Velkomen til nytt skuleår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomen til nytt skuleår"

Transkript

1 Ål ungdomsskule

2 Velkomen til nytt skuleår Skuleåret ligg framfor oss med mange blanke ark, mange mogelegheiter og sikkert nok av utfordringar. Organisering av skuledagen sine arbeidsøykter og pauser på ein ny måte blir veldig spanande å gjennomføre. Vi er spent på å sjå korleis dei ideelle tankane våre vil fungere i praksis. Alle må gi ny-organiseringa litt tid til å gå seg til nå i starten. Nytt i år er introduksjon av «Kjærlighet og grenser». Meir informasjon om dette finn du lenger ut i heftet Alle tilsette har i fellesskap arbeidd med førebuing i fem dagar. Personalgruppa har fått med ein ny medarbeidarar på laget, og to kjem tilbake etter å ha vore ute eit år. 34 vaksne er klare til å ta imot alle elevane denne hausten. Valfag for elevane på alle tre trinna blir spennande og utfordrande for oss alle. Vi ser imidlertid at det er positivt for ungdomsskulen å få inn slike praktisk retta fag. Arbeidet med «Lesing i alle fag» og «Vurdering for læring» blir vidareført. Dette ser vi på som viktig arbeid for å oppnå måla i dei kommunale og nasjonale planane som handlar om at godt tilpassa undervisning vil gi «Betre læring». Eg ser fram til eit nytt skuleår med godt samarbeid med både elevar og føresette. Anne Marie P.S. Når du har lese dette hefte med informasjon om skulen, ber vi om at du kvitterer for dette i meldingsboka til eleven.

3 ÅL KOMMUNE OPPVEKSTSEKTOR 3570 ÅL SKULERUTA Sektorutval for kultur og oppvekst vedtok i møte , saksnr 58/13, fylgjande skulerute for skuleåret 2014/2015: Månad Dagar Ferie og fridagar August 10 Første skuledag måndag September 20 Haustferie (veke 40) Oktober 20 Haustferie (veke 40) November 20 Desember 15 Siste skuledag fredag Januar 20 Første skuledag måndag Februar 15 Vinterferie (veke 9) Mars 20 Påskeferie April 18 Påskeferie Mai 17 Fri fredag og torsdag (Kr. Himmelfartsdag) Elevfrie dagar fredag og måndag (2. pinsedag) Juni 15 Siste skuledag fredag SUM 190 Merknader til skuleruta: Etter vedtektene for barnehagane i Ål startar barnehageåret samtidig med skuleåret. Foreldre/føresette bør ikkje be elevane fri utanom oppsette ferie og planleggingsdagar. Etter Opplæringslova 2-11 kan det maksimalt gjevast permisjon for elevar inntil 10 dagar. Siste skuledag før jule- og sommarferien fylgjer timeplanen når det gjeld lengde på dagen. Eldgrim Springgard kommunalsjef

4 Datoar for nasjonale prøver 2014 Lesing 8. trinn (Papirprøve) Nasjonal prøve i: Lesing 9. trinn Same prøve som på 8. trinn (Papirprøve) Engelsk 8. trinn (elektronisk prøve) Rekning 8. trinn (elektronisk prøve) Rekning 9. trinn Same prøve som på 8. trinn (elektronisk prøve Gjennomføring Onsdag 17. september Veke (15.september 10.oktober) Nasjonal prøve i lesing på 8. og 9. trinn Nasjonale prøver i lesing er ei papirprøve. Det er sett av ein dag til gjennomføring av denne prøva. Elevar med fråvær denne dagen skal ta prøva når dei er tilbake på skulen. Nasjonal prøve i engelsk og rekning Dato for kvar einskild klasse blir bestemt på skulen. Informasjon til alle på arbeidsplan til eleven, Its learning og på heimesida til Ål kommune/ål ungdomsskule AMS

5 Eksamensplan for sentralt gitt skriftleg eksamen Endret 30. mai Dato Onsdag 13. mai Måndag 18. mai Tysdag 19. mai Onsdag 20. mai Torsdag 21. mai Fredag 22. mai Hending Opplysning om trekkfag kl Førebuing til eksamen (materiellet blir tilgjengeleg for elevane kl. 0900): ENG0012 engelsk Eksamen: ENG0012 engelsk Førebuing til eksamen (materiellet blir tilgjengeleg for elevane kl. 0900): NOR0214 norsk hovudmål/ NOR0215 norsk sidemål Eksamen: MAT0010 matematikk Eksamen: NOR0214 norsk hovudmål Eksamen: NOR0215 norsk sidemål Fellessensur Fylkesmennene har ansvaret innanfor sine regionar, inkludert fastsetjing av dato for fellessensuren. Denne skal gjennomførast 17.juni. Munnleg eksamen Elevane blir trekte ut til lokalt gitt munnleg eksamen i eit av desse faga: Norsk, matematikk, engelsk, RLE, naturfag, samfunnsfag eller tilvalsfag. Dato blir bestemt i regionalt møte i haust.

6 Kontakt mellom heim og skule For oss som arbeider ved skulen er det viktig å ha god kontakt med dykk føresette for å leggje opp til ein god læringssituasjon for elevane. Dette er i tråd med forskrift til opplæringslova 20-1: Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat Vi har eit felles mål om at elevane skal lære fag og lære å vere saman med andre. Difor oppmodar vi dykk til å vise stor interesse og følgje med i skulearbeidet. Vi sender ut mykje informasjon både på papir og elektronisk. Læringsplattforma Its learning kan både elevar, føresette og lærarar bruke. Her ligg informasjon og arbeidsplanar til elevane. Foreldrerådet kan og ha informasjon her. Informasjon om pålogging finn de på nettsida til Ål kommune/skule og opplæring. Skulen har eigen nettside på som blir oppdatert jamleg. Viktigast av alt er at vi møtast og samtaler om eleven og skulearbeidet. Foreldremøte og foreldresamtaler er viktige møtepunkt. Dessutan er alle hjarteleg velkomne til å besøke oss eller ta del i arrangement og aktivitetar skulen har gjennom året. SMS-teneste ved skulen! Du kan sende SMS direkte til skulen og kontaktlærer. Send: AAL KLASSE [tekst] til Ynskjer du f.eks. å gje beskjed til kontaktlærar om at barnet ditt er sjuk, kan du gjere slik: «AAL 9A Per er sjuk i dag. Helsing Lise.» til Sjå meir informasjon på heimesida til Ål kommune/ål ungdomsskule Helsesyster Skulehelsesyster Randi Torgunn Roset har kontordag tysdagar frå kl 9.00.

7 Føring av fråvær i grunnskulen Det er bestemt at fråvær skal førast på vitnemålet til alle elevar i grunnskulen. Saman med dette pålegget kom det retningslinjer for å kunne trekke ifrå inntil 10 dagar pr. skuleår. Dette fråtrekket er det dei føresette som skal be om. Skulen tek omsyn til dette ved fråværsføringa. Ved sjukefråvær: Lever melding i meldingsboka som tidlegare. Frå og med 4.sjukedagen kan foreldre be om fråtrekk av dagar på vitnemålet. Då må det leggjast ved legeerklæring med søknaden. Viktig at tidsrommet for fråværet kjem fram. Ved permisjon: Når foreldre/føresette ber elevar fri, kan dei samtidig be om at fråværet blir trekt frå i føringa på vitnemålet. Permisjonssøknader blir vurdert i kvar einskild tilfelle. Skulen oppmodar om å begrense omfanget av dette. Nokre arbeidsperiodar er ekstra viktig at elevane er på skulen. Hausten for 8.trinn er ein periode der elevane skal bli godt kjent med den nye skulen og rutinane her. Vårsemesteret for elevane på 10.trinn er det spesielt viktig med målbevisst arbeid fram imot eksamensperioden. Merknad frå kommunalsjefen i skuleruta: Foreldre/føresette bør ikkje be elevane fri utanom oppsette ferie-/planleggingsdagar. OBS! Eksamensmånadene blir det ikkje innvilga permisjonar. Andre prøvedagar må vi også unngå permisjonar. Alternative dagar for prøve/tentamen kan de ikkje alltid rekne med at vi kan leggje til rette for. Tentamensdagane blir lagt på heimesida om kort tid. Ansvar for bøker og anna utstyr I arbeidet med å gjera elevane meir bevisst på ansvaret dei har for å ta vare på alt utstyr dei bruker til skulearbeid, - t.d. bøker, har vi nå utarbeidd eit system med registrering for kvar einskild. Den boka eleven får delt ut ved skulestart har han/ho også ansvar for å levere inn i tilsvarande stand ved skuleårets slutt i juni. Om ikkje dette skjer, vil det bli sendt ein faktura til føresette pålydande kostnaden for den aktuelle boka. Kanskje lurt at du som føresett følgjer opp litt undervegs i løpet av skuleåret. Nokon treng litt hjelp til å ha oversikt over utstyret sitt.

8 Aktivitetsdagar m.m.* 8.trinn Innhald Tid Fag Ansvarleg lærar Foreldreoppgåver August Bli kjent tur Dobbel dag Kont. lærarar Skyss heim Aktivitetsdag (alle 1 dag Kr.øv Kr.øv ++ Medhjelpar på ulike øvingar September trinn) Forteljarkveld/ 1 dag (kveld) No, nat, eng Kont.-/faglærar Ansv. for eit måltid til elevane Januar Fagkveld før kveldsøkta på skulen. Skyss heim Februar Skiskyting 1 dag Kr.øv Kr.øv-lærarar Medhjelpar på Liatoppen Mars Vinteraktivitetsdag 1 dag Eiga gruppe Medhjelpar på ulike øvingar? Juni 9. trinn Overnatting med 2 dagar (1 døgn) Kr.øv, nat. Faglærar, valfaglærar Transport og medhjelpar ved telt/ sykkeltur behov Vikingleikar ½ dag 8. tr August Leirskule 5 dagar Nat, samf, kr.øv, Kont.lærarar HMS-dag 1 dag Nat, Samf Gjensidige/kont.lærar Følgje gruppe på Torpomoen? September Aktivitetsdag (alle trinn) 1 dag Kr.øv Kr.øv ++ Medhjelpar på ulike øvingar Oktober TV-aksjonen Innsamlingsdag Samf, RLE Komm. + kont.person Ved behov Desember Elevball (½ dag)1kv+ føreb Mus, mh, no, 9. trinn Servering, vakt og rydd

9 Mars Mai Juni Alpindag ½ dag Kr.øv Kr.øv-lærarar Medhjelpar på ulike øvingar Vinteraktivitetsdag i fjell/utmark 1 dag Kr.øv Eiga gruppe Medhjelpar på ulike øvingar Skogdag 1 dag Nat, samf Hallingskog / Kont.lærar Avslutning 10.trinn 1 kveld 9.trinn elevar serverer foreldre oppvask Vikingleikar (8+9) ½ dag 8. trinn 10. trinn August Fjelltur 1 dag Kr.øv/nat 10. trinn Skyss heim Sept(?) Teater ½ dag (1 kveld) Norsk 10. trinn Skyss til/frå kulturhuset Aktivitetsdag (alle 1 dag Kr.øv Kr.øv ++ Medhjelpar på ulike øvingar September trinn) Geologitur 1 dag Nat/Samf Faglærarar Mars April Snøhole 2 dagar (1 døgn) Kr.øv Kr.øv-lærarar Medhjelpar i vinterfjellet Polentur 7 dagar (8 dagar) Samf, RLE, 10. trinn/føresette Medhjelpar på tur April norsk, språkfag, matte Juni Avslutning 1 dag (1 kveld) 10.trinn Ha med mat/drikke. Rydding * Dagar til faget Utdanningsval kjem i tillegg. Sjå eige oppsett. Gjennomgått februar Ny gjennomgang haust 2014.

10 Datareglar August All bruk av datamaskiner og datasystem skal vere knytt til undervisning og skulearbeid. 2. På skulen sine datasystem (SkyDrive og It s learning) loggar eg på meg på med mitt brukarnamn og passord. 3. På SkyDrive og It s learning har eg ansvar for mitt område og her lagrar eg berre arbeid eg driv med på skulen. Innhaldet kan bli gjennomgått. 4. Om eg tek med meg eller lastar opp filar heimanfrå, skal eg sjekke filene for virus før eg opnar dei på skulen. 5. Det eg skriv ut på skulen skal vere knytt til skulearbeid. 6. På skulen skal eg ikkje ete eller drikke i nærleiken av datamaskiner. 7. Når eg jobbar på data plasserer eg meg slik at lærar kan sjå og ha tilsyn med skjermbiletet. 8. Eg tek vare på maskinene og veit at eg kan bli erstatningspliktig om PC blir øydelagt. 9. Installer programvare berre etter avtale med lærar. INTERNETT 10. Eg går ikkje inn på sider med rasistisk eller pornografisk innhald. 11. Dersom eg legg ut informasjon (tekst, bilete osb.) på Internett må eg følgje reglar for dette. 12. Nedlasting av musikk, video og dataprogram gjere eg berre etter avtale med lærar. 13. På skulen skal datamaskiner i regelen ikkje nyttast til speling og chatting. (Kan avtalast med lærar). IT s LEARNING 14. Eg legg ikkje ut negativ omtale, bilete som kan verke støytande eller bilete utan samtykke. 15. Eg sender ikkje meldingar med innhald som kan oppfattast sårande eller krenkande. Reglane gjeld for all bruk av datamaskiner på skulen og for skulen sine datasystem (SkyDrive og It s learning). Brot på reglane kan føre til at eleven ikkje får bruke skulen sine datamaskiner/ datasystem inntil 3 veker. (Ikkje obligatoriske kurs). Brot på reglane tel og med på karakteren i Orden. Vi har lese og forstått reglane for bruk av datamaskiner på skulen/ datasystema og er kjende med konsekvensane dersom dei blir brotne. Dato: Gruppe: Underskrift elev: Underskrift føresette

11 Kjærlighet og Grenser Kjærlighet og Grenser er et systematisert, kunnskapsbasert, internasjonalt program som forebygger alkohol-, narkotika- og tobakksbruk blant tenåringer. Sentralt i dette programmet er videofilmer som danner grunnlag for diskusjoner og samtaler. Dette programmet: Er rettet mot ungdommer og foreldrene deres Anbefales gjennomført i 7. eller 8.klasse Drives i tett samarbeid med skolen Bidrar i forhold til samarbeid hjem/skole Bygger gode foreldrenettverk Styrker ungdommens sosiale kompetanse Ål kommune ønskjer å gjennomføre dette programmet på 8. trinn. Gjennomføringa blir ein komprimert periode frå haustferien og 8 veker utover hausten. Samarbeide med representantar frå psykisk helse om gjennomføringa ser vi fram til. Vi forventar at de sett av tid noko kveldstid og prioriterer å være med på dette arbeidet. Nettverksbygging i gruppa med føresette ser vi på som eit svært viktig punkt. Detaljert informasjon blir ei sak på foreldremøte til 8.trinn tysdag 2.september kl 19.

12 Til foreldre og føresette på 9. og 10. trinn. INFORMASJON OM VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Forsking viser at det er de foreldre som har størst innvirkning på dei unge sine utdanningsval. Difor ynskjer vi å gje dykk tilbod om: Foreldrekurs - torsdag kl På kurset vil rådgjevar fylgje eit opplegg som er utarbeidd av fylket og blir nytta fleire stader i Buskerud. På kurset får de litt informasjon om vidaregåande opplæring. Deretter får de arbeide med ulike oppgåver/spørjekort for å trene på å finne informasjon på Internett. Det blir og diskusjon om ulike «case» som kan bidra til at de lettare kan rettleie dykkar eigen son eller dotter i deira val. Dette er eit kurs med stor grad av eigenaktivitet og samtale i små grupper. Påmelding til Anne-Karin på kontoret eller til Kjersti G innan Helsing Kjersti Granli Anne Marie Stokkedal - rådgjevar - - rektor - Tlf

13 Tilsette. Arbeidslag, arbeidsoppgåver m.m Funksjon: Namn: Andre oppgåver Rektor: Anne Marie Stokkedal Ass.rektor Arnstein Sørbøen Plangruppe/PALS-team, DKS-kontakt Rådgjevar/sosial-lærar: Kjersti Granli Spes.ped. koordinator: Kjersti Granli Sekretær: Anne-Karin Rustberggard Bibliotekar, Medlem av SU Hilde S. Halstensgård Kantine-ansvar Assistent: Stina Grue Roy Atle Økland Leksearbeid Stian Smestad Leksearbeid Reinhaldar: Aud Marit Sorteberglien Arbeidslag 8: Leiar/K.lærar 8B: Magnhild Storøygard Plangruppe/PALS-team Kontaktlærar 8B: Audun Vestenfor Kontaktlærar 8A: Stein Erik Arnegard Mari Holde Andersson Kontaktlærar 8C Bente Sandven Eileen Magdar Huva Faglærar: Guro Tømmerås Jørstad Gina Ingeborg Hagen Kristina Björn Arbeidslag 9: Leiar/K.lærar 9B: Anne Marit Haraldset Plangruppe/PALS-team Kontaktlærar 9B: Jostein Haugset Kontaktlærar 9A: Liv Margit Sørbøen Trine Aslaksrud Børtnes Faglærar: Berit Hovdegard Ruth Marie Ø. Koksvik Kolbjørn Aas Hovudtillitsvalt Kirstine Wetterhus Noa-koordinator Siri R. Nedremyr Kjersti Granli Arbeidslag 10: Leiar/K.lærar 10A: Inger Tveitehagen Plangruppe/PALS-team Kontaktlærar 10A: Tanja Runningshaugen Kontaktlærar 10B: Margit Bergstrøm Kjersti L. Slåtto Kontaktlærar 10C: Henrik Haugestøl IKT-ansvar. Verneombod Solveig Vestenfor Faglærar: Stig R. Nedreberg Ola Vaagan Slåtten Arnstein Sørbøen AMS

14 Til føresette PALS POSITIVT SKULEMILJØ PALS (= positiv atferd, støttande læringsmiljø og samhandling) er ein skuleomfattande modell der målet er å styrke fagleg og sosial kompetanse hos elevane, samt å førebyggje og meistre atferdsproblem. Modellen er utarbeidd av Atferdssenteret i Oslo og blir nytta av skular i heile landet. PALS er innført på Nedre Ål skule og Ål Ungdomsskule. Kjenneteikn på PALS er positivt formulerte reglar fokus på ynskt åtferd ros og oppmuntring grensesetjing og konsekvensar PALS-arbeidet har resultert i at me har laga hovudreglar for orden og åtferd i tre punkt: Vis respekt, ansvar og omsorg. laga positivt formulerte reglar: Elevar og lærarar kom med forslag til reglar for undervisningsrom, fellesrom og uterom. Forslaga vart redigerte til det som no er skulen sine ordensreglar. hatt designkonkurranse på logo. Logoen vert brukt på alt materiell som har med PALS å gjere. laga opplegg for ros og belønning, effektiv og god læringsleiing. laga konsekvensbank for brot på reglar. Dette vert gjennomgått med elevane i samband med ordensreglane. Brot på forventa åtferd vert registrert i hendelsesrapportar som er til hjelp i det systematiske arbeidet for eit betre læringsmiljø. Fokus og utviklingsarbeid i PALS dette året er å utarbeide/justere felles system for belønning, og å arbeide med læringsleiing i klasserommet. I tillegg må me arbeide noko meir med uteområdet sidan det har endra seg til nærmiljøanlegg. I Ål si satsing Betre læring i Ål kommune er PALS eit hjelpemiddel. Eit systematisk arbeid i heile skulen vil forhåpentlegvis vere med å skape betre trivsel, tryggleik og læring på Ål Ungdomsskule. Mvh PALS-teamet ved Ål ungdomsskule

15 Ordens- og åtferdsreglar I.h. 5.1 Hovudregel: Alle har ansvar for at Ål ungdomsskule er ein trygg og triveleg stad å vere, og viser respekt og omsorg for kvarandre. Ingen skal bli utsette for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme. Døme på ønska Orden Åtferd elevåtferd* Vis ansvar Vis respekt Vis omsorg Generelt Undervisningsrom (t.d. base, grupperom kunst og handverk, mat og helse, auditorium, i-hall) Fellesrom i pauser (t.d. garderobe, gangar, kantine, baserom) Ute (på skuleplassen) På skulevegen (på bussen, langs skulevegen) halde orden på tinga dine rydde etter deg bruke søppelkassene ting som blir borte, må du til vanleg erstatte sjølv ha med det du treng møte presis - på rett stad vere aktiv - vise god innsats levere skulearbeid til rett tid mobilfri sone musikk på øyra etter avtale med lærar (kan inkl. mobil) setje utesko i skohyllene og henge klede på plass gå roleg og direkte dit du skal sitje ved bord når du et mobiltelefon på lydlaus kan nyttast, med unntak av til samtale. Samtale foregår ute, eller etter avtale med lærar. Ved internettsurfing gjeld «Datareglar» vere ute i midttimen og siste friminutt (grense -15 o C) vere på skuleområdet ha med melding om du har ærend på Sundre ta vare på uteområdet med hjelm kan du sykle og skate i nærmiljøanlegget mobiltelefon kan brukas gå/sykle på fortau eller i vegkanten nytte gangvegen frå skuletoppen til skulen sitje roleg på bussen unngå farleg leik vere høfleg godta at vi er og meiner forskjellig fotografering og filming bare etter løyve juks er det nulltoleranse for miljøet vårt er rusfritt følgje beskjedar lytte når andre har ordet la andre få jobbe uforstyrra rekke opp handa når du vil seie noko ta vare på bøker, utstyr, inventar og skulebygg gi medelevar arbeidsro og matro la andre sine ting vere i fred ta tilsnakk la medelevar vere i fred du kan kaste snøball på blink la andre sine syklar vere i fred følgje reglar i aktivitetar gje plass slik at alle har eit sete å sitje på i bussen vere hjelpsam helse på kvarandre oppmuntre og støtte kvarandre til å delta kunne samarbeide med alle behandle kvarandre fint halde ein god tone overfor elevar og tilsette vere inkluderande - la alle vere med på spel le med og ikkje av støtte den som vert mobba hente hjelp viss nokon har problem seie frå viss noko skjer

16 * Lista ovanfor er ikkje uttømmande. Eit punkt vil kunne gjelde på andre område enn det er sett opp. Dette er konkretiserte reglar for vår skule, og dei bygger på det gjeldande kommunale og nasjonale lovverket. Konsekvensar Ved brot på reglane kan m.a. følgjande konsekvensar kome på tale: KONSEKVENS Forklaring Kan nytte: 1. Påminning Påminning om regel munnleg tilrettevising frå tilsette. Alle tilsette 2. Samtale Samtale med lærar, leiinga og/eller føresette for å løyse problem Alle tilsette /problemløysing og førebygge gjentaking. 3. Merknad Lærar noterer regelbrot og informerer med brev heim ved x Alle tilsette merknader. 4. Byte plass Konsekvens inneber at elev må sitje på annan plass i Lærarar undervisningsrommet eller på grupperom å jobbe. 5. Vist til leiinga Konsekvens er at eleven blir tatt ut av undervisning/aktivitet og Lærarar må vere hos leiinga. 6. Inndraging av Gjenstandar som blir brukt i strid med reglementet, forstyrrar Alle tilsette gjenstandar undervisning eller er farlege blir inndratt, t.d. mobiltelefon, lighter, fyrstikker, brus, energidrikk, snop 7. Utestenging Konsekvens inneber at elev blir utestengt frå t.d. aktivitet i Lærarar faget, felles arrangement eller datasystemet. Eleven får då andre oppgåver i faget. 8. Ta att forsømt tid Eleven må ta att tapt tid ved t.d. ugyldig fråver som forseintkoming. Dette skjer utanom skuletid etter avtale med Lærarar 9. Erstatning ved skade føresette. Konsekvens inneber at elev må rydde opp, plukke søppel, vaske, ha ekstraveke som ordenselev el.l. Det kan og bli økonomisk erstatning ved skadeverk. 10. Karakter i Konsekvens inneber at eleven kan få nedsett karakter i orden orden/åtferd og/eller åtferd. Jf ordensreglar og kriterium. 11. Inndra friminutt Konsekvens inneber at eleven ikkje får ha friminutt saman med andre elevar. 12. Byte gruppe Konsekvens inneber at eleven for ein kortare eller lengre periode må følgje undervisninga ei ein anna gruppe. 13. Bortvising Konsekvens inneber at eleven kan bli vist bort frå undervisninga for resten av dagen, ein, to eller tre dagar. Rektor tek avgjerd etter samråd med lærarane til eleven. Elev og føresette skal vere informert og ha høve til å uttale seg før vedtak vert gjort. (jf Opplæringslova 2-10) Lærarar Rektor Lærarar Lærar Rektor Rektor 14. Melding til politiet Alvorlege saker kan bli meld til politiet. Rektor Ved alvorlege brot på reglane / konsekvensar, vert dei føresette informerte Ordens- og åtferdsreglane er heimla i opplæringslova ( 2-9), gjeld alle stader der skulen har ansvaret for elevane, og skal kvar haust gjerast kjent for elevar og føresette. Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet. Vurderinga i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. (jf. Forskr. til oppl.lova 3.-5) Vedtatt av Samarbeidsutvalet

17 ÅL UNGDOMSSKULE Postboks Ål Telefon: Telefaks: E-post: Rektor: Anne Marie Stokkedal Tlf / E-post: Kontakt gjerne skulen! Noko du lurar på? Ta heller kontakt ein gong for mykje enn ein for lite. Kontoret på skulen er ope kvar skuledag frå kl 8.00 til Der treff du Anne-Karin Rustberggard, vår sekretær. Du kan ringe skulen sitt direktenummer, bruke e- post eller faks (sjå øvst på sida), eller ringe Ål kommune sitt servicetorg, tlf Skal du ha tak i ein lærar? Ring kontoret, så formidlar vi meldingar. Dei ringer opp att når det høver. Leksearbeid på skulen frå veke 35 Skulen er open for frivillig leksearbeid måndagar og onsdagar frå skuleslutt til kl Tilsette ved skulen er til stades og kan gi råd og rettleiing. Tida skal nyttast til å - arbeide med heimeoppgåver og arbeidsplan. - arbeide åleine eller saman med andre. (Sjå eige skriv)

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

Valldal skule 2015/2016

Valldal skule 2015/2016 Sist endra 12.08.2015 Valldal skule 2015/2016 Ein god stad å lære Ein god stad å vere Ein god veg til framtida Innhald Innhaldsliste s. 2 Kjære foreldre/føresette s. 3-4 Viktige telefonnummer s. 6 Personaloversikt

Detaljer

Skuleinformasjon frå

Skuleinformasjon frå Skuleinformasjon frå Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2013/2014 Velkommen til nytt skuleår! 107 elevar! Det er verkeleg eit stor glede og eit stort ansvar å starta eit nytt år med denne store elevgruppa.

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skule- informasjon Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2015/2016 Velkommen til nytt skuleår! «Lær den unge den vegen han skal gå! Så vik han ikkje frå han når han vert gammal». Ord 22,6

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Velkomen til eit nytt skuleår!

Velkomen til eit nytt skuleår! 2012-2013 Velkomen til eit nytt skuleår! Det er alltid med ei viss spenning ein møter til nytt skuleår. For dykk på 8. steget er dette overgangen til ein ny skule, og for 10. steget er dette siste året

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201

KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201 KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201 /2016 1 KVV - SKULEHANDBOK side 2 2015-2016 Innhald Velkomen som elev ved Kvinnherad vidaregåande skule...

Detaljer

INFORMASJONSAVIS. frå FARNES SKULE HAUST 2014. Til heimen kjære elevar og føresette!

INFORMASJONSAVIS. frå FARNES SKULE HAUST 2014. Til heimen kjære elevar og føresette! INFORMASJONSAVIS frå FARNES SKULE HAUST 2014 Farnes skule har dette skuleåret 19 klassar, 3 avdelingar i SFO, 345 elevar og 64 tilsette. Farnes skule har to skulebygg, eitt for barnesteget og eitt for

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter elevane har Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Konsekvensar

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

ELEVHANDBOK 2012-2013 2014-2015 UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK 2012-2013 2014-2015 UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2014-2015 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2013-2014 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald Innhald I. Innleiing... 2 1. Heimel... 2 2. Føremål... 2 3. Verkeområde... 2 II. Reglar og sanksjonar... 2 4. Generell oppførsel... 2 4-1. Du har krav på:... 2 4-2. Du har plikt til å:... 3 Ut frå 4-1

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

ELEVHANDBOK UTDANNINGSPROGRAM

ELEVHANDBOK UTDANNINGSPROGRAM ELEVHANDBOK 2012-2013 2012-2013 UTDANNINGSPROGRAM Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Påbygging til generell studiekompetanse Restaurant og matfag Teknikk og industriell

Detaljer

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1. Elevhandbok 2013-2014. E-post : gjermundnes@mrfylke.no Heimeside : www.gjermundnes.vgs.no

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1. Elevhandbok 2013-2014. E-post : gjermundnes@mrfylke.no Heimeside : www.gjermundnes.vgs.no Elevhandbok Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2013-2014 E-post : gjermundnes@mrfylke.no Heimeside : www.gjermundnes.vgs.no Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 2 INNHALD VELKOMEN TIL GJERMUNDNES... 3 SYSTEMARBEID

Detaljer

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2014-2015

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2014-2015 Elevhandbok Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2014-2015 E-post: Gjermundnes.vgs@mrfylke.no Heimeside: www. Gjermundnes.vgs.no Revidert 15.08.2014 Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 2 INNHALD Innhold VELKOMEN

Detaljer

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2015-2016

Elevhandbok Gjermundnes vgs Side 1 2015-2016 Elevhandbok Elevhandbok Side 1 2015-2016 E-post: Gjermundnes.vgs@mrfylke.no Heimeside: www. Gjermundnes.vgs.no Revidert 10.08.2015 Elevhandbok Side 2 INNHALD Innhold VELKOMEN TIL GJERMUNDNES... 3 HUSREGLAR...

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Felles skuleguide 2014-2015 Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Innholdsfortegnelse 1. Helsing frå rektor... 4 2. Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule... 5 3. Felles pedagogisk plattform - Norddalsplakaten...

Detaljer

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule 1 Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule www.sjh.no Gitt med tilvising til 3 7 og kapittel 9a i Opplæringslova. Vedteke i skuleutvalet 28.05.2014 Gjeldande frå 01.07.2014 og inntil ny revisjon

Detaljer

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar.

God klasseleiing og kontinuerleg arbeid med klassemiljøet gjennom ulike tiltak er viktige førebyggande faktorar. ORDENSREGLAR FOR TJØDNALIO SKULE: Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø er blitt styrka gjennom opplæringslova 9a.I opplæringslova 2-9 er konsekvensar for dei som bryt reglane blitt

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule

Velkommen til Ølen vidaregåande skule Informasjonshefte skuleåret 2013-2014 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2013-2014 Når august står for døra begynner det å krible litt etter å kome i gong

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer