9: Ordensreglement

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter elevane har Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Konsekvensar

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Vedtatt: Kommunestyret 12. April 2011 1. INNHALD 1 Heimel Med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule:

LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule: LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule: Jfr. forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskular i Bergen, gjeldande frå 1.august 2011 Reglar knytte til orden: 1. Møt presis til

Detaljer

Rossland skule. Foreldremøte. Rossland skule. 9A og 9B

Rossland skule. Foreldremøte. Rossland skule. 9A og 9B Foreldremøte Rossland skule 9A og 9B 14.09.16 Me skal snakke om: Timeplan Avgangsfag Orden/Åtferd Fråvær Årshjul Venskapsklasse i USA Trivsel - Elevane sitt psykososiale miljø Val av klassekontakt Klassetur?

Detaljer

Respekt på Rommetveit skule

Respekt på Rommetveit skule Respekt på Rommetveit skule Frå og med hausten 2014 er Rommetveit skule ein RESPEKT-skule. Det vil seie at RESPEKTprogrammet skal vere gjennomgåande i heile vår kultur og alt vårt arbeid. RESPEKT er ikkje

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Rubbestadneset skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014,

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Moster skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014, sak

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar

Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Svein Ove Rørvik - rektor Inger-Helen Kallestad undervisningsinspektør Elisabeth Skjerdal SFO-leiar Anita og Annette Vær en god rollemodell Barn arver ikke leseferdighet og leseglede av foreldre, men de

Detaljer

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald Innhald I. Innleiing... 2 1. Heimel... 2 2. Føremål... 2 3. Verkeområde... 2 II. Reglar og sanksjonar... 2 4. Generell oppførsel... 2 4-1. Du har krav på:... 2 4-2. Du har plikt til å:... 3 Ut frå 4-1

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Forsand skule der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Me er heldige som får bli kjent med, ta vare på og undervisa nettopp ditt barn! Derfor er dette er viktig for oss: å

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR AUSTEBYGD SKULE I RADØY KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR AUSTEBYGD SKULE I RADØY KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR AUSTEBYGD SKULE I RADØY KOMMUNE Ordensreglementet er ei forskrift fastsett med heimel i Lov av 17. juli 1998 nr. 61: Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova)

Detaljer

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Hafslo barne- og ungdomsskule - Tiltaksplan mot mobbing Revidert juni 2012 9 A opplæringslova: Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og

Detaljer

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET

Forsand skule. der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Forsand skule der læring og trivsel går hand i hand PLAN FOR HEIM-SKULE SAMARBEIDET Me er heldige som får bli kjent med, ta vare på og undervisa nettopp ditt barn! Derfor er dette viktig for oss: å arbeida

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM.

FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. FORELDREMØTE 8. TRINN ONSDAG 12.03.13 VURDERING, FRÅVER, VALFAG MM. Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utdrag frå Opplæringslova: Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skulane i Austevoll

Forskrift om ordensreglement for skulane i Austevoll Forskrift om ordensreglement for skulane i Austevoll Gjeldande frå 01.04.11 Heimel Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN. Aukra kommune

FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN. Aukra kommune FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN Aukra kommune Vedteken av Aukra kommunestyre 13. juni 2013 i K-sak 35/13 Ordensreglement er gitt med heimel i Opplæringslova 2-9: 2-9. Ordensreglement og liknande

Detaljer

Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015. Vel møtt!

Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015. Vel møtt! Foreldremøte Harøy skule 17.9.2015 Vel møtt! Informasjon om skulen Ny skuleleiing Kva skal eg gjere ved spørsmål og problem Ordens-/datareglement Tilpassa opplæring og spesialundervising Råd og rettleiing

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og åtferd ved skulane i Herøy kommune

Forskrift om reglement for orden og åtferd ved skulane i Herøy kommune Forskrift om reglement for orden og åtferd ved skulane i Herøy kommune Kapittel 1 Innleiing 1.1 Heimel Ordensreglementet er gjeve med heimel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskulen og den vidaregåande

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015.

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. BØ SKULE Rektor: Gyrid Kvaale tlf: 35059452 Sentralbord: Gunn Berit Sønstebø tlf: 35059450 SFO leiar: Liv Bente V. Øygarden tlf: 35059473 MEDARBEIDARAR PÅ SFO SKULEÅRET

Detaljer

Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd

Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Handlingsplikta Opplæringslova 9a 3 andre ledd Oktober 2015 LOVGRUNNLAG Opplæringslova 9a 3 andre ledd plikta til å undersøkje, varsle

Detaljer

Øystese barneskule. Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd

Øystese barneskule. Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd Øystese barneskule Plan og tiltak ved mobbing og anna uønskt elevåtferd Definisjonar: -Mobbing -Åtferdsproblem Kva gjer me? - Tiltak - Mal for tiltaksplan 2011-15-03 1 MOBBING Definisjon: Same elev/elevar

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULANE I FØRDE OG SFO I FØRDE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULANE I FØRDE OG SFO I FØRDE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULANE I FØRDE OG SFO I FØRDE Vedteke i Førde bystyre 17.06.2010 Innleiing 1. Heimel Forskrift om ordensreglement i grunnskulane og SFOane i Førde har heimel i Opplæringslova

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

TOKKE SKULE - Orden - og samspelsreglar på Tokke skule

TOKKE SKULE - Orden - og samspelsreglar på Tokke skule TOKKE SKULE - opp og fram KUNNSKAP MEISTRING TRIVSEL Orden - og samspelsreglar på Tokke skule Tokke skule er plassen der elevar og vaksne trivast og er trygge. Vi syner respekt for alle på skulen. Vi tek

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Årsplan for

Årsplan for Årsplan for 2015-2016 Fister SFO 1 Innholdsfortegnelse Aktivitetsplan... 3 Hausten 2015... 3 Aktivitetsplan... 4 Våren 2016... 4 Hovudmåla for SFO jamfør opplæringslova 13-7... 4 Målsetjing... 5 SFO tilbodet...

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Våge skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014, sak

Detaljer

Ordensreglementet er ei forskrift, jf Opplæringslova 2-9 og 3-8 og Forvaltningslova 2.

Ordensreglementet er ei forskrift, jf Opplæringslova 2-9 og 3-8 og Forvaltningslova 2. ORDENSREGLAR VED FORSAND SKULE Ordensreglementet til Forsand skule tek sikte på å fremja samarbeid, trivsel, respekt og medansvar for alle i skulesamfunnet. Det skal også gjera sitt til å førebyggja skadar

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune (Revidert etter høyring i brukargruppene)

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune (Revidert etter høyring i brukargruppene) Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune (Revidert 01.01.2018 etter høyring i brukargruppene) 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

NOTAT. Forslag til felles forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam. Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam herad

NOTAT. Forslag til felles forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam. Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam herad KVAM HERAD NOTAT Til Jarle Sortevik Skulekontoret Dato: 17.01.2013 Frå Jarle Sortevik Vår ref: 13/66-2/N-212.0//JASO Forslag til felles forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam Forskrift om

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

Grete S. Lundekvam møtte frå administrasjonen. Eldgrim Springgard og Hilde Løkensgard Bjørnsvik

Grete S. Lundekvam møtte frå administrasjonen. Eldgrim Springgard og Hilde Løkensgard Bjørnsvik MØTEPROTOKOLL Sektorutval for kultur og oppvekst Dato: 17.12.2013 kl. 9:00-13.00 Stad: Sando barnehage Arkivsak: 13/00009 Tilstades: Birger Jorde (Krf), Ellen Oppsato Mikkelrud (V), Bjørg Torsteinsrud

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule 1 Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule Fastsett med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 3-7 og 9A-10, forskrift til opplæringslova av 23. juni

Detaljer

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar.

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. Opningstid SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. SFO tek til kl.07.00-08.20 (utetid-08.30) og etter skuletid kl. 13.15/14.00 og 12.00-16.30. SFO har ope 190

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

ORDENS- REGLEMENT BØ SKULE

ORDENS- REGLEMENT BØ SKULE ORDENS- REGLEMENT BØ SKULE Innhald 1.0 Innleiing og føremål... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Virkeområde... 3 2.0 Reglar og sanksjonar... 4 2.1 Reglar om orden og åtferd... 4 2.2 Tiltak ved brot på ordensreglementet...

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017

Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 Resultat frå lokal trivselsundersøking våren 2017 I år nytta me Google.com for å få inn svar på nett, og fekk 34 av 48 moglege svar. Av og til = 5,9% (to elevar) som seier at dei vert dytta eller blir

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET

SOSIAL KOMPETANSE, kva er det? Barn som strevar med sosial kompetanse, må læra det ZERO TRIVSELSPROGRAMMET Satsingsområde: TSK TYDELEG, STØTTANDE, KLASSELEIING SOL () Leseopplæring tidleg innsats Sosial kompetanse ZERO Trivselsprogrammet Pilotskule: Relasjonskompetanse Bjørnar Fjellhaug- rektor Inger-Helen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer